BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA I JEJ WPŁYW NA ROZWÓJ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA I JEJ WPŁYW NA ROZWÓJ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ"

Transkrypt

1 Agnieszka Zalewska-Bochenko Uniwersytet w Białymstoku BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA I JEJ WPŁYW NA ROZWÓJ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Wprowadzenie Bankowość telefoniczna jest jedną z pierwszych zautomatyzowanych usług oferowanych klientom banków. Za pomocą telefonu stacjonarnego i komórkowego umożliwia dostęp do prowadzonych przez bank rachunków i dokonywanie na nich operacji bankowych 1. Rozwój technologii, globalizacja i coraz większa konkurencja powodują bardzo szybki rozwój bankowych kanałów dystrybucji. Bankowość mobilna rozwija się w szybkim tempie. Banki, które nie rozważają wdrożenia mobilnej strategii, są postrzegane jako technologicznie zapóźnione i tym samym skazane na utratę udziału w rynku. Sama technologia bankowości mobilnej służy tworzeniu wizerunku banku jako instytucji nowoczesnej i idącej z postępem. Niewątpliwie to bankom należy przypisać rolę sił napędowych nowej technologii, to one spostrzegły w niej doskonały kanał dystrybucji swych usług. 1. Początki rozwoju bankowości telefonicznej Bankowość telefoniczna 2 umożliwia dostęp do prowadzonych rachunków i dokonywanie na nich operacji bankowych przy pomocy telefonu stacjonarnego lub komórkowego 3 (rys. 1). Dostęp do operacji bankowych poprzez telefon sta- 1 B. Świecka: Bankowość elektroniczna. CeDeWu, Warszawa 2004, s Pojęcie bankowości telefonicznej funkcjonuje zamiennie z pojęciami phone banking, telebanking, mobile-banking, m-banking. 3 W. Chmielarz: Systemy elektronicznej bankowości. Difin, Warszawa 2005, s. 63.

2 298 Agnieszka Zalewska-Bochenko cjonarny jest jedną z najwcześniej wdrożonych metod zdalnego kontaktu klienta z bankiem. W zależności od zakresu dokonywanych operacji dostęp można podzielić na 4 : 1. Pasywny, tj. obejmujący przede wszystkim usługi informacyjne (m.in. sprawdzenie salda na rachunkach i historię ostatnich operacji, przesłanie faksem operacji na rachunku, zamówienie potwierdzenia przelewu) oraz usługi związane z zarządzaniem kanałami (m.in. aktywacja dostępu w serwisach bankowości internetowej i kart płatniczych, zarządzanie parametrami posługiwania się kartami). 2. Aktywny, tj. oznaczający zmianę salda na rachunku poprzez np. złożenie dyspozycji przelewu z rachunku karty, również z odroczoną datą realizacji, złożenie zlecenia stałego spłaty zadłużenia z tytułu operacji kredytowych, złożenie i zamknięcie lokaty. Rys. 1. Klasyfikacja bankowości telefonicznej Źródło: B. Świecka: Bankowość elektroniczna. CeDeWu, Warszawa 2004, s. 19. W Polsce usługi na telefon banki wprowadziły w latach 80. XX wieku. Dostęp do rachunku przez telefon, podobnie jak inne formy sprzedaży produktów bankowych, od momentu wprowadzenia ulegał wielu przeobrażeniom i modyfikacjom. Pierwotnie usługę tę banki wykorzystywały do celów promocyjnych i informacyjnych, a potem uruchomiono serwisy telefoniczne umożliwiające 4 E. Ślązak, K. Borowski: Bankowość elektroniczna. W: Współczesna bankowość. Red. M. Zaleska. Tom I. Difin, Warszawa 2007, s. 244.

3 BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA I JEJ WPŁYW 299 przeprowadzenie transakcji wyłącznie za pomocą telefonu. Formy komunikacji w bankowości telefonicznej na dzień dzisiejszy przybrały dwojaką postać 5 : typu człowiek człowiek; typu człowiek maszyna. Większość systemów bankowości telefonicznej występuje jako połączenie systemu automatycznej obsługi klienta poprzez telefon z obsługą przez operatorów. Pomaga to w działalności call center zarządzać kolejką rozmów, a także informacjami zdobywanymi o klientach 6. Niestety, technologia telefonii stacjonarnej wykorzystywana przy świadczeniu usług bankowych ma pewien mankament, którym jest ograniczona mobilność. Zmusiło to instytucje bankowe do poszukiwania nowych rozwiązań. Banki szybko zauważyły, że w Polsce więcej osób ma telefon komórkowy niż komputer z dostępem do Internetu, co przyczyniło się do upowszechnienia bankowości mobilnej, zwanej także m-bankingiem 7. Cechą szczególną usług mobilnych jest ich ciągła dostępność, dzięki temu klient banku ma możliwość korzystania ze swojego konta bankowego i uzyskiwania niezbędnych informacji w każdym miejscu i o każdej porze. Atutem nieograniczonego dostępu do rachunków bankowych jest także nieustanny wgląd w informacje finansowe poza godzinami otwarcia banku Rozwój telefonii komórkowej Tendencja do stopniowego rezygnowania z telefonii stacjonarnej na rzecz mobilnej jest w Polsce trendem zauważalnym. W 2011 roku na 100 mieszkańców Polski przypadało 132,7 użytkownika telefonów komórkowych i 15,3 abonenta telefonii stacjonarnej 9. Z roku na rok można zaobserwować wzrost liczby użytkowników posiadających telefony komórkowe, natomiast spadek użytkowników telefonii stacjonarnej (rys. 2). 5 P. Pluskota: Współczesne kanały dystrybucji produktów bankowych. Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia t. (DL) 476, Szczecin 2003, s Szerzej: M. Kisiel: Usługi banku w środowisku elektronicznym. W: Innowacyjne usługi banku. Red. D. Korenik. WN PWN, Warszawa 2006, s B. Żurawik: Bankowość mobilna; nowy kanał dostępu do usług finansowych. maj 2002, 8 Por.: J. Grzywacz: Bankowość elektroniczna w działalności przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004, s. 27; Por.: M. Dębniewska, A. Sołoma: Bankowość. Produkty, usługi, rynek. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2003, s Łączność wyniki działalności w 2011 roku. GUS, Departament Statystyki i Usług, Warszawa 2010, s

4 300 Agnieszka Zalewska-Bochenko Rys. 2. Użytkownicy telefonii stacjonarnej i komórkowej w latach (w mln) Źródło: Łączność wyniki działalności w latach GUS, Departament Statystyki i Usług, Warszawa ; Mały Rocznik Statystyczny. GUS, Warszawa Na koniec 2011 roku było 50,7 mln użytkowników telefonii komórkowej i 5,9 mln użytkowników telefonii stacjonarnej. Oznacza to wzrost użytkowników telefonii komórkowej w stosunku do roku 2010 o 6,8% i spadek użytkowników telefonii stacjonarnej o 16,7% 10. Tendencja ta utrzymywała się również w latach poprzednich. Dlatego też w Polsce instytucje bankowe pokładają ogromne nadzieje w wykorzystaniu telefonów komórkowych do celów bankowości mobilnej. Bezprzewodowy kontakt klienta z bankiem ewoluował wraz z rozwojem telekomunikacji i Internetu, przyczyniając się tym samym do narodzin nowego rodzaju usługi określanej mianem mobilna bankowość telefoniczna (przenośna). Pierwsze analogowe telefony komórkowe pojawiły się w Polsce w 1992 roku, a cyfrowe w 1996 roku 11. Bankowość przenośna to dostęp do rachunku bankowego klienta tak jak to jest w banku internetowym, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów za pomocą telefonu komórkowego przy użyciu protokołu WAP, krótkich wiadomości tekstowych SMS, a także stacjonarnych telefonów domowych i publicznych. Mobile bank należy traktować jako bank internetowy wzbogacony o możliwość wykorzystywania wszelkich standardów telefonii komórkowej 12. Umożliwia ona dostęp do konta bankowego i informacji finansowej w dowolnym miejscu i czasie 13. Najlepszym urządzeniem do skorzystania z bankowości mobil- 10 Łączność wyniki, op. cit., s Szerzej: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Red. H. Dmochowska. Wyniki badań statystycznych z lat GUS, Warszawa 2008, s T. Koźliński: Bankowość internetowa. CeDeWu Sp. z o. o., Warszawa 2004, s W. Chmielarz: Op. cit., s. 65.

5 BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA I JEJ WPŁYW 301 nej jest telefon komórkowy znajdujący się w zasięgu sieci komórkowej 14. Z niewielkiego urządzenia klient ma dostęp nie tylko do własnego konta, ale również do wszelkich informacji zawartych w sieci internetowej 15. Rozwój telefonii komórkowej umożliwił powstanie nowego kanału komunikacji między bankiem a klientem w postaci komunikatów SMS 16 wysyłanych przez telefony komórkowe. Podobnie jak w przypadku kanałów bankowości telefonicznej, operacje przeprowadzane za pomocą wiadomości SMS mogą mieć charakter pasywny lub aktywny 17. Pasywny dostęp polega na otrzymywaniu informacji z banku, bez możliwości ingerencji w konto. Po każdej operacji wykonanej na danym koncie forma ta daje m.in. możliwość otrzymania informacji tekstowej o dokonanej transakcji i aktualnym stanie konta. Forma aktywna umożliwia m.in. dokonywanie prostych operacji bankowych, takich jak składanie przelewu na określony wcześniej rachunek z potwierdzeniem SMS czy zakładanie lokat. Wykorzystując SMS za pośrednictwem telefonu komórkowego dowolnej sieci można m.in. 18 : dokonać przelewu na wcześniej zdefiniowane rachunki; sprawdzić saldo rachunków bieżących, lokat terminowych, kredytów; otrzymać listę ostatnich operacji dokonanych na rachunku; zmienić numer PIN; sprawdzić kurs walut. Zaletą tego kanału jest prostota wykonywanych operacji i fakt, że wiadomości SMS są standardowo dostępne we wszystkich aparatach komórkowych 19. Ograniczenia wiadomości SMS w zakresie wielkości przesyłanych komunikatów zostały wyeliminowane we wprowadzonych wiadomościach MMS 20. Wia- 14 T. Grzelak: Bankowość mobilna jako instrument bankowości elektronicznej. W: Rynki finansowe w przestrzeni elektronicznej. Red. B. Świecka. Economicus, Szczecin 2004, s WAP Wireless Application Protocol, protokół obsługi aplikacji bezprzewodowych. Bezprzewodowa technologia, umożliwiająca przeglądanie uproszczonych stron internetowych z prostą grafiką na wyświetlaczach telefonów komórkowych, inaczej Internet w komórce. 16 SMS Short Messages Services. Usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej. 17 N. Siemieniuk, A. Zalewska: Rozwój narzędzi bankowości elektronicznej w Polsce w odniesieniu do tendencji światowego rynku bankowości. Uniwersytet w Białymstoku, OPTIMUM Studia Ekonomiczne 2003, nr 4, s B. Świecka: Op. cit., s D. Garczyński: Produkty i usługi bankowe w bankowości elektronicznej. W: Bankowość elektroniczna. Red. A. Gospodarowicz. PWE, Warszawa 2005, s MMS Multimedia Messaging Services, to usługa polegająca na rozszerzeniu funkcji SMS o możliwość przesyłania multimediów, takich jak grafika, animacje, wideoklipy, dźwięki itp. Pierwotnie MMS zaplanowany został jako usługa dla telefonii trzeciej generacji (UMTS), której wprowadzenie było jednak odwlekane w czasie, więc producenci wprowadzili tę opcję już wcześniej. Obecnie prawie każdy nowy telefon ma funkcję MMS.

6 302 Agnieszka Zalewska-Bochenko domości tego rodzaju cechują się pełną multimedialnością, tzn. możliwością zawarcia w wiadomości dźwięków, animacji oraz filmów 21. Bankowość mobilna nie ogranicza się jednak do świadczenia usług za pośrednictwem SMS. Innym rozwiązaniem, również wykorzystywanym przez banki, jest mający znacznie większy potencjał WAP. Jest to protokół umożliwiający urządzeniom bezprzewodowym, takim jak telefony komórkowe, dostęp do zasobów Internetu. Powstał on w wyniku pracy WAP Forum powołanego w 1997 roku w Stanach Zjednoczonych przez cztery organizacje: Phone.com, Motorola, Nokia i Ericsson. W lutym 2000 roku Wielkopolski Bank Kredytowy jako pierwszy bank w Polsce wprowadził serwis informacyjny WAP dla posiadaczy telefonów komórkowych. System WAP umożliwia dostęp do Internetu z telefonu GSM, jak również z innych przenośnych urządzeń. Technologia WAP umożliwia oglądanie serwisów internetowych przygotowanych specjalnie dla WAP. Usługa ta została zaprojektowana od podstaw po kątem telefonów GSM i ich ograniczeń, jakimi są: mały wyświetlacz telefonu, mała prędkość transmisji danych, niepełna klawiatura. Usługa WAP w powiązaniu z bankowością może zapewnić dużą swobodę w dostępie do rachunku przez komórkę, dzięki niej jest możliwość 22 : zobaczenia listy rachunków i ich salda; przejrzenia historii operacji; wykonania przelewu; założenia lokaty; sprawdzenia salda rachunków depozytowych i kredytowych; zmiany kodu PIN; zablokowania usługi WAP. Strony przygotowane dla WAP sporządzane są w uproszczonej wersji HTML języku WML 23. Wiąże się to z ograniczonymi możliwościami technologicznymi telefonii komórkowej, takimi jak szybkość transmisji i sposób wyświetlania pobranych plików. Czynniki te powodują, że strony dostępne na ekranach telefonów są bardzo proste. Sprowadzają się do przedstawiania wiadomości tekstowych, ewentualnie prostej grafiki. Strony tworzone dla telefonii mobilnej 21 D. Garczyński: Op. cit., s P. Wroński: Bankowość elektroniczna dla firm. CeDeWu, Warszawa 2004, s WML Wireless Markup Language, standardowy język używany do tworzenia oraz kodowania stron i serwisów internetowych wyświetlanych na urządzeniach przenośnych korzystających z WAP. WML jest aplikacją języka XML i został zaprojektowany z myślą o urządzeniach o niewielkiej mocy obliczeniowej, niewielkiej pamięci operacyjnej i powolnym dostępie do Internetu przykładem są tu telefony komórkowe.

7 BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA I JEJ WPŁYW 303 nazywane są MMM 24 przez analogię do tradycyjnych witryn WWW. Aby przeglądać takie strony niezbędny jest telefon obsługujący protokół WAP z zaimplementowaną miniprzeglądarką. Połączenie z serwerem przechowującym pliki odbywa się za pośrednictwem sieci GSM oraz Internetu, pomiędzy którymi znajduje się odpowiednio skonfigurowany WAP-gateway. Wiele banków umożliwia dwa podstawowe połączenia z serwisem transakcyjnym w ramach WAP, tj. 25 : połączenie tradycyjne (dial-up), które nie wymaga konfiguracji telefonu komórkowego, gdyż wykorzystywane są domyślne ustawienia operatora GSM; połączenie GPRS, które jest znacznie szybsze i bardziej komfortowe w użyciu, ale wymaga od użytkownika telefonu ustawienia specjalnej konfiguracji serwisu. WAP-u nie można traktować jak przemijającej mody. Już teraz jest wystarczająco dużo obszarów zastosowań tej technologii, aby światowe korporacje skierowały na jej rozwój olbrzymie środki. Ma bowiem ta technologia olbrzymią przewagę nad Internetem stacjonarnym: można z niej korzystać z urządzeń przenośnych, praktycznie z każdego miejsca i w każdym czasie. Poprzez graficzną prezentację danych WAP może stać się w niedalekiej przyszłości odrębnym kanałem dystrybucyjnym, mającym ogromne możliwości rozwoju ze względu na powszechność telefonów komórkowych i stosunkowo łatwą ich obsługę. W 2011 roku sprzedano w Polsce 11 mln telefonów komórkowych. Ponad jedna trzecia z nich to smartfony. Jeszcze rok wcześniej udział takich telefonów w ogólnej sprzedaży wynosił ledwo 13%. Za kilka lat większość telefonów, nawet tych najtańszych, to będą smartfony. Już teraz w użytkowaniu jest ich około 7 mln. Tworzy się więc nowa platforma dystrybucji treści. Coraz częściej odczytuje się pocztę i strony WWW na ekranie telefonu 26. Boom na bankowość mobilną jest faktem. Wystarczy wspomnieć o uruchamianiu kolejnych aplikacji mobilnych i lekkich serwisów transakcyjnych przez banki czy dodawaniu kolejnych funkcji do już istniejących rozwiązań, dzięki którym serwisy banków stają się jeszcze lepiej dopasowane do możliwości urządzeń mobilnych. Rozwój i dopasowanie narzędzi to jedno, ale wciąż najważniejszym wyzwaniem pozostaje przekonanie do bankowości mobilnej tych, którzy jeszcze z niej nie korzystają. Niezbędne jest wyeliminowanie podstawowych barier powstrzy- 24 MMM Mobile Media Mode. 25 E. Ślązak, K. Borowski: Op. cit., s M. Macierzyński: Mobilny internet zmieni wiele biznesów, w tym i bankowych. Przegląd Finansowy Bankier.pl, 5 (172) z 6 marca 2012, s ,

8 304 Agnieszka Zalewska-Bochenko mujących klientów przed korzystaniem z banku w komórce mowa nie tylko o dostępie do technologii, ale też o jego cenie. O sukcesie banku na tym polu nie świadczy bowiem to, jak wiele nowoczesnych narzędzi bankowości mobilnej zaoferował i czy przedstawił je jako pierwszy na rynku, ale to, jak wielu jego klientów z tych rozwiązań korzysta. Bez wątpienia w tym aspekcie jest jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza gdy mówi się o edukacji i popularyzowaniu bankowości mobilnej 27. Podsumowanie Spośród wszystkich kanałów elektronicznej obsługi klienta bankowość mobilna w największym stopniu reprezentuje korzyści, jakimi wyróżniają się elektroniczne kanały dystrybucji, tj. minimalizacja znaczenia czasu zlecenia dyspozycji i miejsce pobytu klienta. Wykorzystanie telefonu komórkowego do kontaktu z bankiem oznacza posługiwanie się najbardziej mobilnym urządzeniem do wymiany informacji. Niestety, ze względu na stosunkowo jeszcze niski stopień wygody przy korzystaniu z telefonu do kontaktu z bankiem oraz wolną i wciąż kosztowną transmisję danych bankowość mobilna cieszy się bardzo małą popularnością wśród klientów bankowości elektronicznej 28. Małe zainteresowanie ze strony konsumentów spowodowało rezygnację wielu banków internetowych z dalszego wykorzystywania mobilnego kanału dystrybucji, jakim jest WAP. Przed m-bankingiem rysują się szerokie perspektywy rozwoju, zważywszy na ciągły wzrost liczby posiadaczy telefonów komórkowych. Za kilka lat tego typu usługi staną się standardem w krajowej bankowości, ponieważ w interesie wszystkich banków będzie postrzeganie ich jako nowoczesnych i kompleksowo zaspokajających potrzeby klientów instytucji finansowych 29. Jednak dynamika rozwoju nowych usług opartych na technologii teleinformatycznej jest uwarunkowana wzrostem świadomości nie tylko klientów, ale i kadr bankowych, które muszą się przekonać do nowoczesnych technik sprzedaży. Inne czynniki warunkujące wzrost zainteresowania usługami przez telefon to 27 R. Borkowski: Bank w komórce powinien być inny. Przegląd Finansowy Bankier.pl, 6 (173), 26 marca 2012, s , 28 E. Ślązak, K. Borowski: Op. cit., s P. Pluskota: Op. cit., s

9 BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA I JEJ WPŁYW 305 koszty, możliwości telekomunikacyjne, odpowiednie rozwiązania prawne i organizacyjne 30. Z badań Bain & Company wynika, że spośród różnych kanałów kontaktu banku z klientem bankowość mobilna ma największy potencjał do generowania pozytywnych emocji, a zarazem (w przeciwieństwie do infolinii) niesie najniższe niebezpieczeństwo zirytowania klienta. Jak podkreślają autorzy raportu, bez względu na kanał obsługi klienci banków najbardziej cenią szybkość i prostotę działania. Kanał mobilny idealnie spełnia obydwa te wymagania. Obsługa jak największej liczby klientów przez kanał mobilny jest bardzo opłacalna dla banków 31. Literatura Borkowski R.: Bank w komórce powinien być inny. Przegląd Finansowy Bankier.pl, 6 (173), 26 marca 2012, Chmielarz W.: Systemy elektronicznej bankowości. Difin, Warszawa Dębniewska M., Sołoma A.: Bankowość. Produkty, usługi, rynek. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn Drożdż T., Płowiec-Wandas A.: Banki w pogoni za klientami. Przegląd Finansowy Bankier.pl, 23 (167), 30 grudnia Garczyński D.: Produkty i usługi bankowe w bankowości elektronicznej. W: Bankowość elektroniczna. Red. A. Gospodarowicz. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Grzelak T.: Bankowość mobilna jako instrument bankowości elektronicznej. W: Rynki finansowe w przestrzeni elektronicznej. Red. B. Świecka. Economicus, Szczecin Grzywacz J.: Bankowość elektroniczna w działalności przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa Kisiel M.: Usługi banku w środowisku elektronicznym. W: Innowacyjne usługi banku. Red. D. Korenik. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Koźliński T.: Bankowość internetowa. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa Łączność wyniki działalności w 2011 roku. GUS, Departament Statystyki i Usług, Warszawa M. Dębniewska, A. Sołoma: Bankowość. Produkty, usługi, rynek. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2003, s T. Drożdż, A. Płowiec-Wandas: Banki w pogoni za klientami. Przegląd Finansowy Bankier.pl, 23 (167), 30 grudnia 2011, s

10 306 Agnieszka Zalewska-Bochenko Macierzyński M.: Mobilny internet zmieni wiele biznesów, w tym i bankowych. Przegląd Finansowy Bankier.pl, 5 (172) z 6 marca 2012, s Mały Rocznik Statystyczny. GUS, Warszawa Pluskota P.: Współczesne kanały dystrybucji produktów bankowych. Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia t. (DL) 476, Szczecin Siemieniuk N., Zalewska A.: Rozwój narzędzi bankowości elektronicznej w Polsce w odniesieniu do tendencji światowego rynku bankowości. Uniwersytet w Białymstoku, OPTIMUM Studia Ekonomiczne 2003, nr 4. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat Red. H. Dmochowska. GUS, Warszawa Ślązak E., Borowski K.: Bankowość elektroniczna. W: Współczesna bankowość. Tom I. Red. M. Zaleska. Difin, Warszawa Świecka B.: Bankowość elektroniczna. CeDeWu, Warszawa Wroński P.: Bankowość elektroniczna dla firm. CeDeWu, Warszawa Żurawik B.: Bankowość mobilna; nowy kanał dostępu do usług finansowych, maj 2002, PHONE BANKING AND ITS IMPACT ON DEVELOPMENT ELECTRONIC BANKING Summary Telephone banking is one of the developing intensively option. Banks saw in this medium the way to meet the requirements of existing customers, acquire or reduction of maintenance costs. Therefore, they decided to permanently disable this way, the implementation of financial operations to distribution channels. Banks are building their distribution channels using mobile phones. This service can be added to the traditional form of support or as a medium used to carry out the operation. Its essence is to contact the customer with properly trained employee or automatic, so you can see the offer of the bank or to transact.

PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM

PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM Autor: Piotr Marek Ciecierski Kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski Plan prezentacja Spis treści: 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

rewolucja w płatnościach Warszawa, 11 września 2007

rewolucja w płatnościach Warszawa, 11 września 2007 rewolucja w płatnościach Warszawa, 11 września 2007 Szczęśliwy, kto umie dzielić się z innymi Jednym z celów strategicznych firmy Polkomtel SA jest rozwijanie usług, które w jak najlepszy sposób odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

1 Rodzaje i klasyfikacja usług ug bankowości elektronicznej Jakie rodzaje usług ug obejmuje działalno alność nazywana bankowości cią elektroniczną? 2 Propozycja Data Temat zajęć Forma uaktywn. Prow. debatę

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

Rozwój i przyszłość bankowości elektronicznej w Polsce

Rozwój i przyszłość bankowości elektronicznej w Polsce 393 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 25/2011 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Rozwój i przyszłość bankowości elektronicznej w Polsce Streszczenie. Bankowość elektroniczna jest

Bardziej szczegółowo

Unikupon TL. Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520

Unikupon TL. Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520 Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520 Doładowania telefonów na kartę to aplikacja przeznaczona na Terminal Sunyard S520. Umożliwia szybkie i łatwe doładowanie telefonów na kartę działających

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Piotr Zygmuntowicz 23.04.2010 nr albumu 74686 SUM INF GE Bankowość internetowa Organizacja usług komercyjnych w Internecie - Laboratorium 1. Definicja i początki bankowości internetowej Bankowość internetowa

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking 1 Spis treści Identyfikacja klienta... 3 Hasła... 3 Inne... 4 RACHUNKI I USŁUGI DODATKOWE... 4 Usługi i rachunki Private Banking... 4

Bardziej szczegółowo

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242 e-mail biuro@sabaservice.net

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Unikupon PC. Sprzedaż doładowań bezpośrednich z komputera

Unikupon PC. Sprzedaż doładowań bezpośrednich z komputera Sprzedaż doładowań bezpośrednich z komputera to aplikacja działająca na komputerze, umożliwiająca bezpośrednie doładowania oraz sprzedaż kuponów z kodami doładowującymi. jest idealnym rozwiązaniem dla

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str.

SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str. SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str. 2 Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników heyah

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe VIP do dnia 23.10.2012r. 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15) A VISTA dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł VIP 10 zł - dla osoby małoletniej 1 zł - dla pozostałych osób Konto

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY 1. Opłata za 1) miesięcznie 16) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) / 12 zł 0 zł 2. Otwarcie u 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Likwidacja u 3.1 w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 3.2 powyżej

Bardziej szczegółowo

Usługi mobilne ipko biznes

Usługi mobilne ipko biznes Usługi mobilne ipko biznes Spis treści TOKEN MOBILNY... 3 Korzystanie z aplikacji Token ipko biznes... 4 LISTA OBSŁUGIWANYCH TELEFONÓW... 5 IPKO BIZNES NA BLACKBERRY... 5 Wymagania i pobranie aplikacji...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

Asseco Omnichannel Banking Solution.

Asseco Omnichannel Banking Solution. Asseco Omnichannel Asseco Omnichannel 94% dyrektorów dużych banków uważa, że omnichannel jest ważnym narzędziem do utrzymania lojalności klientów.* Według prognoz Forrester Research bankowość wchodzi w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8 Spis treści PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8 MobiBReBrokers mobilna wersja serwisu BReBrokers 1. Informacja o aplikacji MobiBReBrokers 2. Instalacja 3. Korzystanie z systemu MobiBReBrokers

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA PAKIET KORPORACJA OPTIMUM

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA PAKIET KORPORACJA OPTIMUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA PAKIET KORPORACJA OPTIMUM KOMPLEKSOWA OFERTA OBSŁUGI FIRMOWYCH FINANSÓW Jeśli szukają Państwo kompleksowej, sprawnej i korzystnej cenowo obsługi firmowych finansów, proponujemy wybór

Bardziej szczegółowo

Atrybuty SMS. Nazwa Twojej firmy lub produktu w SMS-ie podniesie prestiż Twojej wiadomości

Atrybuty SMS. Nazwa Twojej firmy lub produktu w SMS-ie podniesie prestiż Twojej wiadomości Atrybuty SMS Wiadomości tekstowe SMS wbrew pozorom posiadają wiele atrybutów, które można wykorzystać na wiele sposobów. W tym dziale opisaliśmy atrybuty i najważniejsze kwestie związane z posługiwaniem

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

ikasa instrukcja użytkownika dla Klientów posiadających zainstalowaną aplikację

ikasa instrukcja użytkownika dla Klientów posiadających zainstalowaną aplikację ikasa instrukcja użytkownika dla Klientów posiadających zainstalowaną aplikację Po uruchomieniu aplikacji powinno pojawić się niżej przedstawione logo. Kolejnym krokiem jaki musimy zrobić jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

SmartBox. Nowy wymiar promocji

SmartBox. Nowy wymiar promocji Nowy wymiar promocji Rozszerzona komunikacja Czym jest SmartBox? SmartBox to pakiet trzech uzupełniających się kanałów promocji. To nasz oryginalny, autorski pomysł na połączenie: aplikacji mobilnych na

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona KREDYT NA MIARĘ Termin sporządzenia Umowy Zmiany w Umowie 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 10 ust. 2 traci moc. od 14/02/2007 do 06/08/2007 11 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp. do Funduszy Arka. przewodnik po zmianach. www.arka.pl 061 885 19 19

Zdalny dostęp. do Funduszy Arka. przewodnik po zmianach. www.arka.pl 061 885 19 19 Zdalny dostęp do Funduszy Arka www.arka.pl 061 885 19 19 przewodnik po zmianach Spis treści Zlecenia, jakie możesz składać przez Internet lub telefon............................................ 3 Twój

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 12 lutego 2015 r. do odwołania 1.Słowniczek pojęć a) Cennik Cennik usług w ofercie Super Smart Plan, a także

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

Prof. US dr hab. Beata Świecka. Płatności mobilne jako innowacje na rynku detalicznych płatności bezgotówkowych

Prof. US dr hab. Beata Świecka. Płatności mobilne jako innowacje na rynku detalicznych płatności bezgotówkowych Prof. US dr hab. Beata Świecka Płatności mobilne jako innowacje na rynku detalicznych płatności bezgotówkowych III Kongres Płatności Bezgotówkowych 18-19.03.2015 Pytanie do dyskusji Płatności mobilne Innowacje

Bardziej szczegółowo

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS KWSOFT Pleszew 8-03-2005 Ul. Witkiewicza 9 63-300 Pleszew tel. 0509 370 429 http://www.kwsoft.com.pl kwsoft@kwsoft.com.pl System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS Przygotowali: Krzysztof Juśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Mobilna r(e)wolucja w e-commerce. Bartosz Witoń

Mobilna r(e)wolucja w e-commerce. Bartosz Witoń Mobilna r(e)wolucja w e-commerce Bartosz Witoń Agenda Udział m-commerce w e-commerce w Polsce i USA 25,00% 20,00% 15,00% 16,00% 18,00% 21,00% 15,00% 23,00% 10,00% 8,00% 5,00% 4,00% 1,90% 0,00% 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 7 Temat ćwiczenia: Konfiguracja i badanie połączenia GPRS 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Najszybszy bezprzewodowy Internet

Najszybszy bezprzewodowy Internet Najszybszy bezprzewodowy Internet Poczuj się wolny, gdziekolwiek jesteś blue connect Najszybszy bezprzewodowy Internet Teraz możesz cieszyć się najszybszym bezprzewodowym Internetem bez limitu przesyłanych

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Zakup kredytów i kont Professional

Zakup kredytów i kont Professional Zakup kredytów i kont Professional System płatności za wydruki świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i projektowanych charakterystyk energetycznych jest systemem przedpłatowym (tak jak telefony

Bardziej szczegółowo

e) Gra Java oznacza grę, w którą można grać na wyświetlaczu telefonu komórkowego, posiadającego możliwość ich uruchamiania.

e) Gra Java oznacza grę, w którą można grać na wyświetlaczu telefonu komórkowego, posiadającego możliwość ich uruchamiania. a) SMS (Short Message Service) jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z maksimum 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA

INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA Co to jest KB token i token sprzętowy? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych.

Bardziej szczegółowo

SMS Banking opis możliwości systemu. SMS Banking

SMS Banking opis możliwości systemu. SMS Banking SMS Banking Opis możliwości systemu SoftNet 2005 1. Omówienie SMS Banking otwiera nowy kanał komunikacji z klientem krótkie wiadomości tekstowe. Możliwa jest komunikacja w obu kierunkach: na żądanie klienta

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Opłaty miesięczne przy korzystaniu z Promocji (umowa na czas określony 24 m-ce)

Opłaty miesięczne przy korzystaniu z Promocji (umowa na czas określony 24 m-ce) Warszawa, luty 2008r. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Lewandów Warszawa Telekomunikacja Polska, Region Centrum Sprzedaży do Rynku Masowego przestawia ofertę dostarczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Lista funkcjonalności

Lista funkcjonalności Lista funkcjonalności Bankowość elektroniczna : https://www.meritumbank.pl : 801 980 888, 58 77 88 888, 58 88 80 888 (koszt połączenia wg taryfy operatora) czynne pn. sob.: godz. 8.00 21.00 oraz w niedzielę:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 Co to jest KB token i token wielofunkcyjny? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna na ipada dla klientów Citi Handlowy

Aplikacja mobilna na ipada dla klientów Citi Handlowy Warszawa, 24 września 2013 Aplikacja mobilna na ipada dla klientów Citi Handlowy Citi Handlowy uruchomił nową aplikację bankowości mobilnej, tym razem na ipada. Aplikacja od początku do końca została zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO

STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO 1. Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2010-2012 Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu Banku 2. Strategia bankowości detalicznej PKO

Bardziej szczegółowo

Bankomat Wpłatomat Infomat

Bankomat Wpłatomat Infomat Bankomat Wpłatomat Infomat 6 Kanały dostępu do Banku Bankowość internetowa Bankowość mobilna Netbank Dostęp do najważniejszych funkcjonalności i informacji na temat rachunków Łatwość nawigacji Możliwość

Bardziej szczegółowo

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Grzegorz Leńkowski Dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 Rozpoznanie potrzeb rynku Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

ikasa instrukcja użytkownika dla Klientów nie posiadających zainstalowanej aplikacji

ikasa instrukcja użytkownika dla Klientów nie posiadających zainstalowanej aplikacji ikasa instrukcja użytkownika dla Klientów nie posiadających zainstalowanej aplikacji Zaloguj się na secure.getinonline.pl i wybierz opcje ustawienia. Następnie wybierz kafel ikasa Getin Online. Aby wygenerować

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty PKO Konto Dziecka PKO Konto Rodzica PKO Konto Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne. Konferencja "Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia" Paweł Widawski

Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne. Konferencja Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia Paweł Widawski Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne Konferencja "Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia" Paweł Widawski Mobilne płatności? Dostawcy źródła pieniądza Dostawcy systemu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Prezentacja pierwszego na rynku kompleksowego rozwiązania w zakresie bankowości mobilnej dla korporacji

Prezentacja pierwszego na rynku kompleksowego rozwiązania w zakresie bankowości mobilnej dla korporacji Prezentacja pierwszego na rynku kompleksowego rozwiązania w zakresie bankowości mobilnej dla korporacji 1. Rebranding w Grupie BRE Banku. 2. Wyniki badania GfK Polonia na temat bankowości mobilnej dla

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ MOBILNA BANKU BPH PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

BANKOWOŚĆ MOBILNA BANKU BPH PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA BANKOWOŚĆ MOBILNA BANKU BPH PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WSTĘP 2 JAK ZACZĄĆ KORZYSTAĆ 3 BEZPIECZEŃSTWO 4 APLIKACJA BANKU BPH 5 LOGOWANIE 5 NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE 6 POZOSTAŁE 12 BANKOWOŚĆ MOBILNA DOSTĘPNA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line!

Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line! Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line! Bank BPH i firma Business Partners excellence zakończyły prace nad projektem, dzięki któremu narzędzie BankConnect Banku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania

MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania 1. Jakie firmy mogą odnieść największe korzyści korzystając z MobileMerchant firmy Elavon? MobileMerchant opracowano z myślą o firmach różnej wielkości,

Bardziej szczegółowo

m-portfel karta pre-paid post-pay (typu kredytowego)

m-portfel karta pre-paid post-pay (typu kredytowego) Płatności mobilne Zgodnie z definicją podawaną przez Europejski Bank Centralny są to takie płatności, przy których urządzenie przenośne (np. telefon komórkowy), jest używany przynajmniej do zainicjowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH

SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH MOBILNE PŁATNOŚCI MOBILNE PŁATNOŚCI WYGODNE ROZWIĄZANIE DUŻA SIEĆ AKCEPTACJI WIELU UŻYTKOWNIKÓW OTWARTY STANDARD WYGODNE ŹRÓDŁO PIENIĄDZA ZASIĘG ponad 1 mln użytkowników bankowości

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90 Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA (Taryfa) dla posiadaczy rachunku SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.): Pełen tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp z oo 74-320 Barlinek; ul Gorzowska 64/4 e-mail:biuro@sabaservicepl Autor: BT076B Mariusz Wiśniewski Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Data: Dokument

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Leszno 14.03.2013. Jakie są i będą oczekiwania biznesu wobec IT?

Leszno 14.03.2013. Jakie są i będą oczekiwania biznesu wobec IT? Leszno 14.03.2013 Jakie są i będą oczekiwania biznesu wobec IT? Banki stoją w obliczu zmian Uwarunkowania ekonomiczne Regulacje prawne Trendy społeczne Nowe technologie Dzisiaj otoczenie oczekuje innego

Bardziej szczegółowo

Usługi mobilne w działalności bankowej. Magda Matuszewska, Adam Grabarczyk Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Usługi mobilne w działalności bankowej. Magda Matuszewska, Adam Grabarczyk Bank Handlowy w Warszawie S.A. Usługi mobilne w działalności bankowej Magda Matuszewska, Adam Grabarczyk Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bankowość mobilna Usługi umożliwiające dostęp do rachunku bankowego (konta osobistego, karty kredytowej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wiadomości. Pojedyncza wysyłka. Masowa wysyłka

Wysyłka wiadomości. Pojedyncza wysyłka. Masowa wysyłka Wysyłka wiadomości Ten dział opisuje funkcje dostępne w Panelu Klienta przez www, związane z realizacją wysyłki. Opisy dotyczą między innymi pojedynczej oraz masowej wysyłki, ale również kilku innych zautomatyzowanych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo