Wybrane grupy i charakterystyki imigracji do Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane grupy i charakterystyki imigracji do Polski"

Transkrypt

1 Wybrane grupy i charakterystyki imigracji do Polski Anita Brzozowska Tekst opracowany w ramach Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji poziom zaawansowany. Projekt: Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej Równość i Różnorodność praktycznie realizowany przez Funduszu Współpracy i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Wprowadzenie Polska przez wiele lat funkcjonowała jako kraj monoetniczny i monokulturowy. Dopiero w latach 90-tych doświadczyła zwiększonego napływu cudzoziemców i imigrantów, przekształcając się stopniowo z kraju tradycyjnie emigracyjnego w kraj również przyjmujący imigrantów. Społeczeństwo stanęło wówczas przed koniecznością współżycia z Innymi, często obcymi rasowo i kulturowo. Przed 989 r. Polska doświadczała niewielkiej i stabilnej w czasie legalnej emigracji (ok tys. osób rocznie) oraz śladowej imigracji (-3 tys. rocznie wraz z reemigracją). Wśród obcokrajowców przyjeżdżających do Polski przeważali wówczas obywatele Związku Radzieckiego i innych krajów komunistycznych. Były to przeważnie osoby, które poślubiły obywateli polskich bądź studenci z ZSRR, Bułgarii i Wietnamu, którzy zdecydowali się pozostać w Polsce na stałe. Po 989 r. nastąpił napływ cudzoziemców z bardziej zróżnicowanych krajów. I tak, np. w 989 r. do Polski wjechało o 40% więcej cudzoziemców niż w roku poprzednim 2. W latach 90-tych nastąpił napływ migrantów tranzytowych z Bułgarii i Rumuni, dla których krajem docelowym były Niemcy. Cudzoziemcy, którzy nie mogli skorzystać ze swobodnego wjazdu do Polski, byli przerzucani nielegalnie przez granicę. Pochodzili głównie z Armenii, Chin, Iraku, Iranu, Somalii oraz Wietnamu. Część z nich osiadła w Polsce po nieudanej próbie przekroczenia granicy przeważnie grupy Wietnamczyków i Ormian. Polską granicę zaczęły również wówczas przekraczać osoby ubiegające się o status uchodźcy bądź przyznanie azylu przede wszystkim cudzoziemcy pochodzący z Afryki, Armenii, Bliskiego Wschodu, byłej Jugosławii i Rumunii, a następnie z Afganistanu i innych państw azjatyckich, natomiast obecnie przede wszystkim z terenów byłego Związku Radzieckiego (w tym głównie z Czeczenii). Kolejnym zjawiskiem obserwowanym od końca lat 90-tychXX w. jest wzrost liczby studentów zagranicznych podejmujących naukę na polskich uczelniach. Lata 90-te stanowiły również początek niewielkiego napływu ludności w ramach programu repatriacji oraz indywidualnych powrotów reemigrantów. Należy jednak zauważyć, że dane urzędowe wskazują na wciąż niewielką skalę rejestrowanego, długoterminowego napływu imigrantów do Polski oraz ich małą zasiedziałość. Do naszego kraju przybywają przede wszystkim obywatele państw byłego ZSRR, a znaczny odsetek wszystkich imigrantów, pochodzi z państw bezpośrednio sąsiadujących z Polską. Wśród państw wysyłających na pierwszym miejscu znajduje się Ukraina. Cudzoziemcy pochodzący z odległych regionów świata z Azji, obu Ameryk, Afryki czy Australii i Oceanii, stanowią nieznaczny odsetek wszystkich obcokrajowców mieszkających w Polsce. Wśród nich wyróżniają się obywatele Wietnamu oraz Stanów Zjednoczonych. Na uwagę zasługuje też koncentracja imigrantów na obszarze województw M. Okólski, Poland's migration: growing diversity of flows and people, CMR Working Papers No. 29, Tamże. 2

3 mazowieckiego, dolnośląskiego oraz małopolskiego, a właściwie w największych miastach regionu Warszawie, Wrocławiu oraz Krakowie. Niezwykle istotny w tym kontekście jest również fakt, że napływ cudzoziemców do Polski miał przede wszystkim charakter ekonomiczny, przy czym większość imigrantów pochodziła z krajów europejskich 3. Można jednak przewidywać, że Polska stopniowo zacznie przekształcać się z kraju emigracji netto w kraj imigracji netto, co oznaczać będzie spadek emigracji przy jednoczesnym wzroście imigracji. Kwestia integracji różnych kategorii imigrantów nabierać zatem będzie coraz większego znaczenia. Charakterystyka kliku odmiennych grup imigrantów zostanie przedstawiona w niniejszym artykule. Repatriacja Wraz z wejściem w życie Ustawy o repatriacji z 2000 r. prowadzona przez rząd polski akcja repatriacyjna obejmuje głównie azjatyckie tereny byłego Związku Radzieckiego. Wiza repatriacyjna może być wydana osobie polskiego pochodzenia, która przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. Powyższe ograniczenie terytorialne nie jest definitywne, bowiem zgodnie z art. 0 ustawy Rada Ministrów może określić w drodze rozporządzenia inne państwa lub inne części Federacji Rosyjskiej, których obywatele polskiego pochodzenia będą mogli ubiegać się o wydanie wizy w celu repatriacji, zwłaszcza jeśli są oni dyskryminowani ze względów religijnych, narodowościowych lub politycznych. Ponadto istnieje możliwość uznania za repatrianta osoby, która przed stycznia 200 r. zamieszkiwała na stałe terytorium azjatyckiej części byłego ZSRR, ale przebywała na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z pobieraniem nauki w szkole wyższej jako stypendyście strony polskiej. Za repatrianta może również zostać uznana osoba polskiego pochodzenia, która przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, lecz do 99 r. zamieszkiwała na stałe, przez co najmniej 5 lat, na terytorium azjatyckich republik ZSRR. Przepisy o repatriacji obejmują także osoby, które przed dniem wejścia w życie Ustawy o repatriacji nabyły obywatelstwo polskie na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lutego 962 r. o obywatelstwie polskim, lecz w dniu uzyskania zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej były obywatelami Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich lub jednego z państw powstałych po jego rozpadzie. 3 A. Grzymala-Kazłowska, S. Łodziński, Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

4 Zarówno ze względu na kształt polskiej polityki repatriacyjnej jej zakres terytorialny, jak i na trudne warunki życia, najwięcej repatriantów przyjechało do Polski z Kazachstanu (Tabela ). W przeważającej mierze są to potomkowie wywiezionych na Wschód w latach 30-tych XX w. Polaków zamieszkujących Kresy (przygraniczne obwody Ukrainy kamieniecki, żytomierski oraz winnicki). Mimo niewielkich rozmiarów rozpoczętej w latach 90-tych akcji repatriacyjnej, jej malejącej dynamiki (w latach w ramach repatriacji w Polsce osiedliło się jedynie osób, z czego po wejściu w życie Ustawy o repatriacji 4 480, w tym status repatrianta otrzymało osoby) oraz objęcia przyjazdów repatriantów specjalną polityką, proces ich adaptacji do nowego środowiska rzadko przebiega łagodnie. Tabela. Liczba wiz repatriacyjnych z uwzględnieniem krajów pochodzenia repatriantów w latach Kraj pochodzenia repatriantów Armenia Azerbejdżan Białoruś Fed. Rosyjska Gruzja Niemcy Kazachstan Litwa Łotwa Mołdowa Rep. Czeska Ukraina Uzbekistan Ogółem: Źródło: dane Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców oraz Rocznik Demograficzny, Przyjazd do Polski oznacza dla repatriantów zmianę warunków społecznych, kulturowych, politycznych i klimatycznych. Innymi słowy, jest to całkowita zmiana dotychczasowego sposobu życia. Motywowani zarówno chęcią poprawy bytu, jak i pobudkami natury sentymentalnej i patriotycznej, stają przed koniecznością przystosowania się do nowego środowiska, przy czym konfrontacja wyidealizowanej wizji nowego kraju osiedlenia z niezrozumiałą rzeczywistością pojawia się niezwykle szybko i bywa bardzo bolesna. 4

5 Tabela 2. Osoby i rodziny przybyłe do Polski w ramach repatriacji w latach Kategoria Liczba rodzin Osoby, które przyjechały do Polski w ramach repatriacji (wraz z członkami gospodarstw domowych) 4480, Repatrianci w tym dzieci poniżej 9 roku życia Członkowie gospodarstw domowych innego niż polskie pochodzenia Źródło: dane Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców oraz Rocznik Demograficzny, W tym miejscu należy zaznaczyć, że na proces adaptacji repatriantów wywierają wpływ nie tylko cechy indywidualne przybysza, takie jak: wiek, poziom wykształcenia, zdolności poznawcze, predyspozycje psychologiczne, lecz także czynniki o charakterze sytuacyjnym i społecznym: zasady polityki repatriacyjnej, stworzone warunki pobytu oraz gotowość społeczeństwa do przyjęcia osadników. Problemy w przystosowaniu się do nowej rzeczywistości nie wynikają tylko z wygórowanych oczekiwań repatriantów i nieznajomości polskich realiów. Problem tkwi nierzadko w nieprzygotowaniu gmin, które zapraszają repatriantów oraz braku należytej pomocy w pierwszym okresie tuż po ich przyjeździe do Polski. Jeśli przesiedleńcy nie mają w pobliżu nowego miejsca zamieszkania krewnych bądź znajomych, którzy wcześniej repatriowali się do Polski, zdani są na własne siły i samodzielne radzenie sobie w nowym, nieznanym środowisku. Przystosowanie się do niego utrudnione jest przez kilka istotnych czynników. Po pierwsze częsta w tej grupie jest słaba znajomość języka polskiego. Przyczyniła się do tego zarówno asymilacyjna polityka radziecka, jak i brak polskiego szkolnictwa w odległych republikach ZSRR. W związku z tym repatrianci po przyjeździe do Polski potrzebują dodatkowych kursów językowych w celu rozwinięcia niezbędnego słownictwa potrzebnego do znalezienia i podjęcia pracy oraz przydatnego w kontaktach z polskim otoczeniem. Biegła znajomość języka jest także jednym z czynników eliminujących potencjalną dyskryminację, która dotyka osoby przybywające do Polski z państw powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Okazuje się bowiem, że pomimo deklarowanej dobrej woli samorządów i społeczności lokalnych przybysze nie są automatycznie akceptowani. Muszą zamazywać stygmat człowieka ze Wschodu widoczny w wielu aspektach życia społecznego w Polsce. 5

6 W ocenie samych repatriantów największe trudności sprawiają im bariery prawne i administracyjne 4. Z powodu niewystarczającej znajomości przepisów i języka nie wiedzą, o jaką pomoc mogą się ubiegać. Przeszkody natury biurokratycznej uniemożliwiają im także otrzymanie w należytym czasie dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia normalnego funkcjonowania w nowym społeczeństwie. Jednakże problemy te nie wynikają tylko z niskiego stopnia znajomości polskiego prawa i niedoinformowania, lecz także z niekompetencji urzędników i niedoskonałości ustawodawstwa repatriacyjnego. Kolejnym ważnym problemem z grupy formalno-prawnych jest kwestia rent i emerytur, bowiem Polska nie podpisała umów o wzajemnym rozliczaniu świadczeń emerytalnych z większością państw byłego Związku Radzieckiego. W związku z tym repatrianci, którzy pobierają emeryturę z ZUS, otrzymują ją w najniższym możliwym wymiarze, mimo wielu lat przepracowanych w Kazachstanie. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się rodziny mieszane etnicznie, a należy pamiętać, że taki model rodziny pojawia się często w grupie osób osiedlających się w Polsce w ramach repatriacji. Mężowie lub żony przesiedleńców, którzy przyjechali do Polski na podstawie wizy repatriacyjnej i nie posiadają polskiego obywatelstwa, nie mają prawa do jakiejkolwiek emerytury niezależnie od okresu przepracowanego poza granicami kraju. Skazuje to małżonków repatriantów na całkowitą zależność finansową od członków rodziny, a także na konieczność korzystania z pomocy społecznej w wypadku, gdy nie są w stanie podjąć zatrudnienia. Osoby, które znajdują się w trudnym położeniu finansowym, postrzegają konieczność skorzystania z takiej pomocy jako poniżającą ostateczność. Czują się oszukani przez polskie władze, gdyż najczęściej podczas starań o uzyskanie wizy repatriacyjnej nie byli informowani o takich perspektywach dla swoich bliskich. Brak orientacji w polskim prawie utrudnia repatriantom także wejście na rynek pracy, gdyż podjęcie zatrudnienia wiąże się z uporządkowaniem całej sfery formalnej, czyli uznania wykształcenia i doświadczenia zawodowego w kraju pochodzenia. To z kolei określa dalszą pozycję zawodową repatriantów i warunkuje ich sytuację materialno-bytową. Co więcej, podjęcie pracy decyduje o przebiegu wchodzenia do nowego środowiska społecznego. Pomoc w zakresie znalezienia pracy jest niezbędna także z tego względu, że przyjeżdżający do Polski repatrianci ze średniego i starszego pokolenia mają problemy z odnalezieniem się w systemie wolnorynkowym mimo znacznych zmian ekonomicznogospodarczych, jakie przeszły byłe republiki radzieckie. W najgorszej sytuacji znajdują się osoby po 50-tym roku życia. Odmienne doświadczenia zawodowe przy jednoczesnych wysokich oczekiwaniach polskich pracodawców utrudniają im ponowne wejście na rynek pracy. Z kolei ze względu na niedopasowanie kwalifikacji repatriantów do ofert 4 A. Brzozowska, Obcy wśród swoich czy obcy wśród obcych? Problemy adaptacyjne repatriantów z Kazachstanu, nieopublikowana praca magisterska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa,

7 zatrudnienia osoby posiadające wyższe wykształcenie zmuszone są do podejmowania pracy poniżej swoich kwalifikacji. Oprócz problemów materialno-bytowych i zawodowych repatriantów dotykają także problemy o podłożu społeczno-kulturowym. Borykają się z poczuciem braku akceptacji w lokalnych społecznościach i doświadczają kryzysów tożsamościowych. Jest to dla nich tym trudniejsze, że w Kazachstanie, zwłaszcza najstarsze pokolenie, uważało swoją polskość za oczywistą karą za przynależność narodową była deportacja w głąb Związku Radzieckiego. Po pojawieniu się możliwości repatriacji w latach 90-tych XX w. poczucie bycia Polakiem zostało rozbudzone także wśród młodszych. Przyjeżdżając do Polski, mają nadzieję, że trafią między swoich i zostaną zaakceptowani, dzięki czemu w końcu będą mogli poczuć się bezpiecznie. Tymczasem według repatriantów Polacy urodzeni w Polsce nie chcą przyznać należnego im miejsca. Podważają prawomocność identyfikacji narodowej repatriantów, stosując wobec nich określenia typu Ruski czy Kazach. Takie sygnały płynące z otoczenia wzmacniają u repatriantów pojawiające się po przyjeździe do Polski poczucie obcości. Reemigracja Doświadczenia państw emigracyjnych, mających tradycje odpływu obywateli za granicę, wskazują, że państwa wysyłające powinny być przygotowane na powrót migrantów. Tymczasem, mimo że prawo do powrotu do kraju pochodzenia jest jednym z podstawowych praw jednostki uznanym w prawie międzynarodowym, to żadne z państw nie wypracowało do tej pory skutecznego systemu monitoringu emigracji zarobkowej swoich obywateli, a tym bardziej migracji powrotnych 5. Zadanie to jest tym trudniejsze, że migracje powrotne cechuje duży stopień nieprzewidywalności co do skali, rozłożenia w czasie oraz kategorii powracających 6. Warto w tym miejscu podkreślić, że migracje powrotne są zjawiskiem wewnętrznie zróżnicowanym i obejmują zarówno powroty drugiego pokolenia imigrantów, jak również migracje powrotne migrantów zarobkowych. W okresie transformacji dominujące motywy powrotów można było podzielić na trzy główne kategorie: racjonalne, sentymentalne oraz mieszane 7. Wśród pierwszej grupy reemigrantów znajdowali się zarówno kosmopolici nie przejawiający silnych związków z polskością, podejmujący najczęściej pracę w przedstawicielstwie zagranicznej firmy w Polsce, jak również osoby, które podjęły decyzję o emigracji taktycznej i oceniając 5 M. Lesińska [red.], Polityka państwa wobec migracji powrotnych własnych obywateli. Teoria i praktyka, CMR Working Papers, Nr 44/(02). Warszawa 200, s Tamże, s A. Weinar, Reemigranci jako aktorzy zmiany społecznej, [w:] Iglicka K. [red.], Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesu czy rozczarowania?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

8 szanse na awans społeczno-ekonomiczny na emigracji, wybrały powrót do Polski oraz migranci, którzy nie osiągnęli wyznaczonych wcześniej przez siebie celów migracyjnych (tzw. reemigracja przegranego). Natomiast w grupie osób, których główną motywację stanowiły kwestie sentymentalne znajdziemy migrantów kierujących się pobudkami patriotycznymi i tożsamościowymi, jak również tłumaczących swą decyzję troską o przyszłość dzieci bądź sytuacją rodzinną. Z kolei w przypadku motywów mieszanych przyjęło się wyróżniać reemigrację emerycką. W omawianym okresie reemigranci wracali do Polski przede wszystkim z tradycyjnych krajów emigracyjnych: Stanów Zjednoczonych, Niemiec, natomiast w dalszej kolejności z Wielkiej Brytanii i Kanady. Były to indywidualne powroty o większej skali niż repatriacja. Według oficjalnych danych zjawisko to obejmowało bowiem od 500 do osób rocznie 8, a powracający napływali głównie do największych polskich miast i zachodnich województw. Na ich sytuację po powrocie wpływał zgromadzony wcześniej kapitał ekonomiczny, społeczny i kulturowy. Reemigranci podejmowali pracę jako specjaliści w ponadnarodowych korporacjach, nauczyciele angielskiego, zakładali własną działalność albo kontynuowali swoje zawody. Obecnie powroty emigrantów do ojczyzny stają się stałą częścią procesu migracyjnego, który składa się z ciągu następujących po sobie etapów wyjazdów i powrotów. Co istotne, w przeciwieństwie do napływu cudzoziemców, powroty polskich obywateli nie wiążą się z problemami o formalno-prawnym charakterze, takimi jak brak prawo do pobytu (na czas określony i nieokreślony) czy pracy. Jednakże w grupie tej mogą występować problemy z reintegracją, zarówno społeczną, jak i ekonomiczną. Od 2006 r. powroty Polaków z emigracji stały się przedmiotem szerszego zainteresowania i debaty publicznej. Zaczęły bowiem pojawiać się pierwsze sygnały o ewentualnych masowych powrotach z poakcesyjnej emigracji do Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także pozostałych państw Unii Europejskiej, które otworzyły swoje rynki pracy dla polskich pracowników. Między innymi w związku z możliwością podjęcia legalnego zatrudnienia w krajach UE w latach liczba obywateli polskich przebywających czasowo za granicą wzrosła z ok. miliona osób do ok. 2,3 miliona. Obserwowana zmiana w charakterze emigracji była jednak nie tylko ilościowa, lecz również jakościowa. Wyjeżdżali głównie ludzie młodzi, a co więcej w migracjach poakcesyjnych znacząco wzrósł udział osób dobrze wykształconych (kosztem udziału osób o wykształceniu średnim i podstawowym). Obserwowana fala powrotów w głównej mierze była skutkiem kryzysu gospodarczego, który zaczął być odczuwalny w krajach docelowych migracji poakcesyjnej, czyli Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz w tradycyjnych krajach, będących kierunkiem emigracji z Polski Stanach Zjednoczonych oraz Niemczech. Widoczny odpływ Polaków nastąpił również z Islandii, 8 Tamże. 8

9 która borykała się z gwałtownym i głębokim kryzysem ekonomicznym. Powroty Polaków nie nabrały jednak cech zjawiska masowego. Mimo że powracający oczekują nie tyle aktywnej pomocy państwa, co minimalizacji ewentualnych barier, głównie o formalno-prawnym charakterze 9, to kwestia migracji powrotnych zdążyła zostać upolityczniona. Przejawem tego były chociażby pojawiające się coraz częściej postulaty stworzenia odpowiedniej polityki reemigracyjnej oraz powołanie do życia Grupy Roboczej ds. Migracji Powrotnych działającej w ramach Międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji. W rezultacie zaplanowano rozmaite działania ukierunkowane na migrantów powracających, obejmujące 0 : Działania informacyjne stworzenie powszechnie dostępnego portalu internetowego dla powracających oraz włączenie migrantów w system szkoleń, doradztwa zawodowego i biznesowego; Likwidację barier/ułatwienia dla osób chcących powracać z zagranicy między innymi abolicję podatkową, ułatwienia w zakresie uznawania wykształcenia i kwalifikacji nabywanych poza granicami Polski oraz prowadzenia działalności gospodarczej; Rozwiązania skierowane do konkretnych grup docelowych, takich jak naukowcy, studenci studiujący za granicą; Działania skierowania do rodzin migrantów i migrantów powrotnych opracowanie i wdrożenie systemu adaptacji dzieci powracających z zagranicy do polskiego systemy edukacyjnego; Działania skoncentrowane na administracji publicznej - szkolenia dla urzędników różnych szczebli i służb zatrudnienia. Uchodźcy Wśród ogółu cudzoziemców przebywających w Polsce, szczególną grupę tworzą uchodźcy. Są oni jedyną grupą podlegającą zarówno ochronie, a jednocześnie kontroli państwa, co wynika z prawnych zobowiązań międzynarodowych w tym zakresie. Jednakże początki systemu przyjmowania uchodźców do Polski są stosunkowo niedawne. 9 M. Lesińska [red.], Polityka państwa wobec migracji powrotnych własnych obywateli. Teoria i praktyka, CMR Working Papers, Nr 44/(02). Warszawa 200, s Tamże, s. 28. W powojennej historii Polski odnotowano tylko dwa przypadki zbiorowego przyjęcia uchodźców - w latach ponad 5 tys. Greków i Macedończyków powiązanych z grecką partyzantką komunistyczną, w 973 9

10 Tabela 3. Liczba osób, które złożyły wniosek o nadanie statusu uchodźcy w RP w latach Obywatelstwo ROSJA ARMENIA AFGANISTAN SRI LANKA PAKISTAN RUMUNIA INDIE IRAK BUŁGARIA MONGOLIA UKRAINA BANGLADESZ BIAŁORUŚ JUGOSŁAWIA MOŁDOWA WIETNAM GRUZJA SOMALIA AZERBEJDŻAN ALGIERIA BEZPAŃSTWOWCY TURCJA CHINY KAZACHSTAN NIGERIA ETIOPIA IRAN KAMERUN LITWA bd bd bd bd SYRIA SUDAN LIBAN LIBERIA BOŚNIA- HERCEGOW INNE OGÓŁEM: Źródło: dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rocznik Demograficzny, 20 kilkudziesięciu zwolenników prezydenta Allende z Chile. Osobnym przypadkiem było przyjęcie kilkuset dziecisierot z Korei Północnej, lecz odesłanych z powrotem do kraju po ukończeniu szkoły. 0

11 Po transformacji ustrojowej pierwsza grupa uciekinierów pojawiła się w naszym kraju nieoczekiwanie w 990 r., kiedy władze szwedzkie deportowały kilkusetosobową grupę obywateli Etiopii, Somalii, Libanu, Iraku oraz Syrii, którzy poszukiwali azylu, a przedostali się rzekomo do Szwecji przez Polskę. Ze względu na brak odpowiednich rozwiązań prawnych, opiekę nad deportowanymi osobami przejął Polski Czerwony Krzyż. Między innymi na skutek rozpowszechnienia przez media informacji o przyjęciu uchodźców przez Polskę do PCK zaczęło zgłaszać się coraz więcej cudzoziemców przebywających czasowo w Polsce, postanawiając ubiegać się o status uchodźcy, mimo że do końca 99 r. nie było przepisów umożliwiających jego nadawanie w Polsce. Od początku powstania systemu przyjmowania uchodźców w Polsce do naszego kraju trafiały osoby z najrozmaitszych zakątków świata (Tabela 3). W latach najwięcej osób ubiegających się o status przyjeżdżało z Etiopii, Armenii, Iraku oraz Libanu. W kolejnych latach obserwować można było przewagę obywateli państw Azji Południowej (Indie, Pakistan, Afganistan, Sri Lanka, Bangladesz). Natomiast pod koniec lat 90-tych XX w. gwałtownie wzrosła liczba ubiegających się o status uchodźcy Ormian, Romów z Rumunii i Bułgarii oraz Wietnamczyków. A zatem aż do 999 r. polski system charakteryzowała wyraźna tendencja do przewagi liczebnej wśród ubiegających się o status jednej lub kilku narodowości, przy jednoczesnym wzroście liczby składanych wniosków. Tabela 4. Liczba osób, którym w RP nadano status uchodźcy w latach (najliczniej reprezentowane obywatelstwa) Kraj obywatelstwa wszystkie obywatelstwa w tym najliczniejsze: Białoruś Irak Rosja Źródło: dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rocznik Demograficzny, 20 Rok 2000 był początkiem wzmożonego napływu osób chcących otrzymać azyl w Polsce z regionu Kaukazu Północnego, w tym przede wszystkim deklarujących narodowość czeczeńską (80-90%). Poza nimi o status najczęściej występowali obywatele Białorusi, Pakistanu oraz Ukrainy. Dopiero w 2009 r. dominację Czeczenów zakłócił wzmożony przyjazd obywateli Gruzji. Jednakże nie mogli oni liczyć w Polsce na pozytywne rozpatrzenie wniosków, gdyż były one traktowane jako nieuzasadnione, a Gruzja jako państwo będące w stanie zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. W ostatnich latach podobnie jak i w poprzednich najliczniejszą grupę osób, którym przyznano status

12 uchodźców, tworzą obywatele Rosji, najczęściej narodowości czeczeńskiej. Wnioski rozpatrzone pozytywnie stanowią jednak niewielki procent wszystkich złożonych wniosków. Kolejną stosunkowo liczną grupą osób, którym przyznano status uchodźcy są obywatele Białorusi. W tym miejscu należy też wspomnieć o statystykach dotyczących przyznania ochrony uzupełniającej gwarantującej taki sam zakres praw jak w przypadku przyznania statusu uchodźcy oraz wydania zgody na pobyt tolerowany (bez prawa do programu integracyjnego). I tak pobyt tolerowany, który w myśl ustawodawców jest wydawany, gdy występuje niewykonalność lub niedopuszczalność wydalenia (np. naruszałoby to prawo do życia rodzinnego), choć cudzoziemiec nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, obejmuje w głównej mierze Czeczenów (Tabela 5). Podobnie rzecz ma się w przypadku przyznawanej ochrony uzupełniającej osobom, które nie spełniają warunków do nadania statusu uchodźcy, lecz powrót do ich kraju może narazić ich na orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji, tortury, nieludzkie traktowanie, poważne ryzyko dla życia i zdrowia 2. Tabela 5. Liczba osób, którym przyznano ochronę uzupełniającą i zgodę na pobyt tolerowany w latach w RP Kraj obywatelstwa Ochrona uzupełniająca wszystkie obywatelstwa w tym najliczniejsze: Białoruś Irak Rosja Sri Lanka 8 6 Pobyt tolerowany wszystkie obywatelstwa w tym najliczniejsze: Armenia Białoruś Chiny 0 2 Indie 0 0 Irak Nigeria 0 0 Rosja Ukraina Wietnam Bezpaństwowcy Źródło: dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rocznik Demograficzny, 20 2 Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP z 3 czerwca

13 Zbiorowość uchodźców pozostaje zróżnicowana nie tylko pod względem narodowości, kraju pochodzenia i tożsamości etnicznej, lecz także religii, wieku i płci. Grupa ta wyróżnia się z otoczenia również ze względu na specyficzne potrzeby związane z traumatycznymi doświadczeniami w krajach pochodzenia, które stały się przyczyną ich wyjazdu oraz często traumatycznymi wydarzeniami w trakcie podróży do kraju przyjmującego. Jak podkreśla Grzymała-Moszczyńska 3, stawanie się uchodźcą to proces, który obejmuje kolejne następujące po sobie etapy: fazę przedmigracyjną charakteryzującą się poczuciem zagrożenia, pojawiającymi się urazami psychicznymi i fizycznymi, przy jednoczesnym braku należytej pomocy medycznej bądź złym odżywianiu się itp. ucieczkę, proces uzyskania statusu uchodźcy, będący procesem przejściowym i obejmującym początki akulturacji, przystosowywanie się i początek życia w nowym kraju, osiedlenie się w kraju azylu wówczas uchodźca może wstąpić na ścieżkę integracji, asymilacji, separacji bądź marginalizacji, podjąć decyzję o reemigracji do kraju trzeciego lub repatriacji i próbie reintegracji. W procesie adaptacji uchodźców ważne są nie tylko przyczyny i sposób migracji, wcześniejsze doświadczenia migranta i oczekiwania wobec migracji, lecz także możliwość powrotu oraz zapewnienia bezpieczeństwa bliskim. Ze względu na specyfikę sytuacji uchodźców państwa przyjmujące decydują się na uruchomienie specjalnych programów pomocowych i integracyjnych. Podobnie jest też w przypadku Polski. Osoby ubiegające się o przyznanie statusu uchodźcy mają zapewnioną opiekę socjalną zakwaterowanie w specjalnych ośrodkach (kilkanaście ośrodków, głównie w Warszawie i okolicach oraz we wschodniej Polsce), wyżywienie, opiekę medyczną, środki czystości, drobne kieszonkowe. Natomiast osoby, którym przyznano status bądź ochronę uzupełniającą mają prawo do indywidualnego programu integracyjnego obejmującego udzielenie pomocy w nauce języka polskiego, znalezieniu pracy i mieszkania. Jednak jak wskazują przeprowadzone wcześniej badania 4, niewielu uchodźców po zakończeniu programu ma pracę, lokum i płynnie mówi po polsku, przy czym Polska wciąż często traktowana jest przez nich jako kraj tranzytowy na drodze do Europy Zachodniej. W tym miejscu należy podkreślić, że działania integracyjne skierowane są do bardzo wąskiej grup osób jedynie tych ze statusem uchodźcy oraz posiadających ochronę uzupełniającą. Tymczasem problemy adaptacyjne dotyczą także osób oczekujących 3 H. Grzymała-Moszczyńska, E. Nowicka, Goście i gospodarze: problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski [red.], Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH Jacek Białas, Bogusława Domańska, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska-Żuk, Marta Szczepanik, Daniel Witko Red. Maja Łysienia CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN)

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Publikacja powstała w ramach projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Weź kurs na wielokulturowość.

Bardziej szczegółowo

60/118. Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne

60/118. Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne 60/118 ZUZANNA BRUNARSKA MAŁGORZATA GROTTE MAGDALENA LESIŃSKA Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne 1 Grudzień 2012

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego

Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Studia nad migracją t. 4. Studia nad migracją / Studies in Migration / Дослідження міграції Dotychczas w

Bardziej szczegółowo

Paweł Kaczmarczyk. Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy

Paweł Kaczmarczyk. Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy Paweł Kaczmarczyk Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy Paweł Kaczmarczyk* Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne

Bardziej szczegółowo

Współczesne migracje Polaków

Współczesne migracje Polaków Współczesne migracje Polaków BIULETYN nr 1 lisopad 2007 Paweł Kaczmarczyk Joanna Tyrowicz Biuletyn powstał w ramach działań programu Work in Poland Program realizuje: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 3 Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 1 Nowa Praca Socjalna Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Imigracje do Europy wyzwaniem XXI wieku przypadek Grecji

Imigracje do Europy wyzwaniem XXI wieku przypadek Grecji Iwona JAKIMOWICZ -OSTROWSKA Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia Imigracje do Europy wyzwaniem XXI wieku przypadek Grecji Spośród wyzwań XXI wieku migracja zdaje się zjawiskiem szczególnie ciekawym. Nie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKI

WPŁYW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI WPŁYW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, luty 2007 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Wymiar ekonomiczny migracji 6 2. Skala i trendy migracji

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM.

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM. Niniejszy raport krajowy został skompilowany i przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pełniące funkcję koordynatora Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce (PL

Bardziej szczegółowo

Migracje na świecie Kinga Białek

Migracje na świecie Kinga Białek Migracje na świecie Kinga Białek Migracje to przemieszczenia różnych grup społecznych pomiędzy różnymi skupiskami ludności, np. pomiędzy krajami lub miastami, pomiędzy różnymi rejonami geograficznymi i

Bardziej szczegółowo

Przyczyny wyjazdu oraz warunki życia i pracy migrantów w Norwegii: studium przypadku Polaków w Oslo. Wstęp

Przyczyny wyjazdu oraz warunki życia i pracy migrantów w Norwegii: studium przypadku Polaków w Oslo. Wstęp Przyczyny wyjazdu oraz warunki życia i pracy migrantów w Norwegii: studium przypadku Polaków w Oslo Wstęp W ostatnich kilku latach obserwowano masowy napływ pracowników z Polski do Norwegii. Mimo, że norweski

Bardziej szczegółowo

Specyfika pracy z uczniem cudzoziemcem i uchodźcą na podstawie doświadczeń polskich i walijskich

Specyfika pracy z uczniem cudzoziemcem i uchodźcą na podstawie doświadczeń polskich i walijskich 1 Kuratorium Oświaty w Katowicach Specyfika pracy z uczniem cudzoziemcem i uchodźcą na podstawie doświadczeń polskich i walijskich publikacja sfinansowana ze środków projektu Współpraca Swansea i Śląska

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy Unią Europejską a Rosją

Pomiędzy Unią Europejską a Rosją Pomiędzy Unią Europejską a Rosją Problematyka migracji z Białorusi, Ukrainy i Mołdawii Wstęp Wnioski zawarte w tej publikacji nie są rezultatem specjalnie w tym celu przeprowadzonych badań, ale opierają

Bardziej szczegółowo

Regulacja migracji zarobkowej wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń

Regulacja migracji zarobkowej wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń Regulacja migracji zarobkowej wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń Doświadczenia Polski po roku 1989 jako kraju wysyłającego i przyjmującego pracowników: lekcje dla polityki Ukrainy Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Migracje Szansa czy zagro enie?

Migracje Szansa czy zagro enie? Migracje Szansa czy zagro enie? Wydanie z okazji KONGRESU OBYWATELSKIEGO Gdańsk 2005 Wolnoœæ i Solidarnoœæ nr 1 Wolność i Solidarność nr 1 Migracje Szansa czy zagro enie? Małgorzata Bos-Karczewska Anna

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne migracje zarobkowe

Zagraniczne migracje zarobkowe Zagraniczne migracje zarobkowe RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce pod redakcją Witolda Klausa

Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce pod redakcją Witolda Klausa Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce pod redakcją Witolda Klausa Warszawa 2011 Redakcja naukowa: dr Witold Klaus Recenzja: dr Hanna Bojar Redakcja językowa: Barbara Jędraszko Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Migracja wartość dodana?

Migracja wartość dodana? Migracja wartość dodana? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL Studia nad migracją t. 2 Migracja wartość dodana? Redakcja: Krzysztof Markowski

Bardziej szczegółowo

Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy

Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka i Joanny Tyrowicz BCR ORG.PL brosz 11.2007 v15.indd

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY PAWEŁ CHMIELIŃSKI LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY ZAROBKOWANIE, BEZROBOCIE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRACA ZA GRANICĄ W LATACH 2005-2011 PROJEKT BADAWCZY nr 0021/B/H03/2011/40 PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców 2 Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Inny w polskiej szkole

Inny w polskiej szkole Inny w polskiej szkole poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa www.edukacja.warszawa.pl e-mail: edukacja@um.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne

Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne Opracowanie: Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami Autorzy: Paweł Kaczmarczyk Magdalena Lesińska

Bardziej szczegółowo

POWROTY Z MIGRACJI ZAGRANICZNYCH DO MAŁOPOLSKI

POWROTY Z MIGRACJI ZAGRANICZNYCH DO MAŁOPOLSKI POWROTY Z MIGRACJI ZAGRANICZNYCH DO MAŁOPOLSKI SKALA ZJAWISKA, CHARAKTERYSTYKA ORAZ POTENCJAŁ POWRACAJĄCYCH 1 Realizatorzy projektu pragną serdecznie podziękowad wszystkim podmiotom i osobom, które swoim

Bardziej szczegółowo