Wybrane grupy i charakterystyki imigracji do Polski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane grupy i charakterystyki imigracji do Polski"

Transkrypt

1 Wybrane grupy i charakterystyki imigracji do Polski Anita Brzozowska Tekst opracowany w ramach Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji poziom zaawansowany. Projekt: Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej Równość i Różnorodność praktycznie realizowany przez Funduszu Współpracy i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Wprowadzenie Polska przez wiele lat funkcjonowała jako kraj monoetniczny i monokulturowy. Dopiero w latach 90-tych doświadczyła zwiększonego napływu cudzoziemców i imigrantów, przekształcając się stopniowo z kraju tradycyjnie emigracyjnego w kraj również przyjmujący imigrantów. Społeczeństwo stanęło wówczas przed koniecznością współżycia z Innymi, często obcymi rasowo i kulturowo. Przed 989 r. Polska doświadczała niewielkiej i stabilnej w czasie legalnej emigracji (ok tys. osób rocznie) oraz śladowej imigracji (-3 tys. rocznie wraz z reemigracją). Wśród obcokrajowców przyjeżdżających do Polski przeważali wówczas obywatele Związku Radzieckiego i innych krajów komunistycznych. Były to przeważnie osoby, które poślubiły obywateli polskich bądź studenci z ZSRR, Bułgarii i Wietnamu, którzy zdecydowali się pozostać w Polsce na stałe. Po 989 r. nastąpił napływ cudzoziemców z bardziej zróżnicowanych krajów. I tak, np. w 989 r. do Polski wjechało o 40% więcej cudzoziemców niż w roku poprzednim 2. W latach 90-tych nastąpił napływ migrantów tranzytowych z Bułgarii i Rumuni, dla których krajem docelowym były Niemcy. Cudzoziemcy, którzy nie mogli skorzystać ze swobodnego wjazdu do Polski, byli przerzucani nielegalnie przez granicę. Pochodzili głównie z Armenii, Chin, Iraku, Iranu, Somalii oraz Wietnamu. Część z nich osiadła w Polsce po nieudanej próbie przekroczenia granicy przeważnie grupy Wietnamczyków i Ormian. Polską granicę zaczęły również wówczas przekraczać osoby ubiegające się o status uchodźcy bądź przyznanie azylu przede wszystkim cudzoziemcy pochodzący z Afryki, Armenii, Bliskiego Wschodu, byłej Jugosławii i Rumunii, a następnie z Afganistanu i innych państw azjatyckich, natomiast obecnie przede wszystkim z terenów byłego Związku Radzieckiego (w tym głównie z Czeczenii). Kolejnym zjawiskiem obserwowanym od końca lat 90-tychXX w. jest wzrost liczby studentów zagranicznych podejmujących naukę na polskich uczelniach. Lata 90-te stanowiły również początek niewielkiego napływu ludności w ramach programu repatriacji oraz indywidualnych powrotów reemigrantów. Należy jednak zauważyć, że dane urzędowe wskazują na wciąż niewielką skalę rejestrowanego, długoterminowego napływu imigrantów do Polski oraz ich małą zasiedziałość. Do naszego kraju przybywają przede wszystkim obywatele państw byłego ZSRR, a znaczny odsetek wszystkich imigrantów, pochodzi z państw bezpośrednio sąsiadujących z Polską. Wśród państw wysyłających na pierwszym miejscu znajduje się Ukraina. Cudzoziemcy pochodzący z odległych regionów świata z Azji, obu Ameryk, Afryki czy Australii i Oceanii, stanowią nieznaczny odsetek wszystkich obcokrajowców mieszkających w Polsce. Wśród nich wyróżniają się obywatele Wietnamu oraz Stanów Zjednoczonych. Na uwagę zasługuje też koncentracja imigrantów na obszarze województw M. Okólski, Poland's migration: growing diversity of flows and people, CMR Working Papers No. 29, Tamże. 2

3 mazowieckiego, dolnośląskiego oraz małopolskiego, a właściwie w największych miastach regionu Warszawie, Wrocławiu oraz Krakowie. Niezwykle istotny w tym kontekście jest również fakt, że napływ cudzoziemców do Polski miał przede wszystkim charakter ekonomiczny, przy czym większość imigrantów pochodziła z krajów europejskich 3. Można jednak przewidywać, że Polska stopniowo zacznie przekształcać się z kraju emigracji netto w kraj imigracji netto, co oznaczać będzie spadek emigracji przy jednoczesnym wzroście imigracji. Kwestia integracji różnych kategorii imigrantów nabierać zatem będzie coraz większego znaczenia. Charakterystyka kliku odmiennych grup imigrantów zostanie przedstawiona w niniejszym artykule. Repatriacja Wraz z wejściem w życie Ustawy o repatriacji z 2000 r. prowadzona przez rząd polski akcja repatriacyjna obejmuje głównie azjatyckie tereny byłego Związku Radzieckiego. Wiza repatriacyjna może być wydana osobie polskiego pochodzenia, która przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. Powyższe ograniczenie terytorialne nie jest definitywne, bowiem zgodnie z art. 0 ustawy Rada Ministrów może określić w drodze rozporządzenia inne państwa lub inne części Federacji Rosyjskiej, których obywatele polskiego pochodzenia będą mogli ubiegać się o wydanie wizy w celu repatriacji, zwłaszcza jeśli są oni dyskryminowani ze względów religijnych, narodowościowych lub politycznych. Ponadto istnieje możliwość uznania za repatrianta osoby, która przed stycznia 200 r. zamieszkiwała na stałe terytorium azjatyckiej części byłego ZSRR, ale przebywała na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z pobieraniem nauki w szkole wyższej jako stypendyście strony polskiej. Za repatrianta może również zostać uznana osoba polskiego pochodzenia, która przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, lecz do 99 r. zamieszkiwała na stałe, przez co najmniej 5 lat, na terytorium azjatyckich republik ZSRR. Przepisy o repatriacji obejmują także osoby, które przed dniem wejścia w życie Ustawy o repatriacji nabyły obywatelstwo polskie na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lutego 962 r. o obywatelstwie polskim, lecz w dniu uzyskania zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej były obywatelami Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich lub jednego z państw powstałych po jego rozpadzie. 3 A. Grzymala-Kazłowska, S. Łodziński, Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

4 Zarówno ze względu na kształt polskiej polityki repatriacyjnej jej zakres terytorialny, jak i na trudne warunki życia, najwięcej repatriantów przyjechało do Polski z Kazachstanu (Tabela ). W przeważającej mierze są to potomkowie wywiezionych na Wschód w latach 30-tych XX w. Polaków zamieszkujących Kresy (przygraniczne obwody Ukrainy kamieniecki, żytomierski oraz winnicki). Mimo niewielkich rozmiarów rozpoczętej w latach 90-tych akcji repatriacyjnej, jej malejącej dynamiki (w latach w ramach repatriacji w Polsce osiedliło się jedynie osób, z czego po wejściu w życie Ustawy o repatriacji 4 480, w tym status repatrianta otrzymało osoby) oraz objęcia przyjazdów repatriantów specjalną polityką, proces ich adaptacji do nowego środowiska rzadko przebiega łagodnie. Tabela. Liczba wiz repatriacyjnych z uwzględnieniem krajów pochodzenia repatriantów w latach Kraj pochodzenia repatriantów Armenia Azerbejdżan Białoruś Fed. Rosyjska Gruzja Niemcy Kazachstan Litwa Łotwa Mołdowa Rep. Czeska Ukraina Uzbekistan Ogółem: Źródło: dane Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców oraz Rocznik Demograficzny, Przyjazd do Polski oznacza dla repatriantów zmianę warunków społecznych, kulturowych, politycznych i klimatycznych. Innymi słowy, jest to całkowita zmiana dotychczasowego sposobu życia. Motywowani zarówno chęcią poprawy bytu, jak i pobudkami natury sentymentalnej i patriotycznej, stają przed koniecznością przystosowania się do nowego środowiska, przy czym konfrontacja wyidealizowanej wizji nowego kraju osiedlenia z niezrozumiałą rzeczywistością pojawia się niezwykle szybko i bywa bardzo bolesna. 4

5 Tabela 2. Osoby i rodziny przybyłe do Polski w ramach repatriacji w latach Kategoria Liczba rodzin Osoby, które przyjechały do Polski w ramach repatriacji (wraz z członkami gospodarstw domowych) 4480, Repatrianci w tym dzieci poniżej 9 roku życia Członkowie gospodarstw domowych innego niż polskie pochodzenia Źródło: dane Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców oraz Rocznik Demograficzny, W tym miejscu należy zaznaczyć, że na proces adaptacji repatriantów wywierają wpływ nie tylko cechy indywidualne przybysza, takie jak: wiek, poziom wykształcenia, zdolności poznawcze, predyspozycje psychologiczne, lecz także czynniki o charakterze sytuacyjnym i społecznym: zasady polityki repatriacyjnej, stworzone warunki pobytu oraz gotowość społeczeństwa do przyjęcia osadników. Problemy w przystosowaniu się do nowej rzeczywistości nie wynikają tylko z wygórowanych oczekiwań repatriantów i nieznajomości polskich realiów. Problem tkwi nierzadko w nieprzygotowaniu gmin, które zapraszają repatriantów oraz braku należytej pomocy w pierwszym okresie tuż po ich przyjeździe do Polski. Jeśli przesiedleńcy nie mają w pobliżu nowego miejsca zamieszkania krewnych bądź znajomych, którzy wcześniej repatriowali się do Polski, zdani są na własne siły i samodzielne radzenie sobie w nowym, nieznanym środowisku. Przystosowanie się do niego utrudnione jest przez kilka istotnych czynników. Po pierwsze częsta w tej grupie jest słaba znajomość języka polskiego. Przyczyniła się do tego zarówno asymilacyjna polityka radziecka, jak i brak polskiego szkolnictwa w odległych republikach ZSRR. W związku z tym repatrianci po przyjeździe do Polski potrzebują dodatkowych kursów językowych w celu rozwinięcia niezbędnego słownictwa potrzebnego do znalezienia i podjęcia pracy oraz przydatnego w kontaktach z polskim otoczeniem. Biegła znajomość języka jest także jednym z czynników eliminujących potencjalną dyskryminację, która dotyka osoby przybywające do Polski z państw powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Okazuje się bowiem, że pomimo deklarowanej dobrej woli samorządów i społeczności lokalnych przybysze nie są automatycznie akceptowani. Muszą zamazywać stygmat człowieka ze Wschodu widoczny w wielu aspektach życia społecznego w Polsce. 5

6 W ocenie samych repatriantów największe trudności sprawiają im bariery prawne i administracyjne 4. Z powodu niewystarczającej znajomości przepisów i języka nie wiedzą, o jaką pomoc mogą się ubiegać. Przeszkody natury biurokratycznej uniemożliwiają im także otrzymanie w należytym czasie dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia normalnego funkcjonowania w nowym społeczeństwie. Jednakże problemy te nie wynikają tylko z niskiego stopnia znajomości polskiego prawa i niedoinformowania, lecz także z niekompetencji urzędników i niedoskonałości ustawodawstwa repatriacyjnego. Kolejnym ważnym problemem z grupy formalno-prawnych jest kwestia rent i emerytur, bowiem Polska nie podpisała umów o wzajemnym rozliczaniu świadczeń emerytalnych z większością państw byłego Związku Radzieckiego. W związku z tym repatrianci, którzy pobierają emeryturę z ZUS, otrzymują ją w najniższym możliwym wymiarze, mimo wielu lat przepracowanych w Kazachstanie. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się rodziny mieszane etnicznie, a należy pamiętać, że taki model rodziny pojawia się często w grupie osób osiedlających się w Polsce w ramach repatriacji. Mężowie lub żony przesiedleńców, którzy przyjechali do Polski na podstawie wizy repatriacyjnej i nie posiadają polskiego obywatelstwa, nie mają prawa do jakiejkolwiek emerytury niezależnie od okresu przepracowanego poza granicami kraju. Skazuje to małżonków repatriantów na całkowitą zależność finansową od członków rodziny, a także na konieczność korzystania z pomocy społecznej w wypadku, gdy nie są w stanie podjąć zatrudnienia. Osoby, które znajdują się w trudnym położeniu finansowym, postrzegają konieczność skorzystania z takiej pomocy jako poniżającą ostateczność. Czują się oszukani przez polskie władze, gdyż najczęściej podczas starań o uzyskanie wizy repatriacyjnej nie byli informowani o takich perspektywach dla swoich bliskich. Brak orientacji w polskim prawie utrudnia repatriantom także wejście na rynek pracy, gdyż podjęcie zatrudnienia wiąże się z uporządkowaniem całej sfery formalnej, czyli uznania wykształcenia i doświadczenia zawodowego w kraju pochodzenia. To z kolei określa dalszą pozycję zawodową repatriantów i warunkuje ich sytuację materialno-bytową. Co więcej, podjęcie pracy decyduje o przebiegu wchodzenia do nowego środowiska społecznego. Pomoc w zakresie znalezienia pracy jest niezbędna także z tego względu, że przyjeżdżający do Polski repatrianci ze średniego i starszego pokolenia mają problemy z odnalezieniem się w systemie wolnorynkowym mimo znacznych zmian ekonomicznogospodarczych, jakie przeszły byłe republiki radzieckie. W najgorszej sytuacji znajdują się osoby po 50-tym roku życia. Odmienne doświadczenia zawodowe przy jednoczesnych wysokich oczekiwaniach polskich pracodawców utrudniają im ponowne wejście na rynek pracy. Z kolei ze względu na niedopasowanie kwalifikacji repatriantów do ofert 4 A. Brzozowska, Obcy wśród swoich czy obcy wśród obcych? Problemy adaptacyjne repatriantów z Kazachstanu, nieopublikowana praca magisterska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa,

7 zatrudnienia osoby posiadające wyższe wykształcenie zmuszone są do podejmowania pracy poniżej swoich kwalifikacji. Oprócz problemów materialno-bytowych i zawodowych repatriantów dotykają także problemy o podłożu społeczno-kulturowym. Borykają się z poczuciem braku akceptacji w lokalnych społecznościach i doświadczają kryzysów tożsamościowych. Jest to dla nich tym trudniejsze, że w Kazachstanie, zwłaszcza najstarsze pokolenie, uważało swoją polskość za oczywistą karą za przynależność narodową była deportacja w głąb Związku Radzieckiego. Po pojawieniu się możliwości repatriacji w latach 90-tych XX w. poczucie bycia Polakiem zostało rozbudzone także wśród młodszych. Przyjeżdżając do Polski, mają nadzieję, że trafią między swoich i zostaną zaakceptowani, dzięki czemu w końcu będą mogli poczuć się bezpiecznie. Tymczasem według repatriantów Polacy urodzeni w Polsce nie chcą przyznać należnego im miejsca. Podważają prawomocność identyfikacji narodowej repatriantów, stosując wobec nich określenia typu Ruski czy Kazach. Takie sygnały płynące z otoczenia wzmacniają u repatriantów pojawiające się po przyjeździe do Polski poczucie obcości. Reemigracja Doświadczenia państw emigracyjnych, mających tradycje odpływu obywateli za granicę, wskazują, że państwa wysyłające powinny być przygotowane na powrót migrantów. Tymczasem, mimo że prawo do powrotu do kraju pochodzenia jest jednym z podstawowych praw jednostki uznanym w prawie międzynarodowym, to żadne z państw nie wypracowało do tej pory skutecznego systemu monitoringu emigracji zarobkowej swoich obywateli, a tym bardziej migracji powrotnych 5. Zadanie to jest tym trudniejsze, że migracje powrotne cechuje duży stopień nieprzewidywalności co do skali, rozłożenia w czasie oraz kategorii powracających 6. Warto w tym miejscu podkreślić, że migracje powrotne są zjawiskiem wewnętrznie zróżnicowanym i obejmują zarówno powroty drugiego pokolenia imigrantów, jak również migracje powrotne migrantów zarobkowych. W okresie transformacji dominujące motywy powrotów można było podzielić na trzy główne kategorie: racjonalne, sentymentalne oraz mieszane 7. Wśród pierwszej grupy reemigrantów znajdowali się zarówno kosmopolici nie przejawiający silnych związków z polskością, podejmujący najczęściej pracę w przedstawicielstwie zagranicznej firmy w Polsce, jak również osoby, które podjęły decyzję o emigracji taktycznej i oceniając 5 M. Lesińska [red.], Polityka państwa wobec migracji powrotnych własnych obywateli. Teoria i praktyka, CMR Working Papers, Nr 44/(02). Warszawa 200, s Tamże, s A. Weinar, Reemigranci jako aktorzy zmiany społecznej, [w:] Iglicka K. [red.], Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesu czy rozczarowania?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

8 szanse na awans społeczno-ekonomiczny na emigracji, wybrały powrót do Polski oraz migranci, którzy nie osiągnęli wyznaczonych wcześniej przez siebie celów migracyjnych (tzw. reemigracja przegranego). Natomiast w grupie osób, których główną motywację stanowiły kwestie sentymentalne znajdziemy migrantów kierujących się pobudkami patriotycznymi i tożsamościowymi, jak również tłumaczących swą decyzję troską o przyszłość dzieci bądź sytuacją rodzinną. Z kolei w przypadku motywów mieszanych przyjęło się wyróżniać reemigrację emerycką. W omawianym okresie reemigranci wracali do Polski przede wszystkim z tradycyjnych krajów emigracyjnych: Stanów Zjednoczonych, Niemiec, natomiast w dalszej kolejności z Wielkiej Brytanii i Kanady. Były to indywidualne powroty o większej skali niż repatriacja. Według oficjalnych danych zjawisko to obejmowało bowiem od 500 do osób rocznie 8, a powracający napływali głównie do największych polskich miast i zachodnich województw. Na ich sytuację po powrocie wpływał zgromadzony wcześniej kapitał ekonomiczny, społeczny i kulturowy. Reemigranci podejmowali pracę jako specjaliści w ponadnarodowych korporacjach, nauczyciele angielskiego, zakładali własną działalność albo kontynuowali swoje zawody. Obecnie powroty emigrantów do ojczyzny stają się stałą częścią procesu migracyjnego, który składa się z ciągu następujących po sobie etapów wyjazdów i powrotów. Co istotne, w przeciwieństwie do napływu cudzoziemców, powroty polskich obywateli nie wiążą się z problemami o formalno-prawnym charakterze, takimi jak brak prawo do pobytu (na czas określony i nieokreślony) czy pracy. Jednakże w grupie tej mogą występować problemy z reintegracją, zarówno społeczną, jak i ekonomiczną. Od 2006 r. powroty Polaków z emigracji stały się przedmiotem szerszego zainteresowania i debaty publicznej. Zaczęły bowiem pojawiać się pierwsze sygnały o ewentualnych masowych powrotach z poakcesyjnej emigracji do Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także pozostałych państw Unii Europejskiej, które otworzyły swoje rynki pracy dla polskich pracowników. Między innymi w związku z możliwością podjęcia legalnego zatrudnienia w krajach UE w latach liczba obywateli polskich przebywających czasowo za granicą wzrosła z ok. miliona osób do ok. 2,3 miliona. Obserwowana zmiana w charakterze emigracji była jednak nie tylko ilościowa, lecz również jakościowa. Wyjeżdżali głównie ludzie młodzi, a co więcej w migracjach poakcesyjnych znacząco wzrósł udział osób dobrze wykształconych (kosztem udziału osób o wykształceniu średnim i podstawowym). Obserwowana fala powrotów w głównej mierze była skutkiem kryzysu gospodarczego, który zaczął być odczuwalny w krajach docelowych migracji poakcesyjnej, czyli Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz w tradycyjnych krajach, będących kierunkiem emigracji z Polski Stanach Zjednoczonych oraz Niemczech. Widoczny odpływ Polaków nastąpił również z Islandii, 8 Tamże. 8

9 która borykała się z gwałtownym i głębokim kryzysem ekonomicznym. Powroty Polaków nie nabrały jednak cech zjawiska masowego. Mimo że powracający oczekują nie tyle aktywnej pomocy państwa, co minimalizacji ewentualnych barier, głównie o formalno-prawnym charakterze 9, to kwestia migracji powrotnych zdążyła zostać upolityczniona. Przejawem tego były chociażby pojawiające się coraz częściej postulaty stworzenia odpowiedniej polityki reemigracyjnej oraz powołanie do życia Grupy Roboczej ds. Migracji Powrotnych działającej w ramach Międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji. W rezultacie zaplanowano rozmaite działania ukierunkowane na migrantów powracających, obejmujące 0 : Działania informacyjne stworzenie powszechnie dostępnego portalu internetowego dla powracających oraz włączenie migrantów w system szkoleń, doradztwa zawodowego i biznesowego; Likwidację barier/ułatwienia dla osób chcących powracać z zagranicy między innymi abolicję podatkową, ułatwienia w zakresie uznawania wykształcenia i kwalifikacji nabywanych poza granicami Polski oraz prowadzenia działalności gospodarczej; Rozwiązania skierowane do konkretnych grup docelowych, takich jak naukowcy, studenci studiujący za granicą; Działania skierowania do rodzin migrantów i migrantów powrotnych opracowanie i wdrożenie systemu adaptacji dzieci powracających z zagranicy do polskiego systemy edukacyjnego; Działania skoncentrowane na administracji publicznej - szkolenia dla urzędników różnych szczebli i służb zatrudnienia. Uchodźcy Wśród ogółu cudzoziemców przebywających w Polsce, szczególną grupę tworzą uchodźcy. Są oni jedyną grupą podlegającą zarówno ochronie, a jednocześnie kontroli państwa, co wynika z prawnych zobowiązań międzynarodowych w tym zakresie. Jednakże początki systemu przyjmowania uchodźców do Polski są stosunkowo niedawne. 9 M. Lesińska [red.], Polityka państwa wobec migracji powrotnych własnych obywateli. Teoria i praktyka, CMR Working Papers, Nr 44/(02). Warszawa 200, s Tamże, s. 28. W powojennej historii Polski odnotowano tylko dwa przypadki zbiorowego przyjęcia uchodźców - w latach ponad 5 tys. Greków i Macedończyków powiązanych z grecką partyzantką komunistyczną, w 973 9

10 Tabela 3. Liczba osób, które złożyły wniosek o nadanie statusu uchodźcy w RP w latach Obywatelstwo ROSJA ARMENIA AFGANISTAN SRI LANKA PAKISTAN RUMUNIA INDIE IRAK BUŁGARIA MONGOLIA UKRAINA BANGLADESZ BIAŁORUŚ JUGOSŁAWIA MOŁDOWA WIETNAM GRUZJA SOMALIA AZERBEJDŻAN ALGIERIA BEZPAŃSTWOWCY TURCJA CHINY KAZACHSTAN NIGERIA ETIOPIA IRAN KAMERUN LITWA bd bd bd bd SYRIA SUDAN LIBAN LIBERIA BOŚNIA- HERCEGOW INNE OGÓŁEM: Źródło: dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rocznik Demograficzny, 20 kilkudziesięciu zwolenników prezydenta Allende z Chile. Osobnym przypadkiem było przyjęcie kilkuset dziecisierot z Korei Północnej, lecz odesłanych z powrotem do kraju po ukończeniu szkoły. 0

11 Po transformacji ustrojowej pierwsza grupa uciekinierów pojawiła się w naszym kraju nieoczekiwanie w 990 r., kiedy władze szwedzkie deportowały kilkusetosobową grupę obywateli Etiopii, Somalii, Libanu, Iraku oraz Syrii, którzy poszukiwali azylu, a przedostali się rzekomo do Szwecji przez Polskę. Ze względu na brak odpowiednich rozwiązań prawnych, opiekę nad deportowanymi osobami przejął Polski Czerwony Krzyż. Między innymi na skutek rozpowszechnienia przez media informacji o przyjęciu uchodźców przez Polskę do PCK zaczęło zgłaszać się coraz więcej cudzoziemców przebywających czasowo w Polsce, postanawiając ubiegać się o status uchodźcy, mimo że do końca 99 r. nie było przepisów umożliwiających jego nadawanie w Polsce. Od początku powstania systemu przyjmowania uchodźców w Polsce do naszego kraju trafiały osoby z najrozmaitszych zakątków świata (Tabela 3). W latach najwięcej osób ubiegających się o status przyjeżdżało z Etiopii, Armenii, Iraku oraz Libanu. W kolejnych latach obserwować można było przewagę obywateli państw Azji Południowej (Indie, Pakistan, Afganistan, Sri Lanka, Bangladesz). Natomiast pod koniec lat 90-tych XX w. gwałtownie wzrosła liczba ubiegających się o status uchodźcy Ormian, Romów z Rumunii i Bułgarii oraz Wietnamczyków. A zatem aż do 999 r. polski system charakteryzowała wyraźna tendencja do przewagi liczebnej wśród ubiegających się o status jednej lub kilku narodowości, przy jednoczesnym wzroście liczby składanych wniosków. Tabela 4. Liczba osób, którym w RP nadano status uchodźcy w latach (najliczniej reprezentowane obywatelstwa) Kraj obywatelstwa wszystkie obywatelstwa w tym najliczniejsze: Białoruś Irak Rosja Źródło: dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rocznik Demograficzny, 20 Rok 2000 był początkiem wzmożonego napływu osób chcących otrzymać azyl w Polsce z regionu Kaukazu Północnego, w tym przede wszystkim deklarujących narodowość czeczeńską (80-90%). Poza nimi o status najczęściej występowali obywatele Białorusi, Pakistanu oraz Ukrainy. Dopiero w 2009 r. dominację Czeczenów zakłócił wzmożony przyjazd obywateli Gruzji. Jednakże nie mogli oni liczyć w Polsce na pozytywne rozpatrzenie wniosków, gdyż były one traktowane jako nieuzasadnione, a Gruzja jako państwo będące w stanie zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. W ostatnich latach podobnie jak i w poprzednich najliczniejszą grupę osób, którym przyznano status

12 uchodźców, tworzą obywatele Rosji, najczęściej narodowości czeczeńskiej. Wnioski rozpatrzone pozytywnie stanowią jednak niewielki procent wszystkich złożonych wniosków. Kolejną stosunkowo liczną grupą osób, którym przyznano status uchodźcy są obywatele Białorusi. W tym miejscu należy też wspomnieć o statystykach dotyczących przyznania ochrony uzupełniającej gwarantującej taki sam zakres praw jak w przypadku przyznania statusu uchodźcy oraz wydania zgody na pobyt tolerowany (bez prawa do programu integracyjnego). I tak pobyt tolerowany, który w myśl ustawodawców jest wydawany, gdy występuje niewykonalność lub niedopuszczalność wydalenia (np. naruszałoby to prawo do życia rodzinnego), choć cudzoziemiec nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, obejmuje w głównej mierze Czeczenów (Tabela 5). Podobnie rzecz ma się w przypadku przyznawanej ochrony uzupełniającej osobom, które nie spełniają warunków do nadania statusu uchodźcy, lecz powrót do ich kraju może narazić ich na orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji, tortury, nieludzkie traktowanie, poważne ryzyko dla życia i zdrowia 2. Tabela 5. Liczba osób, którym przyznano ochronę uzupełniającą i zgodę na pobyt tolerowany w latach w RP Kraj obywatelstwa Ochrona uzupełniająca wszystkie obywatelstwa w tym najliczniejsze: Białoruś Irak Rosja Sri Lanka 8 6 Pobyt tolerowany wszystkie obywatelstwa w tym najliczniejsze: Armenia Białoruś Chiny 0 2 Indie 0 0 Irak Nigeria 0 0 Rosja Ukraina Wietnam Bezpaństwowcy Źródło: dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rocznik Demograficzny, 20 2 Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP z 3 czerwca

13 Zbiorowość uchodźców pozostaje zróżnicowana nie tylko pod względem narodowości, kraju pochodzenia i tożsamości etnicznej, lecz także religii, wieku i płci. Grupa ta wyróżnia się z otoczenia również ze względu na specyficzne potrzeby związane z traumatycznymi doświadczeniami w krajach pochodzenia, które stały się przyczyną ich wyjazdu oraz często traumatycznymi wydarzeniami w trakcie podróży do kraju przyjmującego. Jak podkreśla Grzymała-Moszczyńska 3, stawanie się uchodźcą to proces, który obejmuje kolejne następujące po sobie etapy: fazę przedmigracyjną charakteryzującą się poczuciem zagrożenia, pojawiającymi się urazami psychicznymi i fizycznymi, przy jednoczesnym braku należytej pomocy medycznej bądź złym odżywianiu się itp. ucieczkę, proces uzyskania statusu uchodźcy, będący procesem przejściowym i obejmującym początki akulturacji, przystosowywanie się i początek życia w nowym kraju, osiedlenie się w kraju azylu wówczas uchodźca może wstąpić na ścieżkę integracji, asymilacji, separacji bądź marginalizacji, podjąć decyzję o reemigracji do kraju trzeciego lub repatriacji i próbie reintegracji. W procesie adaptacji uchodźców ważne są nie tylko przyczyny i sposób migracji, wcześniejsze doświadczenia migranta i oczekiwania wobec migracji, lecz także możliwość powrotu oraz zapewnienia bezpieczeństwa bliskim. Ze względu na specyfikę sytuacji uchodźców państwa przyjmujące decydują się na uruchomienie specjalnych programów pomocowych i integracyjnych. Podobnie jest też w przypadku Polski. Osoby ubiegające się o przyznanie statusu uchodźcy mają zapewnioną opiekę socjalną zakwaterowanie w specjalnych ośrodkach (kilkanaście ośrodków, głównie w Warszawie i okolicach oraz we wschodniej Polsce), wyżywienie, opiekę medyczną, środki czystości, drobne kieszonkowe. Natomiast osoby, którym przyznano status bądź ochronę uzupełniającą mają prawo do indywidualnego programu integracyjnego obejmującego udzielenie pomocy w nauce języka polskiego, znalezieniu pracy i mieszkania. Jednak jak wskazują przeprowadzone wcześniej badania 4, niewielu uchodźców po zakończeniu programu ma pracę, lokum i płynnie mówi po polsku, przy czym Polska wciąż często traktowana jest przez nich jako kraj tranzytowy na drodze do Europy Zachodniej. W tym miejscu należy podkreślić, że działania integracyjne skierowane są do bardzo wąskiej grup osób jedynie tych ze statusem uchodźcy oraz posiadających ochronę uzupełniającą. Tymczasem problemy adaptacyjne dotyczą także osób oczekujących 3 H. Grzymała-Moszczyńska, E. Nowicka, Goście i gospodarze: problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski [red.], Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych

14 na rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy oraz tych, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany. Problemy adaptacyjne tych imigrantów można podzielić na kilka kategorii: przedłużający się stan niepewności i lęk o przyszłość, konflikty między uchodźcami wynikające z różnic kulturowych, przenoszeniem konfliktów (m.in. etnicznych) z kraju pochodzenia, kłopoty w kontaktach z lokalną społecznością wywołane uprzedzeniami, niechęcią wobec przybyszy, nieznajomością języka i kultury, kłopoty w kontaktach z urzędnikami wywołane nieznajomością przepisów bądź niekompetencją i brakiem przygotowania urzędników, jak również barierami językowi i komunikacyjnymi, kłopoty w kontaktach z personelem ośrodka wywołane m.in. błędną interpretacją zachowań imigrantów, a także brakiem przygotowania psychologicznego czy też kulturowego pracowników ośrodków, instytucjonalizacja uchodźców przedmiotowe i bezosobowe traktowanie uchodźców, brak informacji, możliwości podejmowania decyzji, rozwinięcie syndromu wyuczonej bezradności, izolacja w ośrodkach w związku z ich lokalizacją, brakiem środków na transport, brakiem kontaktów z otoczeniem, bezczynność i nuda spowodowana niemożnością podjęcia pracy, co skutkuje niemożnością zadbania o potrzeby rodziny, poczuciem bycia niepotrzebnym, popadaniem w apatię, frustracją, brak intymności wywołany dzieleniem przestrzeni z nieznanymi osobami, wieloosobowe pokoje, wspólne łazienki itp. Należy pamiętać, że szybka i skuteczna integracja uchodźców oraz osób z przyznanym pobytem tolerowanym leży w interesie państwa. Pozostawienie ich samym sobie grozi nie tylko marginalizacją tej grupy, lecz także uzależnieniem jej od stałej pomocy społecznej. Migracje zarobkowe Migranci ekonomiczni wjeżdżają do Polski na podstawie wizy w celu wykonywania pracy. Następnie mogą ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, a po 5 latach nieprzerwanego pobytu legalnego o zezwolenie na pobyt stały. Jednakże migracje zarobkowe do Polski to przede wszystkim migracje krótkookresowe. Migranci ekonomiczni dzielą się na dwie główne grupy: cudzoziemcy pochodzący z państw zachodnich to przede wszystkim wysoko wykwalifikowani pracownicy i kadra zarządzająca; 4

15 podczas gdy imigranci z państw byłego bloku wschodniego to przeważnie migranci sezonowi i cyrkulacyjni, którzy podejmują prace w budownictwie i rolnictwie. Począwszy od 2007 r. liczba wydawanych zezwoleń na pracę stale rośnie. Głównymi sektorami zatrudnienia cudzoziemców w 200 r. pozostawał handel (6% wydanych zezwoleń), budownictwo (6%), produkcja (%) oraz nauka, badania i inżynieria (9%) 5. Jeśli chodzi o główne kraje wysyłające, to na pierwszym miejscu znajduje się Ukraina (35%), a na kolejnych Chiny (7%), Wietnam (6%), Nepal (6%), Białoruś (5%), Turcja (4%) oraz Indie (3%). Wśród osób zajmujących się handlem dominują obywatele Chin, Ukrainy oraz Wietnamu. W przemyśle zatrudnienie znajdują przede wszystkim Ukraińcy, natomiast w budownictwie Ukraińcy i Chińczycy. Nową ciekawą grupą są Nepalczycy, którzy pojawili się w Polsce stosunkowo niedawno i zatrudnieni są jako wysoko wykwalifikowani pracownicy w sektorze badań i technologii 6. Tabela 6. Cudzoziemcy, którzy otrzymali zezwolenie na pracę w Polsce w latach Kraj obywatelstwa Armenia Bangladesz Białoruś Chiny Egipt Filipiny Gruzja Indie Izrael Japonia Kanada Kazachstan Korea Pd Koreańska Rep. Ludowo-Dem Mołdawia Mongolia Nepal Nigeria Pakistan Rosja Serbia Syria Tajlandia Turcja Ukraina USA Uzbekistan Wietnam Ogółem Źródło: dane Rocznik Demograficzny, 20 5 A. Fihel, P. Kaczmarczyk, R. Stefańska, Recent Trends in International Migration in Poland, Central and Eastern European Migration Review, Vol., No., December Tamże. 5

16 Dostępne dane wskazują jednak na niewielkie zmiany dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce w ciągu ostatnich lat. Podziały zarówno ze względu na sektory zatrudnienia, jak i obywatelstwo zatrudnianych w Polsce cudzoziemców pozostają stabilne. Od lat najwięcej pozwoleń na pracę wydawanych jest w województwie mazowieckim (w 200 r. ponad połowa wydanych indywidualnych zezwoleń). Pozostałe regiony przyciągające cudzoziemskich pracowników to województwa śląskie, pomorskie oraz lubuskie. Warto w tym miejscu dodać, że od 2009 r. obowiązuje uproszczona procedura dotycząca zatrudniania cudzoziemców w Polsce, dzięki której obywatele Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy oraz Rosji nie muszą ubiegać się o pozwolenie na pracę, jeśli chcą ją podjąć na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu 2 następujących po sobie miesięcy. W takich przypadkach do wydania wizy wystarcza deklaracja pracodawcy o chęci zatrudnienia cudzoziemca. W związku z tymi nowymi regulacjami odnotowano znaczący wzrost napływających do urzędów deklaracji pracodawców. W 200 r. ich liczba wyniosła 80 tys. Przytłaczająca większość dotyczyła ukraińskich pracowników, którzy podejmowali sezonową pracę w rolnictwie oraz budownictwie. Pozostała dokumentacja dotyczyła przede wszystkim usług domowych, hotelarstwa oraz gastronomii. W tym ostatnim sektorze dominują imigranci z Wietnamu, Chin i Turcji. Imigranci zatrudniają rodaków jako kucharzy pomocników i kierowców, natomiast Polaków jako pomoc w obsłudze klientów. Migranci cyrkulujący z państw byłego ZSRR postrzegają pracę w usługach gastronomicznych jako tymczasową i mniej dochodową. Dlatego też przypadki ich zatrudnienia w tym sektorze są bardzo rzadkie. Obywatele Ukrainy znacznie częściej wybierają pracę sezonową w rolnictwie i sektorze usług domowych. I chociaż zdarzają się przypadki podejmowania tego typu pracy przez imigrantki z Wietnamu, to jednak w rodzinach wietnamskich preferowane jest zatrudnianie polskich opiekunek ze względu na ułatwioną możliwość nauki polskiego przez dzieci. Ponadto zajęcia te są postrzegane przez imigrantów z Wietnamu jako mało prestiżowe i przynoszące niewielki dochód. Z kolei największym zróżnicowaniem struktury zatrudnia pod względem pochodzenia cudzoziemców charakteryzuje się sektor edukacji. Najliczniejszą grupę w nim zatrudnionych stanowią migranci osiadli z Ukrainy i Białorusi oraz nauczyciele z krajów zachodnich (jednakże tylko część to dyplomowani nauczyciele). Co istotne, w 2006 r. możliwość nauczania w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę otrzymali cudzoziemcy, którzy uczą języków ojczystych w szkołach publicznych. 6

17 Bibliografia Fihel A., Górny A., Grzymała-Kazłowska A., Kępińska E., Piekut A., Od zbiorowości do społeczności: rola migrantów osiedleńczych w tworzeniu się społeczności imigranckich w Polsce, CMR Working Papers, Nr 27/(85), Warszawa Fihel A., Kaczmarczyk P., Stefańska R., Recent Trends in International Migration in Poland, Central and Eastern European Migration Review, Vol., No., December 202. Fihel A. [red.], Recent Trends in International Migration in Poland. The 20 SOPEMI report, CMR Working Paper 52(0), Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa 20. Frelak J., Klaus W., Wiśniewski J. [red.], Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. [red.] Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 200. Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. [eds.], Immigration to Poland: Policy - Labour Market Integration, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 200. Grzymała-Kazłowska A., Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce, OBM WNE UW, Warszawa Grzymala-Kazłowska A., Łodziński S., Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Grzymała-Moszczyńska H., Nowicka E., Goście i gospodarze: problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 998. Hut P., Warunki życia i proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach , Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa Iglicka K. [red.], Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesu czy rozczarowania?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa Lesińska M. [red.], Polityka państwa wobec migracji powrotnych własnych obywateli. Teoria i praktyka, CMR Working Papers, Nr 44/(02), Warszawa 200. Łodziński S., Hut P., Widely Open Closed Doors. The Repatriation and Repatriation Policy in Poland after 989, [w:] Nowicka E., Firouzbakhch H. [eds.], Homecoming: an anthropology of return migrations, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków Okólski M., Poland's migration: growing diversity of flows and people, CMR Working Papers No. 29, Warszawa 999. Rafalik N., Cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce teoria a rzeczywistość (praktyka) (stan prawny na dzień 3 grudnia 20 r.), CMR Working Paper, 7

18 Nr 55(3), Warszawa 202. Weinar A., Tak daleko stąd, tak blisko europeizacja a integracja legalnych imigrantów, uchodźców i repatriantów w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Iglicka K. [red.], Integracja czy dyskryminacja? Polskie wyzwania i dylematy u progu wielokulturowości, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa Wyszyński R., Citizenship or Nationality a Difficult Return from Kazakhstan, [w:] Nowicka E., Firouzbakhch H. [eds.], Homecoming: an anthropology of return migrations, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków Ząbek M., Łodziński S., Uchodźcy w Polsce: próba spojrzenia antropologicznego, Polska Akcja Humanitarna, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, Warszawa Tekst opracowany w ramach Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji poziom zaawansowany. Projekt: Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej Równość i Różnorodność praktycznie realizowany przez Funduszu Współpracy i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2013 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2008 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez

W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez osoby posiadające status uchodźcy 102 indywidualne programy integracji, z których część rozpoczęła się jeszcze w roku 2008. W 2009

Bardziej szczegółowo

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Paweł Kaczmarczyk Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Izabela Piela KrDZEk2003Gn

Izabela Piela KrDZEk2003Gn Izabela Piela KrDZEk2003Gn Migracjami ludności nazywamy całokształt przemieszczeń, połączonych z przekroczeniem granicy administracyjnej podstawowej jednostki terytorialnej, prowadzących do stałej lub

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2011 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14. Komentarz 14

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14. Komentarz 14 GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14 Komentarz 14 Komentarz 14 OGÓLNE TRENDY 14 Sytuację migracyjną w Polsce zdominował zwiększony napływ obywateli Ukrainy i wejście w życie nowej ustawy o cudzoziemcach. Mimo,

Bardziej szczegółowo

Najnowsze migracje z i do Polski. Demografia, 26.11.08

Najnowsze migracje z i do Polski. Demografia, 26.11.08 Najnowsze migracje z i do Polski Agata Górny Demografia, 26.11.08 Polska jako kraj emigracji Najważniejsze okresy/momenty w historii emigracyjnej Polski Okres międzywojenny: migracje za chlebem Okres powojenny:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1118 USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji Uznając, że powinnością Państwa Polskiego jest umożliwienie repatriacji Polakom, którzy pozostali na Wschodzie, a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Porównanie projektów Integracja dla samodzielności i Witamy w Warszawie w zakresie działań podejmowanych na rzecz cudzoziemców

Porównanie projektów Integracja dla samodzielności i Witamy w Warszawie w zakresie działań podejmowanych na rzecz cudzoziemców Porównanie projektów Integracja dla samodzielności i Witamy w Warszawie w zakresie działań podejmowanych na rzecz cudzoziemców Status projektu Integracja dla samodzielności projekt zrealizowany Witamy

Bardziej szczegółowo

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 OGÓLNE TRENDY - I połowa 2015 r. Sytuację migracyjną w Polsce zdominował zwiększony napływ obywateli Ukrainy. O ochronę międzynarodową ubiegali się głównie Rosjanie (trend utrzymujący

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Studenci zagraniczni (I,II stopień, j. mgr.) w polskich uczelniach dane za rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Migracje społeczności z wybranych krajów azjatyckich do Polski

Migracje społeczności z wybranych krajów azjatyckich do Polski Migracje społeczności z wybranych krajów azjatyckich do Polski Anna Piłat, Instytut Spraw Publicznych Projekt: Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie POLSKIE PRAWODAWSTWO REGULUJĄCE KWESTIE INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W RP Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ruch wędrówkowy ludności

Ruch wędrówkowy ludności Trzeci Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny z okazji Dnia Statystyki Polskiej Ruch wędrówkowy ludności Statystyka i demografia Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Ruch wędrówkowy ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

SIGMA KWADRAT. Ruch wędrówkowy ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Ruch wędrówkowy ludności Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

Czy Polska może stać się krajem atrakcyjnym dla imigrantów? Rola polityki migracyjnej

Czy Polska może stać się krajem atrakcyjnym dla imigrantów? Rola polityki migracyjnej . Czy Polska może stać się krajem atrakcyjnym dla imigrantów? Rola polityki migracyjnej Dr Magdalena Lesińska Seminarium PISM Polityka imigracyjna w starzejącej się Europie Warszawa 28.10.2010 Czy Polska

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS)

Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS) Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS) Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce Główne wnioski: W 2015 r. kontynuowany jest wzrost zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, w szczególności w zakresie podejmowania pracy bez zezwolenia - na

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce 1 (data opracowania: grudzień 214 r.) Główne wnioski: W 214 r. rośnie skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, przede wszystkim w ramach tzw. procedury

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie legalizacji pobytu i udzielania ochrony cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia Urząd do Spraw Cudzoziemców działający

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Agenda

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Agenda Agenda Migracje Zarobkowe Polaków Emigracja z Polski o o o o o o Skala emigracji Kierunki emigracji Profil potencjalnego emigranta Długość wyjazdów Bariery i motywacje Sytuacja geopolityczna Imigracja

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY (wg stanu na dzień 31 lipca 2016 roku) OCHRONA MIĘDZYNARODOWA 1. Wnioski (dane aktualizowane raz w tygodniu) Tabela 1: Liczba obywateli Ukrainy, którzy w latach 2003-2016

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2014 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN Dane statystyczne Wzrost natężenia migracji Zmiana kontekstu migracji Rozwój komunikacji: internet, skype Nowoczesny transport Koniec zimnej wojny Globalizacja Wybuch nacjonalizmów Wydarzenia polityczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY (wg stanu na dzień 18 stycznia 2016 roku) OCHRONA MIĘDZYNARODOWA 1. Wnioski (dane aktualizowane raz w tygodniu) Tabela 1: Liczba obywateli Ukrainy, którzy w latach 2003-2015

Bardziej szczegółowo

Migracje w demografii

Migracje w demografii Migracje w demografii ze szczególnym uwzględnieniem emigracji i repatriacji Wykład z 14 lub 21 stycznia 2015 roku Definicje Migracja wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu. Przyczyny migracji

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

6. MIGRANT EKONOMICZNY

6. MIGRANT EKONOMICZNY SŁOWNIK 1. AZYL - w nazewnictwie polskim krajowa forma ochrony, która jest udzielana cudzoziemcom w sytuacji, kiedy jest to konieczne do zapewnienia im ochrony oraz wtedy, gdy przemawia za tym ważny interes

Bardziej szczegółowo

Polacy chcą otwarcia rynku pracy. Raport Money.pl. Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl

Polacy chcą otwarcia rynku pracy. Raport Money.pl. Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl Polacy chcą otwarcia rynku pracy Raport Money.pl Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, wrzesień 2008 Większość z nas jest za otwarciem rynku pracy dla obywateli spoza UE - wynika z sondażu Millward

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie obcokrajowców - zestawienie najważniejszych informacji praktycznych. Warszawa,

Zatrudnianie obcokrajowców - zestawienie najważniejszych informacji praktycznych. Warszawa, Zatrudnianie obcokrajowców - zestawienie najważniejszych informacji praktycznych Warszawa, 17.05.2017. Terminologia CUDZOZIEMIEC - osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego MIGRANT - każda osoba, która

Bardziej szczegółowo

Polska polityka imigracyjna a rynek pracy

Polska polityka imigracyjna a rynek pracy Instytut Polityki Społecznej Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski 4 if a a/s" a 3 Maciej Duszczyk Polska polityka imigracyjna a rynek pracy Warszawa 2012 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Strona internetowa książki... 14. Uwagi na temat statystyk migracyjnych... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie...

Spis treści. Przedmowa... 11. Strona internetowa książki... 14. Uwagi na temat statystyk migracyjnych... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie... Spis treści Przedmowa.............................................................. 11 Strona internetowa książki................................................. 14 Uwagi na temat statystyk migracyjnych......................................

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY. (wg stanu na dzień 13 września 2015 roku)

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY. (wg stanu na dzień 13 września 2015 roku) RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY (wg stanu na dzień 13 września 2015 roku) OCHRONA MIĘDZYNARODOWA 1. Wnioski (dane aktualizowane raz w tygodniu) Tabela 1: Liczba obywateli Ukrainy, którzy w latach 2003-2015

Bardziej szczegółowo

UDZIELENIE POMOCY REPATRIANTOM

UDZIELENIE POMOCY REPATRIANTOM UDZIELENIE POMOCY REPATRIANTOM Rodzaje udzielanej repatriantom pomocy zostały określone w przepisach: Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.). Ustawa

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce Główne wnioski: W 2015 r. kontynuowany był wzrost zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, w szczególności w zakresie podejmowania pracy bez zezwolenia - na

Bardziej szczegółowo

Migracje i imigranci w Polsce skala, podstawy prawne, polityka

Migracje i imigranci w Polsce skala, podstawy prawne, polityka Justyna Godlewska Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Migracje i imigranci w Polsce skala, podstawy prawne, polityka Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY (wg stanu na dzień 22.02.2015 r.) Ochrona międzynarodowa 1. Wnioski (dane aktualizowane raz dziennie) Tabela 1: Liczba obywateli Ukrainy, którzy w latach 2003-2015 złożyli

Bardziej szczegółowo

Imigracja do Polski w oczach opinii publicznej. Komentarz do wyników badań CBOS

Imigracja do Polski w oczach opinii publicznej. Komentarz do wyników badań CBOS Joanna Konieczna- Sałamatin Imigracja do Polski w oczach opinii publicznej. Komentarz do wyników badań CBOS W maju r. CBOS przeprowadził badania opinii publicznej na temat cudzoziemców osiedlających się

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY (wg stanu na dzień 11 stycznia 2016 roku) OCHRONA MIĘDZYNARODOWA 1. Wnioski (dane aktualizowane raz w tygodniu) Tabela 1: Liczba obywateli Ukrainy, którzy w latach 2003-2015

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY. (wg stanu na dzień 17 grudnia 2015 roku)

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY. (wg stanu na dzień 17 grudnia 2015 roku) RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY (wg stanu na dzień 17 grudnia 2015 roku) OCHRONA MIĘDZYNARODOWA 1. Wnioski (dane aktualizowane raz w tygodniu) Tabela 1: Liczba obywateli Ukrainy, którzy w latach 2003-2015

Bardziej szczegółowo

Polska polityka wizowa i migracyjna: między swobodąa kontrolą

Polska polityka wizowa i migracyjna: między swobodąa kontrolą Polska polityka wizowa i migracyjna: między swobodąa kontrolą Piotr Kaźmierkiewicz 27 września 2010 Projekt Polskie doświadczenia w kontroli nielegalnej migracji lekcja dla Ukrainy w kontekście realizacji

Bardziej szczegółowo

Wyjechali Czy powrócą? Refleksje na temat (o) polskiej zagranicznej migracji i reemigracji. Brygida Solga

Wyjechali Czy powrócą? Refleksje na temat (o) polskiej zagranicznej migracji i reemigracji. Brygida Solga Wyjechali Czy powrócą? Refleksje na temat (o) polskiej zagranicznej migracji i reemigracji Brygida Solga Ludność, która przebywała za granicą przez co najmniej 1 rok i powróciła do Polski wg roku powrotu

Bardziej szczegółowo

Migranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy z perspektywy instytucji rynku pracy. MYROSLAVA KERYK Fundacja Nasz Wybór

Migranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy z perspektywy instytucji rynku pracy. MYROSLAVA KERYK Fundacja Nasz Wybór Migranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy z perspektywy instytucji rynku pracy MYROSLAVA KERYK Fundacja Nasz Wybór MODUŁ BADAWCZY: Instytucje Rynku Pracy u Jest to część projektu "Imigranci

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Informacja o działalności Urzędu do Spraw Cudzoziemców Informacja o działalności Urzędu do Spraw Cudzoziemców w okresie.. - 9.. r. Ochrona międzynarodowa I. Przyjęte o nadanie statusu uchodźcy w RP: TADŻYKISTAN GRUZJA KIRGISTAN.. - 9.. r. PIERWSZE KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

Wynik badania ankietowego dotyczącego szkolenia z zakresu spójności społecznej integracji uczniów z innych kręgów kulturowych w polskich szkołach

Wynik badania ankietowego dotyczącego szkolenia z zakresu spójności społecznej integracji uczniów z innych kręgów kulturowych w polskich szkołach Wynik badania ankietowego dotyczącego szkolenia z zakresu spójności społecznej integracji uczniów z innych kręgów kulturowych w polskich szkołach Określenie problemu Wiele aktów prawnych (zobacz: Prawo)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ, RADY I EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ, RADY I EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.6.2016 r. COM(2016) 385 final ANNEX 3 ZAŁĄCZNIK do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ, RADY I EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO w sprawie

Bardziej szczegółowo

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Karolina Hansen Marta Witkowska Warszawa, 2014 Polski Sondaż Uprzedzeń 2013 został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY w POLSCE PO 2004 ROKU A IMIGRACJA PRACOWNIKÓW Z KRAJÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

RYNEK PRACY w POLSCE PO 2004 ROKU A IMIGRACJA PRACOWNIKÓW Z KRAJÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ Mikołaj Olszewski * RYNEK PRACY w POLSCE PO 2004 ROKU A IMIGRACJA PRACOWNIKÓW Z KRAJÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ LABOUR MARKET IN POLAND AFTER 2004 AND IMMIGRATION OF WORKERS FROM NON EU COUNTRIES Abstract

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia integracyjne uchodźców - plany, aspiracje, potrzeby. Kinga Wysieńska, Instytut Spraw Publicznych i Collegium Civitas

Doświadczenia integracyjne uchodźców - plany, aspiracje, potrzeby. Kinga Wysieńska, Instytut Spraw Publicznych i Collegium Civitas Doświadczenia integracyjne uchodźców - plany, aspiracje, potrzeby Kinga Wysieńska, Instytut Spraw Publicznych i Collegium Civitas Kontekst badania Integracja uchodźców wymaga znalezienia adekwatnych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA POLAKA : ZAŁOZENIA, OCENY I WNIOSKI

KARTA POLAKA : ZAŁOZENIA, OCENY I WNIOSKI Секция:политическая социология Mgr Irena Climova Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska KARTA POLAKA : ZAŁOZENIA, OCENY I WNIOSKI Na chwilę obecną zagadnienie, które stanowi przedmiot badań, jest tematem

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

NAUKA EDUKACJA STUDENCI ZAINTERESOWANIA. Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego UNIWERSYTET. Streszczenie CELE KOMPETENCJE

NAUKA EDUKACJA STUDENCI ZAINTERESOWANIA. Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego UNIWERSYTET. Streszczenie CELE KOMPETENCJE NAUKA WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL CELE Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego Streszczenie KOMPETENCJE EDUKACJA UNIWERSYTET Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/667,nowa-ustawa-o-cudzoziemcach-23042014.html Wygenerowano: Sobota, 28 stycznia 2017, 04:00 NOWA USTAWA

Bardziej szczegółowo

OPINIE LUDNOŚCI Z KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ O IMIGRANTACH I UCHODŹCACH

OPINIE LUDNOŚCI Z KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ O IMIGRANTACH I UCHODŹCACH BS/60/2005 OPINIE LUDNOŚCI Z KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ O IMIGRANTACH I UCHODŹCACH KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH EMPIRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie

Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 27 października 2015, 11:05 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 11 września 2015 Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie - Działania polskiego

Bardziej szczegółowo

Małżeństwa binacjonalne

Małżeństwa binacjonalne Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 213, Nr 3 Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Małżeństwa binacjonalne Termin a binacjonalne oznacza zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich przedsiębiorców Małgorzata Skibińska 12 październik

Bardziej szczegółowo

Imigracja do Polski w świetle danych urzędowych

Imigracja do Polski w świetle danych urzędowych CENTRUM OBSŁUGI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Badanie zrealizowane dzięki współfinansowaniu przez Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa

Bardziej szczegółowo

Świadczenia emerytalne dla pracowników migrujących do Polski z państw trzecich. Przykład Ukrainy

Świadczenia emerytalne dla pracowników migrujących do Polski z państw trzecich. Przykład Ukrainy Warszawa, 25.04.2017 r. Świadczenia emerytalne dla pracowników migrujących do Polski z państw trzecich. Przykład Ukrainy Retirement benefits for migrant workers to Poland from third countries. Case Ukraine

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2013 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 Wprowadzenie Główny

Bardziej szczegółowo

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców 14.01.2016 Urząd do Spraw Cudzoziemców Organy administracji, służby zaangażowane

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 grudnia 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Badań Regionalnych Demograficznych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. p rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału częś

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. p rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału częś Wybrane przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty o (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. p zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA POLSKIM RYNKU PRACY

IMIGRANCI NA POLSKIM RYNKU PRACY STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 25 Marzena Matkowska Uniwersytet Szczeciński IMIGRANCI NA POLSKIM RYNKU PRACY STRESZCZENIE W krajach Unii Europejskiej imigranci zarobkowi odgrywają

Bardziej szczegółowo

Mniejszości narodowe i etniczne w województwie wielkopolskim. Patryk Pawełczak pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych

Mniejszości narodowe i etniczne w województwie wielkopolskim. Patryk Pawełczak pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych Mniejszości narodowe i etniczne w województwie wielkopolskim Patryk Pawełczak pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych Kraj urodzenia Wyniki Spisu z 2011 r. wykazały, że 3413,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Ukraiński rynek pracy

Ukraiński rynek pracy WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, marzec 215 r. Ukraiński rynek pracy Charakterystyka rynku W związku z ostatnimi niepokojącymi wydarzeniami jakie

Bardziej szczegółowo

Integracja Cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w Polsce obowiązujący system prawny, praktyka oraz wyzwania

Integracja Cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w Polsce obowiązujący system prawny, praktyka oraz wyzwania Integracja Cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w Polsce obowiązujący system prawny, praktyka oraz wyzwania Paulina Babis Wydział ds. Integracji Cudzoziemców, Współpracy Międzynarodowej i Programów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ROZSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ NA RUCHY MIGRACYJNE NA TERENIE POLSKI

WPŁYW ROZSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ NA RUCHY MIGRACYJNE NA TERENIE POLSKI Centrum Stosunków Międzynarodowych Center for International Relations Raporty i Analizy 7/05 Krystyna Iglicka, Agnieszka Weinar WPŁYW ROZSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ NA RUCHY MIGRACYJNE NA TERENIE POLSKI

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej al. Szucha 25 00-918 Warszawa

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej al. Szucha 25 00-918 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO - 725408 - I/13/NC 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

CECHY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE IMPATRIANTÓW Z LAT 1996-2002

CECHY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE IMPATRIANTÓW Z LAT 1996-2002 Paweł Hut Mazowieckie Studia Humanistyczne Nr 1-2, 2004 CECHY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE IMPATRIANTÓW Z LAT 1996-2002 Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie cech społeczno-demograficznych grupy osób,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Podatki podstawowe. Podstawowe akty prawne

Podatki podstawowe. Podstawowe akty prawne Podatki System podatkowy Podatki podstawowe Głównymi podatkami w Polsce są: Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od czynności cywilno-prawnych Podatek VAT Opłata

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Formy ochrony: UCHODŹCY W POLSCE Witold Klaus. status uchodźcy ochrona uzupełniająca zezwolenie na pobyt tolerowany. ochrona czasowa azyl

Formy ochrony: UCHODŹCY W POLSCE Witold Klaus. status uchodźcy ochrona uzupełniająca zezwolenie na pobyt tolerowany. ochrona czasowa azyl UCHODŹCY W POLSCE Witold Klaus Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Formy ochrony: status uchodźcy ochrona uzupełniająca zezwolenie na pobyt tolerowany ochrona

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIECI WIELOJĘZYCZNYCH W EDUKACJI AKTY PRAWNE

WSPARCIE DZIECI WIELOJĘZYCZNYCH W EDUKACJI AKTY PRAWNE WSPARCIE DZIECI WIELOJĘZYCZNYCH W EDUKACJI AKTY PRAWNE Konferencja Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w systemie oświaty rozwiązania systemowe i lokalne Góra Kalwaria, 5 lutego 2015 r. joanna.iwaszkiewicz@men.gov.pl

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Co to jest procedura uproszczona?

Co to jest procedura uproszczona? Procedura zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie/3914,warunki-pobytu-cudzoziemcow-w-rp. html Wygenerowano: Poniedziałek, 16 stycznia 2017, 03:36

Bardziej szczegółowo

Polityka migracyjna Polski w odniesieniu do obywateli Republiki Białorusi, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

Polityka migracyjna Polski w odniesieniu do obywateli Republiki Białorusi, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Polityka migracyjna Polski w odniesieniu do obywateli Republiki Białorusi, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Publikacja Wydziału Analiz Migracyjnych Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów polskich poza granicami kraju

Realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów polskich poza granicami kraju Raport z monitoringu w zakresie przyjmowania do szkół publicznych w województwie opolskim cudzoziemców oraz uczniów obywateli polskich powracających z zagranicy W związku z przeprowadzonym monitoringiem

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy - uchodźcy aklimatyzują się w społecznościach lokalnych Partnerstwo rozbija mury

Cudzoziemcy - uchodźcy aklimatyzują się w społecznościach lokalnych Partnerstwo rozbija mury Celem Partnerstwa MUR jest stworzenie skutecznego systemu aktywizacji społecznej i zawodowej cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz przygotowanie ich do podjęcia pracy w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej i Kaukazu Południowego jako element kształcenia studentów i młodzieży

Społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej i Kaukazu Południowego jako element kształcenia studentów i młodzieży Społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej i Kaukazu Południowego jako element kształcenia studentów i młodzieży Instytut Wschodni UAM moduł: Mapa problematyki społeczno-gospodarczej Azji Centralnej

Bardziej szczegółowo

Integracja uchodźców w Polsce w liczbach

Integracja uchodźców w Polsce w liczbach redakcja: Agnieszka Kosowicz Anna Maciejko Integracja uchodźców w Polsce w liczbach Polskie Forum Migracyjne www.forummigracyjne.org info@forummigracyjne.org Integracja uchodźców w Polsce w liczbach Integracja

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

Co pomaga, a co szkodzi? Uczeń migrujący w szkole.

Co pomaga, a co szkodzi? Uczeń migrujący w szkole. Co pomaga, a co szkodzi? Uczeń migrujący w szkole. Marek Kondziołka Kuratorium Oświaty w Rzeszowie W A R S Z A W A, P A Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4 R. Szacunek emigracji z Polski na pobyt czasowy w latach

Bardziej szczegółowo

Prawo do ochrony zdrowia migrantów

Prawo do ochrony zdrowia migrantów Marcin Mikos Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego Prawo do ochrony zdrowia migrantów Podstawowe kwestie dotyczące prawa do ochrony zdrowia w Polsce 1.Art. 68 Konstytucji RP stanowi, że każdy ma prawo do

Bardziej szczegółowo

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ),

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ), Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z nabywaniem uprawnień do świadczeń pomocy materialnej przez studentów Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, którzy nie posiadają polskiego

Bardziej szczegółowo