Informacja. Nr 132. Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w wybranych krajach EWG. (Belgia, Holandia, Francja, RFN, Luksemburg).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 132. Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w wybranych krajach EWG. (Belgia, Holandia, Francja, RFN, Luksemburg)."

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w wybranych krajach EWG (Belgia, Holandia, Francja, RFN, Luksemburg). Maj 1993 Grzegorz Ciura Informacja Nr 132 W poszukiwaniach optymalnego w polskich warunkach modelu opieki zdrowotnej często odwołujemy się do rozwiązań funkcjonujących w krajach Europy Zachodniej. Szukanie wzorców w systemach, gdzie opieka zdrowotna działa dużo sprawniej niż w Polsce jest naturalne. Należy jednak zwracać uwagę na różnice w szczegółowych rozwiązaniach, a także - może przede wszystkim - na odmienności warunków społecznych i ekonomicznych występujące w poszczególnych krajach. Informacja niniejsza opisuje zasady organizacji i finansowania opieki zdrowotnej w krajach Beneluksu, Francji i RFN.

2 BSE 1 W krajach Europy Zachodniej istnieją współcześnie dwa podstawowe systemy finansowania i organizacji opieki zdrowotnej. 1. System ubezpieczeń chorobowych 1 - zapoczątkowany przez niemieckie ustawodawstwo socjalne (czerwiec 1883 r). W systemie tym opieka zdrowotna jest finansowana z obowiązkowych składek płaconych do "kas chorych". Składki opłaca pracownik i pracodawca. "Kasy chorych" zwykle ustanowione są dla poszczególnych grup zawodowych i zarządzane przez reprezentacje ubezpieczonych. Ludność nie objęta ubezpieczeniem korzysta z opieki zdrowotnej finansowanej z podatków lub z systemów prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. "Kasy chorych" zawierają kontrakty na świadczenia usług z lekarzami opieki podstawowej (rodzinnymi), szpitalami itp. 2. Państwowy system ochrony zdrowia 2 jest finansowany z podatków. Zapewnia powszechny dostęp do opieki zdrowotnej wszystkim obywatelom. Zarządzaniem i świadczeniem usług zajmują się służby państwowe. Kontrola organów państwa jest dużo większa niż w systemie ubezpieczeniowym. Oba systemy opierają się na założeniu, że dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej jest uzależniony od potrzeb, a nie możliwości finansowych poszczególnego pacjenta. W praktyce zarysowane wyżej modele nie występują w "czystej" postaci. Konkretne rozwiązania w tym zakresie są różnorodne. Analiza dotyczy ogólnych zasad organizacji i finansowania opieki zdrowotnej w krajach, gdzie systemy opieki zdrowotnej opierają się na "ubezpieczeniach" (Socjalnych Funduszach Chorobowych), według stanu z końca 1991 r. Dla potrzeb tego opracowania jest to wystarczające, gdyż generalne zasady, nie uległy radykalnym zmianom. BELGIA Ubezpieczeniem zdrowotnym objęta jest cała ludność kraju. Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla wszystkich, włączając: pracowników najemnych, pracujących na własny rachunek, urzędników państwowych, studentów, emerytów, osoby nie pracujące i duchowieństwo. Ubezpieczony ma prawo swobodnego wyboru jednego z ponad 1700 Socjalnych Funduszy Chorobowych. Wyjątek stanowią pracownicy kolei, marynarze i osoby pozostające na ich utrzymaniu, grupy te nie mają prawa wyboru pomiędzy funduszami. Wysokość składek w poszczególnych Socjalnych Funduszach Chorobowych jest taka sama. Świadczenia wypłacane są przez Fundusze. Za zarządzanie i kontrolę świadczeń jest odpowiedzialny Państwowy Instytut Ubezpieczeniowy (INAMI). Zbieranie składek jest scentralizowane. Następnie pieniądze na opiekę zdrowotną przekazywane są do INAMI, który zajmuje się dystrybucją do 6 Stowarzyszeń, obejmujących wszystkie Socjalne Fundusze Chorobowe, z których następuje dystrybucja w dół. Różnice występują między zakresem świadczeń dla osób pracujących na własny rachunek, a zakresem świadczeń pracowników najemnych. Osoby pracujące na własny rachunek (oraz osoby na ich utrzymaniu) są ubezpieczone tylko przeciw poważnemu ryzyku (pobyt w szpitalu, operacje, gruźlica i nowotwory). Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne oferują wsparcie dla tej grupy osób, ubezpieczając je od kosztów opieki ambulatoryjnej, leków i protez. 1 W opracowaniu wymiennie są stosowane nazwy "ubezpieczenie chorobowe" i "ubezpieczenie zdrowotne". 2 Spopularyzowany przez raport Beveridge'a (1942 r.), w którym został opisany system organizacyjny funkcjonujący od lat trzydziestych w Szwecji.

3 2 BSE Prawo do świadczeń przysługuje po okresie oczekiwania (zwolnienie z okresu oczekiwania może nastąpić, kiedy ubezpieczony potwierdzi 120 dni pracy w ciągu ostatnich 6 miesięcy). Świadczenia są przyznawane na początku choroby. Wysokość składki na rzecz Socjalnych Funduszy Chorobowych jest uzależniona od wysokości dochodu. W 1989 r wysokość składki na usługi zdrowotne wynosiła 2,55% płacy - płacona przez pracownika i 3,80% płacy - płacona przez pracodawcę. Średni dochód miesięczny wynosił BF (1 366 ECU, $). Emeryci płacą składkę w wysokości 2,55% swojego dochodu. Nie istnieją górne granice składek na finansowanie świadczeń zdrowotnych. Znaczącą rolę w systemie finansowania opieki zdrowotnej odgrywają dotacje państwowe. Bezpośrednie opłaty dokonywane z funduszy publicznych na opiekę ambulatoryjną dla osób biednych i samotnych sięgają 80% tego funduszu. Poprzez podatki państwo finansuje ubezpieczenia zdrowotne w około 50%. Innym czynnikiem wpływającym na relatywnie niskie stawki składek na ubezpieczenia zdrowotne, w porównaniu z innymi krajami, jest wysoki udział opłat wnoszonych przez pacjentów za usługi zdrowotne. Socjalne Fundusze Chorobowe wymagają współpłacenia praktycznie za wszystkie usługi. Wyjątek stanowią pacjenci korzystający z usług zdrowotnych z powodu: macierzyństwa, leczenia chorób społecznych, rehabilitacji po ciężkiej chorobie, zagrożenia życia. Opłaty są uzależnione od statusu materialnego pacjenta. Dla wdów, inwalidów, emerytów i sierot opłaty są niższe niż dla pracowników. Osoby osiągające dochody poniżej pewnej granicy są zwolnione z opłat. Pacjenci posiadają pełne prawo wyboru lekarza. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza ogólnego w przypadku korzystania z konsultacji u lekarzy specjalistów. W zasadzie należność płaci bezpośrednio pacjent, który następnie uzyskuje refundację wydatku z instytucji ubezpieczenia zdrowotnego. W 1991 r. ubezpieczony musiał partycypować w kosztach opieki ambulatoryjnej w wysokości 25% (osoby samotne, emeryci, inwalidzi - 15%) lub wnosząc opłatę odpowiednio 95 BF (2,71 $) i 36 BF (1 $). Lekarze wynagradzani są zgodnie z liczbą świadczonych usług. Stawki opłat są wynegocjowane pomiędzy lekarzami, szpitalami i Socjalnymi Funduszami Chorobowymi. Jednakowe stawki opłat występują tak w otwartej, jak i w zamkniętej opiece specjalistycznej. Opieka stomatologiczna jest świadczona przez lekarzy praktykujących prywatnie. Pacjenci opłacają 25% kosztów leczenia stomatologicznego. Koszty protez zębowych są refundowane w bardzo niewielkim stopniu. Pełna refundacja kosztów protez zębowych ustalana jest na podstawie obowiązujących stawek i dotyczy tylko osób powyżej 50 roku życia. Istnieje wolny wybór szpitala (spośród aprobowanych przez Ministerstwo Zdrowia). Pacjent partycypuje w kosztach opieki szpitalnej od pierwszego dnia pobytu w wysokości 235 FB (6,57 $) dziennie (dzieci, wdowy, sieroty, inwalidzi, emeryci 93 FB - 2,60 $). Ustalanie wysokości opłat dziennych odbywa się na podstawie przewidywań kosztów w roku następnym, które muszą być zaaprobowane przez Ministerstwo Zdrowia. Istnieje urzędowa lista leków i wyłącznie koszty leków znajdujących się na tej liście podlegają refundacji. Lista zawiera trzy kategorie leków A, B i C, i w zależności od kategorii dokonuje się zwrotu poniesionych kosztów zakupu. Leki z grupy A są refundowane w 100%, z grupy B w 75% i z grupy C w 40-50%. Pacjent ponosi także stałą opłatę za leki przebywając w szpitalu (25 FB - 0,70 $ dziennie). Oprócz wyżej wymienionych świadczeń Socjalne Fundusze Chorobowe pokrywają w różnym zakresie koszty: środków pomocniczych, usług paramedycznych, profilaktyki, rehabilitacji, opieki domowej i świadczeń pieniężnych (zasiłek chorobowy, macierzyński i pogrzebowy).

4 BSE 3 HOLANDIA Ludność Holandii jest ubezpieczona w wielu różnych Socjalnych Funduszach Chorobowych: w obowiązkowym Socjalnym Funduszu Chorobowym, Ogólnym Ubezpieczeniu Opieki Medycznej, a także w systemach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Około 70% ludności jest ubezpieczone w Socjalnym Funduszu Chorobowym. Obejmuje on wszystkich zatrudnionych posiadających roczny dochód poniżej HFL ( ECU $), osoby na utrzymaniu, bezrobotnych, emerytów powyżej 65 roku życia, których dochód roczny jest niższy niż HFL ( $). Socjalne Fundusze Chorobowe są zorganizowane zgodnie z układem regionalnym. Osoby objęte ubezpieczeniem socjalnym nie są uprawnione do wolnego wyboru pomiędzy różnymi funduszami. Ogólne Ubezpieczenie Opieki Medycznej (AWBZ) prowadzi działalność ubezpieczeniową na wypadek specjalnego ryzyka. Obejmuje ono całą populację (osoby ubezpieczone zarówno w społecznych, jak i prywatnych funduszach ubezpieczeniowych) i dotyczy: ryzyka chorób przewlekłych objętych leczeniem szpitalnym (dłużej niż 12 miesięcy), zamkniętej opieki psychiatrycznej i opieki w domach pomocy społecznej. Wysokość składki na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne zależy od wysokości dochodu ubezpieczonego. Średni miesięczny dochód brutto robotnika przemysłowego wynosił HFL (1 483 ECU $). Składka wynosi ok. 8% dochodu brutto (pracownik płaci 2,85%, a pracodawca 4,95%). Wysokość składki pracowników na AWBZ także uzależniona jest od wysokości dochodu (5,8% dochodu brutto). Dla pracujących na własny rachunek i studentów wysokość składki na AWBZ jest niższa niż pracowników, emeryci płacą 3,1% dochodu, a wdowy i sieroty są wyłączone z opłacania składki. 3 Prywatne ubezpieczenia zdrowotne obejmują pracowników, których dochód jest wyższy od podanego wyżej progu, pracowników państwowych i pracujących na własny rachunek. Istnieje kilka prywatnych systemów ubezpieczeń zdrowotnych dla urzędników państwowych i policji. Systemy prywatne są finansowane ze składek płaconych przez pracowników i pracodawców. Wysokość składki w prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych zależy od wieku osoby wchodzącej do systemu i stopnia jej ryzyka zdrowotnego. Około 8% całkowitych publicznych wydatków na zdrowie pokrywane jest z podatków. Istnieje ograniczone prawo wyboru lekarza. W przypadku opieki ambulatoryjnej pacjent musi być zarejestrowany u lekarza ogólnego. Pacjenci ubezpieczeni jednocześnie w prywatnych ubezpieczalniach zdrowotnych i Socjalnych Funduszach Chorobowych, zobowiązani są przedstawić skierowanie od lekarza ogólnego na leczenie specjalistyczne. Pacjenci ubezpieczeni "obowiązkowo" nie ponoszą żadnych opłat za opiekę ambulatoryjną (podstawową i specjalistyczną). Lekarze ogólni są wynagradzani w zależności od liczby pacjentów - w przypadku pacjentów ubezpieczonych w Socjalnych Funduszach Ubezpieczeniowych i od liczby świadczonych usług - dotyczy to ubezpieczonych w prywatnych ubezpieczalniach. Stawki wynagrodzeń są negocjowane pomiędzy lekarzami a towarzystwami ubezpieczeniowymi, ale zakres negocjacji podlega ścisłej regulacji ze strony rządu. Opieka szpitalna jest świadczona głównie przez prywatne szpitale, które w swej działalności nie kierują się motywem zysku. Istnieje wolny wybór szpitala (spośród posiadających umowę z funduszem ubezpieczeniowym i znajdujących się blisko miejsca zamieszkania), pacjent nie ponosi kosztów leczenia za pierwsze 365 dni pobytu, o ile opieka ta mieści się w 3 W materiałach źródłowych są rozbieżności dotyczące wysokości składki.

5 4 BSE "socjalnych" ramach, finansowanych przez fundusz AWBZ. Koszty usług szpitalnych podlegają negocjacjom (istnieje centralna instytucja taryfowa). Pacjent nie ponosi opłat za lekarstwa (apteki rozliczają się bezpośrednio z funduszem ubezpieczeniowym). FRANCJA Prawie cała ludność jest objęta świadczeniami ubezpieczenia zdrowotnego. Różne kategorie obywateli (w zależności od charakteru zarobkowania, wykonywanej pracy) korzystają z różnych systemów ubezpieczeniowych. Fundusz Ubezpieczeń Chorobowych - Caisse Nationale d'assurance Maladie (CNAM), obejmuje pracowników "najemnych" oraz pozostających na ich utrzymaniu nie zarabiających członków rodzin; emerytów, rencistów i bezrobotnych. Rolnicy są ubezpieczeni w osobnym funduszu. Również pracujący na własny rachunek mają oddzielny fundusz ubezpieczeń zdrowotnych. Oprócz obowiązkowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych istnieją ubezpieczenia prywatne różnego typu. Z reguły oferują one ubezpieczenia komplementarne do świadczeń z ubezpieczenia obowiązkowego. Opłaty w ubezpieczalniach prywatnych zależą od rodzaju i wielkości ryzyka osoby ubezpieczonej. Wysokość składki jest uzależniona od wysokości dochodu. Przeciętne wynagrodzenie brutto pracownika przemysłowego wynosiło FRF (1 142 ECU $). W przypadku pracowników składka w wysokości 18,5% dochodu jest płacona przez pracownika (5,9%) i pracodawcę (12,6%), choć dla niektórych grup pracowniczych istnieją odstępstwa (inna wysokość składki np: urzędnicy państwowi - 14,85%). Składka w ubezpieczeniach dobrowolnych wynosi od 15,5% do 18,25%). Oprócz ponoszenia kosztów wynikających z opłacania składki pacjenci są zobowiązani do częściowego ponoszenia kosztów świadczeń. Współpłacenie jest uzależnione od sytuacji finansowej ubezpieczonego, wielkości sumy kosztów leczenia i rodzaju choroby. Wyłączeni z opłat częściowych są ubezpieczeni przebywający powyżej 30 dni w szpitalu, poddani rozległym zabiegom chirurgicznym, inwalidzi wojenni, kobiety ciężarne (od 6 miesiąca), przypadki ciężkiego inwalidztwa, leczeni w następstwie wypadków przy pracy. W "normalnych" przypadkach pacjent ponosi 25% kosztów ambulatoryjnej opieki medycznej, przy krótkich pobytach w szpitalu - do 30 dni - opłaca częściową stawkę dzienną. Za leki pacjent współpłaci w zależności od grupy terapeutycznej, do jakiej lek został zaliczony. Rozpiętości w poszczególnych kategoriach wynoszą: 0%, 30%, do 60% współpłacenia, przy czym zwrot kosztów za leki uzależniony jest od ich występowania na pozytywnej liście leków oraz posiadania recepty. Współpłacenie za leki może być objęte zakresem komplementarnego ubezpieczenia prywatnego, lub ubezpieczeń wzajemnych. Ubezpieczony posiada prawo wolnego wyboru lekarza (zwykle pacjent płaci bezpośrednio lekarzowi i otrzymuje "procentowy" zwrot kosztów z CNAM). Lekarze ogólni są opłacani na zasadzie opłaty za usługę, według ustalonych tabel wysokości opłat. Opieka stomatologiczna jest zapewniana głównie przez prywatnie praktykujących stomatologów. Pacjent partycypuje w 25% kosztów przy uzgodnionych standardowych świadczeniach (ponad standard - płatne 100% kosztów dodatkowych). Tabela opłat dentystycznych jest częścią systemu opłat lekarskich. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC Niemieckie ubezpieczenia chorobowe dzielą się na dwa systemy: obowiązkowe ubezpieczenia chorobowe oraz ubezpieczenia prywatne. Ustawowe ubezpieczenia chorobowe (obowiązkowe) obejmują pracowników "najemnych", bezrobotnych pobierających zasiłek, rolników, studentów, artystów, rencistów i emerytów (z odpowiednim okresem ubezpiecze-

6 BSE 5 nia), jeśli ich dochód nie przekracza określonej granicy. Ubezpieczeniem objęci są także członkowie rodziny ubezpieczonego (pozostający na jego utrzymaniu). Oprócz osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia chorobowego w kasach chorych ubezpieczają się obywatele nie podlegający obowiązkowi ubezpieczenia - na zasadzie dobrowolności. Poza ubezpieczeniem w kasach chorych, część ludności ubezpiecza się dodatkowo w prywatnych ubezpieczalniach (polisy uzupełniające). Ubezpieczenia prywatne zapewniają usługi tym obywatelom, którzy nie podlegają ubezpieczeniu obowiązkowemu. Składki zależą od wybranego zakresu świadczeń i ryzyka chorobowego (od wieku przy przystąpieniu do ubezpieczenia, płci, zawodu, stanu zdrowia) oraz wielkości współpłacenia ubezpieczonego. W prywatnym ubezpieczeniu chorobowym stosuje się częściowy zwrot wpłaconej składki w przypadku, gdy ubezpieczony w danym roku nie korzystał ze świadczeń lub korzystał ze świadczeń zdrowotnych, których koszt w danym roku nie był wysoki. Takie rozwiązania mają na celu skłonienie ubezpieczonego do zachowań ekonomicznych. Składki na ubezpieczenie obowiązkowe są zróżnicowane. Ich wysokość zależy przede wszystkim od dochodu ubezpieczonego i kasy chorych do której należy ubezpieczony (od 8% do 16% dochodu). Zróżnicowanie to wynika z samodzielności finansowej kas chorych. Składkę opłaca zarówno pracownik jak i pracodawca (po połowie). Przeciętny dochód miesięczny robotnika przemysłowego wynosił DM (1 735 ECU $). Składki są potrącane przy wypłatach i płacone bezpośrednio do kasy chorych. Emeryci płacą przeciętnie około 13% (połowę opłaca się z funduszu emerytalnego). Dla osób ubezpieczonych dobrowolnie w kasach chorych składki są zwykle wyższe niż przy ubezpieczeniach obowiązkowych, a pracodawca partycypuje dobrowolnie w opłacie połowy składki. Usługi zdrowotne świadczone przez kasy chorych tylko w niewielkim stopniu są finansowane ze środków państwowych. W systemie obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego państwo subsydiuje ubezpieczenia rolników, ofiar wojny, a także zobowiązane jest do pewnych świadczeń dla urzędników państwowych. Opieka ambulatoryjna dla pacjentów z ubezpieczenia ustawowego jest bezpłatna. Pacjent posiada prawo wolnego wyboru lekarza (spośród lekarzy funduszu chorobowego). Lekarz otrzymuje zapłatę (w ubezpieczeniu obowiązkowym) z kasy chorych. Wysokość stawek opłat jest ustalana w toku negocjacji między związkami kas chorych a Związkiem Lekarzy Kas Chorych na danym obszarze administracyjnym. W pierwszej fazie strony negocjujące ustalają budżet na wszystkie świadczenia lecznicze. W drugiej fazie wypłacane są poszczególnym lekarzom wynagrodzenia na zasadzie opłaty za usługę. Gdy łączna suma wypłat przekracza ustalony na kwartał budżet (tworząc problemy finansowe dla kasy chorych), obniżana jest stawka za usługę. Wartość jednostek usług lekarzy jest określana punktowo, na opłatę za usługę składa się wiele pozycji, z których każda ma swoją wycenę. Ubezpieczeni w prywatnych ubezpieczeniach chorobowych opłacają usługę otrzymując rachunek, który stanowi podstawę do zwrotu kosztów w procencie zależnym od rodzaju polisy. Korzystanie z opieki szpitalnej odbywa się na podstawie skierowania. Pacjent ma prawo do wolnego wyboru szpitala posiadającego kontrakt z kasą chorych. Lekarz wypisujący skierowanie musi brać pod uwagę koszt leczenia w danym szpitalu. Ubezpieczony wnosi niewielką opłatę za każdy dzień pobytu w szpitalu do 14 dni w roku kalendarzowym. Ta częściowa odpłatność jest przekazywana do kasy chorych. Opłaty te nie dotyczą osób o bardzo niskich dochodach i dzieci do lat 18. Finansowanie leczenia szpitalnego odbywa się przez uzgadnianie elastycznego budżetu między kasami chorych i szpitalami. Koszty związane z inwestycjami tylko w niewielkim stopniu obciążają kasy chorych. Finansowane są one głównie przez subsydia publiczne z budżetów lokalnych. Ubezpieczony partycypuje w koszcie opłaty za leki w wysokości 15% ceny leku, ale nie więcej niż 15 DM (8,33 $), zwolnione z opłat są dzieci do lat 18. W przypadku ubezpie-

7 6 BSE czeń prywatnych ubezpieczeni płacą w pełni za leki aptekarzowi i otrzymują zwrot kosztów od swego towarzystwa ubezpieczeniowego. LUKSEMBURG Wszyscy mieszkańcy są ubezpieczeni w ramach systemu obowiązkowych ubezpieczeń chorobowych, które są podzielone na 9 Socjalnych Funduszy Chorobowych. Nie ma swobodnego wyboru funduszu chorobowego. Składki na pokrycie kosztów usług zdrowotnych są jednakowe dla wszystkich Socjalnych Funduszy Chorobowych. Fundusze przyznają świadczenia rzeczowe (leczenie ambulatoryjne, stomatologiczne, szpitalne, koszty leków, koszty transportu) oraz świadczenia pieniężne (zasiłek chorobowy, zasiłek pogrzebowy). Składki ubezpieczeniowe są płacone przez pracownika i pracodawcę w jednakowej proporcji (4,35%) płacy (przeciętny dochód miesięczny brutto robotnika przemysłowego wynosił LFR (1 438 ECU $). Osoby, które pracują na własny rachunek, rolnicy i ubezpieczeni dobrowolnie opłacają składkę w wysokości 4,9% dochodu. Emeryci płacą składkę w wysokości 4,7% emerytury (połowa jest płacona przez emeryta, a połowa przez fundusz emerytalny). Państwo opłaca składkę za uczniów w szkole, studentów, którzy nie mają innych tytułów do ubezpieczeń oraz za inwalidów. Państwo opłaca około 50% kosztów administracyjnych funduszy (z wyjątkiem funduszy pracowniczych). Państwo przejmuje także zobowiązania za koszty powstające w wyniku wypadków samochodowych, w których brak jest odpowiedzialności strony trzeciej, koszty związane z macierzyństwem i za wypadki w sporcie. Specjalny Fundusz Wysokiego Ryzyka przejmuje zobowiązania za koszty świadczeń wynikłych z powodu choroby umysłowej, choroby dziedzicznej, gruźlicy, raka, paraliżu. Łącznie państwo dotuje około 28% kosztów świadczeń zdrowotnych. Praktycznie wszystkie świadczenia zdrowotne wymagają partycypacji ubezpieczonego w kosztach (nie dotyczy to leczenia stomatologicznego, jeżeli ubezpieczony może poświadczyć jedną wizytę kontrolną rocznie). Ubezpieczenie chorobowe obejmuje także niektóre usługi profilaktyczne. Dotyczy to kobiet w ciąży i dzieci, oraz profilaktykę stomatologiczną. W opiece ambulatoryjnej ubezpieczony ma prawo wolnego wyboru lekarza. Jeżeli osoba ubezpieczona posiada wcześniejszą aprobatę Funduszu Chorobowego, może skorzystać z leczenia za granicą. Pacjent opłaca wizytę, po czym Fundusz refunduje mu część kosztów. Osoba ubezpieczona pokrywa koszty w wysokości 5%, a w przypadku wizyty domowej 20%. Lekarze są wynagradzani w zależności od liczby świadczonych usług, a wykaz opłat jest negocjowany pomiędzy przedstawicielami lekarzy a Socjalnymi Funduszami Chorobowymi. Kontrolę nad świadczonymi przez lekarzy usługami sprawują SFCh, w przypadku wykrycia zbyt wysokich opłat sprawą zajmuje się rada kontrolna w skład której wchodzą przedstawiciele lekarzy i funduszy. Przy usługach stomatologicznych, refundacja kosztów odbywa się według uzgodnionej listy opłat. Za protezy zębowe pacjent ponosi 20% kosztów, a za leczenie 5% (jeśli nie korzystał z badań profilaktycznych). Za opiekę szpitalną pacjent opłaca dzienną stawkę (175 LFR - 4, 89 $ za wyżywienie i nocleg), za opiekę pielęgniarską w szpitalu pacjent nie płaci. Dzienne stawki kosztów pobytu w szpitalach są ustalane w drodze negocjacji między przedstawicielami szpitali i Socjalnymi Funduszami Chorobowymi. Lekarze zatrudnieni w szpitalach są wynagradzani zgodnie z liczbą świadczonych usług. Odpłatność za leki jest uzależniona od klasyfikacji leków (przynależności do poszczególnych, trzech grup) i wynosi od 100% refundacji, przez 80% refundacji do 100% odpłatności. Leki ordynowane w szpitalach są bezpłatne.

8 BSE 7 KONKLUZJE 1. Rzeczą oczywistą jest zwrócenie uwagi na fakt, że prezentowane kraje należą do grupy państw o najwyższym rozwoju gospodarczym, a co za tym idzie, globalne nakłady na ochronę zdrowia są wielokrotnie wyższe w przeliczeniu na jednego mieszkańca niż w Polsce. Poprawa tych relacji może nastąpić jedynie przez wzrost gospodarczy. 2. Koszty pracy, przy założeniu obciążenia składką pracownika i pracodawcy muszą wzrosnąć. Ponieważ obecne obciążenie płac pracowników składką na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest relatywnie wysokie, a FUS i tak wykazuje deficyt, doszłyby do tego obciążenia związane ze współpłaceniem składki dla emerytów i rencistów. Dlatego niezbędne dla wprowadzenia ubezpieczeń chorobowych jest przeprowadzenie kompleksowej reformy ubezpieczeń społecznych. 3. Jak widać z zaprezentowanego wyżej materiału, niezbędne jest określenie roli współudziału państwa w finansowaniu ochrony zdrowia w ramach systemu ubezpieczeniowego. Powiększająca się w Polsce strefa ubóstwa (bezrobocie, niskie dochody rodzin) wymaga jasnego zdefiniowania obowiązków państwa w stosunku do ludności, pokrywania ewentualnych deficytów ubezpieczeń chorobowych a także odpowiedzialności za realizację programów zdrowotnych. 4. Przykłady rozwiązań pokazane wyżej świadczą o wysokim rozwoju instytucji i organizacji podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia w tych krajach (proces rozwoju podejścia ekonomicznego do opieki zdrowotnej). Dotyczy to zarówno zarządzających jak i świadczących usługi. Wysoki stopień rozwoju systemów zbierania danych i ewidencji kosztów stanowi dobrą podstawę do negocjacyjnego systemu ustalania wydatków. Trudno zakładać, że już na wstępie dopracujemy się tak dobrze wyszkolonych kadr i rozwiązań instytucjonalnych, gdyż w Polsce brakuje wykwalifikowanych kadr zajmujących się ekonomiką w opiece zdrowotnej. Nie należy jednak tego przeceniać, gdyż trudno ocenić czy obecnie środki wydatkowane są racjonalnie. 5. Istotnym elementem systemów ubezpieczeniowych jest budowanie w społeczeństwie świadomości wartości zdrowia i osobistej odpowiedzialności za nie. Zwiększa się także potencjalna możliwość oddziaływania pacjenta w relacjach ze służbą zdrowia (większe upodmiotowienie pacjenta). 6. Szczególnego znaczenia w warunkach polskich nabiera kwestia ewidencjonowania dochodów obywateli (w sektorze prywatnym) oraz ludności rolniczej. Bez usprawnienia ewidencji oraz przyjęcia szczególnych rozwiązań dla ludności rolniczej (ok. 30% ludności) wprowadzenie ubezpieczeń chorobowych jest skazane na trwały deficyt finansowy, a co za tym idzie - na kompromitację idei ubezpieczeń chorobowych. 7. Złudne jest oczekiwanie na globalne zwiększenie wysokości środków finansowych, które miałoby wynikać z wprowadzenia ubezpieczeń chorobowych. Przejściowo muszą wystąpić niedogodności związane z przestrzennym rozmieszczeniem zasobów służby zdrowia i wprowadzaniem zasady konkurencji. W działaniach reformatorskich trzeba podkreślić znaczenie lepszego wykorzystania środków możliwych do przeznaczenia na ochronę zdrowia w warunkach recesji. Źródła: 1. "Antidotum. Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej" nr 9/ r. 2. J. van Langendonck, Gospodarność w opiece zdrowotnej w wybranych krajach EWG, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 1203, Wrocław 1989.

9 8 BSE 3. D. Pieters, E. Boleij, Stosunki między ubezpieczeniem społecznym i lekarzami, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 1203, Wrocław Social protection in the member states of the Community, Komisje Wspólnot Europejskich, M. I. Roemer, National Health Systems of the World, Oxford University Press, New York Maj 1993 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 712 UCHWAŁA NR LII/415/2014 RADY GMINY DESZCZNO. z dnia 19 marca 2014r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 712 UCHWAŁA NR LII/415/2014 RADY GMINY DESZCZNO. z dnia 19 marca 2014r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 712 UCHWAŁA NR LII/415/2014 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 19 marca 2014r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XII/64/12 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 28 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XII/64/12 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 28 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XII/64/12 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Reforma zdrowia. Stosownie do przyjętych zmian będą obowiązywały następujące regulacje:

Reforma zdrowia. Stosownie do przyjętych zmian będą obowiązywały następujące regulacje: Reforma zdrowia Z dniem 1 stycznia 2004 roku na terenie Niemiec wchodzi w życie wiele nowych przepisów. Dotyczy to między innymi ustawy o modernizacji polityki zdrowotnej nazywaną reformą zdrowia. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nr 1033. Informacja. Systemy ochrony zdrowia w Holandii oraz Belgii. Marzec 2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1033. Informacja. Systemy ochrony zdrowia w Holandii oraz Belgii. Marzec 2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Systemy ochrony zdrowia w Holandii oraz Belgii Marzec 2004 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1033 W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 143. Opieka zdrowotna w Szwecji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Informacja. Nr 143. Opieka zdrowotna w Szwecji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Opieka zdrowotna w Szwecji Listopad 1993 Grzegorz Ciura Informacja Nr 143 Opieka zdrowotna jest ważnym elementem szwedzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 217/XLIII/14 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 8 września 2014 r.

UCHWAŁA NR 217/XLIII/14 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 8 września 2014 r. UCHWAŁA NR 217/XLIII/14 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/80/2016 RADY GMINY SADOWNE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/80/2016 RADY GMINY SADOWNE. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 1686 UCHWAŁA NR XVII/80/2016 RADY GMINY SADOWNE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/70/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/70/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/70/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 1 ZUS zajmuje się: przyznawaniem i wypłatą: emerytur i rent zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych, pogrzebowych świadczeń przedemerytalnych, dodatków kombatanckich

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech

Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech Wszystkie osoby żyjące w Niemczech muszą być ubezpieczone na wypadek choroby oraz powinny być objęte ochroną w

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ osób

Swobodny przepływ osób POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW PACJENTÓW I USŁUG KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Wacława Wojtala Swobodny przepływ osób Gwarantuje wolność przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna REJESTRACJA czynna poniedziałek - piątek w godz.7:00 18:00 Główne wejście do budynku Szpitala, ul.prądnicka 37 Rejestracja do poradni specjalistycznej możliwa jest

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe Pracownicy są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym w kraju, w którym pracują. Jeżeli pracują jednocześnie w dwóch krajach, muszą ubezpieczyć się w kraju zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,

Bardziej szczegółowo

Jak ubezpieczają się w Unii (Dania)

Jak ubezpieczają się w Unii (Dania) Jak ubezpieczają się w Unii (Dania) Powierzchnia: 43 tys. km 2 Stolica: Kopenhaga 1 264 tys. mieszkańców (dane za 2014 r.) Ludność: 5 660 tys. mieszkańców Przyrost naturalny: 0,99 (na podstawie Eurostat,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 9 Ubezpieczenia społeczne Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa materialnego osobom w podeszłym wieku, niezdolnym do pracy, ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty

Bardziej szczegółowo

Nr 923. Informacja. System ubezpieczeń zdrowotnych we Francji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Nr 923. Informacja. System ubezpieczeń zdrowotnych we Francji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH System ubezpieczeń zdrowotnych we Francji Październik 2002 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 923 Zamierzone

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje.

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje. Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 roku

Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 roku Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Ustawa określa zasady zawierania i wykonywania umów dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 5816 UCHWAŁA NR 540/2014 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne Aby potwierdzić swoje prawo do świadczeń pacjent podaje w rejestracji CDL Barska swój numer PESEL oraz potwierdza swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym;

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracowników- 1. Do kogo kierowane jest ubezpieczenie Bezpieczna Firma? 2. Co to jest program Bezpieczna Firma? 3. Korzyści dla Pracodawcy 4. Korzyści dla Pracownika 5.

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business Warszawa 2011 Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach 23 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wszystko. o prawach pacjenta. e-poradnik. egazety Prawnej. Wyjaśnienia i praktyczne porady. Kiedy pacjent ma prawo zmienić lekarza rodzinnego

Wszystko. o prawach pacjenta. e-poradnik. egazety Prawnej. Wyjaśnienia i praktyczne porady. Kiedy pacjent ma prawo zmienić lekarza rodzinnego e-poradnik egazety Prawnej Wszystko o prawach pacjenta Wyjaśnienia i praktyczne porady Kiedy pacjent ma prawo zmienić lekarza rodzinnego Czy szpital może odmówić przyjęcia chorego Czy pacjent musi wyrazić

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/292/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 20 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/292/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 20 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/292/2014 RADY GMINY JONKOWO w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i byłych nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

Świadczenia przysługujące z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - podstwa prawna

Świadczenia przysługujące z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - podstwa prawna Świadczenia przysługujące z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - podstwa prawna Omówienie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Rozdział 4 Art. 31. 1. Ubezpieczonym przysługują następujące

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Dowód ubezpieczenia W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/246/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE. z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 6 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/246/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE. z dnia 28 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lipca 2017 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXX/246/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych. Iwona Laskowska. Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki

Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych. Iwona Laskowska. Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych Jadwiga Suchecka Iwona Laskowska Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki Źródła danych Podstawą przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Prawo pracy & Treningi Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Barcelona, 29 marca 2011 Spotkaniaz prawnikiem Od ponad trzech lat Konsulat Generalny RP

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 184. Wiek emerytalny i sposób obliczania emerytury w bazowych systemach emerytalnych krajów Unii Europejskiej

Raport. Nr 184. Wiek emerytalny i sposób obliczania emerytury w bazowych systemach emerytalnych krajów Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wiek emerytalny i sposób obliczania emerytury w bazowych systemach emerytalnych krajów Unii Europejskiej Grudzień 2000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1076, z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/143/2016 RADY GMINY MĘCINKA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/143/2016 RADY GMINY MĘCINKA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3570 UCHWAŁA NR XX/143/2016 RADY GMINY MĘCINKA w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/160/15 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. z dnia 17 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/160/15 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. z dnia 17 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 11193 UCHWAŁA NR XV/160/15 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzajów

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne> BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Podłoże i cele Częściowe odciążenie systemu publicznego przesunięcie części popytu na świadczenia na sektor

Bardziej szczegółowo

Tabela Benefitów. Obowiązuje od: 1 stycznia 2012 Data wznowienia planu grupowego: 01 stycznia 2013. Allianz Worldwide Care. Numer polisy: P000544474

Tabela Benefitów. Obowiązuje od: 1 stycznia 2012 Data wznowienia planu grupowego: 01 stycznia 2013. Allianz Worldwide Care. Numer polisy: P000544474 Tabela Benefitów Obowiązuje od: stycznia 0 Data wznowienia planu grupowego: 0 stycznia 03 Allianz Worldwide Care Gwarancja leczenia (wstępna akceptacja) może być wymagana w związku z niektórymi pozycjami

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach O ZUS Jesteśmy instytucją administracji publicznej, której państwo polskie powierzyło zadania z zakresu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Stało się to 24

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r. /projekt z dnia 08.04.2008 r./ ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY POWIATU W ŚWIDNICY. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY POWIATU W ŚWIDNICY. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4213 OBWIESZCZENIE RADY POWIATU W ŚWIDNICY z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą.

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze ubezpieczenia zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze Optymalny Wybór AXA Dla Twoich dzieci. Na wszelki wypadek grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA Czy masz pewność, że jeśli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/176/2016 RADY MIEJSKIEJ KSIĄŻ WIELKOPOLSKI. z dnia 14 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/176/2016 RADY MIEJSKIEJ KSIĄŻ WIELKOPOLSKI. z dnia 14 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/176/2016 RADY MIEJSKIEJ KSIĄŻ WIELKOPOLSKI z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym Kancelaria Sejmu s. 1/7 Obowiązuje do 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255) Dz.U. 1974 Nr 27 poz. 157 USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym W celu wzmożenia opieki nad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 10 lipca 2017 roku

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 10 lipca 2017 roku UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń zdrowotnych nauczycielom Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Historia systemu opieki zdrowotnej dla rolników w Polsce nie jest zbyt długa. W okresie powojennym polityka państwa polskiego zakładała przejściowy charakter

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU UMOWA GŁÓWNA 1. Czy możliwe jest opłacania składek dodatkowych w okresie zawieszenia opłacania składki regularnej? 2. Kiedy dojdzie do upadku polisy w wyniku zaległości w opłacaniu składki regularnej?

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r.

Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r. Podniesienie granicy wieku emerytalnego, podniesienie limitu wieku przejścia na wcześniejszą emeryturę i wzrost progu dochodowego dla emerytów to najważniejsze zmiany w niemieckich przepisach emerytalnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2024 UCHWAŁA NR LIX/310/14 RADY GMINY RAJCZA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych

Bardziej szczegółowo

Prawo-pomoc społeczna

Prawo-pomoc społeczna Prawo-pomoc społeczna W ramach działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz. 3028 UCHWAŁA NR XXV/184/2013 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania Świadczeniami z pomocy społecznej są: 1) świadczenia pieniężne: a) zasiłek stały, b) zasiłek okresowy, c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy świadczenie wypłacane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysokość

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS ZUS zajmuje się przyznawaniem i wypłatą: emerytur i rent zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych, pogrzebowych świadczeń przedemerytalnych,

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA IV KWARTAŁ 2013 R. WARSZAWA 2014 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Gotelpiu I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania zapomóg losowych, zdrowotnych i socjalnych członkom OM NSZZ Solidarność POiW w Białymstoku.

Zasady przyznawania zapomóg losowych, zdrowotnych i socjalnych członkom OM NSZZ Solidarność POiW w Białymstoku. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 40/15 KM OM NSZZ Solidarność POiW w Białymstoku z dnia 9 marca 2015r. Zasady przyznawania zapomóg losowych, zdrowotnych i socjalnych członkom OM NSZZ Solidarność POiW w Białymstoku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia

UCHWAŁA NR RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia UCHWAŁA NR RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO z dnia w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 123/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU. z dnia 2 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 123/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU. z dnia 2 czerwca 2016 r. UCHWAŁA Nr 123/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne Ustalenie uprawnień i przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego: zasiłek stały: 1. Zasiłek stały przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie

Bardziej szczegółowo

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku Jak rozpocząć reformę w ochronie zdrowia na Ukrainie z perspektywy dwóch polskich województw dużego, przemysłowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych 1. Prawo do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia: Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA NR..2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 2015 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Pomoc społeczna Pomoc społeczna Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza (art.8 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej): osobie samotnie gospodarującej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych

USTAWA z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 11 października 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 396 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Informacja. Nr 396 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Wstępna ocena wykonania budżetu państwa w 1995 r. w zakresie wydatków na finansowanie bezrobocia i ubezpieczeń społecznych na tle

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 2013 r.

USTAWA z dnia.. 2013 r. Projekt USTAWA z dnia.. 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH -

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - Obowiązujący w... (nazwa placówki) Regulamin określa sposób tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady przeznaczenia środków

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE Polski system gwarantuje obywatelom kraju dostęp do opieki długoterminowej w ramach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Z opieki tej mogą korzystać osoby przewlekle i

Bardziej szczegółowo

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa Rodzaje świadczeń oraz osoby do nich uprawnione Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy Zasiłek chorobowy,

Bardziej szczegółowo