ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Transkrypt

1 Krapkowice, dnia ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zarząd Spółki MULTiSERWIS z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Prudnickiej 40 zaprasza do składania ofert na wdrożenie systemu GPS wspomagającego monitorowanie i zarządzanie flotą pojazdów. Multiserwis Sp. z o.o. ul. Prudnicka Krapkowice Polska Telefon: Fax: Zarząd: Marian Siwon, Prezes Kornelia Tomala Paweł Zieliński Piotr Kraszkiewicz Konto bankowe: BRE Bank SA IBAN: PL SWIFT: BREXPLPW BIC: BREXPLPWWA1 Kapitał: ,00 PLN KRS REGON NIP PL Oferty prosimy składać do dnia na adres podany w pkt. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2 Krapkowice, dnia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wdrożenie systemu GPS wspomagającego monitorowanie i zarządzanie flotą pojazdów. Strona 2 z 8

3 1. ZAMAWIAJĄCY: MULTISERWIS Sp. z o.o., ul. Prudnicka 40, Krapkowice 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie nowego systemu wspomagającego monitorowanie i zarządzanie flotą pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS wraz z transmisją danych i dostępem do aplikacji monitorującej. System ma monitorować, nadzorować i wspomagać sprawowanie kontroli nad pojazdami będącymi w posiadaniu spółki Multiserwis. 3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone będzie w trybie wyboru spośród złożonych ofert. 4. OPIS I PARAMETRY ZAMÓWIENIA: 4.1 Systemem monitoringu pojazdów muszą zostać objęte 133 pojazdy znajdujące się obecnie w posiadaniu spółki Multiserwis. System musi umożliwiać dołączenie kolejnych pojazdów do rejestrów oraz umożliwiać wprowadzanie nowych funkcjonalności dla nowych jak i obecnych pojazdów. 4.2 Tabela obrazująca rodzaj i ilość urządzeń będących w posiadaniu spółki: Lp. Rodzaj urządzenia Centrala Multiserwis W Krapkowicach Oddział Plettac Rusztowania Suma Urządzenia stacjonarne montowane na stałe w pojeździe Urządzenia przenośne montowane samodzielnie przez pracownika firmy szt 109 szt 9 15 szt 24 szt 133 szt Ilość pojazdów z włączoną usługą roamingu 94 sztuki. Strona 3 z 8

4 4.3 Abonamenty. - Abonament podstawowy dotyczy pojazdów poruszających się na terenie Polski. Wymogi abonamentu: usługa musi umożliwiać m.in. obserwację położenia pojazdów, analizę parametrów pracy pojazdów ( kontrola zapłonu, prędkości, przebytej drogi i paliwa) oraz możliwość tworzenia raportów. Możliwość włączenia roamingu. Przesył danych: urządzenie musi przesyłać dane do serwera co 1 minutę przy włączonym zapłonie i co 30 minut przy wyłączonym zapłonie. W celu wizualizacji przebytej trasy na mapie, pozycje powinny być zbierane co 10 sekund. - Abonament dodatkowy dotyczy pojazdów poruszających się na terenie Polski i Europy, jako usługa dodatkowa do abonamentu podstawowego. Wymogi abonamentu: usługa musi umożliwiać m.in. obserwację położenia pojazdów, analizę parametrów pracy pojazdów ( kontrola zapłonu, prędkości, przebytej drogi i paliwa) oraz możliwość tworzenia raportów. Przesył danych: urządzenie musi przesyłać dane do serwera co 1 minutę przy włączonym zapłonie i co 60 minut przy wyłączonym zapłonie. 4.4 Aplikacje i raporty. Każdy z abonamentów musi mieć możliwość generowania różnego rodzaju raportów, a w szczególności: - raportów przejazdów z postojami - dziennych przebiegów pojazdów - okresowych zestawień przebiegów - raportów tankowań - raportów zdarzeń - zestawień tygodniowych W cenie każdego z abonamentów Dostawca zobowiązuję się do udostępnienia aplikacji internetowej online do zarządzania flotą dla administratora systemu oraz dla 10 stanowisk dodatkowych (użytkowników). Dostawca zobowiązuje się również do bezpłatnego udostępnienia 5 kont mobilnych. 4.5 Karty SIM. Zamawiający wymaga aby na czas obowiązywania umowy właścicielem kart SIM był Dostawca, który zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z ich użytkowaniem i administrowaniem. Strona 4 z 8

5 4.6 Wycena abonamentów i urządzeń. Wycena abonamentów powinna być przygotowana w dwóch wariantach: Wariant 1: Właścicielem karty SIM oraz urządzenia jest Dostawca należy podać koszt abonamentu wraz z dzierżawą urządzenia. Zamawiający dopuści do rozpatrzenia tylko oferty w których proponowane urządzenia posiadają świadectwo polskiej homologacji i ich montaż uprawnia do zniżek AC w renomowanych towarzystwach ubezpieczeniowych np. PZU. W tym celu należy dołączyć do oferty świadectwo homologacji na proponowane urządzenie. Wariant 2: Właścicielem karty SIM jest Dostawca, a właścicielem urządzenia jest Zamawiający należy podać koszt samego abonamentu. W ramach abonamentu Dostawca zobowiązuje się do przystosowania systemu do urządzeń będących w posiadaniu spółki Multiserwis. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem 133 urządzeń (ilość i rodzaj urządzeń obrazuje tabela w pkt. 4.2 SIWZ). Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu nowych urządzeń. Należy podać jednostkową cenę zakupu urządzenia : - montowanego na stałe - przenośnego z możliwością montażu w dowolnym pojeździe przez uprawnionego pracownika spółki Multiserwis. W tym celu należy wypełnić pkt. 2 w formularzu ofertowym (zał.nr.1 niniejszej specyfikacji). Cena zakupu 1 sztuki urządzenia musi zawierać koszt montażu oraz konfiguracji tego urządzenia.. 5. OFERTY CZĘŚCIOWE / WARIANTOWE Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wariant 1 i/lub wariant 2 w Formularzu ofertowym w punkcie 1 załącznika nr 1 SIWZ. 6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 6.1 Pisemne oferty należy składać w siedzibie oddziału Zamawiającego mieszczącej się w Ostrzeszowie przy ul. Jana Pawła II 23 do dnia do godz Zamknięte koperty należy zaadresować: Multiserwis sp. z o.o Ostrzeszów, ul. Jana Pawła II 23 p. Magdalena Śmieińska Przetarg na usługę monitorowania GPS Uwaga! W przypadku przesłania oferty drogą pocztową za termin złożenia oferty przyjmuje się termin w którym oferta (przesyłka) znalazła się u Zamawiającego. Strona 5 z 8

6 6.2 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrzone przez spółkę Multiserwis. 6.3 Osoba uprawniona do kontaktu: Kierownik Działu Logistyki : Niżnik Krzysztof tel KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 7.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty. 7.2 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert 7.3 Składającemu ofertę nie przysługują żadne roszczenia wobec MULTISERWIS z tytułu przygotowania i złożenia oferty. 8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Do oferty należy dołączyć: - wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr.1 do SIWZ - Cennik zawierający pełny wykaz usług w ramach wycenianego abonamentu - Cennik dodatkowych płatnych usług oferowanych przez Dostawcę nie objętych niniejsza specyfikacją np. dojazd serwisu, całodobowe monitorowanie pojazdu, weryfikacje alarmu itp. - polskie świadectwo homologacji na ofertowane urządzenia - referencje co najmniej 2 firm potwierdzających zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia ofert minimum trzech usług, polegających na dostawie i całkowitym wdrożeniu systemu do monitorowania i zarządzania flotą pojazdów, przy czym każda z usług musi dotyczyć minimum 20-tu pojazdów 9. WARUNKI OGÓLNE UMOWY: 9.1 Dostawca będzie związany złożoną ofertą cenową przez okres 12 lub 24 miesięcy od momentu podpisania umowy. Zamawiający podejmie decyzję o długości zawarcia umowy na podstawie zebranych ofert cenowych. 9.2 Dostawca zagwarantuje niezmienność ceny w trakcie trwania umowy. 9.3 Dostawca wystawi 1 fakturę w miesiącu z terminem płatności 60 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Strona 6 z 8

7 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Dostawca Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji 10.4 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ, w tym mogą zostać zmodyfikowane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia W przypadku gdy zmiana oferty powoduje konieczność modyfikacji oferty Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 11. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 11.1 Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. b/ wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 11.4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej spółki Multiserwis do dnia r. pod adresem: plettac.pl w zakładce przetargi Przyjmuje się, że zapisy uwzględniające istotne postanowienia umowy wynikające z treści niniejszego SIWZ nie zakwestionowane przed złożeniem ofert zostaną przez Dostawcę przyjęte bez zastrzeżeń w chwili podpisania umowy Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. Strona 7 z 8

8 Załączniki do SIWZ: 1. Formularz Ofertowy Strona 8 z 8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Ostrzeszów, dnia 14.06.2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zarząd Spółki MULTiSERWIS z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Prudnickiej 40 zaprasza do składania ofert na dostawę paliw płynnych. Oddział plettac

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Ostrzeszów, dnia 02.01.2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zarząd Spółki BIS plettac, członek Bilfinger Services Group, z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Jana Pawła II 23 oraz Zarząd Spółki MULTiSERWIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO. Numer postępowania: ZR-40/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO. Numer postępowania: ZR-40/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO 1. Nazwa i adres Zamawiającego Numer postępowania: ZR-40/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.13/23.10 Celem postepowania jest wybór wykonawcy następujących robót: Instalacja Wentylacji magazynu wysokiego składowania Inwestycja w Inteligentne Centrum Logistyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 2063 Warszawa, dn. 20.02.2014 płk Grzegorz WLAZŁOWSKI Nr sprawy: 022/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 ul. Banacha

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO Gdańsk, 09.02.2015 DCT Gdańsk S.A. ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie tel. (+48 58) 737 9000; fax (+48 58) 737 6350 http://www.dctgdansk.pl NIP: 2040000183; Regon: 192967316 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg.

Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg. Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg. I. Zamawiający Nr sprawy: TL5/241A/142/11 Lublin, 26.08.2011r. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego)

ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego) OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34 tel. /32/ 318 60 14, fax /32/ 318 60 48 ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE DYSTRYBUCJA S.A. PGE DYSTRYBUCJA S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: Dostawa urządzeń układów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 30.06.2015 ul. A. Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa Tel. +48 22 592 21 45 Fax +48 22 592 21 90 secretariate@ibb.waw.pl www.ibb.waw.pl UO PNU 06 15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa, lipiec 2012 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa, lipiec 2012 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo