ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWĄ W POLSCE W LATACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWĄ W POLSCE W LATACH"

Transkrypt

1 > - ^ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY \ URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU CEA/TRAŁ S7AT/ST/CAL OFF/CE. S7AT/ST/CAL OFF/CE //V WROCŁ/W ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWĄ W POLSCE W LATACH INLAND WATERWAY IN POLAND i IN w. -Wmdaw r.\ *

2 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH SYMBOLS Kreska (-) Dash (-) zjawisko nie wystąpiło. magnitude zero. Zero: (0) Zero: (0) zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5; magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit; (0,0) zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. magnitude not zero, but less than 0,05 of a unit. Kropka ( ) Dot (.) zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych. data not available or not reliable. Znak Symbol (X) (x) wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe. not applicable. w tym of which " oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy. indicates than not all elements of sum are given. SKRÓTY ABBREVIATIONS zł złoty kw kilowat zl zloty JW kilowatt tys. tysiąc cd. ciąg dalszy tllolis. thousand cont. continued min milion dok. dokończenie min million cont. continued km kilometr tabl. tablica km kilometre tabl. table t tony Dz. U. Dziennik Ustaw t tons Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła When publishing data please indicate source

3 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN WROCŁAW ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA W POLSCE W LATACH INLAND WATERWAY IN POLAND IN Warszawa - Wrocław 2006

4 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Urzędu Statystycznego wc Wrocławiu EDITORIAL BOARD of Statistical Office in Wrocław PRZEWODNICZĄCA PRESIDENT Elżbieta Małecka R EDA KTOR GŁÓ WNY EDITOR IN CHIEF Maria Czekaj CZŁONKOWIE MEMBERS Sławomir Banaszak, Krystyna Kalichowicz, Danuta Komarowska, Marek Obrębalski, Halina Woźniak, Małgorzata Wysoczańska, Agata Zemska, Andrzej Żurakowski SEKRETARZ SECRETARY Katarzyna Kraszewska WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA ESSENTIAL CO-OPERATION Departament Statystyki Usług GUS OPRACOWANIE PUBLIKACJI Opracowano w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu pod kierunkiem Heleny Wilczyńskiej ELA BORA TION OF PUBLICA TION Elaborated by Statistical Office in Wroclaw Section in Wałbrzych under direction of Helena Wilczyńska REDAKCJA TECHNICZNA TECHNICAL SUPERVISION Irena Makiej-Borowiecka SKŁAD KOMPUTEROWY I GRAFIKA TYPE SETTING AND GRAPHICS Leszek Łukaszewicz, Magdalena Victor PROJEKT OKŁADKI COVER DESIGN Leszek Łukaszewicz ISBN Druk: Urząd Statystyczny we Wrocławiu - Wydział Poligrafii, Legnica, ul. Jaworzyńska 65 Printing: Statistical Office in Wrocław - Printing Department, Legnica, 65 Jaworzyńska Street

5 PRZEDMOWA Przekazuję Państwu drugie wydanie publikacji o żegludze śródlądowej w Polsce. Jej głównym celem jest charakterystyka funkcjonowania żeglugi śródlądowej w Polsce w latach Niniejsze opracowanie jest kontynuacją poprzedniej edycji z 2001 r. Zawiera informacje o drogach wodnych śródlądowych, taborze żeglugi śródlądowej, przewozach ładunków i pasażerów śródlądowym transportem wodnym, relacjach ekonomicznych w przedsiębiorstwach, nakładach inwestycyjnych oraz o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. Treść obecnej edycji wzbogacono m.in. o tablice zawierające informacje o krajowych i międzynarodowych relacjach przewozowych w podziale na grupy przewożonych ładunków. Publikacja została opracowana na podstawie wyników badań polskiej statystyki publicznej. Mam nadzieję, że zestaw informacji statystycznych dotyczących żeglugi śródlądowej w Polsce okaże się Państwu przydatny. Dyrektor Urzędu Statystycznego vye Wrocławiu &ui Elżbieta Małecka Wrocław, listopad 2006 r.

6 PREFACE I am donating you the second edition of the publication about inland navigation in Poland. Its main objective is characteristic of Polish inland navigation performing in years This elaboration is continuation of the previous editing from It includes information about inland waterways, inland waterway fleet, transports of goods and passengers, economic relations in enterprises, investment outlays and about employment, wages and salaries. Content of the present editing enrich among others about tables including information about domestic and international transport relations in diversification by groups of loads. Publication was elaborated basing on results of the Public Statistic of Poland. 1 hope that the statistical information set concerning inland navigation in Poland will be useful for you. Director of the Statistical Office in Wroclaw fad Elżbieta Małecka Wroclaw, November 2006

7 SPIS TREŚCI Str Przedmowa... 3 Uwagi ogólne... 9 Wyniki działalności SPIS TABLIC Tabl. Str. Drogi wodne śródlądowe żeglowne... Drogi wodne śródlądowe żeglowne według klas w 2005 r... Tabor śródlądowego transportu wodnego... Tabor śródlądowego transportu wodnego według okresu budowy... Barki śródlądowego transportu wodnego według grup ładowności i okresu budowy Przewozy ładunków śródlądowym transportem wodnym według rodzaju środka transportu... Przewozy ładunków śródlądowym transportem wodnym w komunikacji krajowej i międzynarodowej... Przewozy ładunków śródlądowym transportem wodnym w komunikacji krajowej według stref odległości... Przewozy ładunków śródlądowym transportem wodnym w komunikacji krajowej według grup ładunków Przewozy ładunków śródlądowym transportem wodnym według grup ładunków Przewozy ładunków śródlądowym transportem wodnym ogółem w 2005 r... Przewozy ładunków żeglugą śródlądową w transporcie międzynarodowym według grup ładunków... Przewozy ładunków śródlądowym transportem wodnym w komunikacji międzynarodowej... Przewozy ładunków śródlądowym transportem wodnym według krajów... Przewozy ładunków eksportowanych i importowanych żeglugą śródlądową według grup ładunków i krajów załadunku i wyładunku w 2004 r... Przewozy ładunków eksportowanych i importowanych żeglugą śródlądową według grup ładunków i krajów załadunku i wyładunku w 2005 r... Przewozy ładunków żeglugą śródlądową według relacji przewozów w 2004 r Przewozy ładunków żeglugą śródlądową według relacji przewozów w 2005 r Przewozy pasażerów śródlądowym transportem wodnym... Przeciętne zatrudnienie... Składniki wynagrodzeń... Wynagrodzenia osobowe brutto... Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto

8 SPIS MAP I WYKRESÓW StL Drogi wodne śródlądowe w Polsce Struktura wiekowa taboru żeglugi śródlądowej w 2005 r Przewozy ładunków śródlądowym transportem wodnym Kierunki przewozu ładunków polskim taborem żeglugi śródlądowej w komunikacji międzynarodowej Ważniejsze porty śródlądowe Europy Przewozy ładunków żeglugą śródlądową w transporcie krajowym według relacji przewozów Przewozy pasażerów statkami pasażerskimi żeglugi śródlądowej Statki pasażerskie żeglugi śródlądowej według okresu budowy w 2005 r ZAŁĄCZNIK Podział śródlądowych dróg wodnych na klasy... 24

9 CONTENTS Page Preface General notes Results of activity UST OF TABLES Tables Page Navigable inland waterways. Navigable inland waterways by classes in 2005 Inland waterway transport ßeet. Inland waterway transport fleet by construction period Inland waterway transport barges by load capacity groups and construction period Inland waterway transport of goods by kind of transport mean... Inland waterway transport of goods in domestic and international traffic... Inland waterway transport of goods in domestic traffic by distance zones Inland waterway transport of goods in domestic traffic by type of goods... Inland waterway transport of goods by type of goods. Total inland waterway transport in 2005 International inland waterway transport of goods by type of goods Inland waterway transport of goods in international traffic... Inland waterway transport of goods by countries Exports and imports by inland waterway transport by type of goods and loading/unloading countries in Exports and imports by inland waterway transport by type of goods and loading/unloading countries in Inland waterway transport of goods by relation of transport in Inland waterway transport of goods by relation of transport in 2005 Inland waterway transport of passengers... Revenues and costs from total activity Financial result and economic relations Current assets and liabilities I n vest men t outlays Average paid employment Components of wages and salaries Gross personal wages and salaries Average monthly gross wages and salaries

10 LIST OF MAPS AND CHARTS Inland waterways in Poland Structure of inland waterway fleet by age in Inland waterway transport of goods Directions of freight transport by Polish inland waterway fleet in international traffic The most important inland European ports Inland waterway transport of goods in domestic traffic by kind of destination Transport of passengers by inland waterway passenger ships Passenger ships of inland waterway transport by construction period in Page ENCLOSURE Inland waterways diversification by classes... 24

11 UWAGI OGÓLNE 1. Opracowanie zawiera dane statystyczne za lata charakteryzujące drogi wodne śródlądowe, tabor, przewozy ładunków i pasażerów żeglugą śródlądową oraz wyniki działalności podmiotów gospodarczych prowadzących działalność transportową w zakresie żeglugi śródlądowej (PKD Z transport wodny śródlądowy) oraz podmiotów posiadających tabor żeglugi śródlądowej, których podstawowa działalność jest inna niż świadczenie tych usług. Dane dotyczące wyników finansowych, inwestycji, zatrudnienia i wynagrodzeń odnoszą się do podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 2. Śródlądowe drogi wodne tworzą rzeki żeglowne uregulowane, skanalizowane odcinki rzek, kanały oraz inne drogi wodne, w tym jeziora żeglowne i zbiorniki retencyjne. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 77, poz. 695) określa m.in.: 1) sposób klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. Śródlądowe drogi wodne klasyfikuje się według wielkości statków lub zestawów pchanych, jakie mogą być dopuszczone na określonej drodze wodnej, przyjmując jako kryterium określenia klasy wodnej: - największą długość i największą szerokość statku lub zestawu pchanego, - minimalny prześwit pod mostami, rurociągami i innymi urządzeniami krzyżującymi się z drogą wodą. 2) podział śródlądowych dróg wodnych na klasy. Określono, że śródlądowe drogi wodne dzielą się na klasy i w zależności od ich klasy wyróżnia się drogi wodne o znaczeniu regionalnym (klasa la, Ib, II, III) i międzynarodowym (klasa IV, Va, Vb). Szczegółowy podział dróg wodnych na klasy określa załącznik do rozporządzenia (załącznik nr 1). 3. Dane dotyczące przewozów ładunków i pasażerów śródlądowym transportem wodnym obejmują przewozy taborem pływającym żeglugi śródlądowej na drogach wodnych śródlądowych i na drogach morskich.

12 10 Dane o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej dotyczą ładunków przywiezionych do kraju i wywiezionych z kraju bezpośrednio taborem śródlądowego transportu wodnego. Dane te obejmują również przewozy ładunków tranzytowych i przewozy ładunków pomiędzy portami zagranicznymi. 4. Tona wymierzona - tona nośności ładunkowej barki ustalana przez tzw. pomierzanie statku. 5. Praca przewozowa przy przewozie ładunków żeglugą śródlądową to suma iloczynów wagi poszczególnych przesyłek i odległości taryfowych ich przewozu. 6. Praca przewozowa przy przewozie pasażerów żeglugą śródlądową to suma iloczynów liczby przewiezionych pasażerów i długości taryfowej relacji ich przewozu, ustalonej w oparciu o urzędowe tabele odległości wydane przez władze administracji wodnej w odniesieniu do dróg wodnych śródlądowych i przez władze administracji morskiej w odniesieniu do dróg morskich. 7. Przychody z całokształtu działalności (kwoty otrzymane i należne) obejmują: 1) przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług); 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (łącznie z kwotami należnymi z tytułu sprzedaży opakowań wielokrotnego użytku); 3) pozostałe przychody operacyjne, tj. przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością podmiotu, do których zalicza się: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, tj. środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa (do 2001 r. przychody ze sprzedaży lub wpływy z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji rozpoczętych), otrzymane nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywa (środki pieniężne), odszkodowania, rozwiązane rezerwy, korekty odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych, przychody z działalności socjalnej, przychody z wynajmu lub dzierżawy środków trwałych albo inwestycji w nieruchomości i prawa; 4) przychody finansowe, tj. przychody z tytułu dokonanych przez podmiot operacji finansowych: kwoty należne z tytułu dywidend i udziałów w zysku, odsetki od udzielanych pożyczek, odsetki od lokat terminowych, odsetki za zwłokę, zysk ze zbycia inwestycji (do 2001 r. odrębnie przychody i koszty z tego tytułu), zmniejszenia odpisów

13 11 aktualizacyjnych wartości inwestycji wobec całkowitego lub częściowego ustania przyczyn powodujących trwałą utratę ich wartości, nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi (do 2001 r. odrębnie przychody i koszty z tego tytułu). 8. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności obejmują: 1) koszt własny sprzedanych produktów (wyrobów i usług), tj. koszt wytworzenia sprzedanych produktów powiększony o koszty sprzedaży (z podatkiem akcyzowym) i o koszty ogólnego zarządu (wariant kalkulacyjny) lub są to koszty ogółem pomniejszone o koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki i skorygowane o zmianę stanu produktów (wariant porównawczy); 2) wartość sprzedanych towarów i materiałów według cen zakupu (nabycia); 3) pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się : stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, tj. nadwyżkę wartości sprzedanych składników majątku trwałego nad przychodami z ich sprzedaży do 2001 r. wartość sprzedanych składników majątku trwałego), amortyzację oddanych w dzierżawę lub najem środków trwałych w budowie, nieplanowane odpisy amortyzacyjne (odpisy z tytułu trwałej utraty wartości), poniesione kary, grzywny, odszkodowania, odpisane w części lub w całości wierzytelności w związku z postępowaniem upadłościowym, układowym i naprawczym, utworzone rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania (straty z transakcji gospodarczych w toku), odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych, koszty utrzymania obiektów działalności socjalnej, darowizny lub nieodpłatne przekazane aktywa trwałe; 4) koszty finansowe, na które składają się w szczególności: odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od wyemitowanych przez jednostkę obligacji, odsetki za zwłokę, strata ze zbycia inwestycji (do 2001 r. odrębnie przychody i koszty z tego tytułu), odpisy z tytułu aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi (do 2001 r. odrębnie przychody i koszty z tego tytułu). 9. Wynik finansowy brutto (zysk lub strata) jest to wynik finansowy na działalności gospodarczej, powiększony o zyski nadzwyczajne i pomniejszony o straty nadzwyczajne. 10. Wynik finansowy netto (zysk lub strata) otrzymujemy po pomniejszeniu wyniku finansowego brutto o obowiązkowe obciążenia.

14 Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto obejmują podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz inne płatności wynikające z odrębnych przepisów. 12. Podatek dochodowy jest to podatek od osiągniętego zysku, który podmiot gospodarczy jest zobowiązany uiścić po uwzględnieniu przyznanych ulg. Od 2002 r. w myśl znowelizowanej ustawy o rachunkowości (art. 37) podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i część odroczoną: - część bieżąca to podatek wykazany w deklaracji podatkowej za dany okres sprawozdawczy, - część odroczona stanowi różnicę między stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. Przy czym rezerwę tworzy się niezależnie od tego czy jednostka osiągnie zysk czy poniesie stratę bilansową. Konsekwencją przyjętego rozwiązania jest to, że w rachunku wyników strata brutto może być wyższa niż strata netto. 13. Wskaźnik poziomu kosztów jest to relacja kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności do przychodów z całokształtu działalności. 14. Wskaźnik rentowności obrotu - brutto jest to relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności, - netto jest to relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności. 15. Aktywa obrotowe obejmują: zapasy, krótkoterminowe należności i roszczenia, inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe) i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne. 16. Zobowiązania przedsiębiorstw (kapitały obce) obejmują wszystkie zobowiązania z wszelkich tytułów, w tym również z tytułu kredytów bankowych i pożyczek. Ogół zobowiązań przedsiębiorstw dzieli się na zobowiązania: długoterminowe - gdy okres ich spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok, krótkoterminowe - gdy okres ich spłaty na dzień bilansowy jest nie dłuższy niż rok. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od 2002 r. są zaliczane do zobowiązań krótkoterminowych (bez względu na okres wymagalności zapłaty). 17. Nakłady inwestycyjne są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub mo-

15 13 dernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji. 18. Dane o przeciętnym zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu dotyczą pracowników najemnych, tj. osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie lub wybór) i obejmują pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą różnić się od podanych wielkości ogółem.

16 GENERAL NOTES 1. The publication contains statistical data for the years which characterize inland waterways, transport fleet, transport of goods and passengers, economic relations in enterprises conducting inland waterway transport activity (Polish Classification of Activities PKD - 6J.20.Z inland waterway transport) as well as inland waterway transport fleet owners that primary kind of activity is different than inland waterway transport. Data concerning financial results, investment outlays, employment, wages and salaries refers to entities employing more than 9 persons. 2. Inland waterways are navigable rivers and lakes, canals and the others including navigable lakes and retention reservoirs. The regulation of the Council of Ministers (OJ of 2002 No. 77, item 695) among other things determines: 1) the method of inland waterways classification. Inland waterways are classified by size of ships or pushed sets that are able to navigate trough inland waterway. Detailed criteria of inland waterway class are determining: -maximal length and maximal width of the ship or pushed set, -minimal overhead clearance of bridges, pipelines and the other constructions that may cross the waterway. 2) inland waterways class diversification. The inland waterways are divided by the classes on regional (classes la, lb, II, III) and international inland waterways (classes IV, Va, Vb). Detailed class diversification of inland waterways is included in enclosure of the Council of Ministers Regulation (enclosure no. 1). 3. Data concerning the transport of goods and passengers by inland waterway transport includes transport by vessels sailing in inland waterways as well as coastal vessels on inland waterways and on the sea waterways. Data regarding the transport of goods in international transport concerns freight brought into the country and taken out of the country directly by the fleet of inland water transport. This data also includes the transport of transit goods and the transport of goods between foreign ports.

17 15 4. Measured ton - it is deadweight capacity ton fixed by so-called ship surveying. 5. Transport at inland waterway transport of goods is sum of products of weight of separate consignments and rate transport distances. 6. Transport at inland waterway transport of passengers is sum of products of the number of carried passengers and rate transport distances fixed basing on standard distance lists enacted by water authority with reference to inland waterways and sea authority with reference to sea waterways. 7. Revenues from total activity (sums received and due) include: 1) net sales revenues of products (goods and services); 2) net sales revenues of goods and materials (including sums due from the sale of re-use packages); 3) other operating revenues, i. e., revenues not directly connected with the basic activity of the entity, to which the following are included: profits from the sale of nonfinancial fixed assets, i.e., fixed assets, assets under construction, intangible fixed assets, investments in real estate and rights (until 2001 sales revenues or income from the liquidation of fixed assets and investments begun), assets (cash) received free of charge, including donated assets, as well as damages, reversed provisions, adjustments of the depreciation value for non-financial assets, income from social activities, income from the rent or lease of fixed assets and investments in real estate and rights; 4) financial revenues, i.e., revenues from financial operations conducted by any entity: amounts due in respect of dividends and share in profits, interests on loans granted, interest on term deposits, default interest, profits from the sale of investments (until 2001 the related income and costs were reported separately), reduction of depreciation write-offs relating to investments due to the fact that the reasons resulting in the permanent loss of their value have ceased to exist (whether partially or totally), surplus of foreign exchange gains over losses (until 2001 income and costs were reported separately). 8. Costs of obtaining revenues from total activity include: 1) the cost of products sold (goods and services), i. e., the manufacturing cost of products sold increased by selling cost (including excise tax) and by the cost of management

18 16 and administration (calculation variant) or the total costs decreased by the costs of generating benefits for the needs of the entity and corrected by the change in product inventories (comparative variant); 2) the value of the goods and materials sold according to procurement (purchase) prices; 3) other operating costs, to which the following are included: loss on the sale of non-financial fixed assets, i. e., surplus of the value of sold fixed assets over the revenues from their sale (until 2001 the value of fixed assets sold), depreciation of leased or rented fixed assets and assets under construction, unplanned write-offs (write-offs by virtue of permanent loss of value), penalties, fines, indemnities paid, partially or fully written off liabilities related to bankruptcy, composition, restructuring proceedings, reserves made for future certain liabilities or liabilities, which are likely to occur (loss on current business transaction in), write-offs updating the value of non-financial assets, costs of maintaining premises required for social activity, donations or fixed assets received free of charge; 4) financial costs, in particular, interest from contracted credits and loans, interest and discount on bonds issued by the entity, default interest, loss on the sale of investment the surplus of foreign exchange losses over gains (until 2001 income and costs were reported separately). 9. The gross financial result (profit or loss) is the financial result on economic activity, increased by extraordinary profits and decreased by extraordinary losses. 10. The net financial result (profit or loss) is derived after decreasing the gross financial result by obligatory encumbrances. 11. Obligatory encumbrances on gross financial result include income tax on legal land natural persons as well as other payments resulting from separate regulations. 12. Income tax is the tax on earned profit which an economic entity is obligated to pay after considering abatements granted. Since 2002 according to the modified Act of Accounting (art. 37) the income tax consists of the current and the deferred part: - the current part is the tax presented in the tax declaration for a given reporting period,

19 17 - the deferred part constitutes a difference between the state of reserves and assets, by virtue of deferred tax in the end and in the beginning of the reporting period. The reserve is created irrespectively of the balance profit or loss of a given entity. Consequence of the accepted solution is that gross loss can be higher than net loss in the income statement. 13. Cost level indicator as the relation of the costs of obtaining revenues total activity to revenues from total activity. 14. Turnover profitability rate: - gross as the relation of the gross financial result to revenues from total activity; - net as the relation of the net financial result to revenues from total activity. 15. Current assets include: inventories, short-term dues and claims, short-term investments (cash equivalents, short-term securities) and short-term deferred expenditures. 16. Liabilities of enterprises (outside capital) include all liabilities, including liabilities front bank credits and loans and are divided into: long-term liabilities - when their repayment period on the balance day is longer than one year, and short-term liabilities - when their repayment period on the balance day is not longer than one year. Liabilities from deliveries and services since 2002 are included in short-term liabilities (irrespectively of its due rate). 17. Investment outlays are financial or tangible outlays, the purpose of which is the creation of new fixed assets or the improvement (rebuilding, enlargement, reconstruction or modernization) of existing capital asset items, as well as outlays on so-called initial investments. 18. Data about average employment and average wage concern persons performing work providing earnings and include employees hired on the basis of an employment contract (labour contract, posting, appointment or election) and including full-time paid employees and part-time paid employees converted to full-time paid permanent posts. Due to the electronic method of data processing, in some cases sums of components can differ from the amount given in the item total

20 WYNIKI DZIAŁALNOŚCI Obecna sieć dróg wodnych została ukształtowana przez naturalny układ rzek oraz połączenia kanałowe budowane głównie w XVIII i XIX wieku. Polska sieć dróg wodnych obejmuje 3638 km dróg żeglownych, ale tylko niewielka ich część ma większe znaczenie transportowe. Podstawowym utrudnieniem dla żeglugi są występujące na wielu odcinkach zbyt małe głębokości minimalne, co uniemożliwia korzystanie z taboru o większej ładowności. W rezultacie dominują w Polsce przewozy na trasach krótkich i lokalnych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 77, poz. 695) wymagania stawiane drogom klasy IV i V spełnia 5,5% ich długości. Drogi te zapewniają parametry niezbędne do nowoczesnej żeglugi, pozwalając na eksploatację statków powyżej 1000 ton ładowności. Do dróg wodnych o parametrach klas międzynarodowych należą w Polsce: rzeka Wisła : - od ujścia Przemszy do połączenia z Kanałem Łączańskim (oddanym do użytku w 2003 r.) - 37,5 km (klasa IV), - od Płocka do Włocławka - 55,0 km (klasa Va), - Martwa Wisła - 11,5 km (klasa Vb), rzeka Odra - ujściowe odcinki od Ognicy - 86,5 km (klasa Vb), jezioro Dąbie - do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi - 9,5 km (klasa Vb). Systematycznie zmniejsza się stan ilościowy taboru żeglugi śródlądowej. Wycofywane są z eksploatacji te jednostki, dla których koszty remontu przekraczają możliwości właściciela taboru bądź nie znajdują uzasadnienia ekonomicznego. W 2005 r. w porównaniu do 2001 r. zmniejszyła się liczba taboru holowniczego (pchacze oraz holowniki) o 9% (z 278 do 253 sztuk), barek bez własnego napędu (barki do pchania i do holowania) o ok. 4% (z 500 do 479 sztuk) oraz barek z własnym napędem o ok. 3% (z 98 do 95 sztuk). Jednocześnie odnotowano stabilizację w liczbie statków pasażerskich, co jest związane z rozwojem usług turystycznych. Większość taboru żeglugi śródlądowej jest zdekapitalizowana. Jego wiek znacznie przekracza normatywny okres użytkowania. Eksploatacja taboru jest możliwa dzięki stałej jego modernizacji. Według danych za 2005 r. ok. 81% eksploatowanych pchaczy oraz ponad 58% barek do pchania zostało wyprodukowanych przed 1979 r. Prawie wszystkie użytkowane barki z własnym napędem (ok. 92%) pochodzą z lat 50. i 60. W strukturze rodzajowej taboru żeglugi

21 19 śródlądowej dominują jednostki wykorzystywane w systemie pchanym. Na ten rodzaj przypada 83,5% ogółu taboru, którym w 2005 r. przewieziono 86,8% ładunków. Rola barek do holowania była znikoma. Udział żeglugi śródlądowej w obsłudze transportu w Polsce jest niewielki i kształtuje się na poziomie 0,7% wielkości przewozów w tonach oraz 0,4% całkowitej pracy przewozowej. Polskim taborem żeglugi śródlądowej w 2005 r. przewieziono 9607 tys. ton ładunków, tj. o 9,8% więcej niż w 2004 r., o 20,6% więcej niż w 2003 r., o 24,3% więcej niż w 2002 r. oraz o 6,3% mniej niż w 2001 r. Wykonano pracę przewozową wynoszącą 1277 min tonokilometrów, tj. o 19,8% więcej niż w 2004 r., o 46,4% więcej niż w 2003 r., 13,4% więcej niż w 2002 r. oraz o 1% więcej niż w 2001 r. Na ogólny wzrost przewozów żeglugą śródlądową wpłynęło głównie zwiększenie przewozów w komunikacji międzynarodowej, której udział wzrósł z 37,8% w 2003 r. do 53,5% w 2005 r. Od 1 maja 2004 r. zniesione zostały bariery dostępu do rynku Unii Europejskiej dla polskich przewoźników. Statki śródlądowe zarejestrowane pod polską flagą mogą już bez ograniczeń ilościowych wykonywać przewozy międzynarodowe oraz podejmować przewozy kabotażowe w krajach członkowskich Unii Europejskiej, do tej pory niemal niedostępne dla polskich armatorów. W największym stopniu wzrosły przewozy ładunków obcych między portami zagranicznymi (w 2004 r. trzykrotny, a w 2005 r. pięciokrotny wzrost w porównaniu do 2003 r.). Zwiększyły się również przewozy ładunków importowanych (wzrost o 91,5% w porównaniu do 2003 r.) oraz eksportowanych (12% wzrost), z czego 97,5% przypada na eksport do Niemiec. W strukturze przewożonych ładunków w komunikacji międzynarodowej w 2005 r. dominowały przewozy minerałów surowych i przetworzonych (ok. 35%), mineralnych paliw stałych (ok. 24%), wyrobów metalowych (ok. 10%). Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku w komunikacji międzynarodowej w 2005 r. wyniosła ok. 212 km. W komunikacji krajowej przewozy ładunków w 2005 r. zmalały o ok. 10% w porównaniu do 2003 r. i o ok. 11% w porównaniu do 2004 r. Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku wyniosła w 2005 r. 42 km (w 2003 r. i 2004 r km). W podziale na grupy ładunkowe obsługiwane przez transport wodny śródlądowy występowała zdecydowana dominacja minerałów surowych i przetworzonych, które w 2004 r. stanowiły ok. 66%, a w 2005 r. ok. 67% przewozów krajowych, mineralnych paliw stałych (w 2004 r. i 2005 r. odpowiednio o ok. 12% i 15%) oraz rudy żelaza (w 2004 r. i 2005 r. odpowiednio o ok. 9% i 6%).

22 20 Oprócz przewozów towarów żegluga śródlądowa realizuje przewozy pasażerów, które są istotnym elementem oferty turystycznej. Liczba przewiezionych pasażerów ogółem w 2005 r. pozostawała niemal na niezmienionym poziomie w porównaniu do 2003 r. (2003 r tys., 2005 r tys. pasażerów). Zmniejszyła się natomiast liczba przewiezionych pasażerów w komunikacji międzynarodowej w związku z ograniczeniem rejsów związanych z handlem wolnocłowym (przewozy w żegludze międzynarodowej w 2005 r. były o 97,2% mniejsze niż w 2003 r). Żegluga pasażerska prowadzona jest obecnie m.in. w rejonie Szczecina (Dolna Odra, Zalew Szczeciński), w okolicach Wrocławia (na Odrze), Krakowa, Warszawy i Płocka (na Wiśle), na Kanale Elbląskim oraz na Jeziorach Mazurskich. Wartość nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w 2005 r. podmiotów prowadzących działalność w zakresie żeglugi śródlądowej, w których liczba pracujących przekracza 9 osób wyniosła tys. zł, w tym wartość nakładów na budynki i budowle stanowiła 5,8%, na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia 2,4%, a na środki transportu 91,8%. W porównaniu do 2003 r. wartość nakładów na środki trwałe wzrosła ponad dwukrotnie. Przeciętne zatrudnienie w jednostkach żeglugi śródlądowej, w których liczba pracujących przekracza 9 osób wyniosło w 2005 r. 540 osób i było o 20,8% niższe niż w 2003 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w tych jednostkach ukształtowało się na poziomie 2899,6 zł, tj. o 20,9% wyższym niż w 2003 r. Dane zamieszczone w publikacji pochodzą z badań statystycznych GUS. W 2005 r. badaniem objęto 263 jednostki.

23 RESULTS OF ACTIVITY Present inland waterways network was formed by natural river system and canal links built mostly in XVIII and XIX century. Polish inland waterways network includes 3638 km of navigable waterways, but only a slight part of it has more important transport sense. The main obstructions for navigation are too small minimal draughts appearing on many river passages, which make the using of high load capacity fleet impossible. In conclusion, local and short range transports are dominating in Poland. According to Ordinance of The Council of Ministers about inland waterways classification (OJ of 2002 No. 77, item 695) the requirements from inland waterways class IV and V are performed by 5,5 % length of total. These inland waterways are ensuring necessary parameters to modern navigation and allowing for exploitation of vessels with loading capacity above 1000 tons. These are inland waterways in Poland, which are performing national standard: Wisła river: - from mouth of Przemsza to connection with Kanał Łączański (given to use in 2003) - 37,5 km (class IV), - from Płock to Włocławek - 55,0 km (class Va), - Martwa Wisła - 11,5 km (class Vb), Odra river - mouthy passages from Ognica - 86,5 km (class Vb), Lake Dąbie - to boundary with internal maritime waterways - 9,5 km (classvb). The inland waterway fleet quantity is systematically decreasing. These vessels, which repair costs are too much for owner or repairing hasn t economical sense are retired from exploitation. In 2005, in comparison to 2001, the quantity of towing fleet (pushers and tugs) went down by 9% (from 278 to 253 pieces), non-self-propelled barges (pushed and dumb) by about 4% (from 500 to 479 pieces) and self-propelled barges also went down by about 3% (from 98 to 95 pieces). Simultaneously the stabilization of the passenger ships quantity was notified. IPs connected with tourist services development. The most of inland waterway fleet is decapitalised. Its age considerably exceeds normative exploitation period. Fleet exploitation is possible in cause of constant modernization. According to data from 2005, about 81% exploited pushers and over than 58% pushed barges were made up to Almost all used self-propelled barges (about 92%) were made in fifties and sixties of the last century. In inland waterway transport fleet structure by kind is dominating fleet designed in pushed system. This fleet determines 83,5% of total Polish inland

24 22 waterway fleet amount, which carried 86,8% of the whole loads. The role of dumb barges was insignificant. In 2005 the inland waterway transport share in Poland is slight and reaches 0,7% of total transports in tons and 0,4% of total transport work in ton-kilometers. Polish inland waterway fleet carried 9607 thousands of tons in It s about 9,8% more than in 2004, as well as 20,6% more than in 2003, about 24,3% more than in 2002 and about 6,3% less than in Transport work in 2005 equals 1277 millions of ton-kilometers, that was about 19,8% more than in 2004, about 46,4% more than in 2003, as well as 13,4% more than in 2002 and about 1% more than in The main influence for total growth of inland waterway transports was increase of transports in international traffic, that share increased from 37,8% in 2003 arid to 53,5% in Since the first of May 2004 European Union market access barriers has been abandoned for Polish carriers. Inland waterway vessels registered in Poland can carry transports in international traffic and can perform also cabotage transports in European Union countries without quantitative restrictions, which were inaccessible for Polish ship-owners so far. The most growth was noticed in transport of foreign goods between foreign ports (in 2004 triple and in 2005 fivefold growth in comparison to 2003). Imports (about 91,5% in comparison to 2003) and exports (12% growth), whereof 97,5% is exports to Germany, also grown up. In the transport in international traffic structure in 2005 the main group of loads composed: crude and manufactured minerals (about 35%), solid mineral fuels (about 24%) and metal products (about 10%). Average transport distance per one ton in international traffic equals about 212 km in Transport of goods in domestic traffic decreased by about 10% in comparison to 2003 and by about 11% comparing to Average transport distance per one ton equals 42 km in 2005 (in 2003 and km). In diversification by type of goods carried by inland waterway transport, determined domination of crude and manufactured minerals was found, that constituted about 66% of domestic transports in 2004 and about 67% in 2005, solid mineral fuels (in 2004 and 2005 adequately about 12% and 15%) and iron ores (in 2004 and 2005 adequately about 9% and 6%). Except transporting of goods, inland navigation is realizing transports of passengers, which are an essential element of touristic offer. Total amount of carried passengers in 2005 was staying almost at the same level comparing to 2003 ( thousands of passengers,

25 thousand of passengers). Amount of passengers carried in international traffic has gone down, because of bonded ships cruises reduction (transports of passengers in international traffic in 2005 were about 97,2% smaller than in 2003). Passengers navigation is presently performed in locality of Szczecin (Dolna Odra, Zalew Szczeciński), in area of Wroclaw (on Odra river), Kraków, Warszawa and Płock (on Wisła river), on Kanał Elbląski and on Mazury Lake System. For inland waterway enterprises, that employing more than 9 persons, the value of investment outlays on fixed assets was thousand zlotys. The value of investment outlays of which on buildings and structures; machinery, technical equipment and tools as well as transport equipment presented accordingly 5,8%, 2,4% and 91,8% share in total. In accordance to 2003, the value of investment outlays on fixed assets rose more than double. Average paid employment in inland waterway entities, that employing more than 9 persons amounted to 540 persons in 2005 and it was about 20,8% lower than in Gross average monthly wage and salary of employees hired on the basis of an employment contract was forming on the 2899,6 zlotys level, e.g. about 20,9% higher than in 2003 in these entities. Data presented in the publication comes from statistical surveys of Central Statistical Office. In the year 2005 the survey concerned 263 entities.

26 24 TA BL 1. DROGI WODNE ŚRÓDLĄDOWE ŻEGLOWNE NAVIGABLE INLAND WATERWAYS WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION w kilometrach in kilometres OGÓŁEM w tym eksploatowane... of which exploited Rzeki żeglowne... Navigable rivers w tym eksploatowane... of which exploited Jeziora żeglowne... Navigable lakes w tym eksploatowane... of which exploited Sztuczne drogi wodne... Artificial inland waterways w tym eksploatowane... of which exploited w tym: of which: Kanały... Canals Zbiorniki... Reservoirs Skanalizowane odcinki rzek... Canalized segments of rivers

27 Załącznik nr 1 Enclosure no 1 Podział śródlądowych dróg wodnych na klasy Inland waterways diversification by classes Lp. Nazwa śródlądowej drogi wodnej Name of the inland waterway Długość w km Length in km Klasa drogi wodnej Waterway w class i rzeka Biebrza od ujścia Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi 84,2 la 2 rzeka Brda od połączenia z Kanałem Bydgoskim w miejscowości Bydgoszcz do ujścia do rzeki Wisły 14, rzeka Bug od ujścia rzeki Muchawiec do ujścia do rzeki Narwi 224,2 la 4 jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi 9,5 Vb 5 Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy Państwa, wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie tego Kanału 83,0 la 6 Kanał Bydgoski 24,5 II 7 Kanał Gliwicki 41,2 III 8 Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Elbląg do rzeki Nogat 5,8 II 10 9 Kanał Kędzicrzyński 5,9 II Kanał Łączański 17,2 II 11 Kanał Ślesiński: a) od połączenia z rzeką Wartą do jeziora Gopło, wraz z jeziorami na jego trasie 32,0 II b) Jezioro Gopło 27,5 III 12 Kanał Żerański 17,2 II 13 rzeka Narew: a) od ujścia rzeki Biebrzy do miejscowości Pułtusk, 186,0 la b) od miejscowości Pułtusk do stopnia wodnego Dębe, wraz z Jeziorem Zegrzyńskim 40,9 II 14 rzeka Nogat od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego 62,0 II

28 Podział śródlądowych dróg wodnych na klasy (cd.) Inland waterways diversification by classes (cont.) Lp. Nazwa śródlądowej drogi wodnej Name of the inland waterway Długość w km Length in km Klasa drogi wodnej Waterway w class I rzeka Noteć: a) górna - od jeziora Gopło do połączenia z Kanałem Górnonoteckim i Kanał Górnonotecki do połączenia z Kanałem Bydgoskim b) dolna - od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia rzeki Drawy, c) dolna - od ujścia rzeki Drawy do ujścia do rzeki Warty 87,1 138,3 48,9 la Ib II 16 rzeka Nysa Łużycka od miejscowości Gubin do ujścia do rzeki Odry 15,0 la 17 rzeka Odra: a) od miejscowości Racibórz do śluzy w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, 44,4 la b) od śluzy w miejscowości Kedzierzyn-Koźle do śluzy w miejscowości Brzeg Dolny, 187,1 III c) szlak boczny rzeki Odry od śluzy Opatowiec do śluzy Miejskiej w miejscowości Wrocław d) od śluzy w miejscowości Brzeg Dolny do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej, c) od ujścia rzeki Nysy Łużyckiej do ujścia rzeki Warty, 0 od ujścia rzeki Warty do miejscowości Ognica (do kanału Szwedt) ,8 75, III g) od miejscowości Ognica do Przekopu Klucz - Listo wo i dalej jako rzeka Regalica do ujścia do jeziora Dąbie 44.6 Vb II II II 18 rzeka Odra Zachodnia: a) od jazu w miejscowości Widuchowa (km rzeki Odry) do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami, b) Przekop Klucz - Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeka Odrą Zachodnią 33,6 2,7 Vb Vb 19 rzeka Parni ca i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi 6,9 i Vb 20 rzeka Pisa od jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi 80,0 la 21 rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego 25,4 II

29 Podział śródlądowych dróg wodnych na klasy (dok.) Inland waterways diversification by classes (cont.) Lp. Nazwa śródlądowej drogi wodnej Name of the inland waterway Długość w km Length in km Klasa drogi wodnej Waterway class i rzeka Warta: a) od Kanału Ślesińskiego do miejscowości Luboń, 154,6 la b) od miejscowości Luboń do ujścia rzeki Noteci, 183,8 Ib c) od ujścia rzeki Noteci do ujścia do rzeki Odry 68,2 II 23 rzeka Wisła: a) od ujścia rzeki Przcmszv do połączenia z Kanałem Łączańskim, 1 37,5 b) od ujścia Kanału Łączańskiego w miejscowości Skawina do stopnia wodnego Przewóz, 34,3 iii c) od stopnia wodnego Przewóz do ujścia rzeki Sanny, 203,0 Ib d) od ujścia rzeki Sanny do miejscowości Płock, ^3248 Ib e) od miejscowości Płock do stopnia wodnego Włocławek,! 55,0 0 od stopnia wodnego Włocławek do ujścia rzeki Tążyny, 43,0 Ib g) od ujścia rzeki Tążyny do miejscowości Tczew, 190,5 II h) od miejscowości Tczew do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi 32,7 III 24 rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły w miejscowości Przegalina do granicy 11,5 Vb z morskimi wodami wewnętrznymi 1 25 system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący: 149,2 a)jeziora: - Roś, Scksty, Tałtowisko, Kotek Wielki, Szymon, Szymoneckie, Jagodnc, la - Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Boczne, Niegocin, II - Mamry, w skład którego wchodzą jeziora: - Kisajno, Dargin, Mamry (właściwe), Święć aj ty. II - Kirsajty, la b) rzeki i kanały łączące jeziora wymienione w lit. a) od miejscowości Pisz do miejscowości Węgorzewo, la c) jeziora stanowiące boczne odgałęzienia drogi wodnej Pisz - Węgorzewo: - Bełdany, Ryńskie, II - Guzianka Mała, Guzianka Duża, Nidzkic (do km 19,0) la 26 system Kanału Elbląskiego, jezior Pojezierza Iławskiego i jeziora Druzno obejmujący: 151,7 a) jeziora: Piniewo, Sambród, Ruda Woda, Bartężek, Ilińsk, Drwęckie, Puzy, Szeląg Wielki, Dauby, Jeziorak, Ewingi, II b) Kanał Elbląski od jeziora Druzno do jeziora Jeziorak i jeziora Szeląg Wielki, 84,92 la c) Kanał Bartnicki od jeziora Ruda Woda do jeziora Bartężek 1,0 la d) szlak żeglowny jeziora Druzno 7,4 la Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 77, poz. 695). S o u r c e: Ordinance of the Ministerial Council about inland waterways classification from 2002.

30 DROGI WODNE ŚRÓDLĄDOWE W POLSCE INLAND WATERWAYS IN POLAND śluzy: Gdańsk Miejska Okolę \ Czyżkówko ] Prądy I Osowa Góra Koronow Przegallna Tczew O Grudziądz Gdańska Głowa Elbląg + pochylnie: Całuny '^4. Jelenie f+kan. Elbląski Oleśnica V Kąty ^ Buczyniec Jez. Jeziorak Jez. Śniardwy Przewięż Swoboda laüt^czyca PafljAwo PeFkOł^ MlkoszoWka Jez. Mamry śluzy \ Sosnówek^ \ Tartak A \ Kudrynkf» Sosnowo \ Borki \ Kurzyniąc Białobrzegi Augustów Kan. Augustowski Dębowo. przez Wartę I Noteć DROGA WODNA ODRA-HAWELA BERLIN Zatoń Górna ODRA DOLNA * Kostrzyn Gorzów Wlkp Warta & 1. * Kan ""»i*, Toruń No,eC Lisiogon ^Bydgoski Łochowo 'S Kruszyn "S Ciechocinek Kan. Górnonotecki" Łabiszyn < Pakość WISŁA DOLNA Włocławek Narew Ostrołęka Narew Siemianówi DROGA WODNA ODRA-SZPREWA ^ Włocławek Koszewo 'ł o Słubice Poznan Gawrony Płock Pątnów J^Kan. Ślesiński Morzysław -x Konin Płock Wisla Warszawa ODRA SWOBODNIE PŁYNĄCA Jeziorsko Malczyce Brzeg Dolny ODRA SKANALIZOWANA ^ Sulejów WISŁA ŚRODKOWA o Puławy rzeka płynąca swobodnie naturally flowing river rzeka skanalizowana canalized river stopień wodny fall kanał żeglowny navigable canals ) śluza sluice większe zbiorniki retencyjne principal reservoirs stopnie wodne programowane Dobromierz Otmuchów Turawa Groszowico Kąty Rogów Kan. z Gliwicki. śluzy: Kłodnica, " Nowa Wieś Sławięclce Rudziniec Dzlerżno Łabędy Dzierżno Małe Koźle Dzierżno Duże Goczałkowice Porąbk# t \ CzaniecW Ą vhr Poręba WISŁA GÓRNA I Kraków & Dobczyce Chańcza Rożnów Sandomierz Solina Stalowa Wola III klasa drogi wodnej III class waterway IV klasa drogi wodnej IV class waterway Va klasa drogi wodnej Va class waterway Vb klasa drogi wodnej Vb class waterway programmed falls Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów z Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 77, poz. 695). Source: Own elaboration based on materials from Inland Navigation Office in Wroclaw and ordinance of the Ministerial Council about inland waterways classification from 2002.

31 25 TABL. 2. DROGI WODNE ŚRÓDLĄDOWE ŻEGLOWNE WEDŁUG KLAS W 2005 R. NAVIGABLE INLAND WATERWA YS BY CLASSES IN 2005 Drogi wodne według klas o znaczeniu Waterways according to classes of significance Drogi wodne Ogółem Total regionalnym regional międzynarodowym international eksploatowane Exploited WYSZCZEGÓLNIENIE la lb II III IV Va Vb waterways SPECIFICATION w km struktura w % w kilometrach w % ogółem in km structure in % in kilometres in % of total OGÓŁEM , U Rzeki żeglowne uregulowane... Navigable regulated rivers , ,8 Skanalizowane odcinki rzek... Canalized segments of rivers , # ,0 Kanały , ,3 Canals Jeziora żeglowne , ,0 Navigable lakes

32 26 TABL 3. TABOR ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO Stan w dniu 31 XII INLAND WATERWAY TRANSPORT FLEET As of 31 XII WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION Holowniki... Tugs moc w kw... power in k W Pchacze... Pushers moc w kw... power in kw Barki... Barges nośność w tys. t wymierzonych... load capacity in thous. measured tons Barki z własnym napędem... Self-propelled barges moc w kw... power in kw nośność w tys. t wymierzonych... load capacity in thous. measured tons Barki do holowania... Dumb barges nośność w tys. t wymierzonych... load capacity in thous. measured tons Barki do pchania... Pushed barges nośność w tys. t wymierzonych... load capacity in thous. measured tons Statki pasażerskie Passenger shipsa moc w kw... power in kw miejsca pasażerskie... number ofplaces for passengers a W latach 2001 i 2002 łącznie z żeglugą przybrzeżną. a In 2001 and 2002 including coastal navigation.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 maja 2002 r. (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 maja 2002 r. (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2002 r.) Dz.U.02.77.695 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2002 r.) Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XIX FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW CHAPTER XIX FINANCES OF ENTERPRISES. General notes. Uwagi ogólne

DZIAŁ XIX FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW CHAPTER XIX FINANCES OF ENTERPRISES. General notes. Uwagi ogólne DZIAŁ XIX CHAPTER XIX FINANCES OF ENTERPRISES Uwagi ogólne 1. Wyniki finansowe przedsiębiorstw dla 2000 r. prezentuje się zgodnie z ustawą z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

CHAPTER XIX FINANCES OF ENTERPRISES DZIAŁ XIX FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Uwagi ogólne. General notes

CHAPTER XIX FINANCES OF ENTERPRISES DZIAŁ XIX FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Uwagi ogólne. General notes DZIAŁ XIX FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW CHAPTER XIX FINANCES OF ENTERPRISES Uwagi ogólne 1. Wyniki finansowe przedsiębiorstw prezentuje się w dostosowaniu do ustawy z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowości (tekst

Bardziej szczegółowo

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

CHAPTER XV FINANCES OF ENTERPRISES DZIAŁ XV FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

CHAPTER XV FINANCES OF ENTERPRISES DZIAŁ XV FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁ XV FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW CHAPTER XV FINANCES OF ENTERPRISES Uwagi ogólne 1. Wyniki finansowe przedsiębiorstw dla 2000 r. prezentuje się zgodnie z ustawą z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowości (Dz.

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 63095249000000 F-01/I-01 PKD: 3811 62-200 Gniezno ul. Bolesława Chrobrego 24/25 URBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 97-427 4120Z ROGOWIEC Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODOLOGICZNE 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy badania 2. Podstawowe poj cia i wska

UWAGI METODOLOGICZNE 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy badania 2. Podstawowe poj cia i wska UWAGI METODOLOGICZNE 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy badania Podstawowym źródłem danych, które wykorzystano do scharakteryzowania zbiorowości podmiotów, w których udziały posiadali inwestorzy zagraniczni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 08039633000000 F-01/I-01 PKD: 66-530 8610Z DREZDENKO Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Justyna Brzezińska, Ewa Kacperczyk, Monika Kaźmierczak, Grażyna Klimaszewska, Małgorzata Radlińska, Beata Rzymek, Ewa Zadala.

Justyna Brzezińska, Ewa Kacperczyk, Monika Kaźmierczak, Grażyna Klimaszewska, Małgorzata Radlińska, Beata Rzymek, Ewa Zadala. Zespół autorskoredakcyjny w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie pod kierunkiem Dominika Rozkruta w składzie: AuthorsEditors at Statistical Office in Szczecin managed by Dominik Rozkrut composed of: Justyna

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 3811 70-660 Szczecin ul. Gdańska 12B Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz

Bardziej szczegółowo

F-01/I-01

F-01/I-01 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 8, -95 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS F-/I- www.stat.gov.pl Sprawozdanie o przychodach, Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XIX CHAPTER XIX FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW FINANCES OF ENTERPRISES

DZIAŁ XIX CHAPTER XIX FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW FINANCES OF ENTERPRISES DZIAŁ XIX Uwagi ogólne CHAPTER XIX FINANCES OF ENTERPRISES General notes 1. Wyniki finansowe przedsiębiorstw prezentuje się w dostosowaniu do ustawy z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 4120 97-427 Rogowiec ul. Instalacyjna 14 INSTAL BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Instrumenty ekonomiczne służące gospodarowaniu wodami

Rozdział 5. Instrumenty ekonomiczne służące gospodarowaniu wodami Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przypomina, że zgodnie z ustawą Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. użytkownicy drogi wodnej zobowiązani są do uiszczania należności za korzystanie ze śródlądowych

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne -Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

TI _ \J Jćs u GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN WROCŁAW. Frankfu.

TI _ \J Jćs u GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN WROCŁAW. Frankfu. Warpno GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU TI _ \J Jćs u f CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN WROCŁAW powc Kalisz frk>wo ozdowi Przytocz cheberg Ośno Lubuskie Frankfu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW W 1997 R. GRUDZIEŃ 1998 ZNAKI UMOWNE: Zero (0) - zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period 01.01.2012 to 30.06.2012 obejmuj cy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Date of submission/ Data przekazania 31.08.2012 1. Full name of the Issuer /Pe na nazwa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA 61-809 POZNAŃ ŚW.MARCIN 80/82 0000266321 2) czas trwania działalności organizacji,

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSE PRZEDSIÊBIORSTW FINANSE PRZEDSIÊBIORSTW Uwagi ogólne FINANCE OF ENTERPRISES General notes 1. Wyniki finansowe przedsiêbiorstw dla 2000 r. prezentuje siê zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Informacja dodatkowa za 2016 r. (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników) A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 1) Nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report Sprawozdanie finansowe The financial statements raport roczny annual report SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENT 1 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2009 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata 2014-2011 Dane finansowe firmy CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. pozyskane zostały przez Info Veriti z wydziałów KRS sądów w Polsce, na podstwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r.

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r. INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra za okres sprawozdawczy: 01.01.2008 r. 31.12.2008 r. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym: amortyzacji,, aktywów, pasywów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 1 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny) BILANS... REGON: 6114648 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.010 r (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW NARZĄDU RUDHU SOLIDARNOŚĆ Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe należności i środki pieniężne Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2013 from to

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2013 from to Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY NWESTYCYJNYCH S.A. FNANCAL STATEMENT FOR A FNANCAL YEAR OF 03 from 0.0.03 to 3..03 Selected items Unofficial translation The original Polish text is binding Bilans /

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo