DZIAŁ XIX CHAPTER XIX FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW FINANCES OF ENTERPRISES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ XIX CHAPTER XIX FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW FINANCES OF ENTERPRISES"

Transkrypt

1 DZIAŁ XIX Uwagi ogólne CHAPTER XIX FINANCES OF ENTERPRISES General notes 1. Wyniki finansowe przedsiębiorstw prezentuje się w dostosowaniu do ustawy z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 330, z późniejszymi zmianami). Dane w zakresie gospodarki finansowej przedsiębiorstw obejmują podmioty gospodarcze prowadzące księgi rachunkowe, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Dane nie obejmują podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, narodowych funduszy inwestycyjnych, szkół wyższych, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury posiadających osobowość prawną i gospodarstw indywidualnych w rolnictwie. 2. Przychody z całokształtu działalności (kwoty otrzymane i należne) obejmują: 1) przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług), łącznie z dotacjami do produktów; 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (łącznie z kwotami należnymi z tytułu sprzedaży opakowań wielokrotnego użytku); 3) pozostałe przychody operacyjne, tj. przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością podmiotu, do których zalicza się: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa), otrzymane nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywa (środki pieniężne), odszkodowania, rozwiązane rezerwy, korekty odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych, przychody z działalności socjalnej, przychody z wynajmu lub dzierżawy środków trwałych albo inwestycji w nieruchomości i prawa; 4) przychody finansowe, tj. przychody z tytułu dokonanych przez podmiot operacji finansowych: kwoty należne z tytułu dywidend i udziałów w zysku, odsetki od udzielanych pożyczek, odsetki od lokat terminowych, odsetki za zwłokę, zysk ze zbycia inwestycji, zmniejszenia odpisów aktualizacyjnych wartości inwestycji wobec całkowitego lub częściowego ustania przyczyn powodujących trwałą utratę ich wartości, 1. The financial results of enterprises are adjusted to the Accounting Act dated 29 IX 1994 (uniform text Journal of Laws 2013, item 330,with later amendments). Data regarding the financial management of enterprises include economic entities keeping accounting ledgers employing more than 9 persons. Data do not include banks, brokerage houses, insurance companies, investment and pension societies, national investment funds, higher education institutions, independent public health care facilities, cultural institutions with legal personality and private farms in the agriculture. 2. Revenues from activity (sums received and due) include: 1) net revenues from sale of products (goods and services); including subsides on products; 2) net revenues from sale of goods and materials (including sums due from the sale of re-use packages); 3) other operating revenues, i.e., revenues not directly connected with the basic activity of the entity, to which the following are included: profits from the sale of non-financial fixed assets (fixed assets, assets under construction, intangible fixed assets, investments in real estate and rights, assets (cash) received free of charge, including donated assets, as well as damages, reversed provisions, adjustments of the depreciation value for non-financial assets, income from social, income from the rent or lease of fixed assets and investments in real estate and rights; 4) financial revenues, i.e., revenues from financial operations conducted by an entity: amounts due in respect of dividends and share in profits, interest on loans granted, interest on loans granted, interest on term deposits, default interest, profits from the sale of investments, reduction of depreciation write-offs relating to investments due to the fact that the reasons resulting in the permanent loss of their value

2 338 nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi. 3. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności obejmują: 1) koszt własny sprzedanych produktów (wyrobów i usług), tj. koszty ogółem pomniejszone o koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki i skorygowane o zmianę stanu produktów; 2) wartość sprzedanych towarów i materiałów według cen zakupu (nabycia); 3) pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się: stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, tj. nadwyżkę wartości sprzedanych składników majątku trwałego nad przychodami z ich sprzedaży, amortyzację oddanych w dzierżawę lub najem środków trwałych i środków trwałych w budowie, nieplanowane odpisy amortyzacyjne (odpisy z tytułu trwałej utraty wartości), poniesione kary, grzywny, odszkodowania, odpisane w części lub w całości wierzytelności w związku z postępowaniem upadłościowym, układowym i naprawczym, utworzone rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania (straty z transakcji gospodarczych w toku), odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych, koszty utrzymania obiektów działalności socjalnej, darowizny lub nieodpłatnie przekazane aktywa trwałe; 4) koszty finansowe, na które składają się w szczególności: odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od wyemitowanych przez jednostkę obligacji, odsetki za zwłokę, strata ze zbycia inwestycji, odpisy z tytułu aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. 4. Przychody i koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wpływające na wynik finansowy ustala się w wartości wyrażonej w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem opustów, rabatów i bonifikat, bez podatku od towarów i usług (VAT). 5. Wynik finansowy na działalności gospodarczej jest to suma wyniku finansowego na sprzedaży produktów, towarów i materiałów, wyniku na pozostałej działalności operacyjnej oraz wyniku na operacjach finansowych. 6. Zyski i straty nadzwyczajne to skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia, a w szczególności spowodowanych zdarzeniami losowymi. have ceased to exist (whether partially or ly), surplus of foreign exchange gains over losses. 3. Costs of obtaining revenues from activity include: 1) the cost of products sold (goods and services), i.e., the costs decreased by the costs of generating benefits for the needs of the entity and corrected by the change in product inventories; 2) the value of goods and materials sold according to procurement (purchase) prices; 3) other operating costs, to which the following are included: loss on the sale of non-financial fixed assets, i.e., surplus of the value of sold fixed assets over the revenues from their sale, depreciation of leased or rented fixed assets and assets under construction, unplanned write-offs (write-offs by virtue of a permanent loss of value), penalties, fines, indemnities paid, partially or fully written off liabilities related to bankruptcy, composition, restructuring proceedings, reserves made for future certain liabilities or liabilities, which are likely to occur (loss on current business transaction in), write-offs updating the value of non-financial assets, costs of maintaining premises required for social activity, donations or fixed assets received free of charge; 4) financial costs, in particular, interest from contracted credits and loans, interest and discount on bonds issued by the entity, default interest, loss on the sale of investments, write-offs updating the value of investment the surplus of foreign exchange losses over gains. 4. Revenues and costs of obtaining revenues from the sale of products, goods and materials which have an influence on the financial result are expressed in actual sales prices, taking into account discounts, rebates and reductions, excluding the value added tax (VAT). 5. The financial result on economic activity is the sum of the financial result from the sale of products, goods and materials, the result on other operating activity as well as the result on financial operations. 6. Extraordinary profits and losses are the financial results of one-time events, outside the usual activity of an entity, and not connected with general risk of activity, and in particular, the result of coincidental events.

3 FINANCES OF ENTERPRISES Wynik finansowy brutto (zysk lub strata) jest to wynik finansowy na działalności gospodarczej, powiększony o zyski nadzwyczajne i pomniejszony o straty nadzwyczajne. 8. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto obejmują podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, a od 2009 r. również inne płatności wynikające z odrębnych przepisów. 9. Podatek dochodowy jest to podatek od osiągniętego zysku, który podmiot gospodarczy jest zobowiązany uiścić po uwzględnieniu przyznanych ulg. Obejmuje część bieżącą i część odroczoną: - część bieżąca to podatek wykazany w deklaracji podatkowej za dany okres sprawozdawczy, - część odroczona stanowi różnicę między stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. Przy czym rezerwę tworzy się niezależnie od tego czy jednostka osiągnie zysk, czy poniesie stratę bilansową. Konsekwencją przyjętego rozwiązania jest to, że w rachunku wyników strata brutto może być wyższa niż strata netto. 10. Wynik finansowy netto (zysk lub strata) otrzymuje się po pomniejszeniu wyniku finansowego brutto o obowiązkowe obciążenia. 11. Relacje ekonomiczne przedstawione w tabl. 4 obliczono następująco: 1) wskaźnik poziomu kosztów jako relację kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności do przychodów z całokształtu działalności; 7. The gross financial result (profit or loss) is the financial result on economic activity, increased by extraordinary profits and decreased by extraordinary losses. 8. Obligatory encumbrances on gross financial result include income tax on legal and natural persons as well as until 2009 also other payments resulting from separate regulations. 9. Income tax is the tax on earned profit which an economic entity is obligated to pay after considering abatements granted. It includes the current part and the deferred part. - the current part is the tax presented in the tax declaration for a given reporting period, - the deferred part constitutes a difference between the state of reserves and assets, by virtue of deferred tax in the end and in the beginning of the reporting period. The reserve is created irrespectively of the balance profit or loss of a given entity. Consequence of the accepted solution is that gross loss can be higher than net loss in the income statement. 10. The net financial result (profit or loss) is derived after decreasing the gross financial result by obligatory encumbrances. 11. The economic relations presented in table 4 were calculated as follows: 1) cost level indicator as the relation of the costs of obtaining revenues from activity to revenues from activity; 2) wskaźnik rentowności obrotu: 2) turnover profitability rate: - brutto jako relację wyniku finansowego - gross as the relation of the gross financial brutto do przychodów z całokształtu działalności, result to revenues from activity, - netto jako relację wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności; - net as the relation of the net financial result to revenues from activity; 3) wskaźnik płynności finansowej: 3) financial liquidity ratio of: - I stopnia jako relację inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminovestments to short-term liabilities excluding - first degree as the relation of short-term inwych bez funduszy specjalnych, special funds, - II stopnia jako relację inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych bez funduszy specjalnych, - III stopnia jako relację aktywów obrotowych (zapasów, należności krótkoterminowych, inwestycji krótkoterminowych oraz krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych) do zobowiązań krótkoterminowych bez funduszy specjalnych. - second degree as the relation of short-term investments and short-term dues to shortterm liabilities excluding special funds, - third degree as the relation of current assets (inventories, short-term dues, shortterm investments and short-term interperiod settlements) to short-term liabilities excluding special funds.

4 Aktywa obrotowe obejmują: zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe) i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Należności z tytułu dostaw i usług są zaliczane do należności krótkoterminowych (bez względu na okres wymagalności zapłaty). 13. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki. Obejmują one: kapitał (fundusz) podstawowy, udziały (akcje) własne, kapitał (fundusz) zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, niepodzielony (nierozliczony) wynik finansowy z lat ubiegłych, wynik finansowy netto roku obrotowego oraz odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego. Kapitał (fundusz) podstawowy to, w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego: - w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), akcyjnych, komandytowo-akcyjnych - kapitał zakładowy, - w przedsiębiorstwach państwowych - fundusz założycielski, 12. Current assets include: stocks, short-term dues, short-term investments (cash equivalents, short-term securities) and short-term inter-period settlements. Dues from deliveries and services are included in short-term dues (irrespectively of their due date). 13. Share equity (funds) is recorded in ledgers according to type and according to the principles defined in legal regulations, statute resolutions or agreements regarding the establishment of the entity. They include: share capital (fund), share capital not paid up, entity s shares (stock), supplementary capital (fund), reserve capital (fund) from revaluation, other reserve capital (fund), undistributed (unsettled) financial result from previous years, net financial result of the turnover year and write-offs from net profit for the turnover year. Core capital (fund) is, depending on the legal form of the economic entity: - initial capital - in limited liability, joint stock, joint stock-limited companies, - founders capital - in state owned enterprises, - w spółdzielniach - fundusz udziałowy, - participation fund - in co-operatives, - w spółkach komandytowych, jawnych, partnerskich, cywilnych - kapitał właścicieli. partnership, professional partnership and civil - owners capital - in limited partnership, unlimited law partnership companies. Kapitał (fundusz) podstawowy w spółkach akcyjnych, spółkach z o.o. i w spółdzielniach, ujęty w wysokości określonej w umowie (statucie) wpisanej w rejestrze handlowym, jest pomniejszony o zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe. 14. Zobowiązania przedsiębiorstw (kapitały obce) obejmują wszystkie zobowiązania z wszelkich tytułów, w tym również z tytułu kredytów i pożyczek. Ogół zobowiązań przedsiębiorstw dzieli się na zobowiązania: długoterminowe - gdy okres ich spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok, krótkoterminowe - gdy okres ich spłaty na dzień bilansowy jest nie dłuższy niż rok. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są zaliczane do zobowiązań krótkoterminowych (bez względu na okres wymagalności zapłaty). 15. Dane dotyczące finansów przedsiębiorstw podano na podstawie rocznej sprawozdawczości finansowej (przed weryfikacją bilansu) łącznie z wynikami przedsiębiorstw, które zawiesiły działalność lub zostały zlikwidowane w ciągu roku. Core capital (fund) in joint stock companies and limited liability companies as well as in co- -operatives, registered in the amount defined in the agreement (statute) recorded in the trade register, is decreased by the capital contribution declared but not transferred. 14. Liabilities of enterprises (outside capital) include all liabilities, including liabilities from credits and loans and are divided into: long-term liabilities - when their repayment period on the balance day is longer than one year, and short- -term liabilities - when their repayment period on the balance day is not longer than one year. Liabilities from deliveries and services are included in short-term liabilities (irrespectively of their due date). 15. Data concerning the finances of enterprises are presented on the basis of annual financial reports (before balance verification) together with the results of enterprises which suspended or were liquidated within the course of the year.

5 FINANCES OF ENTERPRISES 341 TABL. 1 (280). PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI REVENUES, COSTS AND FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES BY OWNERSHIP SECTORS w mln zł in mln zl Przychody z całokształtu działalności , , , ,2 Revenues from activity sektor publiczny , ,8 8155,3 7983,6 public sector sektor prywatny , , , ,6 private sector w tym: of which: Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) , , , ,2 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,1 Przychody finansowe ,1 2413,5 3164,4 3379,6 Financial revenues Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności , , , ,5 Net revenues from sale of products (goods and services) Net revenues from sale of goods and materials Costs of obtaining revenues from activity sektor publiczny , ,4 7754,8 7540,3 public sector sektor prywatny , , , ,2 private sector w tym: Koszt własny sprzedanych produktów (wyrobów i usług) , , , ,2 of which: Cost of products sold (goods and services) Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,9 Value of goods and materials sold Koszty finansowe ,4 2619,9 3740,7 3459,3 Financial costs Wynik finansowy na działalności gospodarczej ,2 8829,4 9878, ,7 Sektor publiczny ,1 869,4 400,5 443,3 Public sector Sektor prywatny ,1 7960,0 9478, ,4 Private sector Financial result on economic activity Zyski nadzwyczajne... 45,9 43,7 87,1 33,8 Extraordinary profits Sektor publiczny... 1,7 3,3 81,3 21,8 Public sector Sektor prywatny... 44,2 40,4 5,8 12,0 Private sector Straty nadzwyczajne... 25,7 45,2 6,5 16,1 Extraordinary losses Sektor publiczny... 1,5 2,7 0,8 0,8 Public sector Sektor prywatny... 24,2 42,5 5,7 15,3 Private sector Wynik finansowy brutto ,4 8827,9 9959, ,4 Gross financial result sektor publiczny ,3 869,9 481,0 464,4 public sector sektor prywatny ,1 7958,0 9478, ,0 private sector Zysk brutto ,0 9819, , ,6 Gross profit Strata brutto ,6 991,2 2130,5 2289,3 Gross loss Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto ,0 1410,6 1485,6 1184,3 Sektor publiczny ,9 185,2 68,0 62,7 Public sector Sektor prywatny ,1 1225,4 1417,6 1121,6 Private sector Obligatory encumbrances on gross financial result Wynik finansowy netto ,4 7417,3 8473, ,1 Net financial result sektor publiczny ,4 684,7 413,0 401,7 public sector sektor prywatny ,0 6732,6 8060,6 9639,4 private sector Zysk netto ,2 8412, , ,1 Net profit Strata netto ,8 995,1 2241,0 2062,0 Net loss

6 342 TABL. 2 (281). PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG SEKCJI REVENUES, COSTS AND FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES BY SECTIONS Przychody z całokształtu działalności Revenues from activity Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności Costs of obtaining revenues from activity Wynik finansowy brutto Gross financial result Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto Obligatory encumbrances on gross financial result Wynik finansowy netto Net financial result w mln zł in mln zl O G Ó Ł E M , ,6 4498,4 918,0 3580,4 T O T A L , ,5 8827,9 1410,6 7417, , ,7 9959,2 1485,6 8473, , , ,4 1184, ,1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 431,4 409,8 21,6 1,1 20,6 Agriculture, forestry and fishing Przemysł , ,0 6861,4 853,7 6007,6 górnictwo i wydobywanie ,4 1001,1 27,3 14,6 12,7 przetwórstwo przemysłowe , ,4 5157,0 573,4 4583,6 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę , ,9 1488,6 225,4 1263,2 electricity, gas, steam and air conditioning supply dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ,3 2633,5 188,5 40,4 148,1 water supply; sewerage, waste management and remediation Budownictwo , ,6 654,5 92,7 561,8 Handel; naprawa pojazdów samochodowych , ,2 942,1 33,0 909,1 Trade; repair of motor vehicles Transport i gospodarka magazynowa ,6 5449,5 267,3 48,0 219,3 Zakwaterowanie i gastronomia ,1 1351,6 102,5 11,8 90,6 Informacja i komunikacja ,2 4268,5 668,7 67,0 601,6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa. 2579,2 2545,9 33,2 6,4 26,8 Financial and insurance Obsługa rynku nieruchomości ,2 1787,0 194,2 16,9 177,3 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,5 5783,0 1360,5 14,9 1345,6 Professional, scientific and technical Administrowanie i działalność wspierająca 2030,5 2017,7 12,8 18,4-5,6 Administrative and support service Edukacja ,4 106,6 6,8 1,0 5,8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ,9 1906,9 81,9 11,3 70,5 Human health and social work Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,6 414,6 12,1 6,5 5,5 Arts, entertainment and recreation Pozostała działalność usługowa ,9 233,2 5,8 1,3 4,4 Other service

7 FINANCES OF ENTERPRISES 343 TABL. 3 (282). PRZEDSIĘBIORSTWA WEDŁUG UZYSKANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH ENTERPRISES BY OBTAINED FINANCIAL RESULTS Z wynikiem finansowym brutto Z wynikiem finansowym netto With gross financial result With net financial result Liczba przedsiębiorstw ogółem Number of enterprises dodatnim (zysk) positive (profit) ujemnym (strata) negative (loss) zerowym (0) zero (0) w % ogółu przedsiębiorstw dodatnim (zysk) positive (profit) ujemnym (strata) negative (loss) zerowym (0) zero (0) in % of of enterprises O G Ó Ł E M ,5 20,5 0,9 77,2 21,4 1,3 T O T A L ,7 18,1 0,2 81,3 18,5 0, ,3 18,5 0,2 80,8 19,0 0, ,2 16,6 0,2 82,7 17,1 0,2 sektor publiczny ,6 25,4-72,5 27,0 0,5 public sector sektor prywatny ,5 16,3 0,2 83,1 16,7 0,2 private sector Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ,3 16,7-83,3 16,7 - Agriculture, forestry and fishing Przemysł ,7 15,2 0,1 84,3 15,7 - górnictwo i wydobywanie ,4 30,6-69,4 30,6 - przetwórstwo przemysłowe ,7 13,2 0,1 86,4 13,6 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ,0 20,0-80,0 20,0 - electricity, gas, steam and air conditioning supply dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ,1 28,9-69,3 30,7 - water supply; sewerage, waste management and remediation Budownictwo ,4 14,5 0,2 85,5 14,3 0,2 Handel; naprawa pojazdów samochodowych ,0 15,9 0,1 83,5 16,2 0,3 Trade; repair of motor vehicles Transport i gospodarka magazynowa ,5 13,7 0,8 85,1 14,9 - Zakwaterowanie i gastronomia ,5 22,5-76,3 23,8 - Informacja i komunikacja ,1 20,9-79,1 20,9 - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ,8 22,2-77,8 22,2 - Financial and insurance Obsługa rynku nieruchomości ,7 12,3-87,7 12,3 - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,6 17,4-81,5 18,5 - Professional, scientific and technical Administrowanie i działalność wspierająca ,5 24,2 1,3 73,2 25,5 1,3 Administrative and support service Edukacja ,0 36,7 3,3 60,0 36,7 3,3 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ,7 22,2 1,1 75,6 22,7 1,7 Human health and social work Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,0 45,0-55,0 45,0 - Arts, entertainment and recreation Pozostała działalność usługowa ,2 27,8-72,2 27,8 - Other service

8 344 TABL. 4 (283). RELACJE EKONOMICZNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH ECONOMIC RELATIONS IN ENTERPRISES Wskaźnik poziomu kosztów Cost level indicator Wskaźnik rentowności obrotu Turnover profitability rate brutto gross netto net Wskaźnik płynności finansowej Financial liquidity ratio of the I stopnia first degree II stopnia second degree III stopnia third degree w % in % O G Ó Ł E M ,3 3,7 3,0 25,6 89,5 131,6 T O T A L ,1 4,9 4,1 35,2 102,2 145, ,4 4,6 3,9 34,6 100,0 144, ,0 5,0 4,5 37,0 101,7 146,6 sektor publiczny... 94,4 5,8 5,0 68,3 125,9 158,1 public sector sektor prywatny... 95,0 5,0 4,5 35,5 100,5 146,0 private sector Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. 95,0 5,0 4,8 27,9 125,9 246,3 Agriculture, forestry and fishing Przemysł... 92,3 7,7 6,8 32,8 100,2 141,7 górnictwo i wydobywanie... 97,3 2,7 1,2 34,6 106,9 121,9 przetwórstwo przemysłowe... 92,5 7,5 6,7 29,8 93,9 138,3 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę... 90,8 9,2 7,8 43,9 135,4 165,7 electricity, gas, steam and air conditioning supply dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja... 93,2 6,7 5,2 76,4 142,4 163,4 water supply; sewerage, waste management and remediation Budownictwo... 94,9 5,1 4,4 39,6 115,9 166,8 Handel; naprawa pojazdów samochodowych... 99,0 1,0 1,0 28,7 76,8 131,6 Trade; repair of motor vehicles Transport i gospodarka magazynowa... 95,3 4,7 3,8 49,4 143,2 155,6 Zakwaterowanie i gastronomia... 93,0 7,1 6,2 70,2 116,9 128,7 Informacja i komunikacja... 86,5 13,5 12,2 117,5 254,4 286,1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa. 98,7 1,3 1,0 81,0 214,9 224,4 Financial and insurance Obsługa rynku nieruchomości... 90,2 9,8 8,9 139,2 186,0 230,6 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna... 81,2 19,1 18,9 76,2 200,9 229,6 Professional, scientific and technical Administrowanie i działalność wspierająca 99,4 0,6-0,3 30,2 86,9 96,7 Administrative and support service Edukacja... 94,0 6,0 5,1 145,5 243,9 271,8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna... 95,9 4,1 3,5 59,0 143,9 161,6 Human health and social work Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją... 97,2 2,8 1,3 86,7 132,6 143,1 Arts, entertainment and recreation Pozostała działalność usługowa... 97,6 2,4 1,9 26,9 77,8 101,6 Other service

9 FINANCES OF ENTERPRISES 345 TABL. 5 (284). AKTYWA OBROTOWE PRZEDSIĘBIORSTW Stan w dniu 31 XII CURRENT ASSETS OF ENTERPRISES As of 31 XII Ogółem Grand razem Zapasy Inventories Należności krótkoterminowe w tym of which Short-term dues Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Short- -term interperiod settlements materiały materials półprodukty i produkty w toku semifinished products and work in progress produkty gotowe finished products towary goods razem w tym z tytułu dostaw i usług of which from deliveries and services Inwestycje krótkoterminowe Short- -term investments w mln zł in mln zl O G Ó Ł E M ,5 8647,1 2239,4 1125,0 1241,5 3936, , ,6 5996,8 1209,3 T O T A L , ,1 3502,2 1874,0 2001,5 7050, , , ,1 1694, , ,9 3837,7 2161,4 2448,0 8549, , , ,1 1981, , ,8 4254,1 2147,0 2563,1 9354, , , ,3 2178,0 sektor publiczny ,2 575,9 210,0 127,7 170,2 59,8 1216,3 856,8 1440,7 105,2 public sector sektor prywatny , ,9 4044,1 2019,3 2392,9 9294, , , ,6 2072,8 private sector Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ,9 106,4 15,4 10,4 31,9 48,4 87,5 39,1 24,9 1,0 Agriculture, forestry and fishing Przemysł ,0 7972,1 3685,6 1240,7 2172,3 740, , ,3 7057,3 975,2 górnictwo i wydobywanie ,7 50,3 11,6 0,2 21,9 16,6 308,6 290,1 147,4 13,3 przetwórstwo przemysłowe 25034,4 7699,2 3545,0 1229,7 2119,0 678, ,2 9750,5 5386,3 333,7 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ,7 132,1 84,2 4,7 9,5 29,6 2162,6 1923,4 1037,8 585,3 electricity, gas, steam and air conditioning supply dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ,2 90,5 44,8 6,2 22,0 16,2 420,1 313,3 485,8 42,9 water supply; sewerage, waste management and remediation Budownictwo ,9 1467,5 178,0 672,1 187,4 391,6 2888,4 2461,6 1501,1 464,0

10 346 TABL. 5 (284). AKTYWA OBROTOWE PRZEDSIĘBIORSTW (dok.) Stan w dniu 31 XII CURRENT ASSETS OF ENTERPRISES (cont.) As of 31 XII Zapasy Inventories Należności krótkoterminowe w tym of which Short-term dues Ogółem Grand razem Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Short- -term interperiod settlements materiały materials półprodukty i produkty w toku semifinished products and work in progress produkty gotowe finished products w mln zł towary goods in mln zl razem w tym z tytułu dostaw i usług of which from deliveries and services Inwestycje krótkoterminowe Short- -term investments Handel; naprawa pojazdów samochodowych ,7 8415,4 211,2 55,9 89,7 7902,8 7625,2 6852,7 4561,8 274,4 Trade; repair of motor vehicles Transport i gospodarka magazynowa ,7 72,5 32,6 1,9 2,0 32,3 1070,2 808,0 563,1 68,9 Zakwaterowanie i gastronomia ,0 22,8 9,2 0,9 0,2 11,6 149,3 86,5 224,7 15,2 Informacja i komunikacja ,1 149,7 23,8 46,4 33,0 40,3 1105,5 955,7 949,1 105,8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ,4 8,5 0, ,4 228,8 196,9 138,3 7,7 Financial and insurance Obsługa rynku nieruchomości ,1 187,7 5,5 61,5 24,4 78,4 271,1 161,0 806,5 70,9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,3 213,3 47,5 54,9 20,4 80,8 1496,2 1172,7 914,3 130,4 Professional, scientific and technical Administrowanie i działalność wspierająca ,2 21,9 8,4 0,7 0,6 8,8 296,5 251,0 157,8 29,0 Administrative and support service Edukacja... 38,4 2,8 0,0 0,9-1,1 13,9 10,9 20,6 1,2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ,2 32,0 28,2 0,4 0,6 2,0 285,3 229,1 198,5 27,5 Human health and social work Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,0 4,6 1,5 0,2 0,0 1,4 36,2 22,1 68,5 3,7 Arts, entertainment and recreation Pozostała działalność usługowa... 71,3 13,6 7,2 0,2 0,4 5,6 35,7 31,2 18,9 3,1 Other service

11 FINANCES OF ENTERPRISES 347 TABL. 6 (285). KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE PRZEDSIĘBIORSTW Stan w dniu 31 XII SHARE EQUITY (FUNDS) OF ENTERPRISES As of 31 XII W tym Of which Ogółem Total kapitał (fundusz) podstawowy share capital (fund) kapitał (fundusz) zapasowy supplementary capital (fund) niepodzielony (nierozliczony) wynik finansowy z lat ubiegłych undistributed (unsettled) financial result from previous years wynik finansowy netto roku obrotowego net financial result of the turnover year w mln zł in mln zl O G Ó Ł E M , , ,0-4874,6 3565,2 T O T A L , , ,4-1255,5 7383, , , ,5-2042,1 8444, , , ,3 63, ,5 sektor publiczny ,1 6140,0 5093,9 239,2 401,2 public sector sektor prywatny , , ,4-175,8 9605,3 private sector Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. 325,3 131,8 148,8 6,7 20,6 Agriculture, forestry and fishing Przemysł , , ,8-668,0 5983,3 górnictwo i wydobywanie ,7 204,1 350,8-70,5 12,7 przetwórstwo przemysłowe , , ,5-308,5 4560,4 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ,1 1810, ,1-232,6 1263,2 electricity, gas, steam and air conditioning supply dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ,1 2101,4 922,4-56,4 147,0 water supply; sewerage, waste management and remediation Budownictwo ,3 1201,2 1989,5-0,9 564,6 Handel; naprawa pojazdów samochodowych 14587,7 9153,7 4947,6-1577,0 901,7 Trade; repair of motor vehicles Transport i gospodarka magazynowa ,9 813,7 1275,6 25,6 218,8 Zakwaterowanie i gastronomia ,3 717,5 134,9-202,9 90,3 Informacja i komunikacja ,1 637,7 1446,1 270,2 605,2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa. 135,8 70,3 39,6 1,1 26,8 Financial and insurance Obsługa rynku nieruchomości ,7 2409,3 1880,3-61,0 177,3 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,9 2434,9 1287,0 2870,9 1346,8 Professional, scientific and technical Administrowanie i działalność wspierająca 606,3 212,2 712,2-324,6-15,1 Administrative and support service Edukacja... 26,4 9,1 9,2-2,8 5,7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ,5 668,2 617,3-101,7 70,5 Human health and social work Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,7 196,7 121,3-166,0 5,5 Arts, entertainment and recreation Pozostała działalność usługowa... 70,1 34,5 16,9-6,1 4,4 Other service

12 348 TABL. 7 (286). KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁEK a Stan w dniu 31 XII SHARE CAPITAL OF COMPANIES a As of 31 XII Ogółem Total Skarbu Państwa of the State Treasury W tym mienie Of which estate krajowych osób państwowych fizycznych osób prawnych of domestic of state legal natural persons persons in mln zl w mln zł osób zagranicznych of foreign persons O G Ó Ł E M ,3 1354,4 899,5 2418,8 8894,0 T O T A L ,0 1192,1 851,9 4966,0 9678, ,4 803,4 785,1 4911, , ,2 787,0 733,9 6478, ,9 sektor publiczny ,6 773,1 714,1 2,0 99,2 public sector sektor prywatny ,6 13,9 19,8 6476, ,7 private sector Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. 127,3 29,3 70,7 15,8 11,1 Agriculture, forestry and fishing Przemysł ,0 409,4 420,6 3473,4 4432,0 górnictwo i wydobywanie ,1 1,0 40,4 9,7 120,4 przetwórstwo przemysłowe ,8 170,3 165,8 3395,7 4240,7 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 1810,6 235,3 152,6 1,4 53,6 electricity, gas, steam and air conditioning supply dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ,6 2,8 61,8 66,5 17,3 water supply; sewerage, waste management and remediation Budownictwo ,9 10,0 18,2 345,1 255,9 Handel; naprawa pojazdów samochodowych 8198,5-13,3 1319,4 6210,9 Trade; repair of motor vehicles Transport i gospodarka magazynowa ,3 23,0 110,6 115,6 17,4 Zakwaterowanie i gastronomia ,6 147,2 7,4 181,0 48,7 Informacja i komunikacja ,2 3,3 0,0 334,9 124,9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa. 41, ,0 12,2 Financial and insurance Obsługa rynku nieruchomości ,8 54,7 9,8 363,5 193,1 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,3 13,8 75,0 85,3 369,0 Professional, scientific and technical Administrowanie i działalność wspierająca 206,4 2,3 1,2 27,8 149,1 Administrative and support service Edukacja... 8,7-0,2 2,6 0,1 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ,4 73,0 1,9 88,6 89,5 Human health and social work Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,7 21,0 5,1 107,8 5,3 Arts, entertainment and recreation Pozostała działalność usługowa... 16,8 0,0-9,1 0,6 Other service a Dane dotyczą spółek prawa handlowego, spółek cywilnych i innych spółek powołanych odrębnymi przepisami oraz zagranicznych przedsiębiorstw drobnej wytwórczości i oddziałów przedsiębiorców zagranicznych. a Data concern commercial companies, civil law partnerships and others companies established on the basis of separate rules as well as foreign small-scale enterprises and branches of foreign enterprises.

13 FINANCES OF ENTERPRISES 349 TABL. 8 (287). ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORSTW Stan w dniu 31 XII LIABILITIES OF ENTERPRISES As of 31 XII Długoterminowe Long-term Ogółem Grand razem w tym kredyty i pożyczki of which credits and loans razem Krótkoterminowe Short-term w tym of which kredyty i pożyczki credits and loans zobowiązania z tytułu dostaw i usług liabilities from deliveries and services w mln zł in mln zl O G Ó Ł E M ,1 6920,5 3612, ,6 3639, ,0 T O T A L , ,3 6130, ,6 5924, , , , , , , , , , , , , ,0 sektor publiczny ,8 1873,2 1686,1 2196,6 736,4 687,3 public sector sektor prywatny , , , ,3 9976, ,7 private sector Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. 109,9 16,6 13,9 93,3 39,8 33,9 Agriculture, forestry and fishing Przemysł , ,7 7752, ,8 5155, ,6 górnictwo i wydobywanie ,8 52,0 40,1 436,8 42,9 69,0 przetwórstwo przemysłowe ,5 8052,1 6823, ,4 4870,8 8674,4 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 4566,6 2199,6 127,2 2367,0 43,9 1395,3 electricity, gas, steam and air conditioning supply dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ,6 855,0 762,3 652,6 197,7 197,9 water supply; sewerage, waste management and remediation Budownictwo ,4 637,5 322,7 3815,9 805,1 2168,0 Handel; naprawa pojazdów samochodowych 20788,0 4879,4 3743, ,6 3676,2 9672,3 Trade; repair of motor vehicles Transport i gospodarka magazynowa ,2 666,8 470,5 1151,4 191,9 592,5 Zakwaterowanie i gastronomia ,5 692,5 594,2 326,0 103,8 119,2 Informacja i komunikacja ,1 309,8 269,5 814,3 130,9 436,7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa. 333,0 161,4 139,1 171,6 6,0 111,5 Financial and insurance Obsługa rynku nieruchomości ,6 1145,4 1046,9 704,2 210,1 238,9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,3 1953,3 127,9 1260,0 221,5 509,0 Professional, scientific and technical Administrowanie i działalność wspierająca 661,9 126,6 110,9 535,3 62,7 132,9 Administrative and support service Edukacja... 18,5 4,3 4,3 14,2 3,5 4,9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ,2 317,7 215,1 341,5 71,4 137,1 Human health and social work Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,8 105,5 104,3 80,3 7,9 43,6 Arts, entertainment and recreation Pozostała działalność usługowa ,7 132,2 126,4 70,5 26,6 30,8 Other service

DZIAŁ XIX FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW CHAPTER XIX FINANCES OF ENTERPRISES. General notes. Uwagi ogólne

DZIAŁ XIX FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW CHAPTER XIX FINANCES OF ENTERPRISES. General notes. Uwagi ogólne DZIAŁ XIX CHAPTER XIX FINANCES OF ENTERPRISES Uwagi ogólne 1. Wyniki finansowe przedsiębiorstw dla 2000 r. prezentuje się zgodnie z ustawą z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591)

Bardziej szczegółowo

CHAPTER XIX FINANCES OF ENTERPRISES DZIAŁ XIX FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Uwagi ogólne. General notes

CHAPTER XIX FINANCES OF ENTERPRISES DZIAŁ XIX FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Uwagi ogólne. General notes DZIAŁ XIX FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW CHAPTER XIX FINANCES OF ENTERPRISES Uwagi ogólne 1. Wyniki finansowe przedsiębiorstw prezentuje się w dostosowaniu do ustawy z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowości (tekst

Bardziej szczegółowo

CHAPTER XV FINANCES OF ENTERPRISES DZIAŁ XV FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

CHAPTER XV FINANCES OF ENTERPRISES DZIAŁ XV FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁ XV FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW CHAPTER XV FINANCES OF ENTERPRISES Uwagi ogólne 1. Wyniki finansowe przedsiębiorstw dla 2000 r. prezentuje się zgodnie z ustawą z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowości (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSE PRZEDSIÊBIORSTW FINANSE PRZEDSIÊBIORSTW Uwagi ogólne FINANCE OF ENTERPRISES General notes 1. Wyniki finansowe przedsiêbiorstw dla 2000 r. prezentuje siê zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report Sprawozdanie finansowe The financial statements raport roczny annual report SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENT 1 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODOLOGICZNE 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy badania 2. Podstawowe poj cia i wska

UWAGI METODOLOGICZNE 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy badania 2. Podstawowe poj cia i wska UWAGI METODOLOGICZNE 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy badania Podstawowym źródłem danych, które wykorzystano do scharakteryzowania zbiorowości podmiotów, w których udziały posiadali inwestorzy zagraniczni

Bardziej szczegółowo

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2013 from to

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2013 from to Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY NWESTYCYJNYCH S.A. FNANCAL STATEMENT FOR A FNANCAL YEAR OF 03 from 0.0.03 to 3..03 Selected items Unofficial translation The original Polish text is binding Bilans /

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2011 from to

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2011 from to Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY NWESTYCYJNYCH S.A. FNANCAL STATEMENT FOR A FNANCAL YEAR OF 0 from 0.0.0 to 3..0 Selected items Unofficial translation The original Polish text is binding Bilans / Balans

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW W 1997 R. GRUDZIEŃ 1998 ZNAKI UMOWNE: Zero (0) - zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji GUS Departament Przedsiębiorstw Preparation of the publication CSO Enterprises Department

Opracowanie publikacji GUS Departament Przedsiębiorstw Preparation of the publication CSO Enterprises Department Opracowanie publikacji GUS Departament Przedsiębiorstw Preparation of the publication CSO Enterprises Department kierujący supervisor Katarzyna Walkowska Dyrektor Departamentu Director of the Department

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2015 from to

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2015 from to Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY NWESTYCYJNYCH S.A. FNANCAL STATEMENT FOR A FNANCAL YEAR OF 05 from 0.0.05 to 3..05 Selected items Unofficial translation The original Polish text is binding Bilans /

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Bilans / Balance Sheet

Bilans / Balance Sheet Bilans / Balance Sheet Grupa i pozycja Treść Contents Stan na / As at 2008-12-31 Stan na / As at 2009-12-31 Group and item AKTYWA ASSETS A Aktywa trwałe Non-current assets 472 085 469,70 470 831 541,13

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł BILANS 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 240 901 214 392 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 16 957 117 - wartość firmy 16 817 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 186 662 138 006 3. Należności

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo