Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2015 from to

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2015 from to"

Transkrypt

1 Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY NWESTYCYJNYCH S.A. FNANCAL STATEMENT FOR A FNANCAL YEAR OF 05 from to Selected items Unofficial translation The original Polish text is binding

2

3 Bilans / Balans sheet Lp. QUERCUS TF S.A. Tytuł / tems 3..05r r. A AKTYWA TRWAŁE / FXED ASSETS , ,68 Wartości niematerialne i prawne / ntangible assets 39, ,95 Koszty zakończonych prac rozwojowych / R&D expenses Wartość firmy / Goodwill 3 nne wartości niematerialne i prawne / Other intangible assets 39, ,95 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne / Advances for intangible assets Rzeczowe aktywa trwałe / Tangible fixed assets , ,95 Środki trwałe / Tangible fixed assets in use , ,95 a b grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) / land (including right to perpetual usufruct) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne / buildings, premises, civil and water engineering structures , ,4 c urządzenia techniczne i maszyny / technical equipment and machines , ,03 d środki transportu / vehicles , ,5 e inne środki trwałe / other tangible fixed assets Środki trwałe w budowie / Tangible fixed assets under construction 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie / Advances for tangible fixed assets under construction Należności długoterminowe / Longterm receivables ,9 57 9,94 Od jednostek powiązanych / From related parties Od jednostek pozostałych / From other entities ,9 57 9,94 V nwestycje długoterminowe / Longterm investments , ,00 Nieruchomości / Real property Wartości niematerialne i prawne / ntangible assets 3 Długoterminowe aktywa finansowe / Longterm financial assets , ,00 a w jednostkach powiązanych / in related parties udziały lub akcje/ shares inne papiery wartościowe / other securities udzielone pożyczki / loans granted inne długoterminowe aktywa finansowe / other longterm financial assets b w pozostałych jednostkach / in other entities , ,00 udziały lub akcje / shares inne papiery wartościowe / other securities udzielone pożyczki / loans granted inne długoterminowe aktywa finansowe / other longterm financial assets , ,00 4 nne inwestycje długoterminowe / Other longterm investments V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Longterm prepayments , ,84 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Deferred tax assets , ,84 nne rozliczenia międzyokresowe / Other prepayments B AKTYWA OBROTOWE / CURRENT ASSETS , ,63 Zapasy / nventory Materiały / Materials Półprodukty i produkty w toku / Semifinished products and work in progress 3 Produkty gotowe / Finished products 4 Towary / Goods 5 Zaliczki na dostawy / Advances for deliveries Należności krótkoterminowe / Shortterm receivables , ,03 Należności od jednostek powiązanych / Receivables from related parties a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: / trade receivables, maturing: do miesięcy / up to months powyżej miesięcy / above months b inne / other Należności od pozostałych jednostek / Receivables from other entities , ,03 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: / trade receivables, maturing: , ,8 do miesięcy / up to months , ,8 powyżej miesięcy / above months b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń / receivables from tax, subsidy, customs, social security and c inne / other 8 47,54 70, d dochodzone na drodze sądowej / claimed at court nwestycje krótkoterminowe / Shortterm investments , ,6 Krótkoterminowe aktywa finansowe / Shortterm financial assets , ,6 a w jednostkach powiązanych / in related parties udziały lub akcje / shares inne papiery wartościowe / other securities udzielone pożyczki / loans granted inne długoterminowe aktywa finansowe / other longterm financial assets b w pozostałych jednostkach / in other entities udziały lub akcje / shares inne papiery wartościowe / other securities udzielone pożyczki / loans granted inne długoterminowe aktywa finansowe / other longterm financial assets c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / cash and other pecuniary assets , ,6 środki pieniężne w kasie i na rachunkach / cash in hand and at bank , ,6 inne środki pieniężne / other cash inne aktywa pieniężne / other pecuniary assets nne inwestycje krótkoterminowe / Other shortterm investments V Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. / Shortterm prepayments , ,99 AKTYWA RAZEM / TOTAL ASSETS , ,3

4 QUERCUS TF S.A. Bilans / Balans sheet Lp. Tytuł / tems 3..05r r. A KAPTAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY / EQUTY , ,0 Kapitał (fundusz) podstawowy / Share capital , ,60 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) / Called up share capital (negative value) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) / Own shares (negative value) V Kapitał (fundusz) zapasowy / Supplementary capital , ,08 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny / Revaluation reserve V Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe / Other reserve capitals ,30 0,00 V Zysk (strata) z lat ubiegłych / Previous years profit (loss) V Zysk (strata) netto / Net profit (loss) , ,33 X Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) / Writeoff on net profit during the financial year (negative value) B ZOBOWĄZANA REZERWY NA ZOBOWĄZANA / LABLTES AND PROVSONS FOR LABLTES , ,69 Rezerwy na zobowiązania / Provisions for liabilities , ,49 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Provision for deferred income tax , ,49 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne / Provision for retirement and similar benefits długoterminowa / longterm krótkoterminowa / shortterm 3 Pozostałe rezerwy / Other provisions długoterminowa / longterm krótkoterminowa /shortterm Zobowiązania długoterminowe / Longterm liabilities 4 604,6 0,00 Wobec jednostek powiązanych / To related parties Wobec pozostałych jednostek/ To other entities 4 604,6 0,00 a kredyty i pożyczki / credits and loans b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych / arising from issuance of debt securities c inne zobowiązania finansowe / other financial liabilities 4 604,6 0,00 d inne/ other Zobowiązania krótkoterminowe / Shortterm liabilities , ,33 Wobec jednostek powiązanych / To related parties a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: / trade liabilities, maturing: do miesięcy/ up to months powyżej miesięcy / above months b inne / other Wobec pozostałych jednostek / To other entities , ,33 a kredyty i pożyczki / credits and loans b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych / arising from issuance of debt securities c inne zobowiązania finansowe / other financial liabilities 8 86,4 0,00 d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:/ trade liabilities, maturing: , ,74 do miesięcy / up to months , ,74 powyżej miesięcy / above months e zaliczki otrzymane na dostawy / received advances for deliveries f zobowiązania wekslowe / billofexchange liabilities g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń / tax, customs, insurance and other liabilities 75 44, , h z tytułu wynagrodzeń / payroll liabilities i inne / other , ,47 3 Fundusze specjalne / Special funds V Rozliczenia międzyokresowe / Accruals 50 85, ,87 Ujemna wartość firmy / Negative goodwill nne rozliczenia międzyokresowe / Other accruals 50 85, ,87 długoterminowa / longterm krótkoterminowa/shortterm 50 85, ,87 PASYWA RAZEM / TOTAL LABLTES , ,70

5 QUERCUS TF S.A. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł / Diluted book value per share (PLN) Tytuł / tems 3..05r r. Wartość księgowa / Book value , ,55 Liczba akcji / Number of shares , ,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) / Book value per share (PLN) 0,76 0,7 Rozwodniona liczba akcji / Diluted number of shares , ,00 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) / Diluted book value per share (P 0,76 0,7 Lp. POZYCJE POZABLANSOWE / OFF BALANCE SHEET TEMS Tytuł / tems 3..05r r. Należności warunkowe / Contingent receivables. Od jednostek powiązanych (z tytułu) / from related parties, (due to) otrzymanych gwarancji i poręczeń / received quarantees and sureties. Od pozostałych jednostek (z tytułu) / in other entities, (due to) Zobowiązania warunkowe / Contingent liabilities. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) / from related parties, (due to ) udzielonych gwarancji i poręczeń / quarantees and sureties. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) / in other entities, (due to) udzielonych gwarancji i poręczeń / guarantees and sureties 3 nne (z tytułu)/ nne (z tytułu) / Other, (due to) Pozycje pozabilansowe razem / Total off balance sheet items sporządził / made... Podpisy Członków Zarządu / Signatures of Members of the Board Data 3 lutego 06 rok 3

6 Rachunek zysków i strat / ncome statement Lp. QUERCUS TF S.A. Tytuł / tems Wykonanie za okres / Performance for the period.0.05r.3..05r..0.04r.3..04r. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: / A Net revenues from sales of products, goods and materials, including: , ,46 od jednostek powiązanych / from related parties przychody netto ze sprzedaży produktów / net revenues from sales of products , ,46 przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów / net revenues from sales of goods and materials 8 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: / Cost of B products, goods and materials sold, including: , ,89 jednostkom powiązanym / to related parties Koszt wytworzenia sprzedanych produktów / Manufacturing cost of products sold , ,89 Wartość sprzedanych towarów i materiałów / Value of goods and materials sold C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (AB) / Gross profit (loss) on sales (AB) , ,57 D Koszty sprzedaży / Selling costs , ,78 E Koszty ogólnego zarządu / General and administrative costs , ,9 F Zysk (strata) ze sprzedaży (CDE) / Profit (loss) on sales (CDE) , ,50 G Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues 6 40, ,9 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych / Gain on disposal of nonfinancial fixed assets 586, ,00 Dotacje / Subsidies nne przychody operacyjne / Other operating revenues , ,9 H Pozostałe koszty operacyjne / Other operating expenses 0 700,50 738,80 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych / Loss on disposal of nonfinancial assets Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych / Revaluation of nonfinancial fixed assets nne koszty operacyjne / Other operating expenses ,50 738,80 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+GH) / Profit (loss) on operating activities (F+GH) , ,99 J Przychody finansowe / Financial revenues , ,8 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: / Dividend and profit sharing, including: od jednostek powiązanych / from related parties Odsetki, w tym: / nterest, including: , ,8 od jednostek powiązanych / from related parties Zysk ze zbycia inwestycji / Gain on disposal of investments V Aktualizacja wartości inwestycji / Revaluation of investments , ,00 V nne / Other K Koszty finansowe / Financial expenses ,4 584,5 Odsetki, w tym: / nterest, including: 3 079,58 334,86 dla jednostek powiązanych / for related parties Strata ze zbycia inwestycji/ Loss on disposal of investments Aktualizacja wartości inwestycji / Revaluation of investments V nne / Other 0 779,84 49,39 L Zysk (strata) z działalności gospodarczej (+JK) / Profit (loss) on business activities (+JK) , ,0 M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.. M..) / Result on extraordinary events (M.. M..) Zyski nadzwyczajne / Extraordinary gains 35 Straty nadzwyczajne / Extraordinary losses 36 N Zysk (strata) brutto (L±M) / Gross profit (loss) (L+/M) , ,0 O Podatek dochodowy / ncome tax 37 ( ,73) ( ,98) część bieżąca / current part ( ,00) ( ,00) część odroczona / deffered part ,7 (6 59,98) P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) / Other statutory reductions in profit (increases in loss) 38 R Zysk (strata) netto (NOP) / Net profit (loss) (NOP) , ,04 Tytuł / tems 3..05r r. Wynik netto/ Net result , ,04 Liczba akcji zwykłych / Number of shares , ,00 Wartość na jedną akcję zwykłą (w zł) / Book value per share 0,47 0,46 Rozwodniona liczba akcji / Diluted number of shares , ,00 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) / Diluted book value per share (PLN) 0,47 0,46 Nr noty Zysk netto na jedną akcję w zł / Earnings (loss) per ordinary share (PLN) sporządził / made... Podpisy Członków Zarządu / Signatures of Members of the Board Data 3 lutego 06 rok 4

7 QUERCUS TF S.A. Zestawienie zmian w kapitale własnym / Statment of changes in equity Lp. Tytuł / tems.0.05r.3..05r r.3..04r.. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) / Opening balance of equity , ,0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości / changes in accounting principles b) korekty błędów / adjustments of fundamental errors.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych / Opening balance of equity after adjustments , ,0 Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu / Opening balance of share capital , ,60.. Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego / Changes in share capital (3 567,30) ( ,00) a) zwiększenie (z tytułu) / increase (due to) emisji akcji (wydania udziałów) / issue of shares b) zmniejszenie (z tytułu) / decrease (due to) (3 567,30) ( ,00) umorzenie akcji (udziałów) / redemption of shares (3 567,30) ( ,00).. Kapitał (fundusz) zakładowy na koniec okresu/ Closing balance of share , ,60 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu / Opening balance of called up share capital.. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy / Changes in called up share capital a) zwiększenie (z tytułu) / increase (due to) b) zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to).. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu / Closing balance of called up share capital 3 Akcje (udziały) własne na początek okresu / Opening balance of own shares 3.. Zmiany akcji (udziałów) własnych / Changes of own Shares a) zwiększenie (z tytułu) / increase (due to) ( ,50) ( ,50) akcje własne w celu umorzenia/share redemption and cancellation ( ,50) ( ,50) b) zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to) , ,50 akcje własne w celu umorzenia/share redemption and cancellation , , Akcje (udziały) własne na koniec okresu / Closing balance of own shares Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu / Opening balance of supplementary capital , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego / Changes in supplementary capital , ,83 a) zwiększenia (z tytułu) / increase (due to) , ,83 rozwiązanie kapitału rezerwowego/ solution to the reserve capitals 8 74, ,50 emisji akcji powyżej wartości nominalnej / issue of shares above face value , ,33 z podziału zysku (ustawowo) / from profit distribution (statutory) podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) / from profit distribution (above the statutory minimum value) 0,00 b zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to) 0,00 ( ,00) pokrycia straty / loss coverage ( ,6) 0,00 wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych / separation of the capital reserve for the costs of Share buyback ,45 ( ,00) 4.. supplementary capital Kapitał (funduszu) zapasowy na koniec okresu / Closing balance of 0, ,9 5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości / Opening balance of revaluation reserve 5.. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny / Changes in revaluation reserve a) zwiększenie (z tytułu) / increase (due to) 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to) zbycia środków trwałych / sales of tangible fixed assets Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu / Closing balance 0, of revaluation reserve 6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu / Opening balance of other reserve capitals Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych / Changes in other reserve capitals 3 567, ,00 a) zwiększenia (z tytułu) / increase (due to) , ,00 reserve capital for buyback , ,00 kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego/reserve capital from share capital 3 567, ,00 b) zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to) ( ,6) ( ,00) skup akcji własnych/buyback ( ,50) ( ,50) rozwiązanie kapitału rezerwowego/solution to the capital reserve (8 74,66) (86 838,50) 6.. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu / Closing balance of other reserve capitals , ,00 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu / Opening balance of previous years' profit (loss) , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu / Opening balance of previous years' profit , ,33 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości / changes in accounting principles korekty błędów / adjustments of fundamental errors 7.. porównywalnych / Opening balance of previous years' profit, after adjustments , ,33 a) zwiększenia (z tytułu)/ increase (due to) podziału zysku z lat ubiegłych / distribution of previous years profit b) zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to) ( ,04) ( ,33) pokrycie straty z lat ubiegłych / cover losses from previous years wypłata dywidendy / divident payment zwiększenie kapitały zapasowego / supplementary capital ( ,04) ( ,33) 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu / Closing balance of previous years' profit 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu () / Opening balance of previous years' loss () 5

8 QUERCUS TF S.A. a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości/ changes in accounting principles b) korekty błędów/ adjustments of fundamental errors 7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych / Opening balance of previous years' loss, after adjustments a) zwiększenia (z tytułu)/ zwiększenia (z tytułu) / increase (due to) przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia / previous years loss brought forward b) zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to) pokrycie straty z zysku za 00 rok / cover losses for previous years 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu / Closing balance of previous years' loss 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu / Closing balance of previous years' profit (loss) 8 Wynik netto / Net result , ,04 a) zysk netto / net profit , ,04 b) strata netto (wielkość ujemna) / net loss (negative value) c) odpisy z zysku (wielkość ujemna) / writeoffs on profit (negative value) Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) / Closing balance of equity , ,55 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) / Equity including proposed profit distribution (loss coverage) , ,55 sporządził / made... Podpisy Członków Zarządu / Signatures of Members of the Board Data 3 lutego 06 rok 6

9 QUERCUS TF S.A. Rachunek przepływów pieniężnych / Statement of Cash flow Lp. Tytuł / tems r.3..05r r.3..04r. A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej / Cash flows from operating activities Zysk (strata) netto / Net profit (loss) , ,04 Korekty razem / Total adjustments ( ,07) ,94 Amortyzacja / Amortisation and depreciation , ,0 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych / Exchange gains (losses) 3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) / nterest and profit sharing (dividend) (8 49,86) ( 00 66,3) 4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej / Profit (loss) on investment activities (96 877,9) (5 90,00) 5 Zmiana stanu rezerw / Change in provisions 8 948, ,05 6 Zmiana stanu zapasów / Change in inventory 7 Zmiana stanu należności / Change in receivables ( ,89) ,5 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów / Change in shortterm liabilities excluding credits and loans ,64 ( ,86) 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych / Change in prepayments and accruals (59 67,99) ( 760 4,55) 0 nne korekty / Other adjustments Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ± ) / Net cash flows from operating activities ( +/ ) , ,98 B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej / Cash flows from investment activities Wpływy / nflows , ,46 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych / Disposal of intangible and tangible fixed assets , ,00 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne / Disposal of investments in real property and in intangible assets 3 Z aktywów finansowych, w tym: / From financial assets, including: , ,46 a) w jednostkach powiązanych / in related parties zbycie aktywów finansowych / sales of financial assets dywidendy i udziały w zyskach / dividend and profit sharing spłata udzielonych pożyczek długoterminowych / repayment of granted longterm loans odsetki / interest inne wpływy z aktywów finansowych / other inflows from financial assets b) w pozostałych jednostkach / in other entities , ,46 zbycie aktywów finansowych / sales of financial assets 0, ,00 dywidendy i udziały w zyskach / dividend and profit sharing spłata udzielonych pożyczek długoterminowych / repayment of granted longterm loans odsetki / interest , ,46 inne wpływy z aktywów finansowych / other inflows from financial assets 4 nne wpływy inwestycyjne / Other inflows from investment activities Wydatki / Outflows , , Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych / Purchase of intangible assets and tangible fixed assets , , nwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne / nvestments in real property and intangible assets 3 Na aktywa finansowe, w tym: / For financial assets, including: a) w jednostkach powiązanych / in related parties nabycie aktywów finansowych / purchase of financial assets udzielone pożyczki długoterminowe / longterm loans granted b) w pozostałych jednostkach / in other entities nabycie aktywów finansowych / purchase of financial assets udzielone pożyczki długoterminowe / longterm loans granted 4 nne wydatki inwestycyjne / Other outflows from investment activities Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej () / Net cash flows from investment activities () , ,5 C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej / Cash flows from financial activities Wpływy / nflows Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału / Net inflows from issuance of shares and other capital instruments and from capital contributions Kredyty i pożyczki / Credits and loans 3 Emisja dłużnych papierów wartościowych / ssuance of debt securities 4 nne wpływy finansowe amortyzacja dyskonta bonów skarbowych / Other inflows Wydatki / Outflows ( ,3) ( ,69) Nabycie akcji (udziałów) własnych / Purchase of own shares ( ,50) ( ,50) Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli / Dividend and other payments to shareholders 3 nne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku / Profit distribution liabilities other than profit distribution payments to shareholders 4 Spłaty kredytów i pożyczek / Repayment of credits and loans 5 Wykup dłużnych papierów wartościowych / Redemption of debt securities 6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych / Payment of other financial liabilities 7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego / Payment of liabilities arising from financial leases (53 93,83) (7 6,96) 8 Odsetki / nterest (8 57,80) (7 593,3) 9 nne wydatki finansowe / Other outflows from financial activities Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej () / Net cash flows from financial activities () ( ,3) ( ,69) D Przepływy pieniężne netto, razem (A. ± B. ± C.) / Total net cash flows (A.. +/ B. +/ C.) ( ,50) ,54 E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: / Balance sheet change in cash, including: ( ,50) ,54 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych / change in cash due to exchange differences F Środki pieniężne na początek okresu / Cash opening balance , ,07 7

10 QUERCUS TF S.A. G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: / Closing balance of cash (F+/D), including: , ,6 o ograniczonej możliwości dysponowania/ of limited disposability sporządził / made... Podpisy Członków Zarządu / Signatures of Members of the Board Data 3 lutego 06 rok 8

11

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2013 from to

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2013 from to Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY NWESTYCYJNYCH S.A. FNANCAL STATEMENT FOR A FNANCAL YEAR OF 03 from 0.0.03 to 3..03 Selected items Unofficial translation The original Polish text is binding Bilans /

Bardziej szczegółowo

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2011 from to

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2011 from to Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY NWESTYCYJNYCH S.A. FNANCAL STATEMENT FOR A FNANCAL YEAR OF 0 from 0.0.0 to 3..0 Selected items Unofficial translation The original Polish text is binding Bilans / Balans

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017 Półroczne skrócone sprawozdanie finsowe za roku Bilans Aktywa 30.06. 31.12.2016 30.06.2016 A. A k t y w a t r w a ł e 58 843 58 890 59 205. Wartości niematerialne i prawne 1 1. Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł BILANS 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 240 901 214 392 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 16 957 117 - wartość firmy 16 817 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 186 662 138 006 3. Należności

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report Sprawozdanie finansowe The financial statements raport roczny annual report SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENT 1 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q I / 2005

Formularz SA-Q I / 2005 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 900 6 980 722,24 1 456,05 II. Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo