Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Wymiana doświadczeń z Urzędem Pracy w Semily r. Temat prezentacji: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej Projekt pt.: Wymiany i spotkania transgraniczne (WIST) Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci

2 Urząd w Semily zapewnił uczestnikom wymiany firmowe limuzyny

3 Zajęcia merytoryczne w Urzędzie Pracy w Semily

4 Program kulturowy

5 Czas wolny wypełniało zwiedzanie okolic, delektowanie się miejscową kuchnią oraz zdrowa rywalizacja w kręgle (dobra na spalanie kalorii po smakowitych posiłkach)

6 Nasi Opiekunowie

7 Oficjalne zakończenie pobytu Zwieńczeniem wymiany w Czechach było rozdanie certyfikatów

8 Opiekunka Wymiany Pani Mgr Michaela Dlasková Dyrektor Urzędu Pracy w Semily Mgr Jan Rychlik

9 Działalność gospodarcza w Republice Czeskiej

10 Definicja: Przez prowadzenie działalności gospodarczej rozumie się systematyczną działalność wykonywaną samodzielnie przez przedsiębiorcę, we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność w celu osiągnięcia zysku.

11 Przedsiębiorców dzieli się według działalności, którą prowadzą: - osoba wpisana do rejestru handlowego, - osoba, która prowadzi działalność na podstawie zezwolenia innego niż na prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów (punkty kontroli technicznej, bankowość, producenci energii elektrycznej oraz inni, w szczególności wymienieni w 3 ust. 3 ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej /živnostenský zákon/), - osoba, która prowadzi działalność rolniczą i wpisana jest do ewidencji na podstawie odrębnych przepisów, - osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

12 Ramy prawne prowadzenia działalności gospodarczej Do podstawowych aktów prawnych należy: - kodeks handlowy regulujący kwestie związane z założeniem osób prawnych oraz stosunki między przedsiębiorcami - Ustawa nr 455/ ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej (živnostenský zákon) regulująca prowadzenie działalności gospodarczej

13 Inne przepisy prawa (ustawy i obwieszczenia) precyzujące już specjalistyczne kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów działalności (prawo budowlane, ustawa o odpadach, o prowadzeniu działalności gospodarczej w turystyce itp.). Czeskie Normy Państwowe, regulujące wymogi, które przedsiębiorcy powinni spełniać a ich nieprzestrzeganie, w przypadku nastąpienia zdarzenia nadzwyczajne, powoduje ściganie przedsiębiorcy przez organy państwowe lub sąd.

14 Przedsiębiorca może prowadzić działalność na terytorium Republiki Czeskiej: Czasowo: - swoboda świadczenia usług przez polskie przedsiębiorstwa w RCZ 69a) ust. 1 i 2 ustawy o działalności gospodarczej Na stałe: - warunkiem jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej (živnostenské oprávnění).

15 Czasowe prowadzenie działalności gospodarczej Prawo obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób prawnych mających siedzibę na terytorium jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej do świadczenia usług na terytorium Republiki Czeskiej. Zasada swobody świadczenia usług oznacza - pojęcie świadczenia usług obejmuje de facto jakąkolwiek działalność gospodarczą, która jest zazwyczaj wykonywana odpłatnie. Tymczasowość świadczenia usług należy rozumieć jako wykonywanie działalności opartej na czynnościach okazjonalnych i realizowanych od czasu do czasu.

16 Urzędy ds. działalności gospodarczej Kontrola usługodawców pod kątem: - obywatelstwa kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub - posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności, którą wykonuje na terenie Republiki Czeskiej. - czasowych okoliczności tymczasowości świadczenia usług, tj. długość wykonywania działalności na terytorium RCZ, częstotliwość, utworzenie zakładu itp. Podmiotu świadczącego usługi na terytorium RCZ nie dotyczą inne przepisy ustawy o działalności gospodarczej.

17 Typy działalności gospodarczej Podlegające zgłoszeniu: - wolne rozporządzenie Rady Ministrów nr 140/2000 Dz.U. - rzemieślnicze załącznik nr 1 ustawy nr 455/1991 Dz.U. - wiązane załącznik nr 2 ustawy nr 455/1991 Dz.U.

18 Wolne ponad 100 rodzajów działalności gospodarczej, które nie są uwarunkowane kwalifikacjami zawodowymi przedsiębiorcy. Między innymi znajdują się tu najczęściej spotykane przedmioty działalności gospodarczej jak np.: - handel detaliczny towarami mieszanymi, - wyspecjalizowany handel detaliczny, - prowadzenie stacji paliw i smarów

19 Rzemieślnicze: Zdobycie nauki w zawodzie oraz 3 lata praktyki w zakresie wykonywania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który nie spełnia kwalifikacji zawodowych może dokumenty o kwalifikacjach zawodowych zastąpić m.in. świadectwem czeladniczym, świadectwem o ukończeniu studiów pokrewnego kierunku, potwierdzeniem o rekwalifikacji lub innym dokumentem o kwalifikacjach zawodowych i in.

20 Wiązane Kwalifikacje zawodowe dla działalności wiązanych są uregulowane w przepisach szczegółowych wymienionych w załączniku nr 2 ustawy o działalności gospodarczej lub są określone w tym załączniku. Do takich rodzajów działalności należą przykładowo: - działalność doradców księgowych, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ewidencji podatkowej (uproszczona forma ewidencji dla małych firm prowadzonych przez osoby fizyczne przyp. tłum.) - usługi masażu, odnowy biologicznej i regeneracji - zakup i sprzedaż zabytków kultury lub przedmiotów o wartości kulturowej oraz inne.

21 Koncesjonowane załącznik nr 3 ustawy /1991 Dz.U. To specjalna grupa działalności, jest to działalność, do której prowadzenia przedsiębiorca nie ma automatycznego prawa. Nie wystarczy samo zgłoszenie rozpoczęcia działalności, w celu uzyskania zezwolenia niezbędne jest złożenie odrębnego wniosku. Wydanie zezwolenia jest uzależnione od zgody wydanej przez któryś z organów państwowych (wymienione bezpośrednio w załączniku nr 3 ustawy o działalności gospodarczej). Do takich rodzajów działalności należą przykładowo: - rozwój, produkcja, naprawy, przeróbki, zakup, sprzedaż, wypożyczanie, przechowywanie, likwidacja oraz niszczenie broni, - specjalna ochronna dezynfekcja, dezynsekcja oraz deratyzacja w zakładach przemysłu spożywczego i rolniczego, za wyjątkiem specjalistycznych czynności w zakresie opieki hodowlanej nad roślinami. - wykonywanie czynności z materiałami wybuchowymi i ogniami sztucznymi.

22 Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej Osoba fizyczna z dniem zgłoszenia. Osoba prawna z dniem wpisu do rejestru handlowego w zakresie wpisanego pierwszego przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku pozostałych rodzajów działalności z dniem zgłoszenia. Urząd ds. działalności gospodarczej podejmuje decyzję w sprawie wniosku o wydanie koncesji w ciągu 60 dni od dnia jego złożenia. Kartę koncesyjną wydaje się przedsiębiorcy w ciągu 15 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o udzieleniu koncesji.

23 Terminy Urząd ds. działalności gospodarczej ma obowiązek, dla tzw. wolnych działalności, wydania zezwolenia na prowadzenie działalności (živnostenský list) w ciągu 15 dni od dnia doręczenie zgłoszenia, jeżeli przedsiębiorca spełnia warunki określone w ustawie i nie ma przeszkód co do prowadzenia działalności, wniosek o wpis do rejestru handlowego musi zostać złożony w terminie 90 dni od dnia doręczenia potwierdzenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej [tj. karty działalności gospodarczej (živnostenský list) lub dokumentu koncesyjnego (koncesní listina)].

24 Opłaty zgłoszenie działalności gospodarczej (opłata podlega uiszczeniu w dniu zgłoszenia) CZK wniosek o wydanie koncesji CZK wyciąg z rejestru karnego 50 CZK

25 Rejestracje wymagane w stosunku do podmiotu gospodarczego odnoszące się do prowadzenia Zgłoszenie do ewidencji we właściwym urzędzie skarbowym działalności w ciągu 30 dni od rozpoczęcia gospodarczej działalności (uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej), Zgłoszenie swojej osoby oraz pracowników we właściwym miejscowo zakładzie ubezpieczeń społecznych (správa sociálního zabezpečení) w ciągu 8 dni, Zgłoszenie swojej osoby oraz pracowników w wybranym zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych w ciągu 8 dni, Złożenie zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia wypadkowego za pracowników

26 Niektóre obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wynikające z ustawy - obowiązki dotyczące przedstawiciela odpowiedzialnego o (odpovědný działalności zástupce), gospodarczej - obowiązki wynikające z prowadzenia działalności w zakładzie, - obowiązki odnoszące się do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej siedziby, - obecność osoby znającej język czeski w zakładzie, - zgłoszenie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, - przedłożenie dokumentów o prowadzeniu działalności gospodarczej, - kwalifikacje pracowników, - przestrzeganie szczególnych przepisów prawa, - obowiązek zgłoszenia zmian danych.

27 Podatki Dochodowy od osób fizycznych: - od liniowy 15% (dla wszystkich, w tym przedsiębiorców), Dochodowy od osób prawnych: - od % Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od wartości obrotu za rok kalendarzowy 25 mln CZK Limit do zwolnienia podmiotowego z VAT CZK Stawki VAT: - podstawowa 19%, - zmniejszona od %

28 Zeznanie podatkowe składa się: - do 30. marca ( w przypadku osobistego rozliczania) - do 30. czerwca ( w przypadku korzystania z usługi doradcy podatkowego)

29 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne płaci się bezpośrednio zakładom ubezpieczeń zdrowotnych (ZUZ) - 13,5%., Ubezpieczenie chorobowe ( 4,4% podstawy wymiaru), rentowo-emerytalne (28% podstawy wymiaru) oraz fundusz pracy na państwową politykę zatrudnienia (1,6% podstawy wymiaru) odprowadza się do ZUS, Ubezpieczenie wypadkowe prowadzą komercyjne zakłady ubezpieczeń wskazane przez państwo

30 w tym koszty pracodawcy Czeski pracodawca opłaca również składki na rzecz ubezpieczeń społecznych za pracowników. Składki te wynoszą 26% podstawy wymiaru w tym 3,3% na ubezpieczenie chorobowe, 19,5% na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz 3,2% na państwową politykę zatrudnienia. Do tych wydatków dochodzi jeszcze składka w wysokości 9% na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego pracownika składka na ubezpieczenie odpowiedzialności pracodawcy za szkody powstałe przy wypadku w pracy lub chorobie zawodowej. Dla wyliczenia składki są stosowane współczynniki w zależności od przeważającej działalności pracodawcy (2,8-50,4 %).

31 Dziękujemy za uwagę Uczestniczki wymiany doświadczeń w Semily październik 2008 Anna Zug Alicja Przepiórska Małgorzata Kociuba Marta Grzynko Agata Doubrawa Agnieszka Szpak Anna Nowacka-Kapsa Barbara Didyk

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej I. Uwarunkowania ogólne. Ustawa o działalności gospodarczej Republiki Czeskiej Nr. 455/1991, (po euro- nowelizacji Nr 167/2004 z dnia 25.3.2004.)

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Spis treści: 1. Pojęcie działalności gospodarczej str. 1 2. Nazwa i zakres działalności str. 2 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3808 Warszawa, 3 sierpnia 2015 r.

Druk nr 3808 Warszawa, 3 sierpnia 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-82-15 Druk nr 3808 Warszawa, 3 sierpnia 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 672 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 672 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 672 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.

Ustawa. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne SP.K. UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7 00-236 WARSZAWA www.kmw-adwokaci.pl Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 października 2010 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 220 15366 Poz. 1447 1447 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Rozpoczęcie działalności gospodarczej procedury związane z zakładaniem firmy, obowiązki przedsiębiorcy, podstawowe przepisy prawa czyli od czego zacząć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności. mgr Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności. mgr Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie naleŝy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ. Informator dla Przedsiębiorców

ŚWIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ. Informator dla Przedsiębiorców MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Europejskich Spraw Gospodarczych Wydział Świadczenia Usług ŚWIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsiębiorców Warszawa, grudzień 2005 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3 Zjawisko utrzymującego się ogólnego wzrostu cen na towary i usługi to: A) inflacja B) deflacja C) dewaluacja

Pytanie nr 3 Zjawisko utrzymującego się ogólnego wzrostu cen na towary i usługi to: A) inflacja B) deflacja C) dewaluacja Pytanie nr 1 Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej reguluje: A) ustawa o swobodzie działalności gospodarczej B) ustawa Kodeks postępowania administracyjnego C) ustawa o działalności

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y Aby ułatwić Państwu rozpoczęcie działalności gospodarczej proponujemy skorzystanie z przewodnika, który pokazuje, krok po kroku, jakie czynności należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 15-17 listopada 2004 r.

WARSZAWA 15-17 listopada 2004 r. MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ WARSZAWA 15-17 listopada 2004 r. SZKOLENIE ZOSTAŁO SFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY WŁAŚCICIELEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH JEST MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo