1. Kogo dotyczy oferta ubezpieczenia? 4. Wyłączenia odpowiedzialności. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej. 5. Dobrowolność. 6. Składanie roszczeń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Kogo dotyczy oferta ubezpieczenia? 4. Wyłączenia odpowiedzialności. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej. 5. Dobrowolność. 6. Składanie roszczeń"

Transkrypt

1 Karta Produktu podstawowe informacje na temat ubezpieczenia kredytobiorcy kredyty gotówkowe w ramach działalności przejętej przez Alior Bank SA z Banku BPH SA Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem oferowanym za pośrednictwem Agenta ubezpieczeniowego wskazanego we wniosku ubezpieczeniowym, działającego w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela. Agent współpracuje z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi, wpisany jest do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które wręczane są Kredytobiorcy wraz z umową kredytową, a poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej Kredytobiorcy. 1. Kogo dotyczy oferta ubezpieczenia? Ochroną może zostać objęty Kredytobiorca Alior Banku SA, który: ukończył 18 lat i w okresie spłaty nie ukończy 75 lat, mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, kwota udzielonego, z wyłączeniem odsetek i prowizji z tytułu Umowy, z którym wiąże się umowa ubezpieczenia nie przekracza zł, wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową i złożył oświadczenia zawarte we Wniosku ubezpieczeniowym. Uwaga: Kredytobiorca nie spełniający w/w warunków nie może zostać ubezpieczony. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej Zgon Zgon w następstwie Nieszczęśliwego wypadku Niezdolność do pracy Czasowa niezdolność do pracy Utrata pracy albo Poważne zachorowanie (w zależności od źródła dochodu) Poważne zachorowanie Opcja 1 Opcja 2 Ubezpieczony może być objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach tylko i wyłącznie Opcji 1 albo Opcji 2. Zwróć uwagę, że w ramach Opcji 1 ochrona z tytułu utraty pracy stosowana jest zamiennie z ochroną z tytułu poważnego zachorowania. Nie można mieć obu jednocześnie. Zakres ochrony zależy od tego z jakiego źródła będziesz uzyskiwać dochód w chwili zdarzenia ubezpieczeniowego: Ochrona w ramach Opcji 1 w zakresie Utraty pracy dotyczy Ubezpieczonych, którzy w dniu zdarzenia są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, czas określony dłuższy niż okres trwania umowy, lub prowadzą działalność gospodarczą. Pozostałe osoby objęte są ochroną w zakresie Poważnego zachorowania. 3. Okres trwania Umowy ubezpieczenia i koszt ubezpieczenia Okres trwania umowy ubezpieczenia odpowiada okresowi spłaty ustalonemu w umowie o kredyt. Wysokość jednorazowej składki ubezpieczeniowej stanowi iloczyn wyrażonej w złotych kwoty, liczby miesięcznych rat i stawki ubezpieczeniowej wskazanej we wniosku ubezpieczeniowym. Wysokość składki ubezpieczeniowej określona jest w Polisie ubezpieczeniowej. 4. Wyłączenia odpowiedzialności Pamiętaj: mogą zaistnieć okoliczności ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, na przykład, w przypadku zdarzenia: Zgon, Zgon w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, Niezdolność do pracy, Poważne zachorowanie albo Czasowa niezdolność do pracy, które: zaszło w okresie pierwszych 12 m-cy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia i jest skutkiem Nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił lub choroby stwierdzonej lub choroby leczonej, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, Pozostałe wyłączenia ochrony opisano w paragrafie WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 5. Dobrowolność Zawarcie umowy ubezpieczenia jest dobrowolne, możesz ją wypowiedzieć w dowolnym momencie składając w Banku wypowiedzenie. Pamiętaj: jeśli odstąpisz od Umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia, nie poniesiesz żadnych kosztów ubezpieczenia jeśli wypowiesz Umowę ubezpieczenia po upływie pierwszych 30 dni od jej zawarcia, ponosisz koszt ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez Ubezpieczyciela 6. Składanie roszczeń Ochrona udzielana jest przez Ubezpieczyciela: Lighthouse Life Assurance Company Limited oraz Lighthouse General Insurance Company Limited z siedzibą 913 Europort, Gibraltar, w zakresie opisanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, natomiast wszelkie dokumenty związane ze zgłoszeniem roszczenia powinny być złożone: pocztą na adres Administratora: AXA, ul. E. Plater 53, 17 piętro, Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: lub faxem na numer: Dokumenty niezbędne do zgłoszenia roszczenia opisano w paragrafie ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA I JEGO LIKWIDACJA Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

2 7. Reklamacje Reklamacje mogą być składane pisemnie, osobiście lub w innej wybranej formie na podany wyżej adres Administratora. W treści reklamacji należy wskazać imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację, a także numer umowy, w związku z którą zawarta została umowa ubezpieczenia. Osoba składająca reklamację może żądać pisemnego potwierdzenia wpływu reklamacji. Ubezpieczyciel ma prawo zażądać pisemnego potwierdzenia reklamacji złożonych w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą na piśmie niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Zapraszamy również do kontaktu z Alior Bankiem SA pod numerami telefonów. Infolinia obsługująca działalność przejętą z Banku BPH: lub Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Koszt połączenia na infolinię zgodnie z taryfą Twojego operatora. 4) Czasowa niezdolność do pracy 5) Utrata pracy Rata Rata 12 miesięcznych świadczeń na jedno Zdarzenie ubezpieczeniowe; maksymalnie 36 miesięcznych świadczeń w całym okresie trwania Umowy ubezpieczenia 12 miesięcznych świadczeń na jedno Zdarzenie ubezpieczeniowe; maksymalnie 36 miesięcznych świadczeń w całym okresie trwania Umowy ubezpieczenia 8. Suma ubezpieczenia i wysokość świadczeń Co zyskujesz w trudnych sytuacjach dzięki ubezpieczeniu? Sumę ubezpieczenia stanowi: a) w przypadku ryzyka określonego w ust. 8. pkt. 1) kwota udzielonego b) w przypadku pozostałych ryzyk określonych w ust. 8. pkt. 2) - kapitał, jednak nie więcej niż złotych, na jedno i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowej w odniesieniu do wszystkich Umów, w związku z zawarciem których Kredytobiorca jest ubezpieczony na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, niezależnie od Ubezpieczyciela udzielającego ochrony. Uprawniony do otrzymania świadczenia jest wskazany w oświadczeniu zawartym we Wniosku Ubezpieczeniowym. Lp. 1) 2) 3) Zdarzenia ubezpieczeniowe Zgon w następstwie Nieszczęśliwego wypadku w ramach ochrony ubezpieczeniowej w Opcji 2 Zgon w ramach ochrony ubezpieczeniowej w Opcji 1, Poważne zachorowanie, Niezdolność do pracy w przypadku, gdy Orzeczenie o niezdolności do pracy zostało wydane na okres równy lub dłuższy niż 2 lata Niezdolność do pracy w przypadku, gdy Orzeczenie o niezdolności do pracy zostało wydane na okres krótszy niż 2 lata, lecz równy lub dłuższy niż 1 rok Wysokość świadczenia Kwota udzielonego Kapitał Rata Limit świadczeń 100% sumy ubezpieczenia 100% sumy ubezpieczenia 12 miesięcznych świadczeń na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe; Kwota udzielonego, Kapitał oraz Rata, o których mowa w powyższej tabeli, zdefiniowane są w paragrafie SUMA UBEZPIECZENIA, LIMITY ŚWIADCZEŃ ORAZ ŚWIADCZENIA Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku zaistnienia Niezdolności do pracy jeśli orzeczenie zostanie wydane na okres równy lub dłuższy niż rok, a krótszy niż 2 lata oraz jeżeli nie zaistnieją wyłączenia odpowiedzialności, ubezpieczyciel wypłaci w każdym miesiącu niezdolności, świadczenie wynoszące równowartość raty, maksymalnie 12 rat. W przypadku zaistnienia Czasowej niezdolności do pracy, jeżeli pozostajesz na zwolnieniu lekarskim nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni ubezpieczyciel spłaca w odstępach miesięcznych raty, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach ubezpieczenia, maksymalnie 12 rat z tytułu jednego zdarzenia i 36 rat w całym okresie trwania Umowy ubezpieczenia. Jeśli w wyniku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej uzyskasz status bezrobotnego z prawem do zasiłku oraz jeżeli nie zaistnieją wyłączenia odpowiedzialności, ubezpieczyciel będzie spłacał raty Twojego na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach ubezpieczenia. Maksymalnie możesz zyskać spłatę 12 świadczeń z tytułu jednego zdarzenia i 36 rat w całym okresie trwania Umowy ubezpieczenia. Uwaga: Wygaśnięcie umowy o pracę zawartej na czas określony lub rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie daje prawa do uzyskania świadczenia. Pamiętaj: Jeżeli zyskałeś prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych nie jesteś objęty ochroną od utraty pracy, w takiej sytuacji będziesz ubezpieczony od poważnego zachorowania. Świadczenie zostanie wypłacone na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach ubezpieczenia w przypadku potwierdzonego dokumentacją medyczną rozpoznania poważnej choroby: zawału serca udaru mózgu niewydolności nerek nowotworu chirurgicznego pomostowania naczyń wieńcowych Lighthouse General Insurance Company Limited (Spółka Nr 92317) z siedzibą w 913 Europort, Gibraltar oraz Lighthouse Life Assurance Company Limited (Spółka Nr 92318) z siedzibą 913 Europort, Gibraltar, zarejestrowane są w The Gibraltar Companies Registry i prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z Insurance Companies Act 1987, na podstawie licencji z dnia 3 marca 2005 r. udzielonej przez The Gibraltar Financial Services Commission (GFSC), zaś na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie notyfikacji z dnia 14 czerwca 2006 r.

3 Pamiętaj: Szczegóły dotyczące wypłaty świadczeń znajdziesz w paragrafie SUMA UBEZPIECZENIA, LIMITY ŚWIADCZEŃ ORAZ ŚWIADCZENIA Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Pamiętaj: Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się: następnego dnia po dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia ryzyka Zgonu, Zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku Niezdolności do pracy, sześćdziesiątego dnia po dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia ryzyka Czasowej niezdolności do pracy, Poważnego zachorowania, Utraty pracy. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informację na temat wpisów do rejestru pośredników ubezpieczeniowych można uzyskać w Komisji Nadzoru Finansowego ( na wniosek złożony ustnie, pisemnie lub telefonicznie ( ). Lighthouse General Insurance Company Limited (Spółka Nr 92317) z siedzibą w 913 Europort, Gibraltar oraz Lighthouse Life Assurance Company Limited (Spółka Nr 92318) z siedzibą 913 Europort, Gibraltar, zarejestrowane są w The Gibraltar Companies Registry i prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z Insurance Companies Act 1987, na podstawie licencji z dnia 3 marca 2005 r. udzielonej przez The Gibraltar Financial Services Commission (GFSC), zaś na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie notyfikacji z dnia 14 czerwca 2006 r.

4 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredyty Gotówkowe w ramach działalności przejętej przez Alior Bank SA z Banku BPH SA Wprowadzenie Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredyty Gotówkowe w ramach działalności przejętej przez Alior Bank SA z Banku BPH SA (dalej: Warunki Ubezpieczenia) określają zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej, udzielanej w ramach umowy ubezpieczenia indywidualnego zawartej pomiędzy Kredytobiorcą Alior Banku SA a Ubezpieczycielami: Lighthouse Life Assurance Company Limited oraz Lighthouse General Insurance Company Limited. Rodzaj informacji Numer zapisu z wzorca umownego 1. Przesłanki wypłaty świadczenia 9 OWU 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela uprawniające do odmowy wypłaty świadczenia lub jego obniżenia 1 OWU 8 OWU 10 OWU Należy zapoznać się z możliwymi opcjami ochrony ubezpieczeniowej 1. Przedmiot ubezpieczenia i zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego oraz utrata zatrudnienia przez Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczyciel obejmuje Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w zakresie: 1) Opcja 1 Zgon, Niezdolność do pracy, Czasowa niezdolność do pracy, Utrata pracy albo Poważne zachorowanie, albo 2) Opcja 2 Zgon w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, Poważne zachorowanie; przy czym Ubezpieczony może być objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach tylko jednej z wyżej wymienionych opcji. 3. W ramach Opcji 1 Ubezpieczyciel nie udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka Poważnego Zachorowania i Utraty pracy jednocześnie. W ramach Opcji 1 ochrona jest zamienna i zależy od źródła uzyskiwania dochodu w Dniu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ochrona w zakresie Utraty pracy obejmuje tego Ubezpieczonego, który w Dniu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego był zatrudniony w oparciu o Umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż okres trwania Umowy lub prowadził Działalność gospodarczą. Ochrona z tytułu Poważnego zachorowania obejmuje tego Ubezpieczonego, który w Dniu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego nie był zatrudniony w oparciu o Umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż okres trwania Umowy lub nie prowadził Działalności gospodarczej. 4. Jeżeli w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Opcji 1, zawrze Umowę o pracę na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż okres, na który została zawarta Umowa albo rozpocznie prowadzenie Działalności gospodarczej po okresie, w którym był objęty ochroną z tytułu Poważnego zachorowania, przez kolejne 60 dni od dnia zawarcia Umowy o pracę na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż okres trwania Umowy lub uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, będzie on nadal objęty ochroną z tytułu Poważnego zachorowania. Zapoznanie się z pojęciami pozwala na łatwiejsze zrozumienie treści warunków ubezpieczenia 2. Definicje Przez użyte w warunkach ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 1. Agent agent ubezpieczeniowy wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, wykonujący czynności agencyjne w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela. 2. Administrator Financial Insurance Group Services Sp. z o.o. Oddział w Polsce, część AXA, używająca nazwy AXA, działająca w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli w zakresie czynności związanych z obsługą Ubezpieczonych, w tym w zakresie ustalania przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych, ustalania wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z Umowy ubezpieczenia. 3. Czasowa niezdolność do pracy niemożność wykonywania przez Ubezpieczonego pracy stwierdzona Orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym na okres krótszy niż jeden rok lub zaświadczeniem lekarskim (ZUS ZLA), zaś w przypadku czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad okres, w którym dopuszczalne jest zgodnie z przepisami prawa wystawianie zaświadczeń lekarskich (ZUS ZLA), prawomocna decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego. 4. Choroba leczona choroba stwierdzona, co do której lekarz medycyny zalecił wykonanie czynności medycznych, mających na celu wyleczenie lub zmniejszenie dolegliwości Ubezpieczonego, polegających na przeprowadzeniu

5 zabiegu operacyjnego lub przyjmowaniu środków farmakologicznych lub przeprowadzeniu rehabilitacji. Zalecenie lekarza medycyny powinno zostać utrwalone w dokumentacji medycznej. 5. Choroba stwierdzona choroba Ubezpieczonego, która była zdiagnozowana i ujawniona w dokumentacji medycznej przez lekarza medycyny po raz pierwszy lub jej rozpoznanie przez lekarza medycyny zostało powtórzone i odnotowane w dokumentacji medycznej. Diagnoza/rozpoznanie może być utrwalone w języku polskim lub innym w sposób uznany i stosowany w medycynie, w formie skrótu albo pod postacią kodu ICD Działalność gospodarcza - prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 7. Dzień wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego - w przypadku Zgonu oraz Zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego dzień śmierci wskazany w akcie zgonu; w przypadku Niezdolności do pracy dzień powstania niezdolności do pracy wskazany w Orzeczeniu o niezdolności do pracy wydanym na okres równy lub dłuższy niż 1 rok; w przypadku Czasowej niezdolności do pracy pierwszy dzień niemożności wykonywania pracy przez Ubezpieczonego, wynikający z zaświadczenia lekarskiego ZUS (ZLA) lub z Orzeczenia o niezdolności do pracy wydanego na okres krótszy niż 1 rok; w przypadku Poważnego zachorowania dzień zdiagnozowania przez lekarza Poważnego zachorowania potwierdzonego w dokumentacji medycznej lub dzień wykonania operacji chirurgicznej pomostowania naczyń wieńcowych; w przypadku Utraty pracy - dzień uzyskania statusu osoby bezrobotnej i nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych; 8. Kredytobiorca osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Alior Bankiem SA. 9. Nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego i będące wyłączną przyczyną Zdarzenia ubezpieczeniowego. Do nieszczęśliwych wypadków w rozumieniu Warunków ubezpieczenia nie zalicza się udaru mózgu oraz każdego w życiu Ubezpieczonego zawału serca. 10. Niezdolność do pracy całkowita niezdolność do świadczenia pracy przez Ubezpieczonego udokumentowana Orzeczeniem o niezdolności do pracy. 11. Orzeczenie o niezdolności do pracy prawomocne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności Ubezpieczonego, wydane przez podmiot uprawniony do orzekania o niepełnosprawności zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa albo prawomocne orzeczenie wydane przez lekarza rzeczoznawcę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub komisję lekarską Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym bez orzeczenia o celowości przekwalifikowania albo prawomocne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji. 12. Polisa dokument potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia wystawiony przez Ubezpieczyciela, w imieniu którego działa Agent. 13. Poważne zachorowanie co najmniej jedna z niżej zdefiniowanych chorób, o ile wystąpią w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela: 1) zawał serca niedokrwienie mięśnia sercowego, przy dowodach na obecność martwicy mięśnia sercowego; rozpoznanie musi być oparte na wykryciu wzrostu i/lub spadku wartości biomarkera sercowego, przy co najmniej jednej wartości powyżej norm laboratoryjnych określonych w danej placówce medycznej oraz wystąpieniu co najmniej jednego z poniższych kryteriów: a. objawów niedokrwienia (np. bólów w klatce piersiowej); b. nowych lub przypuszczalnie nowych, znamiennych zmian odcinka ST-załamka T (ST-T) lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB); c. powstaniu patologicznych załamków Q w EKG; d. nowych ubytków żywotnego mięśnia sercowego lub nowych odcinkowych zaburzeń kurczliwości uwidocznionych w badaniach obrazowych; e. obecności zakrzepu w tętnicy wieńcowej uwidocznionego badaniem angiograficznym lub w autopsji; zawał serca oznacza również zgon sercowy z objawami wskazującymi na niedokrwienie mięśnia sercowego i przypuszczalnie nowymi zmianami niedokrwiennymi w EKG lub nowym LBBB, gdy zgon wystąpił przed oznaczeniem biomarkerów sercowych lub nim stężenie biomarkerów sercowych we krwi mogło się zwiększyć; 2 ) udar mózgu nagłe, ogniskowe uszkodzenie mózgu powstałe w następstwie zmian naczyniowych, powodujące powstanie trwałych ubytków neurologicznych; rozpoznanie musi zostać poparte świeżymi zmianami w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego; ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek epizody przemijającego niedokrwienia mózgu; 3) niewydolność nerek schyłkowe stadium choroby nerek wyrażające się nieodwracalnym upośledzeniem czynności obu nerek oraz stanowiące bezwzględne wskazanie do przewlekłej dializoterapii lub przeszczepu nerek; 4) nowotwór (rak) guz złośliwy, charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych powodujący naciekanie i niszczenie prawidłowych tkanek potwierdzony badaniem histopatologicznym przeprowadzonym przez wykwalifikowanego lekarza onkologa lub histopatologa, w tym białaczka, chłoniak złośliwy, choroba Hodgkina, złośliwe nowotwory szpiku kostnego, czerniak złośliwy oraz nowotwory skóry powodujące powstawanie przerzutów; ubezpieczeniem nie są objęte nieinwazyjne nowotwory in-situ oraz inne nowotwory skóry; 5) chirurgiczne pomostowanie naczyń wieńcowych operacja chirurgiczna przy otwartej klatce piersiowej mająca na celu zlikwidowanie zwężenia lub niedrożności tętnic wieńcowych przez wszczepienie pomostu omijającego, poprzedzona angiografią wykazującą istotne zwężenie tętnicy wieńcowej z wyłączeniem wszelkich innych zabiegów na naczyniach wieńcowych. 14. Prawidłowa ciąża typowe objawy towarzyszące ciąży (w tym ciąży mnogiej), generalnie niegroźne lub przemijające, występujące osobno lub łącznie (np. poranne mdłości, zmęczenie), nie stanowiące, z medycznego punktu widzenia, zagrożenia dla matki lub dziecka oraz poród, w tym poprzez cesarskie cięcie lub inny poród przy asyście medycznej lub chirurgicznej, nie powodujący powikłań medycznych. 15. Suma ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na podstawie Warunków Ubezpieczenia.

6 16. Ubezpieczony Kredytobiorca, który jest stroną Umowy ubezpieczenia, zawartej na jego własną rzecz na podstawie Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczony jest jednocześnie ubezpieczającym. 17. Ubezpieczyciel odpowiednio: 1) Lighthouse Life Assurance Company Limited z siedzibą 913b Europort, Gibraltar, zarejestrowana w The Gibraltar Companies Registry pod numerem w zakresie ryzyka zgonu, a ponadto w zakresie ryzyka Niezdolności do pracy, Czasowej niezdolności do pracy i Poważnego zachorowania, w przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia na okres równy lub dłuższy niż 5 lat oraz 2) Lighthouse General Insurance Company Limited z siedzibą 913b Europort, Gibraltar, zarejestrowana w The Gibraltar Companies Registry pod numerem w zakresie ryzyka Utraty pracy, a ponadto w zakresie ryzyka Niezdolności do pracy, Czasowej niezdolności do pracy i Poważnego zachorowania, w przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia na okres krótszy niż 5 lat prowadzące działalność ubezpieczeniową, zgodnie z Insurance Companies Act 1987, na podstawie licencji z dnia 3 marca 2005 r. udzielonej przez The Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) oraz prowadzące działalność ubezpieczeniową w Polsce na podstawie notyfikacji złożonej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego). 18. Umowa umowa o kredyt gotówkowy lub konsolidacyjny zawarta pomiędzy Ubezpieczonym a Alior Bankiem SA, wskazana we Wniosku ubezpieczeniowym, w związku z którą zostaje zawarta Umowa ubezpieczenia. 19. Umowa o pracę umowa o pracę na czas nieokreślony lub czas określony regulowana Ustawą z dnia 26 VI 1974 roku Kodeks pracy. 20. Utrata pracy w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o Umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż okres trwania Umowy, utrata zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę Umowy o pracę, w wyniku którego Ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego i pobiera zasiłek dla bezrobotnych. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zaprzestanie prowadzenia działalności i wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w wyniku którego Ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego i pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Wymóg pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w zdaniach poprzednich, ustaje po pełnym okresie pobierania tego zasiłku. 21. Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia odpowiednio: Zgon Ubezpieczonego, Zgon Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, jego Niezdolność do pracy, Czasowa niezdolność do pracy, Poważne zachorowanie oraz Utrata pracy. 22. Wniosek ubezpieczeniowy wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia na podstawie Warunków Ubezpieczenia wraz z innymi oświadczeniami Kredytobiorcy, niezbędnymi do zawarcia Umowy ubezpieczenia. Badania lekarskie nie są wymagane. Natomiast aby zostać objętym ochroną ubezpieczeniową muszą zostać spełnione poniższe warunki. 3 Warunki udzielenia ochrony ubezpieczeniowej 1. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty Kredytobiorca, który w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia, spełnia łącznie następujące warunki: 1) ukończył 18 rok życia i w okresie na który został udzielony kredyt nie ukończy 75 roku życia, 2) ma miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, 3) kwota udzielonego z wyłączeniem odsetek i prowizji z tytułu Umowy, w związku z którą Kredytobiorca został objęty ubezpieczeniem na podstawie Warunków Ubezpieczenia, jest nie większa niż PLN, 4) wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową i złożył oświadczenia zawarte we Wniosku ubezpieczeniowym. 4 Strony umowy ubezpieczenia 1. Umowa ubezpieczenia jest zawierana pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczycielem. 2. Ubezpieczony jest stroną Umowy ubezpieczenia i podmiotem zobowiązanym do opłacenia składki ubezpieczeniowej. 5 Zawarcie umowy ubezpieczenia 1. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje na podstawie Wniosku ubezpieczeniowego złożonego przez Ubezpieczonego na formularzu określonym przez Ubezpieczyciela oraz akceptacji tego wniosku przez Ubezpieczyciela. Wniosek ubezpieczeniowy stanowi integralną część Umowy ubezpieczenia. Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia jest Polisa wystawiana przez Ubezpieczyciela, w imieniu którego działa Agent. 2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres wskazany we Wniosku ubezpieczeniowym, zgodny z okresem trwania umowy, nie dłuższy niż 120 miesięcy. 3. Za dzień zawarcia Umowy ubezpieczenia uznaje się dzień zawarcia umowy, pod warunkiem opłacenia składki ubezpieczeniowej. 6 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia 1. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się: 1) z upływem terminu, określonego w dniu zawarcia umowy, jako dzień spłaty ostatniej raty, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, 2) w dniu przejęcia długu z Umowy, 3) w dniu odstąpienia od Umowy, 4) w dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 75 roku życia,

7 5) w dniu zakończenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela na skutek okoliczności, o których mowa w 8 ust. 3, 6) w dniu śmierci Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczony może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. 3. Ubezpieczony może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym złożono wypowiedzenie. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia albo jej wypowiedzeniu uważa się za złożone Ubezpieczycielowi w dniu jego złożenia Agentowi. 5. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia, na podstawie oświadczenia Ubezpieczonego złożonego Agentowi. 7 Składka Ubezpieczeniowa 1. Składka ubezpieczeniowa jest ustalana przez Ubezpieczyciela przy uwzględnieniu sumy ubezpieczenia, opcji ubezpieczenia i okresu, na jaki zawierana jest umowa ubezpieczenia. 2. Wysokość jednorazowej składki ubezpieczeniowej stanowi iloczyn wyrażonej w złotych kwoty, liczby miesięcznych rat i stawki ubezpieczeniowej wskazanej we wniosku ubezpieczeniowym. 3. Składka płatna jest w wysokości i terminie wskazanym w Polisie. 4. Ubezpieczony jest zobowiązany do opłacenia składki ubezpieczeniowej, przy czym na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Ubezpieczonym a Alior Bankiem SA Ubezpieczony upoważnia Alior Bank SA do przekazania w jego imieniu składki ubezpieczeniowej Ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel wyraża zgodę na taki sposób otrzymywania składki. 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przez Kredytobiorcę w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia, Kredytobiorca traktowany jest tak, jakby nigdy nie został objęty ochroną. 6. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed terminem przewidzianym w polisie Ubezpieczyciel dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Termin rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela zależy od zakresu ochrony ubezpieczeniowej 8 Rozpoczęcie i zakończenie ochrony ubezpieczeniowej 1. Ochroną ubezpieczeniową są objęte Zdarzenia ubezpieczeniowe, które wystąpią w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się: 1) następnego dnia po dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia ryzyka Zgonu, Zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, Niezdolności do pracy, 2) sześćdziesiątego dnia po dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia ryzyka Czasowej niezdolności do pracy, Poważnego zachorowania, Utraty pracy. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia, w tym z dniem wypłaty świadczenia z tytułu Zgonu, Zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, Poważnego zachorowania, Niezdolności do pracy, wskazanych w 9 ust. 2 pkt 1) i pkt 2), w wysokości limitu świadczeń. Zapoznaj się z wysokością sumy ubezpieczenia i świadczeń ubezpieczeniowych 9. Suma ubezpieczenia, limity świadczeń oraz świadczenia 1. Sumę ubezpieczenia stanowi: a) w przypadku ryzyka określonego w ust. 2 pkt.1) kwota udzielonego ; b) w przypadku pozostałych ryzyk określonych w ust. 2.pkt.2) - kapitał, jednak nie więcej niż złotych, na jedno i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe w odniesieniu do wszystkich Umów, w związku z zawarciem których Kredytobiorca jest ubezpieczony na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, niezależnie od Ubezpieczyciela udzielającego ochrony. 2. Poniższa tabela określa wysokość i limity świadczeń dla poszczególnych Zdarzeń ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Lp. Zdarzenia ubezpieczeniowe Wysokość świadczenia Limit świadczeń 1. Zgon w następstwie Nieszczęśliwego wypadku w ramach ochrony ubezpieczeniowej w Opcji 2 Kapitał udzielonego 100% sumy ubezpieczenia 2. Zgon - w ramach ochrony ubezpieczeniowej w Opcji 1, Poważne zachorowanie, Niezdolność do pracy - w przypadku, gdy Orzeczenie o niezdolności do pracy zostało wydane na okres równy lub dłuższy niż 2 lata Kapitał 100% sumy ubezpieczenia

8 3. Niezdolność do pracy - w przypadku, gdy Orzeczenie o niezdolności do pracy zostało wydane na okres krótszy niż 2 lata, lecz równy lub dłuższy niż 1 rok Rata 12 miesięcznych świadczeń na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe 4. Czasowa niezdolność do pracy Rata 5. Utrata pracy Rata 12 miesięcznych świadczeń na jedno Zdarzenie ubezpieczeniowe; maksymalnie 36 miesięcznych świadczeń w całym okresie trwania Umowy ubezpieczenia 12 miesięcznych świadczeń na jedno Zdarzenie ubezpieczeniowe; maksymalnie 36 miesięcznych świadczeń w całym okresie trwania Umowy ubezpieczenia 3. Z zastrzeżeniem ust. 5 w celach ustalenia sumy ubezpieczenia oraz świadczenia na wypadek zdarzenia ubezpieczeniowego wymienionego w ust. 2 pkt 1) powyżej, przez pojęcie kwoty udzielonego rozumie się kapitał z dnia zawarcia Umowy, z wyłączeniem odsetek. 4. Z zastrzeżeniem ust 5., w celach ustalenia sumy ubezpieczenia oraz świadczenia na wypadek zdarzeń ubezpieczeniowych wymienionych w ustępie 2 pkt 2) powyżej, przez pojęcie kapitał rozumie się sumę rat kapitałowych z Umowy, pozostających do spłaty w Dniu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego wraz z odsetkami umownymi obliczonymi za okres od terminu płatności raty poprzedzającej Dzień wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego do Dnia wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 5. W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty, w celu ustalenia sumy ubezpieczenia oraz świadczenia: 1) na wypadek zdarzenia ubezpieczeniowego wymienionego w ustępie 2 pkt 1) powyżej, przez pojęcie kwoty udzielonego rozumie się kapitał z dnia zawarcia Umowy, z wyłączeniem odsetek. 2) na wypadek zdarzeń ubezpieczeniowych wymienionych w ustępie 2 pkt 2) powyżej, przez pojęcie kapitał rozumie się sumę rat kapitałowych przypadających do zapłaty bezpośrednio po dniu zdarzenia ubezpieczeniowego, wynikających z harmonogramu spłat, ustalonego w dniu zawarcia Umowy. 6. W celu ustalenia świadczenia, przez pojęcie raty rozumie się ratę, ustaloną zgodnie z harmonogramem spłat obowiązującym w dniu zawarcia Umowy wymagalną bezpośrednio przed Dniem wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 7. Świadczenia z tytułu Utraty pracy, Czasowej niezdolności do pracy oraz Niezdolności do pracy gdy Orzeczenie o niezdolności do pracy zostało wydane na okres krótszy niż 2 lata, lecz równy lub dłuższy niż 1 rok, wypłacane są z dołu, po upływie każdych kolejnych 30 dni nieprzerwanego trwania zdarzenia. 8. Świadczenie, o którym mowa w ust. 6 powyżej przysługuje jedynie wówczas, gdy przez cały okres trwania zdarzenia, za który ma być wypłacone świadczenie, Ubezpieczony: 1) w przypadku Utraty pracy nieprzerwanie posiadał status bezrobotnego z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, zaś w przypadku utraty pracy trwającej ponad pełny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, dokument potwierdzający status bezrobotnego; 2) w przypadku Czasowej niezdolności do pracy nie mógł wykonywać pracy z powodu leczenia choroby lub urazu i wszystkie dni okresu trwania zdarzenia objęte są Orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym na okres krótszy niż 1 rok lub zaświadczeniami lekarskimi ZUS (ZLA), zaś w przypadku czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad okres, w którym dopuszczalne jest zgodnie z przepisami prawa wystawianie zaświadczeń lekarskich (ZUS ZLA), prawomocna decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego. 3) w przypadku Niezdolności do pracy - nie mógł wykonywać pracy z powodu leczenia choroby lub urazu i wszystkie dni okresu trwania zdarzenia objęte są Orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym na okres krótszy niż 2 lata, lecz równy lub dłuższy niż 1 rok. 9. Świadczenie z tytułu Utraty pracy przysługuje Ubezpieczonemu, który do dnia rozwiązania Umowy o pracę świadczył pracę nieprzerwanie przez 60 dni na podstawie Umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż czas trwania Umowy lub nieprzerwanie przez 60 dni prowadził Działalność gospodarczą. 10. W przypadku wystąpienia więcej niż jednego Zdarzenia ubezpieczeniowego opisanego w ust. 2 pkt 1) i 2), które uprawnia do wypłaty świadczenia w ramach opcji ubezpieczenia, z tytułu której Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie wyłącznie z tytułu jednego z tych zdarzeń ubezpieczeniowych. Podstawą ustalania świadczenia jest Zdarzenie ubezpieczeniowe, które zostało zgłoszone Ubezpieczycielowi najwcześniej. Zapoznaj się z sytuacjami, w których Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia 10. Wyłączenia Odpowiedzialności 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w wyniku: 1) samobójstwa lub próby samobójstwa Ubezpieczonego, w okresie sześciu pierwszych miesięcy od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia, 2) aktu wojny (w tym wojny domowej), czynnego uczestnictwa w zamieszkach, aktach terroryzmu lub sabotażu, 3) uczestnictwa Ubezpieczonego w charakterze sprawcy w przestępstwach lub wykroczeniach, które zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym, 4) eksplozji atomowej oraz napromieniowania (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową),

9 5) umyślnego samookaleczenia się przez Ubezpieczonego lub uszkodzenia ciała na prośbę Ubezpieczonego, 6) nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceń lekarza lub poddania się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, chyba że zabiegi te miały na celu ratowanie życia lub zdrowia Ubezpieczonego, bezpośrednio po wypadku, któremu uległ Ubezpieczony; 7) spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu, zażywania narkotyków lub innych środków odurzających, leków dostępnych wyłącznie na receptę jednak nie przepisanych Ubezpieczonemu przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza lub Nieszczęśliwego wypadku, powstałego na skutek spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających, leków nie przepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza, przy czym przez spożycie przez Ubezpieczonego alkoholu rozumie się wprowadzenie przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej ilości alkoholu, że jego stężenie we krwi wynosi powyżej 0,2 albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm W przypadku zdarzenia: Zgon, Zgon w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, Niezdolność do pracy, Poważne zachorowanie albo Czasowa niezdolność do pracy, które: 1) zaszło w okresie pierwszych 12 m-cy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia i 2) jest skutkiem Nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił lub choroby stwierdzonej lub choroby leczonej, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Utraty pracy jest wyłączona, jeżeli Utrata pracy nastąpiła wskutek upływu czasu, na który została zawarta Umowa o pracę, rozwiązania Umowy o pracę przez Ubezpieczonego, rozwiązania Umowy o pracę za porozumieniem stron, rozwiązania przez pracodawcę Umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy Ubezpieczonego lub za wypowiedzeniem z przyczyn dotyczących Ubezpieczonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa pracy. 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Czasowej niezdolności do pracy, jest wyłączona, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w wyniku: 1) bólu kręgosłupa lub innych dolegliwości z tym związanych odczuwanych przez Ubezpieczonego, chyba że istnieje dokumentacja medyczna potwierdzająca ten stan (badania w postaci wyników prześwietlenia, rezonansu elektromagnetycznego lub tomografii komuterowej), 2) choroby psychicznej lub zaburzeń umysłowych Ubezpieczonego, w tym wynikających ze stresu lub stanów wywoływanych stresem, chyba że choroba lub zaburzenia zostaną zdiagnozowane przez psychiatrę, 3) operacji lub leczenia Ubezpieczonego, które z medycznego punktu widzenia nie są niezbędne do ratowania życia lub przywrócenia stanu zdrowia, w tym operacji kosmetycznej lub upiększającej, 4) wypadku związanego z uprawnianiem przez Ubezpieczonego niebezpiecznego lub ekstremalnego sportu: boksu, bobslejów, saneczkarstwa, sportu motorowego, jazdy konnej, wspinaczki górskiej, speleologii i wspinaczki skałkowej, paralotniarstwa, lotniarstwa, baloniarstwa, spadochroniarstwa, szermierki, sportu obronnego, kajakarstwa wysokogórskiego, skoków do wody, nurkowania ze sprzętem, 5) czynnego udziału Ubezpieczonego w zawodach sportowych, wyścigach, rajdach lub pokazach powiązanych z uprawianiem wyżej wymienionego niebezpiecznego lub ekstremalnego sportu, 6) uczestnictwa Ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu wojskowego lub prywatnego, który nie posiadał licencji na przewóz pasażerów, 7) prawidłowej ciąży. Stosując się do zasad zgłaszania roszczenia można znacznie skrócić czas wydania decyzji przez Ubezpieczyciela. 11. Zgłoszenie roszczenia i jego likwidacja 1. Wszelkie dokumenty związane ze zgłoszeniem roszczenia powinny być złożone: 1) pocztą na adres Administratora: AXA, Ul. E. Plater 53, 17 piętro, Warszawa lub 2) pocztą elektroniczną: na adres: lub 3) faxem na numer: Agent przekazuje do Ubezpieczyciela kopię Wniosku ubezpieczeniowego oraz informację o wysokości kapitału lub kwoty udzielonego lub raty, jeżeli jest to konieczne do ustalenia wysokości świadczenia. 3. W przypadku zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia, należy złożyć formularz zgłoszenia roszczenia oraz następujące dokumenty: Lp. ZdarzeniE ubezpieczeniowe Wymagane dokumenty 1. Zgon, Zgon w następstwie Nieszczęśliwego wypadku 2. Niezdolność do pracy 3. Poważne zachorowanie 1) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, 2) zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu lub kartę zgonu zawierającą określenie przez lekarza przyczyny zgonu. Orzeczenie o niezdolności do pracy wydane na okres równy lub dłuższy niż jeden rok 1) dokumentacja medyczna zawierająca pierwszą diagnozę Poważnego zachorowania u Ubezpieczonego lub datę przeprowadzenia operacji chirurgicznej pomostowania naczyń wieńcowych, 2) w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach Opcji 1 oświadczenie o źródle dochodów lub nieuzyskiwaniu dochodów w dniu wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego, a w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kopia ostatniej (aktualnej na dzień wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego) umowy o pracę lub zaświadczenie pracodawcy o podstawie nawiązania stosunku pracy wraz z oznaczeniem terminu, na który został zawarty,

10 4. Utrata pracy 5. Czasowa niezdolność do pracy 1) wydane przez Urząd Pracy zaświadczenie o uzyskaniu statusu bezrobotnego oraz o nabyciu prawa do zasiłku dla bezrobotnych i posiadaniu tego statusu i prawa nieprzerwanie od co najmniej 30 dni, 2) kopię ostatniej umowy o pracę lub zaświadczenie pracodawcy o podstawie nawiązania stosunku pracy wraz z oznaczeniem terminu, na który został zawarty, 3) świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia, 4) kopię oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, 5) dla osób prowadzących Działalność gospodarczą zaświadczenie o wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 6) przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego - zaświadczenie wystawiane przez Urząd Pracy poświadczające posiadanie przez ubezpieczonego statusu bezrobotnego i jego prawo do zasiłku, zaś po ustaniu pełnego okresu pobierania zasiłku zaświadczenie z Urzędu Pracy, potwierdzające posiadanie przez ubezpieczonego statusu bezrobotnego. 1) zaświadczenie lekarskie (formularz ZUS ZLA) poświadczające czasową niezdolność do pracy przez okres 30 dni, 2) przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego zaświadczenie lekarskie (formularz ZUS ZLA) zaś w przypadku czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad okres, w którym dopuszczalne jest zgodnie z przepisami prawa wystawianie zaświadczeń lekarskich (ZUS ZLA), prawomocna decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego lub Orzeczenie o niezdolności do pracy wydane na okres krótszy niż jeden rok określające przewidywany okres przerwy w pracy lub historię choroby pochodząca ze szpitala, jeżeli miał miejsce pobyt w szpitalu. 4. Ustalenie zasadności oraz wysokości świadczenia następuje na podstawie pełnej dokumentacji wymaganej przez Ubezpieczyciela. 5. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo żądania od Ubezpieczonego poddania się badaniom lekarskim u lekarza wskazanego przez Ubezpieczyciela. Koszt badań lekarskich ponosi Ubezpieczyciel. 6. W przypadku, gdy dokumentacja, doręczona Ubezpieczycielowi nie jest wystarczająca do ustalenia odpowiedzialności, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnienia do świadczenia, zasadności i wysokości świadczenia. Ubezpieczyciel zastrzega sobie także prawo do uzyskania odpłatnie od podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, które udzielały świadczeń zdrowotnych Ubezpieczonemu, informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez Ubezpieczonego danych o jego stanie zdrowia, ustaleniem prawa Ubezpieczonego do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia (z wyłączeniem wyników badań genetycznych), jak również zasięgania na swój koszt opinii lekarzy konsultantów Ubezpieczyciela oraz do uzyskania koniecznych informacji lub materiałów od sądów, policji, prokuratury lub innych organów i instytucji, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalania odpowiedzialności (jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości świadczenia) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 7. Po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia Ubezpieczyciel w terminie 7 dni informuje pisemnie lub drogą elektroniczną zgłaszającego roszczenie o otrzymaniu zgłoszenia roszczenia oraz informuje, jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciela. 8. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości związanych z procesem zgłoszenia roszczenia Ubezpieczony może zasięgnąć informacji u Administratora pod numer telefonu (0 22) , w dni powszednie, w godzinach 9:00-17: Terminy i sposób zapłaty świadczenia 1. Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest: a. w przypadku ubezpieczenia ryzyka Zgonu, Zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, osoba wskazana przez Ubezpieczonego w odrębnym oświadczeniu, a w razie braku wskazania tej osoby lub w razie jej śmierci osoby w następującej kolejności: małżonek Ubezpieczonego, dzieci i przysposobieni, rodzice i przysposabiający, rodzeństwo, dalsi wstępni, dalsi zstępni, spadkobiercy Ubezpieczonego; b. w przypadku ubezpieczenia ryzyka Utraty pracy, Niezdolności do pracy, Czasowej niezdolności do pracy i Poważnego zachorowania - osoba wskazana przez Ubezpieczonego w odrębnym oświadczeniu, a w razie braku tego wskazania sam Ubezpieczony. 2. Ubezpieczyciel przekazuje świadczenie na rachunek bankowy, wskazany przez Uprawnionego do świadczenia. 3. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel spełni świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszenia roszczenia. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia nie było możliwe w powyższym terminie, to Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w terminie do 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia. 4. Jeżeli w powyższych terminach Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, to pisemnie zawiadamia Ubezpieczonego lub Uprawnionego do świadczenia o przyczynach niemożności zaspokojenia zgłoszonego roszczenia w całości lub w części.

11 5. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, to Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie Ubezpieczonego lub Uprawnionego do świadczenia, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia - informacja ta będzie zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 13. Proces reklamacyjny oraz postanowienia końcowe 1. Reklamacje dotyczące realizacji przez Ubezpieczyciela Umowy ubezpieczenia mogą być składane pisemnie, osobiście lub w innej wybranej formie. W przypadku wyboru formy pisemnej, reklamacje powinny być kierowane na adres Administratora, wskazany w ust Zawiadomienia, oświadczenia i wnioski kierowane w formie pisemnej do Ubezpieczyciela w związku z umową ubezpieczenia powinny być składane na adres Administratora: AXA ul. E. Plater Warszawa Budynek WFC 3. W treści reklamacji należy wskazać imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację, a także numer umowy, w związku z którą zawarta została umowa ubezpieczenia. W celu ułatwienia i przyspieszenia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, należy je złożyć niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności budzących wątpliwości i zastrzeżenia, chyba że okoliczności wymagające wyjaśnienia nie będą miały wpływu na sposób obsługi reklamacji. 4. Osoba składająca reklamację może żądać pisemnego potwierdzenia wpływu reklamacji. Ubezpieczyciel ma prawo zażądać pisemnego potwierdzenia reklamacji złożonych w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną. 5. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są przez Administratora na piśmie w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 6. Reklamacje mogą być również kierowane do Rzecznika Finansowego lub Komisji Nadzoru Finansowego. 7. Powództwo o roszczenia wynikające z realizacji umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 8. W sprawach nieuregulowanych w warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 9. Dzień wejścia w życie warunków: 05 listopada 2016 r.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTY GOTÓWKOWE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTY GOTÓWKOWE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTY GOTÓWKOWE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredyty Gotówkowe (dalej: Warunki Ubezpieczenia) określają zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCY KREDYTY GOTÓWKOWE

KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCY KREDYTY GOTÓWKOWE Ubezpieczenia KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCY KREDYTY GOTÓWKOWE Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem oferowanym za pośrednictwem Agenta ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia Kredytobiorcy - Kredyty hipoteczne

KARTA PRODUKTU Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia Kredytobiorcy - Kredyty hipoteczne KARTA PRODUKTU Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia Kredytobiorcy - Kredyty hipoteczne Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem oferowanym za pośrednictwem Banku BPH S.A. występującym w roli

Bardziej szczegółowo

Należy zapoznać się z możliwymi opcjami ochrony ubezpieczeniowej

Należy zapoznać się z możliwymi opcjami ochrony ubezpieczeniowej OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTY HIPOTECZNE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredyty Hipoteczne (dalej: Warunki Ubezpieczenia) określają zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA BANKU BPH S.A. Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA BANKU BPH S.A. WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MASTERCARD WORLD SIGNIA BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MASTERCARD WORLD SIGNIA BANKU BPH S.A. Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Posiadaczy kart

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Posiadaczy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO ( kod Warunków Ubezpieczenia UCC111) Ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, czasowej niezdolności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH AVON

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH AVON Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH AVON WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Posiadaczy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA RYANAIR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA RYANAIR Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA RYANAIR WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/01/10/2015 Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu: Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym Wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie na Życie, na Wypadek Trwałej i Całkowitej Niezdolności do pracy oraz Poważnego Zachorowania Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH. MASTERCARD GOLD BANKU BPH S.A. Program AUTOPLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH. MASTERCARD GOLD BANKU BPH S.A. Program AUTOPLUS Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Posiadaczy kart

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA

Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA KARTA PRODUKTU Przedsiębiorstwo: 1. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, numer zezwolenia na wykonywanie działalności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców (indeks WU/M/06), zwane dalej WU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY DOTYCZĄCE ZASTRZEŻENIA NA JEGO RZECZ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ):

I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY DOTYCZĄCE ZASTRZEŻENIA NA JEGO RZECZ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ): WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SANTANDER CONSUMER BANK I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU Ubezpieczenie na Życie Polisa dla Ciebie KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym)

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) SYGNATURA: KP/27/06/2016 Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ WBK-Aviva

Bardziej szczegółowo

Kod: PGNL-PEKAO 01/11. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Kod: PGNL-PEKAO 01/11. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Poważnego Zachorowania dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Kod: Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA AGENTA. Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard Karta

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała na

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Karta produktu ubezpieczenia Gwarancja Spłaty

Karta produktu ubezpieczenia Gwarancja Spłaty ubezpieczenia Karta produktu ubezpieczenia Gwarancja Spłaty Niniejszy dokument jest materiałem informacyjnym przygotowanym na podstawie Rekomendacji U, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia rentowego PZU

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu Życie jest najważniejsze zawartego na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA SPŁATA NA BANK PLUS

KARTA INFORMACYJNA SPŁATA NA BANK PLUS KARTA INFORMACYJNA SPŁATA NA BANK PLUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ: AGENT UBEZPIECZENIOWY/BANK: UBEZPIECZAJĄCY/ UBEZPIECZONY: TYP UMOWY UBEZPIECZENIA: Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNe WArUNKi UBeZPiecZeNiA OD ryzyka UtrAtY StAŁeGO ŹrÓDŁA DOcHODU WSKUteK UtrAtY PrAcY SPiS treści Postanowienia początkowe okres świadczenia

OGÓLNe WArUNKi UBeZPiecZeNiA OD ryzyka UtrAtY StAŁeGO ŹrÓDŁA DOcHODU WSKUteK UtrAtY PrAcY SPiS treści Postanowienia początkowe okres świadczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Premium na Rzecz Posiadaczy kart kredytowych Banku BPH S.A. Gold, Platinum, World Signia

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Premium na Rzecz Posiadaczy kart kredytowych Banku BPH S.A. Gold, Platinum, World Signia Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Premium na Rzecz Posiadaczy kart kredytowych Banku BPH S.A. Gold, Platinum, World Signia WPROWADZenie Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na

Bardziej szczegółowo

Karta produktu ubezpieczeń dla Kredytobiorców zaciągających pożyczki i Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA

Karta produktu ubezpieczeń dla Kredytobiorców zaciągających pożyczki i Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA Karta produktu ubezpieczeń dla Kredytobiorców zaciągających pożyczki i Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA Ubezpieczenie od utraty pracy 1 Zasady obejmowania ochroną 1. Ubezpieczenie jest przeznaczone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym)

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta SYGNATURA: Produktu: KP/20/07/2015 Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta Produktu została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA PRZEJĘCIA OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA PRZEJĘCIA OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA PRZEJĘCIA OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA GENWORTH NR

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA GENWORTH NR SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA GENWORTH NR ING/2015/02/non-life (dalej: Warunki) mają zastosowanie do Umowy Grupowego Ubezpieczenia kod: ING/2015/02/non-life na rzecz Posiadaczy rachunku karty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej W celu umożliwienia dokonania wyboru produktu owego, poniżej znajduje się materiał porównawczy umożliwiający porównanie ofert produktów owych. Materiał porównawczy nie jest elementem umowy a ani materiałem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczający - Kredytobiorca, który zawiera Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem; Ubezpieczający zawsze jest jednocześnie Ubezpieczonym.

Ubezpieczający - Kredytobiorca, który zawiera Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem; Ubezpieczający zawsze jest jednocześnie Ubezpieczonym. Karta Produktu na Wypadek Utraty Dochodu oraz Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank Pekao S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego (CCI/1/2016) TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY RODZAJ INFORMACJI NUMER ZAPISU Z WZORCA

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Ubezpieczający Posiadacz Karty - podmiot gospodarczy będący

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia I UW_12_2015 Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub

Bardziej szczegółowo

Karta produktu ubezpieczeń dla Kredytobiorców zaciągających pożyczki i Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA

Karta produktu ubezpieczeń dla Kredytobiorców zaciągających pożyczki i Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA Karta produktu ubezpieczeń dla Kredytobiorców zaciągających pożyczki i Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA Ubezpieczenie od utraty pracy 1 Zasady obejmowania ochroną 1. Ubezpieczenie jest przeznaczone wyłącznie

Bardziej szczegółowo