KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCY KREDYTY GOTÓWKOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCY KREDYTY GOTÓWKOWE"

Transkrypt

1 Ubezpieczenia KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCY KREDYTY GOTÓWKOWE Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem oferowanym za pośrednictwem Agenta ubezpieczeniowego wskazanego we wniosku ubezpieczeniowym, działającego w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela. Agent współpracuje z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi, wpisany jest do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które wręczane są Kredytobiorcy wraz z umową kredytową, a poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej Kredytobiorcy. 1. Kogo dotyczy oferta ubezpieczenia? Ochroną może zostać objęty Kredytobiorca Banku BPH, który: ukończył 18 lat i w okresie spłaty kredytu nie ukończy 75 lat, mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, kwota udzielonego kredytu, z którym wiąże się umowa ubezpieczenia nie przekracza zł, wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową i złożył oświadczenia zawarte we Wniosku ubezpieczeniowym. Uwaga: Kredytobiorca nie spełniający w/w warunków nie może zostać ubezpieczony. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej Zgon Niezdolność do pracy Czasowa niezdolność do pracy Utrata pracy albo Poważne zachorowanie (w zależności od źródła dochodu) Dodatkowa wypłata świadczeń na pokrycie Wydatków na utrzymanie ubezpieczonego w przypadku wyżej wymienionych ryzyk, z wyjątkiem zgonu Opcja 1 Opcja 2 Zwróć uwagę, że ochrona z tytułu utraty pracy stosowana jest zamiennie z ochroną z tytułu poważnego zachorowania. Nie można mieć obu jednocześnie. Zakres ochrony zależy od tego z jakiego źródła będziesz uzyskiwać dochód w chwili zdarzenia ubezpieczeniowego: Ochrona w zakresie utraty pracy dotyczy Ubezpieczonych, którzy w dniu zdarzenia są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, czas określony dłuższy niż okres trwania umowy kredytu, lub prowadzą działalność gospodarczą. Pozostałe osoby objęte są ochroną w zakresie poważnego zachorowania. 3. Okres trwania Umowy ubezpieczenia i koszt ubezpieczenia Okres trwania umowy ubezpieczenia odpowiada okresowi spłaty kredytu ustalonemu w umowie o kredyt. Wysokość jednorazowej składki ubezpieczeniowej stanowi iloczyn wyrażonej w złotych kwoty kredytu, liczby miesięcznych rat kredytu i stawki ubezpieczeniowej wskazanej we wniosku ubezpieczeniowym. Wysokość składki ubezpieczeniowej określona jest w Polisie ubezpieczeniowej Wyłączenia odpowiedzialności mogą zaistnieć okoliczności ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, na przykład, w przypadku zdarzenia: Zgon, Niezdolność do pracy, Poważne zachorowanie albo Czasowa niezdolność do pracy, które: zaszło w okresie pierwszych 12 m-cy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia i jest skutkiem Nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił lub choroby stwierdzonej lub choroby leczonej, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona. Pozostałe wyłączenia ochrony opisano w paragrafie WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 5. Dobrowolność Zawarcie umowy ubezpieczenia jest dobrowolne, możesz ją wypowiedzieć w dowolnym momencie składając w Banku wypowiedzenie. jeśli odstąpisz od Umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia, nie poniesiesz żadnych kosztów ubezpieczenia jeśli wypowiesz Umowę ubezpieczenia po upływie pierwszych 30 dni od jej zawarcia, ponosisz koszt ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez Ubezpieczyciela. 6. Składanie roszczeń Ochrona udzielana jest przez Ubezpieczyciela: Lighthouse Life Assurance Company Limited oraz Lighthouse General Insurance Company Limited z siedzibą 913 Europort, Gibraltar, w zakresie opisanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, natomiast wszelkie dokumenty związane ze zgłoszeniem roszczenia powinny być złożone: pocztą na adres Administratora: Genworth Financial, ul. E. Plater 53, 17 piętro, Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: lub faxem na numer: Dokumenty niezbędne do zgłoszenia roszczenia opisano w paragrafie ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA I JEGO LIKWIDACJA Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 7. Reklamacje Reklamacje można zgłaszać pisemnie, telefonicznie lub osobiście na podany wyżej adres Administratora. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą na piśmie niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Zapraszamy również do kontaktu z Bankiem BPH pod numerami telefonów. Centrum obsługi Banku BPH: lub Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Koszt połączenia na infolinię zgodnie z taryfą Twojego operatora.

2 8. Wysokość świadczeń Co zyskujesz w trudnych sytuacjach dzięki ubezpieczeniu: Suma ubezpieczenia wynosi zł na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do wszystkich umów kredytu, w związku z którymi Klient zawiera umowy ubezpieczenia. Uprawniony do otrzymania świadczenia jest wskazany w oświadczeniu zawartym we Wniosku Ubezpieczeniowym. Zdarzenia ubezpieczeniowe Zgon, Poważne zachorowanie, Niezdolność do pracy w przypadku, gdy Orzeczenie o niezdolności do pracy zostało wydane na okres równy lub dłuższy niż 2 lata Wysokość świadczenia Kapitał kredytu Limit świadczeń 100% sumy ubezpieczenia W przypadku zaistnienia Niezdolności do pracy jeśli orzeczenie zostanie wydane na okres równy lub dłuższy niż rok, a krótszy niż 2 lata oraz jeżeli nie zaistnieją wyłączenia odpowiedzialności, ubezpieczyciel wypłaci w każdym miesiącu niezdolności, świadczenie wynoszące równowartość raty kredytu, maksymalnie 12 rat. W przypadku zaistnienia Czasowej niezdolności do pracy, jeżeli pozostajesz na zwolnieniu lekarskim nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni ubezpieczyciel spłaca w odstępach miesięcznych raty kredytu, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach ubezpieczenia, maksymalnie 12 rat z tytułu jednego zdarzenia i 36 rat kredytu w całym okresie trwania Umowy ubezpieczenia. Jeśli w wyniku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej uzyskasz status bezrobotnego z prawem do zasiłku oraz jeżeli nie zaistnieją wyłączenia odpowiedzialności, ubezpieczyciel będzie spłacał raty Twojego kredytu na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach ubezpieczenia. Maksymalnie możesz zyskać spłatę 12 świadczeń z tytułu jednego zdarzenia i 36 rat kredytu w całym okresie trwania Umowy ubezpieczenia. Niezdolność do pracy w przypadku, gdy Orzeczenie o niezdolności do pracy zostało wydane na okres krótszy niż 2 lata, lecz równy lub dłuższy niż 1 rok Czasowa niezdolność do pracy Utrata pracy Rata kredytu Rata kredytu Rata kredytu 12 miesięcznych świadczeń na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe; 12 miesięcznych świadczeń na jedno Zdarzenie ubezpieczeniowe; maksymalnie 36 miesięcznych świadczeń w całym okresie trwania Umowy ubezpieczenia 12 miesięcznych świadczeń na jedno Zdarzenie ubezpieczeniowe; maksymalnie 36 miesięcznych świadczeń w całym okresie trwania Umowy ubezpieczenia Uwaga: Wygaśnięcie umowy o pracę zawartej na czas określony lub rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie daje prawa do uzyskania świadczenia. Jeżeli zyskałeś prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych nie jesteś objęty ochroną od utraty pracy, w takiej sytuacji będziesz ubezpieczony od poważnego zachorowania. Świadczenie zostanie wypłacone na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach ubezpieczenia w przypadku potwierdzonego dokumentacją medyczną rozpoznania poważnej choroby: zawału serca udaru mózgu niewydolności nerek nowotworu chirurgicznego pomostowania naczyń wieńcowych Szczegóły dotyczące wypłaty świadczeń znajdziesz w paragrafie SUMA UBEZPIECZENIA, LIMITY ŚWIADCZEŃ ORAZ ŚWIADCZENIA Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Dodatkowe świadczenie na pokrycie Wydatków na utrzymanie Ubezpieczonego płatne w przypadku wypłaty świadczeń z wyżej wymienionych ryzyk, z wyjątkiem zgonu 800 zł miesięcznie 6 miesięcznych świadczeń na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w ciągu każdych kolejnych 36 miesięcy trwania Umowy ubezpieczenia Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się: następnego dnia po dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia ryzyka Zgonu, Niezdolności do pracy, sześćdziesiątego dnia po dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia ryzyka Czasowej niezdolności do pracy, Poważnego zachorowania, Utraty pracy. Kapitał kredytu oraz Rata kredytu, o których mowa w powyższej tabeli, zdefiniowane są w paragrafie SUMA UBEZPIECZENIA, LIMITY ŚWIADCZEŃ ORAZ ŚWIADCZENIA Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informację na temat wpisów do rejestru pośredników ubezpieczeniowych można uzyskać w Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl), na wniosek złożony ustnie, pisemnie lub telefonicznie ( ). Lighthouse General Insurance Company Limited (Spółka Nr 92317) z siedzibą w 913 Europort, Gibraltar oraz Lighthouse Life Assurance Company Limited (Spółka Nr 92318) z siedzibą 913 Europort, Gibraltar, zarejestrowane są w The Gibraltar Companies Registry i prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z Insurance Companies Act 1987, na podstawie licencji z dnia 3 marca 2005 r. udzielonej przez The Gibraltar Financial Services Commission (GFSC), zaś na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie notyfikacji z dnia 14 czerwca 2006 r.

3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTY GOTÓWKOWE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredyty Gotówkowe (dalej: Warunki Ubezpieczenia) określają zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej, udzielanej w ramach umowy ubezpieczenia indywidualnego zawartej pomiędzy Kredytobiorcą Banku BPH S.A. a Ubezpieczycielami: Lighthouse Life Assurance Company Limited oraz Lighthouse General Insurance Company Limited. Ubezpieczyciele i Bank BPH S.A. działają w ramach grupy kapitałowej należącej do General Electric Capital Corporation, USA. Należy zapoznać się z możliwymi opcjami ochrony ubezpieczeniowej 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego oraz utrata zatrudnienia przez Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczyciel obejmuje Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w zakresie: 1) Opcja 1 zgon, Niezdolność do pracy, Czasowa niezdolność do pracy, Utrata pracy albo Poważne zachorowanie, albo 2) Opcja 2 zgon, Niezdolność do pracy, Czasowa niezdolność do pracy, Utrata pracy albo Poważne zachorowanie oraz dodatkowa wypłata świadczeń na pokrycie Wydatków na utrzymanie Ubezpieczonego w przypadku Niezdolności do pracy, Czasowej niezdolności do pracy, Utraty pracy albo Poważnego zachorowania. 3. Ubezpieczyciel nie udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka Poważnego Zachorowania i Utraty pracy jednocześnie. Ochrona jest zamienna i zależy od źródła uzyskiwania dochodu w Dniu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ochrona w zakresie Utraty pracy obejmuje tego Ubezpieczonego, który w Dniu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego był zatrudniony w oparciu o Umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż okres trwania Umowy kredytu lub prowadził Działalność gospodarczą. Ochrona z tytułu Poważnego zachorowania obejmuje tego Ubezpieczonego, który w Dniu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego nie był zatrudniony w oparciu o Umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż okres trwania Umowy kredytu lub nie prowadził Działalności gospodarczej. 4. Jeżeli w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony zawrze Umowę o pracę na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż okres, na który została zawarta Umowa kredytu albo rozpocznie prowadzenie Działalności gospodarczej po okresie, w którym był objęty ochroną z tytułu Poważnego zachorowania, przez kolejne 60 dni od dnia zawarcia Umowy o pracę na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż okres trwania Umowy kredytu lub uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, będzie on nadal objęty ochroną z tytułu Poważnego zachorowania. 2 DEFINICJE Zapoznanie się z pojęciami pozwala na łatwiejsze zrozumienie treści warunków ubezpieczenia Przez użyte w warunkach ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 1. Agent agent ubezpieczeniowy wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, wykonujący czynności agencyjne w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela. 2. Administrator Financial Insurance Group Services Sp. z o.o. Oddział w Polsce, używająca także nazwy Genworth Financial, działająca w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli w zakresie czynności związanych z obsługą Ubezpieczonych, w tym w zakresie ustalania przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych, ustalania wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z Umowy ubezpieczenia. 3. Czasowa niezdolność do pracy - niemożność wykonywania przez Ubezpieczonego pracy stwierdzona Orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym na okres krótszy niż jeden rok lub zaświadczeniem lekarskim (ZUS ZLA), zaś w przypadku czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad okres, w którym dopuszczalne jest zgodnie z przepisami prawa wystawianie zaświadczeń lekarskich (ZUS ZLA), prawomocna decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego. 4. Choroba leczona - choroba stwierdzona, co do której lekarz medycyny zalecił wykonanie czynności medycznych, mających na celu wyleczenie lub zmniejszenie dolegliwości Ubezpieczonego, polegających na przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego lub przyjmowaniu środków farmakologicznych lub przeprowadzeniu rehabilitacji. Zalecenie lekarza medycyny powinno zostać utrwalone w dokumentacji medycznej. 5. Choroba stwierdzona choroba Ubezpieczonego, która była zdiagnozowana i ujawniona w dokumentacji medycznej przez lekarza medycyny po raz pierwszy lub jej rozpoznanie przez lekarza medycyny zostało powtórzone i odnotowane w dokumentacji medycznej. Diagnoza/rozpoznanie może być utrwalone w języku polskim lub innym w sposób uznany i stosowany w medycynie, w formie skrótu albo pod postacią kodu ICD Działalność gospodarcza - prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 7. Dzień wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego - w przypadku zgonu Ubezpieczonego - dzień śmierci wskazany w akcie zgonu; w przypadku Niezdolności do pracy - dzień powstania niezdolności do pracy wskazany w Orzeczeniu o niezdolności do pracy wydanym na okres równy lub dłuższy niż 1 rok; w przypadku Czasowej niezdolności do pracy pierwszy dzień niemożności wykonywania pracy przez Ubezpieczonego, wynikający z zaświadczenia lekarskiego ZUS (ZLA) lub z Orzeczenia o niezdolności do pracy wydanego na okres krótszy niż 1 rok; w przypadku Poważnego zachorowania dzień zdiagnozowania przez lekarza Poważnego zachorowania potwierdzonego w dokumentacji medycznej lub dzień wykonania operacji chirurgicznej pomostowania naczyń wieńcowych; w przypadku Utraty pracy - dzień uzyskania statusu osoby bezrobotnej i nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych; 1

4 8. Kredytobiorca osoba fizyczna, która zawarła Umowę kredytu z Bankiem BPH S.A.. 9. Wydatki na utrzymanie Ubezpieczonego dodatkowe świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela w razie zajścia następujących zdarzeń: Niezdolność do pracy, Czasowa niezdolność do pracy, Utrata pracy albo Poważne zachorowanie w przypadku objęcia Ubezpieczonego ubezpieczeniem w ramach Opcji 2 ubezpieczenia. 10. Nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego i będące wyłączną przyczyną Zdarzenia ubezpieczeniowego. Do nieszczęśliwych wypadków w rozumieniu Warunków ubezpieczenia nie zalicza się udaru mózgu oraz każdego w życiu Ubezpieczonego zawału serca. 11. Niezdolność do pracy - całkowita niezdolność do świadczenia pracy przez udokumentowana Orzeczeniem o niezdolności do pracy. 12. Orzeczenie o niezdolności do pracy prawomocne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności Ubezpieczonego, wydane przez podmiot uprawniony do orzekania o niepełnosprawności zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa albo prawomocne orzeczenie wydane przez lekarza rzeczoznawcę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub komisję lekarską Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym bez orzeczenia o celowości przekwalifikowania albo prawomocne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji. 13. Polisa dokument potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia wystawiony przez Ubezpieczyciela, w imieniu którego działa Agent. 14. Poważne zachorowanie co najmniej jedna z niżej zdefiniowanych chorób, o ile wystąpią w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela: 1) zawał serca niedokrwienie mięśnia sercowego, przy dowodach na obecność martwicy mięśnia sercowego; rozpoznanie musi być oparte na wykryciu wzrostu i/lub spadku wartości biomarkera sercowego, przy co najmniej jednej wartości powyżej norm laboratoryjnych określonych w danej placówce medycznej oraz wystąpieniu co najmniej jednego z poniższych kryteriów: a. objawów niedokrwienia (np. bólów w klatce piersiowej); b. nowych lub przypuszczalnie nowych, zamiennych zmian odcinka ST-załamka T (ST-T) lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB); c. powstaniu patologicznych załamków Q w EKG; d. nowych ubytków żywotnego serca mięśniowego lub nowych odcinków zaburzenia kurczliwości uwidocznionych w badaniach obrazowych; e. obecności zakrzepu w tętnicy wieńcowej uwidocznionego badaniem angiograficznym lub w autopsji; zawał serca oznacza również zgon sercowy z objawami wskazującymi na niedokrwienie mięśnia sercowego i przypuszczalnie nowymi zmianami niedokrwiennymi w EKG lub nowym LBBB, gdy zgon wystąpił przed oznaczeniem biomarkerów sercowych lub nim stężenie biomarkerów sercowych we krwi mogło się zwiększyć; 2) udar mózgu nagłe, ogniskowe uszkodzenie mózgu powstałe w następstwie zmian naczyniowych, powodujące powstanie trwałych ubytków neurologicznych; rozpoznanie musi zostać poparte świeżymi zmianami w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego; ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek epizody przemijającego niedokrwienia mózgu; 3) niewydolność nerek schyłkowe stadium choroby nerek wyrażające się nieodwracalnym upośledzeniem czynności obu nerek oraz stanowiące bezwzględne wskazanie do przewlekłej dializoterapii lub przeszczepu nerek; 4) nowotwór (rak) guz złośliwy, charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych powodujący naciekanie i niszczenie prawidłowych tkanek potwierdzony badaniem histopatologicznym przeprowadzonym przez wykwalifikowanego lekarza onkologa lub histopatologa, w tym białaczka, chłoniak złośliwy, choroba Hodgkina, złośliwe nowotwory szpiku kostnego, czerniak złośliwy oraz nowotwory skóry powodujące powstawanie przerzutów; ubezpieczeniem nie są objęte nieinwazyjne nowotwory in-situ oraz inne nowotwory skóry; 5) chirurgiczne pomostowanie naczyń wieńcowych operacja chirurgiczna przy otwartej klatce piersiowej mająca na celu zlikwidowanie zwężenia lub niedrożności tętnic wieńcowych przez wszczepienie pomostu omijającego, poprzedzona angiografią wykazującą istotne zwężenie tętnicy wieńcowej z wyłączeniem wszelkich innych zabiegów na naczyniach wieńcowych. 15. Prawidłowa ciąża typowe objawy towarzyszące ciąży (w tym ciąży mnogiej), generalnie niegroźne lub przemijające, występujące osobno lub łącznie (np. poranne mdłości, zmęczenie), nie stanowiące, z medycznego punktu widzenia, zagrożenia dla matki lub dziecka oraz poród, w tym poprzez cesarskie cięcie lub inny poród przy asyście medycznej lub chirurgicznej, nie powodujący powikłań medycznych. 16. Suma ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na podstawie Warunków Ubezpieczenia. 17. Ubezpieczony Kredytobiorca, który jest stroną Umowy ubezpieczenia, zawartej na jego własną rzecz na podstawie Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczony jest jednocześnie ubezpieczającym. 18. Ubezpieczyciel odpowiednio: 1) Lighthouse Life Assurance Company Limited z siedzibą 913b Europort, Gibraltar, zarejestrowana w The Gibraltar Companies Registry pod numerem w zakresie ryzyka zgonu, a ponadto w zakresie ryzyka Niezdolności do pracy, Czasowej niezdolności do pracy i Poważnego zachorowania, w przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia na okres równy lub dłuższy niż 5 lat oraz 2) Lighthouse General Insurance Company Limited z siedzibą 913b Europort, Gibraltar, zarejestrowana w The Gibraltar Companies Registry pod numerem w zakresie ryzyka Utraty pracy, a ponadto w zakresie ryzyka Niezdolności do pracy, Czasowej niezdolności do pracy i Poważnego zachorowania, w przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia na okres krótszy niż 5 lat prowadzące działalność ubezpieczeniową, zgodnie z Insurance Companies Act 1987, na podstawie licencji z dnia 3 marca 2005 r. udzielonej przez The Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) oraz prowadzące działalność ubezpieczeniową w Polsce na podstawie notyfikacji złożonej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego). 19. Umowa kredytu umowa o kredyt gotówkowy lub konsolidacyjny zawarta pomiędzy Ubezpieczonym a Bankiem BPH S.A., wskazana we Wniosku ubezpieczeniowym, w związku z którą zostaje zawarta Umowa ubezpieczenia. 20. Umowa o pracę umowa o pracę na czas nieokreślony lub czas określony regulowana Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. 21. Utrata pracy w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o Umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż okres trwania Umowy kredytu, utrata zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę Umowy o pracę, w wyniku którego Ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego i pobiera zasiłek dla bezrobotnych. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 2

5 gospodarczą, zaprzestanie prowadzenia działalności i wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w wyniku którego Ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego i pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Wymóg pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w zdaniach poprzednich, ustaje po pełnym okresie pobierania tego zasiłku. 22. Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia odpowiednio: zgon Ubezpieczonego, jego Niezdolność do pracy, Czasowa niezdolność do pracy, Poważne zachorowanie oraz Utrata pracy. 23. Wniosek ubezpieczeniowy wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia na podstawie Warunków Ubezpieczenia wraz z innymi oświadczeniami Kredytobiorcy, niezbędnymi do zawarcia Umowy ubezpieczenia. Badania lekarskie nie są wymagane. Natomiast aby zostać objętym ochroną ubezpieczeniową muszą zostać spełnione poniższe warunki. 3 WARUNKI UDZIELENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty Kredytobiorca, który w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia, spełnia łącznie następujące warunki: 1) ukończył 18 rok życia i w okresie na który został udzielony kredyt nie ukończy 75 roku życia, 2) ma miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, 3) kwota kredytu z wyłączeniem odsetek i prowizji z tytułu Umowy kredytu, w związku z którą Kredytobiorca został objęty ubezpieczeniem na podstawie Warunków Ubezpieczenia, jest nie większa niż PLN, 4) wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową i złożył oświadczenia zawarte we Wniosku ubezpieczeniowym. 4 STRONY UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umowa ubezpieczenia jest zawierana pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczycielem. 2. Ubezpieczony jest stroną Umowy ubezpieczenia i podmiotem zobowiązanym do opłacenia składki ubezpieczeniowej. 3. Umowy kredytu jest kilku Kredytobiorców, każdy z Kredytobiorców może zawrzeć Umowę ubezpieczenia na własny rachunek. 5 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje na podstawie Wniosku ubezpieczonego złożonego przez Ubezpieczonego na formularzu określonym przez Ubezpieczyciela oraz akceptacji tego wniosku przez Ubezpieczyciela. Wniosek ubezpieczeniowy stanowi integralną część Umowy ubezpieczenia. Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia jest Polisa wystawiana przez Ubezpieczyciela, w imieniu którego działa Agent. 2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres wskazany we Wniosku ubezpieczeniowym, zgodny z okresem trwania umowy kredytu, nie dłuższy niż 120 miesięcy. 3. Za dzień zawarcia Umowy ubezpieczenia uznaje się dzień zawarcia umowy kredytu, pod warunkiem opłacenia składki ubezpieczeniowej. 6 ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się: 1) z upływem terminu, określonego w dniu zawarcia umowy kredytu, jako dzień spłaty ostatniej raty, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, 2) w dniu przejęcia długu z Umowy kredytu, 3) w dniu odstąpienia od Umowy kredytu, 4) w dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 75 roku życia, 5) w dniu śmierci Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczony może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. 3. Ubezpieczony może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym złożono wypowiedzenie. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia albo jej wypowiedzeniu uważa się za złożone Ubezpieczycielowi w dniu jego złożenia Agentowi. 5. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia, na podstawie oświadczenia Ubezpieczonego złożonego Agentowi. 7 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 1. Składka ubezpieczeniowa jest ustalana przez Ubezpieczyciela przy uwzględnieniu sumy ubezpieczenia, opcji ubezpieczenia i okresu, na jaki zawierana jest umowa ubezpieczenia. 2. Wysokość jednorazowej składki ubezpieczeniowej stanowi iloczyn wyrażonej w złotych kwoty kredytu, liczby miesięcznych rat kredytu i stawki ubezpieczeniowej wskazanej we wniosku ubezpieczeniowym. 3. Składka płatna jest w wysokości i terminie wskazanym w Polisie. 4. Ubezpieczony jest zobowiązany do opłacenia składki ubezpieczeniowej, przy czym na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Ubezpieczonym a Bankiem BPH S.A. Ubezpieczony upoważnia Bank BPH S.A. do przekazania w jego imieniu składki ubezpieczeniowej Ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel wyraża zgodę na taki sposób otrzymywania składki. 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przez Kredytobiorcę w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia, Kredytobiorca traktowany jest tak, jakby nigdy nie został objęty ochroną. 6. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed terminem przewidzianym w polisie Ubezpieczyciel dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. 3

6 Termin rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela zależy od zakresu ochrony ubezpieczeniowej 8 ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ochroną ubezpieczeniową są objęte Zdarzenia ubezpieczeniowe, które wystąpią w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się: 1) następnego dnia po dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia ryzyka zgonu, Niezdolności do pracy, 2) sześćdziesiątego dnia po dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia ryzyka Czasowej niezdolności do pracy, Poważnego zachorowania, Utraty pracy. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia, jak również w zakresie ubezpieczenia danego ryzyka z dniem wypłaty świadczeń w wysokości sumy ubezpieczenia określonej dla danego Zdarzenia ubezpieczeniowego. Zapoznaj się z wysokością Sumy ubezpieczenia i świadczeń ubezpieczeniowych 9. SUMA UBEZPIECZENIA, LIMITY ŚWIADCZEŃ ORAZ ŚWIADCZENIA 1. Sumę ubezpieczenia stanowi kapitał kredytu nie więcej niż złotych, na jedno i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe w odniesieniu do wszystkich Umów kredytu, w związku z zawarciem których Kredytobiorca jest ubezpieczony na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, niezależnie od Ubezpieczyciela udzielającego ochrony. 2. Poniższa tabela określa wysokość i limity świadczeń dla poszczególnych Zdarzeń ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Zdarzenia ubezpieczeniowe Wysokość świadczenia Limit świadczeń 1) Zgon, Poważne zachorowanie, Niezdolność do pracy - w przypadku, gdy Orzeczenie o niezdolności do pracy zostało wydane na okres równy lub dłuższy niż 2 lata Kapitał kredytu 100% sumy ubezpieczenia 2) Niezdolność do pracy - w przypadku, gdy Orzeczenie o niezdolności do pracy zostało wydane na okres krótszy niż 2 lata, lecz równy lub dłuższy niż 1 rok Rata kredytu 12 miesięcznych świadczeń na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe; 3) Czasowa niezdolność do pracy Rata kredytu 12 miesięcznych świadczeń na jedno Zdarzenie ubezpieczeniowe; maksymalnie 36 miesięcznych świadczeń w całym okresie trwania Umowy ubezpieczenia 4) Utrata pracy Rata kredytu 12 miesięcznych świadczeń na jedno Zdarzenie ubezpieczeniowe; maksymalnie 36 miesięcznych świadczeń w całym okresie trwania Umowy ubezpieczenia 5) Wydatki na utrzymanie - dodatkowe świadczenie miesięczne w przypadku uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach ochrony ubezpieczeniowej w Opcji 2 z tytułu Niezdolności do pracy, Czasowej niezdolności do pracy, Utraty pracy albo Poważnego zachorowania z wyjątkiem zgonu, płatne wraz ze świadczeniami przewidzianymi w niniejszej tabeli powyżej. 800 złotych 6 miesięcznych świadczeń na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w ciągu każdych kolejnych 36 miesięcy trwania Umowy ubezpieczenia 3. Z zastrzeżeniem ust 4., w celach ustalenia sumy ubezpieczenia oraz świadczenia, przez pojęcie kapitał kredytu rozumie się sumę rat kapitałowych z Umowy kredytu, pozostających do spłaty w Dniu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego wraz z odsetkami umownymi obliczonymi za okres od terminu płatności raty kredytu poprzedzającej Dzień wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego do Dnia wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 4. W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu, udzielonego na podstawie Umowy kredytu, w celu ustalenia sumy ubezpieczenia oraz świadczenia na wypadek zdarzeń ubezpieczeniowych wymienionych w ustępie 2 pkt 1) powyżej, przez pojęcie kapitał kredytu rozumie się sumę rat kapitałowych przypadających do zapłaty bezpośrednio po dniu zdarzenia ubezpieczeniowego, wynikających z harmonogramu spłat, ustalonego w dniu zawarcia Umowy kredytu. 5. W celu ustalenia świadczenia, przez pojęcie raty kredytu rozumie się ratę kredytu, ustaloną zgodnie z harmonogramem spłat kredytu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy kredytu wymagalną bezpośrednio przed Dniem wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 6. Świadczenia z tytułu Utraty pracy, Czasowej niezdolności do pracy oraz Niezdolności do pracy gdy Orzeczenie o niezdolności do pracy zostało wydane na okres krótszy niż 2 lata, lecz równy lub dłuższy niż 1 rok, wypłacane są z dołu, po upływie każdych kolejnych 30 dni nieprzerwanego trwania zdarzenia. 7. Świadczenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej przysługuje jedynie wówczas, gdy przez cały okres trwania zdarzenia, za który ma być wypłacone świadczenie, Ubezpieczony: 4

7 1) w przypadku Utraty pracy nieprzerwanie posiadał status bezrobotnego z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, zaś w przypadku utraty pracy trwającej ponad pełny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, dokument potwierdzający status bezrobotnego; 2) w przypadku Czasowej niezdolności do pracy nie mógł wykonywać pracy z powodu leczenia choroby lub urazu i wszystkie dni okresu trwania zdarzenia objęte są Orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym na okres krótszy niż 1 rok lub zaświadczeniami lekarskimi ZUS (ZLA), zaś w przypadku czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad okres, w którym dopuszczalne jest zgodnie z przepisami prawa wystawianie zaświadczeń lekarskich (ZUS ZLA), prawomocna decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego. 3) W przypadku Niezdolności do pracy - nie mógł wykonywać pracy z powodu leczenia choroby lub urazu i wszystkie dni okresu trwania zdarzenia objęte są Orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym na okres krótszy niż 2 lata, lecz równy lub dłuższy niż 1 rok. 8. Świadczenie z tytułu Utraty pracy przysługuje Ubezpieczonemu, który do dnia rozwiązania Umowy o pracę świadczył pracę nieprzerwanie przez 60 dni na podstawie Umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż czas trwania Umowy kredytu lub nieprzerwanie przez 60 dni prowadził Działalność gospodarczą. 9. W przypadku, gdy świadczenie Wydatki na utrzymanie wypłacane jest w związku ze świadczeniem równym kapitałowi kredytu, przysługującym z tytułu Poważnego zachorowania lub Niezdolności do pracy, pierwsze świadczenie Wydatki na utrzymanie wypłacane jest łącznie ze świadczeniem z tytułu Poważnego zachorowania lub Niezdolności do pracy. Kolejne świadczenia wypłacane są po każdych 30 dniach od wypłaty poprzedniego świadczenia. 10. W przypadku, gdy świadczenie Wydatki na utrzymanie wypłacane jest w związku ze świadczeniem równym racie kredytu, przysługującym w związku z Utratą pracy lub Niezdolnością do pracy lub Czasową niezdolnością do pracy, świadczenie Wydatki na utrzymanie wypłacane jest łącznie ze świadczeniami z tytułu Utraty pracy lub Niezdolności do pracy lub Czasowej niezdolności do pracy. Świadczenie Wydatki na utrzymanie Ubezpieczonego przestaje być wypłacane w razie zaprzestania wypłacania świadczeń (rat kredytu), przysługujących w związku z Utratą pracy lub Niezdolnością do pracy lub Czasową niezdolnością do pracy. 11. W przypadku wystąpienia więcej niż jednego Zdarzenia ubezpieczeniowego opisanego w ust. 2 pkt 1), które uprawnia do wypłaty świadczenia, Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie wyłącznie z tytułu jednego z tych zdarzeń ubezpieczeniowych. Podstawą ustalania świadczenia jest Zdarzenie ubezpieczeniowe, które zostało zgłoszone Ubezpieczycielowi najwcześniej. Zapoznaj się z sytuacjami, w których Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia 10. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w wyniku: 1) samobójstwa lub próby samobójstwa Ubezpieczonego, w okresie sześciu pierwszych miesięcy od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia, 2) aktu wojny (w tym wojny domowej), czynnego uczestnictwa w zamieszkach, aktu terroryzmu lub sabotażu, 3) uczestnictwa Ubezpieczonego w charakterze sprawcy w przestępstwach lub wykroczeniach, które zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym, 4) eksplozji atomowej oraz napromieniowania (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową), 5) umyślnego samookaleczenia się przez Ubezpieczonego lub uszkodzenia ciała na prośbę Ubezpieczonego, 6) nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceń lekarza lub poddania się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, chyba że zabiegi te miały na celu ratowanie życia lub zdrowia Ubezpieczonego, bezpośrednio po wypadku, któremu uległ Ubezpieczony; 7) spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu, zażywania narkotyków lub innych środków odurzających, leków dostępnych wyłącznie na receptę jednak nie przepisanych Ubezpieczonemu przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza lub Nieszczęśliwego wypadku, powstałego na skutek spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających, leków nie przepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza, przy czym przez spożycie przez Ubezpieczonego alkoholu rozumie się wprowadzenie przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej ilości alkoholu, że jego stężenie we krwi wynosi powyżej 0,2 albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. 2. W przypadku zdarzenia: zgon, Niezdolność do pracy, Poważne zachorowanie albo Czasowa niezdolność do pracy, które: 1) zaszło w okresie pierwszych 12 m-cy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia i 2) jest skutkiem Nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił lub choroby stwierdzonej lub choroby leczonej, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Utraty pracy jest wyłączona, jeżeli Utrata pracy nastąpiła wskutek upływu czasu, na który została zawarta Umowa o pracę, rozwiązania Umowy o pracę przez Ubezpieczonego, rozwiązania Umowy o pracę za porozumieniem stron, rozwiązania przez pracodawcę Umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy Ubezpieczonego lub za wypowiedzeniem z przyczyn dotyczących Ubezpieczonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa pracy. 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Czasowej niezdolności do pracy, jest wyłączona, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w wyniku: 1) bólu kręgosłupa lub innych dolegliwości z tym związanych odczuwanych przez Ubezpieczonego, chyba że istnieje dokumentacja medyczna potwierdzająca ten stan (badania w postaci wyników prześwietlenia, rezonansu elektromagnetycznego lub tomografii komuterowej), 2) choroby psychicznej lub zaburzeń umysłowych Ubezpieczonego, w tym wynikających ze stresu lub stanów wywoływanych stresem, chyba że choroba lub zaburzenia zostaną zdiagnozowane przez psychiatrę, 5

8 3) operacji lub leczenia Ubezpieczonego, które z medycznego punktu widzenia nie są niezbędne do ratowania życia lub przywrócenia stanu zdrowia, w tym operacji kosmetycznej lub upiększającej, 4) wypadku związanego z uprawnianiem przez Ubezpieczonego niebezpiecznego lub ekstremalnego sportu: boksu, bobslejów, saneczkarstwa, sportu motorowego, jazdy konnej, wspinaczki górskiej, speleologii i wspinaczki skałkowej, paralotniarstwa, lotniarstwa, baloniarstwa, spadochroniarstwa, szermierki, sportu obronnego, kajakarstwa wysokogórskiego, skoków do wody, nurkowania ze sprzętem, 5) czynnego udziału Ubezpieczonego w zawodach sportowych, wyścigach, rajdach lub pokazach powiązanych z uprawianiem wyżej wymienionego niebezpiecznego lub ekstremalnego sportu, 6) uczestnictwa Ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu wojskowego lub prywatnego, który nie posiadał licencji na przewóz pasażerów, 7) prawidłowej ciąży. Stosując się do zasad zgłaszania roszczenia można znacznie skrócić czas wydania decyzji przez Ubezpieczyciela. 11. ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA I JEGO LIKWIDACJA 1. Wszelkie dokumenty związane ze zgłoszeniem roszczenia powinny być złożone: 1) pocztą na adres Administratora: Genworth Financial, Ul. E. Plater 53, 17 piętro, Warszawa lub 2) pocztą elektroniczną: na adres: lub 3) faxem na numer: Agent przekazuje do Ubezpieczyciela kopię Wniosku ubezpieczeniowego oraz informację o wysokości kapitału kredytu lub raty kredytu, jeżeli jest to konieczne do ustalenia wysokości świadczenia. 3. W przypadku zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia, należy złożyć formularz zgłoszenia roszczenia oraz następujące dokumenty: Zdarzenie Wymagane dokumenty ubezpieczeniowe 1) Zgon 1) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, 2) zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu lub kartę zgonu zawierającą określenie przez lekarza przyczyny zgonu. 2) Niezdolność do pracy Orzeczenie o niezdolności do pracy wydane na okres równy lub dłuższy niż jeden rok 3) Poważne zachorowanie 1) dokumentacja medyczna zawierająca pierwszą diagnozę Poważnego zachorowania u Ubezpieczonego lub datę przeprowadzenia operacji chirurgicznej pomostowania naczyń wieńcowych, 2) oświadczenie o źródle dochodów lub nieuzyskiwaniu dochodów w dniu wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego, a w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kopia ostatniej (aktualnej na dzień wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego) umowy o pracę lub zaświadczenie pracodawcy o podstawie nawiązania stosunku pracy wraz z oznaczeniem terminu, na który został zawarty, 4) Utrata pracy 1) wydane przez urząd pracy zaświadczenie o uzyskaniu statusu bezrobotnego oraz o nabyciu prawa do zasiłku dla bezrobotnych i posiadaniu tego statusu i prawa nieprzerwanie od co najmniej 30 dni, 2) kopię ostatniej umowy o pracę lub zaświadczenie pracodawcy o podstawie nawiązania stosunku pracy wraz z oznaczeniem terminu, na który został zawarty, 3) świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia, 4) kopię oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, 5) dla osób prowadzących Działalność gospodarczą zaświadczenie o wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 6) przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego - zaświadczenie wystawiane przez Urząd Pracy poświadczające posiadanie przez ubezpieczonego statusu bezrobotnego i jego prawo do zasiłku, zaś po ustaniu pełnego okresu pobierania zasiłku zaświadczenie z Urzędu Pracy, potwierdzające posiadanie przez ubezpieczonego statusu bezrobotnego. 5) Czasowa niezdolność do pracy 1) zaświadczenie lekarskie (formularz ZUS ZLA) poświadczające czasową niezdolność do pracy przez okres 30 dni, 2) przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego zaświadczenie lekarskie (formularz ZUS ZLA) zaś w przypadku czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad okres, w którym dopuszczalne jest zgodnie z przepisami prawa wystawianie zaświadczeń lekarskich (ZUS ZLA), prawomocna decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego lub Orzeczenie o niezdolności do pracy wydane na okres krótszy niż jeden rok określające przewidywany okres przerwy w pracy lub historię choroby pochodząca ze szpitala, jeżeli miał miejsce pobyt w szpitalu. 4. Ustalenie zasadności oraz wysokości świadczenia następuje na podstawie pełnej dokumentacji wymaganej przez Ubezpieczyciela. 5. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo żądania od Ubezpieczonego poddania się badaniom lekarskim u lekarza wskazanego przez Ubezpieczyciela. Koszt badań lekarskich ponosi Ubezpieczyciel. 6. W przypadku, gdy dokumentacja, doręczona Ubezpieczycielowi nie jest wystarczająca do ustalenia odpowiedzialności, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnienia do świadczenia, zasadności i wysokości świadczenia. Ubezpieczyciel zastrzega sobie także prawo do zażądania dokumentacji medycznej (m.in. historii choroby, wypisu ze szpitala) oraz pozyskania odpowiednich informacji medycznych u lekarzy prowadzących leczenie, jak również zasięgania na swój koszt opinii lekarzy konsultantów Ubezpieczyciela oraz do uzyskania koniecznych informacji lub materiałów od 6

9 sądów, policji, prokuratury lub innych organów i instytucji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. 7. Po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia Ubezpieczyciel w terminie 7 dni informuje pisemnie lub drogą elektroniczną zgłaszającego roszczenie o otrzymaniu zgłoszenia roszczenia oraz informuje, jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciela. 8. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości związanych z procesem zgłoszenia roszczenia Ubezpieczony może zasięgnąć informacji u Administratora pod numer telefonu (0 22) , w dni powszednie, w godzinach 9:00-17: TERMINY I SPOSÓB ZAPŁATY ŚWIADCZENIA 1. Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest: a. w przypadku ubezpieczenia ryzyka zgonu, osoba wskazana przez Ubezpieczonego w odrębnym oświadczeniu, a w razie braku wskazania tej osoby lub w razie jej śmierci osoby w następującej kolejności: małżonek Ubezpieczonego, dzieci i przysposobieni, rodzice i przysposabiający, rodzeństwo, dalsi wstępni, dalsi zstępni, spadkobiercy Ubezpieczonego; b. w przypadku ubezpieczenia ryzyka Utraty pracy, Niezdolności do pracy, Czasowej niezdolności do pracy i Poważnego zachorowania - osoba wskazana przez Ubezpieczonego w odrębnym oświadczeniu, a w razie braku tego wskazania sam Ubezpieczony. c. W przypadku świadczeń z tytułu Wydatki na utrzymanie ubezpieczonego - osoba wskazana przez Ubezpieczonego w odrębnym oświadczeniu, a w razie braku tego wskazania sam Ubezpieczony. 2. Ubezpieczyciel przekazuje świadczenie na rachunek bankowy, wskazany przez Uprawnionego do świadczenia. 3. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel spełni świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszenia roszczenia. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia nie było możliwe w powyższym terminie, to Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w terminie do 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia. 4. Jeżeli w powyższych terminach Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, to pisemnie zawiadamia Ubezpieczonego lub Uprawnionego do świadczenia o przyczynach niemożności zaspokojenia zgłoszonego roszczenia w całości lub w części. 5. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, to Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie Ubezpieczonego lub Uprawnionego do świadczenia, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia - informacja ta będzie zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 13. SKARGI I ZAŻALENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Skargi lub zażalenia dotyczące realizacji przez Ubezpieczyciela Umowy ubezpieczenia mogą być składane pisemnie, osobiście, lub w innej wybranej formie. 2. Zawiadomienia, oświadczenia i wnioski kierowane w formie pisemnej do Ubezpieczyciela w związku z umową ubezpieczenia powinny być składane na adres Administratora: Genworth Financial ul. E. Plater Warszawa Budynek WFC 3. Ubezpieczyciel ma prawo zażądać pisemnego potwierdzenia skarg lub zażaleń złożonych w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną. 4. Odpowiedzi na skargi lub zażalenia udzielane są przez Administratora na piśmie niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 5. Skargi lub zażalenia mogą być również kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych lub Komisji Nadzoru Finansowego. 6. Powództwo o roszczenia wynikające z realizacji umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 7. W sprawach nieuregulowanych w warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 8. Dzień wejścia w życie warunków: 01 kwietnia 2015 r. 7

Należy zapoznać się z możliwymi opcjami ochrony ubezpieczeniowej

Należy zapoznać się z możliwymi opcjami ochrony ubezpieczeniowej OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTY HIPOTECZNE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredyty Hipoteczne (dalej: Warunki Ubezpieczenia) określają zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA BANKU BPH S.A. Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA BANKU BPH S.A. WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Posiadaczy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców (indeks WU/M/06), zwane dalej WU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG ZE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY

WYCIĄG ZE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY WYCIĄG ZE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Alsolia MasterCard Rozdział Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym Wyciągu określenia oznaczają: 1 ) ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców, oznaczone indeksem, stanowią integralną część: 1. Umowy Ubezpieczenia Grupowego zawartej pomiędzy Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank

Bardziej szczegółowo

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu W Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OPIEKUN RODZINY

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OPIEKUN RODZINY WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OPIEKUN RODZINY Postanowienia Warunków ubezpieczenia podzielone są na rozdziały, punkty, podpunkty, litery. Definicje najważniejszych pojęć, używanych w Warunkach ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Indywidualnych Credit Agricole Bank Polska S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Indywidualnych Credit Agricole Bank Polska S.A. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Indywidualnych Credit Agricole Bank Polska S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY RAT POŻYCZKI FIRMOWEJ DLA POŻYCZKOBIORCÓW BRE BANKU S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY RAT POŻYCZKI FIRMOWEJ DLA POŻYCZKOBIORCÓW BRE BANKU S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY RAT POŻYCZKI FIRMOWEJ DLA POŻYCZKOBIORCÓW BRE BANKU S.A. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Pożyczki Firmowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybór naszego produktu, jakim jest KREDYT HIPOTECZNY Z UBEZPIECZENIEM KREDYTOBIORCY.

Dziękujemy za wybór naszego produktu, jakim jest KREDYT HIPOTECZNY Z UBEZPIECZENIEM KREDYTOBIORCY. WARUNKI UBEZPIECZEŃ KREDYTOBIORCÓW/KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Szanowni Państwo! Dziękujemy za wybór naszego produktu, jakim jest KREDYT HIPOTECZNY Z UBEZPIECZENIEM KREDYTOBIORCY. Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW DOGODNA RATA SP. Z O.O. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Klientów Dogodna Rata sp. z o.o. (zwane dalej: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. stanowią załącznik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OSÓB KTÓRE ZAWARŁY Z CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A., UMOWĘ POŻYCZKI W RACHUNKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OSÓB KTÓRE ZAWARŁY Z CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A., UMOWĘ POŻYCZKI W RACHUNKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OSÓB KTÓRE ZAWARŁY Z CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A., UMOWĘ POŻYCZKI W RACHUNKU 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stanowią załącznik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 1. Definicje 1. Choroba - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub urazu, prowadząca do

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO UI/OWU/111/10-2014/G OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012)

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Postanowienia wstępne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331 WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI W BANKU MILLENNIUM (zwana dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia spłaty pożyczki w Banku Millennium (zwane dalej WU) regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. KOD: KHNL-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Optymalna Ochrona

Ogólne warunki ubezpieczenia Optymalna Ochrona ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Optymalna Ochrona indywidualne ubezpieczenie na życie indeks / / / Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Optymalna Ochrona I. TWOJE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo