Należy zapoznać się z możliwymi opcjami ochrony ubezpieczeniowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Należy zapoznać się z możliwymi opcjami ochrony ubezpieczeniowej"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTY HIPOTECZNE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredyty Hipoteczne (dalej: Warunki Ubezpieczenia) określają zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej, udzielanej w ramach umowy ubezpieczenia indywidualnego zawartej pomiędzy Kredytobiorcą Banku BPH S.A. a Ubezpieczycielami: Lighthouse Life Assurance Company Limited oraz Lighthouse General Insurance Company Limited. Ubezpieczyciele i Bank BPH S.A. działają w ramach grupy kapitałowej należącej do General Electric Capital Corporation, USA. Należy zapoznać się z możliwymi opcjami ochrony ubezpieczeniowej 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego oraz utrata zatrudnienia przez Ubezpieczonego. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, w zależności od opcji ubezpieczenia, Ubezpieczyciel obejmie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w następującym zakresie: 1) Opcja 1 Zgon, Niezdolność do pracy, 2) Opcja 2 Czasowa niezdolność do pracy, Utrata pracy albo Poważne zachorowanie, przy czym możliwe jest ubezpieczenie w ramach Opcji 1 bądź Opcji 2 albo w ramach obydwu Opcji jednocześnie. 3. W Opcji 2 Ubezpieczyciel nie udziela ochrony ubezpieczeniowej z ryzyka Poważnego Zachorowania i Utraty pracy jednocześnie. Ochrona jest zamienna i zależy od źródła uzyskiwania dochodu w Dniu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Z zastrzeżeniem ust. 4 ochrona w zakresie Utraty pracy obejmuje tego Ubezpieczonego, który w Dniu wystąpienia zdarzenia był zatrudniony w oparciu o Umowę o pracę lub Kontrakt menedżerski, zawarte na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż okres trwania Umowy kredytu bądź prowadził Działalność gospodarczą. Ochrona z tytułu Poważnego zachorowania obejmuje tego Ubezpieczonego, który w Dniu wystąpienia zdarzenia ubezpieczonego nie był zatrudniony w oparciu o Umowę o pracę lub Kontrakt menedżerski, zawarte na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż okres trwania Umowy kredytu bądź nie prowadził Działalności gospodarczej. 4. Jeżeli w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony zawrze Umowę o pracę lub Kontrakt menedżerski na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż okres trwania Umowy kredytu albo rozpocznie prowadzenie Działalności gospodarczej po okresie, w którym był objęty ochroną z tytułu Poważnego zachorowania, przez kolejne 60 dni od dnia zawarcia Umowy o pracę lub Konraktu menedżerskiego na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż okres trwania Umowy kredytu lub uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, będzie on nadal objęty ochroną z tytułu Poważnego zachorowania. Zapoznanie się z pojęciami pozwala na łatwiejsze zrozumienie treści warunków ubezpieczenia 2 DEFINICJE Przez użyte w warunkach ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 1. Agent Bank BPH S.A., będący agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, wykonujący czynności agencyjne w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela. 2. Administrator Financial Insurance Group Services Sp. z o.o. Oddział w Polsce, używająca także nazwy Genworth Financial, działająca w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli w zakresie czynności związanych z obsługą Ubezpieczonych, w tym w zakresie ustalania przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych, ustalania wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z Umowy ubezpieczenia. 3. Choroba leczona - choroba stwierdzona, co do której lekarz medycyny zalecił wykonanie czynności medycznych, mających na celu wyleczenie lub zmniejszenie dolegliwości Ubezpieczonego, polegających na przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego lub przyjmowaniu środków farmakologicznych lub przeprowadzeniu rehabilitacji. Zalecenie lekarza medycyny powinno zostać utrwalone w dokumentacji medycznej. 4. Choroba stwierdzona - choroba Ubezpieczonego, która była zdiagnozowana i ujawniona w dokumentacji medycznej przez lekarza medycyny po raz pierwszy lub jej rozpoznanie przez lekarza medycyny zostało powtórzone i odnotowane w dokumentacji medycznej. Diagnoza/ rozpoznanie może być utrwalone w języku polskim lub innym w sposób uznany i stosowany w medycynie, w formie skrótu albo pod postacią kodu ICD Czasowa niezdolność do pracy - niemożność wykonywania przez Ubezpieczonego pracy, stwierdzona zaświadczeniem lekarskim (ZUS ZLA), zaś w przypadku czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad okres, w którym dopuszczalne jest zgodnie z przepisami prawa wystawianie zaświadczeń lekarskich (ZUS ZLA), prawomocna decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego. 6. Działalność gospodarcza - prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 7. Dzień wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego - w przypadku zgonu Ubezpieczonego - dzień śmierci wskazany w akcie zgonu; w przypadku Niezdolności do pracy - dzień powstania niezdolności do pracy wskazany w Orzeczeniu o niezdolności do pracy, w przypadku Czasowej niezdolności do pracy pierwszy dzień niemożności wykonywania pracy przez Ubezpieczonego, wynikający z zaświadczenia lekarskiego ZUS (ZLA); w przypadku Poważnego zachorowania dzień zdiagnozowania przez lekarza Poważnego zachorowania potwierdzonego w dokumentacji medycznej lub dzień wykonania operacji chirurgicznej pomostowania naczyń wieńcowych; w przypadku Utraty pracy - dzień uzyskania statusu osoby bezrobotnej i nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 1

2 8. Kontrakt menedżerski umowa, której przedmiotem jest zlecenie wykonywania obowiązków zastrzeżonych dla kadry kierowniczej. 9. Kredytobiorca osoba fizyczna, która zawarła Umowę Kredytu z Bankiem BPH SA. 10. Nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego i będące wyłączną przyczyną Zdarzenia ubezpieczeniowego. Do nieszczęśliwych wypadków w rozumieniu Warunków Ubezpieczenia nie zalicza się udaru mózgu oraz każdego w życiu Ubezpieczonego zawału serca. 11. Niezdolność do pracy - całkowita niezdolność do świadczenia pracy przez Ubezpieczonego udokumentowana Orzeczeniem o niezdolności do pracy. 12. Orzeczenie o niezdolności do pracy prawomocne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności Ubezpieczonego, wydane przez podmiot uprawniony do orzekania o niepełnosprawności zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa albo prawomocne orzeczenie wydane przez lekarza rzeczoznawcę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub komisję lekarską Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym bez orzeczenia o celowości przekwalifikowania albo prawomocne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji. 13. Polisa dokument potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia, wystawiony przez Ubezpieczyciela, w imieniu którego działa Agent. 14. Poważne zachorowanie co najmniej jedna z niżej zdefiniowanych chorób, o ile jej zdiagnozowanie przez lekarza nastąpiło w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela: 1) zawał serca niedokrwienie mięśnia sercowego, przy dowodach na obecność martwicy mięśnia sercowego; rozpoznanie musi być oparte na wykryciu wzrostu i/lub spadku wartości biomarkera sercowego, przy co najmniej jednej wartości powyżej norm laboratoryjnych określonych w danej placówce medycznej oraz wystąpieniu co najmniej jednego z poniższych kryteriów: a. objawów niedokrwienia (np. bólów w klatce piersiowej); b. nowych lub przypuszczalnie nowych, zamiennych zmian odcinka ST-załamka T (ST-T) lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB); c. powstaniu patologicznych załamków Q w EKG; d. nowych ubytków żywotnego serca mięśniowego lub nowych odcinków zaburzenia kurczliwości uwidocznionych w badaniach obrazowych; e. obecności zakrzepu w tętnicy wieńcowej uwidocznionego badaniem angiograficznym lub w autopsji; zawał serca oznacza również zgon sercowy z objawami wskazującymi na niedokrwienie mięśnia sercowego i przypuszczalnie nowymi zmianami niedokrwiennymi w EKG lub nowym LBBB, gdy zgon wystąpił przed oznaczeniem biomarkerów sercowych lub nim stężenie biomarkerów sercowych we krwi mogło się zwiększyć; 2) udar mózgu nagłe, ogniskowe uszkodzenie mózgu powstałe w następstwie zmian naczyniowych, powodujące powstanie trwałych ubytków neurologicznych; rozpoznanie musi zostać poparte świeżymi zmianami w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego; ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek epizody przemijającego niedokrwienia mózgu; 3) niewydolność nerek schyłkowe stadium choroby nerek wyrażające się nieodwracalnym upośledzeniem czynności obu nerek oraz stanowiące bezwzględne wskazanie do przewlekłej dializoterapii lub przeszczepu nerek; 4) nowotwór (rak) guz złośliwy, charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych powodujący naciekanie i niszczenie prawidłowych tkanek potwierdzony badaniem histopatologicznym przeprowadzonym przez wykwalifikowanego lekarza onkologa lub histopatologa, w tym białaczka, chłoniak złośliwy, choroba Hodgkina, złośliwe nowotwory szpiku kostnego, czerniak złośliwy oraz nowotwory skóry powodujące powstawanie przerzutów; ubezpieczeniem nie są objęte nieinwazyjne nowotwory in-situ oraz inne nowotwory skóry; 5) chirurgiczne pomostowanie naczyń wieńcowych operacja chirurgiczna przy otwartej klatce piersiowej mająca na celu zlikwidowanie zwężenia lub niedrożności tętnic wieńcowych przez wszczepienie pomostu omijającego, poprzedzona angiografią wykazującą istotne zwężenie tętnicy wieńcowej z wyłączeniem wszelkich innych zabiegów na naczyniach wieńcowych. 15. Prawidłowa ciąża typowe objawy towarzyszące ciąży (w tym ciąży mnogiej), generalnie niegroźne lub przemijające, występujące osobno lub łącznie (np. poranne mdłości, zmęczenie), nie stanowiące, z medycznego punktu widzenia, zagrożenia dla matki lub dziecka oraz poród, w tym poprzez cesarskie cięcie lub inny poród przy asyście medycznej lub chirurgicznej, nie powodujący powikłań medycznych. 16. Suma ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na podstawie Warunków Ubezpieczenia. 17. Ubezpieczony Kredytobiorca, który jest stroną Umowy ubezpieczenia, zawartej na jego własną rzecz na podstawie Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczony jest jednocześnie ubezpieczającym. 18. Ubezpieczyciel odpowiednio: 1) Lighthouse Life Assurance Company Limited z siedzibą 913b Europort, Gibraltar, zarejestrowana w The Gibraltar Companies Registry pod numerem w zakresie ryzyka zgonu; a ponadto w zakresie ryzyka Niezdolności do pracy, Poważnego zachorowania i Czasowej niezdolności do pracy w przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia na okres równy lub dłuższy niż 5 lat oraz 2) Lighthouse General Insurance Company Limited z siedzibą 913b Europort, Gibraltar, zarejestrowana w The Gibraltar Companies Registry pod numerem w zakresie ryzyka Utraty pracy, a ponadto w zakresie Niezdolności do pracy, Poważnego zachorowania i Czasowej niezdolności do pracy, w przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia na okres krótszy niż 5 lat, prowadzące działalność ubezpieczeniową, zgodnie z Insurance Companies Act 1987, na podstawie licencji z dnia 3 marca 2005 r. udzielonej przez The Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) oraz prowadzące działalność ubezpieczeniową w Polsce na podstawie notyfikacji złożonej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego). 19. Umowa kredytu umowa kredytu, którego spłata została docelowo zabezpieczona hipoteką na nieruchomości, zawarta pomiędzy Ubezpieczonym a Bankiem BPH S.A., wskazana we Wniosku ubezpieczeniowym, w związku z którą zostaje zawarta Umowa ubezpieczenia. 20. Umowa o pracę - umowa o pracę na czas nieokreślony lub czas określony, zawarta i regulowana Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. 2

3 21. Utrata pracy w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o Umowę o pracę lub Kontrakt menedżerski zawarte na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż okres trwania Umowy kredytu, utrata zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę Umowy o pracę, w wyniku którego Ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego i pobiera zasiłek dla bezrobotnych albo rozwiązanie Kontraktu menedżerskiego przez zleceniodawcę, w wyniku którego Ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego i pobiera zasiłek dla bezrobotnych. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zaprzestanie prowadzenia działalności i wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w wyniku którego Ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego i pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Wymóg pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w zdaniach poprzednich, ustaje po pełnym okresie pobierania tego zasiłku. 22. Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia odpowiednio: zgon, Niezdolność do pracy, Czasowa niezdolność do pracy, Poważne zachorowanie oraz Utrata pracy. 23. Wniosek ubezpieczeniowy wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia na podstawie Warunków Ubezpieczenia wraz z innymi oświadczeniami Kredytobiorcy, niezbędnymi do zawarcia Umowy ubezpieczenia lub wniosek o rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej świadczonej na podstawie Umowy ubezpieczenia o dodatkową Opcję stanowiący aneks do Umowy ubezpieczenia. Badania lekarskie nie są wymagane, natomiast aby zostać objętym ochroną ubezpieczeniową muszą zostać spełnione poniższe warunki 3 WARUNKI UDZIELENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty Kredytobiorca, który w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia, spełnia łącznie następujące warunki: 1) ukończył 18 rok życia i w pierwszym roku następującym po dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia nie ukończy 65 roku życia, 2) ma miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, 3) zawiera umowę kredytu, której wysokość nie przekracza PLN, 4) wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową i złożył oświadczenia zawarte we Wniosku ubezpieczeniowym. 4 STRONY UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umowa ubezpieczenia jest zawierana pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczycielem. 2. Ubezpieczony jest stroną Umowy ubezpieczenia i podmiotem zobowiązanym do opłacenia składki ubezpieczeniowej. gdy stroną Umowy kredytu jest kilku Kredytobiorców, każdy z Kredytobiorców może zawrzeć Umowę ubezpieczenia na własną rzecz. 5 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje na podstawie Wniosku ubezpieczeniowego złożonego przez Ubezpieczonego na formularzu określonym przez Ubezpieczyciela albo za pośrednictwem telefonu (ustnie) wraz z oświadczeniami Ubezpieczonego wymaganymi przez Ubezpieczyciela oraz akceptacji tego wniosku przez Ubezpieczyciela. Wniosek ubezpieczeniowy stanowi integralną część Umowy ubezpieczenia. Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia jest Polisa wystawiana przez Ubezpieczyciela, w imieniu którego działa Agent. 2. Zawarcie Umowy ubezpieczenia na podstawie Wniosku ubezpieczeniowego, w zakresie Opcji 1, złożonego za pośrednictwem telefonu (ustnie) możliwe jest jedynie wówczas, gdy przed złożeniem tego wniosku Kredytobiorca złożył na piśmie oświadczenie, zgodnie z którym w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową na podstawie Warunków Ubezpieczenia i powstania roszczenia, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, upoważnił Ubezpieczyciela, do uzyskania informacji dotyczących jego stanu zdrowia i okoliczności koniecznych do ustalenia prawa do świadczenia i wysokości świadczenia, z wyłączeniem wyników badań genetycznych oraz wyraził zgodę na udzielanie takich informacji Ubezpieczycielowi przez zakłady opieki zdrowotnej, lekarzy, grupowe praktyki lekarskie i innych ubezpieczycieli, a także przekazywanie tych informacji do Administratora, w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania umowy ubezpieczenia. 3. Ubezpieczony, który zawarł Umowę ubezpieczenia w zakresie tylko jednej Opcji, może w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia wnioskować o zawarcie Umowy ubezpieczenia również w zakresie drugiej z Opcji. W takim przypadku rozszerzenie zakresu ubezpieczenia następuje w drodze aneksu do Umowy ubezpieczenia. 4. Za dzień zawarcia Umowy ubezpieczenia uznaje się: a. Dzień wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy w przypadku gdy Ubezpieczony złożył Wniosek ubezpieczeniowy najpóźniej w dniu zawarcia Umowy kredytu; b. Dzień złożenia Wniosku ubezpieczeniowego w przypadku złożenia tego wniosku w trakcie trwania umowy kredytu; pod warunkiem opłacenia składki ubezpieczeniowej. 5. W przypadku gdy dniem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest dzień wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy, umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. Jeżeli Umowa ubezpieczenia nie zostanie rozwiązana przed upływem tego okresu, Umowa ubezpieczenia przedłuży się automatycznie na kolejny miesięczny okres. Na takich samych zasadach Umowa ubezpieczenia będzie przedłużana na kolejne miesięczne okresy. Warunkiem przedłużenia Umowy ubezpieczenia na kolejne miesięczne okresy jest opłacenie składki ubezpieczeniowej. 6. W przypadku złożenia Wniosku Ubezpieczeniowego w trakcie trwania umowy kredytu, Umowa ubezpieczenia zawiera się na okres 1 miesiąca. Jeżeli Umowa ubezpieczenia nie zostanie rozwiązana przed upływem tego okresu, Umowa ubezpieczenia przedłuży się automatycznie na kolejny miesięczny okres. Na takich samych zasadach Umowa ubezpieczenia będzie przedłużana na kolejne miesięczne okresy. Warunkiem przedłużenia Umowy ubezpieczenia na kolejne miesięczne okresy jest opłacenie składki ubezpieczeniowej. 3

4 7. Za dzień zawarcia aneksu rozszerzającego zakres ochrony ubezpieczeniowej świadczonej na podstawie Umowy ubezpieczenia o drugą Opcję, w przypadku gdy dotychczas Kredytobiorca był ubezpieczony jedynie w zakresie jednej z Opcji, uznaje się dzień złożenia Wniosku ubezpieczeniowego, w którym Ubezpieczony wnioskuje o rozszerzenie ubezpieczenia o drugą z Opcji. 6 ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się: 1) w dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 65 roku życia, 2) w dniu śmierci Ubezpieczonego, 3) w odniesieniu do ryzyka Niezdolności do pracy: w dniu wydania Orzeczenia o niezdolności do pracy na okres równy lub dłuższy niż dwa lata, 4) w dniu złożenia przez którąkolwiek ze stron Umowy ubezpieczenia oświadczenia o jej nieprzedłużeniu na kolejny okres, zgodnie z 5 ust. 5 i 6, 5) w dniu rozwiązania Umowy kredytu lub odstąpienia klienta od Umowy kredytu, 6) w dniu całkowitej spłaty kredytu, 7) w dniu przejęcia długu z Umowy kredytu, 8) następnego dnia po upływie terminu płatności zaległej składki wyznaczonym przez Ubezpieczyciela zgodnie z 7 ust Ubezpieczony może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. 3. Ubezpieczony może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym złożono wypowiedzenie. 4. Ubezpieczony może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia w części dotyczącej zakresu ubezpieczenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym złożono wypowiedzenie. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia obejmujące rezygnację z jednej opcji ubezpieczenia nie wymaga aneksu do umowy ubezpieczenia. 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia albo jej wypowiedzeniu uważa się za złożone Ubezpieczycielowi w dniu jego złożenia Agentowi, z zastrzeżeniem, że w przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia lub jej zmiany podczas rozmowy telefonicznej oświadczenie o odstąpieniu albo jej wypowiedzeniu uważa się za złożone w dniu jego wysłania. 7 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 1. Składka ubezpieczeniowa jest ustalana przez Ubezpieczyciela przy uwzględnieniu sumy ubezpieczenia, Opcji ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności. 2. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy, składka ubezpieczeniowa za pierwszy 12-miesięczny okres trwania Umowy ubezpieczenia obliczana jest z góry i płatna jednorazowo. Składka ubezpieczeniowa za kolejne miesięczne okresy trwania Umowy ubezpieczenia płatna jest miesięcznie. 3. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia w dniu złożenia Wniosku ubezpieczeniowego składka ubezpieczeniowa płatna jest miesięcznie. 4. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy: 1) składka ubezpieczeniowa za pierwszy 12-miesięczny okres trwania Umowy ubezpieczenia stanowi iloczyn podstawy określonej w ust. 6 pkt 1) i stawki ubezpieczeniowej obowiązującej w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia dla danej Opcji ubezpieczenia, wskazanej we Wniosku ubezpieczeniowym oraz liczby miesięcy, na które Umowa ubezpieczenia została zawarta; 2) składka ubezpieczeniowa za kolejne miesięczne okresy trwania Umowy ubezpieczenia stanowi iloczyn podstawy określonej w ust. 6 pkt 2) i stawki ubezpieczeniowej obowiązującej w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia dla danej Opcji ubezpieczenia, wskazanej we Wniosku ubezpieczeniowym. 5. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia w dniu złożenia Wniosku ubezpieczeniowego składka ubezpieczeniowa stanowi iloczyn podstawy określonej w ust. 7 i stawki ubezpieczeniowej obowiązującej w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia dla danej Opcji ubezpieczenia, wskazanej we Wniosku ubezpieczeniowym. 6. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy: 1) podstawą naliczania składki za pierwszy 12miesięczny okres trwania Umowy ubezpieczenia jest kapitał kredytu udzielonego na podstawie Umowy kredytu, 2) podstawa naliczania składki za kolejne miesięczne okresy trwania Umowy ubezpieczenia ustalana jest rocznie w oparciu o kapitał kredytu obowiązujący w dniu poprzedzającym pierwszą i odpowiednio kolejne rocznice wypłaty kredytu lub pierwszej transzy. 7. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia w dniu złożenia Wniosku ubezpieczeniowego: 1) podstawą naliczania składek miesięcznych za pierwsze dwanaście miesięcznych okresów trwania Umowy ubezpieczenia jest kapitał kredytu pozostały do spłaty w dniu złożenia Wniosku ubezpieczeniowego, 2) podstawa naliczania składek miesięcznych za kolejne miesięczne okresy trwania Umowy ubezpieczenia ustalana jest rocznie w oparciu o kapitał kredytu obowiązujący w dniu poprzedzającym pierwszą i odpowiednio kolejną rocznicę zawarcia Umowy ubezpieczenia. 8. W przypadku kredytów denominowanych w walucie obcej, podstawą naliczania składki jest kwota kredytu, przeliczona na złote polskie po kursie ustalonym zgodnie z Umową kredytu, obowiązującym w dniu: 1) zawarcia Umowy ubezpieczenia - w przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1) oraz ust. 7 pkt 1), bądź 2) poprzedzającym rocznicę wypłaty kredytu lub pierwszej transzy - w przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2) bądź 3) poprzedzającym rocznicę zawarcia Umowy ubezpieczenia w przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2). 9. Składka płatna jest w wysokości i terminach wskazanych w Polisie. 10. Ubezpieczony jest zobowiązany do opłacenia składki ubezpieczeniowej, przy czym na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Ubezpieczonym a Agentem Ubezpieczony upoważnia Agenta do przekazywania w jego imieniu składki ubezpieczeniowej Ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel wyraża zgodę na taki sposób otrzymywania składki. 4

5 11. W razie niezapłacenia w terminie kolejnej składki ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel może wezwać Ubezpieczonego do zapłaty zaległej składki z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Odpowiedzialność ubezpieczyciela ustanie od dnia poprzedzającego termin wymagalności kolejnej składki, po upływie terminu płatności określonego w wezwaniu. 12. Rozwiązanie Umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczonego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 13. W razie rozwiązania Umowy ubezpieczenia przed upływem przewidzianego w niej okresu, Ubezpieczonemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, ustalonej proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej. 14. W przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przez Kredytobiorcę w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia, Kredytobiorca traktowany jest tak, jakby nigdy nie został objęty ochroną. Termin rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela zależy od zakresu ochrony ubezpieczeniowej 8 ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ochroną ubezpieczeniową są objęte Zdarzenia ubezpieczeniowe, dla których Dzień wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego miał miejsce w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się: 1) w zakresie ubezpieczenia ryzyka zgonu i Niezdolności do pracy następnego dnia od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia lub aneksu do Umowy ubezpieczenia rozszerzającego ubezpieczenie o daną Opcję, nie wcześniej jednak niż w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy na podstawie Umowy kredytu, 2) w zakresie ubezpieczenia ryzyka Czasowej niezdolności do pracy, Poważnego zachorowania, Utraty pracy - sześćdziesiątego dnia od zawarcia Umowy ubezpieczenia lub aneksu do Umowy ubezpieczenia rozszerzającego ubezpieczenie o daną Opcję, nie wcześniej jednak niż w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy na podstawie Umowy kredytu. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia, jak również w zakresie ubezpieczenia danego ryzyka z dniem wypłaty świadczeń w wysokości Sumy ubezpieczenia określonej dla danego Zdarzenia ubezpieczeniowego. 9 SUMA UBEZPIECZENIA ORAZ ŚWIADCZENIA 1. Sumę ubezpieczenia stanowi kapitał kredytu nie więcej niż złotych, na jedno i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe w odniesieniu do wszystkich Umów kredytu, w związku z zawarciem których Kredytobiorca jest ubezpieczony na podstawie Warunków ubezpieczenia, niezależnie od Ubezpieczyciela udzielającego ochrony. 2. Poniższa tabela określa wysokość i limity świadczeń dla poszczególnych Zdarzeń ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Zdarzenia ubezpieczeniowe Wysokość świadczenia Limit świadczeń 1) Zgon, Kapitał kredytu 100% sumy ubezpieczenia Poważne zachorowanie, Niezdolność do pracy - w przypadku, gdy Orzeczenie o niezdolności do pracy zostało wydane na okres równy lub dłuższy niż 2 lata 2) Niezdolność do pracy - w przypadku, gdy Orzeczenie Rata kredytu maksymalnie 24 miesięczne świadczenia o niezdolności do pracy zostało wydane na okres na każde pojedyncze Zdarzenie krótszy niż 2 lata ubezpieczeniowe i nie więcej niż 24 miesięczne świadczenia łącznie na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia 3) Czasowa niezdolność do pracy Rata kredytu maksymalnie 12 miesięcznych świadczeń na każde pojedyncze Zdarzenie ubezpieczeniowe i nie więcej niż 12 miesięcznych świadczeń na wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe; nie więcej niż złotych na jedno i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe 4) Utrata pracy Rata kredytu maksymalnie 12 miesięcznych świadczeń na każde pojedyncze Zdarzenie ubezpieczeniowe i nie więcej niż 12 miesięcznych świadczeń na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe; nie więcej niż złotych na jedno i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe 3. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w celach ustalenia Sumy ubezpieczenia oraz świadczenia, przez pojęcie Kapitał kredytu rozumie się sumę rat kapitałowych z Umowy kredytu, pozostających do spłaty w Dniu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego wraz z odsetkami umownymi i opłatami naliczanymi zgodnie z Umową kredytu za okres od terminu płatności raty kredytu poprzedzającej 5

6 Dzień wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego do dnia podjęcia przez Ubezpieczyciela decyzji o wypłacie świadczenia z tytułu zajścia tego Zdarzenia ubezpieczeniowego, jednak nie dłużej niż za okres 90 dni. Suma odsetek i opłat naliczonych zgodnie ze zdaniem poprzednim doliczanych do kapitału kredytu wynosi maksymalnie 5% sumy rat kapitałowych z Umowy kredytu, pozostających do spłaty w Dniu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, nie więcej niż złotych. Do Kapitału kredytu nie są wliczane odsetki karne naliczane w związku z nieterminową spłatą kredytu. W przypadku kredytów denominowych w walucie obcej, kapitał kredytu ustalany jest w złotych polskich, po kursie ustalonym zgodnie z Umową kredytu w dniu podjęcia przez Ubezpieczyciela decyzji o wypłacie świadczenia. 4. W celu ustalenia świadczenia, przez pojęcie raty kredytu rozumie się ratę kredytu, ustaloną zgodnie z harmonogramem spłat kredytu obowiązującym w dniu zawarcia umowy kredytu, wymagalną bezpośrednio przed Dniem wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. W przypadku kredytów denominowych w walucie obcej, rata kredytu ustalana jest w złotych polskich, po kursie ustalonym zgodnie z Umową kredytu w dniu podjęcia przez Ubezpieczyciela decyzji o wypłacie świadczenia. 5. W przypadku wystąpienia więcej niż jednego Zdarzenia ubezpieczeniowego opisanego w ust. 2 pkt 1), które uprawnia do wypłaty świadczenia, Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie wyłącznie z tytułu jednego z tych zdarzeń ubezpieczeniowych. Podstawą ustalania świadczenia jest Zdarzenie ubezpieczeniowe, które zostało zgłoszone Ubezpieczycielowi najwcześniej. 6. Świadczenia z tytułu Utraty pracy oraz Czasowej niezdolności do pracy, wypłacane są z dołu, po upływie okresów trwania zdarzenia, określonych w tabeli poniżej. 7. Świadczenie z tytułu Utraty pracy,czasowej niezdolności do pracy oraz Niezdolności do pracy w przypadku, gdy Orzeczenie o niezdolności do pracy zostało wydane na okres krótszy niż 2 lata, przysługuje jedynie wówczas, gdy przez cały okres trwania zdarzenia, za który ma być wypłacone świadczenie, Ubezpieczony: 1) w przypadku Utraty pracy nieprzerwanie posiadał status bezrobotnego z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, zaś w przypadku utraty pracy trwającej ponad pełny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, dokument potwierdzający status bezrobotnego; 2) w przypadku Czasowej niezdolności do pracy nie mógł wykonywać pracy z powodu leczenia choroby lub urazu i wszystkie dni okresu trwania zdarzenia objęte są zaświadczeniami lekarskimi ZUS (ZLA), zaś w przypadku czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad okres, w którym dopuszczalne jest zgodnie z przepisami prawa wystawianie zaświadczeń lekarskich (ZUS ZLA), prawomocna decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego; 3) w przypadku Niezdolności do pracy, gdy Orzeczenie o niezdolności do pracy zostało wydane na okres krótszy niż 2 lata - nie mógł wykonywać pracy i wszystkie dni okresu trwania zdarzenia objęte są Orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym na okres krótszy niż 2 lata. 8. Niniejsza tabela określa okresy trwania zdarzenia, po których przysługuje Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu Utraty pracy, Czasowej niezdolności do pracy i Niezdolności do pracy w przypadku, gdy Orzeczenie o niezdolności do pracy zostało wydane na okres krótszy niż 2 lata: Zdarzenie ubezpieczeniowe Okres trwania zdarzenia, po którym Ubezpieczony nabywa prawo do pierwszego świadczenia Utrata pracy 60 dni 30 dni Czasowa niezdolność do pracy 60 dni 30 dni Niezdolność do pracy - w przypadku, gdy Orzeczenie o niezdolności do pracy zostało wydane na okres krótszy niż 2 lata 30 dni 30 dni Okres trwania zdarzenia, po którym Ubezpieczony nabywa prawo do każdego kolejnego, pojedynczego świadczenia 9. Świadczenie z tytułu Utraty pracy przysługuje Ubezpieczonemu, który do dnia rozwiązania Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego świadczył pracę nieprzerwanie przez 60 dni na podstawie Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego, zawartych na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż czas trwania Umowy kredytu lub nieprzerwanie przez 60 dni prowadził Działalność gospodarczą. Zapoznaj się z sytuacjami, w których Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia 10. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w wyniku: 1) samobójstwa lub próby samobójstwa Ubezpieczonego, w okresie sześciu pierwszych miesięcy od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia, 2) aktu wojny (w tym wojny domowej), czynnego uczestnictwa w zamieszkach aktu terroryzmu lub sabotażu, 3) uczestnictwa Ubezpieczonego w charakterze sprawcy w przestępstwach lub wykroczeniach, które zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym, 4) eksplozji atomowej oraz napromieniowania (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową), 5) umyślnego samookaleczenia się przez Ubezpieczonego lub uszkodzenia ciała na prośbę Ubezpieczonego, 6) nieskorzystania z porady lekarskiej, co skutkowało wystąpieniem Zdarzenia ubezpieczeniowego, nieprzestrzegania zaleceń lekarza lub poddania się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób chyba, że zabiegi te miały na celu ratowanie życia lub zdrowia Ubezpieczonego bezpośrednio po wypadku, któremu uległ Ubezpieczony; 6

7 7) spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu, zażywania narkotyków lub innych środków odurzających, leków dostępnych wyłącznie na receptę jednak nie przepisanych Ubezpieczonemu przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza lub Nieszczęśliwego wypadku, powstałego na skutek spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających, leków nie przepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza, przy czym przez spożycie przez Ubezpieczonego alkoholu rozumie się wprowadzenie przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej ilości alkoholu, że jego stężenie we krwi wynosi powyżej 0,2 albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. 2. W przypadku zdarzenia: zgon, Niezdolność do pracy, Poważne zachorowanie albo Czasowa niezdolność do pracy, które: 1) zaszło w okresie pierwszych 12 m-cy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia i 2) jest skutkiem Nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił lub choroby stwierdzonej lub choroby leczonej, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Utraty pracy jest wyłączona, jeżeli Utrata pracy nastąpiła wskutek upływu czasu, na który została zawarta Umowa o pracę lub Kontrakt menedżerski, rozwiązania Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego przez Ubezpieczonego, rozwiązania Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego za porozumieniem stron, rozwiązania przez pracodawcę Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego bez wypowiedzenia z winy Ubezpieczonego lub za wypowiedzeniem z przyczyn dotyczących Ubezpieczonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa pracy. 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Czasowej niezdolności do pracy, jest wyłączona, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w wyniku: 1) bólu kręgosłupa lub innych dolegliwości z tym związanych odczuwanych przez Ubezpieczonego, chyba że istnieje dokumentacja medyczna potwierdzająca ten stan (badania w postaci wyników prześwietlenia, rezonansu elektromagnetycznego lub tomografii komputerowej), 2) choroby psychicznej lub zaburzeń umysłowych Ubezpieczonego, w tym wynikających ze stresu lub stanów wywoływanych stresem, chyba że choroba lub zaburzenia zostaną zdiagnozowane przez psychiatrę, 3) 4) operacji lub leczenia Ubezpieczonego, które z medycznego punktu widzenia nie są niezbędne do ratowania życia lub przywrócenia stanu zdrowia, w tym z operacji kosmetycznej lub upiększającej, 5) wypadku związanego z uprawnianiem przez Ubezpieczonego niebezpiecznego lub ekstremalnego sportu: boksu, bobslejów, saneczkarstwa, sportu motorowego, jazdy konnej, wspinaczki górskiej, speleologii i wspinaczki skałkowej, paralotniarstwa, lotniarstwa, baloniarstwa, spadochroniarstwa, szermierki, sportu obronnego, kajakarstwa wysokogórskiego, skoków do wody, nurkowania ze sprzętem, 6) czynnego udziału Ubezpieczonego w zawodach sportowych, wyścigach, rajdach lub pokazach powiązanych z uprawianiem wyżej wymienionego niebezpiecznego lub ekstremalnego sportu, 7) uczestnictwa Ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu wojskowego lub prywatnego, który nie posiadał licencji na przewóz pasażerów, 8) jest związane z Prawidłową ciążą. Stosując się do zasad zgłaszania roszczenia można znacznie skrócić czas wydania decyzji przez Ubezpieczyciela. 11. ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA I JEGO LIKWIDACJA 1. Wszelkie dokumenty związane ze zgłoszeniem roszczenia powinny być złożone: 1) pocztą na adres Administratora: Genworth Financial, Ul. E. Plater 53, 17 piętro, Warszawa lub 2) pocztą elektroniczną: na adres: lub 3) faxem na numer: Agent przekazuje do Ubezpieczyciela kopię Wniosku ubezpieczeniowego oraz informację o wysokości kapitału kredytu lub raty kredytu, jeżeli jest to konieczne do ustalenia wysokości świadczenia. 3. W przypadku zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia, należy złożyć formularz zgłoszenia roszczenia oraz następujące dokumenty: Zdarzenie ubezpieczeniowe Wymagane dokumenty 1) Zgon 1) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego 2) zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu lub kartę zgonu zawierającą określenie przez lekarza przyczyny zgonu 2) Niezdolność do pracy Orzeczenie o niezdolności do pracy 3) Poważne zachorowanie 1) dokumentacja medyczna zawierająca pierwszą diagnozę Poważnego zachorowania u Ubezpieczonego lub datę przeprowadzenia operacji chirurgicznej pomostowania naczyń wieńcowych, 2) oświadczenie o źródle dochodów lub nieuzyskiwaniu dochodów w dniu wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego, a w przypadku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego, kopia ostatniej (aktualnej na dzień wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego) Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego 4) Utrata pracy 1) wydane przez urząd pracy zaświadczenie o uzyskaniu statusu bezrobotnego oraz o nabyciu prawa do zasiłku dla bezrobotnych i posiadaniu tego statusu i prawa nieprzerwanie od co 7

8 najmniej 60 dni, 2) kopię ostatniej Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego, 3) świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia, 4) kopię oświadczenia pracodawcy/zleceniodawcy o wypowiedzeniu Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego, 5) dla osób prowadzących Działalność gospodarczą zaświadczenie o wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zaświadczenie potwierdzające zakończenie prowadzenia i wyrejestrowanie Działalności gospodarczej, 6) przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego - zaświadczenie wystawiane przez Urząd Pracy poświadczające posiadanie przez ubezpieczonego statusu bezrobotnego i jego prawo do zasiłku, zaś po ustaniu pełnego okresu pobierania zasiłku zaświadczenie z Urzędu Pracy, potwierdzające posiadanie przez ubezpieczonego statusu bezrobotnego. 5) Czasowa niezdolność do pracy 1) zaświadczenie lekarskie (formularz ZUS ZLA) poświadczające czasową niezdolność do pracy przez okres 60 dni, 2) przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego zaświadczenie lekarskie (formularz ZUS ZLA), zaś w przypadku czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad okres, w którym dopuszczalne jest zgodnie z przepisami prawa wystawianie zaświadczeń lekarskich (ZUS ZLA), prawomocna decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego, określające przewidywany okres przerwy w pracy lub historię choroby pochodząca ze szpitala, jeżeli miał miejsce pobyt w szpitalu. 4. Po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia Ubezpieczyciel w terminie 7 dni informuje pisemnie lub drogą elektroniczną Ubezpieczonego o otrzymaniu zgłoszenia roszczenia oraz informuje, jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciela. 5. Ustalenie zasadności oraz wysokości świadczenia następuje na podstawie pełnej dokumentacji wymaganej przez Ubezpieczyciela. 6. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo żądania od Ubezpieczonego poddania się badaniom lekarskim u lekarza wskazanego przez Ubezpieczyciela. Koszt badań lekarskich ponosi Ubezpieczyciel. 7. W przypadku, gdy dokumentacja, doręczona Ubezpieczycielowi nie jest wystarczająca do ustalenia odpowiedzialności, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnienia do świadczenia, zasadności i wysokości świadczenia. Ubezpieczyciel zastrzega sobie także prawo do zażądania dokumentacji medycznej (m.in. historii choroby, wypisu ze szpitala) oraz pozyskania odpowiednich informacji medycznych u lekarzy prowadzących leczenie, jak również zasięgania na swój koszt opinii lekarzy konsultantów Ubezpieczyciela oraz do uzyskania koniecznych informacji lub materiałów od sądów, policji, prokuratury lub innych organów i instytucji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. 8. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości związanych z procesem zgłoszenia roszczenia Ubezpieczony może zasięgnąć informacji u Administratora pod numerem telefonu (0 22) , w dni powszednie, w godzinach 9:00-17: TERMINY I SPOSÓB ZAPŁATY ŚWIADCZENIA 1. Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest: a. w przypadku ubezpieczenia ryzyka zgonu, osoba wskazana przez Ubezpieczonego w odrębnym oświadczeniu, a w razie braku wskazania tej osoby lub w razie jej śmierci osoby w następującej kolejności: małżonek Ubezpieczonego, dzieci i przysposobieni, rodzice i przysposabiający, rodzeństwo, dalsi wstępni, dalsi zstępni, spadkobiercy Ubezpieczonego; b. w przypadku ubezpieczenia ryzyka Utraty pracy, Niezdolności do pracy, Czasowej niezdolności do pracy i Poważnego zachorowania - osoba wskazana przez Ubezpieczonego w odrębnym oświadczeniu, a w razie braku tego wskazania sam Ubezpieczony. 2. Ubezpieczyciel przekazuje świadczenie na rachunek bankowy, wskazany przez Uprawnionego do świadczenia. 3. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel spełni świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszenia roszczenia. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia nie było możliwe w powyższym terminie, to Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w terminie do 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia. 4. Jeżeli w powyższych terminach Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, to pisemnie zawiadamia Ubezpieczonego lub Uprawnionego do świadczenia o przyczynach niemożności zaspokojenia zgłoszonego roszczenia w całości lub w części. 5. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, to Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie Ubezpieczonego lub Uprawnionego do świadczenia, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia - informacja ta będzie zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 13.SKARGI I ZAŻALENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Ubezpieczony ma prawo do złożenia skargi lub zażalenia, dotyczących realizacji przez Ubezpieczyciela Umowy ubezpieczenia pisemnie, osobiście lub w innej wybranej formie. 8

9 2. Zawiadomienia, oświadczenia i wnioski kierowane do Ubezpieczyciela w formie pisemnej w związku z Umową ubezpieczenia powinny być składane na adres Administratora: Genworth Financial ul. E. Plater Warszawa Budynek WFC 3. Ubezpieczyciel ma prawo zażądać pisemnego potwierdzenia skarg lub zażaleń złożonych w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną. 4. Odpowiedzi na skargi lub zażalenia udzielane są przez Administratora na piśmie niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 5. Skargi lub zażalenia mogą być również kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych lub Komisji Nadzoru Finansowego. 6. Powództwo o roszczenia wynikające z realizacji Umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 7. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 8. Dzień wejścia w życie warunków: 01 kwietnia 2015 r. 9

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia Kredytobiorcy - Kredyty hipoteczne

KARTA PRODUKTU Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia Kredytobiorcy - Kredyty hipoteczne KARTA PRODUKTU Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia Kredytobiorcy - Kredyty hipoteczne Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem oferowanym za pośrednictwem Banku BPH S.A. występującym w roli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCY KREDYTY GOTÓWKOWE

KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCY KREDYTY GOTÓWKOWE Ubezpieczenia KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCY KREDYTY GOTÓWKOWE Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem oferowanym za pośrednictwem Agenta ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

1. Kogo dotyczy oferta ubezpieczenia? 4. Wyłączenia odpowiedzialności. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej. 5. Dobrowolność. 6. Składanie roszczeń

1. Kogo dotyczy oferta ubezpieczenia? 4. Wyłączenia odpowiedzialności. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej. 5. Dobrowolność. 6. Składanie roszczeń Karta Produktu podstawowe informacje na temat ubezpieczenia kredytobiorcy kredyty gotówkowe w ramach działalności przejętej przez Alior Bank SA z Banku BPH SA Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA BANKU BPH S.A. Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA BANKU BPH S.A. WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MASTERCARD WORLD SIGNIA BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MASTERCARD WORLD SIGNIA BANKU BPH S.A. Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Posiadaczy kart

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Posiadaczy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO ( kod Warunków Ubezpieczenia UCC111) Ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, czasowej niezdolności

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH AVON

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH AVON Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH AVON WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Posiadaczy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA RYANAIR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA RYANAIR Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA RYANAIR WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym Wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Kod: PGNL-PEKAO 01/11. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Kod: PGNL-PEKAO 01/11. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Poważnego Zachorowania dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Kod: Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH. MASTERCARD GOLD BANKU BPH S.A. Program AUTOPLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH. MASTERCARD GOLD BANKU BPH S.A. Program AUTOPLUS Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Posiadaczy kart

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców (indeks WU/M/06), zwane dalej WU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA GENWORTH NR

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA GENWORTH NR SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA GENWORTH NR ING/2015/02/non-life (dalej: Warunki) mają zastosowanie do Umowy Grupowego Ubezpieczenia kod: ING/2015/02/non-life na rzecz Posiadaczy rachunku karty

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Premium na Rzecz Posiadaczy kart kredytowych Banku BPH S.A. Gold, Platinum, World Signia

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Premium na Rzecz Posiadaczy kart kredytowych Banku BPH S.A. Gold, Platinum, World Signia Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Premium na Rzecz Posiadaczy kart kredytowych Banku BPH S.A. Gold, Platinum, World Signia WPROWADZenie Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała na

Bardziej szczegółowo

VOLKSWAGEN BANK POLSKA

VOLKSWAGEN BANK POLSKA VOLKSWAGEN BANK POLSKA Szczególne warunki ubezpieczenia grupowego kredytobiorców na wypadek zgonu, niezdolności do pracy, poważnego zachorowania oraz utraty stałego źródła dochodu. 56 01 08 13 1 / 7 SZCZEGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Karta produktu ubezpieczeń dla Kredytobiorców zaciągających pożyczki i Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA

Karta produktu ubezpieczeń dla Kredytobiorców zaciągających pożyczki i Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA Karta produktu ubezpieczeń dla Kredytobiorców zaciągających pożyczki i Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA Ubezpieczenie od utraty pracy 1 Zasady obejmowania ochroną 1. Ubezpieczenie jest przeznaczone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/01/10/2015 Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu: Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA AGENTA. Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard Karta

Bardziej szczegółowo

kod: KKNL-PEKAO 01/13 Rozdział 1. Postanowienia ogólne

kod: KKNL-PEKAO 01/13 Rozdział 1. Postanowienia ogólne Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Poważnego Zachorowania dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A. kod: KKNL-PEKAO 01/13 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

Rola Banku Agent ubezpieczeniowy.

Rola Banku Agent ubezpieczeniowy. KARTA INFROMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PLUS WU_Pakiet W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Program ubezpieczeniowy Bezpieczna Pożyczka

Bardziej szczegółowo

I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY DOTYCZĄCE ZASTRZEŻENIA NA JEGO RZECZ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ):

I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY DOTYCZĄCE ZASTRZEŻENIA NA JEGO RZECZ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ): WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SANTANDER CONSUMER BANK I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Karta produktu ubezpieczeń od utraty pracy dla Pożyczkobiorców w Euro Banku SA

Karta produktu ubezpieczeń od utraty pracy dla Pożyczkobiorców w Euro Banku SA Karta produktu ubezpieczeń od utraty pracy dla Pożyczkobiorców w Euro Banku SA 1 Zasady obejmowania ochroną 1. Ubezpieczenie jest przeznaczone wyłącznie dla Klientów Euro Banku S.A. 2. Klientem Euro Banku

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHL-DNB 01/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Ubezpieczający Posiadacz Karty - podmiot gospodarczy będący

Bardziej szczegółowo

Karta produktu ubezpieczeń od utraty pracy dla Pożyczkobiorców w Euro Banku SA

Karta produktu ubezpieczeń od utraty pracy dla Pożyczkobiorców w Euro Banku SA Karta produktu ubezpieczeń od utraty pracy dla Pożyczkobiorców w Euro Banku SA 1 Zasady obejmowania ochroną 1. Ubezpieczenie jest przeznaczone wyłącznie dla Klientów Euro Banku S.A. 2. Klientem Euro Banku

Bardziej szczegółowo

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu Życie jest najważniejsze zawartego na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym)

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta SYGNATURA: Produktu: KP/20/07/2015 Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta Produktu została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW

Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA AGENTA. Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW W Karcie produktu zawarte są

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie Kredytobiorców Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Ubezpieczenie na przyszłość, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

Numer zapisu z wzorca umownego. Rodzaj informacji. art. 3 SWU art. 8 SWU art. 8 SWU art. 10 SWU

Numer zapisu z wzorca umownego. Rodzaj informacji. art. 3 SWU art. 8 SWU art. 8 SWU art. 10 SWU SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NR ING/2015/02/NON-LIFE DLA POSIADACZY RACHUNKU KARTY KREDYTOWEJ WYDAWANYCH PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. Rodzaj informacji 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POWAŻNEGO ZACHOROWANIA, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, HOSPITALIZACJI LUB UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU PRZEZ OSOBY

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart (indeks WU/02KK), zwane dalej WU/02KK, mają zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r.

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r. Niniejszy dokument (dalej Karta

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego (CCI/1/2016) TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY RODZAJ INFORMACJI NUMER ZAPISU Z WZORCA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Wszystkie definicje w niniejszej Karcie Produktu są zgodne i tożsame z ich opisem zamieszczonym w OWU.

KARTA PRODUKTU. Wszystkie definicje w niniejszej Karcie Produktu są zgodne i tożsame z ich opisem zamieszczonym w OWU. KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z warunków ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Wyciąg z warunków ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Wyciąg z warunków ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Użyte w niniejszym wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka zgonu, całkowitej

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH NA WYPADEK NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DO NOWO UDZIELONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO LUB FINANSOWEGO (WU NNW) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Oświadczenie...

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. KOD: KHNL-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych

Bardziej szczegółowo