Należy zapoznać się z możliwymi opcjami ochrony ubezpieczeniowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Należy zapoznać się z możliwymi opcjami ochrony ubezpieczeniowej"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTY HIPOTECZNE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredyty Hipoteczne (dalej: Warunki Ubezpieczenia) określają zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej, udzielanej w ramach umowy ubezpieczenia indywidualnego zawartej pomiędzy Kredytobiorcą Banku BPH S.A. a Ubezpieczycielami: Lighthouse Life Assurance Company Limited oraz Lighthouse General Insurance Company Limited. Ubezpieczyciele i Bank BPH S.A. działają w ramach grupy kapitałowej należącej do General Electric Capital Corporation, USA. Należy zapoznać się z możliwymi opcjami ochrony ubezpieczeniowej 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego oraz utrata zatrudnienia przez Ubezpieczonego. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, w zależności od opcji ubezpieczenia, Ubezpieczyciel obejmie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w następującym zakresie: 1) Opcja 1 Zgon, Niezdolność do pracy, 2) Opcja 2 Czasowa niezdolność do pracy, Utrata pracy albo Poważne zachorowanie, przy czym możliwe jest ubezpieczenie w ramach Opcji 1 bądź Opcji 2 albo w ramach obydwu Opcji jednocześnie. 3. W Opcji 2 Ubezpieczyciel nie udziela ochrony ubezpieczeniowej z ryzyka Poważnego Zachorowania i Utraty pracy jednocześnie. Ochrona jest zamienna i zależy od źródła uzyskiwania dochodu w Dniu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Z zastrzeżeniem ust. 4 ochrona w zakresie Utraty pracy obejmuje tego Ubezpieczonego, który w Dniu wystąpienia zdarzenia był zatrudniony w oparciu o Umowę o pracę lub Kontrakt menedżerski, zawarte na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż okres trwania Umowy kredytu bądź prowadził Działalność gospodarczą. Ochrona z tytułu Poważnego zachorowania obejmuje tego Ubezpieczonego, który w Dniu wystąpienia zdarzenia ubezpieczonego nie był zatrudniony w oparciu o Umowę o pracę lub Kontrakt menedżerski, zawarte na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż okres trwania Umowy kredytu bądź nie prowadził Działalności gospodarczej. 4. Jeżeli w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony zawrze Umowę o pracę lub Kontrakt menedżerski na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż okres trwania Umowy kredytu albo rozpocznie prowadzenie Działalności gospodarczej po okresie, w którym był objęty ochroną z tytułu Poważnego zachorowania, przez kolejne 60 dni od dnia zawarcia Umowy o pracę lub Konraktu menedżerskiego na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż okres trwania Umowy kredytu lub uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, będzie on nadal objęty ochroną z tytułu Poważnego zachorowania. Zapoznanie się z pojęciami pozwala na łatwiejsze zrozumienie treści warunków ubezpieczenia 2 DEFINICJE Przez użyte w warunkach ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 1. Agent Bank BPH S.A., będący agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, wykonujący czynności agencyjne w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela. 2. Administrator Financial Insurance Group Services Sp. z o.o. Oddział w Polsce, używająca także nazwy Genworth Financial, działająca w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli w zakresie czynności związanych z obsługą Ubezpieczonych, w tym w zakresie ustalania przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych, ustalania wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z Umowy ubezpieczenia. 3. Choroba leczona - choroba stwierdzona, co do której lekarz medycyny zalecił wykonanie czynności medycznych, mających na celu wyleczenie lub zmniejszenie dolegliwości Ubezpieczonego, polegających na przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego lub przyjmowaniu środków farmakologicznych lub przeprowadzeniu rehabilitacji. Zalecenie lekarza medycyny powinno zostać utrwalone w dokumentacji medycznej. 4. Choroba stwierdzona - choroba Ubezpieczonego, która była zdiagnozowana i ujawniona w dokumentacji medycznej przez lekarza medycyny po raz pierwszy lub jej rozpoznanie przez lekarza medycyny zostało powtórzone i odnotowane w dokumentacji medycznej. Diagnoza/ rozpoznanie może być utrwalone w języku polskim lub innym w sposób uznany i stosowany w medycynie, w formie skrótu albo pod postacią kodu ICD Czasowa niezdolność do pracy - niemożność wykonywania przez Ubezpieczonego pracy, stwierdzona zaświadczeniem lekarskim (ZUS ZLA), zaś w przypadku czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad okres, w którym dopuszczalne jest zgodnie z przepisami prawa wystawianie zaświadczeń lekarskich (ZUS ZLA), prawomocna decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego. 6. Działalność gospodarcza - prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 7. Dzień wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego - w przypadku zgonu Ubezpieczonego - dzień śmierci wskazany w akcie zgonu; w przypadku Niezdolności do pracy - dzień powstania niezdolności do pracy wskazany w Orzeczeniu o niezdolności do pracy, w przypadku Czasowej niezdolności do pracy pierwszy dzień niemożności wykonywania pracy przez Ubezpieczonego, wynikający z zaświadczenia lekarskiego ZUS (ZLA); w przypadku Poważnego zachorowania dzień zdiagnozowania przez lekarza Poważnego zachorowania potwierdzonego w dokumentacji medycznej lub dzień wykonania operacji chirurgicznej pomostowania naczyń wieńcowych; w przypadku Utraty pracy - dzień uzyskania statusu osoby bezrobotnej i nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 1

2 8. Kontrakt menedżerski umowa, której przedmiotem jest zlecenie wykonywania obowiązków zastrzeżonych dla kadry kierowniczej. 9. Kredytobiorca osoba fizyczna, która zawarła Umowę Kredytu z Bankiem BPH SA. 10. Nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego i będące wyłączną przyczyną Zdarzenia ubezpieczeniowego. Do nieszczęśliwych wypadków w rozumieniu Warunków Ubezpieczenia nie zalicza się udaru mózgu oraz każdego w życiu Ubezpieczonego zawału serca. 11. Niezdolność do pracy - całkowita niezdolność do świadczenia pracy przez Ubezpieczonego udokumentowana Orzeczeniem o niezdolności do pracy. 12. Orzeczenie o niezdolności do pracy prawomocne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności Ubezpieczonego, wydane przez podmiot uprawniony do orzekania o niepełnosprawności zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa albo prawomocne orzeczenie wydane przez lekarza rzeczoznawcę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub komisję lekarską Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym bez orzeczenia o celowości przekwalifikowania albo prawomocne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji. 13. Polisa dokument potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia, wystawiony przez Ubezpieczyciela, w imieniu którego działa Agent. 14. Poważne zachorowanie co najmniej jedna z niżej zdefiniowanych chorób, o ile jej zdiagnozowanie przez lekarza nastąpiło w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela: 1) zawał serca niedokrwienie mięśnia sercowego, przy dowodach na obecność martwicy mięśnia sercowego; rozpoznanie musi być oparte na wykryciu wzrostu i/lub spadku wartości biomarkera sercowego, przy co najmniej jednej wartości powyżej norm laboratoryjnych określonych w danej placówce medycznej oraz wystąpieniu co najmniej jednego z poniższych kryteriów: a. objawów niedokrwienia (np. bólów w klatce piersiowej); b. nowych lub przypuszczalnie nowych, zamiennych zmian odcinka ST-załamka T (ST-T) lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB); c. powstaniu patologicznych załamków Q w EKG; d. nowych ubytków żywotnego serca mięśniowego lub nowych odcinków zaburzenia kurczliwości uwidocznionych w badaniach obrazowych; e. obecności zakrzepu w tętnicy wieńcowej uwidocznionego badaniem angiograficznym lub w autopsji; zawał serca oznacza również zgon sercowy z objawami wskazującymi na niedokrwienie mięśnia sercowego i przypuszczalnie nowymi zmianami niedokrwiennymi w EKG lub nowym LBBB, gdy zgon wystąpił przed oznaczeniem biomarkerów sercowych lub nim stężenie biomarkerów sercowych we krwi mogło się zwiększyć; 2) udar mózgu nagłe, ogniskowe uszkodzenie mózgu powstałe w następstwie zmian naczyniowych, powodujące powstanie trwałych ubytków neurologicznych; rozpoznanie musi zostać poparte świeżymi zmianami w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego; ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek epizody przemijającego niedokrwienia mózgu; 3) niewydolność nerek schyłkowe stadium choroby nerek wyrażające się nieodwracalnym upośledzeniem czynności obu nerek oraz stanowiące bezwzględne wskazanie do przewlekłej dializoterapii lub przeszczepu nerek; 4) nowotwór (rak) guz złośliwy, charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych powodujący naciekanie i niszczenie prawidłowych tkanek potwierdzony badaniem histopatologicznym przeprowadzonym przez wykwalifikowanego lekarza onkologa lub histopatologa, w tym białaczka, chłoniak złośliwy, choroba Hodgkina, złośliwe nowotwory szpiku kostnego, czerniak złośliwy oraz nowotwory skóry powodujące powstawanie przerzutów; ubezpieczeniem nie są objęte nieinwazyjne nowotwory in-situ oraz inne nowotwory skóry; 5) chirurgiczne pomostowanie naczyń wieńcowych operacja chirurgiczna przy otwartej klatce piersiowej mająca na celu zlikwidowanie zwężenia lub niedrożności tętnic wieńcowych przez wszczepienie pomostu omijającego, poprzedzona angiografią wykazującą istotne zwężenie tętnicy wieńcowej z wyłączeniem wszelkich innych zabiegów na naczyniach wieńcowych. 15. Prawidłowa ciąża typowe objawy towarzyszące ciąży (w tym ciąży mnogiej), generalnie niegroźne lub przemijające, występujące osobno lub łącznie (np. poranne mdłości, zmęczenie), nie stanowiące, z medycznego punktu widzenia, zagrożenia dla matki lub dziecka oraz poród, w tym poprzez cesarskie cięcie lub inny poród przy asyście medycznej lub chirurgicznej, nie powodujący powikłań medycznych. 16. Suma ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na podstawie Warunków Ubezpieczenia. 17. Ubezpieczony Kredytobiorca, który jest stroną Umowy ubezpieczenia, zawartej na jego własną rzecz na podstawie Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczony jest jednocześnie ubezpieczającym. 18. Ubezpieczyciel odpowiednio: 1) Lighthouse Life Assurance Company Limited z siedzibą 913b Europort, Gibraltar, zarejestrowana w The Gibraltar Companies Registry pod numerem w zakresie ryzyka zgonu; a ponadto w zakresie ryzyka Niezdolności do pracy, Poważnego zachorowania i Czasowej niezdolności do pracy w przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia na okres równy lub dłuższy niż 5 lat oraz 2) Lighthouse General Insurance Company Limited z siedzibą 913b Europort, Gibraltar, zarejestrowana w The Gibraltar Companies Registry pod numerem w zakresie ryzyka Utraty pracy, a ponadto w zakresie Niezdolności do pracy, Poważnego zachorowania i Czasowej niezdolności do pracy, w przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia na okres krótszy niż 5 lat, prowadzące działalność ubezpieczeniową, zgodnie z Insurance Companies Act 1987, na podstawie licencji z dnia 3 marca 2005 r. udzielonej przez The Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) oraz prowadzące działalność ubezpieczeniową w Polsce na podstawie notyfikacji złożonej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego). 19. Umowa kredytu umowa kredytu, którego spłata została docelowo zabezpieczona hipoteką na nieruchomości, zawarta pomiędzy Ubezpieczonym a Bankiem BPH S.A., wskazana we Wniosku ubezpieczeniowym, w związku z którą zostaje zawarta Umowa ubezpieczenia. 20. Umowa o pracę - umowa o pracę na czas nieokreślony lub czas określony, zawarta i regulowana Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. 2

3 21. Utrata pracy w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o Umowę o pracę lub Kontrakt menedżerski zawarte na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż okres trwania Umowy kredytu, utrata zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę Umowy o pracę, w wyniku którego Ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego i pobiera zasiłek dla bezrobotnych albo rozwiązanie Kontraktu menedżerskiego przez zleceniodawcę, w wyniku którego Ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego i pobiera zasiłek dla bezrobotnych. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zaprzestanie prowadzenia działalności i wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w wyniku którego Ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego i pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Wymóg pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w zdaniach poprzednich, ustaje po pełnym okresie pobierania tego zasiłku. 22. Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia odpowiednio: zgon, Niezdolność do pracy, Czasowa niezdolność do pracy, Poważne zachorowanie oraz Utrata pracy. 23. Wniosek ubezpieczeniowy wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia na podstawie Warunków Ubezpieczenia wraz z innymi oświadczeniami Kredytobiorcy, niezbędnymi do zawarcia Umowy ubezpieczenia lub wniosek o rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej świadczonej na podstawie Umowy ubezpieczenia o dodatkową Opcję stanowiący aneks do Umowy ubezpieczenia. Badania lekarskie nie są wymagane, natomiast aby zostać objętym ochroną ubezpieczeniową muszą zostać spełnione poniższe warunki 3 WARUNKI UDZIELENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty Kredytobiorca, który w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia, spełnia łącznie następujące warunki: 1) ukończył 18 rok życia i w pierwszym roku następującym po dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia nie ukończy 65 roku życia, 2) ma miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, 3) zawiera umowę kredytu, której wysokość nie przekracza PLN, 4) wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową i złożył oświadczenia zawarte we Wniosku ubezpieczeniowym. 4 STRONY UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umowa ubezpieczenia jest zawierana pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczycielem. 2. Ubezpieczony jest stroną Umowy ubezpieczenia i podmiotem zobowiązanym do opłacenia składki ubezpieczeniowej. gdy stroną Umowy kredytu jest kilku Kredytobiorców, każdy z Kredytobiorców może zawrzeć Umowę ubezpieczenia na własną rzecz. 5 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje na podstawie Wniosku ubezpieczeniowego złożonego przez Ubezpieczonego na formularzu określonym przez Ubezpieczyciela albo za pośrednictwem telefonu (ustnie) wraz z oświadczeniami Ubezpieczonego wymaganymi przez Ubezpieczyciela oraz akceptacji tego wniosku przez Ubezpieczyciela. Wniosek ubezpieczeniowy stanowi integralną część Umowy ubezpieczenia. Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia jest Polisa wystawiana przez Ubezpieczyciela, w imieniu którego działa Agent. 2. Zawarcie Umowy ubezpieczenia na podstawie Wniosku ubezpieczeniowego, w zakresie Opcji 1, złożonego za pośrednictwem telefonu (ustnie) możliwe jest jedynie wówczas, gdy przed złożeniem tego wniosku Kredytobiorca złożył na piśmie oświadczenie, zgodnie z którym w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową na podstawie Warunków Ubezpieczenia i powstania roszczenia, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, upoważnił Ubezpieczyciela, do uzyskania informacji dotyczących jego stanu zdrowia i okoliczności koniecznych do ustalenia prawa do świadczenia i wysokości świadczenia, z wyłączeniem wyników badań genetycznych oraz wyraził zgodę na udzielanie takich informacji Ubezpieczycielowi przez zakłady opieki zdrowotnej, lekarzy, grupowe praktyki lekarskie i innych ubezpieczycieli, a także przekazywanie tych informacji do Administratora, w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania umowy ubezpieczenia. 3. Ubezpieczony, który zawarł Umowę ubezpieczenia w zakresie tylko jednej Opcji, może w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia wnioskować o zawarcie Umowy ubezpieczenia również w zakresie drugiej z Opcji. W takim przypadku rozszerzenie zakresu ubezpieczenia następuje w drodze aneksu do Umowy ubezpieczenia. 4. Za dzień zawarcia Umowy ubezpieczenia uznaje się: a. Dzień wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy w przypadku gdy Ubezpieczony złożył Wniosek ubezpieczeniowy najpóźniej w dniu zawarcia Umowy kredytu; b. Dzień złożenia Wniosku ubezpieczeniowego w przypadku złożenia tego wniosku w trakcie trwania umowy kredytu; pod warunkiem opłacenia składki ubezpieczeniowej. 5. W przypadku gdy dniem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest dzień wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy, umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. Jeżeli Umowa ubezpieczenia nie zostanie rozwiązana przed upływem tego okresu, Umowa ubezpieczenia przedłuży się automatycznie na kolejny miesięczny okres. Na takich samych zasadach Umowa ubezpieczenia będzie przedłużana na kolejne miesięczne okresy. Warunkiem przedłużenia Umowy ubezpieczenia na kolejne miesięczne okresy jest opłacenie składki ubezpieczeniowej. 6. W przypadku złożenia Wniosku Ubezpieczeniowego w trakcie trwania umowy kredytu, Umowa ubezpieczenia zawiera się na okres 1 miesiąca. Jeżeli Umowa ubezpieczenia nie zostanie rozwiązana przed upływem tego okresu, Umowa ubezpieczenia przedłuży się automatycznie na kolejny miesięczny okres. Na takich samych zasadach Umowa ubezpieczenia będzie przedłużana na kolejne miesięczne okresy. Warunkiem przedłużenia Umowy ubezpieczenia na kolejne miesięczne okresy jest opłacenie składki ubezpieczeniowej. 3

4 7. Za dzień zawarcia aneksu rozszerzającego zakres ochrony ubezpieczeniowej świadczonej na podstawie Umowy ubezpieczenia o drugą Opcję, w przypadku gdy dotychczas Kredytobiorca był ubezpieczony jedynie w zakresie jednej z Opcji, uznaje się dzień złożenia Wniosku ubezpieczeniowego, w którym Ubezpieczony wnioskuje o rozszerzenie ubezpieczenia o drugą z Opcji. 6 ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się: 1) w dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 65 roku życia, 2) w dniu śmierci Ubezpieczonego, 3) w odniesieniu do ryzyka Niezdolności do pracy: w dniu wydania Orzeczenia o niezdolności do pracy na okres równy lub dłuższy niż dwa lata, 4) w dniu złożenia przez którąkolwiek ze stron Umowy ubezpieczenia oświadczenia o jej nieprzedłużeniu na kolejny okres, zgodnie z 5 ust. 5 i 6, 5) w dniu rozwiązania Umowy kredytu lub odstąpienia klienta od Umowy kredytu, 6) w dniu całkowitej spłaty kredytu, 7) w dniu przejęcia długu z Umowy kredytu, 8) następnego dnia po upływie terminu płatności zaległej składki wyznaczonym przez Ubezpieczyciela zgodnie z 7 ust Ubezpieczony może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. 3. Ubezpieczony może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym złożono wypowiedzenie. 4. Ubezpieczony może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia w części dotyczącej zakresu ubezpieczenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym złożono wypowiedzenie. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia obejmujące rezygnację z jednej opcji ubezpieczenia nie wymaga aneksu do umowy ubezpieczenia. 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia albo jej wypowiedzeniu uważa się za złożone Ubezpieczycielowi w dniu jego złożenia Agentowi, z zastrzeżeniem, że w przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia lub jej zmiany podczas rozmowy telefonicznej oświadczenie o odstąpieniu albo jej wypowiedzeniu uważa się za złożone w dniu jego wysłania. 7 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 1. Składka ubezpieczeniowa jest ustalana przez Ubezpieczyciela przy uwzględnieniu sumy ubezpieczenia, Opcji ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności. 2. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy, składka ubezpieczeniowa za pierwszy 12-miesięczny okres trwania Umowy ubezpieczenia obliczana jest z góry i płatna jednorazowo. Składka ubezpieczeniowa za kolejne miesięczne okresy trwania Umowy ubezpieczenia płatna jest miesięcznie. 3. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia w dniu złożenia Wniosku ubezpieczeniowego składka ubezpieczeniowa płatna jest miesięcznie. 4. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy: 1) składka ubezpieczeniowa za pierwszy 12-miesięczny okres trwania Umowy ubezpieczenia stanowi iloczyn podstawy określonej w ust. 6 pkt 1) i stawki ubezpieczeniowej obowiązującej w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia dla danej Opcji ubezpieczenia, wskazanej we Wniosku ubezpieczeniowym oraz liczby miesięcy, na które Umowa ubezpieczenia została zawarta; 2) składka ubezpieczeniowa za kolejne miesięczne okresy trwania Umowy ubezpieczenia stanowi iloczyn podstawy określonej w ust. 6 pkt 2) i stawki ubezpieczeniowej obowiązującej w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia dla danej Opcji ubezpieczenia, wskazanej we Wniosku ubezpieczeniowym. 5. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia w dniu złożenia Wniosku ubezpieczeniowego składka ubezpieczeniowa stanowi iloczyn podstawy określonej w ust. 7 i stawki ubezpieczeniowej obowiązującej w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia dla danej Opcji ubezpieczenia, wskazanej we Wniosku ubezpieczeniowym. 6. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy: 1) podstawą naliczania składki za pierwszy 12miesięczny okres trwania Umowy ubezpieczenia jest kapitał kredytu udzielonego na podstawie Umowy kredytu, 2) podstawa naliczania składki za kolejne miesięczne okresy trwania Umowy ubezpieczenia ustalana jest rocznie w oparciu o kapitał kredytu obowiązujący w dniu poprzedzającym pierwszą i odpowiednio kolejne rocznice wypłaty kredytu lub pierwszej transzy. 7. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia w dniu złożenia Wniosku ubezpieczeniowego: 1) podstawą naliczania składek miesięcznych za pierwsze dwanaście miesięcznych okresów trwania Umowy ubezpieczenia jest kapitał kredytu pozostały do spłaty w dniu złożenia Wniosku ubezpieczeniowego, 2) podstawa naliczania składek miesięcznych za kolejne miesięczne okresy trwania Umowy ubezpieczenia ustalana jest rocznie w oparciu o kapitał kredytu obowiązujący w dniu poprzedzającym pierwszą i odpowiednio kolejną rocznicę zawarcia Umowy ubezpieczenia. 8. W przypadku kredytów denominowanych w walucie obcej, podstawą naliczania składki jest kwota kredytu, przeliczona na złote polskie po kursie ustalonym zgodnie z Umową kredytu, obowiązującym w dniu: 1) zawarcia Umowy ubezpieczenia - w przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1) oraz ust. 7 pkt 1), bądź 2) poprzedzającym rocznicę wypłaty kredytu lub pierwszej transzy - w przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2) bądź 3) poprzedzającym rocznicę zawarcia Umowy ubezpieczenia w przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2). 9. Składka płatna jest w wysokości i terminach wskazanych w Polisie. 10. Ubezpieczony jest zobowiązany do opłacenia składki ubezpieczeniowej, przy czym na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Ubezpieczonym a Agentem Ubezpieczony upoważnia Agenta do przekazywania w jego imieniu składki ubezpieczeniowej Ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel wyraża zgodę na taki sposób otrzymywania składki. 4

5 11. W razie niezapłacenia w terminie kolejnej składki ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel może wezwać Ubezpieczonego do zapłaty zaległej składki z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Odpowiedzialność ubezpieczyciela ustanie od dnia poprzedzającego termin wymagalności kolejnej składki, po upływie terminu płatności określonego w wezwaniu. 12. Rozwiązanie Umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczonego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 13. W razie rozwiązania Umowy ubezpieczenia przed upływem przewidzianego w niej okresu, Ubezpieczonemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, ustalonej proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej. 14. W przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przez Kredytobiorcę w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia, Kredytobiorca traktowany jest tak, jakby nigdy nie został objęty ochroną. Termin rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela zależy od zakresu ochrony ubezpieczeniowej 8 ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ochroną ubezpieczeniową są objęte Zdarzenia ubezpieczeniowe, dla których Dzień wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego miał miejsce w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się: 1) w zakresie ubezpieczenia ryzyka zgonu i Niezdolności do pracy następnego dnia od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia lub aneksu do Umowy ubezpieczenia rozszerzającego ubezpieczenie o daną Opcję, nie wcześniej jednak niż w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy na podstawie Umowy kredytu, 2) w zakresie ubezpieczenia ryzyka Czasowej niezdolności do pracy, Poważnego zachorowania, Utraty pracy - sześćdziesiątego dnia od zawarcia Umowy ubezpieczenia lub aneksu do Umowy ubezpieczenia rozszerzającego ubezpieczenie o daną Opcję, nie wcześniej jednak niż w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy na podstawie Umowy kredytu. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia, jak również w zakresie ubezpieczenia danego ryzyka z dniem wypłaty świadczeń w wysokości Sumy ubezpieczenia określonej dla danego Zdarzenia ubezpieczeniowego. 9 SUMA UBEZPIECZENIA ORAZ ŚWIADCZENIA 1. Sumę ubezpieczenia stanowi kapitał kredytu nie więcej niż złotych, na jedno i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe w odniesieniu do wszystkich Umów kredytu, w związku z zawarciem których Kredytobiorca jest ubezpieczony na podstawie Warunków ubezpieczenia, niezależnie od Ubezpieczyciela udzielającego ochrony. 2. Poniższa tabela określa wysokość i limity świadczeń dla poszczególnych Zdarzeń ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Zdarzenia ubezpieczeniowe Wysokość świadczenia Limit świadczeń 1) Zgon, Kapitał kredytu 100% sumy ubezpieczenia Poważne zachorowanie, Niezdolność do pracy - w przypadku, gdy Orzeczenie o niezdolności do pracy zostało wydane na okres równy lub dłuższy niż 2 lata 2) Niezdolność do pracy - w przypadku, gdy Orzeczenie Rata kredytu maksymalnie 24 miesięczne świadczenia o niezdolności do pracy zostało wydane na okres na każde pojedyncze Zdarzenie krótszy niż 2 lata ubezpieczeniowe i nie więcej niż 24 miesięczne świadczenia łącznie na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia 3) Czasowa niezdolność do pracy Rata kredytu maksymalnie 12 miesięcznych świadczeń na każde pojedyncze Zdarzenie ubezpieczeniowe i nie więcej niż 12 miesięcznych świadczeń na wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe; nie więcej niż złotych na jedno i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe 4) Utrata pracy Rata kredytu maksymalnie 12 miesięcznych świadczeń na każde pojedyncze Zdarzenie ubezpieczeniowe i nie więcej niż 12 miesięcznych świadczeń na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe; nie więcej niż złotych na jedno i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe 3. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w celach ustalenia Sumy ubezpieczenia oraz świadczenia, przez pojęcie Kapitał kredytu rozumie się sumę rat kapitałowych z Umowy kredytu, pozostających do spłaty w Dniu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego wraz z odsetkami umownymi i opłatami naliczanymi zgodnie z Umową kredytu za okres od terminu płatności raty kredytu poprzedzającej 5

6 Dzień wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego do dnia podjęcia przez Ubezpieczyciela decyzji o wypłacie świadczenia z tytułu zajścia tego Zdarzenia ubezpieczeniowego, jednak nie dłużej niż za okres 90 dni. Suma odsetek i opłat naliczonych zgodnie ze zdaniem poprzednim doliczanych do kapitału kredytu wynosi maksymalnie 5% sumy rat kapitałowych z Umowy kredytu, pozostających do spłaty w Dniu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, nie więcej niż złotych. Do Kapitału kredytu nie są wliczane odsetki karne naliczane w związku z nieterminową spłatą kredytu. W przypadku kredytów denominowych w walucie obcej, kapitał kredytu ustalany jest w złotych polskich, po kursie ustalonym zgodnie z Umową kredytu w dniu podjęcia przez Ubezpieczyciela decyzji o wypłacie świadczenia. 4. W celu ustalenia świadczenia, przez pojęcie raty kredytu rozumie się ratę kredytu, ustaloną zgodnie z harmonogramem spłat kredytu obowiązującym w dniu zawarcia umowy kredytu, wymagalną bezpośrednio przed Dniem wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. W przypadku kredytów denominowych w walucie obcej, rata kredytu ustalana jest w złotych polskich, po kursie ustalonym zgodnie z Umową kredytu w dniu podjęcia przez Ubezpieczyciela decyzji o wypłacie świadczenia. 5. W przypadku wystąpienia więcej niż jednego Zdarzenia ubezpieczeniowego opisanego w ust. 2 pkt 1), które uprawnia do wypłaty świadczenia, Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie wyłącznie z tytułu jednego z tych zdarzeń ubezpieczeniowych. Podstawą ustalania świadczenia jest Zdarzenie ubezpieczeniowe, które zostało zgłoszone Ubezpieczycielowi najwcześniej. 6. Świadczenia z tytułu Utraty pracy oraz Czasowej niezdolności do pracy, wypłacane są z dołu, po upływie okresów trwania zdarzenia, określonych w tabeli poniżej. 7. Świadczenie z tytułu Utraty pracy,czasowej niezdolności do pracy oraz Niezdolności do pracy w przypadku, gdy Orzeczenie o niezdolności do pracy zostało wydane na okres krótszy niż 2 lata, przysługuje jedynie wówczas, gdy przez cały okres trwania zdarzenia, za który ma być wypłacone świadczenie, Ubezpieczony: 1) w przypadku Utraty pracy nieprzerwanie posiadał status bezrobotnego z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, zaś w przypadku utraty pracy trwającej ponad pełny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, dokument potwierdzający status bezrobotnego; 2) w przypadku Czasowej niezdolności do pracy nie mógł wykonywać pracy z powodu leczenia choroby lub urazu i wszystkie dni okresu trwania zdarzenia objęte są zaświadczeniami lekarskimi ZUS (ZLA), zaś w przypadku czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad okres, w którym dopuszczalne jest zgodnie z przepisami prawa wystawianie zaświadczeń lekarskich (ZUS ZLA), prawomocna decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego; 3) w przypadku Niezdolności do pracy, gdy Orzeczenie o niezdolności do pracy zostało wydane na okres krótszy niż 2 lata - nie mógł wykonywać pracy i wszystkie dni okresu trwania zdarzenia objęte są Orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym na okres krótszy niż 2 lata. 8. Niniejsza tabela określa okresy trwania zdarzenia, po których przysługuje Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu Utraty pracy, Czasowej niezdolności do pracy i Niezdolności do pracy w przypadku, gdy Orzeczenie o niezdolności do pracy zostało wydane na okres krótszy niż 2 lata: Zdarzenie ubezpieczeniowe Okres trwania zdarzenia, po którym Ubezpieczony nabywa prawo do pierwszego świadczenia Utrata pracy 60 dni 30 dni Czasowa niezdolność do pracy 60 dni 30 dni Niezdolność do pracy - w przypadku, gdy Orzeczenie o niezdolności do pracy zostało wydane na okres krótszy niż 2 lata 30 dni 30 dni Okres trwania zdarzenia, po którym Ubezpieczony nabywa prawo do każdego kolejnego, pojedynczego świadczenia 9. Świadczenie z tytułu Utraty pracy przysługuje Ubezpieczonemu, który do dnia rozwiązania Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego świadczył pracę nieprzerwanie przez 60 dni na podstawie Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego, zawartych na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż czas trwania Umowy kredytu lub nieprzerwanie przez 60 dni prowadził Działalność gospodarczą. Zapoznaj się z sytuacjami, w których Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia 10. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w wyniku: 1) samobójstwa lub próby samobójstwa Ubezpieczonego, w okresie sześciu pierwszych miesięcy od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia, 2) aktu wojny (w tym wojny domowej), czynnego uczestnictwa w zamieszkach aktu terroryzmu lub sabotażu, 3) uczestnictwa Ubezpieczonego w charakterze sprawcy w przestępstwach lub wykroczeniach, które zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym, 4) eksplozji atomowej oraz napromieniowania (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową), 5) umyślnego samookaleczenia się przez Ubezpieczonego lub uszkodzenia ciała na prośbę Ubezpieczonego, 6) nieskorzystania z porady lekarskiej, co skutkowało wystąpieniem Zdarzenia ubezpieczeniowego, nieprzestrzegania zaleceń lekarza lub poddania się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób chyba, że zabiegi te miały na celu ratowanie życia lub zdrowia Ubezpieczonego bezpośrednio po wypadku, któremu uległ Ubezpieczony; 6

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG ZE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY

WYCIĄG ZE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY WYCIĄG ZE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Alsolia MasterCard Rozdział Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym Wyciągu określenia oznaczają: 1 ) ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Indywidualnych Credit Agricole Bank Polska S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Indywidualnych Credit Agricole Bank Polska S.A. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Indywidualnych Credit Agricole Bank Polska S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW DOGODNA RATA SP. Z O.O. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Klientów Dogodna Rata sp. z o.o. (zwane dalej: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. stanowią załącznik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY RAT POŻYCZKI FIRMOWEJ DLA POŻYCZKOBIORCÓW BRE BANKU S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY RAT POŻYCZKI FIRMOWEJ DLA POŻYCZKOBIORCÓW BRE BANKU S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY RAT POŻYCZKI FIRMOWEJ DLA POŻYCZKOBIORCÓW BRE BANKU S.A. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Pożyczki Firmowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OSÓB KTÓRE ZAWARŁY Z CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A., UMOWĘ POŻYCZKI W RACHUNKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OSÓB KTÓRE ZAWARŁY Z CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A., UMOWĘ POŻYCZKI W RACHUNKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OSÓB KTÓRE ZAWARŁY Z CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A., UMOWĘ POŻYCZKI W RACHUNKU 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stanowią załącznik

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO UI/OWU/111/10-2014/G OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Optymalna Ochrona

Ogólne warunki ubezpieczenia Optymalna Ochrona ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Optymalna Ochrona indywidualne ubezpieczenie na życie indeks / / / Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Optymalna Ochrona I. TWOJE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 6 do Umowy ubezpieczenia na wypadek

Bardziej szczegółowo

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331 WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI W BANKU MILLENNIUM (zwana dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia spłaty pożyczki w Banku Millennium (zwane dalej WU) regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 1. Definicje 1. Choroba - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub urazu, prowadząca do

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIE KOMFORT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIE KOMFORT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIE KOMFORT Spis treści Postanowienia ogólne 3 Warunki odpowiedzialności 4 Obowiązki stron 6 Postanowienia końcowe 7 Klauzule 8 Klauzula ZK1 Trwała i całkowita niezdolność

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. KOD: KHNL-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 do Umowy ubezpieczenia Kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy nr 160500/01/01/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r. Wariant Rozszerzony POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie (kod produktu: TER) 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT CZĘŚĆ I UBEZPIECZENIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY RACHUNEK

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY RACHUNEK Załącznik nr 1 do zrzeszeniowej umowy grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców Bezpieczny Rachunek z dnia 29.11. 2007 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. KOD: KHMSP-RF 01/13 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych Warunkach

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy Warunki ubezpieczenia na życie Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy kredytobiorców kredytów i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez Bank Pocztowy S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 10/03/12 z dnia 29.03.2012

Bardziej szczegółowo