Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Premium na Rzecz Posiadaczy kart kredytowych Banku BPH S.A. Gold, Platinum, World Signia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Premium na Rzecz Posiadaczy kart kredytowych Banku BPH S.A. Gold, Platinum, World Signia"

Transkrypt

1 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Premium na Rzecz Posiadaczy kart kredytowych Banku BPH S.A. Gold, Platinum, World Signia WPROWADZenie Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Posiadaczy kart kredytowych (dalej: warunki ubezpieczenia), szczegółowo określają zakres ochrony ubezpieczeniowej, oferowanej Posiadaczom kart kredytowych w Banku BPH S.A. zwanym dalej Bankiem lub Ubezpieczającym. 1. DefiniCje Przez użyte w warunkach ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 1. Administrator Financial Insurance Group Services Sp. z o.o. Oddział w Polsce, używająca także nazwy Genworth Financial, działająca w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli, w szczególności w zakresie ustalania przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych, ustalania wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z Umowy Ubezpieczenia. 2. Deklaracja ubezpieczeniowa oświadczenia Posiadacza karty związane z ubezpieczeniem na podstawie warunków ubezpieczenia, w szczególności potwierdzenie woli objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach warunków ubezpieczenia, wraz ze zgodą na wysokość sumy ubezpieczenia w przypadku ubezpieczenia na życie, zawarte we wniosku o kartę albo złożone telefonicznie (w formie nagrania rozmowy telefonicznej zawierającej deklarację ubezpieczeniową) w trakcie trwania umowy o kartę. 3. Działalność gospodarcza prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 4. Dzień wystąpienia zdarzenia w przypadku zgonu Ubezpieczonego - dzień śmierci wskazany w akcie zgonu; w przypadku niezdolności do pracy - dzień powstania niezdolności do pracy wskazany w Orzeczeniu o niezdolności do pracy; w przypadku poważnego zachorowania dzień zdiagnozowania przez lekarza poważnego zachorowania, potwierdzonego w dokumentacji medycznej lub dzień wykonania operacji chirurgicznej pomostowania naczyń wieńcowych; w przypadku utraty pracy dzień uzyskania statusu osoby bezrobotnej i nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych; w przypadku utraty karty dzień obciążenia rachunku karty transakcją dokonaną skradzioną lub zagubioną kartą; w przypadku kosztów związanych z kradzieżą karty, dokumentów, portfela lub gotówki dzień rozboju/ kradzieży, zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez policję; uszczerbku na zdrowiu dzień, w którym miał miejsce Nieszczęśliwy wypadek motoryzacyjny; w przypadku kradzieży lub zniszczenia towaru dzień obciążenia rachunku karty transakcją dokonaną przy użyciu karty, będącą zapłatą za skradziony lub zniszczony towar. 5. Karta karta kredytowa Visa lub Master Card, wydana przez Bank Posiadaczowi karty karta główna lub osobie wskazanej przez Posiadacza Karty - karta dodatkowa. 6. Kradzież gotówki utrata gotówki wypłaconej z bankomatu przy użyciu karty, która nastąpiła w wyniku kradzieży bądź rozboju dokonanego w czasie 3 godzin od wypłaty. 7. zabór lub uszkodzenie mienia ruchomego powodujące, że koszty jego naprawy przekraczają 85% zapłaconej ceny, które nastąpiły w ciągu 28 dni od jego zakupu, a zapłata za zakup mienia została dokonana w ciężar rachunku karty Koszty związane z kradzieżą karty, dokumentów lub portfela koszty wydania nowej karty w miejsce utraconej karty, koszty wydania nowych dokumentów w miejsce utraconych, koszt zakupu portfela. 9. Kwota zadłużenia suma zobowiązań Ubezpieczonego wobec Banku, wynikająca z transakcji dokonanych przy użyciu kart, wydanych do jego rachunku karty oraz odsetek, prowizji i opłat należnych Bankowi z tytułu używania karty. 10. Leczenie szereg czynności medycznych, z użyciem stosownych leków i aparatury, zmierzających do przywrócenia równowagi (homeostazy) organizmu dotkniętego chorobą lub kalectwem; postępowanie lekarskie, którego celem jest przywrócenie zdrowia choremu lub poprawa jakości jego życia. 11. nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego i będące wyłączną przyczyną zdarzenia ubezpieczeniowego, do nieszczęśliwych wypadków w rozumieniu warunków ubezpieczenia nie zalicza się udaru mózgu oraz każdego w życiu Ubezpieczonego zawału serca. 12. niezdolność do pracy - całkowita niezdolność do świadczenia pracy przez Ubezpieczonego udokumentowana Orzeczeniem o niezdolności do pracy. 13. Orzeczenie o niezdolności do pracy prawomocne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności Ubezpieczonego, wydane na okres co najmniej 2 lat przez podmiot uprawniony do orzekania o niepełnosprawności zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa albo prawomocne orzeczenie wydane na okres co najmniej 2 lat przez lekarza rzeczoznawcę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub komisję lekarską Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym bez orzeczenia o celowości przekwalifikowania albo prawomocne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy przez okres co najmniej 2 lat. 14. Posiadacz karty osoba fizyczna, której na podstawie umowy o kartę, Bank wydał kartę główną i przyznał limit kredytu; dla usunięcia wątpliwości Posiadaczem karty nie jest użytkownik karty dodatkowej z wyjątkiem ubezpieczeń w ramach Pakietu Bezpieczny Portfel. 15. pakiet obejmujący ubezpieczenia (i) utraty karty, (ii) kradzieży gotówki, (iii) oraz kosztów związanych z kradzieżą karty, dokumentów lub portfela. Ubezpieczenia z Pakietu Bezpieczny Portfel obejmują zdarzenia powstałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej. 16. Poważne zachorowanie co najmniej jedna z niżej zdefiniowanych chorób, o ile jej zdiagnozowanie przez lekarza nastąpiło po dniu objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową: 1) zawał serca - pierwsza w życiu Ubezpieczonego martwica części mięśnia sercowego w następstwie nagłego przerwania dopływu krwi. Rozpoznanie musi być oparte na łącznym wystąpieniu typowych objawów: bóle klatki piersiowej, świeże zmiany w zapisie EKG charakterystyczne dla świeżo przebytego zawału serca oraz znacznie zwiększony poziom enzymów sercowych we krwi; 2) udar mózgu nagłe, ogniskowe uszkodzenie mózgu powstałe w następstwie zmian naczyniowych, powodujące powstanie trwałych ubytków neurologicznych. Rozpoznanie musi zostać poparte świeżymi zmianami w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego. Ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek epizody przemijającego niedokrwienia mózgu; 3) niewydolność nerek schyłkowe stadium choroby nerek wyrażające się nieodwracalnym upośledzeniem czynności obu nerek oraz stanowiące bezwzględne wskazanie do przewlekłej dializoterapii lub przeszczepu nerek; 4) nowotwór (rak) guz złośliwy, charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych powodujący naciekanie i niszczenie prawidłowych tkanek potwierdzony badaniem histopatologicznym przeprowadzonym przez wykwalifikowanego lekarza onkologa lub histopatologa, 1 w tym białaczkę, chłoniaka złośliwego, choroba Hodgkina, złośliwe nowotwory szpiku kostnego, czerniak złośliwy oraz nowotwory skóry powodujące powstawanie przerzutów. Ubezpieczeniem nie są objęte nieinwazyjne nowotwory in-situ oraz nowotwory skóry; 5) chirurgiczne pomostowanie naczyń wieńcowych operacja chirurgiczna przy otwartej klatce piersiowej mająca na celu zlikwidowanie zwężenia lub niedrożności tętnic wieńcowych przez wszczepienie pomostu omijającego, poprzedzona angiografią wykazującą istotne zwężenie tętnicy wieńcowej z wyłączeniem wszelkich innych zabiegów na naczyniach wieńcowych. 17. Suma ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na podstawie warunków ubezpieczenia. 18. Ubezpieczony Posiadacz karty, który został objęty ochroną ubezpieczeniową na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia. 19. Ubezpieczyciel odpowiednio: Lighthouse Life Assurance Company Limited z siedzibą 913b Europort, Gibraltar oraz Lighthouse General Insurance Company Limited z siedzibą 913b Europort, Gibraltar, zarejestrowane w The Gibraltar Companies Registry nr oraz 92317, prowadzące działalność ubezpieczeniową, zgodnie z Insurance Companies Act 1987, na podstawie licencji z dnia 3 marca 2005 r. udzielonej przez The Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) oraz prowadzące działalność ubezpieczeniową w Polsce na podstawie notyfikacji złożonej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego). 20. Umowa o pracę umowa o pracę, na podstawie, której Ubezpieczony wykonywał pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), zawarta: 1) na czas określony, nie krótszy niż okres trwania umowy o kartę, którą Ubezpieczony zawarł z Bankiem, gdy możliwe jest jej wypowiedzenie przez pracodawcę przed upływem terminu na jaki została zawarta, lub 2) na czas nieokreślony. 21. Uprawniony do świadczenia za zgodą Ubezpieczonego wyrażoną w Deklaracji ubezpieczeniowej Bank, a w przypadku świadczeń z tytułu Pakietu Bezpieczny Portfel oraz kradzieży lub zniszczenia towaru oraz uszczerbku na zdrowiu - Ubezpieczony. 22. uszczerbek na zdrowiu o charakterze trwałym, określony w tabeli zamieszczonej w 11 powstały wskutek nieszczęśliwego wypadku motoryzacyjnego, któremu uległ Ubezpieczony Posiadacz karty głównej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą. 23. Utrata karty kradzież, utrata karty w wyniku rozboju lub zagubienie karty, w wyniku którego w okresie 48 godzin bezpośrednio poprzedzających zastrzeżenie karty, zostały dokonane transakcje przez osobę nieuprawnioną. 24. Utrata pracy w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, utrata zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę, w wyniku którego Ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego i prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zaprzestanie prowadzenia działalności i wykreślenie wpisu tej działalności z ewidencji działalności gospodarczej, w wyniku którego Ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego i prawo do zasiłku dla bezrobotnych. 25. Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia - odpowiednio: zgon, niezdolność do pracy, poważne zachorowanie, utrata pracy, utrata karty, kradzież gotówki, poniesienie kosztów związanych z kradzieżą karty, dokumentów lub portfela, kradzież lub zniszczenie towaru oraz uszczerbek na zdrowiu. 2. POSTAnOWieniA OGóLne 1. Niniejsze warunki ubezpieczenia regulują zasady ochrony ubezpieczeniowej, udzielanej przez: 1) Lighthouse Life Assurance Company Limited - w zakresie ryzyka zgonu; a ponadto w zakresie niezdolności do pracy i poważnego zachorowania, uszczerbku na zdrowiu w przypadku ochrony 35

2 36 ubezpieczeniowej świadczonej przez okres dłuższy niż 5 lat, 2) Lighthouse General Insurance Company Limited - w zakresie ryzyka utraty pracy oraz ryzyk objętych Pakietem Bezpieczny Portfel, ryzyka kradzieży lub zniszczenia towaru, a ponadto w zakresie niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, uszczerbku na zdrowiu w przypadku ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez okres krótszy lub równy 5 lat. Posiadaczom karty, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Kredytobiorców i Posiadaczy kart, zawartej w dniu 1 września 2006 r. pomiędzy GE Money Bankiem SA, którego następcą prawnym jest Bank BPH S.A a Lighthouse Life Assurance Company Limited i Lighthouse General Insurance Company Limited, zwanej dalej umową ubezpieczenia. 2. Warunki ubezpieczenia stanowią integralną cześć umowy ubezpieczenia. 3. W sprawach nieuregulowanych w warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie postanowienia umowy ubezpieczenia, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 4. Wszelkie terminy w warunkach ubezpieczenia są wyrażane w dniach kalendarzowych chyba, że zostały zdefiniowane inaczej. 3. PRZeDMiOT UBeZPieCZeniA i ZAKReS OCHROny UBeZPieCZeniOWej 1. Na podstawie warunków ubezpieczenia przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego oraz zatrudnienie Ubezpieczonego, a także straty doznane przez Ubezpieczonego w wyniku kradzieży lub zniszczenia towaru, utraty karty, kradzieży gotówki oraz koszty związane z kradzieżą karty, dokumentów lub portfela a także uszczerbek na zdrowiu, w zakresie opisanym w warunkach ubezpieczenia. 2. Ochroną ubezpieczeniową w zakresie ryzyk objętych Pakietem Bezpieczny Portfel objęty jest każdy Posiadacz karty aktywowanej z uwzględnieniem ust Dodatkowo Posiadacz karty Gold Autoplus objęty jest ubezpieczeniem na wypadek uszczerbku na zdrowiu, natomiast Posiadacz karty Gold Bonus objęty jest ubezpieczeniem z tytułu kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Standard. 4. W zależności od Opcji ubezpieczenia wybranej przez Posiadacza karty, Ubezpieczyciel obejmie Posiadacza karty ochroną ubezpieczeniową w zakresie: 1) Opcja 1 zgon, niezdolność do pracy, 2) Opcja 2 Premium utrata pracy albo poważne zachorowanie oraz kradzież lub zniszczenie towaru w wariancie Premium, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 3) 5. Opcja 2 Premium stanowi wyłącznie rozszerzenie zakresu ubezpieczenia opisanego w Opcji W przypadku Opcji 2 Premium Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu poważnego zachorowania, jeżeli w dniu wystąpienia tego zdarzenia Ubezpieczony był zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub prowadził działalność gospodarczą. 7. Jeżeli w trakcie okresu ubezpieczenia Ubezpieczony zawrze umowę o pracę albo rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej, przez kolejne 60 dni od dnia zawarcia umowy o pracę lub uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, będzie on objęty ochroną z tytułu poważnego zachorowania. Po upływie tego okresu ma zastosowanie ust WARUnKi UDZieLeniA OCHROny UBeZPieCZeniOWej 1. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty Posiadacz karty, który w dniu złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej spełnia łącznie następujące warunki: 1) ukończył 18 rok życia i nie ukończył 65 roku życia, 2) ma miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, 3) wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową. 2. W przypadku ubezpieczeń w ramach Pakietu Bezpieczny Portfel ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty Posiadacz karty, którego karta została aktywowana i wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową. 5. ROZPOCZĘCie i ZAKOńCZenie OCHROny UBeZPieCZeniOWej 1. Posiadacz karty zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem opłacenia składki ubezpieczeniowej przez Bank w terminie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się: 1) następnego dnia po złożeniu Deklaracji ubezpieczeniowej w przypadku ochrony w zakresie zgonu, niezdolności do pracy oraz kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Premium, 2) następnego dnia po upływie okresu karencji, o którym mowa w ust. 3 i 4 w przypadku ochrony w zakresie poważnego zachorowania albo utraty pracy, 3) od momentu aktywacji karty oraz wznowienia lub odblokowania karty wcześniej zablokowanej, w zakresie ubezpieczeń Pakietu Bezpieczny Portfel, uszczerbku na zdrowiu oraz ryzyka kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Standard. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu poważnego zachorowania, jeżeli dzień wystąpienia tego zdarzenia miał miejsce w okresie 30 dni po dniu złożenia oświadczenia woli zawierającego wniosek o objęcie ochroną ubezpieczeniową (okres karencji). 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pracy, jeżeli rozwiązanie umowy o pracę miało miejsce w okresie 30 dni po dniu złożenia oświadczenia woli zawierającego wniosek o objęcie ochroną ubezpieczeniową (okres karencji). 5. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia w Opcji 1 i Opcji 2 Premium wygasa w stosunku do danego Ubezpieczonego z chwilą zaistnienia któregokolwiek z następujących zdarzeń: 1) upływu ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 65 rok życia, 2) upływu ostatniego dnia miesiąca, w którym Bank lub Ubezpieczony wypowiedział umowę o kartę, 3) upływu ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony skutecznie złożył oświadczenie o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy o kartę, 4) zgonu Ubezpieczonego 5) wyczerpania sumy ubezpieczenia, o której mowa w 7 ust. 1, 6) wyczerpania limitu świadczeń, przy czym wówczas ochrona ubezpieczeniowa wygasa tylko w zakresie ryzyk, których dotyczy wyczerpanie limitu. 6. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w przypadku ubezpieczeń z Pakietu Bezpieczny Portfel oraz z tytułu kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Standard a także uszczerbku na zdrowiu wygasa z chwilą zaistnienia któregokolwiek z następujących zdarzeń: 1) upływu ważności karty, zastrzeżenia lub zablokowania karty, 2) z chwilą wygaśnięcia prawa do używania karty zgodnie z regulaminem używania danej karty, 3) w ostatnim dniu miesiąca, w którym Bank lub Ubezpieczony wypowiedział umowę o kartę, 4) w przypadkach określonych w ust. 5 p. 2), 3), 4) i 6). 7. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w przypadku ubezpieczenia od kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Premium, wygasa w każdym przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia w Opcji 2 Premium. 8. Bankowi przysługuje prawo do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej dotyczącej Ubezpieczonego, na podstawie oświadczenia tego Ubezpieczonego złożonego w Banku, jeżeli z treści tego oświadczenia wynika, że Ubezpieczony nie chce korzystać z ochrony ubezpieczeniowej. 9. W przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w ciągu 30 dni od dnia złożenia oświadczenia woli zawierającego wniosek o objęcie ochroną ubezpieczeniową oraz w przypadku odstąpienia od umowy o kartę w terminie 14 dni od jej zawarcia Posiadacz karty traktowany jest tak, jakby nigdy nie został objęty ochroną ubezpieczeniową. 6. SKłADKA UBeZPieCZeniOWA 1. Składka ubezpieczeniowa, w odniesieniu do jednej umowy o kartę, z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej jest płatna miesięcznie przez Ubezpieczającego. 2. Składka ubezpieczeniowa jest płatna w złotych. Zasady jej obliczania i terminy płatności zostały określone w umowie ubezpieczenia. 3. W przypadkach określonych w 5 ust. 9 Ubezpieczającemu przysługuje zwrot całości zapłaconej składki ubezpieczeniowej. 7. SUMA UBeZPieCZeniA, ŚWiADCZeniA, LiMiT ŚWiADCZeń DLA RyZyK ZGOnU, niezdolności DO PRACy, POWAżneGO ZACHOROWAniA i UTRATy PRACy Suma Ubezpieczenia 1. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie od Ubezpieczyciela zobowiązanego do świadczenia wynosi złotych w odniesieniu do jednej umowy o kartę. 2. Na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe z tytułu utraty pracy Ubezpieczonemu przysługuje limit świadczeń w wysokości złotych. Świadczenia 3. Świadczenie, jest równe: 1) kwocie zadłużenia na dzień sporządzenia pierwszego zestawienia transakcji po dniu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego oraz, 2) kwocie transakcji dokonanych przed dniem zdarzenia ubezpieczeniowego, a uwidocznionych w kolejnych zestawieniach transakcji, sporządzonych po zestawieniu, o którym mowa powyżej. 4. Jeżeli zgon nastąpił wskutek nieszczęśliwego wypadku świadczenie zostanie, powiększone o złotych. 8. SUMy UBeZPieCZeniA, ŚWiADCZeniA DLA PAKieTU BeZPieCZny PORTfeL, DLA RyZyKA KRADZieży LUB ZniSZCZeniA TOWARU ORAZ DLA RyZyKA USZCZeRBKU na ZDROWiU Sumy ubezpieczenia 1. Suma ubezpieczenia w przypadku utraty karty wynosi 150 Euro na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe, a na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w ciągu każdego 12 miesięcznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej, począwszy od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową złotych. 2. Równowartość kwoty 150 euro wylicza Ubezpieczyciel według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu dokonania zgłoszenia utraty karty i jej zastrzeżenia. 3. Suma ubezpieczenia w przypadku poniesienia kosztów związanych z kradzieżą karty, dokumentów lub portfela na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe jest równa kwocie 300 złotych w ciągu każdego 12 miesięcznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej począwszy od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową. 4. Suma ubezpieczenia w przypadku kradzieży gotówki wynosi złotych w ciągu każdego 12 miesięcznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej począwszy od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową.

3 Świadczenia 5. Świadczenie z tytułu utraty karty jest równe sumie transakcji dokonanych przez osobę nieuprawnioną, przy czym minimalna kwota jednej transakcji, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wynosi 100 złotych. 6. Świadczenie z tytułu kosztów związanych z kradzieżą karty, dokumentów lub portfela jest równe sumie kosztów wydania nowej karty w miejsce utraconej karty, wydania nowych dokumentów w miejsce utraconych oraz kosztów zakupu portfela. 7. Świadczenie z tytułu kradzieży gotówki jest równe sumie utraconej gotówki wypłaconej z bankomatu przy użyciu karty. Suma ubezpieczenia 8. Suma ubezpieczenia w przypadku kradzieży lub zniszczenia towaru na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w ciągu każdego 12 miesięcznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej począwszy od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową wynosi w wariancie Standard złotych natomiast w wariancie Premium złotych. Świadczenia 9. W przypadku kradzieży lub zniszczenia towaru wysokość świadczenia równa jest cenie zakupu towaru. 10. Minimalna wartość towaru, za którą Ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność z tytułu kradzieży lub zniszczenia towaru wynosi 200 złotych. Suma ubezpieczenia 11. Suma ubezpieczenia w przypadku uszczerbku na zdrowiu na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi nie więcej niż złotych, na podstawie tabeli zamieszczonej w 11 ust ZGłOSZenie ROSZCZeniA 1. Wszelkie dokumenty związane ze zgłoszeniem roszczenia powinny być złożone na adres Administratora wskazany w Bank przekazuje do Ubezpieczyciela kopię deklaracji ubezpieczeniowej oraz informację o wysokości kwoty zadłużenia, jeżeli jest to konieczne do ustalenia wysokości świadczenia a także potwierdzenie zastrzeżenia karty, zawierające datę jej zastrzeżenia w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu ryzyka objętego Pakietem Bezpieczny Portfel. 3. W przypadku zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia, należy złożyć formularz zgłoszenia roszczenia oraz następujące dokumenty: Zgon 1) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, 2) zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu lub kartę zgonu zawierającą określenie przez lekarza przyczyny zgonu, niezdolność do pracy 3) orzeczenie o niezdolności do pracy, Poważne zachorowanie 4) dokumentację medyczną zawierającą pierwszą diagnozę poważnego zachorowania u Ubezpieczonego lub datę przeprowadzenia operacji chirurgicznej pomostowania naczyń wieńcowych, 5) oświadczenie o źródle dochodów, Utrata pracy 6) wydane przez urząd pracy zaświadczenie o uzyskaniu statusu bezrobotnego oraz o nabyciu prawa do zasiłku dla bezrobotnych i posiadaniu tego statusu i prawa nieprzerwanie od co najmniej 30 dni, 7) kopię ostatniej umowy o pracę lub zaświadczenie pracodawcy o podstawie nawiązania stosunku pracy wraz z oznaczeniem terminu, na który został zawarty, 8) świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia, 9) kopię oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, ) dla osób prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie o wykreśleniu z Ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie potwierdzające zakończenie prowadzenia i wyrejestrowanie działalności gospodarczej. W przypadku roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu utraty karty: 11) opis okoliczności zaistnienia szkody, 12) w przypadku kradzieży odpis protokołu ze zgłoszenia kradzieży karty właściwemu organowi ścigania oraz dokument kończący postępowanie w sprawie zgłoszenia kradzieży (np. umorzenie dochodzenia), 13) zestawienie transakcji, na którym uwidocznione zostały transakcje dokonane skradzioną lub zagubioną kartą, z oznaczeniem tych transakcji. W przypadku roszczenia o zwrot kosztów związanych z kradzieżą karty, dokumentów, portfela lub z tytułu kradzieży gotówki: 14) opis okoliczności zaistnienia szkody, 15) odpis protokołu ze zgłoszenia kradzieży właściwemu organowi ścigania oraz dokument kończący postępowanie w sprawie zgłoszenia kradzieży (np. umorzenie dochodzenia), 16) zestawienie transakcji potwierdzające obciążenie rachunku karty kwotą równą poniesionej szkodzie w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu kradzieży gotówki, 17) rachunki potwierdzające poniesienie kosztów wyrobienia nowych dokumentów, zakupu nowego portfela/portmonetki, wydania nowej karty w miejsce utraconej w przypadku zgłoszenia roszczenia o zwrot kosztów związanych z kradzieżą karty, dokumentów lub portfela. 18) dokładny opis okoliczności kradzieży lub zniszczenia towaru, 19) zestawienie transakcji potwierdzające obciążenie rachunku karty kosztem zakupu towaru, który został skradziony lub zniszczony i którego dotyczy roszczenie, 20) dowód zapłaty za utracone przedmioty (faktura, paragon), 21) w przypadku kradzieży - kopia protokołu zgłoszenia kradzieży towaru organom ścigania oraz dokument kończący postępowanie w sprawie zgłoszenia kradzieży (np. umorzenie dochodzenia), 22) w przypadku zniszczenia szczegółowy opis stopnia zniszczenia oraz kosztorys naprawy towaru, wystawiony przez autoryzowany serwis. 23) dokumentację medyczną, w szczególności karty informacyjne z pobytów w szpitalach, wyniki badań diagnostycznych, opinie medyczne oraz pełną dokumentację z leczenia ambulatoryjnego, 24) protokół policji z miejsca wypadku lub postanowienie właściwego organu ścigania o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub inne dokumenty urzędowe potwierdzające wystąpienie Nieszczęśliwego wypadku motoryzacyjnego. Postanowienia wspólne 4. Ubezpieczyciel może zażądać na piśmie innych dokumentów i informacji, których nie może uzyskać samodzielnie działając na podstawie posiadanych upoważnień lub uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, albo, które umożliwią samodzielne działanie Ubezpieczycielowi w oparciu o podstawy opisane powyżej, a są niezbędne do ustalenia okoliczności faktycznych zdarzenia ubezpieczeniowego, zasadności roszczenia i wysokości świadczenia. Ubezpieczyciel ma prawo zwrócić się do osoby zgłaszającej roszczenie lub Ubezpieczonego o złożenie innych dokumentów znajdujących się w ich posiadaniu wówczas, gdy może przyczynić się to do przyspieszenia likwidacji roszczenia. 5. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem, przygotowaniem, doręczeniem Ubezpieczycielowi wymaganych dokumentów ponosi dostarczający te dokumenty. 6. Po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia Ubezpieczyciel w terminie 7 dni informuje pisemnie lub drogą elektroniczną Bank i Ubezpieczonego o otrzymaniu zgłoszenia roszczenia oraz informuje, jakie dodatkowe 3 dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciela. 7. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości związanych z procesem zgłoszenia roszczenia Ubezpieczony lub uprawniony do świadczenia może zasięgnąć informacji u Administratora dzwoniąc pod numer telefonu (22) , w dni powszednie, w godzinach 9:00-17: USTALenie ODPOWieDZiALnOŚCi ODSZKODOWAWCZej 1. W czasie rozpatrywania roszczenia Ubezpieczony jest zobowiązany do terminowego regulowania zobowiązań wynikających z umowy o kartę. 2. Ustalenie zasadności oraz wysokości świadczenia następuje na podstawie pełnej dokumentacji wymaganej przez Ubezpieczyciela. 3. Ubezpieczyciel może zażądać, aby Ubezpieczony poddał się badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych, w celu ustalenia prawa do świadczenia i wysokości tego świadczenia. Koszty badań pokrywa Ubezpieczyciel. 4. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentacji medycznej (m.in. historii choroby, wypisu ze szpitala) oraz pozyskania odpowiednich informacji medycznych u lekarzy prowadzących leczenie, jak również zasięgania na swój koszt opinii lekarzy konsultantów Ubezpieczyciela oraz do uzyskania koniecznych informacji lub materiałów od sądów, policji, prokuratury lub innych organów i instytucji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. 5. W przypadku, gdy Ubezpieczony nie wyrazi zgody na pozyskanie dokumentacji medycznej lub odmówi poddania się badaniom lekarskim, albo gdy uprawniony do świadczenia odmówi złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, których Ubezpieczyciel nie mógł uzyskać samodzielnie a ma to wpływ na możliwość ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczenia. 11. WyPłATA ŚWiADCZeń Zgon, niezdolność do pracy, poważne zachorowanie 1. W przypadku zajścia jednego z tych zdarzeń ubezpieczeniowych i z zastrzeżeniem pozostałych postanowień warunków ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości określonej w 7 ust. 3 z odpowiednim zastosowaniem 7 ust. 4. Utrata pracy 2. Świadczenie z tytułu utraty pracy przysługuje Ubezpieczonemu, który do dnia utraty pracy, świadczył pracę nieprzerwanie przez 30 dni na podstawie tej umowy lub nieprzerwanie przez 60 dni prowadził działalność gospodarczą. 3. Świadczenie z tytułu utraty pracy przysługuje Ubezpieczonemu pod warunkiem uzyskania statusu osoby bezrobotnej i nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 4. Świadczenie z tytułu utraty pracy, przysługuje Ubezpieczonemu po upływie 30 dni nieprzerwanego posiadania przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. 5. Świadczenie z tytułu utraty pracy zostanie wypłacone z zastrzeżeniem pozostałych postanowień warunków ubezpieczenia, w wysokości określonej w 7 ust Świadczenie z tytułu kradzieży karty przysługuje Ubezpieczonemu, jedynie wówczas, gdy zgłoszenie kradzieży karty właściwym organom ścigania zostało dokonane najpóźniej 24 godziny po zastrzeżeniu karty. 7. Świadczenie z tytułu kosztów związanych z kradzieżą karty, dokumentów lub portfela albo kradzieży gotówki przysługuje Ubezpieczonemu, jedynie wówczas, gdy zgłoszenie kradzieży właściwym organom ścigania zostało dokonane najpóźniej 24 godziny po wystąpieniu zdarzenia. 8. Świadczenie z tytułu ubezpieczenia objętego Pakietem Bezpieczny Portfel 41

4 42 zostanie wypłacone z zastrzeżeniem pozostałych postanowień warunków ubezpieczenia. 9. Świadczenie z tytułu kosztów związanych z kradzieżą lub zniszczeniem towaru przysługuje Ubezpieczonemu, jedynie wówczas, gdy zgłoszenie kradzieży właściwym organom ścigania zostało dokonane najpóźniej 48 godziny po dniu wystąpienia zdarzenia. 10. Świadczenie z tytułu kradzieży lub zniszczenia towaru zostanie wypłacone z zastrzeżeniem pozostałych postanowień warunków ubezpieczenia, w wysokości określonej w 8 ust Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu przysługuje wyłącznie za określone w poniższej tabeli, w wysokości obliczanej jako iloczyn wartości procentowej uszczerbku zdrowia wskazanej w kolumnie prawej poniższej tabeli oraz sumy ubezpieczenia określonej w 8 ust. 11. Rodzaj uszczerbku zdrowia Procent uszczerbku zdrowia dla celów ustalenia wysokości świadczenia Całkowita, obuoczna utrata wzroku 100% Amputacja obu kończyn górnych 100% Całkowita, obustronna utrata słuchu 100% Całkowita utrata mowy 100% Porażenie całkowite obu kończyn dolnych (Paraplegia) 100% Porażenie całkowite czterokończynowe (Tetraplegia) 100% GłOWA Utrata pełnej grubości kości czaszki na powierzchni ponad 6 cm kw. Częściowe usunięcie żuchwy lub połowy szczęki dotyczące pełnej grubości kości 40% 40% Całkowita utrata wzroku w jednym oku 40% Całkowita utrata słuchu, jednostronna 30% KOńCZyny GóRne Amputacja jednej kończyny górnej powyżej łokcia 65% Amputacja przedramienia (poniżej łokcia) 60% Całkowita amputacja jednej ręki (dłoni) 50% Całkowita pourazowa utrata funkcji kończyny górnej 50% Całkowita amputacja pięciu palców jednej ręki 40% KOńCZyny DOLne Amputacja kończyny dolnej na poziomie stawu kolanowego 60% Amputacja podudzia (poniżej kolana) 50% Całkowita amputacja stopy 40% Całkowita pourazowa utrata funkcji kończyny dolnej 40% Skrócenie kończyny dolnej o co najmniej 5 cm (wskutek urazu) 30% Całkowita amputacja pięciu palców jednej stopy 25% 12. Roszczenie Ubezpieczonego o wypłatę świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu powstaje po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Jeśli rehabilitacja jest długotrwała, roszczenie powstaje wraz z upływem 24 miesiąca od dnia wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 13. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu albo układu, których funkcje były już trwale upośledzone z przyczyn innych niż zdarzenie objęte ubezpieczeniem na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, świadczenie obniża się proporcjonalnie do uszczerbku zdrowia istniejącego przed zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego z tytułu uszczerbku na zdrowiu. 14. W przypadku wystąpienia kilku uszczerbków zdrowia procenty uszczerbków zdrowia sumuje się jednak nie więcej niż do 100%. 15. Określenia uszczerbku zdrowia dla celów ustalenia wysokości świadczenia dokonuje Ubezpieczyciel. Postanowienia wspólne 16. Ubezpieczyciel przekazuje świadczenie na rachunek bankowy, wskazany przez uprawnionego do świadczenia. 17. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel spełni świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszenia roszczenia. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia nie było możliwe w powyższym terminie, to Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w terminie do 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia. 18. Jeżeli w powyższych terminach Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, to pisemnie zawiadamia Bank i Ubezpieczonego o przyczynach niemożności zaspokojenia zgłoszonego roszczenia w całości lub w części. 19. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, to Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie Bank i Ubezpieczonego, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia - informacja ta będzie zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 12. WyłąCZeniA ODPOWieDZiALnOŚCi 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zgonu, niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, jest wyłączona, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w wyniku: 1) samobójstwa lub próby samobójstwa, w okresie sześciu pierwszych miesięcy od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, 2) aktu wojny (w tym wojny domowej), czynnego uczestnictwa w zamieszkach aktu terroryzmu lub sabotażu, 3) uczestnictwa w charakterze sprawcy w przestępstwach lub wykroczeniach, 4) eksplozji atomowej oraz napromieniowania (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową), 5) wypadku, który miał miejsce lub choroby stwierdzonej przez lekarza lub leczonej, w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej, 6) umyślnego samookaleczenia lub uszkodzenia ciała na prośbę Ubezpieczonego, 7) nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceń lekarza lub poddania się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób chyba, że zabiegi te miały na celu ratowanie życia lub zdrowia Ubezpieczonego bezpośrednio po wypadku, któremu uległ Ubezpieczony. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu utraty pracy jest wyłączona, jeżeli utrata pracy nastąpiła wskutek wygaśnięcia umowy o pracę z wyjątkiem wygaśnięcia umowy o pracę w związku ze śmiercią pracodawcy z zastrzeżeniem, że Ubezpieczony nie został przejęty przez nowego pracodawcę, rozwiązania umowy o pracę przez Ubezpieczonego, rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy Ubezpieczonego lub za wypowiedzeniem z przyczyn dotyczących Ubezpieczonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa pracy. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia utraty karty nie obejmuje: 1) kwot wynikających z transakcji dokonanych przez małżonka, dzieci, dzieci współmałżonka, przysposobionych, rodziców i przysposabiających, rodzeństwa Ubezpieczonego lub użytkownika karty oraz osobę, która w chwili dokonania transakcji pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z Ubezpieczonym lub użytkownikiem karty; 2) następstw zgubienia albo kradzieży karty, gdy zagubienie albo kradzież Karty nastąpiła wskutek lub w związku z umyślnym czynem Ubezpieczonego lub użytkownika karty lub czynem dokonanym z jego współudziałem albo za jego zgodą; 3) kwot wynikających z transakcji z wykorzystaniem numeru PIN, jeżeli posiadacz lub użytkownik karty nie został przymuszony do ujawnienia numeru PIN lub jeżeli kradzież karty nastąpiła poza miejscem zamieszkania Ubezpieczonego; 4) kwot wynikających z transakcji dokonanych po wygaśnięciu prawa do używania karty zgodnie z regulaminem. 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu utraty karty, kosztów związanych z kradzieżą karty, dokumentów lub portfela oraz z tytułu kradzieży gotówki nie obejmuje następstw kradzieży, gdy nastąpiła ona na skutek umyślnego działania posiadacza lub Użytkownika karty lub z jego współudziałem albo za jego zgodą. 5. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kradzieży lub zniszczenia towaru nie obejmuje: 1) przedmiotów objętych gwarancją lub rękojmią, jeżeli ich zakres obejmuje ryzyka objęte ubezpieczeniem, 2) pojazdów mechanicznych, akcesoriów samochodowych, roślin, zwierząt, artykułów spożywczych, używek, gotówki (w walucie polskiej lub obcej), biżuterii, klejnotów, czeków, biletów (kolejowe, lotnicze i inne) oraz innych dokumentów i papierów wartościowych, 3) przedmiotów nabytych nielegalnie, 4) przedmiotów zagubionych, 5) przedmiotów zakupionych, jako używane. 6. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia uszczerbku na zdrowiu jest wyłączona, jeżeli nieszczęśliwy wypadek motoryzacyjny: 1) był wynikiem choroby psychicznej lub zaburzeń umysłowych Ubezpieczonego stwierdzonych przez lekarza, 2) powstał na skutek pozostawania przez Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, leków nie przepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza; 3) powstał w trakcie prowadzenia pojazdu mechanicznego bez wymaganego uprawnienia; 4) był wynikiem usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego; 5) powstał na skutek samookaleczenia Ubezpieczonego, niezależnie od tego czy dokonanego w stanie poczytalności czy niepoczytalności lub uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia dokonanego przez osobę trzecią na prośbę Ubezpieczonego; 6) powstał w wyniku przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez Ubezpieczonego, w tym wypadku drogowego spowodowanego przez Ubezpieczonego; 7) powstał w związku z uprawianiem przez Ubezpieczonego sportów motorowych oraz czynnym udziałem Ubezpieczonego w zawodach sportowych, wyścigach, rajdach; 8) powstał w związku z aktywnością zawodową Ubezpieczonego - wykonywaniem pracy w charakterze: sportowca, pracownika ochrony, kaskadera.

5 13. SKARGi i ZAżALeniA 1. Ubezpieczający i Ubezpieczony mają prawo do wniesienia pisemnej skargi lub zażalenia, dotyczących realizacji przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia. 2. Skargi lub zażalenia należy przesyłać na adres określony w Odpowiedzi na skargi lub zażalenia udzielane są na piśmie niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 4. Odpowiedzi na skargi lub zażalenia udziela Administrator. 14. POSTAnOWieniA KOńCOWe 1. Zawiadomienia, oświadczenia i wnioski kierowane do Ubezpieczyciela w związku z umową ubezpieczenia powinny być składane na adres Administratora: Genworth financial ul. e. Plater Warszawa Budynek WfC na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Jeżeli Ubezpieczony, Ubezpieczający lub Ubezpieczyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby i nie zawiadomił o zmianie drugiej Strony, a w przypadku Ubezpieczyciela także Ubezpieczonego, to pisma wysyłane pod ostatni znany adres wywierają skutki prawne. 3. W przypadku zmiany nazwiska lub firmy (nazwy) stosuje się odpowiednio postanowienia powyższego ustępu. 4. Powództwo o roszczenia wynikające z realizacji umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub siedziby Ubezpieczającego. 5. Symbol warunków: SWU Premium_Prestige_NA_ dzień wejścia w życie warunków 1 czerwca 2011 r. 45 5

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA BANKU BPH S.A. Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA BANKU BPH S.A. WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MASTERCARD WORLD SIGNIA BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MASTERCARD WORLD SIGNIA BANKU BPH S.A. Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Posiadaczy kart

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA RYANAIR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA RYANAIR Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA RYANAIR WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Posiadaczy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH AVON

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH AVON Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH AVON WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Posiadaczy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH. MASTERCARD GOLD BANKU BPH S.A. Program AUTOPLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH. MASTERCARD GOLD BANKU BPH S.A. Program AUTOPLUS Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Posiadaczy kart

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym Wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO ( kod Warunków Ubezpieczenia UCC111) Ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, czasowej niezdolności

Bardziej szczegółowo

1 z 5 WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO O INDEKSIE WU/01 KK ORAZ WU/02 KK. Rozdział 1. Definicje

1 z 5 WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO O INDEKSIE WU/01 KK ORAZ WU/02 KK. Rozdział 1. Definicje Rozdział 1. Definicje WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO O INDEKSIE WU/01 KK ORAZ WU/02 KK 1. Użyte w niniejszym wyciągu określenia oznaczają: 1) aktywacja karty - zmiana statusu karty z nieaktywnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCY KREDYTY GOTÓWKOWE

KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCY KREDYTY GOTÓWKOWE Ubezpieczenia KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCY KREDYTY GOTÓWKOWE Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem oferowanym za pośrednictwem Agenta ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart (indeks WU/02KK), zwane dalej WU/02KK, mają zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie na Życie, na Wypadek Trwałej i Całkowitej Niezdolności do pracy oraz Poważnego Zachorowania Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców (indeks WU/M/06), zwane dalej WU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) GSU/ZUB/2014/01 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTY GOTÓWKOWE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTY GOTÓWKOWE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTY GOTÓWKOWE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredyty Gotówkowe (dalej: Warunki Ubezpieczenia) określają zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE

Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE Ubezpieczyciel: BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Poznaniu. Ubezpieczający: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia Kredytobiorcy - Kredyty hipoteczne

KARTA PRODUKTU Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia Kredytobiorcy - Kredyty hipoteczne KARTA PRODUKTU Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia Kredytobiorcy - Kredyty hipoteczne Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem oferowanym za pośrednictwem Banku BPH S.A. występującym w roli

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

1. Kogo dotyczy oferta ubezpieczenia? 4. Wyłączenia odpowiedzialności. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej. 5. Dobrowolność. 6. Składanie roszczeń

1. Kogo dotyczy oferta ubezpieczenia? 4. Wyłączenia odpowiedzialności. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej. 5. Dobrowolność. 6. Składanie roszczeń Karta Produktu podstawowe informacje na temat ubezpieczenia kredytobiorcy kredyty gotówkowe w ramach działalności przejętej przez Alior Bank SA z Banku BPH SA Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Kod: PGNL-PEKAO 01/11. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Kod: PGNL-PEKAO 01/11. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Poważnego Zachorowania dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Kod: Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała na

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr /PMiZP/2014 z dnia.. 2014 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr /PMiZP/2014 z dnia.. 2014 r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr /PMiZP/2014 z dnia.. 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych, którzy zawarli umowę o kartę kredytową z GE Money Bank S.A. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Załącznik nr 5 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczne Zakupy i Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Załącznik nr 4 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA Karta produktu PZU - Bezpieczna karta przygotowana przez PZU SA we współpracy z PLUS BANK S.A. jest materiałem informacyjnym, przedstawia kluczowe informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG ZE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY

WYCIĄG ZE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY WYCIĄG ZE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Alsolia MasterCard Rozdział Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym Wyciągu określenia oznaczają: 1 ) ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Należy zapoznać się z możliwymi opcjami ochrony ubezpieczeniowej

Należy zapoznać się z możliwymi opcjami ochrony ubezpieczeniowej OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTY HIPOTECZNE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredyty Hipoteczne (dalej: Warunki Ubezpieczenia) określają zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego (CCI/1/2016) TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY RODZAJ INFORMACJI NUMER ZAPISU Z WZORCA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych 1. Prosimy skontaktować się z osobą obsługującą ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr /PF/2015 z dnia.. 2015 r. TARYFA 9.7. Karty kredytowe wycofane z oferty Banku (dotyczy umów zawartych z GE Money

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piekary Śląskie, dnia 21.04.2011r MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi których przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie grupowe na życie

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo