ISLA IZBA K _. _RO 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISLA IZBA K _. _RO 1"

Transkrypt

1 ISLA IZBA K _. _RO 1 atura w Poznaiiii, LFO ,10 1 /2013 ( 'll lzc.a KONTROLJ Delegatu,a Poznaniu i 1:32ynkowa 911, GI G62 Pozr&, i> 'c"' ) 00. F Z0

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytul kontroli Jednostka przeprowadzajaca kontrolq P/13/042 - Zwalczanie oszustw w podatku od towarow i ustug. Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Kontroler Joanna J62wiak, gt6wny specjalista k.p., upowaznienie do kontroli nr z 13 wrze nia 2013 r. (dowod: akta kontroli str. 1-2) Jednostka kontrolowana Urzqd Skarbowy w Koninie ( Urzad"). Kierownik Tomasz Szafoni, Naczelnik Urz^du Skarbowego (,,Naczelnik Urzgdu"). jednostki (dowod: akta kontroli str, 3) kontrolowanej Ocena ogolna - IL Ocena kontrolowanej dziatalnosci Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidtowo ci1, dziatalno c Urz^du Skarbowego w Koninie w zakresie zwalczania oszustw w podatku od towarow i uslug w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Ocen^ ogolna uzasadniaja oceny czastkowe kontrolowanych obszar6w oraz sformutbowane uwagi. Uzasadnienie Ustalenia kontroli wykazaly, ze przyjgty w Urzgdzie tryb post^powania przy rejestracji oceny ogolnej podatnikow VAT2, w tym podatnikow VAT UE3, zapewnia aktualno c, kompletno c i dokl adno O danych podatnikow zglaszajacych obowiazek podatkowy w podatku VAT i przekazanych innym administracjom podatkowym za po rednictwem Systemu Wymiany Informacji o VAT ( VIES"). Urzad weryfikowal zasadno c zwrotow podatku VAT podatnikow, jednak2e nie byty przestrzegane wszystkie ustalone w tym zakresie procedury wewngtrzne. Dopiero w trakcie kontroli NIK, dokonano zmian tych procedur, w celu poprawy postgpowania Urzgdu przy dokonywaniu zwrotow podatku VAT. Urzad przeprowadzil kontrolc podatkowa kazdego kontrolowanego podmiotu, wykazujacego znaczne zwroty podatku VAT. Do kontroli podatkowej typowane byly podmioty o wysokim ryzyku wystgpowania nieprawidi~owo ci w obszarze ryzyka nr 1 i nr 34. Nie mniej jednak, NIK zwraca uwagg, ze odstgpowano od czq ci tych kontroli, ze wzgl^du na braki kadrowe w kom6rce kontroli podatkowej. Urzad terminowo i rzetelnie udzielai~ odpowiedzi na wnioski innych par stw cztonkowskich UE o informacjg podatkowa (w dw6ch przypadkach termin realizacji wniosk6w wydiuzyl siq w zwiazku z czynno ciami sprawdzajacymi ). Nie stwierdzono pogorszenia jako ci wydawanych decyzji Naczelnika Urzgdu. Wnioski po kontroli NIK P/09 /0235 nie zostaty jednak w peini zrealizowane, bowiem nadal wystgpil y przypadki wykre lania I Najwy2sza Izba Kontroli stosuje 3-stopniowa skalg ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidlowosci, negatywna. 2 Dotyczy podatku od towarow i uslug. 3 Dotyczy podatnikow podatku od towarow i uslug realizujacych transakcje z podmiotami gospodarczymi z Unii Europejskiej. 4 Dotyczy obszar6w ryzyka w zakresie dokonywania transakcji wewnatrzwspolnotowych, wykazywania, co do zasady znacznych zwrotow w podatku VAT lub czgstotliwych nadwyiek podatku naliczonego nad naleinym do przeniesienia. 5 Kontrola opodatkowania transakcji wewnatrzwsp6lnotowych podatkiem od towarow i uslug, w latach (do 30 czerwca), wystapienie pokontrolne z r. nr LPO /2009 P/09/023). 2

3 podatnik6w VAT UE z opsznieniem. Urzad z op62nieniem r6wnie2 podejmowat czynnosci wyjasniajace wobec podatnik6w niesktadajacych deklaracji. III.Opis ustalonego stanu faktycznego. 1. Weryfikowanie danych wynikajqcych z dokumentow rejestracyjnych podatnikow VAT. Opis stanu W Urzcdzie wedtug stanu na 31 grudnia 2011 r., 31 grudnia 2012 r., 30 czerwca faktycznego 2012 r. i 30 czerwca 2013 r., zarejestrowanych bylo odpowiednio 5.212, 6.122, i podatnik6w VAT czynnych, w tym odpowiednio 3.234, 3.706, i podatnik6w VAT UE. W latach (do 30 czerwca) zarejestrowato sic odpowiednio 603 i 309 podatnik6w VAT. (dow6d: akta kontroli, str. 59) Ocena czatstkowa Dane rejestracyjne zgtoszone przez objctych kontrola 20 noworejestrujacych sic podatnikow do podatku VAT zostaty sprawdzone pod wzglcdem formalnym i merytorycznym przez pracownika Referatu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (Referat OB-2), zgodnie z pkt Procedur postcpowania przy realizacji zadan z zakresu podatku od towar6w i ustug6 (pkt 3.3.2). Weryfikacja danych rejestt'acyjnych, jak wyjasnita Kierownik Referatu OB-2, polegala na: konfrontacji danych ujctych w zgtoszeniu z danymi zawartymi w bazach Urzcdu, sprawdzaniu wskazanego miejsca prowadzenia dziatalnosci, siedziby pod katem rodzaju prowadzonej dziatalnosci, a take ilosci rejestracji podmiot6w gospodarczych na danym adresie (wirtualne biuro), weryfikowaniu wskazanego numeru rachunku bankowego oraz udzielonego petnomocnictwa. Niezwtocznie, po sprawdzeniu danych rejestrowych noworejestrujacych sic podatnik6w VAT, wprowadzony zostat do rejestru VAT obowiqzek podatkowy. Zgodnie z procedure postcpowania przy ocenie ryzyka podmiot6w rejestrujacych sic jako podatnicy VAT UE7 dla 10 kontrolowanych podatnik6w rejestrujacych sic do VAT UE przeprowadzona zostata ocena ryzyka. Wyniki tej oceny Urzad wprowadzil do Polskiej Aplikacji VIES w okresie do 29 dni od zarejestrowania podatnik6w, aktywujac ich jednoczesnie w tym systemie. (dow6d: akta kontroli, str. 4-13, 16, 33, 42, 45-56) Urzqd realizowat wytyczne Ministra Finans6w z r.8, odnoszace sic do sprawdzenia, w uzasadnionych przypadkach, miejsca prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Czynnosc to byta realizowana zar6wno wobec noworejestrujacych sic podatnik6w, jak i wobec podatnik6w juz zarejestrowanych, w trakcie oglcdzin miejsca prowadzenia dziatalnosci gospodarczej wskazanego przez podatnika. Skutkiem tych czynnosci byty przypadki odmowy przez Naczelnika Urzcdu nadania NIP lub rejestracji podatnika do VAT, w zwiazku z nieprowadzeniem przez podmiot dziatalnosci gospodarczej pod wskazanym adresem lub brakiem faktycznej siedziby i miejsca prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. (dow6d: akta kontroli, str ) Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie dziatalnosc Urzcdu w kontrolowanym zakresie. 6 Procedura przy realizacji zadan z zakresu podatku od towar6w i ustug wprowadzona Zarzadzeniem or 35/2011 Naczelnika Urzgdu Skarbowego w Koninie z 18 kwietnia 2011 r., zwana dale],procedura postpowania przy realizacji zadan z zakresu VAT". 7 Procedura postpowania przy ocenie ryzyka podmiotbw rejestrujacych siq jako podatnicy VAT UE, wprowadzona Zarzadzeniem or 21/2012 Naczelnika Urzcdu Skarbowego w Koninie z 7 maja 2012 r. 8 Wytyczne Ministra Finans6w (nr pisma AP4/0683/21/2/ROM/2011/2321 z r.) pt. Wytyczne do organizacji prac urzgd6w skarbowych w zakresie podatku od towarow i ustug", zwane dalej,,wytyczne Ministra Finansbw z r.". 3

4 2. Wykreslanie podatnikow VAT z rejestru podatnikow oraz monitorowanie sktadania przez podatnikow deklaracji. Opis stanu W Urz^dzie wedilug stanu na 31 grudnia 2011 r., 31 grudnia 2012 r., 30 czerwca faktycznego 2012 r. i 30 czerwca 2013 r. z rejestru VAT wykreslonych zostato, odpowiednio: 43, 33, 16 i 19 podatnikow VAT czynnych, w tym 32, 22, 12 i 10 podatnikow VAT UE. (dowod: akta kontroli, str. 59) Referat Czynnosci Sprawdzajacych (Referat OBI-4) monitorowal na biezaco terminowosc i ciag#osc sktadania deklaracji, sporzadzajac co miesiac raporty:,wykaz podatnikow z otwartymi obowiazkami w VAT, ktorzy: nie zlozyli deklaracji w ciagu ostatnich 6 miesi^cy; obowiazek sktadania deklaracji ustawiony na TAK",,Raporty o aktywnosciach VIES wytypowanych do zamknigcia" (w 2012 r.) oraz,,raport o podatnikach aktywnych w VIES bez deklaracji VAT od 6 miesigcy" (w I p6 roczu 2013 r.), analizujac przyczyny niezlozenia deklaracji. Dane z kontrolowanych 119 deklaracji podatkowych VAT zostaily wprowadzone do systemu POLTAX9 niezwtocznie od daty ich wptywu do Urzcdu (w ciagu 14 dni). (dowod: akta kontroli, str. 61, , 327) Urzad przesilail do Izby Skarbowej w Poznaniu potroczne raporty dotyczace wykreslel podatnikow VAT UE, na podstawie art. 97 ust. 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i us} ug ( ustawy o VAT")10, w miesiacach lutym (za okres I p6trocza) oraz w lipcu (za okres II p61rocza). (dowod: akta kontroli, str ) W I pofroczu 2013 r., na podstawie art. 97 ust. 15 ustawy o VAT, z rejestru VAT zostafo wykreslonych 10 podatnikow, jako podatnicy VAT UE. Informacje o wykresleniu tych podatnikow zostaly wprowadzone do systemow POLTAX i VIES bez zbgdnej zwtoki. Osiem podmiot6w wykreslono z rejestru VAT, jako podatnikow VAT UE oraz zamknigto im aktywnocc VIES w terminie do 19 dni, a dwoch w terminie odpowiednio 81 i 110 dni po upfywie szesciomiesigcznego okresu wskazanego w art. 97 ust. 15 ustawy o VAT11. Sprawg terminu wykreslenia podatnika po 81 dniach, Kierownik Referatu OBI-4, wyjasnita postgpowaniem o ustalenie wtasciwosci miejscowej podatnika. (dowod: akta kontroli, str , , 627) Kontrola wykreslen z rejestru VAT na podstawie art. 96 ust. 9 ustawy o VAT wykazafa, ze czterech podatnikow VAT zosta#o wykreslonych z rejestru po upfywie od 10 do 18 miesiqcy Iiczac od miesiaca, za ktory zosta+ a z#ozona ostatnia deklaracja. Do dnia wykreslenia tych podatnikow Urzad wystaf od 3 do 16 wezwan w sprawie z#ozenia kazdej z brakujacych deklaracji, na ktbre podatnicy nie reagowali. (dowod: akta kontroli, str , ,176) Na probie 15 podatnikow VAT12, ktorzy zaprzestali sk#adania deklaracji podatkowych VAT ustalono, ze od miesiaca, za ktory zilozono ostatnia uptyncto od piqciu do 17 miesigcy, w tym 11 podatnikow zaprzestailo sktadania deklaracji przez okres od 11 do 17 miesigcyt3. Referat OBI-4 wysilal do podatnikow od 4 do 16 wezwan w sprawie ztozenia kazdej z brakujacych deklaracji, na ktore w zadnym przypadku podatnicy nie zareagowali. 9 Centralny system informatyczny obowiazujacy w skarbowych. 10 Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm. 11 W wyniku poprzedniej kontroli NIK P /09/023 wystosowany zostal wniosek, o dziatar zapewniajacych niezwloczne wykreslanie podatnikow VAT UE po upfywie terminu okre lonego w art. 97 ust. 15 ustawy o VAT. 12 Pr6ba podatnik6w wybranych z raport6w deklaracji oczekiwanych VAT-7, VAT-7K, VAT-7D za okres od r. do r. 13 Trzech podatnik6w wylosowanych w tej pr6bie zostato wykreslonych z rejestru VAT na podstawie art. 96 ust. 9 ustawy o VAT, z tego dw6ch wykreslono r. po upfywie odpowiednio 11 i 14 miesigcy od miesiaca, za kt6ry zlo2ono ostatnia deklaracjc, jednego wykreslono r. po uptywie 16 miesigcy od miesiaca, za kt6ry zlo2ono 4

5 Sprawy niezto2enia przez podatnik6w deklaracji podatkowych, poza jedna, Referat OBI-4 przekazat na stanowisko karno -skarbowe. Dziewi^c spraw zakonczyto siq nato2eniem kary grzywny, a pozostate sa w toku. Sprawa podatnika, kt6ry nie zto2yt deklaracji VAT-7 za pi^c miesi^cy, nie zostata przekazana na stanowisko karnoskarbowe, poniewa2 w pkt e Instrukcji w sprawie przekazywania kart informacyjnych na stanowisko spraw karno -skarbowych14 ustalono, 2e na stanowisko karno-skarbowe kierowane sa sprawy podatnik6w, kt6rzy nie zto2yli deklaracji podatkowych za minimum trzy okresy rozliczeniowe. Przyjacie takiego rozwiazania Naczelnik Urzgdu wyjasnit ograniczeniem zb^dnego generowania spraw karnych i wykorzystania sit Iudzkich oraz kierowaniem sib zasada ekonomii procesowej oraz zasadami nowoczesnej administracji podatkowej, w kt6rej obowiazuje przyjazne podejscie do podatnika i rezygnacja z nadmiernej restrykcji karnej w sytuacjach, kt6re tego nie uzasadniaja. Kierownik Referatu OBI-4 wyjasnita, 2e do podatnik6w ktorzy zto2yli po ustawowym terminie deklaracje podatkowe wysytane sa pisma przypominajace o obowiazujacych terminach ich sktadania. (dow6d : akta kontroli, str , 173, 176, , , , 348, ) Kierownik Referatu OBI-4, zar6wno wykreslenia podatnik6w VAT z rejestru po uptywie od 10 do 18 miesigcy, jak r6wnie2 sprawy przyczyn nie wykreslenia podatnikow VAT, kt6rzy od 11 do 17 miesi^cy nie zto2yli deklaracji, wyjasnita m. in. wytycznymi Ministra Finaris6w z r., wedtug kt6rych sam brak deklaracji za kilka kolejnych miesi^cy nie mote byc automatycznie uznany za zaprzestanie wykonywania czynnosci podlegajacych opodatkowaniu oraz, 2e ustawodawca nie wskazat jednoznacznie w jakim terminie i na jakich zasadach nale2y dokonywac wykreslen, tak jak ma to miejsce w przypadku podatnik6w VAT UE. Ponadto w sprawie nie wykreslenia podatnik6w podata, 2e nie zastosowano art. 96 ust. 9 ustawy o VAT, ze wzgl^du na kontakt z tymi podatnikami, poniewa2 odebrali oni czgsc wezwan. (dow6d: akta kontroli, str. 173, 176, 532) Referat OBI-4 do kontrolowanych 20 podatnik6w VAT czynnych (wykreslonych z rejestru VAT i kt6rzy zaprzestali sktadac deklaracje ) wystat w sumie 167 wezwan o zto2enie brakujacych deklaracji podatkowych VAT. Czynnosci w celu wyjasnienia przyczyn nie zto2enia deklaracji zostaty podjgte po uptywie od 8 do 160 dni od ustawowego terminu do zto2enia deklaracji. (dow6d: akta kontroli, str ) Ustalone W dziatalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wy2ej zakresie stwierdzone nieprawidtowosci zostaty nast^pujace nieprawidtowosci: 1) W ocenie NIK, wykreslenie podmiotu, jako podatnika VAT UE, w terminie 110 dni po uptywie szesciomiesi^cznego okresu wskazanego w art. 97 ust. 15 ustawy o VAT, nast,pito ze znacznym op62nieniem. Sprawl tg Kierownik Referatu OBI-4, wyjasnita nieujawnieniem podatnika w raportach o zamkni^ciu aktywnosci VIES za marzec i kwiecien 2013 r. (nastapito tow raporcie za maj 2013 r). (dow6d: akta kontroli, str. 169, ) 2) Referat OBI-4 dziatania w celu wyjasnienia przyczyn niezlo2enia deklaracji wobec dw6ch podatnik6w, kt6rzy nie zto2yli szesciu deklaracji podatkowych VAT, podjat dopiero po uptywie od 50 do 160 dni od ustawowego terminu ich zto2enia. W ocenie NIK, podjgcie tych czynnosci po uptywie wskazanego terminu nie spetnia warunku niezwtocznego ich podejmowania, o kt6rym mowa w pkt Procedury post^powania przy realizacji zadan z zakresu VAT. Kierownik Referatu OBI-4, wystanie wezwan po uptywie 50 dni i witrcej wyjasnita utrudnieniami w ustaleniu 14 Instrukcja nr I-KS z 6 marca 2013 r. w sprawie przekazywania kart informacyjnych na stanowisko spraw kamoskarbowych. 5

6 obowiqzku z1o2enia deklaracji w przypadku wznowienia dziafalnosci po okresie jej zawieszenia, absencja pracownik6w, problemami z tworzeniem zbioru deklaracji oczekiwanych VAT-7K dla I kwartafu ka2dego roku (co byfo jut zgfaszane do Izby Skarbowej w 2009 r.) i sporadycznym nieuwzglgdnianiem na wydrukach deklaracji VAT-7K oczekiwanych. (dowod: akta kontroli, str. 18, , ) Uwagi dotyczace NIK wskazuje, 2e terminowe wykreslanie podatnik6w VAT UE oraz wykreslanie, w jak badanej dziatalnosci najkr6tszym czasie, podatnikow VAT, kt6rzy zaprzestali skfadania deklaracji podatkowych i nie reagujq na pr6by kontaktu ze strony Urzgdu, ma kluczowe znaczenie dla aktualnosci danych w systemie VIES oraz przy zapobieganiu i zwalczaniu oszustw podatkowych typu,znikajgcy podatnik" lub,karuzela podatkowa". Ocena czastkowa Najwy2sza Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidfowosci dziafalnosc Urz^du w kontrolowanym zakresie. 3. Czynnosci analityczne i sprawdzajqce prowadzone wobec podmiotow wykazujqcych zwroty podatku od towarow i ustug lub nadwyikc podatku naliczonego nad naleinym do przeniesienia na nastgpny okres rozliczeniowy. Opis stanu W latach (do 30 czerwca) kwoty dochod6w Urzgdu z podatku VAT, faktycznego dokonanych zwrot6w oraz zalegfosci w tym podatku ksztaftowaty sib nastgpujico: - w 2011 r. odpowiednio: ,3 tys. zf ,6 tys. zf i ,5 tys. zt, - w 2012 r. odpowiednio: ,5 tys. zf, ,4 tys. zf i ,3 tys. zf, - w I p6froczu 2013 r. odpowiednio: ,8 tys. zt, ,3 tys. zf i ,8 tys. zf. (dowod: akta kontroli, str. 60) W kontrolowanym okresie Urzad przeprowadzif i czynnosci sprawdzajacych, w wyniku kt6rych ujawnif odpowiednio: 606 tys. zf i 471 tys. zf uszczuplen. (dowod: akta kontroli, str. 214) Zasady post^powania wobec podatnikow o zwrot podatku VAT zostafy ustalone w pkt 3.5. Procedury postgpowania przy realizacji zadan z zakresu VAT. Zadania to realizowaf Referat Orzecznictwa Podatkowego PPI-1 (Referat PPI-1). Kontrola objgto zwroty podatk6w VAT w kwocie nie mniejszej nie 100 tys. zf zrealizowane wobec 15 podatnikow, w kwocie og6tem zf. Czynnosci analityczne przeprowadzone dla deklaracji z wykazanym zwrotem udokumentowane zostafy, poza trzema przypadkami, w,kartach oceny zasadnosci zwrotu". Czynnosci te, poza jednym przypadkiem, zostafy przeprowadzone przed zrealizowaniem zwrotu podatku. W trakcie czynnosci analitycznych deklaracji z wykazanym zwrotem analizowane byfy m.in. rozbie2nosci deklaracji VAT-7, a informacja VAT UE oraz czy w stosunku do podatnika przestano lub otrzymano na SCAC15 informacje dotyczace oszustw. Wyniki przeprowadzonych czynnosci analitycznych uzasadniafy odstapienie od przeprowadzenia czynnosci sprawdzajacych i kontroli podatkowej. Karty oceny zasadnosci zwrotu, poza dwiema, zostafy zaakceptowane przez Naczelnik Urzgdu lub jego zastgpc^. Podstawi dla dokonania kontrolowanych zwrotow VAT przez Dziaf Rachunkowosci Podatkowej (RP), poza jednym, byfy raporty zwrotow bezposrednich, zatwierdzone przez Naczelnika Urzgdu i gf6wnego ksi^gowego Urz^du lub osoby ich w czasie nieobecnosci. Zwroty podatku VAT zostafy zrealizowane w 12 przypadkach w okresie do czterech dni roboczych 15 Formularz wykorzystywany do wymiany informacji o VAT pomicdzy administracjami podatkowymi panstw Unii Europejskiej. 6

7 przed uplywem ustawowego terminu zwrotu i w trzech na 25 dni roboczych przed ustawowym terminem zwrotu. Terminy wczesniejszy zwrotow, ni2 ustalony w Procedurach dotyczacych VAT - na pigc dni roboczych, zostaly zaakceptowane przez Naczelnika Urzgdu na wniosek podatnik6w. Dia ka2dego ze zwrotow sporzadzona zostala,karta potwierdzen zwrotu VAT", w ktorej informacje zostaly potwierdzone przez pracownik6w kom6rek merytorycznych UrzQdu oraz kierownikow tych komorek. Przed realizacja zwrotu, pracownik RP sprawdzal stan zaleglosci podatnika i w przypadku ich stwierdzenia realizowano je, umniejszajac kwotq do zwrotu na rachunek podatnika. Przed dokonaniem szesciu podatnikom VAT, w tym dw6m VAT UE, zwrotu podatku VAT w kwocie og6lem zt, Referat PPI-1 przeprowadzil czynnosci sprawdzajace w zakresie wykazanych w deklaracji VAT-7 naby6 srodk6w trwalych, kt6re nie wykazaly nieprawidlowosci. (dow6d: akta kontroli, str , ) Na pr6bie dw6ch podatnikow VAT UE, kt6rzy wykazali w deklaracji podatkowej VAT-7 dostawy wewnatrzwsp6lnotowe, ustalono w systemie VIES, 2e odbiorcy tych towar6w mieli aktywny numer identyfikacyjny. (dow6d: akta kontroli, str ) W Procedurach postgpowania przy realizacji zadan z zakresu VAT nie zostaly ustalone zasady postgpowania wobec podatnikow, ktorzy wykazuja czgstotliwe nadwy2ki podatku naliczonego nad nale2nym do przeniesienia na nastgpny okres rozliczeniowy. Kontrola objcto pigciu podatnikow, kt6rzy w latach (do 30 czerwca) wykazali przez 18 miesigcy, wartosciowo najwy2sze nadwy2ki podatku naliczonego nad nale2nym do przeniesienia na nastgpny okres rozliczeniowy. Czynnosci sprawdzajace Referat OBI-4 podjat wobec trzech podatnikow, w wyniku ktorych w jednym przypadku nieprawidlowosci nie stwierdzono, w drugim z1o2ono wniosek o kontrolg podatkowa, a sprawa trzeciego podatnika jest w toku. W przypadku dw6ch pozostalych podatnikow, po przeprowadzonej analizie przez Referat Analiz i Planowania Urz^du, w jednym przypadku podatnik zostal wytypowany do kontroli podatkowej w listopadzie 2012 r. (planuje sig przeprowadzio kontrole u tego podatnika w 2014 r.), a w drugim nie znaleziono uzasadnienia dla objgcia podatnika kontrola. (dowod: akta kontroli, str. 215, , 521, ) W zwiazku z nieprawidlowosciami opisanymi poni2ej w dniu 8 listopada 2013 r., Zarzadzeniem nr 21/2013 Naczelnik Urzgdu zmienil dotychczas obowiazujace procedury w zakresie realizacji zadan w podatku VAT, w tym, m.in. dotyczace akceptacji zwrotow podatku VAT i stosowanego wzoru,karty zasadnosci zwrotu VAT", pobieranego z podsystemu Kontrola. (dow6d : akta kontroli, str ) Ustalone W dziatalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wy±ej zakresie stwierdzone nieprawidtowosci zostaly nastqpujace nieprawidlowosci: 1) Zwrot podatku VAT w dniu 28 marca 2013 r. w wysokosci zl zostal zrealizowany z naruszeniem Procedury postgpowania przy realizacji zadan z zakresu VAT (pkt , ppkt 1, i ). Przed dokonaniem zwrotu podatku nie przeprowadzono oceny jego zasadnosci oraz Naczelnik i Glowny Ksi^gowy Urzgdu nie dokonali jego akceptacji. (dowod : akta kontroli, str. 19, 20, 22, 26, 216, 219, 222, 273) Specjalista RP, kt6ra dokonala zwrotu podatku VAT wyjasnila m.in., 2e zrealizowala zwrot w nieswiadomosci braku jego akceptacji przez Naczelnika i Gtownego Ksiggowego Urzgdu. Kierownik RP, ktora potwierdzila na karcie informacjg o zwrocie 7

8 podatku VAT wyjasnifa m.in., 2e zarowno specjalista RP, jak i ona, nie sprawdzify czy saw posiadaniu zaakceptowanego raportu zawierajacego ten zwrot. (dowod: akta kontroli, str ) Kierownik Referatu PPI-1 wyjasnifa, 2e przyczyny przeprowadzenia oceny zasadnosci zwrotu dopiero po jego zrealizowaniu, byl wplyw deklaracji podatkowej z tym zwrotem z Referatu OBI -4 po upfywie 11 dni od jego zrealizowania. (dowod : akta kontroli, str. 274, ) 2) Z naruszeniem pkt i Procedury postgpowania przy realizacji zadan z zakresu VAT dla udokumentowania przeprowadzonych czynnosci analitycznych dwoch deklaracji podatkowych (korekt), z deklarowanym zwrotem podatku VAT w kwocie zf, Referat PPI - 1 nie sporzadzif kart oceny zasadnosci zwrotu VAT. R6wnie2 badajac zwroty podatku VAT w kwotach przekraczajacych 1 min zl (opisane w pkt 4 niniejszego wystqpienia) stwierdzono, 2e dla udokumentowania czynnosci analitycznych deklaracji podatkowej korekty z wykazanym zwrotem VAT na kwotc zl, Referat PPI-1 nie sporzadzil karty oceny zasadnosci zwrotu. (dowod: akta kontroli, str. 19, , 353) Kierownik Referatu PPI-1 powy2sze sprawy wyjasnifa m.in. tym, 2e Procedura nie wskazuje wprost na obowiazek sporzadzenia karty oceny zasadnosci zwrotu podatku VAT w przypadku z1o2enia przez podatnika korekty deklaracji, nie powodujacej zmiany wysokosci podatku VAT do zwrotu. (dowod: akta kontroli, str. 278, 289) _daniem-_nik, przytoczone wyjasnienia nie usprawiedliwijajet.-niesporzqo4p ^nia kart oceny zasadnoscizwrotu. Przedmiotowa zgodnie z pkt i Procedury sporzadza sig dla udokumentowania przeprowadzonych czynnosci analitycznych,,wszystkich deklaracji z wykazana kwota zwrotu ". Ponadto, taka interpretacja uzasadniajaca przyczyny odstapienia od sporzadzenia karty nie zostala zastosowana 'N szesciu kontrolowanych zwrotach podatku VAT, w ktorych podatnicy zlo2yli korekty deklaracji z wykazanym zwrotem podatku VAT w niezmienionej wysokosci. Referat PPI-1 w tych przypadkach sporzadzil ponownie karty oceny zasadnosci zwrotu. (dowod : akta kontroli, str. 19, , 353) 3) Dwie karty oceny zasadnosci zwrotu VAT w wysokosci ogbfem zf, z naruszeniem pkt ppkt 1 Procedury postgpowania przy realizacji zadan z zakresu VAT nie zostaly zaakceptowane przez Naczelnika Urzgdu, pomimo takiego obowiazku. Kierownik Referatu PPI-1, wyjasnifa tq sprawy przeoczeniem. (dowod : akta kontroli, str. 20, , 289) 4) Z naruszeniem pkt ppkt 1 Procedury postgpowania przy realizacji zadan z zakresu VAT oraz zakresu upowa2nienia udzielonego przez Naczelnika Urz^du, trzy karty oceny zasadnosci zwrotu podatku VAT, w kwotach przekraczajacych 100 tys. zf, zatwierdzila zastqpca Naczelnika. ZastQpca Naczelnika, sprawy wyjasnifa du2a iloscia dokumentow podpisywanych codziennie i pomytkowym u2yciem pieczatki Z upowa2nienia Naczelnika UrzQdu Skarbowego". (dowod: akta kontroli, str. 20, , , 276) 5) Formularz,Karty oceny zasadnosci zwrotu " drukowany z podsystemu Kontrola z systemu Ewidencje U.S., stosowany przez Referat PPI-1 dla oceny zasadnosci zwrotow, nie zostal formalnie wprowadzony do stosowania w Urzgdzie. (dowod : akta kontroli, str. 19, 28, 185, ) Kierownik Referatu PPI-1, wyjasnifa, m.in., 2e stosowany formularz spefnia wymogi pkt Procedury, w zwiazku z czym uznano, 2e w laden sposob jego stosowanie nie ogranicza i nie narusza obowiazujacej procedury. 8

9 Ocena czgstkowa (dow6d: akta kontroli, str. 278) NIK nie kwestionuje celowo ci stosowania formularza,karty oceny zasadno ci zwrotu", kt6ry pozwala na przeprowadzenie czynno ci analitycznych deklaracji podatkowych w szerszym zakresie, niz formularz ustalony w Procedurach. Wz6r stosowanego formularza powinien jednak zostac okre Iony przez Naczelnika Urz^du i formalnie wprowadzony do stosowania w Urz^dzie (por. 5 pkt II ust. 5 wytycznych MF z r.). Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidlowo ci dzialalno c Urzgdu w kontrolowanym zakresie. 4. Organizacja typowania podmiotow do postgpowania kontrolnego. opis stanu W kontrolowanym okresie Samodzielny Referat Analiz i Planowania Urzgdu (,,Referat faktycznego AiP"), zajmujacy sic typowaniem podmiotow do kontroli, wykonal analizy grupowe m.in. dla obszar6w ryzyka nr 1 i nr 3, okre Ionych w KPDP16 na 2012 r., w maju i w Iistopadzie 2012 r. i m.in. dla obszaru ryzyka nr 1, okre Ionego w KPDP na 2013 r., w marcu 2013 r. Analiza grupowa sporzadzona w maju 2012 r., przed. opracowaniem planu kontroli na II p6trocze 2012 r., zostala przeprowadzona wedfug wytycznych okre Ionych w dokumencie pt.,kryteria typowania podmiotow w obszarach ryzyka na 2012 r."17. Referat AiP wytypowat do kontroli w sumie 30 podmiotow z sze ciu obszarow ryzyka. Przy typowaniu podmiotow do ujecia w planie kontroli na II po rocze 2012 r. z obszarow ryzyka nr 1 i nr 3 w analizie grupowej przyj^te zostaly wszystkie kryteria szczeg6fowe okre Ione dla tych obszarow ryzyka przez Ministra Finans6w, w tym lane dotyczace transakcji wewnatrzwsp6lnotowych zarejestrowane w systemie VIES. W wyniku tej analizy w obszarze ryzyka nr 1 wytypowanych zostato og6tem 642 podatnik6w18, a w obszarze nr 3 wytypowano og6tem podatnik6w19. Na podstawie tej analizy Referat AP do kontroli wytypowaf z obszaru ryzyka nr 1 i nr 3, w sumie, jedena cie podmiotow, kt6re uzyskaty najwi^ksza liczbc punkt6w odpowiednio w danym obszarze ryzyka i og6fem oraz osiagngfy najwickszy wskaznik punk6w uzyskanych do punkt6w mozliwych do uzyskania. (dow6d: akta kontroli, str , , , 422, ) Referat OBI-4, w kontrolowanym okresie analizowat dane z systemu VIES sporzadzajac raporty o btgdnych pozycjach szczegotowych dokument6w VIES i wykazy wprowadzonych dokument6w VIES za kazdy miesiac tego okresu, a raporty z por6wnania deklaracji VAT i dokument6w VIES, z por6wnania nabyc z dokument6w VIES i informacji z innych kraj6w, z weryfikacji numer6w VAT przez kraje dostaw oraz z rozliczenia podatnik6w bez wa2nej aktywno ci za kazdy kwartal tego okresu. Raporty to sporzqdzono w miesiacu nastcpnym po okresie, za kt6ry byfy sporzadzone. Na pr6bie raport6w kwartalnych sporzadzonych za I kwartal 2013 r. ustalono, ze wobec kazdego przypadku stwierdzonych rozbiezno ci i b} ^dow w transakcjach wewngtrzwsp61notowych podejmowane by#y czynno ci w celu ich wyja nienia, (dow6d: akta kontroli, str , 640) Kontrola NIK objeto 15 podatnik6w, kt6rzy w 2012 r. otrzymali zwrot podatku VAT w wysoko ci przekraczajacej 1 min zi (og6fem zf). W stosunku do Krajowy Plan Dyscypliny Podatkowej, ustalany na kazdy rok przez Ministra Finansbw, do realizacji przez urzcdy skarbowe. 17 Dokument ten Urzad otrzymal r. od lzby Skarbowej w Poznaniu w wersji elektronicznej do stosowania w celu realizacji zatoien Strategic Zarzadzania Ryzykiem 18 W tym 439 oscb fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarczai 203 organizacje. 19 W tyro osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarczai 338 organizacje. 9

10 Ocena czgstkowa Opis stanu faktycznego podatnikow, Referat PPI-1 wnioskowat do Dziafu Kontroli Podatkowej (Dziat KP), o kontrolc zasadnosci zwrotu podatku VAT. W sprawie zwrotu podatku VAT dwom podatnikom Referat PPI-1 zto2yt wniosk do Naczelnika Urzcdu o odstapienie od kontroli zasadnosci zwrotu podatku VAT. Wniosek zostat zaakceptowany pozytywnie. Uzasadnienie dla tego wniosku spetnialo warunki odstapienia od kontroli okreslone w pkt ppkt 1 i 2 Procedury postcpowania przy realizacji zadan z zakresu VAT. Kontrolowane zwroty podatku zostaly zrealizowanej po przeprowadzonej kontroli podatkowej, potwierdzajacej zasadnosc zwrotu podatku VAT, w kwocie o jaka wystapil podatnik. Zwroty podatku VAT, w 14 przypadkach, zostaly zrealizowane nie wczesniej ni2 na 4 dni robocze przed uplywem ustawowego terminu zwrotu, a w jednym na 21 dni roboczych przed terminem ustawowym zwrotu, na wniosek podatnika zaakceptowany przez Naczelnika Urzcdu. (dowod: akta kontroli, str. 21, 26, 267, , ) Najwy2sza lzba Kontroli ocenia pozytywnie dziatalnosc Urzcdu w kontrolowanym zakresie. 5. Opracowywanie planow kontroli, monitorowanie ich realizacji oraz prowadzenie postgpowan kontrolnych. Liczba podmiotow wskazanych do kontroli, ujctych w planie kontroli i objctych kontrola: - w I polroczu 2012 r. wyniosla odpowiednio: 244, 139, 131, - w II polroczu 2012 r. wyniosta odpowiednio: 243, 126, 118, - w I polroczu 2013 r. wyniosla odpowiednio: 189, 153, 132. (dowod: akta kontroli, str. 452) W Iatach (do 30 czerwca), liczba przeprowadzonych kontroli VAT co roku zmniejszata sic, wynoszac odpowiednio: 261, 222 i 100 kontroli wta ciwych20, z tego kontroie zasadnosci zwrotu VAT stanowily odpowiednio: 69,7%, 67,1% i 79%21. Kierownik Dziafu KP Jerzy Dobrut przyczync zmniejszajacej sic liczby przeprowadzonych kontroli podatkowych wyjasnit realizacja, kontroli u du2ych podmiotow, w trakcie ktorych przeprowadzono zwickszona ilosc czynnosci sprawdzajacych. W latach (za I potrocze) wska2nik skutecznosci kontroli22 wynosil odpowiednio: 71,7%, 75,8% i 63,3%, a kwota stwierdzonych w kontrolach uszczuplen wyniosla: tys. zt, tys. zl i tys. zt. Fikcyjne transakcje udokumentowane 314 fakturami o wartosci tys. zl zostaly ujawnione w picciu kontrolach podatkowych przeprowadzonych w latach (do 30 czerwca). (dowod: akta kontroli, str , 459) W latach , kontrole VAT przeprowadzone w obszarze ryzyka nr 1 stanowily odpowiednio 9,7% i 4% kontroli VAT ogotem, a przeprowadzone w obszarze nr 3 stanowily 53,2% i 59,5% kontroli VAT ogotem. W I polroczu 2013 r., kontrole VAT przeprowadzone w obszarze nr 1 stanowily 56,7% kontroli VAT ogotem. Wska2niki skutecznosci kontroli w obszarze ryzyka nr 1 i nr 2 w 2012 r. i w obszarze nr 1 w I polroczu 2013 r. wynosity odpowiednio: 44,4%, 53,3% i 49,2% i byly ni2sze od wartosci tego wska2nika dla kontroli VAT odpowiednio o 22,7, 13,6 i 0,8 pkt procentowych. Osiagniccie ni2szych wska2nik6w skutecznosci kontroli w obszarach ryzyka nr 1 i 3 w 2012 r. Kierownik Dziatu KP wyjasnit nieuwzglcdnieniem w tych obszarach kontroli ulg za,zte dtugi", ktore w ka2dym przypadku byty pozytywne oraz uzyskaniem 100% skutecznosci kontroli w obszarze ryzyka nr 5. (dowod: akta kontroli, str. 457, 520) Dotyczy kontroli podatkowych obejmujacych pelny okres rozliczeniowy okreslony w ustawach podatkowych. Kontrole zwrotu podatku VAT Dziaf KP prowadzil w ramach kontroli wfasciwych. Wskatnik ustalony jako relacja liczby kontroli pozytywnych do liczby kontroli przeprowadzonych. 10

LPO 4101-23-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-23-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-23-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/042 Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług.

Bardziej szczegółowo

_, i - starszy komisarz skarbowy - Oddzia

_, i - starszy komisarz skarbowy - Oddzia r-l Poznari, dnia fq marca Z0I2r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WPOZNANIU TJ,lko.lo uittka sluibowego Egzeuplarz w 1 NU-u093-0008/11 PRO T OK6I- KONTROLI Kq trolowana iednostka iiedziba iadres \aczelnik Z-cy

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-12-02/2013 P/13/119 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-12-02/2013 P/13/119 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-12-02/2013 P/13/119 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/119 Zarządzanie należnościami finansowymi w agencjach

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-08-03/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-08-03/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-08-03/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/039 Przestrzeganie praw podatników w latach 2012-2013

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski KBF-4101-06-01/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-21-01/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej) I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-012-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-012-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-012-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-007-02/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-007-02/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-007-02/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/002 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Roczny Plan Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na Roczny Plan Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 2015 r. najmniej 1 projekt, ktorego okres trwatosci nie koriczy si? w 2015 r., a ktory uzyskat najwi^kszajiczbe

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-007-01/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-007-01/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-007-01/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 100/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE kwiecień, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-08/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-08/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-08/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 - Zadłużenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-4100-04-01/2012 Nr ewid. 38/2012/P/12/044/KGP Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/124 Wykorzystanie środków na realizację projektów finansowanych w ramach instrumentu finansowego

Bardziej szczegółowo

LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/150 - Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. w części

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH KKT-4112-02/2010 Nr ewid.: 17/2011/S/10/003/KKT Informacja o wynikach kontroli prawidłowości rozliczania opłat

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Organ założycielski P/12/036

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo