ISLA IZBA K _. _RO 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISLA IZBA K _. _RO 1"

Transkrypt

1 ISLA IZBA K _. _RO 1 atura w Poznaiiii, LFO ,10 1 /2013 ( 'll lzc.a KONTROLJ Delegatu,a Poznaniu i 1:32ynkowa 911, GI G62 Pozr&, i> 'c"' ) 00. F Z0

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytul kontroli Jednostka przeprowadzajaca kontrolq P/13/042 - Zwalczanie oszustw w podatku od towarow i ustug. Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Kontroler Joanna J62wiak, gt6wny specjalista k.p., upowaznienie do kontroli nr z 13 wrze nia 2013 r. (dowod: akta kontroli str. 1-2) Jednostka kontrolowana Urzqd Skarbowy w Koninie ( Urzad"). Kierownik Tomasz Szafoni, Naczelnik Urz^du Skarbowego (,,Naczelnik Urzgdu"). jednostki (dowod: akta kontroli str, 3) kontrolowanej Ocena ogolna - IL Ocena kontrolowanej dziatalnosci Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidtowo ci1, dziatalno c Urz^du Skarbowego w Koninie w zakresie zwalczania oszustw w podatku od towarow i uslug w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Ocen^ ogolna uzasadniaja oceny czastkowe kontrolowanych obszar6w oraz sformutbowane uwagi. Uzasadnienie Ustalenia kontroli wykazaly, ze przyjgty w Urzgdzie tryb post^powania przy rejestracji oceny ogolnej podatnikow VAT2, w tym podatnikow VAT UE3, zapewnia aktualno c, kompletno c i dokl adno O danych podatnikow zglaszajacych obowiazek podatkowy w podatku VAT i przekazanych innym administracjom podatkowym za po rednictwem Systemu Wymiany Informacji o VAT ( VIES"). Urzad weryfikowal zasadno c zwrotow podatku VAT podatnikow, jednak2e nie byty przestrzegane wszystkie ustalone w tym zakresie procedury wewngtrzne. Dopiero w trakcie kontroli NIK, dokonano zmian tych procedur, w celu poprawy postgpowania Urzgdu przy dokonywaniu zwrotow podatku VAT. Urzad przeprowadzil kontrolc podatkowa kazdego kontrolowanego podmiotu, wykazujacego znaczne zwroty podatku VAT. Do kontroli podatkowej typowane byly podmioty o wysokim ryzyku wystgpowania nieprawidi~owo ci w obszarze ryzyka nr 1 i nr 34. Nie mniej jednak, NIK zwraca uwagg, ze odstgpowano od czq ci tych kontroli, ze wzgl^du na braki kadrowe w kom6rce kontroli podatkowej. Urzad terminowo i rzetelnie udzielai~ odpowiedzi na wnioski innych par stw cztonkowskich UE o informacjg podatkowa (w dw6ch przypadkach termin realizacji wniosk6w wydiuzyl siq w zwiazku z czynno ciami sprawdzajacymi ). Nie stwierdzono pogorszenia jako ci wydawanych decyzji Naczelnika Urzgdu. Wnioski po kontroli NIK P/09 /0235 nie zostaty jednak w peini zrealizowane, bowiem nadal wystgpil y przypadki wykre lania I Najwy2sza Izba Kontroli stosuje 3-stopniowa skalg ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidlowosci, negatywna. 2 Dotyczy podatku od towarow i uslug. 3 Dotyczy podatnikow podatku od towarow i uslug realizujacych transakcje z podmiotami gospodarczymi z Unii Europejskiej. 4 Dotyczy obszar6w ryzyka w zakresie dokonywania transakcji wewnatrzwspolnotowych, wykazywania, co do zasady znacznych zwrotow w podatku VAT lub czgstotliwych nadwyiek podatku naliczonego nad naleinym do przeniesienia. 5 Kontrola opodatkowania transakcji wewnatrzwsp6lnotowych podatkiem od towarow i uslug, w latach (do 30 czerwca), wystapienie pokontrolne z r. nr LPO /2009 P/09/023). 2

3 podatnik6w VAT UE z opsznieniem. Urzad z op62nieniem r6wnie2 podejmowat czynnosci wyjasniajace wobec podatnik6w niesktadajacych deklaracji. III.Opis ustalonego stanu faktycznego. 1. Weryfikowanie danych wynikajqcych z dokumentow rejestracyjnych podatnikow VAT. Opis stanu W Urzcdzie wedtug stanu na 31 grudnia 2011 r., 31 grudnia 2012 r., 30 czerwca faktycznego 2012 r. i 30 czerwca 2013 r., zarejestrowanych bylo odpowiednio 5.212, 6.122, i podatnik6w VAT czynnych, w tym odpowiednio 3.234, 3.706, i podatnik6w VAT UE. W latach (do 30 czerwca) zarejestrowato sic odpowiednio 603 i 309 podatnik6w VAT. (dow6d: akta kontroli, str. 59) Ocena czatstkowa Dane rejestracyjne zgtoszone przez objctych kontrola 20 noworejestrujacych sic podatnikow do podatku VAT zostaty sprawdzone pod wzglcdem formalnym i merytorycznym przez pracownika Referatu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (Referat OB-2), zgodnie z pkt Procedur postcpowania przy realizacji zadan z zakresu podatku od towar6w i ustug6 (pkt 3.3.2). Weryfikacja danych rejestt'acyjnych, jak wyjasnita Kierownik Referatu OB-2, polegala na: konfrontacji danych ujctych w zgtoszeniu z danymi zawartymi w bazach Urzcdu, sprawdzaniu wskazanego miejsca prowadzenia dziatalnosci, siedziby pod katem rodzaju prowadzonej dziatalnosci, a take ilosci rejestracji podmiot6w gospodarczych na danym adresie (wirtualne biuro), weryfikowaniu wskazanego numeru rachunku bankowego oraz udzielonego petnomocnictwa. Niezwtocznie, po sprawdzeniu danych rejestrowych noworejestrujacych sic podatnik6w VAT, wprowadzony zostat do rejestru VAT obowiqzek podatkowy. Zgodnie z procedure postcpowania przy ocenie ryzyka podmiot6w rejestrujacych sic jako podatnicy VAT UE7 dla 10 kontrolowanych podatnik6w rejestrujacych sic do VAT UE przeprowadzona zostata ocena ryzyka. Wyniki tej oceny Urzad wprowadzil do Polskiej Aplikacji VIES w okresie do 29 dni od zarejestrowania podatnik6w, aktywujac ich jednoczesnie w tym systemie. (dow6d: akta kontroli, str. 4-13, 16, 33, 42, 45-56) Urzqd realizowat wytyczne Ministra Finans6w z r.8, odnoszace sic do sprawdzenia, w uzasadnionych przypadkach, miejsca prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Czynnosc to byta realizowana zar6wno wobec noworejestrujacych sic podatnik6w, jak i wobec podatnik6w juz zarejestrowanych, w trakcie oglcdzin miejsca prowadzenia dziatalnosci gospodarczej wskazanego przez podatnika. Skutkiem tych czynnosci byty przypadki odmowy przez Naczelnika Urzcdu nadania NIP lub rejestracji podatnika do VAT, w zwiazku z nieprowadzeniem przez podmiot dziatalnosci gospodarczej pod wskazanym adresem lub brakiem faktycznej siedziby i miejsca prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. (dow6d: akta kontroli, str ) Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie dziatalnosc Urzcdu w kontrolowanym zakresie. 6 Procedura przy realizacji zadan z zakresu podatku od towar6w i ustug wprowadzona Zarzadzeniem or 35/2011 Naczelnika Urzgdu Skarbowego w Koninie z 18 kwietnia 2011 r., zwana dale],procedura postpowania przy realizacji zadan z zakresu VAT". 7 Procedura postpowania przy ocenie ryzyka podmiotbw rejestrujacych siq jako podatnicy VAT UE, wprowadzona Zarzadzeniem or 21/2012 Naczelnika Urzcdu Skarbowego w Koninie z 7 maja 2012 r. 8 Wytyczne Ministra Finans6w (nr pisma AP4/0683/21/2/ROM/2011/2321 z r.) pt. Wytyczne do organizacji prac urzgd6w skarbowych w zakresie podatku od towarow i ustug", zwane dalej,,wytyczne Ministra Finansbw z r.". 3

4 2. Wykreslanie podatnikow VAT z rejestru podatnikow oraz monitorowanie sktadania przez podatnikow deklaracji. Opis stanu W Urz^dzie wedilug stanu na 31 grudnia 2011 r., 31 grudnia 2012 r., 30 czerwca faktycznego 2012 r. i 30 czerwca 2013 r. z rejestru VAT wykreslonych zostato, odpowiednio: 43, 33, 16 i 19 podatnikow VAT czynnych, w tym 32, 22, 12 i 10 podatnikow VAT UE. (dowod: akta kontroli, str. 59) Referat Czynnosci Sprawdzajacych (Referat OBI-4) monitorowal na biezaco terminowosc i ciag#osc sktadania deklaracji, sporzadzajac co miesiac raporty:,wykaz podatnikow z otwartymi obowiazkami w VAT, ktorzy: nie zlozyli deklaracji w ciagu ostatnich 6 miesi^cy; obowiazek sktadania deklaracji ustawiony na TAK",,Raporty o aktywnosciach VIES wytypowanych do zamknigcia" (w 2012 r.) oraz,,raport o podatnikach aktywnych w VIES bez deklaracji VAT od 6 miesigcy" (w I p6 roczu 2013 r.), analizujac przyczyny niezlozenia deklaracji. Dane z kontrolowanych 119 deklaracji podatkowych VAT zostaily wprowadzone do systemu POLTAX9 niezwtocznie od daty ich wptywu do Urzcdu (w ciagu 14 dni). (dowod: akta kontroli, str. 61, , 327) Urzad przesilail do Izby Skarbowej w Poznaniu potroczne raporty dotyczace wykreslel podatnikow VAT UE, na podstawie art. 97 ust. 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i us} ug ( ustawy o VAT")10, w miesiacach lutym (za okres I p6trocza) oraz w lipcu (za okres II p61rocza). (dowod: akta kontroli, str ) W I pofroczu 2013 r., na podstawie art. 97 ust. 15 ustawy o VAT, z rejestru VAT zostafo wykreslonych 10 podatnikow, jako podatnicy VAT UE. Informacje o wykresleniu tych podatnikow zostaly wprowadzone do systemow POLTAX i VIES bez zbgdnej zwtoki. Osiem podmiot6w wykreslono z rejestru VAT, jako podatnikow VAT UE oraz zamknigto im aktywnocc VIES w terminie do 19 dni, a dwoch w terminie odpowiednio 81 i 110 dni po upfywie szesciomiesigcznego okresu wskazanego w art. 97 ust. 15 ustawy o VAT11. Sprawg terminu wykreslenia podatnika po 81 dniach, Kierownik Referatu OBI-4, wyjasnita postgpowaniem o ustalenie wtasciwosci miejscowej podatnika. (dowod: akta kontroli, str , , 627) Kontrola wykreslen z rejestru VAT na podstawie art. 96 ust. 9 ustawy o VAT wykazafa, ze czterech podatnikow VAT zosta#o wykreslonych z rejestru po upfywie od 10 do 18 miesiqcy Iiczac od miesiaca, za ktory zosta+ a z#ozona ostatnia deklaracja. Do dnia wykreslenia tych podatnikow Urzad wystaf od 3 do 16 wezwan w sprawie z#ozenia kazdej z brakujacych deklaracji, na ktbre podatnicy nie reagowali. (dowod: akta kontroli, str , ,176) Na probie 15 podatnikow VAT12, ktorzy zaprzestali sk#adania deklaracji podatkowych VAT ustalono, ze od miesiaca, za ktory zilozono ostatnia uptyncto od piqciu do 17 miesigcy, w tym 11 podatnikow zaprzestailo sktadania deklaracji przez okres od 11 do 17 miesigcyt3. Referat OBI-4 wysilal do podatnikow od 4 do 16 wezwan w sprawie ztozenia kazdej z brakujacych deklaracji, na ktore w zadnym przypadku podatnicy nie zareagowali. 9 Centralny system informatyczny obowiazujacy w skarbowych. 10 Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm. 11 W wyniku poprzedniej kontroli NIK P /09/023 wystosowany zostal wniosek, o dziatar zapewniajacych niezwloczne wykreslanie podatnikow VAT UE po upfywie terminu okre lonego w art. 97 ust. 15 ustawy o VAT. 12 Pr6ba podatnik6w wybranych z raport6w deklaracji oczekiwanych VAT-7, VAT-7K, VAT-7D za okres od r. do r. 13 Trzech podatnik6w wylosowanych w tej pr6bie zostato wykreslonych z rejestru VAT na podstawie art. 96 ust. 9 ustawy o VAT, z tego dw6ch wykreslono r. po upfywie odpowiednio 11 i 14 miesigcy od miesiaca, za kt6ry zlo2ono ostatnia deklaracjc, jednego wykreslono r. po uptywie 16 miesigcy od miesiaca, za kt6ry zlo2ono 4

5 Sprawy niezto2enia przez podatnik6w deklaracji podatkowych, poza jedna, Referat OBI-4 przekazat na stanowisko karno -skarbowe. Dziewi^c spraw zakonczyto siq nato2eniem kary grzywny, a pozostate sa w toku. Sprawa podatnika, kt6ry nie zto2yt deklaracji VAT-7 za pi^c miesi^cy, nie zostata przekazana na stanowisko karnoskarbowe, poniewa2 w pkt e Instrukcji w sprawie przekazywania kart informacyjnych na stanowisko spraw karno -skarbowych14 ustalono, 2e na stanowisko karno-skarbowe kierowane sa sprawy podatnik6w, kt6rzy nie zto2yli deklaracji podatkowych za minimum trzy okresy rozliczeniowe. Przyjacie takiego rozwiazania Naczelnik Urzgdu wyjasnit ograniczeniem zb^dnego generowania spraw karnych i wykorzystania sit Iudzkich oraz kierowaniem sib zasada ekonomii procesowej oraz zasadami nowoczesnej administracji podatkowej, w kt6rej obowiazuje przyjazne podejscie do podatnika i rezygnacja z nadmiernej restrykcji karnej w sytuacjach, kt6re tego nie uzasadniaja. Kierownik Referatu OBI-4 wyjasnita, 2e do podatnik6w ktorzy zto2yli po ustawowym terminie deklaracje podatkowe wysytane sa pisma przypominajace o obowiazujacych terminach ich sktadania. (dow6d : akta kontroli, str , 173, 176, , , , 348, ) Kierownik Referatu OBI-4, zar6wno wykreslenia podatnik6w VAT z rejestru po uptywie od 10 do 18 miesigcy, jak r6wnie2 sprawy przyczyn nie wykreslenia podatnikow VAT, kt6rzy od 11 do 17 miesi^cy nie zto2yli deklaracji, wyjasnita m. in. wytycznymi Ministra Finaris6w z r., wedtug kt6rych sam brak deklaracji za kilka kolejnych miesi^cy nie mote byc automatycznie uznany za zaprzestanie wykonywania czynnosci podlegajacych opodatkowaniu oraz, 2e ustawodawca nie wskazat jednoznacznie w jakim terminie i na jakich zasadach nale2y dokonywac wykreslen, tak jak ma to miejsce w przypadku podatnik6w VAT UE. Ponadto w sprawie nie wykreslenia podatnik6w podata, 2e nie zastosowano art. 96 ust. 9 ustawy o VAT, ze wzgl^du na kontakt z tymi podatnikami, poniewa2 odebrali oni czgsc wezwan. (dow6d: akta kontroli, str. 173, 176, 532) Referat OBI-4 do kontrolowanych 20 podatnik6w VAT czynnych (wykreslonych z rejestru VAT i kt6rzy zaprzestali sktadac deklaracje ) wystat w sumie 167 wezwan o zto2enie brakujacych deklaracji podatkowych VAT. Czynnosci w celu wyjasnienia przyczyn nie zto2enia deklaracji zostaty podjgte po uptywie od 8 do 160 dni od ustawowego terminu do zto2enia deklaracji. (dow6d: akta kontroli, str ) Ustalone W dziatalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wy2ej zakresie stwierdzone nieprawidtowosci zostaty nast^pujace nieprawidtowosci: 1) W ocenie NIK, wykreslenie podmiotu, jako podatnika VAT UE, w terminie 110 dni po uptywie szesciomiesi^cznego okresu wskazanego w art. 97 ust. 15 ustawy o VAT, nast,pito ze znacznym op62nieniem. Sprawl tg Kierownik Referatu OBI-4, wyjasnita nieujawnieniem podatnika w raportach o zamkni^ciu aktywnosci VIES za marzec i kwiecien 2013 r. (nastapito tow raporcie za maj 2013 r). (dow6d: akta kontroli, str. 169, ) 2) Referat OBI-4 dziatania w celu wyjasnienia przyczyn niezlo2enia deklaracji wobec dw6ch podatnik6w, kt6rzy nie zto2yli szesciu deklaracji podatkowych VAT, podjat dopiero po uptywie od 50 do 160 dni od ustawowego terminu ich zto2enia. W ocenie NIK, podjgcie tych czynnosci po uptywie wskazanego terminu nie spetnia warunku niezwtocznego ich podejmowania, o kt6rym mowa w pkt Procedury post^powania przy realizacji zadan z zakresu VAT. Kierownik Referatu OBI-4, wystanie wezwan po uptywie 50 dni i witrcej wyjasnita utrudnieniami w ustaleniu 14 Instrukcja nr I-KS z 6 marca 2013 r. w sprawie przekazywania kart informacyjnych na stanowisko spraw kamoskarbowych. 5

6 obowiqzku z1o2enia deklaracji w przypadku wznowienia dziafalnosci po okresie jej zawieszenia, absencja pracownik6w, problemami z tworzeniem zbioru deklaracji oczekiwanych VAT-7K dla I kwartafu ka2dego roku (co byfo jut zgfaszane do Izby Skarbowej w 2009 r.) i sporadycznym nieuwzglgdnianiem na wydrukach deklaracji VAT-7K oczekiwanych. (dowod: akta kontroli, str. 18, , ) Uwagi dotyczace NIK wskazuje, 2e terminowe wykreslanie podatnik6w VAT UE oraz wykreslanie, w jak badanej dziatalnosci najkr6tszym czasie, podatnikow VAT, kt6rzy zaprzestali skfadania deklaracji podatkowych i nie reagujq na pr6by kontaktu ze strony Urzgdu, ma kluczowe znaczenie dla aktualnosci danych w systemie VIES oraz przy zapobieganiu i zwalczaniu oszustw podatkowych typu,znikajgcy podatnik" lub,karuzela podatkowa". Ocena czastkowa Najwy2sza Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidfowosci dziafalnosc Urz^du w kontrolowanym zakresie. 3. Czynnosci analityczne i sprawdzajqce prowadzone wobec podmiotow wykazujqcych zwroty podatku od towarow i ustug lub nadwyikc podatku naliczonego nad naleinym do przeniesienia na nastgpny okres rozliczeniowy. Opis stanu W latach (do 30 czerwca) kwoty dochod6w Urzgdu z podatku VAT, faktycznego dokonanych zwrot6w oraz zalegfosci w tym podatku ksztaftowaty sib nastgpujico: - w 2011 r. odpowiednio: ,3 tys. zf ,6 tys. zf i ,5 tys. zt, - w 2012 r. odpowiednio: ,5 tys. zf, ,4 tys. zf i ,3 tys. zf, - w I p6froczu 2013 r. odpowiednio: ,8 tys. zt, ,3 tys. zf i ,8 tys. zf. (dowod: akta kontroli, str. 60) W kontrolowanym okresie Urzad przeprowadzif i czynnosci sprawdzajacych, w wyniku kt6rych ujawnif odpowiednio: 606 tys. zf i 471 tys. zf uszczuplen. (dowod: akta kontroli, str. 214) Zasady post^powania wobec podatnikow o zwrot podatku VAT zostafy ustalone w pkt 3.5. Procedury postgpowania przy realizacji zadan z zakresu VAT. Zadania to realizowaf Referat Orzecznictwa Podatkowego PPI-1 (Referat PPI-1). Kontrola objgto zwroty podatk6w VAT w kwocie nie mniejszej nie 100 tys. zf zrealizowane wobec 15 podatnikow, w kwocie og6tem zf. Czynnosci analityczne przeprowadzone dla deklaracji z wykazanym zwrotem udokumentowane zostafy, poza trzema przypadkami, w,kartach oceny zasadnosci zwrotu". Czynnosci te, poza jednym przypadkiem, zostafy przeprowadzone przed zrealizowaniem zwrotu podatku. W trakcie czynnosci analitycznych deklaracji z wykazanym zwrotem analizowane byfy m.in. rozbie2nosci deklaracji VAT-7, a informacja VAT UE oraz czy w stosunku do podatnika przestano lub otrzymano na SCAC15 informacje dotyczace oszustw. Wyniki przeprowadzonych czynnosci analitycznych uzasadniafy odstapienie od przeprowadzenia czynnosci sprawdzajacych i kontroli podatkowej. Karty oceny zasadnosci zwrotu, poza dwiema, zostafy zaakceptowane przez Naczelnik Urzgdu lub jego zastgpc^. Podstawi dla dokonania kontrolowanych zwrotow VAT przez Dziaf Rachunkowosci Podatkowej (RP), poza jednym, byfy raporty zwrotow bezposrednich, zatwierdzone przez Naczelnika Urzgdu i gf6wnego ksi^gowego Urz^du lub osoby ich w czasie nieobecnosci. Zwroty podatku VAT zostafy zrealizowane w 12 przypadkach w okresie do czterech dni roboczych 15 Formularz wykorzystywany do wymiany informacji o VAT pomicdzy administracjami podatkowymi panstw Unii Europejskiej. 6

7 przed uplywem ustawowego terminu zwrotu i w trzech na 25 dni roboczych przed ustawowym terminem zwrotu. Terminy wczesniejszy zwrotow, ni2 ustalony w Procedurach dotyczacych VAT - na pigc dni roboczych, zostaly zaakceptowane przez Naczelnika Urzgdu na wniosek podatnik6w. Dia ka2dego ze zwrotow sporzadzona zostala,karta potwierdzen zwrotu VAT", w ktorej informacje zostaly potwierdzone przez pracownik6w kom6rek merytorycznych UrzQdu oraz kierownikow tych komorek. Przed realizacja zwrotu, pracownik RP sprawdzal stan zaleglosci podatnika i w przypadku ich stwierdzenia realizowano je, umniejszajac kwotq do zwrotu na rachunek podatnika. Przed dokonaniem szesciu podatnikom VAT, w tym dw6m VAT UE, zwrotu podatku VAT w kwocie og6lem zt, Referat PPI-1 przeprowadzil czynnosci sprawdzajace w zakresie wykazanych w deklaracji VAT-7 naby6 srodk6w trwalych, kt6re nie wykazaly nieprawidlowosci. (dow6d: akta kontroli, str , ) Na pr6bie dw6ch podatnikow VAT UE, kt6rzy wykazali w deklaracji podatkowej VAT-7 dostawy wewnatrzwsp6lnotowe, ustalono w systemie VIES, 2e odbiorcy tych towar6w mieli aktywny numer identyfikacyjny. (dow6d: akta kontroli, str ) W Procedurach postgpowania przy realizacji zadan z zakresu VAT nie zostaly ustalone zasady postgpowania wobec podatnikow, ktorzy wykazuja czgstotliwe nadwy2ki podatku naliczonego nad nale2nym do przeniesienia na nastgpny okres rozliczeniowy. Kontrola objcto pigciu podatnikow, kt6rzy w latach (do 30 czerwca) wykazali przez 18 miesigcy, wartosciowo najwy2sze nadwy2ki podatku naliczonego nad nale2nym do przeniesienia na nastgpny okres rozliczeniowy. Czynnosci sprawdzajace Referat OBI-4 podjat wobec trzech podatnikow, w wyniku ktorych w jednym przypadku nieprawidlowosci nie stwierdzono, w drugim z1o2ono wniosek o kontrolg podatkowa, a sprawa trzeciego podatnika jest w toku. W przypadku dw6ch pozostalych podatnikow, po przeprowadzonej analizie przez Referat Analiz i Planowania Urz^du, w jednym przypadku podatnik zostal wytypowany do kontroli podatkowej w listopadzie 2012 r. (planuje sig przeprowadzio kontrole u tego podatnika w 2014 r.), a w drugim nie znaleziono uzasadnienia dla objgcia podatnika kontrola. (dowod: akta kontroli, str. 215, , 521, ) W zwiazku z nieprawidlowosciami opisanymi poni2ej w dniu 8 listopada 2013 r., Zarzadzeniem nr 21/2013 Naczelnik Urzgdu zmienil dotychczas obowiazujace procedury w zakresie realizacji zadan w podatku VAT, w tym, m.in. dotyczace akceptacji zwrotow podatku VAT i stosowanego wzoru,karty zasadnosci zwrotu VAT", pobieranego z podsystemu Kontrola. (dow6d : akta kontroli, str ) Ustalone W dziatalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wy±ej zakresie stwierdzone nieprawidtowosci zostaly nastqpujace nieprawidlowosci: 1) Zwrot podatku VAT w dniu 28 marca 2013 r. w wysokosci zl zostal zrealizowany z naruszeniem Procedury postgpowania przy realizacji zadan z zakresu VAT (pkt , ppkt 1, i ). Przed dokonaniem zwrotu podatku nie przeprowadzono oceny jego zasadnosci oraz Naczelnik i Glowny Ksi^gowy Urzgdu nie dokonali jego akceptacji. (dowod : akta kontroli, str. 19, 20, 22, 26, 216, 219, 222, 273) Specjalista RP, kt6ra dokonala zwrotu podatku VAT wyjasnila m.in., 2e zrealizowala zwrot w nieswiadomosci braku jego akceptacji przez Naczelnika i Gtownego Ksiggowego Urzgdu. Kierownik RP, ktora potwierdzila na karcie informacjg o zwrocie 7

8 podatku VAT wyjasnifa m.in., 2e zarowno specjalista RP, jak i ona, nie sprawdzify czy saw posiadaniu zaakceptowanego raportu zawierajacego ten zwrot. (dowod: akta kontroli, str ) Kierownik Referatu PPI-1 wyjasnifa, 2e przyczyny przeprowadzenia oceny zasadnosci zwrotu dopiero po jego zrealizowaniu, byl wplyw deklaracji podatkowej z tym zwrotem z Referatu OBI -4 po upfywie 11 dni od jego zrealizowania. (dowod : akta kontroli, str. 274, ) 2) Z naruszeniem pkt i Procedury postgpowania przy realizacji zadan z zakresu VAT dla udokumentowania przeprowadzonych czynnosci analitycznych dwoch deklaracji podatkowych (korekt), z deklarowanym zwrotem podatku VAT w kwocie zf, Referat PPI - 1 nie sporzadzif kart oceny zasadnosci zwrotu VAT. R6wnie2 badajac zwroty podatku VAT w kwotach przekraczajacych 1 min zl (opisane w pkt 4 niniejszego wystqpienia) stwierdzono, 2e dla udokumentowania czynnosci analitycznych deklaracji podatkowej korekty z wykazanym zwrotem VAT na kwotc zl, Referat PPI-1 nie sporzadzil karty oceny zasadnosci zwrotu. (dowod: akta kontroli, str. 19, , 353) Kierownik Referatu PPI-1 powy2sze sprawy wyjasnifa m.in. tym, 2e Procedura nie wskazuje wprost na obowiazek sporzadzenia karty oceny zasadnosci zwrotu podatku VAT w przypadku z1o2enia przez podatnika korekty deklaracji, nie powodujacej zmiany wysokosci podatku VAT do zwrotu. (dowod: akta kontroli, str. 278, 289) _daniem-_nik, przytoczone wyjasnienia nie usprawiedliwijajet.-niesporzqo4p ^nia kart oceny zasadnoscizwrotu. Przedmiotowa zgodnie z pkt i Procedury sporzadza sig dla udokumentowania przeprowadzonych czynnosci analitycznych,,wszystkich deklaracji z wykazana kwota zwrotu ". Ponadto, taka interpretacja uzasadniajaca przyczyny odstapienia od sporzadzenia karty nie zostala zastosowana 'N szesciu kontrolowanych zwrotach podatku VAT, w ktorych podatnicy zlo2yli korekty deklaracji z wykazanym zwrotem podatku VAT w niezmienionej wysokosci. Referat PPI-1 w tych przypadkach sporzadzil ponownie karty oceny zasadnosci zwrotu. (dowod : akta kontroli, str. 19, , 353) 3) Dwie karty oceny zasadnosci zwrotu VAT w wysokosci ogbfem zf, z naruszeniem pkt ppkt 1 Procedury postgpowania przy realizacji zadan z zakresu VAT nie zostaly zaakceptowane przez Naczelnika Urzgdu, pomimo takiego obowiazku. Kierownik Referatu PPI-1, wyjasnifa tq sprawy przeoczeniem. (dowod : akta kontroli, str. 20, , 289) 4) Z naruszeniem pkt ppkt 1 Procedury postgpowania przy realizacji zadan z zakresu VAT oraz zakresu upowa2nienia udzielonego przez Naczelnika Urz^du, trzy karty oceny zasadnosci zwrotu podatku VAT, w kwotach przekraczajacych 100 tys. zf, zatwierdzila zastqpca Naczelnika. ZastQpca Naczelnika, sprawy wyjasnifa du2a iloscia dokumentow podpisywanych codziennie i pomytkowym u2yciem pieczatki Z upowa2nienia Naczelnika UrzQdu Skarbowego". (dowod: akta kontroli, str. 20, , , 276) 5) Formularz,Karty oceny zasadnosci zwrotu " drukowany z podsystemu Kontrola z systemu Ewidencje U.S., stosowany przez Referat PPI-1 dla oceny zasadnosci zwrotow, nie zostal formalnie wprowadzony do stosowania w Urzgdzie. (dowod : akta kontroli, str. 19, 28, 185, ) Kierownik Referatu PPI-1, wyjasnifa, m.in., 2e stosowany formularz spefnia wymogi pkt Procedury, w zwiazku z czym uznano, 2e w laden sposob jego stosowanie nie ogranicza i nie narusza obowiazujacej procedury. 8

9 Ocena czgstkowa (dow6d: akta kontroli, str. 278) NIK nie kwestionuje celowo ci stosowania formularza,karty oceny zasadno ci zwrotu", kt6ry pozwala na przeprowadzenie czynno ci analitycznych deklaracji podatkowych w szerszym zakresie, niz formularz ustalony w Procedurach. Wz6r stosowanego formularza powinien jednak zostac okre Iony przez Naczelnika Urz^du i formalnie wprowadzony do stosowania w Urz^dzie (por. 5 pkt II ust. 5 wytycznych MF z r.). Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidlowo ci dzialalno c Urzgdu w kontrolowanym zakresie. 4. Organizacja typowania podmiotow do postgpowania kontrolnego. opis stanu W kontrolowanym okresie Samodzielny Referat Analiz i Planowania Urzgdu (,,Referat faktycznego AiP"), zajmujacy sic typowaniem podmiotow do kontroli, wykonal analizy grupowe m.in. dla obszar6w ryzyka nr 1 i nr 3, okre Ionych w KPDP16 na 2012 r., w maju i w Iistopadzie 2012 r. i m.in. dla obszaru ryzyka nr 1, okre Ionego w KPDP na 2013 r., w marcu 2013 r. Analiza grupowa sporzadzona w maju 2012 r., przed. opracowaniem planu kontroli na II p6trocze 2012 r., zostala przeprowadzona wedfug wytycznych okre Ionych w dokumencie pt.,kryteria typowania podmiotow w obszarach ryzyka na 2012 r."17. Referat AiP wytypowat do kontroli w sumie 30 podmiotow z sze ciu obszarow ryzyka. Przy typowaniu podmiotow do ujecia w planie kontroli na II po rocze 2012 r. z obszarow ryzyka nr 1 i nr 3 w analizie grupowej przyj^te zostaly wszystkie kryteria szczeg6fowe okre Ione dla tych obszarow ryzyka przez Ministra Finans6w, w tym lane dotyczace transakcji wewnatrzwsp6lnotowych zarejestrowane w systemie VIES. W wyniku tej analizy w obszarze ryzyka nr 1 wytypowanych zostato og6tem 642 podatnik6w18, a w obszarze nr 3 wytypowano og6tem podatnik6w19. Na podstawie tej analizy Referat AP do kontroli wytypowaf z obszaru ryzyka nr 1 i nr 3, w sumie, jedena cie podmiotow, kt6re uzyskaty najwi^ksza liczbc punkt6w odpowiednio w danym obszarze ryzyka i og6fem oraz osiagngfy najwickszy wskaznik punk6w uzyskanych do punkt6w mozliwych do uzyskania. (dow6d: akta kontroli, str , , , 422, ) Referat OBI-4, w kontrolowanym okresie analizowat dane z systemu VIES sporzadzajac raporty o btgdnych pozycjach szczegotowych dokument6w VIES i wykazy wprowadzonych dokument6w VIES za kazdy miesiac tego okresu, a raporty z por6wnania deklaracji VAT i dokument6w VIES, z por6wnania nabyc z dokument6w VIES i informacji z innych kraj6w, z weryfikacji numer6w VAT przez kraje dostaw oraz z rozliczenia podatnik6w bez wa2nej aktywno ci za kazdy kwartal tego okresu. Raporty to sporzqdzono w miesiacu nastcpnym po okresie, za kt6ry byfy sporzadzone. Na pr6bie raport6w kwartalnych sporzadzonych za I kwartal 2013 r. ustalono, ze wobec kazdego przypadku stwierdzonych rozbiezno ci i b} ^dow w transakcjach wewngtrzwsp61notowych podejmowane by#y czynno ci w celu ich wyja nienia, (dow6d: akta kontroli, str , 640) Kontrola NIK objeto 15 podatnik6w, kt6rzy w 2012 r. otrzymali zwrot podatku VAT w wysoko ci przekraczajacej 1 min zi (og6fem zf). W stosunku do Krajowy Plan Dyscypliny Podatkowej, ustalany na kazdy rok przez Ministra Finansbw, do realizacji przez urzcdy skarbowe. 17 Dokument ten Urzad otrzymal r. od lzby Skarbowej w Poznaniu w wersji elektronicznej do stosowania w celu realizacji zatoien Strategic Zarzadzania Ryzykiem 18 W tym 439 oscb fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarczai 203 organizacje. 19 W tyro osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarczai 338 organizacje. 9

10 Ocena czgstkowa Opis stanu faktycznego podatnikow, Referat PPI-1 wnioskowat do Dziafu Kontroli Podatkowej (Dziat KP), o kontrolc zasadnosci zwrotu podatku VAT. W sprawie zwrotu podatku VAT dwom podatnikom Referat PPI-1 zto2yt wniosk do Naczelnika Urzcdu o odstapienie od kontroli zasadnosci zwrotu podatku VAT. Wniosek zostat zaakceptowany pozytywnie. Uzasadnienie dla tego wniosku spetnialo warunki odstapienia od kontroli okreslone w pkt ppkt 1 i 2 Procedury postcpowania przy realizacji zadan z zakresu VAT. Kontrolowane zwroty podatku zostaly zrealizowanej po przeprowadzonej kontroli podatkowej, potwierdzajacej zasadnosc zwrotu podatku VAT, w kwocie o jaka wystapil podatnik. Zwroty podatku VAT, w 14 przypadkach, zostaly zrealizowane nie wczesniej ni2 na 4 dni robocze przed uplywem ustawowego terminu zwrotu, a w jednym na 21 dni roboczych przed terminem ustawowym zwrotu, na wniosek podatnika zaakceptowany przez Naczelnika Urzcdu. (dowod: akta kontroli, str. 21, 26, 267, , ) Najwy2sza lzba Kontroli ocenia pozytywnie dziatalnosc Urzcdu w kontrolowanym zakresie. 5. Opracowywanie planow kontroli, monitorowanie ich realizacji oraz prowadzenie postgpowan kontrolnych. Liczba podmiotow wskazanych do kontroli, ujctych w planie kontroli i objctych kontrola: - w I polroczu 2012 r. wyniosla odpowiednio: 244, 139, 131, - w II polroczu 2012 r. wyniosta odpowiednio: 243, 126, 118, - w I polroczu 2013 r. wyniosla odpowiednio: 189, 153, 132. (dowod: akta kontroli, str. 452) W Iatach (do 30 czerwca), liczba przeprowadzonych kontroli VAT co roku zmniejszata sic, wynoszac odpowiednio: 261, 222 i 100 kontroli wta ciwych20, z tego kontroie zasadnosci zwrotu VAT stanowily odpowiednio: 69,7%, 67,1% i 79%21. Kierownik Dziafu KP Jerzy Dobrut przyczync zmniejszajacej sic liczby przeprowadzonych kontroli podatkowych wyjasnit realizacja, kontroli u du2ych podmiotow, w trakcie ktorych przeprowadzono zwickszona ilosc czynnosci sprawdzajacych. W latach (za I potrocze) wska2nik skutecznosci kontroli22 wynosil odpowiednio: 71,7%, 75,8% i 63,3%, a kwota stwierdzonych w kontrolach uszczuplen wyniosla: tys. zt, tys. zl i tys. zt. Fikcyjne transakcje udokumentowane 314 fakturami o wartosci tys. zl zostaly ujawnione w picciu kontrolach podatkowych przeprowadzonych w latach (do 30 czerwca). (dowod: akta kontroli, str , 459) W latach , kontrole VAT przeprowadzone w obszarze ryzyka nr 1 stanowily odpowiednio 9,7% i 4% kontroli VAT ogotem, a przeprowadzone w obszarze nr 3 stanowily 53,2% i 59,5% kontroli VAT ogotem. W I polroczu 2013 r., kontrole VAT przeprowadzone w obszarze nr 1 stanowily 56,7% kontroli VAT ogotem. Wska2niki skutecznosci kontroli w obszarze ryzyka nr 1 i nr 2 w 2012 r. i w obszarze nr 1 w I polroczu 2013 r. wynosity odpowiednio: 44,4%, 53,3% i 49,2% i byly ni2sze od wartosci tego wska2nika dla kontroli VAT odpowiednio o 22,7, 13,6 i 0,8 pkt procentowych. Osiagniccie ni2szych wska2nik6w skutecznosci kontroli w obszarach ryzyka nr 1 i 3 w 2012 r. Kierownik Dziatu KP wyjasnit nieuwzglcdnieniem w tych obszarach kontroli ulg za,zte dtugi", ktore w ka2dym przypadku byty pozytywne oraz uzyskaniem 100% skutecznosci kontroli w obszarze ryzyka nr 5. (dowod: akta kontroli, str. 457, 520) Dotyczy kontroli podatkowych obejmujacych pelny okres rozliczeniowy okreslony w ustawach podatkowych. Kontrole zwrotu podatku VAT Dziaf KP prowadzil w ramach kontroli wfasciwych. Wskatnik ustalony jako relacja liczby kontroli pozytywnych do liczby kontroli przeprowadzonych. 10

11 W Urzgdzie w 2012 r., byfy tworzone dwa rodzaje planow kontroli: psfroczny plan kontroli i plan kontroli,ad-hoc". W 2013 r. od marca obowiazywafy dwa rodzaje planow, mianowicie: miesigczny plan kontroli oraz dodatkowy plan kontroli, obejmujacy okres psfrocza. W p6lrocznym planie kontroli na II p6frocze 2012 r. Kierownik Dziafu KP ujaf 12 podmiot6w, sposr6d 30 wytypowanych przez Referat AiP w wyniku analiz grupowych oraz 11 podmiot6w, sposr6d typowanych przez Referat AiP lub inne kom6rki Urzgdu na podstawie informacji zewngtrznych lub wewngtrznych. Przyj^cie do planu 12 podmiot6w, sposr6d 30 wytypowanych w analizach grupowych, Kierownik Dziafu KP wyjasnif brakiem realnych mo2liwosci obj^cia kontrola wszystkich pomiot6w wytypowanych w zwiqzku z przedfu2aniem zaplanowanego czasu kontroli, spowodowanym celowym dziafaniem podatnik6w, utrudniajacym i prowadzenie kontroli lub podejmowaniem przez kontroler6w czynnosci w celu uzyskania dodatkowych dowod6w, mafa iloscia pracownik6w kontroli (15) w stosunku do ilosci wpfywajacych wniosk6w o kontrolq, a tak2e prowadzeniem w lipcu i w sierpniu akcji We2 paragon", w kt6rej uczestniczyli wszyscy kontrolerzy. Plan zostaf wykonany w 69%. Z 36 kontroli zaplanowanych nie zostato zrealizowanych 11. 2adnej z tych kontroli nie zaplanowano do przeprowadzenia w okresach nastgpnych. Przyczyna odstapienia od 10 kontroli byla bardzo du2a ilos6 wnioskow o kontrolq wymagajacych natychmiastowego dziafania (zasadnos6 zwrotu podatku VAT23) oraz akcja We2 paragon", a od jednej, dotyczacej podatku VAT, odstapiono w zwiazku z negatywnym wynikiem kontroli tego podatnika w zakresie podatku dochodowego. lnformacjg o odstapieniu od 11 kontroli Kierownika Dziafu KP, sporzadzona stosownie do postanowien pkt Instrukcji w sprawie planowania kontroli podatkowej24, zaakceptowaf Naczelnik Urzgdu. (dow6d: akta kontroli, str , , , , ) W latach (do 30 czerwca) Urzad wysfaf do innych kraj6w czfonkowskich odpowiednio pic6 i szesc wniosk6w o informacjg, a do Urzgdu w ka2dym roku wpfyngfy po cztery wnioski o informacjg25 z innych panstw czfonkowskich. Z tego, dwa wnioski dotyczyfy informacji spontanicznej, a sze c udzielenia informacji na temat transakcji, pfatnosci, wiarygodnosci podatnika lub podejrzenia oszustwa26. Dwa wnioski, ze skr6conym terminem realizacji, Urzad zafatwif po upfywie 33 i 35 dni27 od ich wpfywu, w zwiazku z koniecznoscia przeprowadzenia czynnosci sprawdzajacych z udziafem podatnika28. 0 niemo2nosci dotrzymania terminu na zafatwienie tych wniosk6w i o przedfu2eniu terminu na udzielenie odpowiedzi, Urzad zawiadomif lzbq Skarbowe w Poznaniu. Urzad, w pigciu kontrolowanych sprawach, udzielif odpowiedzi, zgodnej ze stanem faktycznym, wynikajacym z dokument6w zgromadzonych w trakcie czynnosci sprawdzajacych. Naczelnik Urzgdu podat 23 W latach (do 30.06) kontrole zasadno9ci zwrotu VAT stanowily odpowiednio: 44,3% i 53,7% wszystkich zrealizowanych kontroli podatkowych oraz odpowiednio 67,1 % i79% kontroli podatkowych dotyczacych podatku VAT. 24 Instrukcja w sprawie planowania kontroli podatkowej (nr I-KP.01-1/3), obowiazujaca od r. 25 Dotyczy wnioskow wystanych do innego kraju UE i otrzymane z innego kraju UE w trybie art. 7 rozporzadzenia Nr 904/2010 z r. w sprawie wsp6tpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartosci dodanej (Dz. U. U E L 268 z r., s. 1). 26 W 2011 r. do Polski szes6 wnioskow z innych panstwa UE, a wysfano pic6 wnioskow (na podstawie rozporzadzenia Nr 1798/2003 z r. w sprawie wspbfpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartosci dodanej, ktbre utracifo moc z dn r. 27 W Zarzadzeniu nr 29/2012 Naczelnika Urzcdu Skarbowego w Koninie z r. w sprawie ustalenia procedur w zakresie wymiany informacji o transakcjach wewnatrzwspbinotowych, zostaf ostateczny termin na przekazanie odpowiedzi przez osobg kontaktowa w Urzgdzie wynoszacy 8 dni przed upfywem terminu skr6conego (30-niowego). 28 Pierwszy wniosek zafatwiony w terminie 33 dni wymagaf najpierw ustalenia podmiotu, kt6rego dotyczyt przedmiotowy wniosek, poniewa2 wfadza wnioskujaca nie wskazafa jednoznacznie podatnika, ktbry uczestniczyt w transakcji ; drugi wniosek zostaf zatatwiony po upfywie 35 dni, w zwiazku z przeprowadzeniem czynnosci polegajacych na sprawdzeniu prawidlowosci zaewidencjonowania w ksigdze przychoddw i rozchod6w faktur od niemieckiego kontrahenta za ustugi budowlane oraz wyjasnieniu zatrudniania pracownik6w wykonujacych to ustugi. 11

12 w wyjasnieniach, 2e nie bylo problemow z uzyskaniem informacji od innych krajow czfonkowskich UE. (dowod: akta kontroli, str , 470, , 595) Uwagi dotyczace Odstapienie od kontroli planowanych u podatnikow typowanych do kontroli przez badanej dzia#alnosci komorki organizacyjne Urz^du, w tym z obszarow podwy2szonego ryzyka wystgpowania nieprawidfowosci, jak r6wnie2 nie planowanie tych kontroli w okresach nastgpnych zwigksza ryzyko nieujawnienia wystgpowania oszustw podatkowych. 11 Najwy2sza lzba Kontroli ocenia pozytywnie dziafalnosc Urzgdu w kontrolowanym Ocena czastkowa zakresie. 6. Jakosc wydawanych rozstrzygnigc i efekty finansowe. Opis stanu W latach (do 30 czerwca) Naczelnik Urz^du wydaf 20 decyzji wymierzajac faktycznego tys. zt podatku VAT do zapfaty. Od dwoch tych decyzji, o facznej wartosci 373,0 tys. zf odwofali sic podatnicy, z tego jedno odwofanie skutkowafo uchyleniem decyzji na kwotc 46,2 tys. zt. Wartosc wska2nika decyzji zaskar2onych29 w 2012 r. wynosifa 14,3%, a wartosc wska2nika decyzji utrzymanych w toku postgpowania odwolawczego30 wyniosfa 50%. W I pofroczu 2013 r. podatnicy nie wniesli odwofania od 2adnej z szesciu decyzji Naczelnika Urzgdu, natomiast utrzymana w mocy zostafa jedna decyzja Naczelnika (wska2nik decyzji utrzymanych wyniosf 100%). Kontrola post^powania podatkowego zakonczonego decyzja Naczelnika Urzcdu uchylona przez Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (,,Dyrektor I.S.")31 wykazafa, 2e przeprowadzono je zgodnie z procedurami okreslonymi przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa32. W postgpowaniu nie stwierdzono nieuzasadnonych przerw pomicdzy poszczegolnymi czynnosciami. Dyrektor IS. uchylit decyzjg Naczelnika Urzcdu w zwiazku z art ustawy Ordynacja podatkowa uzasadniajac, 2e organ I instancji nie byf uprawniony do stwierdzenia, 2e czynnosci wykonane przez podatnika, w zwiazku z zakazem prowadzenia dziafalnosci, sq niewa2ne z mocy art. 58 k.c.". Zarowno decyzja wymiarowa Naczelnika Urzgdu, jak i decyzja uchylajaca tg decyzja, zostafa przekazana do komorki rachunkowosci oraz zaksiggowana w miesiacu wpfywu do Urzcdu pocztowego potwierdzenia odbioru decyzji przez podatnika. (dowod: akta kontroli, str ) W latach (do 30 czerwca), wymierzona w 20 decyzjach oraz wynikajaca z 462 deklaracji korygujacych, kwota uszczuplen w podatku VAT wyniosfa tys. zt, z ktorej do bud2etu panstwa wptyngfo 659 tys. zf. Przyczynami niewyegzekwowania od 10 najwigkszych dfu2nik6w zalegtego podatku VAT, ustalonego decyzjami Naczelnika Urzcdu, na kwotc ogofem 5.910,5 tys. zf byty trwajace postcpowania w celu ustalenia majatku, brak majatku podlegajacego egzekucji lub umorzenie postepowania ze wzglcdu na zgon zobowiqzanego. Na probie 10 najwigkszych zalegtosci VAT przypisanych w 2012 r. ustalono, 2e pierwsze czynnosci egzekucyjne zostafy podjete bez zbcdnej zwfoki. (dowod: akta kontroli, str , 621, ) W latach (do 30 czerwca), nieprawidfowosci zostafy stwierdzone odpowiednio w 167, 149 i 50 kontrolach, po ktorych skierowano odpowiednio 9, 35 i 10 zawiadomien do komorki karno-skarbowej oraz wszczcto odpowiednio 9, 29 Wskaznik decyzji zaskar2onych stanowi decyzji, od kt6rych podatnicy wniesli odwofanie do izby skarbowej do liczby wydanych decyzji; w 2011 r. wska2nik ten wyni6st 37,5%. 30 Wskaznik decyzji utrzymanych w toku postcpowania odwolawczego stanowi liczby decyzji, kt6re izba utrzymala do liczby wydanych rozstrzygnic6; w 2011 r. wskaznik ten wyni6sl 50%. 31 Naczelnik Urzgdu wydal decyzjq r., Dyrektor IS uchylil decyzjq r. 32 Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm. 12

13 30 i 9 postgpowan karno-skarbowych. Kierownik Referatu PPI-1 Danuta Rojewska, sprawl male] liczby spraw przekazanych na stanowisko karno-skarbowe wyjasniila sktadaniem przez podatnikow deklaracji podatkowych korekt uwzgl^dniajacych ustalenia kontroli i wptata zobowiazan wynikajacych z tych korekt oraz brakiem uszczuplen podatkowych. (dowod: akta kontroli, str. 614, 622) Z 10 spraw, zakonczonych decyzjami Naczelnika Urz^du, post^powaniem karnoskarbowym o przestgpstwo skarbowe objgtych zostai'o siedem. Dwoch spraw (na ogol em 372,8 tys. zt) nie przekazano na stanowisko karno-skarbowe poniewa2, jedna z nich przekazano do Prokuratury Okrggowej w Koninie33, a w drugiej, decyzja wymiarowa nie uprawomocnita sig. Z siedmiu spraw objgtych postgpowaniem karnoskarbowym, w czterech skierowano akt oskar2enia do sadu i sprawy to zakonczyty siq wyrokami skazujacymi. W jednej sprawie skierowany zostaf wniosek o dobrowolne poddanie siq odpowiedzialnosci, ktory sad zatwierdzit. Dwie sprawy sa w toku (postgpowania zostaty zawieszone). (dowod: akta kontroli, str ) Ustalone W dziatalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wy2ej zakresie stwierdzona nieprawid#owosci zostala nastgpujaca nieprawidl owosc: Ocena cz4stkowa W ocenie NIK, dziataniem nierzetelnym i naruszajacym obowiazujace wewngtrzne procedury (przewidujace dwumiesigczny termin liczony od daty uprawomocnienia siq decyzji ), byto nieprzekazanie na stanowisko karno -skarbowe sprawy podatnika, kt6remu Naczelnik Urzgdu wymierzyil za 2006 r. podatek VAT w wysokosci zt. Skutkiem takiego post^powania byto przedawnienie karalnosci przestpstwa skarbowego. Kierownik Referatu PPI-1 sprawg nieprzekazania sprawy na stanowisko karno-skarbowe wyja niila przeoczeniem, co w oczywisty spos6b nie usprawiedliwia stwierdzonej nieprawidtowosci. (dowod: akta kontroli, str. 612, 614, 625) Najwy2sza lzba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidi owosci dziatalnos6 Urzgdu w kontrolowanym zakresie. IV. Wnioski. Wnioski pokontrolne Przedstawiajac powy±sze oceny i uwagi wynikajace z ustalen kontroli, a tak2e uwzglgdniajac dziatania majace na celu usuniqcie przyczyn stwierdzonych nieprawidilowosci, Najwy2sza lzba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy2szej Izbie Kontroli34, wnosi o: 1) zapewnienie niezwtocznego wykreslania z rejestru podatnik6w i zamykania aktywnosci w systemie VIES, po uptywie terminu, o ktorym mowa w art. 97 ust. 15 ustawy o VAT i po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w art. 96 ust. 9 ustawy o VAT, 2) bezzwtoczne podejmowanie dziatan w celu wyjasnienia przyczyn niezto2enia deklaracji podatkowych, 3) zapewnienie terminowego sktadania zawiadomien o podejrzeniu popetnienia czyn6w karalnych na stanowisko karno-skarbowe, 4) rozwa2enie uwzglgdniania przy planowaniu, kontroli, kt6re nie zostafy zrealizowane w poprzednich okresach ze wzglgdu na przyczyny organizacyjne uniemo2liwiajace ich przeprowadzenie w zaplanowanym pierwotnie terminie. 33 Postanowieniem z r. Prokuratura w Koninie podjc#a ledztwo zawieszone r. 31 Dz. U. z 2012 r., poz. 82, ze zm. 13

14 V. Pozostale informacje i pouczenia Prawo zgloszenia zastrze2en Obowiazek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wnioskow Wystapienie pokontrolne zostato sporzadzone w dwoch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje prawo zgloszenia na pismie umotywowanych zastrze2e6 do wystapienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrze2enia zglasza sib do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK prosz^ o poinformowanie Najwy2szej lzby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystapienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wnioskow pokontrolnych oraz o dzialaniach lub przyczynach niepodjgcia tych dziatan. W przypadku wniesienia zastrze2e6 do wystapienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy sib od dnia otrzymania uchwaty o oddaleniu zastrze2en w cafosci lub zmienionego wystapienia pokontrolnego. Poznan, dnia 5 grudnia 2013 r. Najwy2sza lzba Kontroli Delegatura w Poznaniu Kontroler Dyrektor Joanna J62wiak z up. Krzysztof Matuszek Gtowny specjalista k.p Wicedyrektor 14

LPO 4101-23-01/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-23-01/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-23-01/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/042 Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług.

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

LLU /2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-09-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/042 Zwalczanie oszustw

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-07-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-07-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-07-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 11 grudnia 2009 r. LGD-410-035-01-09 P/09/023 Pan Krzysztof Ptaszyński Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/112 Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-21-02/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-21-02/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-21-02/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Do u2ytku slu2bowego SPRAW ZD NIE z kontroli dora±nej przeprowadzonej w UrzQdzie Skarbowym w Koninie w dniach 19-23 pa±dziernika 2006r. przez pracownikow Wydzialu Nadzoru Izby Skarbowej w Poznaniu: - Teresa

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4111-02-01/2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/005 Wykonanie wniosków sformułowanych w wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 27 stycznia 2010 r. LWR-410-21-02/2009 P/09/023 Pan Artur Michalak Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 2 listopada 2009 r. LKA-410-28-02/2009 P/09/023 Pan Janusz Dębowski Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich Kielce, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/024

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach Olsztyn, dnia 7 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/024 LOL 410 23-02/08 Pan Michał Sprawka Naczelnik

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-021-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-021-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-021-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-23-02/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-23-02/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-23-02/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

I. ETAP 1 - Czynności wstępne

I. ETAP 1 - Czynności wstępne Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 22.04.2011r. Szczególny tryb postępowania z dokumentami związanymi ze zwrotami bezpośrednimi nadwyżki podatku naliczonego

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-07-04/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-07-04/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-07-04/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

d! ' 1 9. 12. 2011 C1)

d! ' 1 9. 12. 2011 C1) URZ/\ SKARBOWY W UUBLINCU Protokol (do uzytku sluzbowego) d! ' 1 9. 12. 2011 C1) KANCELAR A z kontroli prpblemowej w zakresie dzialow specjalnych produkcji rolnej za lata 2009-2010 przeprowadzonej w Urz^dzie

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

LWR /2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWR /2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-26-01/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/042 Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-09-02/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-09-02/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-09-02/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/042 - Zwalczanie

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r.

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. wrzesień 2015 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/158 Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych

Bardziej szczegółowo

Oswiadczenie. o NIE DNIE

Oswiadczenie. o NIE DNIE ZalC\cznik nr IeV Oswiadczenie dotycz~ce kwalifikowalnosci podatku VAT skjadane w zwi~zku z aplikowaniem do programu PO pc. 1 W zwiqzku z aplikowaniem w programie PO PC mmejszym oswiadczarn, ze... (nazwa

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/016 Wykonywanie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/12/004/LGD - Realizacja wniosków pokontrolnych NIK

Bardziej szczegółowo

Niemcy. Posta nowienie

Niemcy. Posta nowienie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ul. A. Felinskiego 2B 01-513 Warszawa Warszawa, dnia ö5^10.2010r. tel. 022 561 80 00 e-mail: is1401(5)mz.mofnet.qov.pl 1401/LN-III/051-395/10/KW C TibH & Co. KG Niemcy

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IBPP3/4512-690/15/MN Data 2015.12.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4114-005-02/2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/14/010 Udzielanie świadczeń osobom uprawnionym do alimentów w województwie wielkopolskim.

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz I Bydgoszcz, dnia21.11.2006 r. Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Waly Jagiellonskie 12 85-950 BYDGOSZCZ V (052) 339-06-10 ~ (052) 339-06-60 P/061148 LBY-41023-3/06 Sz. P. Marek Olszewski

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/124 Dostępność i finansowanie

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną rozliczenie VAT. Wpisany przez Adam Czekalski

Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną rozliczenie VAT. Wpisany przez Adam Czekalski W sytuacji zaprzestania (likwidacji) działalności gospodarczej podatnikowi VAT będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W drugiej połowie 2010 r. mam

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-02/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 - Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Gdańsku LGD-4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk T +48 58 768 36

Bardziej szczegółowo

LKR 4100-001-03/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4100-001-03/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4100-001-03/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/001 Wykonanie budżetu państwa w 2013 r., cz. 86 Samorządowe

Bardziej szczegółowo

LWA P/15/111 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA P/15/111 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA.410.030.01.2015 P/15/111 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/15/111 Prawidłowość działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

LGD /2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD /2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4111-03-01/2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

&**>* 1/6. Tylko do uzytku sfuzbowego Egzemplarz nr 2. IZBASKARBOWA w PQZNAN1U NN/093-0003/10/AGN. PROTOKOt KONTROL1 PROBLEMOWEJ

&**>* 1/6. Tylko do uzytku sfuzbowego Egzemplarz nr 2. IZBASKARBOWA w PQZNAN1U NN/093-0003/10/AGN. PROTOKOt KONTROL1 PROBLEMOWEJ Tylko do uzytku sfuzbowego Egzemplarz nr 2 IZBASKARBOWA w PQZNAN1U NN/093-0003/10/AGN &**>* PROTOKOt KONTROL1 PROBLEMOWEJ Kontrolowanajednostka Siedzibal adres Naczelnik Z-ca Naczelnika Upowaznienie do

Bardziej szczegółowo

LPO P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO.410.002.07.2015 P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I. Dane identyfikacyjne kontroli P/15/078 Reagowanie Policji

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-06-04/2012 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-06-04/2012 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-06-04/2012 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

przez 12 3 to jest daty uprawomocnienia się decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych.

przez 12 3 to jest daty uprawomocnienia się decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 6 kwietnia 2010 r. LKA-4100-04-02/2010/P/09/005 Pani ElŜbieta Pękała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-21-02/2012 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-21-02/2012 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-21-02/2012 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia grudnia 2011 r. P/11/024 LBY-4101-25-01/2011 Pan Stanisław Doman Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKÓW W TOKU WERYFIKACJI PRAWIDŁOWOŚCI ROZLICZEŃ PODATKOWYCH Tarnów,

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli Bydgoszcz, listopada 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Pan Roman Lewandowski Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu P/10/024 LBY 4101-21-01/2010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I. Dane identyfikacyjne kontroli P/12/138 Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 Lublin, dnia 02 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 LLU 41028-2-08 P/08/024 Pan Bernard Zięba p.o. Naczelnika

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/158 Windykacja dochodów

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/13/009 - Prawidłowość uzyskania dopłat do ulgowych przejazdów osób korzystających z autobusowego

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-23-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-23-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-23-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/042 Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług.

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-23-02/2012 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-23-02/2012 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-23-02/2012 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

j ako: POLTAX. NACZELNIK URZE.DU SKARBOWEGO W ZARACH o Numerze Identyfikacji Podatkowej

j ako: POLTAX. NACZELNIK URZE.DU SKARBOWEGO W ZARACH o Numerze Identyfikacji Podatkowej POLTAX. NACZELNIK URZE.DU SKARBOWEGO W ZARACH mm.y\w ^ary/ dnia 19-10-2011 VAT-5 POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA PODMIOTU JAKO PODATNIKA VAT Na podstawie art.96 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

\ -.---.-----;;}5JP(1j'?:J SPRAWOZDANIE

\ -.---.-----;;}5JP(1j'?:J SPRAWOZDANIE . \. \ \ -.---.-----;;}5JP(1j'?:J SPRAWOZDANIE.--.---- z kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych przeprowadzone. i W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gliwicach przez st. komisarza skarbowego.~pracownika

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 27 listopada 2009 r. LKA-410-28-01/2009/P/09/023 Pan Bartłomiej Smalcerz Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia lipca 2009 r. LKI-410-07-3/2009 Pani GraŜyna Skawińska p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 P/07/031 LSZ - 41022-2-07 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. Pan Artur Dmitruk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LGD /2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD /2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-018-07/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/017 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej Najwyższa

Bardziej szczegółowo

Radosław Kowalski Doradca Podatkowy

Radosław Kowalski Doradca Podatkowy Radosław Kowalski Doradca Podatkowy Rejestracja podatnika VAT Nowe zasady rejestracji b. Kaucja rejestracyjna Przesłanki wyrejestrowania podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia pustych faktury

Bardziej szczegółowo

LBI-4111-01-12/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4111-01-12/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4111-01-12/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-20-03/2012 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-20-03/2012 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-20-03/2012 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4114-05-01/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011 Przyznawanie,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Szanowny Pan Zdzisław Mosoń Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Szanowny Pan Zdzisław Mosoń Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 13 listopada 2009 r. P/09/024 LOP-410-10-01/2009 Szanowny Pan Zdzisław Mosoń Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-02/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-02/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-02/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/017 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-06-03/2012 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-06-03/2012 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-06-03/2012 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/011 - Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez gminy dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Budżetu i Finansów

Najwyższa Izba Kontroli Departament Budżetu i Finansów Najwyższa Izba Kontroli Departament Budżetu i Finansów Warszawa, dnia 21 grudnia 2010 r. KBF-4101-06-06/2010 P/10/024 Pani Hanna Olczyk Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Olsztynie LOL-4101-16-09/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

- sprawdzenie zasadnosci nadwyzki podatku naliczonego nad podatkiem naleznym do. -podatek od towarów i uslug

- sprawdzenie zasadnosci nadwyzki podatku naliczonego nad podatkiem naleznym do. -podatek od towarów i uslug I NACZELNIK URZEDU SKARBOWEGO W HAJNÓWCE APKP/503-24/13 PROTOKÓL KONTROLI PODATKOWEJ przeprowadzonej na podstawie imiennego upowaznienia do kontroli nr APKP/505-24/13, udzielonego przez Naczelnika Urzedu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online LIPIEC 2015 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.SKLEP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU WYDANIE SPECJALNE Nowe formularze VAT online Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. Jak wypełniać nowe deklaracje

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na Zadanie 51. Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na A. ubezpieczenia spdeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkg na podatek. dochodowy. B. ubezpieczenia spoleczne i zaliczkg

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Pozycja 7

Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Pozycja 7 Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Pozycja 7 ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia jednostek odpowiedzialnych za nadzór i wymianę informacji o VAT oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

LKA.410.028.02.2015 P/15/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA.410.028.02.2015 P/15/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA.410.028.02.2015 P/15/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/15/011 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo