WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 Znak sprawy CFE JA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli projektu w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 16 października 2012 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata , w roku 2010, projektu nr 37/NPPDL/2010, pod nazwą: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie - etap III realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 37/NPPDL/2011, z dnia 24 czerwca 2011 r. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono na podstawie: - art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), - 7 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr 37/NPPDL/2011, z dnia 24 czerwca 2011 r. Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli: 1. Jacek Araś, inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 59/2012, z dnia 25 września 2012 r. przewodniczący zespołu kontrolującego, 2. Krzysztof Kierczuk, Kierownik Oddziału ds. ZPORR i rozwoju regionalnego, upoważnienie nr 59/2012, z dnia 25 września 2012 r. członek zespołu kontrolującego. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Banie, ul. Skośna 6, Banie Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i data objęcia stanowiska służbowego: 1. Teresa Sadowska Wójt Gminy Banie, od dnia 24 listopada 2010 r. Okres objęty kontrolą: Od dnia 30 września 2010 r. do dnia przeprowadzenia kontroli w 2012 r. Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie: 1. Teresa Sadowska Wójt Gminy Banie, w całym kontrolowanym okresie. Miejsce kontroli: Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej i w miejscu realizacji projektu: drogi gminne w ciągu ulic we wsi Banie. Uczestnicy kontroli udzielający informacji i wyjaśnień ze strony Beneficjenta: 1. Mieczysław Szydełko Inspektor UG Banie. Adnotacja o wpisie do książki kontroli: Kontrolę wpisano do Książki kontroli Urzędu Gminy w Baniach, pod numerem 1/2012, w dniu 16 października 2012 r. Przedmiot kontroli: Realizacja Projektu nr 37/NPPDL/2010 pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie - etap III. Cel kontroli: sprawdzenie prawidłowości realizacji i rozliczenia ww. projektu. 1

2 Zakres kontroli : 1. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektu. 2. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z: a) wnioskiem o dofinansowanie; b) programem inwestycji; c) umową o dofinansowanie; d) Prawem zamówień publicznych; e) zasadami wydatkowania środków publicznych; f) Prawem budowlanym. 3. Weryfikacja rozliczenia projektu. Opis ustaleń kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości, ze wskazaniem podstaw prawnych dokonanych ustaleń. W dniu przeprowadzenia kontroli Beneficjent okazał oryginały i przedłożył potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów: Lp. Załącznik str. 1 Zaświadczenie z dnia 24 listopada 2010 r. potwierdzające wybór na stanowisko Wójta Gminy Banie Uchwała Nr XXIII/207/01 Rady Gminy w Baniach z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Banie wraz z Oświadczeniem z dnia r. o złożeniu ślubowania przez 3-6 Skarbnika Gminy Banie. 3 Uchwała Nr XIX/180/01 Rady Gminy w Baniach z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Decyzja stwierdzająca nabycie przez Gminę Banie z mocy prawa, nieodpłatnie, własności nieruchomości stanowiących drogi, nieposiadających ksiąg wieczystych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: pismo znak: RR.III.ZM.7723/858/2003 z dnia r. 5 Decyzja Nr 291/2008 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę pismo znak: AB.DK I-7-4/2008 z dnia r Decyzja Nr 89/2009 zmieniająca decyzję Nr 291/2008 z dnia r. pismo z dnia r. znak: AB.LW I-7-5/ Postanowienie dotyczące warunków ochrony środowiska przy realizacji przedsięwzięcia pismo znak: PS-N-NZ/ /306/07 z dnia r Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego pismo znak: OŚ.JG /08 z dnia r Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej z dnia r. wraz z Regulaminem pracy Komisji Przetargowej Kosztorys Inwestorski -ustalenie wartości zamówienia wyciąg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr OC z dnia r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. 12 Dokumentacja projektowa + STWiOR - płyta. 13 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane. Numer ogłoszenia ; data zamieszczenia r Zapytania do SIWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia r. godz ; Numer sprawy: OC Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A z dnia r Wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający wpłatę wadium z dnia r Wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający wpłatę wadium z dnia r Wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający wpłatę wadium z dnia r Wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający zapłatę za Aneks nr 2 do polisy z dnia r. 21 Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium Nr 02GG20/0059/11/0004 z dnia r Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A z dnia r Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A z dnia r

3 24 Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A z dnia r Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A z dnia r Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium Nr 10/ /2011/SZ z dnia r Druk ZP - PN Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego; Znak sprawy: OC Zatwierdzony r. 28 Druk ZP-1 Oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia r Druk ZP-1 Oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia r. 4 szt Druk ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert Druk ZP-17 Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 32 Druk ZP-19 Oferty odrzucone Druk ZP-20 Karta indywidualnej oceny oferty 18 szt Druk ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert Druk ZP-22 Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AB Marek Andrych pismo znak: OC z dnia r. 37 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy: INTERBAU Sp. z o.o. pismo znak: OC z dnia r. 38 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe VADER Bartosz Łogin pismo znak: OC z dnia r. 39 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty konsorcjum firm: Zakład Inżynieryjno Budowlany Adam Bulanowski i BIO-SALIX Zdzisław Kozieł pismo znak: OC z dnia r. 40 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy: Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD pismo znak: OC z dnia r. 41 Zawiadomienie o zaniechaniu czynności przez zamawiającego pismo z dnia r Odpowiedź na zawiadomienie o zaniechaniu czynności przez zamawiającego pismo znak: OC z dnia r. 43 Odwołanie firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe VADER Bartosz Łogin kierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo z dnia r. 44 Zawiadomienie o wniesieniu odwołania pismo z dnia r Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu Numer sprawy: OC ; pismo z dnia r. 46 Odpowiedź na odwołanie zgodnie z art. 186 ust. 1 kierowana do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo znak: OC z dnia r. 47 Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy kierowany do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo znak: OC z dnia r. 48 Zapytanie o wniesienie odwołania kierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo znak: OC z dnia r. 49 Odpowiedź Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na pismo z dnia r. pismo znak: UZP/DO/KM/6038/7323/11 z dnia r. 50 Przekazanie odpisu postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia r. pismo znak: UZP/DO/JS/6333/7669/11 Sygn. akt KIO/W 10/11 z dnia r. 51 Odpis postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia r. Sygn. akt: KIO/W 10/ Wnioski i zalecenia pokontrolne wydane przez :Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie pismo znak: WK /28/D/2011 z dnia r. 53 Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty pismo znak: OC z dnia r. 54 Oferta Wykonawcy robót Umowa Nr 100/2011 z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Banie, a firmą 55 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SANBUD Beata Najmrodzka na wykonanie zadania pn Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. 56 Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr 953-A z dnia r. 57 Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 953-A z dnia r. 58 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty budowlane. Numer ogłoszenia ; data zamieszczenia r. 59 Oświadczenie z dnia r. o przyjęciu obowiązku kierowania budową i sporządzaniu planu BIOZ wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe kierownika budowy. 3

4 60 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. 61 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie Budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowej Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. Umowa Nr 102/2011 z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Banie, a firmą 62 Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe TRASBUD o sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy 63 w zakresie robót drogowych wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe inspektora nadzoru. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy 64 w zakresie robót sanitarnych wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe inspektora nadzoru. Umowa Nr 103/11 z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Banie, a Panią mgr Alicją 65 Witkowiak. Umowa o dzieło z prawem autorskim na wykonanie badań naukowych obszaru inwestycji modernizacji ulic w m. Banie. 66 Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych dot. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie etap I pismo z dnia r. 67 Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych dot. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap II pismo z dnia r. 68 Protokół przekazania terenu wykonania robót z dnia r Dziennik Budowy DB2 nr 14/2011 Tom II Projekt tymczasowej organizacji ruchu Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych. Obiekt: Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej ul. Gdańska i Strzelecka w Baniach. 72 Zaproszenie do negocjacji pismo znak: OC z dnia r Kosztorys ofertowy wyciąg Protokół z negocjacji prowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pismo znak: OC z dnia r. 75 Oświadczenie wykonawcy z dnia r. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 76 Oświadczenie wykonawcy z dnia r. o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Druk ZP-11 Oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia r Druk ZP-11 Oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia r Druk ZP - WR Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki; Znak sprawy: OC Zatwierdzony r. Umowa Nr 203/2011 z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Banie, a firmą 80 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SANBUD Beata Najmrodzka na wykonanie Przyłącza kanalizacji deszczowej do rur spustowych przy budynkach mieszkalnych ul. Gdańskiej i ul. Strzeleckiej. 81 Kosztorys powykonawczy Protokół odbioru robót spisany w dniu r. wykonanych zgodnie z umową Nr /2011 z dnia r. 83 Faktura VAT /07/2011 z dnia r. za wykonanie robót zgodnie z umową Nr / Przelew z dnia r. potwierdzający zapłatę za Fakturę VAT /07/2011 z dnia r. 85 Nota korygująca Nr 9/2012 z dnia r. do Faktury VAT /07/2011 z dnia r. 86 Operat kolaudacyjny wyciąg Księga obmiaru robót Wykaz certyfikatów i świadectw jakości materiałów Protokół z dnia r. w sprawie odbioru i przyjęcia do eksploatacji zadania: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. 90 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza mapy 2 szt Zawiadomienie o zakończeniu budowy pismo z dnia r Pismo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o nie wnoszeniu sprzeciwu do wykonanych robót pismo znak: PINB.RŻ.I.7353/16/2011 z dnia r. 4

5 93 Egz. nr 1 Decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz urządzeń oczyszczających wody opadowe pismo znak: PINB.RŻ.I.7353/4-1/2011 z dnia r. 94 Dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające poniesione koszty w trakcie realizacji inwestycji. 95 Zestawienie dokumentów księgowych (faktur/rachunków) potwierdzających poniesione wydatki związane z inwestycją realizowaną w ramach projektu nr 37/NPPDL/2011 pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III " realizowanym przez Gminę Banie. 96 Dokument OT przyjęcie środka trwałego nr S 421 z dnia r Wyjaśnienia dotyczące uwzględnienia kosztów dokumentacji projektowej w dokumentach OT nr S 316 z dnia r. oraz S 68 z dnia r. Wyciąg bankowy potwierdzający przekazanie środków na rzecz beneficjenta przez partnera AGROWID Sp. z o.o. Pismo z dnia r. ze spotkania z przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie w sprawie udzielenia wskazówek w wykonawstwie włączenia w pas drogi wojewódzkiej nr 122 w Baniach ul. Grunwaldzka z ul. Polnej. Wywiązanie się z umowy partnerskiej z dnia r. przez ZZDW w Koszalinie. 100 Książka drogi, Nr ewidencyjny odcinka drogi: Z. Ciąg drogi: ulica W. Witosa. 101 Książka drogi, Nr ewidencyjny odcinka drogi: Z. Ciąg drogi: ulica Strzelecka. 102 Książka drogi, Nr ewidencyjny odcinka drogi: Z. Ciąg drogi: ulica Polna. 103 Książka drogi, Nr ewidencyjny odcinka drogi: Z. Ciąg drogi: ulica Gdańska. 104 Wykaz dzienników objazdu dróg kontroli stanu technicznej sprawności drogi wraz z protokółami z przeprowadzonych przeglądów okresowych 4 kpl. Powyższe dokumenty w ilości 1152 ponumerowanych stron włączono do akt kontroli. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektu Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 91 zdjęć, które włączono do akt kontroli. Uwagi: W trakcie oględzin stwierdzono: a) Zapadnięta nawierzchnia z kostki betonowej (zdjęcie nr 3, 10, 14, 15, 16, 19, 22, 27, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 56, 62, 65, 73, 78, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 92), b) Uszkodzony krawężnik betonowy (zdjęcie nr 5,6, 15, 23, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 53, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 85), c) Zaniżona pokrywa studni kanalizacyjnej (zdjęcie nr 11, 15, 49, 55, 60), d) Zaniżony krawężnik betonowy (zdjęcie nr 13, 14, 40, 44), e) Brak spoiny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią z kostki betonowej (zdjęcie nr 16, 17, 81), f) Oznakowanie pionowe zawieszone na niewłaściwej wysokości (zdjęcie nr 20, 28), g) Nieprawidłowo zawieszony znak drogowy (zdjęcie nr 26, 28, 29, 30), h) Zaniżona kratka wpustu deszczowego (zdjęcie nr 27, 86), i) Zaniżona skrzynka zasuwy (zdjęcie nr 50), j) Brak zachowanej skrajni drogowej (zdjęcie nr 52, 54), k) Brak widoczności znaku drogowego (zdjęcie nr 59), l) Brak znaku A-7 "ustąp pierwszeństwa" ostrzegającego o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem na skrzyżowaniu ul. Polnej z drogą wojewódzką nr 122 (ul. Grunwaldzka). 5

6 2. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z: wnioskiem o dofinansowanie, programem inwestycji, umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych i Prawem budowlanym. W wyniku sprawdzenia zgodności projektu w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowy projekt zrealizowano: a) nie* / zgodnie z wnioskiem nr 37/NPPDL/2010 z dnia 30 września 2010 r. o dofinansowanie projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku budżetowym b) nie* / zgodnie z programem inwestycji, c) nie* / zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 37/NPPDL/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik Nr 2 do umowy. Realizację projektu zakończono w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie, w dniu 12 sierpnia 2011 r. d) nie* / zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, z uchybieniami: W Protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy: OC (akta kontroli str ) równoważność wartości zamówienia została ustalona według kursu złotego w stosunku do euro niezgodnego z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r.), co stanowi naruszenie Art. 35. ust. 3. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień. Uchybienie to nie miało wpływu na wynik postępowania. Beneficjent naruszył postanowienia Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z dnia 26 listopada 2010 r.) określającego wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ druk dodatkowy ZP-1 do Protokołu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, oznaczenie sprawy: OC , został sporządzony na drukach niezgodnych z w/w Rozporządzeniem, obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania (akta kontroli str ). e) nie* / zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych, f) nie* / zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniami: Beneficjent wprowadził organizację ruchu na przebudowanych drogach nie posiadając projektu organizacji ruchu, zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem. Zgodnie z art. 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z dnia 14 października 2003 r.) Organizację ruchu zatwierdza, na podstawie projektu organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi oraz art. 6 ust. 2 Organizację ruchu na skrzyżowaniu dróg o różnych organach zarządzających ruchem zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii. Według Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) ruchem na drogach powiatowych i gminnych zarządza starosta (art. 10 ust. 5) a ruchem na drogach wojewódzkich zarządza marszałek województwa. 6

7 3. Weryfikacja rozliczenia projektu. Beneficjent wywiązał się z obowiązku rozliczenia projektu, przekazując w terminie umownym rozliczenie finansowe na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdanie końcowe z realizacji projektu. Beneficjent terminowo przedłożył rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Nie* / Zachodzi zgodność składanych rozliczeń i sprawozdania z umową o dofinansowanie. Poczynając od dnia zawarcia umowy, nie wszystkie informacje o postępie realizacji projektu składane były terminowo. Terminowo i w całości rozliczył przekazaną mu dotację w wysokości: ,00 zł. W terminie do dnia przeprowadzenia kontroli nie dokonał zwrotu dotacji otrzymanej ze środków budżetu w żadnej jej części. Beneficjent przekazał terminowo na realizację projektu wkład własny, w wysokości zgodnej z umową o dofinansowanie, tj ,96 zł. Kontrolujący oceniają działalność Urzędu w skontrolowanym zakresie pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższa ocena wynika z ustaleń opisanych w punkcie 2 i 3 projektu wystąpienia pokontrolnego. Kontrolujący nie ustalali osób odpowiedzialnych w jednostce kontrolowanej za stwierdzone naruszenia. Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i w jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej odpowiedzialnej za realizację projektu. Do ustaleń kontroli nie wniesiono zastrzeżeń. W związku z nieprawidłowościami, opisanymi w punkcie 2 i 3 wystąpienia pokontrolnego, zalecam: 1. Usunięcie usterek stwierdzonych podczas oględzin w miejscu wykonanych robót oraz potwierdzenie tego zdjęciami, przesłanymi pocztą elektroniczną na adres lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW w Szczecinie. 2. Ustalanie równoważność wartości zamówień według kursu złotego w stosunku do euro zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 3. Sporządzanie protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według aktualnie obowiązujących wzorów. 4. Wprowadzenie na przebudowanych drogach organizacji ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu, zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem, zgodnie z art. 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 5. Terminowe wypełnianie obowiązków dotyczących sprawozdawczości. 7

8 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), proszę o poinformowanie Wojewody Zachodniopomorskiego o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Informacje w powyższym zakresie należy przekazać do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze (art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Dz. U. Nr 185, poz. 1092).... (Podpis i pieczątka kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej) 8

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Znak sprawy CFE-2.805.264.2012.KK WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli projektu w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 19 listopada 2012 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Znak sprawy S-4.431.4.2015.JA Egz. 1 Szczecin, dnia stycznia 2016 r. Pani Katarzyna Wojcińska Klub Dziecięcy Skarb Malucha ul. Szpilkowa 8 72-010 Police WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia 19 sierpnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.18.2015.KSko Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI FE-IV.431.4.2013 Łódź, dnia stycznia 2014 r. Pan Krzysztof Kozanecki Starosta Zgierski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV.431.4.2012 L. dz.442.2012.ag.js

WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV.431.4.2012 L. dz.442.2012.ag.js WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV.431.4.2012 L. dz.442.2012.ag.js Łódź, dnia 5 lipca 2012 r. Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE .. Pieczęć organu kierującego wystąpienie pokontrolne Znak: WINB-WIK.7731.1.2013 Kielce, dnia 2013.09.20 Pan Wiesław Krzyk Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy S-4.431.2.2015.JA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Znak sprawy S-4.431.2.2015.JA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Znak sprawy S-4.431.2.2015.JA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2015 r., zadania objętego dofinansowaniem w ramach Resortowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie: procedur archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektu pn. Przebudowa ulicy Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie wraz z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

SPRAWOZDANIE. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: Łódź, dnia czerwca 2011 roku SPRAWOZDANIE z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w dniu 14 czerwca 2011 roku w zakresie potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przez Gminę Miasto Brzeziny dotacji

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 3 sierpnia 2011 roku SPRAWOZDANIE

Łódź, dnia 3 sierpnia 2011 roku SPRAWOZDANIE Łódź, dnia 3 sierpnia 2011 roku SPRAWOZDANIE z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w dniu 19 maja 2011 roku w zakresie potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przez Gminę Miasto Zgierz dotacji

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Bagiński Burmistrz Białogardu

Pan Krzysztof Bagiński Burmistrz Białogardu WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI S-1.431.14.4.2012 JM Szczecin, 15 listopada 2012 r. Pan Krzysztof Bagiński Burmistrz Białogardu Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4, art. 16 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14

INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14 INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 32/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Pszczew 3 Urząd Gminy Pszczew Adres jednostki ul. Rynek 13 kontrolowanej 66-300 Pszczew 4 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU BUDOWY I DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU BUDOWY I DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU BUDOWY I DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W dniu 1-go grudnia 2015r. Rada Gminy Porąbka podjęła Uchwałę Nr XII/101/2015 w sprawie przyjęcia "Programu

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra 2015.06.02

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 6/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Powiat Gorzowski ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. 4 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4528 UCHWAŁA NR XXXVIII/102/2013 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4528 UCHWAŁA NR XXXVIII/102/2013 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 10 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4528 UCHWAŁA NR XXXVIII/102/2013 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie trybu, sposobu i terminu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 12 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/93/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania dotacji i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r.

WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r. WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r. PSiZ.II.431.64.2014.IF Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Niepubliczny Żłobek Płomyczki Aneta Banach zwany w dalszej części projektu

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 21 października 2015 r. Poz. 3695 UCHWAŁA NR XIV/81/2015 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 15 października 2015 r.

Olsztyn, dnia 21 października 2015 r. Poz. 3695 UCHWAŁA NR XIV/81/2015 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 15 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 października 2015 r. Poz. 3695 UCHWAŁA NR XIV/81/2015 RADY GMINY JONKOWO w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji ze środków

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-023-02/2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-023-02/2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-023-02/2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/14/009 Zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl ZK- 401-33/04 Opole, 22 października 2004 r. Pan Artur Tomala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/147/12 RADY GMINY WIDAWA z dnia 28 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/147/12 RADY GMINY WIDAWA z dnia 28 września 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/147/12 RADY GMINY WIDAWA z dnia 28 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Widawa, a także trybu i zakresu kontroli

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3976 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY GARBÓW. z dnia 18 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3976 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY GARBÓW. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3976 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY GARBÓW z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo Olsztyn, dnia 20 listopada 2014 roku WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Znak: PS-I.431.1.14.2014 Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124

Bardziej szczegółowo

Pan Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewa ul. Ostrołęcka 27 06-216 Sypniewo

Pan Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewa ul. Ostrołęcka 27 06-216 Sypniewo Warszawa, 31 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI FCR-VIII.431.2.7.2015 Pan Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewa ul. Ostrołęcka 27 06-216 Sypniewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 października 2014 r. Poz. 2772 UCHWAŁA NR XLIII/264/2014 RADY GMINY ROKIETNICA. z dnia 11 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 23 października 2014 r. Poz. 2772 UCHWAŁA NR XLIII/264/2014 RADY GMINY ROKIETNICA. z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 października 2014 r. Poz. 2772 UCHWAŁA NR XLIII/264/2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 11 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR XIV/123/2015 RADY GMINY SANOK. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR XIV/123/2015 RADY GMINY SANOK. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR XIV/123/2015 RADY GMINY SANOK z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-6.7.1521.2012 Kielce, dnia 30 marca 2012 r. Pan Tomasz Galant Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki Al. Mickiewicza 13 28-100 Busko-Zdrój Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą... znajdującego się na liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-18/2014 Opole, dnia 10 października

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-12/2/12 Opole, dnia 15 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X /50/ 2015 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR X /50/ 2015 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR X /50/ 2015 RADY GMINY W CZARNOCINIE z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/259/2013 RADY GMINY ZBUCZYN. z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/259/2013 RADY GMINY ZBUCZYN. z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/259/2013 RADY GMINY ZBUCZYN z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbuczyn dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Palamar Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej

Pan Jan Palamar Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej Wrocław, dnia 22 listopada 2007 roku WK.60/232/K-84/07 Pan Jan Palamar Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej Lubków 63 59-720 Raciborowice Górne Regionalna Izba Obrachunkowa

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 3376 UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 27 maja 2014 r.

Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 3376 UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 3376 UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy w Biesiekierzu

Uchwała Nr Rady Gminy w Biesiekierzu Uchwała Nr Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-06-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-06-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-06-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerzy] Jednostka kontrolowana Kierownik

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 1306 UCHWAŁA NR XXVIII/277/2013 RADY POWIATU DRAWSKIEGO. z dnia 15 lutego 2013 r.

Szczecin, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 1306 UCHWAŁA NR XXVIII/277/2013 RADY POWIATU DRAWSKIEGO. z dnia 15 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 1306 UCHWAŁA NR XXVIII/277/2013 RADY POWIATU DRAWSKIEGO w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pan Wiesław Szkondziak Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko

Pan Wiesław Szkondziak Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko Gorzów Wlkp., dnia 28 sierpnia 2012 roku WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński IB-III.431.1.12.2012.AWal Pan Wiesław Szkondziak Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko Wystąpienie pokontrolne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 6101 UCHWAŁA NR XV/122/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Cebrat. Opole, dnia 28 lutego 2006 r. NKO-401-30/05. W y s t ą p i e n i e p o k o n t r o l n e

Kazimierz Cebrat. Opole, dnia 28 lutego 2006 r. NKO-401-30/05. W y s t ą p i e n i e p o k o n t r o l n e REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-30/05 Opole, dnia 28 lutego 2006 r. Pan Kazimierz Cebrat

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-13/2/11 Opole, dnia 29 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849 UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Rejonowy w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Rejonowy w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. Tarnów: : wykonanie usługi: Opracowanie kompletnej dokumentacji do wykupu gruntów i wypłaty odszkodowań w zakresie nabywania na własność Skarbu Państwa nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania pn.:przebudowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Opracowanie projektu podziału nieruchomości przeznaczonych na realizacje

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 4209 UCHWAŁA NR XXVII/171/2013 RADY GMINY MIEDZICHOWO. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Poznań, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 4209 UCHWAŁA NR XXVII/171/2013 RADY GMINY MIEDZICHOWO. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 4209 UCHWAŁA NR XXVII/171/2013 RADY GMINY MIEDZICHOWO W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU. z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU. z dnia 12 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855

Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855 Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855 GKM.7031.16.2014 Aleksandrów Kujawski, 22.10.2014 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 51 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrola przeprowadzona została metodą wyrywkową w oparciu o tezy i zgodnie z programem kontroli. Podstawa prawna:

Protokół. Kontrola przeprowadzona została metodą wyrywkową w oparciu o tezy i zgodnie z programem kontroli. Podstawa prawna: Protokół problemowej kontroli finansowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu w dniach 12, 13 i 14 maja 2009 roku przez Tomasza Płachtę i Annę Brzezińską pracowników Wydziału Finansów i

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk ( Prezes: (58)346-32-22, centrala: (58)301-86-45, fax: (58)346-25 -15 * gdansk@rio.gov.pl WK. 0804/K/128/... /07 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP.BU.1.2014 Kunów 25.11.2014

Znak sprawy: ZP.BU.1.2014 Kunów 25.11.2014 Znak sprawy: ZP.BU.1.2014 Kunów 25.11.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakład Gospodarki Komunalno Mieszkaniowej w Kunowie, ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA

INFORMACJA POKONTROLNA Egzemplarz nr INFORMACJA POKONTROLNA nr 28/12 z wizyty monitorującej projektu nr Z/2.32/III/3.1/235/05 Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody przy ul. Szczecińskiej w Świdwinie objętego umową

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 298265-2015

Zamówienie public... - 298265-2015 1 z 5 2015-08-25 10:17 Zamówienie public... - 298265-2015 25/08/2015 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Pan Wiesław SAWICKI Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Pan Wiesław SAWICKI Burmistrz Strzelec Krajeńskich Gorzów Wlkp., dnia 01 czerwca 2012 roku WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński IB-III.431.1.13.2012.MPod Pan Wiesław SAWICKI Burmistrz Strzelec Krajeńskich Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie. UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 28/VII/11 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ. z dnia 30 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR 28/VII/11 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ. z dnia 30 maja 2011 r. UCHWAŁA NR 28/VII/11 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/126/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/126/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/126/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Tomice z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzielaniu dotacji na

Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Tomice z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzielaniu dotacji na Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Tomice z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzielaniu dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 1325 UCHWAŁA NR XL/4/2013 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Wrocław, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 1325 UCHWAŁA NR XL/4/2013 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 1325 UCHWAŁA NR XL/4/2013 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705; REGON 141511694

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705; REGON 141511694 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (39/2015/ZDZO) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kozienice, 27.10.2015 r. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-1/12

WK.60/437/K-60/J-1/12 Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-1/12 Pan Paweł Rychel Prezes Zarządu Wrocławskie Inwestycje Spółka z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 26 50-059 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY GMINY OBROWO. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY GMINY OBROWO. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY GMINY OBROWO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych (płaskich

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w okresie od dnia 5 września 2013 r. do dnia 6 września 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.45.2012.7 Poznań, 09 LIS 2012 Pani Ewa Kubiś Prezes Stowarzyszenia SOCIUS WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Załącznik nr 7 zawarta w dniu w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP 548-261-43-34) zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU

CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 Znak: WINB-WIK.7731.3.2011 Data rozpoczęcia kontroli: 05.04.2011r. Data zakończenia kontroli: 07.04.2011r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6 4 / 2 0 1 5 Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 23.07.2015 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6 4 / 2 0 1 5 Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 23.07.2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6 4 / 2 0 1 5 z dnia 23.07.2015 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych przy wykonywaniu Uchwały Nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/202/2012 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 29 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/202/2012 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 29 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/202/2012 RADY GMINY IŁAWA z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielenia, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2015 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2015 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 27 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 38/2015 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro netto. W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Nowe możliwości Nową szansą współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. (077) 453-86 - 36, 37 Tel/Fax (077) 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NK0-401-2/06 Opole, dnia 12 stycznia 2007 r. Pan Michał

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Międzyrzeckie Centrum Leczenia Uzależnień Teresa Wagner Rynek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-16/2013 Opole, dnia 5 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV.431.10.2015 Łódź, dnia 24 lipca 2015 roku Pan Marek Jóźwiak Wójt Gminy Głowno Wystąpienie pokontrolne W dniach 11 23 czerwca 2015 roku 1 w Urzędzie Gminy Głowno przeprowadzona została

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 11 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 11 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Zamówienia publiczne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Zamówienia publiczne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Zamówienia publiczne Błędy najczęściej popełniane przez zamawiających podczas przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz braki w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 161 UCHWAŁA NR XXVIII/73/13 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Praktyka Pielęgniarek AGMA-MED Marzena Głuszak, Agnieszka Furga

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 27 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 27 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania o udzielanie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 4032 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY SOŃSK. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 4032 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY SOŃSK. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 4032 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY SOŃSK z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo