WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 Znak sprawy CFE JA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli projektu w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 16 października 2012 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata , w roku 2010, projektu nr 37/NPPDL/2010, pod nazwą: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie - etap III realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 37/NPPDL/2011, z dnia 24 czerwca 2011 r. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono na podstawie: - art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), - 7 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr 37/NPPDL/2011, z dnia 24 czerwca 2011 r. Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli: 1. Jacek Araś, inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 59/2012, z dnia 25 września 2012 r. przewodniczący zespołu kontrolującego, 2. Krzysztof Kierczuk, Kierownik Oddziału ds. ZPORR i rozwoju regionalnego, upoważnienie nr 59/2012, z dnia 25 września 2012 r. członek zespołu kontrolującego. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Banie, ul. Skośna 6, Banie Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i data objęcia stanowiska służbowego: 1. Teresa Sadowska Wójt Gminy Banie, od dnia 24 listopada 2010 r. Okres objęty kontrolą: Od dnia 30 września 2010 r. do dnia przeprowadzenia kontroli w 2012 r. Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie: 1. Teresa Sadowska Wójt Gminy Banie, w całym kontrolowanym okresie. Miejsce kontroli: Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej i w miejscu realizacji projektu: drogi gminne w ciągu ulic we wsi Banie. Uczestnicy kontroli udzielający informacji i wyjaśnień ze strony Beneficjenta: 1. Mieczysław Szydełko Inspektor UG Banie. Adnotacja o wpisie do książki kontroli: Kontrolę wpisano do Książki kontroli Urzędu Gminy w Baniach, pod numerem 1/2012, w dniu 16 października 2012 r. Przedmiot kontroli: Realizacja Projektu nr 37/NPPDL/2010 pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie - etap III. Cel kontroli: sprawdzenie prawidłowości realizacji i rozliczenia ww. projektu. 1

2 Zakres kontroli : 1. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektu. 2. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z: a) wnioskiem o dofinansowanie; b) programem inwestycji; c) umową o dofinansowanie; d) Prawem zamówień publicznych; e) zasadami wydatkowania środków publicznych; f) Prawem budowlanym. 3. Weryfikacja rozliczenia projektu. Opis ustaleń kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości, ze wskazaniem podstaw prawnych dokonanych ustaleń. W dniu przeprowadzenia kontroli Beneficjent okazał oryginały i przedłożył potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów: Lp. Załącznik str. 1 Zaświadczenie z dnia 24 listopada 2010 r. potwierdzające wybór na stanowisko Wójta Gminy Banie Uchwała Nr XXIII/207/01 Rady Gminy w Baniach z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Banie wraz z Oświadczeniem z dnia r. o złożeniu ślubowania przez 3-6 Skarbnika Gminy Banie. 3 Uchwała Nr XIX/180/01 Rady Gminy w Baniach z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Decyzja stwierdzająca nabycie przez Gminę Banie z mocy prawa, nieodpłatnie, własności nieruchomości stanowiących drogi, nieposiadających ksiąg wieczystych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: pismo znak: RR.III.ZM.7723/858/2003 z dnia r. 5 Decyzja Nr 291/2008 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę pismo znak: AB.DK I-7-4/2008 z dnia r Decyzja Nr 89/2009 zmieniająca decyzję Nr 291/2008 z dnia r. pismo z dnia r. znak: AB.LW I-7-5/ Postanowienie dotyczące warunków ochrony środowiska przy realizacji przedsięwzięcia pismo znak: PS-N-NZ/ /306/07 z dnia r Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego pismo znak: OŚ.JG /08 z dnia r Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej z dnia r. wraz z Regulaminem pracy Komisji Przetargowej Kosztorys Inwestorski -ustalenie wartości zamówienia wyciąg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr OC z dnia r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. 12 Dokumentacja projektowa + STWiOR - płyta. 13 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane. Numer ogłoszenia ; data zamieszczenia r Zapytania do SIWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia r. godz ; Numer sprawy: OC Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A z dnia r Wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający wpłatę wadium z dnia r Wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający wpłatę wadium z dnia r Wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający wpłatę wadium z dnia r Wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający zapłatę za Aneks nr 2 do polisy z dnia r. 21 Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium Nr 02GG20/0059/11/0004 z dnia r Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A z dnia r Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A z dnia r

3 24 Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A z dnia r Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A z dnia r Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium Nr 10/ /2011/SZ z dnia r Druk ZP - PN Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego; Znak sprawy: OC Zatwierdzony r. 28 Druk ZP-1 Oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia r Druk ZP-1 Oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia r. 4 szt Druk ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert Druk ZP-17 Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 32 Druk ZP-19 Oferty odrzucone Druk ZP-20 Karta indywidualnej oceny oferty 18 szt Druk ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert Druk ZP-22 Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AB Marek Andrych pismo znak: OC z dnia r. 37 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy: INTERBAU Sp. z o.o. pismo znak: OC z dnia r. 38 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe VADER Bartosz Łogin pismo znak: OC z dnia r. 39 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty konsorcjum firm: Zakład Inżynieryjno Budowlany Adam Bulanowski i BIO-SALIX Zdzisław Kozieł pismo znak: OC z dnia r. 40 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy: Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD pismo znak: OC z dnia r. 41 Zawiadomienie o zaniechaniu czynności przez zamawiającego pismo z dnia r Odpowiedź na zawiadomienie o zaniechaniu czynności przez zamawiającego pismo znak: OC z dnia r. 43 Odwołanie firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe VADER Bartosz Łogin kierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo z dnia r. 44 Zawiadomienie o wniesieniu odwołania pismo z dnia r Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu Numer sprawy: OC ; pismo z dnia r. 46 Odpowiedź na odwołanie zgodnie z art. 186 ust. 1 kierowana do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo znak: OC z dnia r. 47 Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy kierowany do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo znak: OC z dnia r. 48 Zapytanie o wniesienie odwołania kierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo znak: OC z dnia r. 49 Odpowiedź Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na pismo z dnia r. pismo znak: UZP/DO/KM/6038/7323/11 z dnia r. 50 Przekazanie odpisu postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia r. pismo znak: UZP/DO/JS/6333/7669/11 Sygn. akt KIO/W 10/11 z dnia r. 51 Odpis postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia r. Sygn. akt: KIO/W 10/ Wnioski i zalecenia pokontrolne wydane przez :Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie pismo znak: WK /28/D/2011 z dnia r. 53 Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty pismo znak: OC z dnia r. 54 Oferta Wykonawcy robót Umowa Nr 100/2011 z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Banie, a firmą 55 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SANBUD Beata Najmrodzka na wykonanie zadania pn Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. 56 Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr 953-A z dnia r. 57 Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 953-A z dnia r. 58 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty budowlane. Numer ogłoszenia ; data zamieszczenia r. 59 Oświadczenie z dnia r. o przyjęciu obowiązku kierowania budową i sporządzaniu planu BIOZ wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe kierownika budowy. 3

4 60 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. 61 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie Budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowej Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. Umowa Nr 102/2011 z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Banie, a firmą 62 Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe TRASBUD o sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy 63 w zakresie robót drogowych wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe inspektora nadzoru. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy 64 w zakresie robót sanitarnych wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe inspektora nadzoru. Umowa Nr 103/11 z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Banie, a Panią mgr Alicją 65 Witkowiak. Umowa o dzieło z prawem autorskim na wykonanie badań naukowych obszaru inwestycji modernizacji ulic w m. Banie. 66 Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych dot. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie etap I pismo z dnia r. 67 Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych dot. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap II pismo z dnia r. 68 Protokół przekazania terenu wykonania robót z dnia r Dziennik Budowy DB2 nr 14/2011 Tom II Projekt tymczasowej organizacji ruchu Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych. Obiekt: Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej ul. Gdańska i Strzelecka w Baniach. 72 Zaproszenie do negocjacji pismo znak: OC z dnia r Kosztorys ofertowy wyciąg Protokół z negocjacji prowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pismo znak: OC z dnia r. 75 Oświadczenie wykonawcy z dnia r. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 76 Oświadczenie wykonawcy z dnia r. o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Druk ZP-11 Oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia r Druk ZP-11 Oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia r Druk ZP - WR Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki; Znak sprawy: OC Zatwierdzony r. Umowa Nr 203/2011 z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Banie, a firmą 80 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SANBUD Beata Najmrodzka na wykonanie Przyłącza kanalizacji deszczowej do rur spustowych przy budynkach mieszkalnych ul. Gdańskiej i ul. Strzeleckiej. 81 Kosztorys powykonawczy Protokół odbioru robót spisany w dniu r. wykonanych zgodnie z umową Nr /2011 z dnia r. 83 Faktura VAT /07/2011 z dnia r. za wykonanie robót zgodnie z umową Nr / Przelew z dnia r. potwierdzający zapłatę za Fakturę VAT /07/2011 z dnia r. 85 Nota korygująca Nr 9/2012 z dnia r. do Faktury VAT /07/2011 z dnia r. 86 Operat kolaudacyjny wyciąg Księga obmiaru robót Wykaz certyfikatów i świadectw jakości materiałów Protokół z dnia r. w sprawie odbioru i przyjęcia do eksploatacji zadania: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. 90 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza mapy 2 szt Zawiadomienie o zakończeniu budowy pismo z dnia r Pismo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o nie wnoszeniu sprzeciwu do wykonanych robót pismo znak: PINB.RŻ.I.7353/16/2011 z dnia r. 4

5 93 Egz. nr 1 Decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz urządzeń oczyszczających wody opadowe pismo znak: PINB.RŻ.I.7353/4-1/2011 z dnia r. 94 Dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające poniesione koszty w trakcie realizacji inwestycji. 95 Zestawienie dokumentów księgowych (faktur/rachunków) potwierdzających poniesione wydatki związane z inwestycją realizowaną w ramach projektu nr 37/NPPDL/2011 pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III " realizowanym przez Gminę Banie. 96 Dokument OT przyjęcie środka trwałego nr S 421 z dnia r Wyjaśnienia dotyczące uwzględnienia kosztów dokumentacji projektowej w dokumentach OT nr S 316 z dnia r. oraz S 68 z dnia r. Wyciąg bankowy potwierdzający przekazanie środków na rzecz beneficjenta przez partnera AGROWID Sp. z o.o. Pismo z dnia r. ze spotkania z przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie w sprawie udzielenia wskazówek w wykonawstwie włączenia w pas drogi wojewódzkiej nr 122 w Baniach ul. Grunwaldzka z ul. Polnej. Wywiązanie się z umowy partnerskiej z dnia r. przez ZZDW w Koszalinie. 100 Książka drogi, Nr ewidencyjny odcinka drogi: Z. Ciąg drogi: ulica W. Witosa. 101 Książka drogi, Nr ewidencyjny odcinka drogi: Z. Ciąg drogi: ulica Strzelecka. 102 Książka drogi, Nr ewidencyjny odcinka drogi: Z. Ciąg drogi: ulica Polna. 103 Książka drogi, Nr ewidencyjny odcinka drogi: Z. Ciąg drogi: ulica Gdańska. 104 Wykaz dzienników objazdu dróg kontroli stanu technicznej sprawności drogi wraz z protokółami z przeprowadzonych przeglądów okresowych 4 kpl. Powyższe dokumenty w ilości 1152 ponumerowanych stron włączono do akt kontroli. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektu Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 91 zdjęć, które włączono do akt kontroli. Uwagi: W trakcie oględzin stwierdzono: a) Zapadnięta nawierzchnia z kostki betonowej (zdjęcie nr 3, 10, 14, 15, 16, 19, 22, 27, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 56, 62, 65, 73, 78, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 92), b) Uszkodzony krawężnik betonowy (zdjęcie nr 5,6, 15, 23, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 53, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 85), c) Zaniżona pokrywa studni kanalizacyjnej (zdjęcie nr 11, 15, 49, 55, 60), d) Zaniżony krawężnik betonowy (zdjęcie nr 13, 14, 40, 44), e) Brak spoiny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią z kostki betonowej (zdjęcie nr 16, 17, 81), f) Oznakowanie pionowe zawieszone na niewłaściwej wysokości (zdjęcie nr 20, 28), g) Nieprawidłowo zawieszony znak drogowy (zdjęcie nr 26, 28, 29, 30), h) Zaniżona kratka wpustu deszczowego (zdjęcie nr 27, 86), i) Zaniżona skrzynka zasuwy (zdjęcie nr 50), j) Brak zachowanej skrajni drogowej (zdjęcie nr 52, 54), k) Brak widoczności znaku drogowego (zdjęcie nr 59), l) Brak znaku A-7 "ustąp pierwszeństwa" ostrzegającego o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem na skrzyżowaniu ul. Polnej z drogą wojewódzką nr 122 (ul. Grunwaldzka). 5

6 2. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z: wnioskiem o dofinansowanie, programem inwestycji, umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych i Prawem budowlanym. W wyniku sprawdzenia zgodności projektu w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowy projekt zrealizowano: a) nie* / zgodnie z wnioskiem nr 37/NPPDL/2010 z dnia 30 września 2010 r. o dofinansowanie projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku budżetowym b) nie* / zgodnie z programem inwestycji, c) nie* / zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 37/NPPDL/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik Nr 2 do umowy. Realizację projektu zakończono w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie, w dniu 12 sierpnia 2011 r. d) nie* / zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, z uchybieniami: W Protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy: OC (akta kontroli str ) równoważność wartości zamówienia została ustalona według kursu złotego w stosunku do euro niezgodnego z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r.), co stanowi naruszenie Art. 35. ust. 3. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień. Uchybienie to nie miało wpływu na wynik postępowania. Beneficjent naruszył postanowienia Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z dnia 26 listopada 2010 r.) określającego wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ druk dodatkowy ZP-1 do Protokołu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, oznaczenie sprawy: OC , został sporządzony na drukach niezgodnych z w/w Rozporządzeniem, obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania (akta kontroli str ). e) nie* / zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych, f) nie* / zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniami: Beneficjent wprowadził organizację ruchu na przebudowanych drogach nie posiadając projektu organizacji ruchu, zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem. Zgodnie z art. 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z dnia 14 października 2003 r.) Organizację ruchu zatwierdza, na podstawie projektu organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi oraz art. 6 ust. 2 Organizację ruchu na skrzyżowaniu dróg o różnych organach zarządzających ruchem zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii. Według Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) ruchem na drogach powiatowych i gminnych zarządza starosta (art. 10 ust. 5) a ruchem na drogach wojewódzkich zarządza marszałek województwa. 6

7 3. Weryfikacja rozliczenia projektu. Beneficjent wywiązał się z obowiązku rozliczenia projektu, przekazując w terminie umownym rozliczenie finansowe na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdanie końcowe z realizacji projektu. Beneficjent terminowo przedłożył rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Nie* / Zachodzi zgodność składanych rozliczeń i sprawozdania z umową o dofinansowanie. Poczynając od dnia zawarcia umowy, nie wszystkie informacje o postępie realizacji projektu składane były terminowo. Terminowo i w całości rozliczył przekazaną mu dotację w wysokości: ,00 zł. W terminie do dnia przeprowadzenia kontroli nie dokonał zwrotu dotacji otrzymanej ze środków budżetu w żadnej jej części. Beneficjent przekazał terminowo na realizację projektu wkład własny, w wysokości zgodnej z umową o dofinansowanie, tj ,96 zł. Kontrolujący oceniają działalność Urzędu w skontrolowanym zakresie pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższa ocena wynika z ustaleń opisanych w punkcie 2 i 3 projektu wystąpienia pokontrolnego. Kontrolujący nie ustalali osób odpowiedzialnych w jednostce kontrolowanej za stwierdzone naruszenia. Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i w jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej odpowiedzialnej za realizację projektu. Do ustaleń kontroli nie wniesiono zastrzeżeń. W związku z nieprawidłowościami, opisanymi w punkcie 2 i 3 wystąpienia pokontrolnego, zalecam: 1. Usunięcie usterek stwierdzonych podczas oględzin w miejscu wykonanych robót oraz potwierdzenie tego zdjęciami, przesłanymi pocztą elektroniczną na adres lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW w Szczecinie. 2. Ustalanie równoważność wartości zamówień według kursu złotego w stosunku do euro zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 3. Sporządzanie protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według aktualnie obowiązujących wzorów. 4. Wprowadzenie na przebudowanych drogach organizacji ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu, zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem, zgodnie z art. 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 5. Terminowe wypełnianie obowiązków dotyczących sprawozdawczości. 7

8 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), proszę o poinformowanie Wojewody Zachodniopomorskiego o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Informacje w powyższym zakresie należy przekazać do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze (art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Dz. U. Nr 185, poz. 1092).... (Podpis i pieczątka kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej) 8

PROTOKÓŁ KONTROLI. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1 25 303 Kielce NIP 657-261-73-25 REGON 291009343

PROTOKÓŁ KONTROLI. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1 25 303 Kielce NIP 657-261-73-25 REGON 291009343 PROTOKÓŁ KONTROLI przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI FE-IV.431.4.2013 Łódź, dnia stycznia 2014 r. Pan Krzysztof Kozanecki Starosta Zgierski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą... znajdującego się na liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI GN-II.431.5.2014.MB.MBa Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

I/14/001 LRZ-4114-001-12/2014 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I/14/001 LRZ-4114-001-12/2014 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I/14/001 LRZ-4114-001-12/2014 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler I/14/001 Wykorzystanie środków dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI Z A M A W I A J Ą C Y: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Przeprowadzany zgodnie

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia września 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.41.2012.1 ząd Wojewódzki ja GŁ ÓWNA r!?0, 09.?DH l^swnoi ONJA 1 Zgi V-^ Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 Poznań, 5 listopada 2014 r. DECYZJA nr 20/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-04-01/2013 P/13/081 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-04-01/2013 P/13/081 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-04-01/2013 P/13/081 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/081 Wykorzystanie środków publicznych na inwestycje przez administrację morską Jednostka

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: 7/2011 MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na zamówienie pn.

Numer sprawy: 7/2011 MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na zamówienie pn. MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu PRZETARG NIEOGRANICZONY (wartośd zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP) na zamówienie pn. Pełnienie funkcji

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej I. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo