WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 Znak sprawy CFE JA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli projektu w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 16 października 2012 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata , w roku 2010, projektu nr 37/NPPDL/2010, pod nazwą: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie - etap III realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 37/NPPDL/2011, z dnia 24 czerwca 2011 r. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono na podstawie: - art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), - 7 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr 37/NPPDL/2011, z dnia 24 czerwca 2011 r. Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli: 1. Jacek Araś, inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 59/2012, z dnia 25 września 2012 r. przewodniczący zespołu kontrolującego, 2. Krzysztof Kierczuk, Kierownik Oddziału ds. ZPORR i rozwoju regionalnego, upoważnienie nr 59/2012, z dnia 25 września 2012 r. członek zespołu kontrolującego. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Banie, ul. Skośna 6, Banie Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i data objęcia stanowiska służbowego: 1. Teresa Sadowska Wójt Gminy Banie, od dnia 24 listopada 2010 r. Okres objęty kontrolą: Od dnia 30 września 2010 r. do dnia przeprowadzenia kontroli w 2012 r. Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie: 1. Teresa Sadowska Wójt Gminy Banie, w całym kontrolowanym okresie. Miejsce kontroli: Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej i w miejscu realizacji projektu: drogi gminne w ciągu ulic we wsi Banie. Uczestnicy kontroli udzielający informacji i wyjaśnień ze strony Beneficjenta: 1. Mieczysław Szydełko Inspektor UG Banie. Adnotacja o wpisie do książki kontroli: Kontrolę wpisano do Książki kontroli Urzędu Gminy w Baniach, pod numerem 1/2012, w dniu 16 października 2012 r. Przedmiot kontroli: Realizacja Projektu nr 37/NPPDL/2010 pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie - etap III. Cel kontroli: sprawdzenie prawidłowości realizacji i rozliczenia ww. projektu. 1

2 Zakres kontroli : 1. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektu. 2. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z: a) wnioskiem o dofinansowanie; b) programem inwestycji; c) umową o dofinansowanie; d) Prawem zamówień publicznych; e) zasadami wydatkowania środków publicznych; f) Prawem budowlanym. 3. Weryfikacja rozliczenia projektu. Opis ustaleń kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości, ze wskazaniem podstaw prawnych dokonanych ustaleń. W dniu przeprowadzenia kontroli Beneficjent okazał oryginały i przedłożył potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów: Lp. Załącznik str. 1 Zaświadczenie z dnia 24 listopada 2010 r. potwierdzające wybór na stanowisko Wójta Gminy Banie Uchwała Nr XXIII/207/01 Rady Gminy w Baniach z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Banie wraz z Oświadczeniem z dnia r. o złożeniu ślubowania przez 3-6 Skarbnika Gminy Banie. 3 Uchwała Nr XIX/180/01 Rady Gminy w Baniach z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Decyzja stwierdzająca nabycie przez Gminę Banie z mocy prawa, nieodpłatnie, własności nieruchomości stanowiących drogi, nieposiadających ksiąg wieczystych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: pismo znak: RR.III.ZM.7723/858/2003 z dnia r. 5 Decyzja Nr 291/2008 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę pismo znak: AB.DK I-7-4/2008 z dnia r Decyzja Nr 89/2009 zmieniająca decyzję Nr 291/2008 z dnia r. pismo z dnia r. znak: AB.LW I-7-5/ Postanowienie dotyczące warunków ochrony środowiska przy realizacji przedsięwzięcia pismo znak: PS-N-NZ/ /306/07 z dnia r Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego pismo znak: OŚ.JG /08 z dnia r Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej z dnia r. wraz z Regulaminem pracy Komisji Przetargowej Kosztorys Inwestorski -ustalenie wartości zamówienia wyciąg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr OC z dnia r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. 12 Dokumentacja projektowa + STWiOR - płyta. 13 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane. Numer ogłoszenia ; data zamieszczenia r Zapytania do SIWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia r. godz ; Numer sprawy: OC Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A z dnia r Wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający wpłatę wadium z dnia r Wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający wpłatę wadium z dnia r Wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający wpłatę wadium z dnia r Wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający zapłatę za Aneks nr 2 do polisy z dnia r. 21 Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium Nr 02GG20/0059/11/0004 z dnia r Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A z dnia r Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A z dnia r

3 24 Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A z dnia r Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A z dnia r Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium Nr 10/ /2011/SZ z dnia r Druk ZP - PN Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego; Znak sprawy: OC Zatwierdzony r. 28 Druk ZP-1 Oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia r Druk ZP-1 Oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia r. 4 szt Druk ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert Druk ZP-17 Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 32 Druk ZP-19 Oferty odrzucone Druk ZP-20 Karta indywidualnej oceny oferty 18 szt Druk ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert Druk ZP-22 Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AB Marek Andrych pismo znak: OC z dnia r. 37 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy: INTERBAU Sp. z o.o. pismo znak: OC z dnia r. 38 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe VADER Bartosz Łogin pismo znak: OC z dnia r. 39 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty konsorcjum firm: Zakład Inżynieryjno Budowlany Adam Bulanowski i BIO-SALIX Zdzisław Kozieł pismo znak: OC z dnia r. 40 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy: Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD pismo znak: OC z dnia r. 41 Zawiadomienie o zaniechaniu czynności przez zamawiającego pismo z dnia r Odpowiedź na zawiadomienie o zaniechaniu czynności przez zamawiającego pismo znak: OC z dnia r. 43 Odwołanie firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe VADER Bartosz Łogin kierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo z dnia r. 44 Zawiadomienie o wniesieniu odwołania pismo z dnia r Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu Numer sprawy: OC ; pismo z dnia r. 46 Odpowiedź na odwołanie zgodnie z art. 186 ust. 1 kierowana do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo znak: OC z dnia r. 47 Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy kierowany do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo znak: OC z dnia r. 48 Zapytanie o wniesienie odwołania kierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo znak: OC z dnia r. 49 Odpowiedź Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na pismo z dnia r. pismo znak: UZP/DO/KM/6038/7323/11 z dnia r. 50 Przekazanie odpisu postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia r. pismo znak: UZP/DO/JS/6333/7669/11 Sygn. akt KIO/W 10/11 z dnia r. 51 Odpis postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia r. Sygn. akt: KIO/W 10/ Wnioski i zalecenia pokontrolne wydane przez :Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie pismo znak: WK /28/D/2011 z dnia r. 53 Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty pismo znak: OC z dnia r. 54 Oferta Wykonawcy robót Umowa Nr 100/2011 z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Banie, a firmą 55 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SANBUD Beata Najmrodzka na wykonanie zadania pn Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. 56 Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr 953-A z dnia r. 57 Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 953-A z dnia r. 58 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty budowlane. Numer ogłoszenia ; data zamieszczenia r. 59 Oświadczenie z dnia r. o przyjęciu obowiązku kierowania budową i sporządzaniu planu BIOZ wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe kierownika budowy. 3

4 60 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. 61 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie Budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowej Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. Umowa Nr 102/2011 z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Banie, a firmą 62 Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe TRASBUD o sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy 63 w zakresie robót drogowych wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe inspektora nadzoru. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy 64 w zakresie robót sanitarnych wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe inspektora nadzoru. Umowa Nr 103/11 z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Banie, a Panią mgr Alicją 65 Witkowiak. Umowa o dzieło z prawem autorskim na wykonanie badań naukowych obszaru inwestycji modernizacji ulic w m. Banie. 66 Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych dot. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie etap I pismo z dnia r. 67 Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych dot. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap II pismo z dnia r. 68 Protokół przekazania terenu wykonania robót z dnia r Dziennik Budowy DB2 nr 14/2011 Tom II Projekt tymczasowej organizacji ruchu Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych. Obiekt: Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej ul. Gdańska i Strzelecka w Baniach. 72 Zaproszenie do negocjacji pismo znak: OC z dnia r Kosztorys ofertowy wyciąg Protokół z negocjacji prowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pismo znak: OC z dnia r. 75 Oświadczenie wykonawcy z dnia r. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 76 Oświadczenie wykonawcy z dnia r. o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Druk ZP-11 Oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia r Druk ZP-11 Oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia r Druk ZP - WR Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki; Znak sprawy: OC Zatwierdzony r. Umowa Nr 203/2011 z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Banie, a firmą 80 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SANBUD Beata Najmrodzka na wykonanie Przyłącza kanalizacji deszczowej do rur spustowych przy budynkach mieszkalnych ul. Gdańskiej i ul. Strzeleckiej. 81 Kosztorys powykonawczy Protokół odbioru robót spisany w dniu r. wykonanych zgodnie z umową Nr /2011 z dnia r. 83 Faktura VAT /07/2011 z dnia r. za wykonanie robót zgodnie z umową Nr / Przelew z dnia r. potwierdzający zapłatę za Fakturę VAT /07/2011 z dnia r. 85 Nota korygująca Nr 9/2012 z dnia r. do Faktury VAT /07/2011 z dnia r. 86 Operat kolaudacyjny wyciąg Księga obmiaru robót Wykaz certyfikatów i świadectw jakości materiałów Protokół z dnia r. w sprawie odbioru i przyjęcia do eksploatacji zadania: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. 90 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza mapy 2 szt Zawiadomienie o zakończeniu budowy pismo z dnia r Pismo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o nie wnoszeniu sprzeciwu do wykonanych robót pismo znak: PINB.RŻ.I.7353/16/2011 z dnia r. 4

5 93 Egz. nr 1 Decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz urządzeń oczyszczających wody opadowe pismo znak: PINB.RŻ.I.7353/4-1/2011 z dnia r. 94 Dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające poniesione koszty w trakcie realizacji inwestycji. 95 Zestawienie dokumentów księgowych (faktur/rachunków) potwierdzających poniesione wydatki związane z inwestycją realizowaną w ramach projektu nr 37/NPPDL/2011 pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III " realizowanym przez Gminę Banie. 96 Dokument OT przyjęcie środka trwałego nr S 421 z dnia r Wyjaśnienia dotyczące uwzględnienia kosztów dokumentacji projektowej w dokumentach OT nr S 316 z dnia r. oraz S 68 z dnia r. Wyciąg bankowy potwierdzający przekazanie środków na rzecz beneficjenta przez partnera AGROWID Sp. z o.o. Pismo z dnia r. ze spotkania z przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie w sprawie udzielenia wskazówek w wykonawstwie włączenia w pas drogi wojewódzkiej nr 122 w Baniach ul. Grunwaldzka z ul. Polnej. Wywiązanie się z umowy partnerskiej z dnia r. przez ZZDW w Koszalinie. 100 Książka drogi, Nr ewidencyjny odcinka drogi: Z. Ciąg drogi: ulica W. Witosa. 101 Książka drogi, Nr ewidencyjny odcinka drogi: Z. Ciąg drogi: ulica Strzelecka. 102 Książka drogi, Nr ewidencyjny odcinka drogi: Z. Ciąg drogi: ulica Polna. 103 Książka drogi, Nr ewidencyjny odcinka drogi: Z. Ciąg drogi: ulica Gdańska. 104 Wykaz dzienników objazdu dróg kontroli stanu technicznej sprawności drogi wraz z protokółami z przeprowadzonych przeglądów okresowych 4 kpl. Powyższe dokumenty w ilości 1152 ponumerowanych stron włączono do akt kontroli. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektu Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 91 zdjęć, które włączono do akt kontroli. Uwagi: W trakcie oględzin stwierdzono: a) Zapadnięta nawierzchnia z kostki betonowej (zdjęcie nr 3, 10, 14, 15, 16, 19, 22, 27, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 56, 62, 65, 73, 78, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 92), b) Uszkodzony krawężnik betonowy (zdjęcie nr 5,6, 15, 23, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 53, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 85), c) Zaniżona pokrywa studni kanalizacyjnej (zdjęcie nr 11, 15, 49, 55, 60), d) Zaniżony krawężnik betonowy (zdjęcie nr 13, 14, 40, 44), e) Brak spoiny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią z kostki betonowej (zdjęcie nr 16, 17, 81), f) Oznakowanie pionowe zawieszone na niewłaściwej wysokości (zdjęcie nr 20, 28), g) Nieprawidłowo zawieszony znak drogowy (zdjęcie nr 26, 28, 29, 30), h) Zaniżona kratka wpustu deszczowego (zdjęcie nr 27, 86), i) Zaniżona skrzynka zasuwy (zdjęcie nr 50), j) Brak zachowanej skrajni drogowej (zdjęcie nr 52, 54), k) Brak widoczności znaku drogowego (zdjęcie nr 59), l) Brak znaku A-7 "ustąp pierwszeństwa" ostrzegającego o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem na skrzyżowaniu ul. Polnej z drogą wojewódzką nr 122 (ul. Grunwaldzka). 5

6 2. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z: wnioskiem o dofinansowanie, programem inwestycji, umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych i Prawem budowlanym. W wyniku sprawdzenia zgodności projektu w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowy projekt zrealizowano: a) nie* / zgodnie z wnioskiem nr 37/NPPDL/2010 z dnia 30 września 2010 r. o dofinansowanie projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku budżetowym b) nie* / zgodnie z programem inwestycji, c) nie* / zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 37/NPPDL/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik Nr 2 do umowy. Realizację projektu zakończono w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie, w dniu 12 sierpnia 2011 r. d) nie* / zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, z uchybieniami: W Protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy: OC (akta kontroli str ) równoważność wartości zamówienia została ustalona według kursu złotego w stosunku do euro niezgodnego z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r.), co stanowi naruszenie Art. 35. ust. 3. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień. Uchybienie to nie miało wpływu na wynik postępowania. Beneficjent naruszył postanowienia Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z dnia 26 listopada 2010 r.) określającego wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ druk dodatkowy ZP-1 do Protokołu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, oznaczenie sprawy: OC , został sporządzony na drukach niezgodnych z w/w Rozporządzeniem, obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania (akta kontroli str ). e) nie* / zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych, f) nie* / zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniami: Beneficjent wprowadził organizację ruchu na przebudowanych drogach nie posiadając projektu organizacji ruchu, zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem. Zgodnie z art. 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z dnia 14 października 2003 r.) Organizację ruchu zatwierdza, na podstawie projektu organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi oraz art. 6 ust. 2 Organizację ruchu na skrzyżowaniu dróg o różnych organach zarządzających ruchem zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii. Według Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) ruchem na drogach powiatowych i gminnych zarządza starosta (art. 10 ust. 5) a ruchem na drogach wojewódzkich zarządza marszałek województwa. 6

7 3. Weryfikacja rozliczenia projektu. Beneficjent wywiązał się z obowiązku rozliczenia projektu, przekazując w terminie umownym rozliczenie finansowe na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdanie końcowe z realizacji projektu. Beneficjent terminowo przedłożył rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Nie* / Zachodzi zgodność składanych rozliczeń i sprawozdania z umową o dofinansowanie. Poczynając od dnia zawarcia umowy, nie wszystkie informacje o postępie realizacji projektu składane były terminowo. Terminowo i w całości rozliczył przekazaną mu dotację w wysokości: ,00 zł. W terminie do dnia przeprowadzenia kontroli nie dokonał zwrotu dotacji otrzymanej ze środków budżetu w żadnej jej części. Beneficjent przekazał terminowo na realizację projektu wkład własny, w wysokości zgodnej z umową o dofinansowanie, tj ,96 zł. Kontrolujący oceniają działalność Urzędu w skontrolowanym zakresie pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższa ocena wynika z ustaleń opisanych w punkcie 2 i 3 projektu wystąpienia pokontrolnego. Kontrolujący nie ustalali osób odpowiedzialnych w jednostce kontrolowanej za stwierdzone naruszenia. Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i w jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej odpowiedzialnej za realizację projektu. Do ustaleń kontroli nie wniesiono zastrzeżeń. W związku z nieprawidłowościami, opisanymi w punkcie 2 i 3 wystąpienia pokontrolnego, zalecam: 1. Usunięcie usterek stwierdzonych podczas oględzin w miejscu wykonanych robót oraz potwierdzenie tego zdjęciami, przesłanymi pocztą elektroniczną na adres lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW w Szczecinie. 2. Ustalanie równoważność wartości zamówień według kursu złotego w stosunku do euro zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 3. Sporządzanie protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według aktualnie obowiązujących wzorów. 4. Wprowadzenie na przebudowanych drogach organizacji ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu, zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem, zgodnie z art. 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 5. Terminowe wypełnianie obowiązków dotyczących sprawozdawczości. 7

8 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), proszę o poinformowanie Wojewody Zachodniopomorskiego o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Informacje w powyższym zakresie należy przekazać do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze (art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Dz. U. Nr 185, poz. 1092).... (Podpis i pieczątka kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej) 8

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia września 2016 r. CFE-2.805.59.2014.KK Pani Teresa Dera Wójt Gminy Dobra WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli zadania w trybie zwykłym,

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI CFE-2.805.10.2013.KK Szczecin, dnia listopada 2015 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli zadania w trybie zwykłym,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Znak sprawy CFE-2.805.264.2012.KK WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli projektu w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 19 listopada 2012 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI CFE-2.805.6.2013.BD Szczecin, dnia czerwca 2015 r. Pan Robert Czapla Burmistrz Gminy Nowogard Wystąpienie pokontrolne dotyczące przeprowadzonej, na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 29 maja 2015 roku Katarzyna Osos PER-I.431.10.2015.KSko Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski Gorzów Wlkp., dnia 09 kwietnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.5.2015.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat

Bardziej szczegółowo

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch IB-III.431.1.4.2013.TKus Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski Gorzów Wlkp., dnia 22 kwietnia 2016 roku WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak PER-I.431.9.2016.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Znak sprawy CFE.2.7221-42/10.JA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli projektu w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 20 marca 2012 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Znak sprawy S-4.431.4.2015.JA Egz. 1 Szczecin, dnia stycznia 2016 r. Pani Katarzyna Wojcińska Klub Dziecięcy Skarb Malucha ul. Szpilkowa 8 72-010 Police WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia 19 sierpnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.18.2015.KSko Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak Gorzów Wlkp., dnia 28 kwietnia 2016 roku. PER-I.431.12.2016.MBon Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI FE-IV.431.4.2013 Łódź, dnia stycznia 2014 r. Pan Krzysztof Kozanecki Starosta Zgierski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE .. Pieczęć organu kierującego wystąpienie pokontrolne Znak: WINB-WIK.7731.1.2013 Kielce, dnia 2013.09.20 Pan Wiesław Krzyk Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

CFE BD Szczecin, dnia września 2012 r. Wystąpienie pokontrolne

CFE BD Szczecin, dnia września 2012 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI CFE-2.805.168.2012.BD Szczecin, dnia września 2012 r. Pan Tomasz Hynda Starosta Białogardzki Wystąpienie pokontrolne dotyczące przeprowadzonej, na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Pokontrolne

Wystąpienie Pokontrolne WOJEWODA OPOLSKI IN.III.804.13.2015 Opole, dn. 2 października 2015 r. Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Kędzierzyn - Koźle ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn -

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy S-4.431.2.2015.JA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Znak sprawy S-4.431.2.2015.JA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Znak sprawy S-4.431.2.2015.JA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2015 r., zadania objętego dofinansowaniem w ramach Resortowego

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Sauter Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

Pan Jacek Sauter Burmistrz Bytomia Odrzańskiego Gorzów Wlkp., dnia 16 maja 2016 roku WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak PER-I.431.13.2016.KSko Pan Jacek Sauter Burmistrz Bytomia Odrzańskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 13 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI FCR-VIII.431.2.16.2015 Pan Józef Bogucki Wójt Gminy Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Brzeżno z dnia 02 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Brzeżno z dnia 02 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XI/61/2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Brzeżno

Bardziej szczegółowo

CFE BD Szczecin, dnia sierpnia 2012 r. Wystąpienie pokontrolne

CFE BD Szczecin, dnia sierpnia 2012 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI CFE-2.805.228.2012.BD Szczecin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Adam Fedorowicz Burmistrz Gminy Chojna Wystąpienie pokontrolne dotyczące przeprowadzonej, na podstawie art. 6 ust. 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

SPRAWOZDANIE. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: Łódź, dnia czerwca 2011 roku SPRAWOZDANIE z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w dniu 14 czerwca 2011 roku w zakresie potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przez Gminę Miasto Brzeziny dotacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV.431.4.2012 L. dz.442.2012.ag.js

WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV.431.4.2012 L. dz.442.2012.ag.js WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV.431.4.2012 L. dz.442.2012.ag.js Łódź, dnia 5 lipca 2012 r. Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Boryczka Starosta Wschowski

Pan Marek Boryczka Starosta Wschowski WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak Gorzów Wlkp., dnia 10 sierpnia 2016 roku. PER-I.431.23.2016.MBon Pan Marek Boryczka Starosta Wschowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 3 sierpnia 2011 roku SPRAWOZDANIE

Łódź, dnia 3 sierpnia 2011 roku SPRAWOZDANIE Łódź, dnia 3 sierpnia 2011 roku SPRAWOZDANIE z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w dniu 19 maja 2011 roku w zakresie potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przez Gminę Miasto Zgierz dotacji

Bardziej szczegółowo

Pan Waldemar Górczyński Wójt Gminy Pszczew

Pan Waldemar Górczyński Wójt Gminy Pszczew Gorzów Wlkp., dnia 01 marca 2013 roku WOJEWODA LUBUSKI IB-III.431.1.28.2012.MPod Pan Waldemar Górczyński Wójt Gminy Pszczew Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie: procedur archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektu pn. Przebudowa ulicy Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie wraz z

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Stanisław Kokoszka Wójt Gminy Jadów ul. Jana Pawła II Jadów

Pan Dariusz Stanisław Kokoszka Wójt Gminy Jadów ul. Jana Pawła II Jadów Warszawa, 29 lipca 2016 roku WOJEWODA MAZOWIECKI WCR-II.431.2.6.2016 Pan Dariusz Stanisław Kokoszka Wójt Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17 05 280 Jadów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14

INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14 INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 32/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Pszczew 3 Urząd Gminy Pszczew Adres jednostki ul. Rynek 13 kontrolowanej 66-300 Pszczew 4 Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Znak sprawy S-4.431.5.2015.JA Egz. 1 Szczecin, dnia marca 2016 r. Pan Dariusz Burek Prezes Zarządu B-3 Sp. z o.o. ul. Szczecińska 3 75-120 Koszalin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz. 804 UCHWAŁA NR XXXIV/221/2014 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 24 marca 2014r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz. 804 UCHWAŁA NR XXXIV/221/2014 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 24 marca 2014r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz. 804 UCHWAŁA NR XXXIV/221/2014 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra 2015.06.02

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz JĘDRZEJCZAK Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Pan Tadeusz JĘDRZEJCZAK Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 25 kwietnia 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński IB-III.431.1.4.2012.MPod Pan Tadeusz JĘDRZEJCZAK Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 marca 2016 r. Poz. 1064 UCHWAŁA NR XVIII/92/2016 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 16.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych Na podstawie: Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/XXIV/176/16 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 26 października 2016 r.

Wrocław, dnia 4 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/XXIV/176/16 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 26 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 listopada 2016 r. Poz. 4902 UCHWAŁA NR VII/XXIV/176/16 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU BUDOWY I DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU BUDOWY I DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU BUDOWY I DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W dniu 1-go grudnia 2015r. Rada Gminy Porąbka podjęła Uchwałę Nr XII/101/2015 w sprawie przyjęcia "Programu

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Bagiński Burmistrz Białogardu

Pan Krzysztof Bagiński Burmistrz Białogardu WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI S-1.431.14.4.2012 JM Szczecin, 15 listopada 2012 r. Pan Krzysztof Bagiński Burmistrz Białogardu Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4, art. 16 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

W zakresie spraw organizacyjnych

W zakresie spraw organizacyjnych Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Rozprza, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-023-02/2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-023-02/2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-023-02/2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/14/009 Zamówienia

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia r.

POROZUMIENIE. z dnia r. POROZUMIENIE z dnia... 2016 r. w sprawie realizacji przez Gminę Ogrodzieniec zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec wraz z niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl ZK- 401-33/04 Opole, 22 października 2004 r. Pan Artur Tomala

Bardziej szczegółowo

Poznań, WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, WOJEWODA WIELKOPOLSKI KN-II.431.71.2013.6 W Y S TĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz. 2065 UCHWAŁA NR 164/XXII/2017 RADY GMINY W ROGOWIE w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Katowice, lipca 2015 r. CRIIa.805.3.21.2015 WOJEWODA ŚLĄSKI WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Resortowy programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Umowa o dofinansowanie nr: 21/2014/M1

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 6/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Powiat Gorzowski ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. 4 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4528 UCHWAŁA NR XXXVIII/102/2013 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4528 UCHWAŁA NR XXXVIII/102/2013 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 10 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4528 UCHWAŁA NR XXXVIII/102/2013 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie trybu, sposobu i terminu udzielania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 1595 UCHWAŁA NR XVIII/348/16 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/474/08 z dnia 25 września

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2008

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2008 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2008 Machowino, dnia 15-12-2008 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 02-07-2007 w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych Na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 17 listopada 2009 r.

Uchwała Nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 17 listopada 2009 r. Uchwała Nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 12 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/93/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania dotacji i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Pan Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewa ul. Ostrołęcka 27 06-216 Sypniewo

Pan Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewa ul. Ostrołęcka 27 06-216 Sypniewo Warszawa, 31 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI FCR-VIII.431.2.7.2015 Pan Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewa ul. Ostrołęcka 27 06-216 Sypniewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-18/2014 Opole, dnia 10 października

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r.

WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r. WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r. PSiZ.II.431.64.2014.IF Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Niepubliczny Żłobek Płomyczki Aneta Banach zwany w dalszej części projektu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 50/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Cybinka 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka 4 Nazwa projektu Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB. Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim ul. Fryderyka Chopina Krosno Odrzańskie

INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB. Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim ul. Fryderyka Chopina Krosno Odrzańskie INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 19/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim 3 Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Pokontrolne

Wystąpienie Pokontrolne Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury i Nieruchomości 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 Skrytka pocztowa 3 IN.III.6355.2.13.2014.GG Opole, 4 sierpnia 2015 r. Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawdził (Radca Prawny) Data:

Sprawdził (Radca Prawny) Data: Załącznik nr 1 do zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora MOPS Nr 4/16 z dn. 28 stycznia 2016r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 r. WZÓR. Umowa Nr.../

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 r. WZÓR. Umowa Nr.../ WZÓR Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 r. Umowa Nr.../ zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy: Gminą Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, NIP

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 136/2015 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 31 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 136/2015 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 31 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 136/2015 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-13/2/11 Opole, dnia 29 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Uwaga! złożenie wniosku o udzielenie dotacji przed dniem 9 stycznia 2017r. spowoduje konieczność jego zwrotu bez rozpatrzenia - wnioskodawcy.

Uwaga! złożenie wniosku o udzielenie dotacji przed dniem 9 stycznia 2017r. spowoduje konieczność jego zwrotu bez rozpatrzenia - wnioskodawcy. Szanowni Mieszkańcy, Od 9 stycznia 2017r. wznowiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla inwestycji realizowanych przez mieszkańców Gminy od 2018r. Ewentualne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł ŚR. XIV. ET

P R O T O K Ó Ł ŚR. XIV. ET ŚR. XIV. ET.0932-17-05 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 12 grudnia 2005 r., w Urzędzie Gminy Trzciana województwo małopolskie, przez członków Zespołu Kontrolnego: 1. mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-6.7.1521.2012 Kielce, dnia 30 marca 2012 r. Pan Tomasz Galant Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki Al. Mickiewicza 13 28-100 Busko-Zdrój Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Palamar Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej

Pan Jan Palamar Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej Wrocław, dnia 22 listopada 2007 roku WK.60/232/K-84/07 Pan Jan Palamar Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej Lubków 63 59-720 Raciborowice Górne Regionalna Izba Obrachunkowa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-8/2013 Opole, dnia 27 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5

ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5 ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski dotyczy zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5 Zamawiający : Gmina Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015:-03-'fi Znak sprawy: FN-IY.431.2.7.2015 Pan Jan Dębski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Prawidłowość wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Rozdział I. Przygotowanie postępowania 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2012 roku kontroli w samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-12/2/12 Opole, dnia 15 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot zamówienia. 3. Uzasadnienie wyboru trybu postępowania

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot zamówienia. 3. Uzasadnienie wyboru trybu postępowania Załącznik nr 7 Pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego:...... Adres: ul....... -...... telefon:... faks:... e-mail:...@...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy w Biesiekierzu

Uchwała Nr Rady Gminy w Biesiekierzu Uchwała Nr Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach. pieczęć zamawiającego

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach. pieczęć zamawiającego Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Państwowa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 51 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 października 2014 r. Poz. 2772 UCHWAŁA NR XLIII/264/2014 RADY GMINY ROKIETNICA. z dnia 11 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 23 października 2014 r. Poz. 2772 UCHWAŁA NR XLIII/264/2014 RADY GMINY ROKIETNICA. z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 października 2014 r. Poz. 2772 UCHWAŁA NR XLIII/264/2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 11 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz POROZUMIENIE NR RZ O PARTNERSTWIE W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA. z dnia 8 sierpnia 2016 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz POROZUMIENIE NR RZ O PARTNERSTWIE W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA. z dnia 8 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 3885 POROZUMIENIE NR RZ.031.6.2016 O PARTNERSTWIE W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 24 lutego 2016 r. IM-ZP WYKONA WCY W POSTĘPOWANIU

Opole, dnia 24 lutego 2016 r. IM-ZP WYKONA WCY W POSTĘPOWANIU Opole, dnia 24 lutego 2016 r. IM-ZP.042.3.1.20 16 WYKONA WCY W POSTĘPOWANIU Dot. Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w ramach zadania: "Bezpieczny transport w Opolu" w zakresie: Budowy mostu i kładki

Bardziej szczegółowo

Pan Wiesław Szkondziak Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko

Pan Wiesław Szkondziak Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko Gorzów Wlkp., dnia 28 sierpnia 2012 roku WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński IB-III.431.1.12.2012.AWal Pan Wiesław Szkondziak Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko Wystąpienie pokontrolne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 21 października 2015 r. Poz. 3695 UCHWAŁA NR XIV/81/2015 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 15 października 2015 r.

Olsztyn, dnia 21 października 2015 r. Poz. 3695 UCHWAŁA NR XIV/81/2015 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 15 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 października 2015 r. Poz. 3695 UCHWAŁA NR XIV/81/2015 RADY GMINY JONKOWO w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji ze środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. Projekt z dnia 27 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR XIV/123/2015 RADY GMINY SANOK. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR XIV/123/2015 RADY GMINY SANOK. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR XIV/123/2015 RADY GMINY SANOK z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 października 2014 r. Poz. 3489 UCHWAŁA NR XLV/260/2014 RADY GMINY SIERADZ z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXX/213/2016 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXX/213/2016 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXX/213/2016 RADY GMINY ZARSZYN z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/153/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/153/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/153/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 310/14 RADY GMINY RZGÓW. z dnia 7 listopada 2014 r.

Poznań, dnia 20 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 310/14 RADY GMINY RZGÓW. z dnia 7 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 6249 UCHWAŁA NR 310/14 RADY GMINY RZGÓW z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo