PROCEDURY WEWNĘTRZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURY WEWNĘTRZNE"

Transkrypt

1 Powiatowy 1 Urząd Pracy w Białej Podlaskiej PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady przyznawania bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej Na podstawie: - art. 2 ust.1 pkt 36, art. 44 pkt 3 art. 46 ust. 1 pkt 2 i ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm. /, - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej /Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz. 512/, - rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis /Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5/, - rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 /Dz. Urz. UE L 193 z , str. 6/, w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, - ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej /Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz z późn. zm./ Starosta ustala procedury przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności Środki, o których mowa w niniejszych procedurach są przyznawane bezrobotnym jednorazowo ze środków Funduszu Pracy, w ramach przeznaczonych na ten cel, posiadanych środków finansowych. 2. Starosta moŝe przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres co najmniej 3 miesiące przed dniem złoŝenia wniosku, która daje gwarancję wykorzystania tych środków zgodnie z przeznaczeniem oraz prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej przez 12 miesięcy lub daje gwarancje, Ŝe będzie członkiem spółdzielni co najmniej 12 miesięcy.

2 2 3. Kwota przyznanych środków nie moŝe przekraczać 6 krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS / Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm./, obowiązującego na dzień zawarcia umowy, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie moŝe przekraczać 4 krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka załoŝyciela spółdzielni oraz 3 krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej załoŝeniu. 4. W 2009 roku mogą być przyznane środki maksymalnie w kwocie do ,00 zł., a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie moŝe przekroczyć kwoty zł. na jednego członka załoŝyciela spółdzielni oraz kwoty 9.000,00 zł. na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej załoŝeniu. 2 Bezrobotny ubiegający się o uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej składa w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek zawierający określenie : 1) kwoty wnioskowanych środków, 2) rodzaju działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć, 3) symbolu podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), 4) kalkulacji kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz wskazania źródeł ich finansowania, 5) specyfikacji i harmonogramu wydatków w ramach wnioskowanych środków, przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej, 6) proponowanej formy zabezpieczenia zwrotu środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy o ich przyznaniu, 1. Do wniosku o przyznanie środków bezrobotny dołącza oświadczenie o: 3 1) korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, 2) nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złoŝenia wniosku, 3) nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złoŝenia wniosku, 4) wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem, 5) niepodejmowaniu zatrudnienia, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

3 3 6) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złoŝenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny, 7) rezygnacji z moŝliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, 8) niezłoŝeniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, do innego starosty, 9) braku odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia, jako osoba bezrobotna, propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, staŝu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złoŝenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, 10) spełnieniu warunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej /Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz. 512/, w rozporządzeniu Komisji /WE/ Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis / Dz. Urz. UE L 379 z dn r. str.5/, w rozporządzeniu Komisji /WE/ nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 /Dz. Urz. UE L 193 z r. str. 6/, w zakresie przetwórstwa lub wprowadzenia do obrotu produktów rybołówstwa. 2. Do wniosku o przyznanie środków bezrobotny dołącza ponadto: 1) zaświadczenia o uzyskiwanych przez poręczycieli dochodach brutto za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złoŝenia wniosku, 2) kopię aktu własności lokalu lub innego dokumentu określającego tytuł prawny do dysponowania lokalem, w którym planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej, 3) dokument potwierdzający posiadanie własnego konta bankowego, o ile wnioskodawca posiada osobiste konto bankowe. 3. Powiatowy Urząd Pracy ma prawo zaŝądać od bezrobotnego dołączenia do wniosku innych, niezbędnych do rozpatrzenia sprawy dokumentów. 4. Do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej naleŝy dołączyć informację o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

4 Wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej zawiera: 1) kwotę wnioskowanych środków, 2) informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków zgodnie z celem przystąpienia do spółdzielni socjalnej, 3) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, 4) oświadczenia, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6 i Do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej bezrobotny dołącza: 1) pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do przyjęcia bezrobotnego do spółdzielni socjalnej jako członka, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w zobowiązaniu, 2) pisemną informację spółdzielni socjalnej o niezaleganiu przez nią, w dniu wydania informacji, z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, 3) pisemną informację spółdzielni socjalnej o nieznajdowaniu się jej w stanie likwidacji. 5 Bezrobotni zamierzający załoŝyć spółdzielnię socjalną mogą złoŝyć wspólny wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na załoŝenie spółdzielni socjalnej zawierający informacje, o których mowa w 2 pkt 1, 3-6 oraz indywidualne oświadczenia, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6 i Wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej moŝe być przez Starostę uwzględniony w przypadku, gdy bezrobotny nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz spełnienia warunków, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 3, 6, 7 i 9 a złoŝony wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony. 2. Wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej moŝe być uwzględniony w przypadku, gdy osoby o których mowa w 5 nie otrzymały dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz spełnienia warunków, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 3, 6 i 9 oraz złoŝony wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej sporządzone zgodnie z obowiązującymi wymogami są przyjmowane do realizacji według kolejności złoŝenia, w ramach posiadanych środków.

5 5 2. Postępowanie w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest postępowaniem prowadzącym do zawarcia umowy cywilno-prawnej, w formie pisemnej pod rygorem jej niewaŝności; ocena wniosku nie ma zaś charakteru władczego rozstrzygnięcia lecz jest czynnością oceniającą prawidłowość i kompletność złoŝonego wniosku, w zakresie spełniania warunków pozwalających na przyznanie środków Osobom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników, które zostały zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i nie posiada statusu osoby bezrobotnej na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta moŝe stosownie do art. 62 ust.1 pkt 2 lit.b tej ustawy - przyznać środki na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem. Środki te stanowią pomoc de minimis i są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 2. Osoba, o której mowa wyŝej moŝe ubiegać się o środki jeŝeli: 1) w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia wniosku o przyznanie jednorazowo środków pozostawała w stosunku pracy lub stosunku słuŝbowego i osiągała wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia przez okres nie krótszy niŝ 365 dni, a stosunki te zostały rozwiązane z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 2) uiszczany podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie mającego stałych, pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego. 9 Bezrobotnemu i podmiotom o których mowa w 8 nie mogą być przyznane środki na zakup gospodarstwa rolnego. 10 Starosta, moŝe przyznać środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem: 1) prowadzenia handlu obwoźnego rozumianego jako handel w róŝnych miejscach bez stałego miejsca prowadzenia działalności, 2) prowadzenia sezonowej działalności gospodarczej, 3) wykorzystania środków na zakup udziałów w spółkach, 4) prowadzenia działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarowego, 5) prowadzenia działalności związanej z produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu /WE/; lista produktów rolnych została określona w załączniku 1 do niniejszych procedur, 6) prowadzenia działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywoŝonych

6 6 produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieŝącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej, 7) prowadzenia działalności uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy, 8) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu WE w następujących przypadkach, - kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą, - kiedy przyznanie pomocy zaleŝy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców, 9) prowadzenia działalności gospodarczej przejętej po współmałŝonku, rodzicach, teściach lub dzieciach. 11 O przyznaniu lub odmowie przyznania jednorazowo środków na wnioskowaną działalność Starosta powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złoŝenia kompletnego wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Starosta podaje przyczynę odmowy Przyznane bezrobotnemu środki z Funduszu Pracy stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis / Dz. Urz. UE L 379 z dn r. str.5/, albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 /Dz. Urz. UE L 193 z r. str. 6/, w zakresie przetwórstwa lub wprowadzenia do obrotu produktów rybołówstwa, i są udzielane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. 2. Pomoc publiczna udzielona na podstawie tych rozporządzeń nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. 13 Przyznane bezrobotnemu środki z Funduszu Pracy nie mogą być przeznaczone na: 1) pokrycie wydatków związanych z kosztami budowy, modernizacji, adaptacji i remontów lokali i pomieszczeń,

7 7 2) zakup nieruchomości z strzeŝeniem 8, 3) zakup samochodów przeznaczonych do przewozu osób, za wyjątkiem sytuacji, w której wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem i rodzajem planowanej działalności (np. usługi taxi, nauka jazdy, usługi pasaŝerskie), 4) zakup samochodów przeznaczonych do transportu drogowego przy wykonywaniu przez wnioskodawcę działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarowego, za wyjątkiem: a) sytuacji, w której wykorzystanie samochodu będzie w bezpośrednim związku z profilem i rodzajem planowanej działalności gospodarczej. Będzie zatem wsparciem tejŝe działalności i nie będzie miało charakteru zarobkowego, b) usług kurierskich. 5) zakup towaru handlowego jako nieprzetworzonego mięsa, ryb, drobiu, jaj, a takŝe Ŝywych zwierząt, Ŝywych drzew i innych roślin, 6) zakup środków trwałych, narzędzi i towarów od współmałŝonka, rodziców, teściów, dzieci oraz rodzeństwa wnioskodawcy i ich współmałŝonków, 7) nabycie maszyn, urządzeń i samochodów w formie leasingu, 8) pokrycie opłat administracyjnych, skarbowych, opłat z tytułu koncesji i pozwoleń, innych opłat i naleŝności w tym na pokrycie składek ubezpieczeniowych. 14 Kwota wydatkowania na zakup samochodu spełniającego wymogi 13 pkt. 4 lit. a nie moŝe przekroczyć 30% przyznanych środków. 15 Bezrobotny jest zobowiązany do rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie określonym w umowie i prowadzenia jej przez okres nie krótszy niŝ 12 miesięcy, bądź teŝ do pozostawania członkiem spółdzielni socjalnej przez okres nie krótszy niŝ 12 miesięcy Bezrobotny dostarcza do Powiatowego Urzędu Pracy zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, potwierdzające rozpoczęcie działalności w terminie wskazanym w umowie oraz fakt jej prowadzenia po upływie 6 i 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia. 2. Bezrobotny dostarcza do Powiatowego Urzędu Pracy zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające zgłoszenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz fakt uiszczania z tego tytułu składek po upływie 6 i 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej Przyznanie bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej przez Starostę z

8 8 bezrobotnym na piśmie pod rygorem niewaŝności i po spełnieniu przez bezrobotnego warunków w niej określonych. 2. Umowa o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej powinna zawierać, w szczególności, zobowiązanie bezrobotnego do: 1) wydatkowania w terminie określonym w umowie, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej /tj. od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanej w Urzędzie Skarbowym/, zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego, 2) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie określonym w umowie, nie później jednak niŝ w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Do udokumentowania rozliczenia wydatkowanych środków naleŝy przedłoŝyć oryginalne faktury lub rachunki wraz z kserokopiami w kwocie brutto z dokumentami wpłat, potwierdzające wykorzystanie otrzymanych środków, wystawione przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Wydatkowania otrzymanych środków nie moŝna dokumentować umowami cywilnoprawnymi i rachunkami wystawionymi przez osoby fizyczne. 3) w przypadku zakupu samochodu do udokumentowania rozliczenia naleŝy dodatkowo przedłoŝyć: prawo jazdy, dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC wystawione wyłącznie na bezrobotnego. 4) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, w przypadku: a) wykorzystania otrzymanych środków niezgodnie z przeznaczeniem lub nie udokumentowania ich wykorzystania w ustalonym w umowie terminie, b) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niŝ 12 miesięcy, (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego). c) podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, d) złoŝenia niezgodnych z prawdą oświadczeń będących załącznikami do wniosku o przyznanie środków, e) niepodjęcia działalności gospodarczej w wyznaczonym terminie, f) stwierdzenia likwidacji lub upadłości prowadzonej działalności gospodarczej, g) naruszenia innych warunków umowy, 5) przechowywania dokumentów związanych z przyznanymi środkami przez okres 10 lat, a w przypadku działalności gospodarczej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego przechowywania dokumentów do r., 6) w przypadku działalności gospodarczej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego umieszczenia w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej informacji o współfinansowaniu tejŝe działalności przez Europejski Fundusz Społeczny wraz z logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Umowa o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej powinna zawierać, w szczególności, zobowiązanie bezrobotnego do: 1) wydatkowania w terminie określonym w umowie, zgodnie z przeznaczeniem, środków otrzymanych przez bezrobotnego,

9 9 2) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie określonym w umowie. Do udokumentowania rozliczenia wydatkowanych środków naleŝy przedłoŝyć oryginalne faktury lub rachunki wraz z kserokopiami w kwocie brutto z dokumentami wpłat, potwierdzające wykorzystanie otrzymanych środków, wystawione przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Wydatkowania otrzymanych środków nie moŝna dokumentować umowami cywilnoprawnymi i rachunkami wystawionymi przez osoby fizyczne. 3) w przypadku zakupu samochodu do udokumentowania rozliczenia naleŝy dodatkowo przedłoŝyć: prawo jazdy, dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC wystawione wyłącznie na bezrobotnego. 4) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, w przypadku: a) wykorzystania otrzymanych środków niezgodnie z przeznaczeniem, b) członkowstwo w spółdzielni socjalnej ustanie przed upływem 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni lub w okresie krótszym niŝ 12 miesięcy od dnia określonego w umowie jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej w przypadku członka załoŝyciela spółdzielni socjalnej, c) złoŝenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6 i 8. d) naruszenia innych warunków umowy. 4. W przypadku umowy o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na załoŝenie spółdzielni socjalnej: 1) za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną uznaje się datę, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), 2) środki te podlegają przekazaniu przez Starostę zgodnie z umową w dacie rozpoczęcia przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej. 5. Przyznane środki wypłacone zostaną bezrobotnemu w dniu podpisania umowy gotówką lub przelane na osobiste konto bankowe. 6. Przed dniem zawarcia umowy o przyznaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej wnioskodawca pozostający w związku małŝeńskim dołączy pisemne oświadczenie współmałŝonka, iŝ wyraŝa zgodę na zawarcie takiej umowy. 7. Starosta moŝe przedłuŝyć terminy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 w przypadku gdy za ich przedłuŝeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezaleŝne od bezrobotnego. 8. W przypadku śmierci bezrobotnego w okresie od dnia zawarcia umowy o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do upływu 12 miesięcy prowadzenia tej działalności, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych.

10 10 18 Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej mogą być: 1) poręczenie, 2) weksel z poręczeniem wekslowym /aval/, 3) gwarancja bankowa, 4) zastaw na prawach lub rzeczach, 5) blokada rachunku bankowego, 6) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłuŝnika Preferowaną formą zabezpieczenia jest solidarne poręczenie co najmniej dwóch osób fizycznych. 2. W przypadku, gdy zabezpieczeniem zwrotu kwoty wypłaconych środków, jest solidarne poręczenie dwóch osób fizycznych to poręczycielem moŝe być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków: a) jest zatrudniona w ramach stosunku pracy na czas nieokreślony lub czas określony trwający co najmniej przez okres prowadzenia działalności przez wnioskodawcę ( tj. co najmniej 12 miesięcy) a jej dochód miesięczny brutto nie jest niŝszy niŝ 150% minimalnego wynagrodzenia wynikającego z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dokumentem potwierdzającym powyŝsze dane jest aktualne zaświadczenie wystawione przez zakład pracy poręczyciela, b) prowadzi działalność gospodarczą co najmniej przez jeden rok, której dochód miesięczny nie jest niŝszy niŝ 150% minimalnego wynagrodzenia wynikającego z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dokumentem potwierdzającym powyŝsze dane jest aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów z 12 miesięcy roku poprzedniego przed dniem złoŝenia wniosku oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w uiszczaniu zobowiązań podatkowych, c) jest emerytem (w wieku do 70 lat) i uzyskuje dochód brutto w wysokości minimum 150% minimalnego wynagrodzenia wynikającego z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (ale tylko w takiej sytuacji gdy drugi poręczyciel spełnia kryteria z punktu a lub b). Dokumentem potwierdzającym osiągane dochody jest odcinek emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złoŝenia wniosku, którego kserokopia pozostaje w aktach sprawy, d) jest rencistą (w wieku do 70 lat) i uzyskuje dochód brutto w wysokości minimum 150% minimalnego wynagrodzenia wynikającego z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a renta została przyznana na dłuŝej niŝ 12-miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej (ale tylko w takiej sytuacji gdy drugi poręczyciel spełnia kryteria z punktu a lub b). Dokumentem potwierdzającym

11 11 wysokość osiąganych dochodów jest odcinek renty z miesiąca poprzedzającego miesiąc złoŝenia wniosek, którego kserokopia pozostaje w aktach sprawy, e) jest właścicielem gospodarstwa rolnego i osiąga dochody w wysokości co najmniej 150% minimalnego wynagrodzenia wynikającego z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, miesięcznie (ale tylko w takiej sytuacji gdy drugi poręczyciel spełnia kryteria z pkt a lub b). Dokumentem potwierdzającym osiągane dochody jest aktualne zaświadczenie z właściwego organu gminy o dochodach lub powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych /wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 2 220zł.-Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia r./ lub w przypadku rolników płacących podatek VAT - zaświadczenie o osiąganych dochodach z Urzędu Skarbowego. 3. Osoby, które mają być poręczycielami i spełniają powyŝsze wymogi, a pozostają w związku małŝeńskim, mogą poręczyć zwrot środków po uprzednim wyraŝeniu zgody na udzielenie poręczenia przez współmałŝonka, który złoŝy stosowne oświadczenie potwierdzone własnoręcznym podpisem, o ile pomiędzy małŝonkami występuje wspólność majątkowa. 4. Starosta zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia poręczenia od osoby, która jest juŝ poręczycielem innych zobowiązań z Funduszu Pracy lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo względem której jest prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna. 5. Gdy proponowaną formą zabezpieczenia środków jest weksel z poręczeniem wekslowym, przyjmuje się weksel, który jest poręczony przez 1 osobę fizyczną spełniającą kryterium dochodowe określone w ust. 2 pkt a lub w ust. 2 pkt b procedur. 20 Koszty związane z zastosowaniem róŝnych form zabezpieczenia zwrotu środków ponosi bezrobotny, ubiegający się o przyznanie pomocy. 21 Po zawarciu umowy w trakcie jej realizacji bezrobotny zobowiązany jest do: 1) dostarczenia w terminach określonych w umowie lub na Ŝądanie Powiatowego Urzędu Pracy dokumentów potwierdzających rozpoczęcie działalności oraz wykorzystanie przyznanych środków, 2) udzielania informacji i wyjaśnień oraz udostępniania wszystkich dokumentów związanych z realizacją umowy, 3) informowania Powiatowego Urzędu Pracy o kaŝdym przypadku i przyczynach niezrealizowania lub niedotrzymania któregokolwiek z warunków umowy, 4) niezwłocznego zawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o zmianach dotyczących jego nazwiska, adresu zamieszkania i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz o zmianach tych danych dotyczących poręczycieli, 5) umoŝliwienia przeprowadzenia w kaŝdym czasie sprawdzenia realizacji warunków umowy przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy.

12 W przypadku rezygnacji przez bezrobotnego z prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem terminu określonego w umowie, z uzasadnionych przyczyn niezaleŝnych od bezrobotnego (nadzwyczajnych zdarzeń losowych lub zdrowotnych) oraz dobrowolnego wcześniejszego zwrotu przyznanych środków, strony w pierwszej kolejności dąŝą do zawarcia ugody dotyczącej danej kwestii. 23 Bezrobotnemu mogą być przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej po spełnieniu warunków wynikających z procedur o ile siedziba podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zlokalizowana będzie na terenie Powiatu Bialskiego lub miasta Biała Podlaska. 24 Zmiana warunków umowy moŝe nastąpić w drodze podpisania przez obie strony aneksu do umowy. 25 W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przepisami wykonawczymi oraz niniejszymi procedurami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 26 W Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej powołuje się stałe komisje do rozpatrywania wniosków bezrobotnych, dotyczących ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej: 1/ Komisja dla potrzeb bezrobotnych składających wnioski w PUP w Białej Podlaskiej oraz Oddziale Ewidencji w Terespolu w składzie: Dyrektor lub Zastępca Dyrektora PUP- Przewodniczący Komisji, Pracownik merytoryczny lub inny pracownik Wydziału Instrumentów Rynku Pracy Sekretarz Komisji, Kierownik Wydziału Instrumentów Rynku Pracy - Członek Komisji, Pracownik Wydziału Księgowości Członek Komisji. 2/ Komisja dla potrzeb bezrobotnych składających wnioski w PUP w Białej Podlaskiej Oddział w Międzyrzecu Podlaskim w składzie: Kierownik Oddziału Zamiejscowego lub osoba zastępująca Kierownika o/ Zamiejscowego Przewodniczący Komisji, Pracownik merytoryczny Sekretarz Komisji, Pracownik Oddziału Zamiejscowego Członek Komisji, Pracownik Oddziału Zamiejscowego Członek Komisji. Komisje działają w oparciu o obowiązujące przepisy i niniejsze procedury przyznawania bezrobotnym środków a swoje stanowisko wyraŝają w formie opinii.

13 13 27 Procedury, o których mowa, stanowią dla Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej podstawę do działania w imieniu Starosty w sprawach nimi objętymi. 28 Niniejsze procedury mają zastosowanie przy przyznawaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych z Funduszu Pracy i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 29 Procedury wchodzą w Ŝycie z dniem podpisania. Biała Podlaska, dnia r. Z up. Starosty Edward Tymoszyński Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białej podlaskiej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2009 r. Strona 1 z 6 Dz.U.2009.62.512 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. 1 z 6 2014-07-01 13:46 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.456 - Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Wersja 2014.06.30 do... Dz.U.2012.456 2014.06.30

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNYM/ POSZUKUJĄCYM PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNYM/ POSZUKUJĄCYM PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNYM/ POSZUKUJĄCYM PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: - Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II. Warunki przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II. Warunki przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. ZASADY PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKOW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsze zasady opracowano na podstawie: 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 639 wersja obowiązująca od 2015-05-12 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. Barbara Stasiak

Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. Barbara Stasiak Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Barbara Stasiak Zgodnie z art. 46 ust.1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 639 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Podstawa prawna:art.46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal nosci-gospodarczej.html Wygenerowano: Wtorek, 21 czerwca 2016, 18:23

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Wejherowie. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

POWIATOWY URZĄD PRACY w Wejherowie. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY w Wejherowie Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej JeŜeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną Urzędzie Pracy w Wejherowie i myślisz o załoŝeniu własnej firmy, moŝesz wystąpić

Bardziej szczegółowo

R E G U LA M I N R O Z D Z IA Ł I. Postanowienia ogólne

R E G U LA M I N R O Z D Z IA Ł I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach z dnia. R E G U LA M I N Przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.

Bardziej szczegółowo

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem,

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, WARUNKI I ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ, KONSULTACJI I DORADZTWA DOTYCZĄCYCH TEJ DZIAŁALNOŚCI 1. Dyrektor PUP działając z

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej

U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej Załącznik Nr 3 do Regulaminu W dniu.. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w GiŜycku reprezentowanym przez Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... miejscowość, data Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Osi Priorytetowej VII Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej REGULAMIN przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej I. Postanowienia ogólne Pomoc, bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana jest

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2007-10-29 Zmieniony 2016-01-21 Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Środki na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - zasady ogólne

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - zasady ogólne Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - zasady ogólne Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach

Bardziej szczegółowo

- w szczególności uregulowane w:

- w szczególności uregulowane w: KRYTERIA PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - w szczególności uregulowane w: 1) Ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Ludowa 7, 26-700 Zwoleń, tel./ fax (0-48 676) 35 35; tel. (0-48 676) 27 94 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W TCZEWIE Tczew, maj 2009 r. 1 Przyznanie osobie bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 155 9180 Poz. 922 Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 2) )

Bardziej szczegółowo

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne ZASADY przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRUDZIĄDZU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRUDZIĄDZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu z dnia 28 czerwca 2013 roku REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenia o: 2. Zaświadczenia o:

1. Oświadczenia o: 2. Zaświadczenia o: ZASADY REFUNDOWANIA PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆGOSPODARCZĄ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY 1 Refundacja kosztów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr: 7/2010 z dnia 17.03.2010r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. R E G U L A M I N w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prudnik, dnia... L. Dz.... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik UWAGA: Wniosek należy wypełnić czytelnie. Przedkładający niniejszy wniosek zapewnia udostępnienie przedstawicielom

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Bardziej szczegółowo

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x)

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x) ...... (pieczęć podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/przedszkola/szkoły)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o refundację

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Adres wnioskodawcy: Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. Wnoszę o:

W N I O S E K. Adres wnioskodawcy: Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. Wnoszę o: Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. W N I O S E K Wnoszę o: przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie... zł UWAGA: kwota przyznanych środków

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub dofinansowania, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub dofinansowania, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2015 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy

Bardziej szczegółowo

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie :

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie : Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2007.194.1403 2008.08.07 zm. Dz.U.2008.144.906 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRÓJCU Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/ /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Z DNIA 04.08.2011r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku?

1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku? 1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku? Jest to kwota do 18 500zł. 2. Na jaki rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Data... POWIATOWY URZĄD PRACY w PODDĘBICACH Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy DR-P-552-.../,dnia miejscowość Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie ul. Chopina 8 43-170 Łaziska Górne WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Na podstawie: - art. 46, ust. 1, pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej odbywa się na podstawie:

REGULAMIN. Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej odbywa się na podstawie: REGULAMIN PRZYZNAWANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.645 z późn.zm.).

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.645 z późn.zm.). REGULAMIN I KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRZEZ STAROSTĘ KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Podstawa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY W 2015 R. DOFINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 16 lutego 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.... 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposaŝenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE

ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2016 z dnia 01 lipca 2016r. Dyrektora PUP w Międzychodzie ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE Podstawa prawna: Pomoc,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych

Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb postępowania i warunki

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne ZASADY przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PRZYZNAWANIA JENORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. PRZYZNAWANIA JENORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA JENORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI Podstawa prawna: * art. 46 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO KL, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3.

Bardziej szczegółowo

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul.

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Wsparcie dla aktywnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Węgrów, dnia... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Zarządzenie Nr 5 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie wdrożenia Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik NR 1 do Zarządzenia NR 21 z 12.09.2011r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko:.. 2. Adres zamieszkania:... 3. Nr telefonu:... adres e-mail:... 4. Dowód osobisty: seria... numer... wydany przez...

1. Imię i nazwisko:.. 2. Adres zamieszkania:... 3. Nr telefonu:... adres e-mail:... 4. Dowód osobisty: seria... numer... wydany przez... Numer wniosku Sposób rozpatrzenia oczekuje pozytywnie negatywnie W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAśENIA LUB DOPOSAśENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO.

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAśENIA LUB DOPOSAśENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO. REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAśENIA LUB DOPOSAśENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej Rozdział

Bardziej szczegółowo

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia ZASADY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA I. Podstawa prawna Pomoc, o której mowa w tytule

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne REGULAMIN przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną I. Podstawa prawna 1) ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA REGULAMINU

PROPOZYCJA REGULAMINU PROPOZYCJA REGULAMINU w sprawie refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Kartuzy, październik 2007

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach bonu na zasiedlenie.

Bardziej szczegółowo

Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta...

Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta... Page 1 of 7 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.457 - Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REFUNDACJI PODMIOTOM

R E G U L A M I N REFUNDACJI PODMIOTOM R E G U L A M I N REFUNDACJI PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO 1. Regulamin przyznawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia Załącznik do Zarządzenia Zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w 2013r. I. Podstawa prawna: Zaopiniowane

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/ Ryki

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/ Ryki Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH UWAGA: Wniosek należy wypełnić w sposób zrozumiały i czytelnie. Dane zawarte we wniosku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK ... /miejscowość i data/... /pieczątka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ o refundację dokonywania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dz.U.2015.1041

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN w sprawie zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, przyznania osobie niepełnosprawnej środków na

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym, absolwentom CIS lub KIS dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia / doposażenia* stanowiska pracy dla skierowanego/ych bezrobotnego/ych

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia / doposażenia* stanowiska pracy dla skierowanego/ych bezrobotnego/ych POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel. 71/39-21-981, e-mail: wrst@praca.gov.pl, www.pupstrzelin.pl Infolinia dla klientów urzędów pracy te. 19524... (Nazwa i adres wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. Dz.U.2012.457 2014.06.30 zm. Dz.U.2014.846 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 457 wersja obowiązująca od 2014-06-30 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wnioskowana kwota dofinansowania:.., słownie...

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wnioskowana kwota dofinansowania:.., słownie... Wnioskodawca. (imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania, nr telefonu)..., dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W WIELUNIU... pozycja rejestru zgłoszeń data wpływu wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Węgrów, dnia... Nr.wniosku WnDzGos Og/15/ (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI

Bardziej szczegółowo