PROCEDURY WEWNĘTRZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURY WEWNĘTRZNE"

Transkrypt

1 Powiatowy 1 Urząd Pracy w Białej Podlaskiej PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady przyznawania bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej Na podstawie: - art. 2 ust.1 pkt 36, art. 44 pkt 3 art. 46 ust. 1 pkt 2 i ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm. /, - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej /Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz. 512/, - rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis /Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5/, - rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 /Dz. Urz. UE L 193 z , str. 6/, w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, - ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej /Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz z późn. zm./ Starosta ustala procedury przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności Środki, o których mowa w niniejszych procedurach są przyznawane bezrobotnym jednorazowo ze środków Funduszu Pracy, w ramach przeznaczonych na ten cel, posiadanych środków finansowych. 2. Starosta moŝe przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres co najmniej 3 miesiące przed dniem złoŝenia wniosku, która daje gwarancję wykorzystania tych środków zgodnie z przeznaczeniem oraz prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej przez 12 miesięcy lub daje gwarancje, Ŝe będzie członkiem spółdzielni co najmniej 12 miesięcy.

2 2 3. Kwota przyznanych środków nie moŝe przekraczać 6 krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS / Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm./, obowiązującego na dzień zawarcia umowy, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie moŝe przekraczać 4 krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka załoŝyciela spółdzielni oraz 3 krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej załoŝeniu. 4. W 2009 roku mogą być przyznane środki maksymalnie w kwocie do ,00 zł., a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie moŝe przekroczyć kwoty zł. na jednego członka załoŝyciela spółdzielni oraz kwoty 9.000,00 zł. na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej załoŝeniu. 2 Bezrobotny ubiegający się o uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej składa w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek zawierający określenie : 1) kwoty wnioskowanych środków, 2) rodzaju działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć, 3) symbolu podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), 4) kalkulacji kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz wskazania źródeł ich finansowania, 5) specyfikacji i harmonogramu wydatków w ramach wnioskowanych środków, przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej, 6) proponowanej formy zabezpieczenia zwrotu środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy o ich przyznaniu, 1. Do wniosku o przyznanie środków bezrobotny dołącza oświadczenie o: 3 1) korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, 2) nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złoŝenia wniosku, 3) nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złoŝenia wniosku, 4) wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem, 5) niepodejmowaniu zatrudnienia, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

3 3 6) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złoŝenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny, 7) rezygnacji z moŝliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, 8) niezłoŝeniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, do innego starosty, 9) braku odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia, jako osoba bezrobotna, propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, staŝu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złoŝenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, 10) spełnieniu warunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej /Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz. 512/, w rozporządzeniu Komisji /WE/ Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis / Dz. Urz. UE L 379 z dn r. str.5/, w rozporządzeniu Komisji /WE/ nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 /Dz. Urz. UE L 193 z r. str. 6/, w zakresie przetwórstwa lub wprowadzenia do obrotu produktów rybołówstwa. 2. Do wniosku o przyznanie środków bezrobotny dołącza ponadto: 1) zaświadczenia o uzyskiwanych przez poręczycieli dochodach brutto za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złoŝenia wniosku, 2) kopię aktu własności lokalu lub innego dokumentu określającego tytuł prawny do dysponowania lokalem, w którym planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej, 3) dokument potwierdzający posiadanie własnego konta bankowego, o ile wnioskodawca posiada osobiste konto bankowe. 3. Powiatowy Urząd Pracy ma prawo zaŝądać od bezrobotnego dołączenia do wniosku innych, niezbędnych do rozpatrzenia sprawy dokumentów. 4. Do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej naleŝy dołączyć informację o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

4 Wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej zawiera: 1) kwotę wnioskowanych środków, 2) informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków zgodnie z celem przystąpienia do spółdzielni socjalnej, 3) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, 4) oświadczenia, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6 i Do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej bezrobotny dołącza: 1) pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do przyjęcia bezrobotnego do spółdzielni socjalnej jako członka, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w zobowiązaniu, 2) pisemną informację spółdzielni socjalnej o niezaleganiu przez nią, w dniu wydania informacji, z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, 3) pisemną informację spółdzielni socjalnej o nieznajdowaniu się jej w stanie likwidacji. 5 Bezrobotni zamierzający załoŝyć spółdzielnię socjalną mogą złoŝyć wspólny wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na załoŝenie spółdzielni socjalnej zawierający informacje, o których mowa w 2 pkt 1, 3-6 oraz indywidualne oświadczenia, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6 i Wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej moŝe być przez Starostę uwzględniony w przypadku, gdy bezrobotny nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz spełnienia warunków, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 3, 6, 7 i 9 a złoŝony wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony. 2. Wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej moŝe być uwzględniony w przypadku, gdy osoby o których mowa w 5 nie otrzymały dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz spełnienia warunków, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 3, 6 i 9 oraz złoŝony wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej sporządzone zgodnie z obowiązującymi wymogami są przyjmowane do realizacji według kolejności złoŝenia, w ramach posiadanych środków.

5 5 2. Postępowanie w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest postępowaniem prowadzącym do zawarcia umowy cywilno-prawnej, w formie pisemnej pod rygorem jej niewaŝności; ocena wniosku nie ma zaś charakteru władczego rozstrzygnięcia lecz jest czynnością oceniającą prawidłowość i kompletność złoŝonego wniosku, w zakresie spełniania warunków pozwalających na przyznanie środków Osobom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników, które zostały zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i nie posiada statusu osoby bezrobotnej na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta moŝe stosownie do art. 62 ust.1 pkt 2 lit.b tej ustawy - przyznać środki na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem. Środki te stanowią pomoc de minimis i są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 2. Osoba, o której mowa wyŝej moŝe ubiegać się o środki jeŝeli: 1) w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia wniosku o przyznanie jednorazowo środków pozostawała w stosunku pracy lub stosunku słuŝbowego i osiągała wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia przez okres nie krótszy niŝ 365 dni, a stosunki te zostały rozwiązane z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 2) uiszczany podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie mającego stałych, pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego. 9 Bezrobotnemu i podmiotom o których mowa w 8 nie mogą być przyznane środki na zakup gospodarstwa rolnego. 10 Starosta, moŝe przyznać środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem: 1) prowadzenia handlu obwoźnego rozumianego jako handel w róŝnych miejscach bez stałego miejsca prowadzenia działalności, 2) prowadzenia sezonowej działalności gospodarczej, 3) wykorzystania środków na zakup udziałów w spółkach, 4) prowadzenia działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarowego, 5) prowadzenia działalności związanej z produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu /WE/; lista produktów rolnych została określona w załączniku 1 do niniejszych procedur, 6) prowadzenia działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywoŝonych

6 6 produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieŝącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej, 7) prowadzenia działalności uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy, 8) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu WE w następujących przypadkach, - kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą, - kiedy przyznanie pomocy zaleŝy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców, 9) prowadzenia działalności gospodarczej przejętej po współmałŝonku, rodzicach, teściach lub dzieciach. 11 O przyznaniu lub odmowie przyznania jednorazowo środków na wnioskowaną działalność Starosta powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złoŝenia kompletnego wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Starosta podaje przyczynę odmowy Przyznane bezrobotnemu środki z Funduszu Pracy stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis / Dz. Urz. UE L 379 z dn r. str.5/, albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 /Dz. Urz. UE L 193 z r. str. 6/, w zakresie przetwórstwa lub wprowadzenia do obrotu produktów rybołówstwa, i są udzielane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. 2. Pomoc publiczna udzielona na podstawie tych rozporządzeń nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. 13 Przyznane bezrobotnemu środki z Funduszu Pracy nie mogą być przeznaczone na: 1) pokrycie wydatków związanych z kosztami budowy, modernizacji, adaptacji i remontów lokali i pomieszczeń,

7 7 2) zakup nieruchomości z strzeŝeniem 8, 3) zakup samochodów przeznaczonych do przewozu osób, za wyjątkiem sytuacji, w której wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem i rodzajem planowanej działalności (np. usługi taxi, nauka jazdy, usługi pasaŝerskie), 4) zakup samochodów przeznaczonych do transportu drogowego przy wykonywaniu przez wnioskodawcę działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarowego, za wyjątkiem: a) sytuacji, w której wykorzystanie samochodu będzie w bezpośrednim związku z profilem i rodzajem planowanej działalności gospodarczej. Będzie zatem wsparciem tejŝe działalności i nie będzie miało charakteru zarobkowego, b) usług kurierskich. 5) zakup towaru handlowego jako nieprzetworzonego mięsa, ryb, drobiu, jaj, a takŝe Ŝywych zwierząt, Ŝywych drzew i innych roślin, 6) zakup środków trwałych, narzędzi i towarów od współmałŝonka, rodziców, teściów, dzieci oraz rodzeństwa wnioskodawcy i ich współmałŝonków, 7) nabycie maszyn, urządzeń i samochodów w formie leasingu, 8) pokrycie opłat administracyjnych, skarbowych, opłat z tytułu koncesji i pozwoleń, innych opłat i naleŝności w tym na pokrycie składek ubezpieczeniowych. 14 Kwota wydatkowania na zakup samochodu spełniającego wymogi 13 pkt. 4 lit. a nie moŝe przekroczyć 30% przyznanych środków. 15 Bezrobotny jest zobowiązany do rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie określonym w umowie i prowadzenia jej przez okres nie krótszy niŝ 12 miesięcy, bądź teŝ do pozostawania członkiem spółdzielni socjalnej przez okres nie krótszy niŝ 12 miesięcy Bezrobotny dostarcza do Powiatowego Urzędu Pracy zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, potwierdzające rozpoczęcie działalności w terminie wskazanym w umowie oraz fakt jej prowadzenia po upływie 6 i 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia. 2. Bezrobotny dostarcza do Powiatowego Urzędu Pracy zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające zgłoszenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz fakt uiszczania z tego tytułu składek po upływie 6 i 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej Przyznanie bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej przez Starostę z

8 8 bezrobotnym na piśmie pod rygorem niewaŝności i po spełnieniu przez bezrobotnego warunków w niej określonych. 2. Umowa o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej powinna zawierać, w szczególności, zobowiązanie bezrobotnego do: 1) wydatkowania w terminie określonym w umowie, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej /tj. od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanej w Urzędzie Skarbowym/, zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego, 2) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie określonym w umowie, nie później jednak niŝ w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Do udokumentowania rozliczenia wydatkowanych środków naleŝy przedłoŝyć oryginalne faktury lub rachunki wraz z kserokopiami w kwocie brutto z dokumentami wpłat, potwierdzające wykorzystanie otrzymanych środków, wystawione przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Wydatkowania otrzymanych środków nie moŝna dokumentować umowami cywilnoprawnymi i rachunkami wystawionymi przez osoby fizyczne. 3) w przypadku zakupu samochodu do udokumentowania rozliczenia naleŝy dodatkowo przedłoŝyć: prawo jazdy, dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC wystawione wyłącznie na bezrobotnego. 4) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, w przypadku: a) wykorzystania otrzymanych środków niezgodnie z przeznaczeniem lub nie udokumentowania ich wykorzystania w ustalonym w umowie terminie, b) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niŝ 12 miesięcy, (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego). c) podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, d) złoŝenia niezgodnych z prawdą oświadczeń będących załącznikami do wniosku o przyznanie środków, e) niepodjęcia działalności gospodarczej w wyznaczonym terminie, f) stwierdzenia likwidacji lub upadłości prowadzonej działalności gospodarczej, g) naruszenia innych warunków umowy, 5) przechowywania dokumentów związanych z przyznanymi środkami przez okres 10 lat, a w przypadku działalności gospodarczej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego przechowywania dokumentów do r., 6) w przypadku działalności gospodarczej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego umieszczenia w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej informacji o współfinansowaniu tejŝe działalności przez Europejski Fundusz Społeczny wraz z logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Umowa o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej powinna zawierać, w szczególności, zobowiązanie bezrobotnego do: 1) wydatkowania w terminie określonym w umowie, zgodnie z przeznaczeniem, środków otrzymanych przez bezrobotnego,

9 9 2) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie określonym w umowie. Do udokumentowania rozliczenia wydatkowanych środków naleŝy przedłoŝyć oryginalne faktury lub rachunki wraz z kserokopiami w kwocie brutto z dokumentami wpłat, potwierdzające wykorzystanie otrzymanych środków, wystawione przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Wydatkowania otrzymanych środków nie moŝna dokumentować umowami cywilnoprawnymi i rachunkami wystawionymi przez osoby fizyczne. 3) w przypadku zakupu samochodu do udokumentowania rozliczenia naleŝy dodatkowo przedłoŝyć: prawo jazdy, dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC wystawione wyłącznie na bezrobotnego. 4) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, w przypadku: a) wykorzystania otrzymanych środków niezgodnie z przeznaczeniem, b) członkowstwo w spółdzielni socjalnej ustanie przed upływem 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni lub w okresie krótszym niŝ 12 miesięcy od dnia określonego w umowie jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej w przypadku członka załoŝyciela spółdzielni socjalnej, c) złoŝenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6 i 8. d) naruszenia innych warunków umowy. 4. W przypadku umowy o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na załoŝenie spółdzielni socjalnej: 1) za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną uznaje się datę, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), 2) środki te podlegają przekazaniu przez Starostę zgodnie z umową w dacie rozpoczęcia przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej. 5. Przyznane środki wypłacone zostaną bezrobotnemu w dniu podpisania umowy gotówką lub przelane na osobiste konto bankowe. 6. Przed dniem zawarcia umowy o przyznaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej wnioskodawca pozostający w związku małŝeńskim dołączy pisemne oświadczenie współmałŝonka, iŝ wyraŝa zgodę na zawarcie takiej umowy. 7. Starosta moŝe przedłuŝyć terminy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 w przypadku gdy za ich przedłuŝeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezaleŝne od bezrobotnego. 8. W przypadku śmierci bezrobotnego w okresie od dnia zawarcia umowy o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do upływu 12 miesięcy prowadzenia tej działalności, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych.

10 10 18 Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej mogą być: 1) poręczenie, 2) weksel z poręczeniem wekslowym /aval/, 3) gwarancja bankowa, 4) zastaw na prawach lub rzeczach, 5) blokada rachunku bankowego, 6) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłuŝnika Preferowaną formą zabezpieczenia jest solidarne poręczenie co najmniej dwóch osób fizycznych. 2. W przypadku, gdy zabezpieczeniem zwrotu kwoty wypłaconych środków, jest solidarne poręczenie dwóch osób fizycznych to poręczycielem moŝe być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków: a) jest zatrudniona w ramach stosunku pracy na czas nieokreślony lub czas określony trwający co najmniej przez okres prowadzenia działalności przez wnioskodawcę ( tj. co najmniej 12 miesięcy) a jej dochód miesięczny brutto nie jest niŝszy niŝ 150% minimalnego wynagrodzenia wynikającego z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dokumentem potwierdzającym powyŝsze dane jest aktualne zaświadczenie wystawione przez zakład pracy poręczyciela, b) prowadzi działalność gospodarczą co najmniej przez jeden rok, której dochód miesięczny nie jest niŝszy niŝ 150% minimalnego wynagrodzenia wynikającego z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dokumentem potwierdzającym powyŝsze dane jest aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów z 12 miesięcy roku poprzedniego przed dniem złoŝenia wniosku oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w uiszczaniu zobowiązań podatkowych, c) jest emerytem (w wieku do 70 lat) i uzyskuje dochód brutto w wysokości minimum 150% minimalnego wynagrodzenia wynikającego z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (ale tylko w takiej sytuacji gdy drugi poręczyciel spełnia kryteria z punktu a lub b). Dokumentem potwierdzającym osiągane dochody jest odcinek emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złoŝenia wniosku, którego kserokopia pozostaje w aktach sprawy, d) jest rencistą (w wieku do 70 lat) i uzyskuje dochód brutto w wysokości minimum 150% minimalnego wynagrodzenia wynikającego z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a renta została przyznana na dłuŝej niŝ 12-miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej (ale tylko w takiej sytuacji gdy drugi poręczyciel spełnia kryteria z punktu a lub b). Dokumentem potwierdzającym

11 11 wysokość osiąganych dochodów jest odcinek renty z miesiąca poprzedzającego miesiąc złoŝenia wniosek, którego kserokopia pozostaje w aktach sprawy, e) jest właścicielem gospodarstwa rolnego i osiąga dochody w wysokości co najmniej 150% minimalnego wynagrodzenia wynikającego z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, miesięcznie (ale tylko w takiej sytuacji gdy drugi poręczyciel spełnia kryteria z pkt a lub b). Dokumentem potwierdzającym osiągane dochody jest aktualne zaświadczenie z właściwego organu gminy o dochodach lub powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych /wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 2 220zł.-Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia r./ lub w przypadku rolników płacących podatek VAT - zaświadczenie o osiąganych dochodach z Urzędu Skarbowego. 3. Osoby, które mają być poręczycielami i spełniają powyŝsze wymogi, a pozostają w związku małŝeńskim, mogą poręczyć zwrot środków po uprzednim wyraŝeniu zgody na udzielenie poręczenia przez współmałŝonka, który złoŝy stosowne oświadczenie potwierdzone własnoręcznym podpisem, o ile pomiędzy małŝonkami występuje wspólność majątkowa. 4. Starosta zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia poręczenia od osoby, która jest juŝ poręczycielem innych zobowiązań z Funduszu Pracy lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo względem której jest prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna. 5. Gdy proponowaną formą zabezpieczenia środków jest weksel z poręczeniem wekslowym, przyjmuje się weksel, który jest poręczony przez 1 osobę fizyczną spełniającą kryterium dochodowe określone w ust. 2 pkt a lub w ust. 2 pkt b procedur. 20 Koszty związane z zastosowaniem róŝnych form zabezpieczenia zwrotu środków ponosi bezrobotny, ubiegający się o przyznanie pomocy. 21 Po zawarciu umowy w trakcie jej realizacji bezrobotny zobowiązany jest do: 1) dostarczenia w terminach określonych w umowie lub na Ŝądanie Powiatowego Urzędu Pracy dokumentów potwierdzających rozpoczęcie działalności oraz wykorzystanie przyznanych środków, 2) udzielania informacji i wyjaśnień oraz udostępniania wszystkich dokumentów związanych z realizacją umowy, 3) informowania Powiatowego Urzędu Pracy o kaŝdym przypadku i przyczynach niezrealizowania lub niedotrzymania któregokolwiek z warunków umowy, 4) niezwłocznego zawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o zmianach dotyczących jego nazwiska, adresu zamieszkania i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz o zmianach tych danych dotyczących poręczycieli, 5) umoŝliwienia przeprowadzenia w kaŝdym czasie sprawdzenia realizacji warunków umowy przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy.

12 W przypadku rezygnacji przez bezrobotnego z prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem terminu określonego w umowie, z uzasadnionych przyczyn niezaleŝnych od bezrobotnego (nadzwyczajnych zdarzeń losowych lub zdrowotnych) oraz dobrowolnego wcześniejszego zwrotu przyznanych środków, strony w pierwszej kolejności dąŝą do zawarcia ugody dotyczącej danej kwestii. 23 Bezrobotnemu mogą być przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej po spełnieniu warunków wynikających z procedur o ile siedziba podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zlokalizowana będzie na terenie Powiatu Bialskiego lub miasta Biała Podlaska. 24 Zmiana warunków umowy moŝe nastąpić w drodze podpisania przez obie strony aneksu do umowy. 25 W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przepisami wykonawczymi oraz niniejszymi procedurami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 26 W Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej powołuje się stałe komisje do rozpatrywania wniosków bezrobotnych, dotyczących ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej: 1/ Komisja dla potrzeb bezrobotnych składających wnioski w PUP w Białej Podlaskiej oraz Oddziale Ewidencji w Terespolu w składzie: Dyrektor lub Zastępca Dyrektora PUP- Przewodniczący Komisji, Pracownik merytoryczny lub inny pracownik Wydziału Instrumentów Rynku Pracy Sekretarz Komisji, Kierownik Wydziału Instrumentów Rynku Pracy - Członek Komisji, Pracownik Wydziału Księgowości Członek Komisji. 2/ Komisja dla potrzeb bezrobotnych składających wnioski w PUP w Białej Podlaskiej Oddział w Międzyrzecu Podlaskim w składzie: Kierownik Oddziału Zamiejscowego lub osoba zastępująca Kierownika o/ Zamiejscowego Przewodniczący Komisji, Pracownik merytoryczny Sekretarz Komisji, Pracownik Oddziału Zamiejscowego Członek Komisji, Pracownik Oddziału Zamiejscowego Członek Komisji. Komisje działają w oparciu o obowiązujące przepisy i niniejsze procedury przyznawania bezrobotnym środków a swoje stanowisko wyraŝają w formie opinii.

13 13 27 Procedury, o których mowa, stanowią dla Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej podstawę do działania w imieniu Starosty w sprawach nimi objętymi. 28 Niniejsze procedury mają zastosowanie przy przyznawaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych z Funduszu Pracy i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 29 Procedury wchodzą w Ŝycie z dniem podpisania. Biała Podlaska, dnia r. Z up. Starosty Edward Tymoszyński Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białej podlaskiej

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z dnia 26 sierpnia 2011r REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Podstawa prawna:art.46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne załącznik do Zarządzenia nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 17.02.2011r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy z dnia 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu z dnia... REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna. Załącznik do Zarządzenia nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 10.06.2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne R E G U L A M I N z dnia 07.01.2013 r. w sprawie przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej R O Z D Z I AŁ I Zasady ogólne 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 18 lutego 2015 r. ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy:

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy: Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

2015 REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18 Dyrektora PUP w Środzie Wlkp. z dnia 01.07.2015 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy Zatwierdzono przez Powiatową Radę ul. Mickiewicza 39 Zatrudnienia w dniu 13.06.2012 70-383 Szczecin KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r.

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ aktualizacja 27.01.2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Urzędu

Bardziej szczegółowo

Własna firma. Jak uzyskać dotację na założenie własnej działalności gospodarczej? CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KWIECIEŃ 2010

Własna firma. Jak uzyskać dotację na założenie własnej działalności gospodarczej? CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KWIECIEŃ 2010 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KWIECIEŃ 2010 4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma Jak uzyskać dotację na założenie własnej działalności

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnemu dofinansowania 1 Niniejszy regulamin odnosi się do przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, o którym mowa w art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo