REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik NR 1 do Zarządzenia NR 21 z r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności w Powiatowym Urzędzie Pracy w GiŜycku ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin opracowany jest na podstawie: 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. nr 69, poz. 415, z późn. zm); 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011r., w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2011r. Nr 155, poz. 922); 3. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z str.5); 4. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L 193 z r. str.6); 5. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działalnie współfinansowane z funduszy strukturalnych, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003(Dz.Urz. UE L 72 z r. str.66-77); 6. Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2007r. nr 155, poz. 1095, z późn. zm); 7. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 Nr 59, poz. 404 z późn. zm.); 8. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.); 9. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 Nr 16,poz. 93 z późn. zm.); 10. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98, poz z późn. zm.); 11. Prawa wekslowego (Dz. U. z 1936 Nr 37, poz. 282 z późn. zm.). Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 1. Urzędzie - naleŝy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w GiŜycku; 2

2 2. Staroście naleŝy przez to rozumieć Starostę GiŜyckiego; 3. ustawie naleŝy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.); 4. rozporządzeniu naleŝy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011r., w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2011r. Nr 155, poz. 922); 5. Bezrobotnym oznacza to osobę spełniającą przesłanki art. 2 ustawy; 6. przeciętnym wynagrodzeniu naleŝy przez to rozumieć przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.). ROZDZIAŁ II WARUNKI PRZYZNAWANIA BEZROBOTNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3 1. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Starosta moŝe ze środków Funduszu Pracy przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności gospodarczej, w wysokości określonej w umowie, nie wyŝej jednak niŝ sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. 2. Środki, o których mowa w ust. 1, przyznaje z upowaŝnienia Starosty - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w GiŜycku. Przyznanie środków następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Urzędu, a Bezrobotnym. 3. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyŝej, przyjmowana jest na dzień zawarcia umowy Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą moŝe złoŝyć wniosek o dofinansowanie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, jeśli spełnione są następujące warunki: a) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złoŝenia wniosku: nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie; nie przerwał z własnej winy szkolenia, staŝu, wykonywania prac społecznie uŝytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie; po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staŝ lub inną formę pomocy określoną w ustawie; b) nie korzystał z bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; c) nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złoŝenia wniosku; 2

3 d) nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złoŝenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.); e) nie złoŝył wniosku do innego Starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; f) bezrobotny posiada niezbędne kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe (potwierdzone świadectwami pracy) do prowadzenia działalności gospodarczej właściwych ze względu na jej specyfikę; g) nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; h) zamierza prowadzić swoją działalność gospodarczą na terenie powiatu giŝyckiego; i) bezrobotny jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy co najmniej przez okres 3 miesięcy; j) zrezygnuje z moŝliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; k) wykorzysta otrzymane środki zgodnie z przeznaczeniem; l) wniosek jest kompletny i prawidłowo złoŝony. 2. Wydatkowanie przyznanych środków, o których mowa w 3 ust. 1 Regulaminu, dokumentowane będzie na podstawie faktur VAT, rachunków wraz z dowodami przelewów lub wpłat (oryginały do wglądu) wystawionych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. a) wydatkowaniem kwoty jest data faktycznej zapłaty, wynikająca z dowodu księgowego (przelewu, dowodu wpłaty), b) na oryginałach faktur i rachunków Urząd umieści informację o korzystaniu ze środków EFS/FP. 3. Z przyznanych jednorazowo środków na podjęcie pozarolniczej działalności moŝe być finansowane uruchomienie działalności produkcyjnej lub usługowej. 4. Jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej nie przyznaje się na: a) działalność handlową ( na terenie miasta), b) zakup udziałów lub akcji w spółkach, c) zakup nieruchomości, d) opłaty administracyjne, e) zakup (maszyn, urządzeń, materiałów itp.) od osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, f) zakup (maszyn, urządzeń, materiałów itp.) od współmałŝonka. ROZDZIAŁ III TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW 5 Bezrobotny zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą składa w Urzędzie wniosek o przyznanie jednorazowo środków na jej podjęcie na druku Powiatowego Urzędu Pracy (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) z odpowiednimi załącznikami. 1. Wnioski naleŝy składać wyłącznie w formie pisemnej. 2. Wnioski nadesłane faksem lub pocztą elektroniczną bez podpisu certyfikowanego nie podlegają rozpatrzeniu. 3

4 3. We wniosku dopuszcza się zwiększenie wierszy w tabelach, nie wolno jednak zmieniać kolejności, treści oraz formy. 4. Wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny. 5. Podstawą rozpatrzenia wniosku jest przedłoŝenie wszystkich wymaganych dokumentów Dyrektor Urzędu w celu rozpatrywania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej powołuje Komisję składającą się z: Przewodniczący: Dyrektor PUP/Zastępca Dyrektora PUP Członkowie: 1) Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy 2) Kierownik Pośrednictwa Pracy 3) Specjalista ds. programów 2. Komisja, jest organem opiniodawczym Dyrektora Urzędu, powołanym do celów opiniowania wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Ostateczne uwzględnienie lub nieuwzględnienie wniosku naleŝy do Dyrektora Urzędu. 3. Prace Komisji są oparte na zasadach: jawności, równego traktowania bezrobotnych wnioskujących o przyznanie środków, bezstronności i pisemności postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą i doświadczeniem osób wchodzących w skład Komisji. 4. Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w oparciu o przyjęte kryteria, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 5. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej pod uwagę brane będą następujące kryteria: a) czas pozostawania w ewidencji; b) rodzaj planowanej działalności gospodarczej; c) udział środków własnych w przedsięwzięciu; d) stopień przygotowania planowanej działalności gospodarczej; e) analiza finansowa przedsięwzięcia. 6. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania wniosku Dyrektor Urzędu powiadamia Bezrobotnego w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złoŝenia kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami. 7. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, Dyrektor Urzędu podaje przyczynę odmowy. 8. W przypadku wadliwego sporządzenia wniosku bądź nie przedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej będzie pozostawiony bez rozpatrzenia. 9. W momencie pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Komisję przed jego akceptacją przez Dyrektora, Urząd moŝe zweryfikować dane zawarte we wniosku poprzez przeprowadzenie wizyty monitorującej. W przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji Dyrektor moŝe odmówić uwzględnienia wniosku. 4

5 ROZDZIAŁ IV PODSTAWOWE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ SPOSÓB ROZLICZANIA PRZYZNAYCH ŚRODKÓW 7 1. Przyznanie osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej dokonywane jest na podstawie umowy zawartej przez działających z upowaŝnienia Starosty GiŜyckiego: Dyrektora bądź Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w GiŜycku, a osobą Bezrobotną na piśmie pod rygorem niewaŝności. 2. Wszelkie zmiany warunków umowy dokonywane mogą być w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności Umowa zawierana z Bezrobotnym w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązuje Bezrobotnego m.in. do: a) podjęcia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, b) przedstawienia w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w oryginale i kserokopii), c) wydatkowania kwoty dofinansowania zgodnie z wnioskiem, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, d) złoŝenia rozliczenia otrzymanego dofinansowania w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Bezrobotny przedkłada w Urzędzie rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji, - Dyrektor Urzędu moŝe przedłuŝyć termin złoŝenia rozliczenia, w przypadku gdy za jego przedłuŝeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezaleŝne od bezrobotnego; - Dyrektor Urzędu na wniosek bezrobotnego, złoŝony przed dokonaniem zakupu moŝe wyrazić zgodę równieŝ na wydatki odbiegające od zawartych w umowie, jeŝeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez bezrobotnego, któremu przyznano środki; e) przedstawienia w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON, f) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy poczynając od daty wskazanej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonanym w Urzędzie Miasta / Gminy w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz z późn. zm.), tj. osoba taka musi wejść do obrotu gospodarczego i prowadzić działalność zarobkową w sposób zorganizowany i ciągły. g) rezygnacji z moŝliwości podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, h) umoŝliwienia pracownikom Urzędu przeprowadzania wizyt sprawdzających w miejscu prowadzenia działalności, w celu dokonania oceny prawidłowości wykonania umowy, i) oznakowania siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na zewnątrz. Oznaczenie to powinno zawierać nazwę (firmę) lub imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz zwięzłe określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, j) w przypadku czynnego podatnika VAT, zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. podatku od towarów i usług, podatku od zakupionych towarów 5

6 i usług w ramach przyznanego dofinansowania w terminie 30 dni od otrzymania zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, k) w przypadku zakupu uŝywanego sprzętu - koszty zakupu uŝywanego sprzętu mogą być uznane, jeśli są spełnione następujące warunki: Sprzedający sprzęt musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie (zawierającą m.in. datę zakupu, miejsce zakupu, dane osoby od której sprzęt został kupiony jego nazwę i adres); Sprzedający sprzęt potwierdza w deklaracji, Ŝe w okresie ostatnich siedmiu lat uŝywany sprzęt nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej; Cena zakupionego sprzętu uŝywanego nie moŝe przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niŝsza niŝ koszt podobnego, nowego sprzętu; Sprzęt musi posiadać właściwości techniczne niezbędne do wdraŝania i realizacji projektu i odpowiadać stosownym normom i standardom; Sprzęt został nabyty od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. 2. Urząd moŝe rozwiązać umowę w całości lub w części w przypadku: a) wykorzystania otrzymanych środków niezgodnie z przeznaczeniem, b) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niŝ 12 miesięcy (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu, z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego), c) podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, d) złoŝenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji, do wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, e) wydzierŝawienia, likwidacji, sprzedaŝy majątku trwałego sfinansowanego z udziałem otrzymanych środków w okresie wskazanym w 8 ust 1 lit. f, f) niewydatkowania zgodnie ze specyfikacją otrzymanych środków, g) naruszenia innych warunków określonych w umowie. 3. W przypadku naruszenia warunków umowy i jej wypowiedzenia Bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Dyrektora Urzędu, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków. 4. Środki otrzymane, a nie wydatkowane przez bezrobotnego podlegają zwrotowi w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. 5. Bezrobotny zobowiązany jest do przedstawiania niezbędnych wyjaśnień, udzielania właściwych, rzetelnych informacji i wyjaśnień na temat sposobu wykorzystania przyznanych środków oraz udostępniania dokumentacji dotyczącej wyniku finansowego prowadzonej działalności gospodarczej. 6. W przypadku śmierci bezrobotnego w okresie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do upływu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia tej działalności. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych. 7. Bezrobotny zobowiązany jest do udokumentowania prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niŝ 12 mcy w postaci zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. 6

7 ROZDZIAŁ V ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEGO WYKORZYSTANIA PRZYZNANYCH ŚRODKÓW 1. Dopuszczalne formy zabezpieczenia środków, to: a) weksel z poręczeniem wekslowym (aval), b) poręczenie, c) zastaw na prawach lub rzeczach, d) gwarancja bankowa, e) blokada rachunku bankowego, f) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłuŝnika Zabezpieczenie musi zapewnić zwrot w wysokości przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi. 3. Dyrektor Urzędu określa termin złoŝenia zabezpieczenia zwrotu dofinansowania. 4. Ostateczną decyzję w sprawie formy zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej podejmuje Dyrektor Urzędu Poręczenie wekslowe moŝe być udzielone przez: a) osoby fizyczne, które osiągają wynagrodzenie lub dochód na poziomie, co najmniej 1200 zł netto miesięcznie, - w przypadku poręczenia zwrotu dofinansowania przez osobę fizyczną, poręczyciel przedkłada oświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłuŝenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, jeŝeli został nadany oraz nazwę i numer dokumentu potwierdzającego toŝsamość; - poręczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem, pod rygorem odpowiedzialności karnej, prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu. 2. Osoba fizyczna moŝe być poręczycielem w przypadku gdy: a) pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony, lub określony (minimum 2 lata od dnia złoŝenia wniosku), nie będąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne. b) prowadzi działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, nie zalega z opłacaniem z tytułu zobowiązań podatkowych. Osoba taka winna przedstawić rozliczenie roczne za ubiegły rok. c) otrzymuje stały dochód z tytułu nabycia prawa do renty lub emerytury. Osoba taka winna przedstawić decyzję nadania renty lub emerytury. d) uzyskuje inne dochody. 3. Poręczycielem, o którym mowa w ust. 1 lit a i ust 2, nie moŝe być: 7

8 a) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej, b) współmałŝonek bezrobotnego pozostający z nim w małŝeńskiej wspólnocie majątkowej. 4. Ostateczną decyzję w sprawie liczby poręczycieli podejmuje Dyrektor Urzędu uwzględniając wysokość przyznanych środków i osiągane przez poręczycieli dochody. 1. Koszty zabezpieczenia ponosi Bezrobotny. 11 ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE Określenie szczegółowych warunków przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej moŝe być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami umowy. 2. Osoba Bezrobotna, która otrzyma środki na podjęcie działalności gospodarczej, moŝe ubiegać się o refundację kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach prowadzonej działalności po upływie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej W wyjątkowych, uzasadnionych i umotywowanych przypadkach, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w GiŜycku moŝe odstąpić od niektórych postanowień niniejszego regulaminu, jeśli nie zostały one nałoŝone na strony umowy w sprawie przyznania Bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w sposób obligatoryjny przepisami, o których mowa w 1 Rozdz. I niniejszego regulaminu. Wykaz załączników: 1. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie dzialalnosci gospodarczej, w tym koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczące tej działalności. 2. Kryteria oceny i punktacja wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. 3. Wzór umowy w sprawie przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 8

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

2015 REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18 Dyrektora PUP w Środzie Wlkp. z dnia 01.07.2015 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne R E G U L A M I N z dnia 07.01.2013 r. w sprawie przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej R O Z D Z I AŁ I Zasady ogólne 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy z dnia 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WEWNĘTRZNE

PROCEDURY WEWNĘTRZNE Powiatowy 1 Urząd Pracy w Białej Podlaskiej PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady przyznawania bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I POST ANOWIENIA OGÓLNE

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I POST ANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do ANEKSU Nr 2 z dnia 30.10.2014 do ZARZĄDZENIA Nr Or.I.120.l.4.2012 Starosty Ostrowieckiego z dnia 01.02.2012 REGULAMIN PRZYZNA W ANIA OSOBOM BEZROBOTNYM /ABSOLWENTOM CIS,IABSOLEWENTOM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu z dnia... REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0121.32.2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z dnia 07 sierpnia 2014r. Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna. Załącznik do Zarządzenia nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 10.06.2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r.

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ aktualizacja 27.01.2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Urzędu

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 06.02.2014 r. Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach programu pn. Aktywizacja osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 18 lutego 2015 r. ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnemu dofinansowania 1 Niniejszy regulamin odnosi się do przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, o którym mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY 89-100 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, c-mail: tona@praca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13. www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Minimalny zakres Regulaminu przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Minimalny zakres Regulaminu przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, tel.fax. 662-87-87, 662-87-86 Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św.Jana 18, 87-140 Chełmża, tel. 56 675 15 36, e-mail: dotacje@pupchelmza.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy:

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy: Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2015 R.

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2015 R. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo