SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS S.A. ZA OKRES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS S.A. ZA OKRES"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS S.A. ZA OKRES Warszawa, 18 sierpnia 2016 roku

2 Spis treści 1. Organizacja Grupy Kapitałowej Emitenta Opis Grupy Kapitałowej Emitenta Zakłady i oddziały Przedmiot działalności Jednostki Dominującej Przedmiot działalności Spółek z Grupy Kapitałowej APLISENS Opis struktury głównych lokat kapitałowych i głównych inwestycji Opis działalności Grupy Kapitałowej Emitenta Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach Rynki zbytu Źródła zaopatrzenia w materiały do produkcji i usługi Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi Zaciągnięte i wypowiedziane w okresie sprawozdawczym umowy kredytów i pożyczek Udzielone pożyczki Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje Umowy handlowe o znaczącym dla działalności Grupy Kapitałowej charakterze Prezentacja sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w śródrocznym sprawozdaniu finansowym Prognozy wyników finansowych Zarządzanie zasobami finansowymi Informacja o instrumentach finansowych Czynniki i zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynik Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu oraz główne parametry finansowe Grupy Opis pozycji pozabilansowych Opis istotnych ryzyk i zagrożeń związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego str. 1

3 5. Czynniki i perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej Strategia rozwoju Zakończenie rozbudowy potencjału produkcyjnego i uzyskanie pełnych mocy produkcyjnych Wzrost skali prowadzonej działalności zakładający umocnienie pozycji lidera na rynku krajowym oraz zwiększenie udziału rynkowego na rynkach krajów WNP, krajów UE oraz na wybranych rynkach pozaeuropejskich Dalszy rozwój wysokiej, jakości kompleksowych i dedykowanych produktów dla odbiorców przemysłowych w dziedzinie Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki Planowane nakłady w związku z realizacją strategii i ich finansowanie Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Władze APLISENS S.A Skład osobowy Wykaz stanu posiadania akcji i udziałów podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Struktura kapitału zakładowego oraz akcjonariatu Kapitał zakładowy Struktura kapitału zakładowego Akcje własne Struktura akcjonariatu i jej zmiany Potencjalne zmiany w strukturze akcjonariatu Pozostałe informacje Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego Informacja o zatrudnieniu Sprawy sądowe Dane adresowe Spółki Aplisens S.A str. 2

4 1. Organizacja Grupy Kapitałowej Emitenta 1.1 Opis Grupy Kapitałowej Emitenta Grupę Kapitałową Emitenta tworzą spółki o profilu projektowo - wykonawczym i dystrybucyjnym. Podstawową działalnością Grupy jest produkcja aparatury kontrolno-pomiarowej i elementów automatyki, a także kompleksowe doradztwo w zakresie projektowania oraz opracowania zastosowań produktów znajdujących się w ofercie Grupy. Strukturę Grupy Kapitałowej APLISENS (Grupa) na dzień 30 czerwca 2016 roku, wraz z wielkością udziałów APLISENS S.A. jako Jednostki Dominującej w poszczególnych spółkach zależnych, przedstawia poniższy schemat APLISENS S.A. OOO APLISENS Rosja APLISENS GmbH Niemcy APLISENS France Francja TOV- APLISENS- Ter Ukraina TOV APLISENS - Ukraina Ukraina SOOO APLISENS Białoruś APLISENS CZ s.r.o. Czechy APLISENS Rumunia S.R.L. Rumunia 90% 100% 100% 51% 100% 60% 75% 51% Przedmiotem działalności zagranicznych spółek zależnych jest dystrybucja produktów APLISENS S.A. na rynkach lokalnych. Ponadto SOOO APLISENS zlokalizowana na Białorusi dysponuje zakładem produkcyjnym, w którym montowane i produkowane są wybrane produkty marki APLISENS wg specyfikacji technicznej i technologii APLISENS S.A. Spośród spółek zależnych, ze względu na skalę działania i osiąganych przychodów, konsolidacją w 2016 roku objęte zostały niżej wymienione spółki: OOO APLISENS, Moskwa, Rosja (konsolidacja pełna) SOOO APLISENS, Witebsk, Białoruś (konsolidacja pełna) Pozostałe spółki zależne Grupy tj. APLISENS GmbH, TOV APLISENS Ukraina TOV APLISENS -Ter APLISENS France, APLISENS CZ S.R.O. APLISENS Rumunia S.R.L. ze względu na skalę ich działalności, wielkość przychodów i osiągane wyniki finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (na podstawie kryterium istotności) nie podlegają konsolidacji. Działalność TOV APLISENS-Ukraina z siedzibą w Kijowie jest zawieszona i została przejęta przez TOV APLISENS-Ter z siedzibą w Tarnopolu. Zamiarem Zarządu jest przeprowadzenie procedury zmierzającej do całkowitej likwidacji spółki w Kijowie. str. 3

5 W związku z ujemnymi wynikami finansowymi osiągniętymi przez Spółkę zależną APLISENS France, a także w związku z osłabieniem koniunktury jakie obserwowano na rynku francuskim, do końca 2012 roku Spółka dokonała 100% odpisu aktualizacyjnego wartość udziałów w APLISENS France. Spółka APLISENS France nie prowadzi działalności operacyjnej. Poza wskazanymi powyżej powiązaniami APLISENS S.A. nie jest powiązany organizacyjnie bądź kapitałowo z innymi podmiotami. 1.2 Zakłady i oddziały Jednostka Dominująca działa w oparciu o dwa zakłady w Warszawie oraz cztery oddziały zlokalizowane odpowiednio w Ostrowie Wielkopolskim (dwa oddziały), Radomiu oraz Krakowie. Oddział produkcyjny w Radomiu jest położony na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK WISŁOSAN Podstrefa Radom. Zakład rozpoczął swoją działalność w I kwartale 2014 roku i sukcesywnie zwiększa swoją wydajność. Informacje dotyczące asortymentu produkowanego w poszczególnych oddziałach przedstawiono w pkt poniżej. 1.3 Przedmiot działalności Jednostki Dominującej Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych. Cały proces projektowania, wytwarzania oraz sprzedaży objęty jest systemem zarządzania jakością ISO Głównymi grupami produktowymi APLISENS S.A. są inteligentne i analogowe przetworniki ciśnienia, przetworniki i czujniki temperatury, sondy głębokości oraz systemy do zabezpieczenia pojazdów przed kradzieżą paliwa. Od dnia 18 grudnia 2012 roku do głównych grup produktów APLISENS S.A. zaliczają się również produkty przejęte w ramach połączenia ze spółką zależną Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. (Controlmatica), tj. regulatory dwustanowe, siłowniki elektryczne oraz ustawniki pozycyjne. 1.4 Przedmiot działalności Spółek z Grupy Kapitałowej APLISENS Przedmiotem działalności zagranicznych spółek zależnych jest dystrybucja produktów APLISENS S.A. na swoich rynkach. SOOO APLISENS na Białorusi dysponuje zakładem produkcyjnym, w którym montowane i produkowane są wybrane produkty marki APLISENS wg specyfikacji technicznej i technologii APLISENS S.A. oraz wieloparametryczne przetworniki dedykowane do pracy w odwiertach naftowych. Zagraniczne spółki zależne w Rosji, Ukrainie, Rumunii, Czechach oraz w Niemczech zajmują się dystrybucją produktów APLISENS S.A. na swoich rynkach. 1.5 Opis struktury głównych lokat kapitałowych i głównych inwestycji W I połowie 2016 roku Grupa kontynuowała lokowanie nadwyżek pieniężnych pochodzących z działalności operacyjnej w bezpieczne i płynne krótkoterminowe instrumenty inwestycyjne. Na koniec czerwca 2016 roku. APLISENS S.A. miał ulokowane 7 mln zł na krótkoterminowych lokatach bankowych i 4,9 mln zł w jednostkach funduszu rynku pieniężnego. Ulokowane środki pieniężne zostaną przeznaczone w szczególności na realizację skupu akcji własnych (uchwała nr 25 i 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 8 czerwca 2016 roku) oraz kontynuację realizacji planu inwestycyjnego będącego integralną częścią strategii Grupy na lata przyjętej w dniu 4 marca 2014 roku przez Zarząd i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą. W 2014 roku Grupa rozpoczęła realizację programu inwestycyjnego wynikającego z wymienionej strategii. Zaplanowano wtedy przeznaczyć na inwestycje w okresie kwotę 39,2 mln zł (w kolejnych latach odpowiednio 16,4 mln zł, 13,3 mln zł i 9,5 mln zł) m.in. na wydatki na składniki rzeczowego majątku trwałego, prace badawczo-rozwojowe, nowe technologie, nakłady na zagraniczne spółki dystrybucyjne oraz zwiększenie kapitału obrotowego w poszczególnych spółkach. W 2014 roku, Spółka dominująca poniosła wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 11,19 mln zł, na które składały się w szczególności: nakłady na budowę i wyposażenie fabryki przetworników ciśnienia na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO PARK WISŁOSAN w wysokości 2,65 mln zł nakłady na budowę fabryki w Krakowie 4,89 mln zł zakup maszyn i urządzeń w wysokości 1,78 mln zł badania i rozwój, certyfikaty w wysokości 1,87 mln zł str. 4

6 Dodatkowo spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej APLISENS poniosły wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 3,5 mln zł (głównie na budowę siedziby spółki APLISENS Rosja w wysokości 2,3 mln zł oraz na maszyny i urządzenia pozostałe w kwocie 1,2 mln zł). W 2015 roku Spółka dominująca poniosła wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 9,68 mln zł, na które składały się w szczególności: nakłady na wyposażenie fabryki przetworników ciśnienia na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO PARK WISŁOSAN w wysokości 1,33 mln zł nakłady na wyposażenie fabryki w Krakowie 0,72 mln zł zakup maszyn i urządzeń w wysokości 2,53 mln zł badania i rozwój, certyfikaty w wysokości 1,79 mln zł dokapitalizowanie spółki zależnej w Rosji w wysokości 3,31 mln zł. Dodatkowo spółki zależne poniosły wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 0,7 mln zł, głównie na maszyny i urządzenia. W pierwszym półroczu 2016 roku Spółka dominująca poniosła wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 5,82 mln zł, na które składały się w szczególności: nakłady na wyposażenie fabryki przetworników ciśnienia na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO PARK WISŁOSAN w wysokości 2,45 mln zł zakup maszyn i urządzeń w wysokości 1,89 mln zł badania i rozwój, certyfikaty w wysokości 0,83 mln zł pożyczka udzielona spółce zależnej w Rumunii w wysokości 0,65 mln zł. W lipcu 2016 została dokapitalizowana spółka zależne APLISENS GmbH w kwocie 150 tys. EUR oraz została podpisana umowa na roboty budowlane związane z rozbudową siedziby Spółki przy ul. Morelowej 7 w Warszawie na łączna kwotę 4,6 mln zł. Wszystkie inwestycje zostały sfinansowane w całości ze środków własnych Spółki. 2. Opis działalności Grupy Kapitałowej Emitenta 2.1 Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach APLISENS S.A. jest liderem wśród polskich producentów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby automatyki przemysłowej. W ostatnich latach dzięki aktywnej działalności Spółki na rynkach międzynarodowych, APLISENS zaczął być rozpoznawalny w coraz większej ilości krajów na świecie jako uznany producent urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień i poziomu. Dzięki temu produkty APLISENS są coraz częściej traktowane jako pełnowartościowe odpowiedniki wyrobów światowych liderów z tej branży i stosowane w ich miejsce. Wśród produktów APLISENS S.A. występuje kilkadziesiąt typów różnego rodzaju przetworników i czujników ciśnienia, różnicy ciśnień i poziomu, sond głębokości i poziomu, czujników i przetworników temperatury oraz wiele innych urządzeń. Produkcja Spółki obejmuje również elementy systemów zabezpieczających pojazdy przed kradzieżą paliwa (między innymi sondy do pomiaru poziomu paliwa) wykorzystywane w branży transportowej (TIR-y, lokomotywy, maszyny robocze). Głównymi grupami produktowymi APLISENS S.A. są inteligentne i analogowe przetworniki ciśnienia i temperatury, sondy głębokości i poziomu oraz elementy zabezpieczające pojazdy przed kradzieżą paliwa. Działalność na rynku krajowym APLISENS S.A. prowadzi sprzedaż i zapewnia serwis urządzeń wyprodukowanych w zakładach Spółki działających na terenie Polski w poniższych lokalizacjach: w zakładach w Warszawie produkowany jest pełny asortyment przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień w wersji analogowej i inteligentnej, inteligentne przetworniki temperatury, sondy do pomiaru głębokości i poziomu oraz separatory membranowe. W ww. zakładach wykonywana jest także precyzyjna obróbka elementów i podzespołów mechanicznych ze stali kwasoodpornej, w oddziale zlokalizowanym w Ostrowie Wielkopolskim produkowane są elementy zabezpieczające pojazdy przed kradzieżą paliwa (między innymi sondy do pomiaru poziomu paliwa w zbiornikach samochodów ciężarowych i maszyn roboczych), zasilacze i separatory, w drugim oddziale zlokalizowanym w Ostrowie Wielkopolskim - powstałym w wyniku przejęcia spółki Controlmatica - produkowane są regulatory dwustanowe, siłowniki elektryczne, ustawniki pozycyjne oraz zawory, str. 5

7 w oddziale zlokalizowanym w Krakowie produkowane są czujniki i przetworniki temperatury oraz zwężki pomiarowe (kryzy), w oddziale zlokalizowanym w Radomiu produkowane są przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień w wersji analogowej, inteligentnej oraz sondy głębokości, ponadto produkowane są komponenty, które są wykorzystywane do produkcji w innych zakładach Spółki, przede wszystkim w oddziale w Warszawie. Nieznaczną część produkcji APLISENS S.A. zleca poza swoje struktury. Wybrane komponenty oraz produkty wytwarzane są przez podmioty niezależne od Emitenta według jego typologii technicznej pod marką APLISENS. Niezależni producenci zostali zakwalifikowani jako podwykonawcy APLISENS S.A. w drodze weryfikacji i kontroli jakościowej wytwarzanych urządzeń. Działalność na rynkach zagranicznych Grupa prowadzi działalność produkcyjną, dystrybucyjną i serwisową na Rynkach krajów WNP oraz dystrybucję i serwis na Rynkach Europy Zachodniej. Serwis obejmujący produkty sprzedawane na Rynkach WNP prowadzony jest w spółkach zależnych w Moskwie, na Białorusi i na Ukrainie oraz w Warszawie, natomiast serwis urządzeń sprzedawanych do państw Europy Zachodniej prowadzony jest wyłącznie w zakładzie Emitenta w Warszawie. Rynki Wschodnie W krajach WNP Grupa prowadzi swoją działalność: - w Witebsku na Białorusi - poprzez spółkę zależną SOOO APLISENS (APLISENS Białoruś) zajmującą się produkcją m.in. analogowych przetworników ciśnienia oraz montażem inteligentnych przetworników ciśnienia i separatorów oraz wieloparametryczne przetworniki dedykowane do pracy w odwiertach naftowych. Spółka ta wytwarza we własnym zakresie mechaniczne elementy, obudowy oraz mechaniczne adaptery przyłączy ciśnieniowych, które wykorzystuje dalej do produkcji oferowanych urządzeń. Spółka APLISENS Białoruś sprzedaje produkty Grupy przez wyłącznego dealera na rynku białoruskim - EUROPRIBOR. Dodatkowo APLISENS Białoruś prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny większości produktów sprzedawanych na rynkach wschodnich (również urządzeń produkowanych w zakładach zlokalizowanych w Polsce). Spółka APLISENS Białoruś posiada niezbędne certyfikaty uznawane w większości krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, co znosi bariery formalne dostępu do tych rynków. Produkcja aparatury prowadzona przez APLISENS Białoruś oparta jest o materiały, podzespoły i bazę technologiczną Emitenta. - w Rosji - poprzez spółkę OOO APLISENS z siedzibą w Moskwie (APLISENS Moskwa) zajmującą się dystrybucją i serwisem urządzeń APLISENS. W ostatnim okresie stworzono w spółce laboratoria do sprawdzania w odniesieniu do państwowych wzorców i zgodnie z wymaganiami prawnymi Rosji, produkowanych w Polsce przetworników ciśnienia i temperatury. Aktualnie trwa proces przygotowawczy do uzyskania przez laboratoria akredytacji służb państwowych. Uruchomienie procedury wzorcowania aparatury pomiarowej w spółce znacząco skróci czas przygotowania urządzeń do sprzedaży wewnątrz Rosji, co jest z punktu widzenia klientów końcowych, istotnym elementem wyboru dostawcy. - na Ukrainie poprzez TOV APLISENS-Ter z siedzibą Tarnopolu, która prowadzi działalność w zakresie dystrybucji i serwisu urządzeń APLISENS. Rynki Zachodnie Założona w 2008 roku spółka APLISENS GmbH (APLISENS Niemcy) - zlokalizowana w Heusenstamm w Niemczech (k. Frankfurtu n. Menem) - jest dystrybutorem produktów Grupy na rynkach niemieckojęzycznych. W strategii Emitenta, spółka APLISENS Niemcy będzie - obok funkcji dystrybucyjnych - pełnić funkcje doradcze na rynkach niemieckojęzycznych. Dodatkowo, spółka APLISENS Niemcy została utworzona celem generowania popytu ze strony klientów niemieckojęzycznych na produkty nietypowe i nowe. Serwis gwarancyjny urządzeń sprzedawanych na rynkach zachodnich prowadzony jest w zakładzie w Polsce. W maju 2011 roku została powołana spółka zależna APLISENS CZ s.r.o. z siedzibą w Jičínie (Republika Czeska). Jej celem jest zwiększenie sprzedaży produktów marki APLISENS na rynku czeskim i słowackim. W lipcu 2014 roku została zarejestrowana spółka zależna APLISENS Rumunia S.R.L. z siedzibą w Jassy (Rumunia). Jej celem jest zwiększenie sprzedaży produktów marki APLISENS na rynku rumuńskim. str. 6

8 Struktura i dynamika sprzedaży Grupy w rozbiciu na główne linie produktowe Struktura i dynamika sprzedaży Grupy w rozbiciu na główne linie produktowe w I półroczu 2016 roku wyglądała następująco (dane w tys. zł) Struktura sprzedaży I poł I poł Zmiana Zmiana % Udział I poł Udział I poł Przemysłowa aparatura i elementy automatyki w tym: ,3% 87,8% 86,1% - Aparatura pomiarowa * ,8% 84,3% 80,7% - Systemy zabezpieczeń pojazdów ,3% 3,5% 5,3% Osprzęt pomocniczy do przemysłowej aparatury pomiarowej i elementów automatyki * ,9% 12,2% 13,9% Razem ,1% 100,0% 100,0% Grupa odnotowała w I półroczu 2016 roku wzrost sprzedaży o ponad 3 mln zł (7,1%) w stosunku do I półrocza 2015 roku. Wartość sprzedaży Grupy w segmencie przemysłowej aparatury pomiarowej i elementów automatyki wzrosła w I połowie 2016 roku o ponad 3,4 mln zł (9,3%) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost sprzedaży nastąpił w większości kluczowych grupach produktowych. Znaczący wzrost o 11,8% odnotowano, w segmencie aparatury pomiarowej, której sprzedaż jest realizowana zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznych. W I półroczu 2016 roku wartość sprzedaży systemów zabezpieczeń pojazdów spadła o 673 tys., co przekłada się na spadek sprzedaży o 29,3% w porównaniu do I półrocza 2015 roku. W I połowie 2016 roku odnotowano spadek sprzedaży na segmencie osprzętu pomocniczego do przemysłowej aparatury pomiarowej i elementów automatyki. Sprzedaż w ww. linii produktowej spadła o 5,9% w porównaniu do wyników sprzedaży w I połowie 2015 roku. *W celu lepszego odzwierciedlenie rzeczywistej struktury sprzedaży na główne linie produktowe do segmentu automatyki pomiarowej zostały włączone usługi, które dotychczas znajdowały się w segmencie osprzętu pomocniczego do przemysłowej aparatury pomiarowej i elementów automatyki. W związku z tym, dane porównawcze za I półrocze 2015 roku uległy zmianie: (1,46 mln zł z segmentu osprzęt pomocniczy zostało zaprezentowane jako sprzedaż w segmencie automatyka pomiarowa). 2.2 Rynki zbytu Grupa Kapitałowa APLISENS prowadzi działalność na rynku aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA). Największą dynamikę sprzedaży w I półroczu 2016 roku Grupa odnotowała na rynkach Unii Europejskiej wzrost sprzedaży o 28,4% w stosunku do I półrocza 2015 roku, tj. wzrost o 1,9 mln zł. W pierwszym półroczu 2016 roku udział sprzedaży eksportowej na rynki Unii Europejskiej wzrósł do 18,7 % (z 15,6 % na koniec pierwszego półrocza 2015 roku). Tendencja wzrostu na rynkach UE powinna zostać utrzymana również w kolejnych kwartałach. Wszystkie spółki zależne Grupy działające na rynkach Unii Europejskiej w I półroczu 2016 roku odnotowały wzrost przychodów w stosunku do I półrocza 2015 roku. Spółka zależna APLISENS GmbH zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o prawie 25% tj. wzrost o 0,39 mln zł do wartości 1,97 mln zł, sprzedaż spółki APLISENS Czechy wzrosła o prawie 46% tj. o 0,16 mln zł do wartości 0,51 mln zł, natomiast przychody ze sprzedaży APLISENS Rumunia wzrosły o 377,6% tj. o 1,7 mln zł do wartości 2,15 mln zł w stosunku do analogicznego okresu w 2015 roku. Rynek krajów WNP odnotował 16,7% wzrost w I półroczu 2016 roku w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wraz ze wzrostem sprzedaży na rynkach WNP, ich udział w sprzedaży ogółem wzrósł do 38,6% w ogóle sprzedaży Grupy. Spółka zależna APLISENS Rosja w I półroczu 2016 odnotowała sprzedaż na poziomie 8,5 mln zł, co daje wzrost o 37,4% w stosunku do I półrocza roku ubiegłego. W tym okresie rubel rosyjski osłabił się o 11%. Spółka APLISENS Rosja odnotowała w omawianym okresie dodatni wynik finansowy podlegający konsolidacji w wysokości 0,37 mln zł. str. 7

9 Sprzedaż spółki zależnej APLISENS Białoruś w I półroczu 2016 wyniosła 2,6 mln zł, co daje spadek o 19,8% w stosunku do I półrocza 2015 roku. Spadek przychodów ze sprzedaży w spółce zależnej na Białorusi spowodowany jest m.in. ponad 20% spadkiem wartości rubla białoruskiego. Pomimo tego spadku, Spółka APLISENS Białoruś w okresie 6 miesięcy roku 2016 odnotowała dodatni wynik finansowy podlegający konsolidacji w wysokości 0,27 mln zł. Dobre wyniki sprzedaży, pomimo osłabienia się hrywny ukraińskiej o ponad 11% w stosunku do I półrocza 2015, osiągnęła spółka zależna APLISENS Ukraina, która zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 30% tj. wzrost o 0,19 mln zł do wartości 0,84 mln zł, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W ocenie Zarządu, powyższe wzrosty wynikają z powiększenia udziału Grupy APLISENS na rynku krajów WNP, między innymi, dzięki intensywnym działaniom marketingowym nakierowanym na pozyskanie nowych klientów przede wszystkim z branż nie związanych z wydobyciem i przerobem ropy naftowej i gazu. Przy względnej stabilizacji cen ropy i gazu, poprawie sytuacji gospodarczej Rosji oraz stabilizacji politycznej na Ukrainie, Zarząd oczekuje wzrostów sprzedaży na rynkach WNP. Na rynku krajowym Grupa odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 10,1%. Spadek sprzedaży nastąpił zarówno w segmencie automatyki przemysłowej jak i w segmencie systemów zabezpieczeń pojazdów. Udział sprzedaży na rynek krajowy w sprzedaży Grupy spadł z 44,4% w I połowie 2015 roku do 37,3% w I półroczu 2016 roku. Czynnikiem negatywnie wpływającym na poziom sprzedaży na rynku krajowym jest przejściowy brak dopływu funduszy unijnych, co odbija się negatywnie na wielkości zamówień z branż związanych z gospodarka wodną i ochroną środowiska. Ten negatywny czynnik utrzymywać się będzie co najmniej do końca bieżącego roku. Według kryterium geograficznego, wartość sprzedaży Grupy na pozostałych rynkach w I połowie 2016 roku wzrosła o 27,7% w stosunku do tego samego okresu roku 2015 i stanowiła 5,5% całej sprzedaży Grupy w I półroczu W związku z tym, że Spółka APLISENS S.A. realizuje znaczącą część swojej sprzedaży na rynki krajów WNP poprzez współpracującą z nią spółkę logistyczną M-System Sp. z o.o. mającą siedzibę w kraju, sposób prezentacji tej sprzedaży przyjęty w sprawozdaniach finansowych APLISENS S.A., jako sprzedaży krajowej nie odzwierciedla rzeczywistego jej charakteru (jest to w rzeczywistości eksport). Zarówno w powyższym omówieniu jak i w tabeli poniżej zaprezentowano geograficzną strukturę sprzedaży Grupy z uwzględnieniem sprzedaży za pośrednictwem spółki logistycznej jako sprzedaży eksportowej: Struktura i dynamika sprzedaży Grupy według rynków geograficznych, (dane w tys. zł) Sprzedaż wg rynków I poł I poł Zmiana Zmiana % Udział I poł Udział I poł Kraj - automatyka przemysłowa ,5% 34,5% 39,9% Kraj - systemy zabezpieczeń pojazdów ,0% 2,8% 4,5% Kraj łącznie ,1% 37,3% 44,4% Rynki WNP * ,7% 38,6% 35,4% Unia Europejska ,4% 18,7% 15,6% Pozostałe ,7% 5,5% 4,6% Eksport łącznie ,9% 62,7% 55,6% Razem ,1% 100,0% 100,0% Uwaga: (*) sprzedaż do spółki logistycznej prezentowana jako sprzedaż na Rynki WNP W I półroczu 2016 roku 62,7% sprzedaży trafiło na rynki zagraniczne, przy czym udział rynków Unii Europejskiej wyniósł 18,7% wartości sprzedaży Grupy ogółem i zwiększył się o 3,1 punktów procentowych w stosunku do analogicznego okresu roku Intencją Zarządu APLISENS S.A. jest systematyczne zwiększanie wolumenu sprzedaży oraz udziału w wybranych rynkach zagranicznych. Udział rynków WNP w sprzedaży ogółem Grupy wyniósł 38,6% w I półroczu 2016 roku, co daje wzrost o 3,2 punkty procentowe w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Sprzedaż na rynek krajowy spadła o 10,1 % w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku. Sezonowość sprzedaży Ze względu na specyfikę sprzedawanych przez Grupę produktów, wykorzystywanych w różnorodnych instalacjach przemysłowych do pomiaru, monitorowania ciśnienia oraz temperatury, sprzedaż produktów Grupy cechuje się sezonowością str. 8

10 związaną z wykonywaniem napraw i modernizacji instalacji przemysłowych głównie w sezonie wiosenno-letnim. Zgodnie z dotychczas obowiązującym trendem, kwartał II 2016 roku był lepszy pod względem sprzedaży niż I kwartał. Poniższy diagram prezentuje korelację kwartalnej sprzedaży Grupy (w tys. zł) z okresem kalendarzowym w latach : I kw. II kw Sprzedaż Kwartalna - Grupa Aplisens (w tys. zł) III kw. IV kw. I kw. II kw III kw. IV kw. I kw. II kw III kw. IV kw. I kw. II kw III kw. IV kw. I kw. II kw Struktura sprzedaży Grupy według kwartałów w 2016 roku, (dane w tys. zł) Sprzedaż wg rynków II kw I kw Zmiana Zmiana % Kraj, w tym: ,9% Kraj - automatyka przemysłowa ,4% Kraj - systemy zabezpieczeń pojazdów ,1% Rynki WNP * ,9% Unia Europejska ,3% Pozostałe ,4% Eksport łącznie ,0% Razem ,0% Uwaga: (*)sprzedaż do spółki logistycznej prezentowana jako sprzedaż na Rynki WNP Powyższa tabela oraz wykres potwierdzają sezonowość sprzedaży Grupy APLISENS. 2.3 Źródła zaopatrzenia w materiały do produkcji i usługi Głównymi materiałami wykorzystywanymi do produkcji przez zakłady produkcyjne Grupy są: - stal kwasoodporna - części elektroniczne - czujniki krzemowe - odlewy z aluminium i ze stali kwasoodpornej, - kable i złącza elektryczne, przepusty - komponenty chemiczne, lakiery, silikony i inne Głównym źródłem zapatrzenia w w/w materiały są liczne polskie i międzynarodowe hurtownie wyspecjalizowane w poszczególnych asortymentach. Część towarów kupowana jest bezpośrednio u producentów lub ich bezpośrednich str. 9

11 przedstawicieli. Zasadniczo nie występuje uzależnienie od jednego dostawcy. Jedynie wąska grupa komponentów takich jak konkretne układy scalone, procesory czy niektóre typy czujników krzemowych jest wytwarzana przez pojedynczych producentów, a znalezienie zamienników o porównywalnej funkcjonalności i jakości wykonania może być utrudnione lub długotrwałe. W tym wypadku występuje częściowe uzależnienie od dostawców. Zastąpienie dotychczasowych dostawców innymi jest możliwe, ale wiązać się to może z przejściowym wzrostem kosztów związanym z zaopatrzeniem w konkretne elementy. W tym miejscu należy jednak nadmienić, iż Spółka ma możliwości samodzielnego modyfikowania wyrobów w celu wykorzystywania łatwiej dostępnych zamienników. Spółka wykorzystuje do produkcji odlewy z aluminium i ze stali kwasoodpornej oraz wtryski wykonane z tworzyw sztucznych. Na rynku jest wielu dostawców tego typu usług jednak formy odlewnicze i wtryskowe będące własnością spółki są przystosowane do konkretnych maszyn znajdujących się u kooperantów. Przeniesienie ich do innych firm jest możliwe, ale długotrwałe w związku z koniecznością dostosowania ich do innych maszyn. W przypadku nieplanowanej konieczności zmiany kooperanta może to zakłócić ciągłość produkcji zwiększając jednocześnie koszty. APLISENS S.A. nie podpisuje umów wieloletnich na dostawy. W celu zachowania dużej elastyczności i optymalizacji kosztów zakupu poszczególne dostawy negocjowane są z kilkoma kwalifikowanymi dostawcami. 2.4 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi W okresie sprawozdawczym Spółka dominująca zawierała transakcje z podmiotami powiązanymi, były to jednak transakcje o typowym dla działalności Spółki i Grupy charakterze i zawierane były na warunkach rynkowych. Dnia 4 stycznia 2016 roku Zarząd podjął uchwałę nr 2016/01/02 w sprawie udzielenia pożyczki dla rumuńskiej spółki zależnej APLISENS S.R.L. (o której mowa w pkt. 1.1) w wysokości 150 tys. EUR i terminem spłaty całości do 31 grudnia 2020 roku. Tego samego dnia została podpisana umowa pożyczki. Oprocentowanie ustalone zostało na poziomie 0,5% w skali roku z okresem płatności odsetek co pół roku, z zaznaczeniem, że pierwsza rata odsetkowa zostanie zapłacone w dniu 1 lipca 2017 roku. Przelew całego kapitału pożyczki został wykonany w dniu 8 stycznia 2016 roku. Ponadto, po zakończeniu okresu sprawozdawczego w lipcu 2016, Zarządu APLISENS S.A. podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce zależnej APLISENS Niemcy (o której mowa w pkt. 1.1). W lipcu 2016 Spółka dominująca dokonała płatności w kwocie 150 tys. EUR na poczet podwyższenia kapitału zakładowego w wymienionej spółce zależnej. 2.5 Zaciągnięte i wypowiedziane w okresie sprawozdawczym umowy kredytów i pożyczek. W opisywanym okresie APLISENS S.A. ani spółki zależne nie zaciągały ani nie spłacały kredytów lub pożyczek. 2.6 Udzielone pożyczki Udzielona pożyczka spółce zależnej APLISENS S.R.L. z siedzibą w Rumunii została opisana w punkcie Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje Na dzień 30 czerwca 2016 roku, APLISENS S.A. posiadał następujące gwarancje bankowe: gwarancję bankową z dnia 1 sierpnia 2014 roku, z kolejnymi aneksami, na kwotę 37,8 tys. zł, z terminem do 30 sierpnia 2019 roku z tytułu zabezpieczenia dobrego wykonania kontraktu gwarancję bankową z dnia 1 kwietnia 2016 roku z tytułu zabezpieczenia dobrego wykonania umowy handlowej o wartości 8,9 tys. EUR (tj. 38,2 tys. zł.) ważnej do dnia 31 marca 2017 roku. Opis pozycji pozabilansowych znajduje się w pkt niniejszego sprawozdania. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem APLISENS S.A. ani jednostka od niej zależna nie udzieliła poręczeń kredytów, pożyczek lub gwarancji, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. str. 10

12 2.8 Umowy handlowe o znaczącym dla działalności Grupy Kapitałowej charakterze W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd powziął informację o osiągnięciu przez łączną wartość zamówień zrealizowanych pomiędzy APLISENS S.A., a M-System Sp. z o.o. (M-System) w ramach realizacji Umowy o pośrednictwo w eksporcie (Umowa) kwoty 12,78 mln zł, co stanowiło przekroczenie równowartości 10% kapitałów własnych Emitenta i wypełniało tym samym stosowane przez Spółkę kryterium umowy znaczącej (raport bieżący nr 19/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku). O poprzednim przekroczeniu łącznej wartości zamówień zrealizowanych w ramach Umowy równowartości 10% kapitałów własnych Spółki, Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 29/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku. Z kolei o zawarciu Umowy o pośrednictwo oraz aneksu do tej Umowy, a także o szczegółowym warunkach ww. umowy Emitent informował w treści odpowiednio raportu bieżącego nr 18/2011 z dnia 8 września 2011 roku oraz nr 6/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku. Zamówieniami o najwyższej wartości zrealizowanymi od dnia przekazania raportu bieżącego nr 29/2014 był pakiet trzydziestu trzech zamówień na dostawę przez Emitenta urządzeń marki APLISENS obejmujących przetworniki ciśnienia, czujniki temperatury i sondy z dnia 18 grudnia 2015 roku o łącznej wartości 0,56 mln zł. W dniu 16 października 2015 roku (RB 36/2015) Emitent poinformował, że prowadził negocjacje w sprawie zawarcia umowy na jednorazową dostawę specjalizowanych urządzeń do pomiaru ciśnienia, o wartości rzędu mln zł, dla kontrahenta z Unii Europejskiej. Emitent ocenił informację za istotną ze względu na wielkość negocjowanego kontraktu, znacznie przekraczającą wielkości odrębnych kontraktów realizowanych dotychczas przez Emitenta. Podpisanie umowy z kontrahentem uzależnione było m.in. od wynegocjowania przez niego kontraktu ze stroną trzecią, w którego realizacji miałby uczestniczyć Emitent jako poddostawca. W dniu 24 maja 2016 roku (RB 30/2016) Emitent poinformował, że otrzymał od kontrahenta informację na temat obecnego statusu projektu. Wskazano, iż kontrahent nie otrzymał zamówienia od strony trzeciej oraz aktywność kontrahenta w tym zakresie była ostatnio niska i uległa zawieszeniu. Kontrahent wskazał, iż w odniesieniu do projektu perspektywy otrzymania zamówień w najbliższej przyszłości są niskie, a dyskusje nie są prowadzone. 3. Prezentacja sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta 3.1 Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółka dominująca i Grupa Kapitałowa sporządzają swoje sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Walutą sprawozdawczą i funkcjonalną jest złoty polski (PLN). Podstawą wyceny bilansowej i przygotowywanych sprawozdań jest założenie kontynuacji działalności spółki dominującej i spółek zależnych. Szczegółowe zasady i sposób sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały omówione w Informacji dodatkowej do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półroczne 2016 roku, publikowanego w ramach niniejszego raportu półrocznego. 3.2 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w śródrocznym sprawozdaniu finansowym Najważniejsze wyniki finansowe Grupy Kapitałowej APLISENS S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku ukształtowały się na następujących poziomach: Przychody netto ze sprzedaży : tys. zł wzrost o 7,1 % r/r. Zysk netto : tys. zł - wzrost o 13,5% r/r. EBIT : tys. zł - wzrost o 2,2% r/r. Rentowność EBITDA : 25,6 %, wobec 26,3% w I połowie 2015 roku Rentowność operacyjna : 19,1%, wobec 20,1% w I połowie 2015 roku Stan środków pieniężnych na koniec okresu: tys. zł wobec tys. zł na koniec I półrocza 2015 r. str. 11

13 Podstawowe wielkości finansowe Grupy za I półrocze 2016 i I półrocze 2015 roku zaprezentowane zostały w poniższej tabeli: Wyszczególnienie tys. zł struktura (%) tys. zł struktura (%) Zmiana (%) 1. Przychody netto ze sprzedaży ,0% ,0% 7,1% 2. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów ,2% ,4% 10,3% 3. Zysk brutto ze sprzedaży ,8% ,6% 1,9% 4. Pozostałe przychody operacyjne 462 1,0% 417 1,0% 10,8% 5. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu ,3% ,9% 3,1% 6. Pozostałe koszty operacyjne 637 1,4% 706 1,6% -9,8% 7. Zysk z działalności operacyjnej ,1% ,1% 2,0% 8. Przychody finansowe 868 1,9% ,1% -35,3% 9. Koszty finansowe 0 0,0% ,4% -100,0% 10. Zysk z działalności gospodarczej ,0% ,8% 8,4% 11. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 12. Zysk brutto ,0% ,8% 8,4% 13. Podatek dochodowy ,2% ,8% -11,0% 14. Zyski mniejszości 145 0,3% 178 0,4% -18,5% 15. Zysk netto ,5% ,6% 13,5% Wynik EBITDA ,6% ,3% 4,1% Marża netto 17,5% 16,6% 5,8% Przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły w I połowie 2016 roku 45,9 mln zł i wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 7,1%. Wzrost przychodów ze sprzedaży został zrealizowany dzięki wzrostom sprzedaży w segmencie automatyki pomiarowej (patrz pkt. 2.1) oraz wzrostom sprzedaży eksportowej (patrz pkt. 2.2). Wzrost kosztów sprzedanych produktów i towarów o 10,3% w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wynika ze wzrostu udziału sprzedaży eksportowej w ogóle sprzedaży Grupy, którą cechuje co do zasady niższa marżowość niż sprzedaż na rynek krajowy. Koszty sprzedaży i zarządu w analizowanym okresie wzrosły o 3,1 % w stosunku do I połowy 2015 roku. Wzrost ten jest związany z wzrostem przychodów ze sprzedaży. Wynik z działalności operacyjnej w I półroczu 2016 roku wzrósł o 2,0%, tj. o 193 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. W kosztach operacyjnych Grupy ujęto koszt programu motywacyjnego o wartości 494 tys. zł. Koszt tego programu w pierwszym półroczu 2015 roku wyniósł 397 tys. zł. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej praktycznie nie uległ zmianie w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2016 Grupa odnotowano stratę w wysokości -175 tys. zł, natomiast za I półrocze 2015 roku Grupa wykazała -289 tys. zł straty. Na działalności finansowej Grupa odnotowała w I półroczu 2016 roku zysk w wysokości 868 tys. zł, co daje wzrost o 555 tys. zł w porównaniu do I półrocza w roku ubiegłym. W przychodach finansowych ujęto dodatnie różnice kursowe zrealizowane w trakcie półrocza oraz wyceny bilansowe na dzień roku. Spółka dominująca zanotowała dodatni wynik na działalności finansowej w kwocie 489 tys. zł, w tym 110 tys. z tytułu odsetek od aktywów finansowych. Wynik spółki zależnej w Rosji na działalności finansowej wyniósł 340 tys. zł. W I połowie 2016 roku Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości tys. zł, co oznacza wzrost o 13,5% w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku. Marża netto za I półrocze 2016 roku wyniosła 17,5% i wzrosła o 0,9 pp. w stosunku do I półrocza 2015 roku, co jest efektem korzystania z ulgi podatkowej w postaci zwolnienia z opodatkowania dochodu wypracowanego w zakładzie w Radomiu, który położony jest na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. str. 12

14 3.3 Prognozy wyników finansowych APLISENS S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych dla Spółki i dla Grupy Kapitałowej na 2016 rok. 3.4 Zarządzanie zasobami finansowymi W I połowie 2016 roku, podobnie jak w poprzednich latach, Grupa realizowała politykę finansowania swojej działalności z kapitału własnego i akumulowanych zysków. W efekcie osiąganej wysokiej rentowności sprzedaży i wysokim wskaźnikom płynności zdolność Grupy do obsługi zobowiązań bieżących i związanych z realizowanymi inwestycjami jest wysoka i nie ma ryzyka wystąpienia trudności płatniczych w przewidywalnej przyszłości. Planowany skup akcji własnych oraz inwestycje Grupy wynikające z przyjętej w pierwszej połowie 2014 roku Strategii Grupy na lata są zbilansowane z posiadanymi środkami. W razie potrzeby, dzięki osiąganym dobrym wynikom finansowym i brakiem zadłużenia, Grupa ma możliwość skorzystania także z ewentualnego finansowania bankowego. 3.5 Informacja o instrumentach finansowych Ryzyko kursowe związane z realizowaniem części przychodów Grupy w walutach obcych (eksport) jest kompensowane zakupami części materiałów, surowców i komponentów oraz zakupami inwestycyjnymi, realizowanymi także w walutach obcych: import oraz zakupy krajowe powiązane z walutami obcymi (EUR, USD, GBP). APLISENS S.A. realizuje strategię minimalizowania ryzyka kursowego poprzez stosowanie hedgingu naturalnego, na co pozwala zbilansowanie znaczącej części wpływów z eksportu zakupami dokonywanymi w walutach obcych. Wypracowywane okresowo nadwyżki walut APLISENS S.A. sprzedaje w okazjonalnych transakcjach realizując zasadę sprzedaży walut po możliwie najkorzystniejszym kursie w krótkim horyzoncie czasowym, a w przypadku niedoboru waluty jest ona kupowana po możliwie najkorzystniejszym kursie. W I połowie 2016 roku, ze względu na posiadane nadwyżki w walucie EUR, były wykonywane transakcje sprzedaży waluty. Dostawy do zagranicznych spółek zależnych i ich sprzedaż na lokalnych rynkach wyrażone są w EURO i nie kreują dodatkowego ryzyka kursowego. Spółka Dominująca i spółki zależne nie korzystały z instrumentów pochodnych typu opcje walutowe czy transakcje terminowe. 3.6 Czynniki i zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynik W ocenie Zarządu w I półroczu 2016 roku nie zaistniały zdarzenia o nietypowym charakterze mające istotny wpływ na wyniki Grupy. 3.7 Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe W dniu 8 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok Na mocy ww. uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanowiło zysk netto za 2015 rok w wysokości ,10 złotych przeznaczyć : w kwocie ,64 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, w kwocie ,46 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,26 zł na jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki ustaliło dzień dywidendy na 8 lipca 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 22 lipca 2016 roku. O podjęciu ww. uchwały Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 34/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku. W dniu 8 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub odsprzedaży oraz uchwałę w sprawie sposobu realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2015 poprzez wydanie osobom uprawnionym oraz Prezesowi Zarządu nabytych przez Spółkę akcji, str. 13

15 w ramach skupu akcji własnych. Warunki nabycia akcji własnych zostały opisane poniżej w pkt. 7.1 Struktura kapitału zakładowego. O podjęciu ww. uchwał Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 33/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku. 3.8 Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych W okresie od 11 do 28 stycznia 2016 r. Spółka dominująca dokonała zbycia łącznie akcji własnych o wartości nominalnej ,60 zł, stanowiących 1,6% jej kapitału zakładowego i upoważniających do 1,6% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po cenie 5,76 zł za jedną akcję. Zbycie nastąpiło w ramach realizacji "Programu Motywacyjnego na lata dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A." stanowiącego załącznik do uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 26 maja 2015 roku, w związku z wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok Informacja o ustaleniu ceny nabycia akcji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego została opublikowana w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2016 w dniu 5 stycznia 2016 roku. Przed dokonaniem zbycia ww. akcji Spółka posiadała akcji własnych, stanowiących 1,7% kapitału zakładowego i upoważniających do głosów stanowiących 1,7% głosów ogółem. Po zbyciu ww. akcji Spółka dominująca na dzień publikacji niniejszego raportu posiada akcji własnych upoważniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wpływy z tytułu nabycia akcji przez uprawnionych pracowników oraz Zarząd wyniosły tys. zł. 3.9 Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu oraz główne parametry finansowe Grupy Wielkość i struktura aktywów AKTYWA tys. zł * struktura (%) tys. zł struktura (%) Zmiana (%) tys. zł * struktura (%) A. Aktywa trwałe ,9% ,5% 5% ,4% A I. Wartości niematerialne i prawne ,8% 8 717* 6,3% 2% 8 427* 6,1% A II. Rzeczowe aktywa trwałe ,4% ,9% 4% ,9% A III. Inwestycje długoterminowe 772 0,5% 772 0,6% 0% 772 0,6% A IV. Inwestycje długoterminowe 664 0,4% - - A. V. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,8% ,8% 7% ,8% B. Aktywa obrotowe ,1% ,5% 17% ,6% B I. Zapasy ,6% ,0% 3% ,3% B II. Należności krótkoterminowe ,6% ,0% 26% ,7% B III. Inwestycje krótkoterminowe ,5% ,3% 34% ,1% B IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 597 0,4% 170* 0,1% 251% 711* 0,5% Aktywa razem: % % 10% % * Zmiana w pozycjach Wartości niematerialne i prawne oraz Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień oraz wynika ze zmian w prezentowaniu niezakończonych prac rozwojowych, które od bieżącego okresu sprawozdawczego prezentowane są w pozycji Wartości niematerialne i prawne, a dotychczas były prezentowane w pozycji Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Dokładny opis dokonanych zmian prezentacyjnych znajduje się w Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w punkcie IX. str. 14

16 Wartość aktywów Grupy wynosiła na dzień 30 czerwca 2016 roku 153,4 mln zł i zwiększyła się w ciągu I połowy 2016 roku o 10% w stosunku do 31 grudnia 2015 roku. Największą zmianą w obrębie aktywów trwałych był wzrost pozycji rzeczowe aktywa trwałe o 4%, tj. o 3 mln zł. Wzrost ten jest efektem dokonywanych przez Grupę w I półroczu 2016 roku zakupów i inwestycji. W pierwszym półroczu 2016 nastąpił wzrost wartości aktywów obrotowych o 10,1 mln zł, głównie na pozycji inwestycje krótkoterminowe o 34% (wzrost o 4,86 mln zł środków pieniężnych i pozostałych aktywów finansowych) w stosunku do wartości aktywów na dzień Wraz ze wzrostem przychodów w I półroczu 2016 roku odnotowano również wzrost zapasów o 3% (w tym wzrost otwartych zleceń produkcyjnych na dzień o 1 mln zł w stosunku do końca roku 2015) oraz należności krótkoterminowych o 26% (wzrost o 3,93 mln zł). W I połowie 2016 roku nastąpił wzrost na pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe o 251% tj. o kwotę 0,42 mln zł. Wielkość i struktura pasywów PASYWA tys. zł struktura (%) tys. zł struktura (%) Zmiana (%) tys. zł struktura (%) A. Kapitał własny ,8% ,7% 6% ,3% A I. Kapitał zakładowy ,7% ,9% 0% ,9% A II. Kapitał zapasowy ,0% ,5% 0% ,6% A III. Akcje własne ,1% ,3% -96% ,4% A III. Pozostałe kapitały rezerwowe ,3% ,9% 9% ,2% A IV. Różnice kursowe z przeliczenia ,4% ,2% -29% ,3% A V. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,0% ,1% -3% ,1% A VI. Zysk (strata) netto ,3% ,8% -41% ,1% B. Kapitał mniejszości ,8% 970 0,7% 23% 796 0,6% C. Zobowiązania długoterminowe 679 0,4% 661 0,5% 3% 686 0,5% C I. Rezerwy na zobowiązania 676 0,4% 658 0,5% 2,7% 683 0,5% C II. Zobowiązania długoterminowe 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% C III. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 0,0% 3 0,0% 0% 3 0,0% D. Zobowiązania krótkoterminowe ,0% ,1% 94% ,7% D I. Rezerwy na zobowiązania 356 0,2% 356 0,3% 0% 453 0,3% D II. Zobowiązania krótkoterminowe ,7% ,8% 99% ,3% D III. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 78 0,1% 76 0,1% 3% 49 0,0% Pasywa razem: % % 10% ,0% Suma pasywów I półroczu 2016 roku zwiększyła się o 14,2 mln zł głównie jako efekt wzrostu kapitału własnego oraz zobowiązań krótkoterminowych. Zmiany w kapitale własnym Grupy wynikają głównie z wydania w styczniu 2016 roku akcji własnych w ramach Programu Motywacyjnego za rok 2015 oraz wyniku na przeliczeniu sprawozdań konsolidowanych spółek zależnych. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych wynika ze wzrostu zobowiązań z tytułu wypłaty dywidendy za rok 2015, która została wypłacona dnia 22 lipca 2016 roku. Poza wyżej opisanymi, w obrębie pasywów nie zaszły inne istotne zmiany lub przesunięcia. str. 15

17 Przepływy środków pieniężnych Pozycja rachunku przepływów (tys. zł.) I Połowa 2016 roku I Połowa 2015 roku A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C) E. Środki pieniężne na początek okresu F. Środki na koniec okresu : W I połowie 2016 roku przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 9,3 mln zł i były wyższe o 5,4 mln. zł od przepływów pieniężnych osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku. Na wzrost ten ma wpływ między innymi : wzrost stanu zobowiązań handlowych o 3,2 mln zł, w tym 2,5 mln zł to wzrost zobowiązań spółki zależnej w Rosji nadpłata z tytułu podatku dochodowego za rok 2015 w Spółki dominującej w wysokości 1 mln zł, która została rozliczona z bieżącymi zaliczkami w pierwszym półroczu 2016 roku. Przepływy z działalności inwestycyjnej były o 3,8 mln zł wyższe w I półroczu roku 2016 w stosunku do analogicznego okresu w 2015 roku i wyniosły 7,4 mln zł. Poniesione wydatki w działalności inwestycyjnej to : nakłady na wyposażenie fabryki przetworników ciśnienia na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO PARK WISŁOSAN w wysokości 2,45 mln zł zakup maszyn i urządzeń w wysokości 1,89 mln zł badania i rozwój, certyfikaty w wysokości 0,83 mln zł pożyczka udzielona spółce zależnej w Rumunii w wysokości 0,65 mln zł wzrost inwestycji w krótkoterminowe aktywa finansowe w wysokości 1,58 mln zł. Przepływy z działalności finansowej wyniosły 1,2 mln zł w związku z nabyciem akcji APLISENS S.A. przez osoby uprawnione i Prezesa Zarządu w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za 2014 rok. W I połowie roku 2016 wartość środków pieniężnych zwiększyła się o 9,1 mln zł w stosunku do I połowy 2015 roku. Wybrane wskaźniki finansowe Wskaźniki płynności I Połowa 2016 roku I Połowa 2015 roku Wskaźnik płynności bieżącej 5,1 4,7 Wskaźnik płynności szybkiej 2,8 2,0 Wskaźnik środków pieniężnych 1,0 0,4 Wskaźniki rentowności I Połowa 2016 roku I Połowa 2015 roku Rentowność netto sprzedaży 17,5% 16,6% Stopa zwrotu z kapitałów (ROE) 10,6% 10,4% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 9,6% 9,4% str. 16

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 46/III-30/2016 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 kwietnia 2016 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 18/III-10/2014 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 21 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens 05 03 2014, Warszawa 2 Skład akcjonariatu na dzień 05.03.2014r. 3 Sezonowość przychodów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 18/IV-10/2017 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 kwietnia 2017 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, maj 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS. za okres sprawozdawczy Warszawa, 20sierpnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS. za okres sprawozdawczy Warszawa, 20sierpnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS za okres sprawozdawczy 01.01.13 30.06.13 Warszawa, 20sierpnia 2013 roku Spis treści 1. Organizacja Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 1.1 Opis

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI APLISENS S.A. W 2015 ROKU. Warszawa, 09 marca 2016 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI APLISENS S.A. W 2015 ROKU. Warszawa, 09 marca 2016 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI APLISENS S.A. W 2015 ROKU Warszawa, 09 marca 2016 roku Spis treści 1. Powiązania organizacyjne i kapitałowe APLISENS S.A.... 4 1.1 Podstawowe informacje o APLISENS S.A....

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO 30.09.2017 R. (III KWARTAŁ 2017 R.) Jaworzno 10.11.2017 r. Raport okresowy za III kwartał 2017

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI APLISENS S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI APLISENS S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI APLISENS S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 5 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE I KAPITAŁOWE APLISENS S.A.... 4 1.1 Podstawowe informacje o APLISENS S.A....

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma:

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Urządzenia techniczne i

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R. (I KWARTAŁ 2016 R.) Jaworzno 10.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

INTERSPORT POLSKA S.A.

INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks nr 1 Prospekt emisyjny INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks numer 1 do Prospektu Emisyjnego INTERSPORT POLSKA S.A. z siedzibą w Cholerzynie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 sierpnia

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

PROJPRZEM S.A. Raport kwartalny SA-Q III/2005 Informacja dodatkowa w tys. zł

PROJPRZEM S.A. Raport kwartalny SA-Q III/2005 Informacja dodatkowa w tys. zł Sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2005 roku PROJPRZEM S.A. przygotowała zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Bardziej szczegółowo

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2012 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r.

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I półrocze 2012 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, sierpień 2012 roku

Wyniki finansowe za I półrocze 2012 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, sierpień 2012 roku Wyniki finansowe za I półrocze 2012 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, sierpień 2012 roku Aplisens to producent kompleksowych rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolnopomiarowej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo