Zarządzenie Nr 19/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 października 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 19/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 października 2011 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 19/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad korzystania z samochodu służbowego Działając na podstawie 13, ust. 1 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu zarządzam, co następuje: 1 Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o: 1. kierowcy należy przez to rozumieć stanowisko pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu, któremu powierzono na stałe wykonywanie obowiązków kierowcy lub stanowisko któremu w ramach stanowiska pracy, na które ten pracownik został zatrudniony, powierzono wykonywanie obowiązków kierowcy w ramach zastępstwa, podczas nieobecności kierowcy, któremu na stałe powierzono wykonywanie obowiązków kierowcy; 2. dyspozytorze należy przez to rozumieć stanowisko pracy ds. administracyjno gospodarczych lub inne stanowisko pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu, któremu zlecono zadania dyspozytora samochodu służbowego w PUP; 3. PUP należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu; 4. Dyrektorze PUP - należy przez to rozumieć Dyrektora PUP w Przemyślu, a także Zastępcę Dyrektora PUP w czasie nieobecności Dyrektora PUP Wszystkie operacje i zdarzenia związane z gospodarką samochodową w PUP powinny być dokumentowane dla celów kontroli przebiegu eksploatacji pojazdu oraz finansowo księgowych. 2. Stosownie do obowiązującego w PUP w Przemyślu Rzeczowego Wykazu Akt do obowiązku dyspozytora należy prowadzenie następującej dokumentacji: a. Teczki spraw oznakowane symbolami: PO 0210 Przepisy dot. gospodarki samochodowej kat. B 10, PO 2300 Eksploatacja własnych środków transportowych kat. B 5, PO 2331 Garaże dla własnych pojazdów kat. B 5. b. Rejestr kart drogowych (zał. Nr 2) stanowiący część składową teczki PO 2300 i w niej zarejestrowany. c. Miesięczna karta zużycia paliwa (zał. Nr 3) przechowywane w teczce PO 2300 dostosowana do potrzeb i warunków eksploatacyjnych pojazdów w PUP. d. Miesięczne sprawozdanie z obrotu materiałów pędnych (zał. Nr 4) przechowywane w teczce PO Kierownicy komórek organizacyjnych PUP w Przemyślu ubiegający się o korzystanie z samochodu służbowego dla potrzeb podległych komórek /działów/ zobowiązani są:

2 a. złożyć wypełniony druk zamówienia na przydział samochodu, b. uzyskać zgodę Dyrektora PUP na użycie samochodu służbowego wyrażoną podpisem na zamówieniu, c. przekazać akceptowane zamówienie dyspozytorowi. 2. Druki zamówień, o których mowa w ust. 1 wydaje dyspozytor. 3. Zamówienie na wyjazd służbowy powinno być złożone nie później niż w dniu poprzedzającym wyjazd. 4. Samochód służbowy może być przydzielony jeżeli: a. wyjazd jest zorganizowany, dla co najmniej 2 pracowników, z wyjątkiem wyjazdów w sprawach zaopatrzenia, wizytacji zakładów pracy przez pośredników pracy lub obsługi bankowej tut. PUP, b. skorzystanie z samochodu służbowego zapewnia uzyskanie wyższych efektów pracy w tym samym czasie, c. użycia samochodu wymagają pilność załatwianej sprawy albo względy bezpieczeństwa Kierowcę służbowego samochodu osobowego obowiązują następujące reguły organizacji pracy związane z obsługą samochodu: a. rozpoczynanie pracy od podpisania listy obecności o godzinie 7:30, b. powzięcia informacji o planie wyjazdów służbowych w tym dniu, c. jeżeli powrót z trasy w dniu poprzednim nastąpił po godzinach pracy urzędu należy dokonać zwrotu karty drogowej z poprzedniego dnia, d. pobranie nowej karty drogowej, jeżeli pojazd jest sprawny technicznie, a kierowca otrzymał dyspozycję wyjazdów służbowych w tym dniu. 2. W sytuacjach, w których plan wyjazdów służbowych na dzień następny jest znany kierowcy w dniu poprzednim, kierowca rozpoczyna pracę o godzinie 7:30 w garażu od wykonywania czynności związanych z obsługą codzienną pojazdu chyba, że pojazd przygotował do jazdy w dniu poprzednim bezpośrednio po powrocie z pracy. 3. Kierowca nie może prowadzić pojazdu służbowego: a. bez ważnej na dany dzień karty drogowej, b. bez sprawnie działającego licznika km, c. niesprawnego technicznie. 4. Wyjazdy służbowe i obsługa codzienna pojazdu powinny być organizowane w czasie godzin pracy PUP ze względu na brak środków finansowych na wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. 5. Na podstawie Upoważnienia Dyrektora PUP w przypadku nieobecności kierowcy, któremu powierzono na stałe wykonywanie obowiązków kierowcy, może być dopuszczony inny pracownik do prowadzenia samochodu służbowego, któremu w ramach stanowiska pracy, na które ten pracownik został zatrudniony, powierzono wykonywanie obowiązków kierowcy w ramach zastępstwa, pod warunkiem, że spełnia wszystkie wymagania przewidziane prawem do prowadzenia pojazdu osobowego służbowego (zał. 6) Zakup materiałów pędnych dokonuje kierowca.

3 2. Rozliczenia zakupu materiałów pędnych i rachunki pod względem merytorycznym sprawdza kierownik działu organizacyjno administracyjnego, pod względem formalnym i rachunkowym stanowisko ds. księgowości budżetowej na zał. Nr Tankowania samochodu na miejscu w Przemyślu należy dokonywać w stacji paliw położonej najbliżej miejsca garażowania samochodu. 4. Tankowania samochodu przed wyjazdem w trasę należy dokonywać w stacji paliw położonej najbliżej miejsca garażowania samochodu w Przemyślu do pełnego zbiornika, a w sytuacji gdy w trasie wystąpi potrzeba dotankowania, tankowania należy dokonać w najbliższej stacji sprzedaży paliw po drodze / na trasie/. 5. W razie różnicy cen pomiędzy stacjami sprzedaży paliw na miejscu w Przemyślu, za dokonanie wyboru stacji sprzedaży paliw w trybie przepisów o zamówieniach publicznych odpowiada dyspozytor Za ustalenie zakładowej normy zużycia paliwa przez samochód służbowy odpowiada Dyrektor PUP, poprzez zlecenie wykonania tej usługi niezależnym ekspertom z tej dziedziny. 2. Zakładowa norma zużycia paliwa stanowi podstawę do rozliczenia kierowcy pojazdu samochodu służbowego z pobranego paliwa. Na tę okoliczność sporządza się miesięczną kartę zużycia paliwa. 3. Miesięczną kartę zużycia paliwa prowadzi na bieżąco dyspozytor na podstawie kart drogowych i dowodów zakupu materiałów pędnych na zał. Nr 3, w której ewidencjonuje zużycie paliwa wg normy i zużycie rzeczywiste oraz przekroczenie lub oszczędność w zużyciu paliwa. Po zakończeniu miesiąca ustala się wynik rozliczenia w postaci oszczędności lub przekroczenia. 4. Różnice między zużyciem paliwa określonym według ustalonej normy a zużyciem rzeczywistym nie powinny wynosić w rozliczeniu więcej niż plus /minus 5%. W przypadku wystąpienia większych różnic między zużyciem paliwa wynikającym z przyjętych norm a zużyciem rzeczywistym należy je na bieżąco wyjaśniać. Jeżeli z wyjaśnień wynika iż może to przekroczenie wynikać z niewłaściwej normy, należy ustalić nową normę. 5. Podczas wykonywania pracy w warunkach zimowych Dyrektor PUP może uznać za usprawiedliwione przekroczenie normy w granicach do 10% obowiązującej normy za dni kiedy faktycznie występowały trudne warunki atmosferyczne /np. niskie temperatury/. W takich przypadkach za podstawę uznania przekroczenia przyjmuje się dzienne rzeczywiste zużycie paliwa. 6. Rozliczenia zużycia paliwa za okres miesiąca dokonuje dyspozytor; weryfikuje stanowisko ds. księgowości budżetowej na zał. Nr 3. Za zawinione przepały tj. za przekroczenie ustalonej normy zużycia paliwa /100 km, o której mowa w ust. 4 i 5 odpowiada materialnie kierowca. 7. Dyspozytor obciąża kierowcę kosztami nieuzasadnionego przepału wystawiając notę obciążeniową, a w razie zaniedbania tego obowiązku stanowisko ds. księgowości budżetowej wystawia notę obciążeniową o obciążenie kierowcy i dyspozytora na zasadzie solidarnej odpowiedzialności. 8. Nie wypłaca się premii za oszczędność w zużyciu paliwa. 9. Raz na kwartał komisja dokonuje kontroli stanu licznika i ilości zatankowanego paliwa do pełnego zbiornika.

4 10. W skład komisji o której mowa w 5 ust. 9 wchodzą : dyspozytor i osoby dokonujące kontroli merytorycznej i formalno rachunkowej o której mowa w 6 ust Karta drogowa jest drukiem ścisłego zarachowania. Ewidencja kart drogowych jako druków ścisłego zarachowania, wydawanie i rozliczanie tych druków należy do ds. księgowości budżetowej. 2. Karty drogowe dla kierowcy wystawia dyspozytor, po przyjęciu oświadczenia kierowcy stwierdzonego podpisem, że pojazd jest sprawny do wyjazdu. Osobą zlecającą wyjazd - na podstawie akceptowanego przez Dyrektora PUP zamówienia jest dyspozytor. 3. Pozycje stwierdza wyjazd w karcie drogowej podpisuje kierowca. Kontrola zapisów i obliczeń dokonanych przez kierowcę w karcie drogowej należy do dyspozytora Pracownik, który korzystał z samochodu służbowego ma obowiązek sprawdzić i potwierdzić swoim podpisem w karcie drogowej czas korzystania z pojazdu oraz ilość przejechanych km wynikających ze stanu licznika. 2. Czas dojazdu do garażu i ilość przejechanych km w karcie drogowej potwierdza osobiście kierowca. Ocena rzetelności tego zapisu należy do danego dyspozytora. Ocena powinna być dokonana w chwili zwrotu karty drogowej danego dnia. 3. Kierowca obowiązany jest zwrócić wypełnioną kartę drogową po zakończeniu jazdy w tym samym dniu, nie później niż w dniu następnym przed pobraniem nowej karty drogowej. 4. Poprawki na karcie mogą być dokonywane przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty. 9 Kierowca i dyspozytor są zobowiązani zgłaszać Dyrektorowi Urzędu w formie pisemnej i we właściwych terminach konieczność wykonania obowiązków właściciela pojazdu wynikających z książki pojazdu służbowego i innych bieżących potrzeb w zakresie konserwacji, naprawy, utrzymania czystości, itd. za pośrednictwem Kierownika Działu Organizacyjnego Administracyjnego, zgodnie z obowiązującymi w PUP zasadami dotyczącymi dostaw i usług Kierowca samochodu służbowego ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie, w tym samochód osobowy wraz z wyposażeniem Deklaracja odpowiedzialności materialnej wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8.

5 2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust.1 ponosi również pracownik upoważniony przez Dyrektora Urzędu do zastępstwa w wykonywaniu obowiązków służbowych kierowcy samochodu służbowego. 3. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 i 2 deklarację o ponoszeniu odpowiedzialności materialnej podpisują na załączniku Nr 8, która przechowywana jest w aktach osobowych. 4. W czasie przekazania kierowcy, na stan samochodu służbowego wraz z wyposażeniem i jednym kompletem kluczy, drugi komplet kluczy samochodowych został zabezpieczony w kasie pancernej tut. Urzędu na stanowisku do spraw obsługi kasowej. 5. Pracownik zatrudniony na stanowisku ds. obsługi Funduszu Pracy w dziale Finansowo - Księgowym posiadający w zakresie czynności obsługę kasy, ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie zestawu kluczy zapasowych złożonych w kasie pancernej. 6. Wydanie kluczy zapasowych może nastąpić jedynie w sytuacjach uznanych za niezbędne przez Dyrektora Urzędu, za jego pisemnym poleceniem. 11 Integralną częścią niniejszego zarządzenia są wzory druków: a. Zamówienie na przydział samochodu- Zał. Nr 1, b. Rejestr /kart drogowych/ - zał. Nr 2 który obowiązany jest prowadzić dyspozytor, c. Miesięczna karta Zużycie paliwa zał. Nr 3, d. Sprawozdanie z odbioru materiałów pędnych za m c zał. Nr 4, e. Rozliczenie zakupu paliwa, etyliny lub oleju silnikowego zał. Nr 5 które obowiązany jest sporządzać kierowca przy każdorazowym rozliczeniu rachunków za paliwo i pochodne do samochodu, f. Upoważnienie na kierowanie służbowym samochodem osobowym zał. Nr 6, g. Wzory karty drogowej zał. Nr 7, h. Deklaracja o odpowiedzialności materialnej zał. Nr Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia przestaje obowiązywać Zarządzenie Nr 8/2001 Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 25 maja 2001 r. 13 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 listopada 2011 r.

6 Zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 19/11 ZUŻYCIE PALIWA Za miesiąc. Rodzaj pojazdu - samochód osobowy, Marka -, nr rejestracyjny -.. Norma zużycia na 100 km -.. Kierowca -. Data Nr faktury zakupu Nr karty drogowej Pobrano Paliwo Olej Zużycie Wg normy Rzeczywiste Przebieg km ogółem Razem : Końcowy stan licznika Początkowy stan licznika Przejechano Kilometrów Pobrano razem Pozostało z poprzedniego m-ca Pozostało na następny m-c Zużyto Zużycie wg normy Oszczędność Przepał... /podpis sporządzającego/... /podpis dyrektora jednostki/

7 Zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 19/11 Rejestr kart drogowych za miesiąc.. Data Karta drogowa nr: Wydana podpis kierowcy Zwrócona podpis dyspozytora Nazwisko i imię kierowcy Marka i nr rej. samochodu skąd Trasa samochodu dokąd Sporządził:.

8 Zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 19/11 SPRAWOZDANIE Z OBROTU MATERIAŁÓW PĘDNYCH za miesiąc. L p. Nazw isko i imię kiero wcy Nr rej. poja zdu Prze bieg km Pali wo zak up Pozostał o z m-c poprzed niego Raz em Pozos tało na m- c nastę pny Zuży cie ogół em Zuży cie wg. nor my Oszczę dność Prze pał Ole j zak up Sporządził:..

9 Zał. nr 5 do Zarządzenia Nr 19/11 Rozliczenie zakupu paliwa, etyliny lub oleju silnikowego Imię i Nazwisko kierowcy. Marka samochodu Nr rejestracyjny Lp. Data zakupu Nr rachunku Nr karty drogowej Rodzaj paliwa Ilość w litrach Cena w zł Wartość w zł. Razem: / data i podpis dokonującego zakup/ Załączniki: faktury, rachunki.

10 Zał. nr 8 do Zarządzenia Nr 19/11 Imię i Nazwisko Kierowca samochodu służbowego w PUP w Przemyślu Przemyśl, dnia. D E K L A R A C J A W związku z powierzeniem mi funkcji kierowcy od dnia r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu, składam deklarację następującej treści: 1/ przyjmuję do wiadomości, że ponoszę odpowiedzialność materialną za powierzony mi samochód służbowy marki...: - o Nr silnika.., - o Nr podwozia nadwozia.., - o Nr rejestracyjnym., wraz z wyposażeniem; 2/ zobowiązuję się do przestrzegania przepisów eksploatacji i korzystania z powierzonego mi służbowego środka transportu;... / podpis składającego oświadczenie/... / podpis osoby przyjmującej oświadczenie/

11 Zał. nr 6 do Zarządzenia Nr 19/11 U P O W A Ż N I E N I E na kierowanie służbowym samochodem osobowym upoważniam Pana.., ur. w, zam. w. przy ul.., posiadającego prawo jazdy kat., Nr., wydane przez Prezydenta /Wójta w dniu r., na kierowanie służbowym samochodem osobowym marki. nr. rej..., Przemyśl, dnia r.... /podpis Dyrektora PUP/

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliw. Na

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY. Iwona Hickiewicz

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY. Iwona Hickiewicz Zarządzenie Nr 14/2013 Głównego Inspektora Pracy z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie wykorzystywania służbowych samochodów w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Na podstawie 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Zarządzenia w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych będących własnością Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Załącznik nr 1 Do Zarządzenia w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych będących własnością Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie Załącznik nr 1 Zasady korzystania własnością Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie 1 1. Samochody służbowe znajdują się w dyspozycji: a) Dyrektora; b) Akredytowanego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania i wykonywania obsługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2013/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2013/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2013/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie użytkowania służbowych pojazdów samochodowych i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1 Załącznik Nr 6 Zarządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ Rozdział 1 Zakres instrukcji,

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 11 323 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 11 323 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r. Komendy Głównej Policji Nr 11 323 Poz. 53 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r., Nr 11,, TRESC: Poz. : D E C Y Z J E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/07

ZARZĄDZENIE NR 128/07 ZARZĄDZENIE NR 128/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z samochodu służbowego w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Regulamin korzystania z samochodu służbowego w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2013 Regulamin korzystania z samochodu służbowego w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. 1. Celem Regulaminu jest efektywne zarządzanie samochodem

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR A 2 /09

ZARZADZENIE NR A 2 /09 ZARZADZENIE NR A 2 /09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia ) ~ l)'y1o..~'cv 2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dowodów finansowo-ksiegowych i procedury ich kontroli w Sadzie Okregowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. Obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego

I N S T R U K C J A. Obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego I N S T R U K C J A Obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego CZĘŚĆ I Wstęp 1 Każde zdarzenie gospodarcze powoduje skutki finansowe musi być udokumentowane w sposób umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1 1. Samochody będące własnością Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (dalej: ASP) mogą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE

PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE P R O T O K Ó Ł z kontroli Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z siedzibą w Świerszczowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1. Załącznik do Zarządzenia nr 49/2013 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15.07.2013 r. REGULAMIN UśYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUśBOWEGO ORAZ OBSLUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIPNIE ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-02-19. Numer aktu 30. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-02-19. Numer aktu 30. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 30/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych Data utworzenia 2014-02-19 Numer aktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW Załącznik do Uchwały Nr 69/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot Instrukcji Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1 Podstawa prawna. 2 Techniczna organizacja kasy. 3 Transport i przechowywanie gotówki

INSTRUKCJA KASOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1 Podstawa prawna. 2 Techniczna organizacja kasy. 3 Transport i przechowywanie gotówki INSTRUKCJA KASOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1 Podstawa prawna Instrukcja reguluje zasady funkcjonowania gospodarki kasowej w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R/0210/ /11 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWOKSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 1 Zakres i podstawy prawne instrukcji Załącznik do Zarządzenia nr 2814/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: sukcesywny bezgotówkowy zakup oleju napędowego

Bardziej szczegółowo