Regulamin korzystania z samochodu służbowego w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z samochodu służbowego w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2013 Regulamin korzystania z samochodu służbowego w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Rozdział I Postanowienia ogólne Celem Regulaminu jest efektywne zarządzanie samochodem służbowym w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP poprzez wprowadzanie standardów i jednolitych zasad dla zarządzania i nadzorowania wykorzystywania samochodów służbowych przeznaczonego do realizacji celów służbowych w ZHP Chorągiew Dolnośląska. 2. Samochód służbowy wykorzystywany jest do celów służbowych, z zastrzeżeniem ust Samochód służbowy może być wykorzystywany przez użytkownika samochodu do celów prywatnych, w przypadku braku zgłoszenia zapotrzebowania przez odpowiednie władze statutowe, na zasadach określonych w Regulaminie. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Chorągiew należy przez to rozumieć ZHP Chorągiew Dolnośląską. 2) Bezpośrednim przełożonym należy przez to rozumieć komendanta chorągwi/hufca/obozu. 3) Samochodzie służbowym należy przez to rozumieć samochody służbowe stanowiące własność ZHP Chorągwi Dolnośląskiej. 4) Użytkowniku samochodu należy przez to rozumieć komendanta chorągwi, komendanta hufca, pracownika komendy chorągwi lub hufca, wolontariusza kierującego samochodem służbowym, osobę kierującą samochodem służbowy do celów prywatnych oraz inną osobę upoważnioną do użytkowania samochodu.

2 Rozdział II Zasady użytkowania samochodu służbowego i wykonywania usługi transportowej Użytkownik samochodu dysponuje samochodem służbowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Samochód służbowy może zostać udostępniony do celów prywatnych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w umowie zawartej z użytkownikiem samochodu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 4. Samochodem służbowym może kierować użytkownik samochodu, posiadający upoważnienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu. 5. Spowodowanie przez użytkownika samochodu służbowego zawinionej szkody, która nie podlega zwrotowi z tytułu ubezpieczenia, powoduje odpowiedzialność majątkową tej osoby do pełnej kwoty wysokości spowodowanej szkody. Osoby kierujące samochodem służbowym podpisują deklarację odpowiedzialności materialnej zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu Użytkownik samochodu zobowiązany jest do: 1) eksploatowania samochodu z zachowaniem bezpieczeństwa i ekonomicznych warunków jazdy, 2) dbania o czystość użytkowanego pojazdu, 3) dokonywania codziennej obsługi technicznej samochodu, 4) w przypadku zauważenia awarii, czy usterek natychmiastowe zgłoszenie bezpośredniemu przełożonemu. 5) w przypadku wypadku drogowego, kolizji, zaistnienia kradzieży samochodu, bądź elementów jego wyposażenia niezwłocznego powiadomienia organu Policji oraz zgłoszenia za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego, w przewidzianym przepisami terminie, szkody do ubezpieczyciela.

3 2. Wszelkie zobowiązania wynikające z naruszenia przepisów ruchu drogowego pokrywa użytkownik samochodu. 3. Użytkownikowi samochodu zabrania się udostępniania pojazdu osobom nieupoważnionym. 4. Po zakończonej pracy samochód parkowany jest w obrębie siedziby KCh, KH, obozu lub w miejscu zamieszkania użytkownika samochodu, za zgodą bezpośredniego przełożonego Podstawę do korzystania w danym dniu z przejazdów samochodem służbowym dla użytkownika nie posiadającego upoważnienia do kierowania danym pojazdem stanowi wniosek złożony przez komendanta hufca, pracownika komendy chorągwi lub inną osobę z władz statutowych Chorągwi na przydział samochodu służbowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 Regulaminu, podpisany przez bezpośredniego przełożonego i zatwierdzony przez komendanta chorągwi. 2. Wniosek powinien być złożone w sekretariacie KCh w formie pisemnej 3. Korzystanie z samochodu służbowego przez komendanta chorągwi nie wymaga formy pisemnej. 4. Kontrolę nad zasadnością wyjazdów samochodem służbowym sprawuje bezpośredni przełożony. Rozdział III Ewidencjonowanie przejazdów samochodu służbowego oraz rozliczanie przebiegu samochodu i zużycia paliwa Ewidencjonowanie przejazdów służbowych i prywatnych prowadzone jest przez użytkowników samochodu służbowego za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu stanowiącej załącznik nr 5 Regulaminu.

4 2. Ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona jest w systemie miesięcznym i musi być dostarczana razem z rozliczeniem finansowym hufca/obozu do Wydziału Ekonomiczno Finansowego Chorągwi. 3. Ewidencja przebiegu pojazdu jest zakładana na początku każdego miesiąca bez względu na fakt czy pojazd jest użytkowany czy też nie w danym miesiącu. 4. Wyjazd prywatny należy udokumentować w ewidencji przebiegu pojazdu z tym, że w rubryce opis trasy należy wpisać cel prywatny według umowy. 5. Użytkownik samochodu, przed wyjazdem, ma obowiązek uzyskać akceptację celu wyjazdu przez bezpośredniego przełożonego a na koniec miesiąca uzyskać podpis komendanta i skarbnika chorągwi/hufca pod sporządzoną ewidencją. 6. Ewidencja przebiegu pojazdu stanowi jedyną podstawę do uznania w ciężar kosztów zakupionych paliw Chorągiew ponosi pełne koszty z tytułu eksploatacji i utrzymania samochodu służbowego z wyłączeniem kosztów wyraźnie wymienionych w niniejszym Regulaminie. 10. Załączniki: 1) Załącznik nr 1. Umowa o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych. 2) Załącznik nr 2. Upoważnienie do kierowania samochodem służbowym. 3) Załącznik nr 3. Deklaracja odpowiedzialności materialnej. 4) Załącznik nr 4. Zamówienie na przydział samochodu służbowego. 5) Załącznik nr 5. Ewidencja przebiegu pojazdu.

5 Załącznik Nr 1 Umowa o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych Zawarta w... dnia... pomiędzy ZHP Chorągiew Dolnośląska z siedzibą we Wrocławiu ul. Nowa 6 reprezentowanym przez: 1. Mariana Łatę Komendanta Chorągwi 2. Waldemara Matyjek Skarbnika Chorągwi zwanymi/ą dalej Zarządcą a Druhną/Druhem:... zamieszkałym/zamieszkałą,... legitymującą/cym się... seria nr... zwanym/ą dalej Użytkownikiem Oświadczenia stron 1 1. Zarządca oświadcza, iż jest właścicielem samochodu osobowego: marka:... nr rejestracyjny:... nr nadwozia (podwozia):...

6 pojemność silnika:... rok produkcji... - stan licznika przebiegu w dniu przekazania Użytkownik oświadcza, iż posiada uprawnienia do prowadzenia samochodu osobowego zgodne z przepisami prawa. 2 Powierzenie samochodu służbowego Zarządca powierza Użytkownikowi do używania z obowiązkiem zwrotu samochód służbowy, o którym mowa w 1 pkt 1 niniejszej umowy. Wraz z samochodem wydane zostają: jeden komplet kluczyków, - dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC dowód rejestracyjny. - dodatkowe wyposażenie: Zasady korzystania z samochodu i odpowiedzialność materialna 1. Szczegółowe zasady korzystania przez Użytkownika z samochodu służbowego i szczegółowy zakres odpowiedzialności materialnej pracownika określa Regulamin korzystania z samochodu służbowego ZHP Chorągiew Dolnośląska 2. Podpisując niniejszą umowę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z w/w. Regulaminem oraz zobowiązuje się do jego stosowania. 4 Czas trwania umowy od dnia... do dnia... Strony ustalają, iż Zarządca powierza Użytkownikowi samochód służbowy bez prawa odstępowania go osobie trzeciej.

7 Finansowanie korzystania 5 1. Ustala się dzienny limit na korzystanie przez Użytkownika z samochodu służbowego dla celów prywatnych w wysokości... km. 2. Wszelkie koszty związane z eksploatacją pojazdu pokrywa Użytkownik Rozwiązanie umowy 6 1. Niniejsza umowa wygasa w przypadku zakończenia okresu na który została zawarta lub niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania pojazdu. 2. Zarządca ma prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny, rozwiązać niniejszą umowę i zażądać zwrotu powierzonego samochodu, bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia. Postanowienia końcowe 7 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 2. Wszelkie zmiany do tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Stronami rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zarządcy. 4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jedna dla Użytkownika dwie dla Zarzący (Zarządca) (Użytkownik)

8 Załącznik do Umowy o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych Wrocław, dnia... r. (imię i nazwisko)... (stanowisko)... Dane dotyczące pojazdu: -pojemność:... -marka:.. -numer rejestracyjny: O ś w i a d c z e n i e Niniejszym oświadczam, że w miesiącu:. r. używałem samochód służbowy do celów prywatnych, zgodnie z umową, zawartą dnia..... r., o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych. Przyznany dzienny limit na korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych przekroczyłem w wysokości. km... (podpis składającego oświadczenie)

9 Załącznik Nr 2 (pieczęć nagłówkowa) (numer upoważnienia) UPOWAŻNIENIE do kierowania samochodem służbowym Upoważniam.. (imię i nazwisko użytkownika) (stanowisko służbowe, nazwa jednostki organizacyjnej) legitymującego się dowodem osobistym serii... nr... wystawionym przez... oraz prawem jazdy kat.... nr..., do prowadzenia samochodu służbowego marki... o numerze rejestracyjnym... Upoważniony zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie korzystania z samochodu służbowego ZHP ChD... (podpis komendanta chorągwi) Otrzymują: 1) upoważniony użytkownik 2) a/a-2 szt.

10 Załącznik Nr 3..., dnia (imię i nazwisko) (stanowisko) (dokument torzsamości)... (adres zamieszkania) DEKLARACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ W związku z upoważnieniem do korzystania w celach służbowych/ służbowych i prywatnych* z samochodu służbowego: marki... o numerze rejestracyjnym..., oświadczam, że przyjmuję pełną odpowiedzialność materialną za powierzony mi samochód. Zobowiązuję się jednocześnie do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie korzystania z samochodu służbowego ZHP Chorągiew Dolnośląska.... (czytelny podpis) *niepotrzebne skreślić

11 Załącznik Nr 4..., dnia...r. ZAMÓWIENIE - ZGŁOSZENIE NA PRZYDZIAŁ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO Zwracam się z prośbą o przydział samochodu służbowego od dnia... od godz.... do dnia... do godz w celu wykonywania obowiązków służbowych. Trasa jazdy od...do...* Użytkownik... Pojazd w dyspozycji...**... (Podpis bezpośredniego przełożonego) Przydzielam samochód o nr rej.... na w/w trasę... (podpis komendanta chorągwi) * niepotrzebne skreślić ** w przypadku obozu HAL lub HAZ wpisać nazwę miejscowości

12 Załącznik nr 5 Nazwisko i imię kierowcy Pojemność Zbiornika M arka i typ pojazdu Norma Zużycia Paliwa NA 100 Pojemność silnika EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU za miesiąc Data Rozpoczę cie Czas pracy Opis trasy Stan licznika (w km) Stan paliwa (w litrach) Podpis Zakończen ie Godz. pracy Cel wyjazdu skąd dokąd Rozpoczęcie Zakończenie Liczba przejech. Początek Koniec Zużyto Zakup Nr rachunku Kierowcy km Stan z poprzedniego miesiąca Z poprzedniego miesiąca ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Podsumowanie miesiąca 0 0,00 0,00 Uwagi AKCEPTUJĘ data Wypełnia się tylko pola zaznaczone kolorem żółtym oraz w czerwonej ramce. W każdym momencie, kiedy ilość zakupionego paliwa przekroczy pojemność auta zostanie wpisany BŁĄD w postaci:9999. Wszystkie sumy liczą się automatycznie pod warunkiem, że nie będzie żadnej ingerencji w formuły uzupełniamy tylko żółte pola. Ewidencja (miesięczne zestawienie kart drogowych) jest kompatybilna z dzienną kartą drogową. Może być również stosowana samodzielnie. Ewidencja (miesięczne zestawienie kart drogowych) jest kompatybilna z ewidencją zakupu paliwa. Może być również stosowana samodzielnie. W/w załącznik dostępny jest w wersji interaktywnej i będzie rozsyłany do hufców drogą elektroniczną.

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania i wykonywania obsługi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliw. Na

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY. Iwona Hickiewicz

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY. Iwona Hickiewicz Zarządzenie Nr 14/2013 Głównego Inspektora Pracy z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie wykorzystywania służbowych samochodów w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Na podstawie 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1. Załącznik do Zarządzenia nr 49/2013 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15.07.2013 r. REGULAMIN UśYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUśBOWEGO ORAZ OBSLUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIPNIE ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1 1. Samochody będące własnością Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (dalej: ASP) mogą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE NR 17 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 3 kwietnia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE NR 17 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 3 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE NR 17 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu (dalej jako: OWN) określają szczegółowe warunki najmu samochodów będących własnością Bemo Motors sp. z o.o. (dalej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania służbowych kart płatniczych i rozliczania operacji finansowych dokonanych przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: RENT & RIDE, marką handlową, którego właścicielem jest LOGIT CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Jeziorna 8 K, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Wypożyczalnię

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin najmu pojazdu 1 Postanowienia ogólne 1. Najem pojazdu następuje w oparciu i na mocy umowy najmu pojazdu zawartej pomiędzy Wynajmującym oraz Najemcą. 2. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU Zbieraj punkty w serwisie

REGULAMIN PROGRAMU Zbieraj punkty w serwisie REGULAMIN PROGRAMU Zbieraj punkty w serwisie I. DEFINICJE "Organizator Programu" Auto Salon Świtoń-Paczkowski H. Świtoń, H. i E. Paczkowscy spółka jawna z siedzibą w Lubinie (59-301 Lubin) przy ul. M.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Marek Jerzy Chojnowski a...

Dyrektor Marek Jerzy Chojnowski a... Umowa - projekt Dnia. r. w Białymstoku zostaje zawarta umowa pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi.

Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi. Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi. Nr zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy: 1. Strony umowy 1) PayTel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2013/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2013/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2013/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie użytkowania służbowych pojazdów samochodowych i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo