ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się Regulamin korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady określony w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy do zapoznania z treścią Regulaminu. 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wodzierady. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt /-/ Renata Szafrańska

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 20 stycznia 2015 r. Regulamin korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady. Rozdział I Postanowienia ogólne Celem Regulaminu jest efektywne zarządzanie samochodem służbowym w Urzędzie poprzez wprowadzanie standardów i jednolitych zasad dla zarządzania i nadzorowania wykorzystywania samochodu służbowego przeznaczonego do realizacji celów służbowych w Urzędzie. 2. Samochód służbowy wykorzystywany jest do celów służbowych, z zastrzeżeniem ust Samochód służbowy może być wykorzystywany przez użytkownika samochodu do celów prywatnych, w przypadku braku zgłoszenia zapotrzebowania przez Urząd Gminy Wodzierady, na zasadach określonych w Regulaminie. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wodzierady, 2) Wójcie należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wodzierady, 3) Pracodawcy należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wodzierady, inną osoba wyznaczoną przez Wójta lub Sekretarza Gminy, 4) samochodzie służbowym należy przez to rozumieć samochód służbowy stanowiący własność Urzędu Gminy Wodzierady, 5) użytkowniku samochodu należy przez to rozumieć Wójta, pracownika Urzędu upoważnionego do kierowania samochodem służbowym, osobę, której udostępniono samochód służbowy do celów prywatnych oraz w wyjątkowych sytuacjach inną osobę upoważnioną do użytkowania samochodu, 6) pracowniku ds. obronnych i zarządzania kryzysowego należy przez to rozumieć pracownika ds. obronnych i zarządzania kryzysowego zatrudnionego w Urzędzie Gminy Wodzierady, upoważnionego do rozliczania obsługi transportowej, 7) obsłudze transportowej należy przez to rozumieć przewóz osób, towarów, dokumentów na potrzeby Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy oraz przewozów zleconych przez Pracodawcę, 8) uprawniona osoba - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do przejazdów samochodem służbowym, tj.: pracownika Urzędu w celu realizacji obowiązków służbowych, wynikających z pełnionych funkcji lub zajmowanych stanowisk; w wyjątkowych sytuacjach pracownika jednostki organizacyjnej Gminy lub osobę upoważnioną przez Wójta. Rozdział II Zasady użytkowania samochodu służbowego i wykonywania usługi transportowej Użytkownik samochodu dysponuje samochodem służbowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3 2. Samochód służbowy może zostać udostępniony do celów prywatnych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w umowie zawartej z użytkownikiem samochodu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 4. Samochodem służbowym może kierować użytkownik samochodu, posiadający upoważnienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu. 5. Spowodowanie przez użytkownika samochodu służbowego zawinionej szkody, która nie podlega zwrotowi z tytułu ubezpieczenia, powoduje odpowiedzialność majątkową tej osoby do pełnej kwoty wysokości spowodowanej szkody. Osoby kierujące samochodem służbowym podpisują deklarację odpowiedzialności materialnej zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu Użytkownik samochodu zobowiązany jest do: 1) eksploatowania samochodu z zachowaniem bezpieczeństwa i ekonomicznych warunków jazdy, 2) dbania o czystość użytkowanego pojazdu, 3) dokonywania codziennej obsługi technicznej samochodu, 4) w przypadku zauważenia awarii, czy usterek natychmiastowe zgłoszenie Pracodawcy, 5) w przypadku wypadku drogowego, kolizji, zaistnienia kradzieży samochodu, bądź elementów jego wyposażenia niezwłocznego powiadomienia organu Policji oraz zgłoszenia za pośrednictwem Pracodawcy, w przewidzianym przepisami terminie, szkody do ubezpieczyciela. 2. Wszelkie zobowiązania wynikające z naruszenia przepisów ruchu drogowego pokrywa użytkownik samochodu. 3. Użytkownikowi samochodu zabrania się udostępniania pojazdu osobom nieupoważnionym. 4. Po zakończonej pracy samochód parkowany jest w obrębie siedziby Urzędu lub w miejscu zamieszkania użytkownika samochodu, za zgodą Pracodawcy Podstawę do korzystania z przejazdu samochodem służbowym stanowi zamówienie ustne złożone przez Wójta, Sekretarz, Skarbnika lub pracownika na samodzielnym stanowisku pracy u pracownika ds. obronnych i zarządzania kryzysowego. 2. Zamówienie na przejazd samochodem służbowym po godzinach pracy Urzędu, w dni wolne od pracy oraz w niedziele i święta wymaga dodatkowo zgody Pracodawcy. 3. W przypadku korzystania z przejazdu samochodem służbowym przez pracownika jednostki organizacyjnej, zamówienie ustne o którym mowa w ust. 1, składa dyrektor jednostki. 4. Pracownik ds. obronnych i zarządzania kryzysowego przekazuje użytkownikowi samochodu, każdego dnia w pierwszej godzinie pracy użytkownika samochodu grafik wyjazdów na dany dzień, w formie ustnej, zgodnie ze złożonymi zamówieniami na wykorzystanie samochodu służbowego. 5. Przekazanie samochodu służbowego w Użytkowanie następuje każdorazowo na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu. 5. Kontrolę nad zasadnością wyjazdów samochodem służbowym sprawuje Sekretarz Gminy.

4 Rozdział III Ewidencjonowanie przejazdów samochodu służbowego oraz rozliczanie przebiegu samochodu i zużycia paliwa Ewidencjonowanie przejazdów służbowych i prywatnych prowadzone jest przez użytkowników samochodu służbowego na ponumerowanych kartach drogowych, których wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 2. Karty drogowe wydawane są użytkownikowi samochodu przez pracownika ds. obronnych i zarządzania kryzysowego codziennie przed pierwszym wyjazdem samochodu. 3. Karta drogowa jest wydawana i wypełniana odrębnie na każdy dzień pracy samochodu, z zastrzeżeniem ust Wyjazd prywatny należy udokumentować w karcie drogowej wypełniając rubrykę nr W wyjątkowych sytuacjach (np. wyjazdu za granicę kraju, delegacji kilkudniowej), karta drogowa wydawana i wypełniana jest na czas trwania całego wyjazdu. 6. Użytkownik samochodu, przed otrzymaniem karty drogowej, ma obowiązek zdać pracownikowi ds. obronnych i zarządzania kryzysowego, wypełnioną kartę drogową z poprzedniego dnia. 7. W przypadku wyjazdu samochodu służbowego w dzień wolny od pracy, karta drogowa wydawana jest w dniu roboczym, poprzedzającym dzień wyjazdu samochodu służbowego. 8. Pracownik ds. obronnych i zarządzania kryzysowego sprawdza prawidłowość wypełniania kart drogowych Rozliczanie przebiegu samochodu służbowego oraz zużycia paliwa dokonywane jest w okresach miesięcznych przez pracownika ds. obronnych i zarządzania kryzysowego, na podstawie kart drogowych, o których mowa w 9 ust. 1 oraz miesięcznych kart pracy samochodu, których wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu. 2. Miesięczną kartę pracy samochodu wypełnia użytkownik samochodu, a kontrolę nad prawidłowością jej wypełniania sprawuje pracownik ds. obronnych i zarządzania kryzysowego. 3. Pracownik ds. obronnych i zarządzania kryzysowego wydaje użytkownikowi samochodu miesięczną kartę pracy samochodu w pierwszym dniu pracy każdego miesiąca. 4. Użytkownik samochodu, niezwłocznie po zakończeniu miesiąca przekazuje pracownikowi ds. obronnych i zarządzania kryzysowego miesięczna kartę pracy samochodu służbowego. 10. Urząd ponosi pełne koszty z tytułu eksploatacji i utrzymania samochodu służbowego z wyłączeniem kosztów wyraźnie wymienionych w niniejszym Regulaminie. 11. Załączniki: 1) Załącznik nr 1. Umowa o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych. 2) Załącznik nr 2. Upoważnienie do kierowania samochodem służbowym. 3) Załącznik nr 3. Deklaracja odpowiedzialności materialnej. 4) Załącznik nr 4. Protokół zdawczo-odbiorczy 5) Załącznik nr 5. Karta drogowa. 6) Załącznik nr 6. Miesięczna karta pracy samochodu.

5 Załącznik Nr 1 do Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady Umowa o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych zawarta w... dnia... pomiędzy Urzędem Gminy Wodzierady reprezentowanym przez, zwanym/ą dalej Pracodawcą, a Panią/Panem zamieszkałym/zamieszkałą, zwanym/ą dalej Pracownikiem. 1 Oświadczenia stron 1. Pracodawca oświadcza, iż jest właścicielem samochodu osobowego: marka:... nr rejestracyjny:... nr nadwozia (podwozia):... nr silnika:... pojemność silnika:... rok produkcji: Pracownik oświadcza, iż posiada uprawnienia do prowadzenia samochodu osobowego zgodne z przepisami prawa. 2 Powierzenie samochodu służbowego Pracodawca powierza Pracownikowi do używania z obowiązkiem zwrotu samochód służbowy, o którym mowa w 1 pkt 1 niniejszej umowy. Wraz z samochodem wydane zostają: dwa komplety kluczyków, dowód rejestracyjny. 3 Zasady korzystania z samochodu i odpowiedzialność materialna 1. Szczegółowe zasady korzystania przez Pracownika z samochodu służbowego i szczegółowy zakres odpowiedzialności materialnej pracownika określa Regulamin korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady. 2. Podpisując niniejszą umowę, Pracownik potwierdza, że zapoznał się z w/w. Regulaminem oraz zobowiązuje się do jego stosowania.

6 4 Czas trwania umowy Strony ustalają, iż Pracodawca powierza Pracownikowi samochód służbowy na czas nieokreślony. 5 Finansowanie korzystania 1. Ustala się miesięczny limit na korzystanie przez Pracownika z samochodu służbowego dla celów prywatnych w wysokości.. km. 2. Stawka za 1 kilometr przebiegu ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem właściwego ministra infrastruktury dotyczącego warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. 3. Kwota ryczałtu zostaje skalkulowana jako iloczyn kilometrów objętych limitem oraz stawki za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego, ogłaszanej na podstawie wskazanego w ust. 2 rozporządzenia. 4. W kwocie ryczałtu zawarte są wszystkie koszty związane z eksploatacją samochodu służbowego, w tym koszt paliwa na przejazdy prywatne z limitem kilometrów w okresie miesiąca określonym w umowie. 5. Pracownik co miesiąc składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy, na podstawie którego Pracodawca obciąża Pracownika kwotą ryczałtu obliczanego zgodnie z ust Kwotę ryczałtu Pracownik zobowiązany jest płacić Pracodawcy miesięcznie, w terminie płatności wynagrodzenia za dany miesiąc. 7. Zapłata nastąpi w drodze potrącenia kwoty ryczałtu brutto z wynagrodzenia za pracę, na co Pracownik wyraża zgodę. 6 Rozwiązanie umowy 1. Niniejsza umowa wygasa w przypadku zakończenia stosunku pracy bez względu na tryb i przyczynę. 2. Pracodawca ma prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny, rozwiązać niniejszą umowę i zażądać zwrotu powierzonego samochodu, bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia. 7 Postanowienia końcowe 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 2. Wszelkie zmiany do tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Stronami rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku niedojścia do porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Pracodawcy. 4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jedna dla Pracownika, dwie dla Pracodawcy (Pracodawca) (Pracownik)

7 Załącznik do Umowy o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych... (imię i nazwisko)... (stanowisko) Dane dotyczące pojazdu: -pojemność:... -marka:.. -numer rejestracyjny: Wodzierady, dnia... r. O ś w i a d c z e n i e Niniejszym oświadczam, że w miesiącu:. r. używałem samochód służbowy do celów prywatnych, zgodnie z umową, zawartą dnia..... r., o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych. Przyznany miesięczny limit na korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych przekroczyłem w wysokości. km... (podpis składającego oświadczenie) OBLICZENIE MIESIĘCZNEGO POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA Jednostka [km] Stawka za 1 km z rozporządzenia [zł] Kwota do potrącenia z wynagrodzenia za pracę [zł] Miesięczny limit Przekroczenie miesięcznego limitu Razem... (podpis osoby dokonującej obliczenia)

8 Załącznik Nr 2 do Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady (pieczęć nagłówkowa) (numer upoważnienia) UPOWAŻNIENIE do kierowania samochodem służbowym Upoważniam... (imię i nazwisko pracownika).. (stanowisko służbowe, nazwa jednostki organizacyjnej) legitymującego się dowodem osobistym serii... nr... wystawionym przez... oraz prawem jazdy kat.... nr... który posiada ważne okresowe badania lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, do prowadzenia samochodu służbowego marki... o numerze rejestracyjnym... Upoważniony zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady.... (podpis i pieczęć Pracodawcy) Otrzymują: 1) upoważniony pracownik 2) a/a-2 szt.

9 Załącznik Nr 3 do Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady... (imię i nazwisko)... (stanowisko)... (referat/ komórka organizacyjna) Wodzierady, dnia... DEKLARACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ W związku z upoważnieniem do korzystania w celach służbowych/ służbowych i prywatnych* z samochodu służbowego: marki... o numerze rejestracyjnym..., oświadczam, że przyjmuję odpowiedzialność materialną za powierzony samochód (art. 114 i art. 122 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy. Zobowiązuję się jednocześnie do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady.... (czytelny podpis) *niepotrzebne skreślić

10 Załącznik Nr 4 do Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady Wodzierady, dnia... Protokół zdawczo - odbiorczy z przekazania samochodu służbowego użytkownikowi (z przyjęcia samochodu po zakończeniu użytkowania/ ), na okres od dnia...do dnia... Samochód służbowy: Marki:... Nr rej.... Nr silnika... Nr nadwozia... Rok produkcji... Nr inwentarzowy:... Zdający:... Przyjmujący:... Stan licznika:... stan paliwa... Samochód sprawny. Stan techniczny i wyposażenie: Uwaga: Przyjmujący samochód do użytkowania służbowego zobowiązuje się do wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem, dbać o czystość pojazdu, utrzymywać prawidłowy stan techniczny samochodu oraz garażować samochód w wyznaczonym miejscu Zdający Przyjmujący niepotrzebne skreślić

11 Załącznik Nr 5 do Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady Data wystawienia:... Karta drogowa Dotyczy samochodu osobowego... o nr rejestracyjnym: Marka:..., pojemność silnika:... Cel wyjazdu Trasa. Imię i nazwisko kierowcy:... Stan licznika przed wyjazdem (km) Data i godzina rozpoczęcia pracy (wyjazdu) Paliwo - rozliczenie zużycia Stan licznika przy tankowaniu Ilość zatankowana Cena zł/litr Wartość Stan licznika po powrocie (km) Data i godzina zakończenia pracy (przyjazdu) Inne koszty - rozliczenie Tytułem Wartość Uwagi Przebieg w kilometrach. Uwagi Data i podpis kierowcy. Zatwierdził

12 Załącznik Nr 6 do Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady Miesięczna karta pracy samochodu nr rej.. za miesiąc rok.. Data Nr karty Stan licznika Przebieg km Stan paliwa przy otrzymaniu karty Stan paliwa przy zwrocie karty Ilość paliwa zakup. w danym okresie Wg normy Zużycie paliwa Oszczędności Rzeczywiste Przekroczenia Razem Norma zużycia na 100 km przebiegu.. Rzeczywiste zużycie na 100 km przebiegu.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1 1. Samochody będące własnością Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (dalej: ASP) mogą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE NR 17 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 3 kwietnia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE NR 17 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 3 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE NR 17 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania służbowych kart płatniczych i rozliczania operacji finansowych dokonanych przy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1 5 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-02-19. Numer aktu 30. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-02-19. Numer aktu 30. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 30/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych Data utworzenia 2014-02-19 Numer aktu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2010 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/130/10 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 13 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/130/10 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 13 października 2010 r. UCHWAŁA Nr III/130/10 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 13 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych używanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/15w/2011/ZAP PROFILAKTYCZNE BADANIA

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo