słabych stron banku, na których podczas dalszego toku inspekcji należałoby się skoncentrować.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "słabych stron banku, na których podczas dalszego toku inspekcji należałoby się skoncentrować."

Transkrypt

1 WYNIK FINANSOWY Niniejszy rozdział ma służyć inspektorom nadzoru jako przewodnik w zakresie badania obszaru wyniku finansowego. Celem badania obszaru wyniku finansowego jest ocena poziomu i trendu wyników osiąganych przez bank w badanym okresie (w tym głównie wyniku z tytułu odsetek), wpływu na wynik czynników zewnętrznych (m.in. poziom stóp procentowych, warunki gospodarcze, zmiany w otoczeniu rynkowym) oraz wewnętrznych (m.in. struktura działalności, źródła przychodów, kontrola kosztów, jakość portfela aktywów), adekwatności utworzonych rezerw celowych (uwzględniających zabezpieczenie ryzyka kredytowego), poziom wskaźników charakteryzujących sytuację finansową przyjętych w planach finansowych w okresie objętym badaniem, prawidłowości ewidencji oraz rzetelność sporządzanych i składanych sprawozdań. W ramach oceny obszaru wyniku finansowego inspektor powinien także zbadać jaki wpływ na wynik finansowy banku mają: ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej, ryzyko kursowe oraz ryzyko operacyjne. Ponieważ poziom zysków wypracowanych przez bank ulega wpływom różnych czynników, z których bank może kontrolować tylko niektóre, inspektorzy powinni ocenić także, na ile elastyczne są plany działania opracowane przez kierownictwo banku, tak aby móc odpowiednio reagować na zmiany w czynnikach zewnętrznych. Możliwość działania i dalszego rozwoju banku zależy od jego zdolności osiągania odpowiedniego zwrotu z aktywów. Odpowiednio wysokie zyski pozwalają finansować rozwój działalności, utrzymywać konkurencyjność, uzupełniać i/lub podwyższać fundusze własne. Z punktu widzenia nadzoru istotne jest czy wypracowane przez bank zyski (zarówno bieżące jak i skumulowane) będą wystarczające na pokrycie ryzyka podejmowanego przez bank. Zdolność wypracowania zysków stanowi wstępne zabezpieczenie przed ryzykiem związanym z działalnością bankową. Zatem, zyski stanowią pierwszą linię obrony przed uszczupleniem funduszy własnych w wyniku obniżenia się wartości aktywów. Przegląd i analizę kondycji i wyników finansowych banku należy przeprowadzić z wykorzystaniem sprawozdań finansowych i innych informacji sprawozdawczych, zestawień kont analitycznych, budżetów i planów finansowych, danych statystycznych oraz innych istotnych informacji dostępnych w banku. Aby prawidłowo zrozumieć i zinterpretować dane finansowe i statystyczne, inspektorzy nadzoru powinni być obeznani z obecnymi warunkami ogólnogospodarczymi oraz sytuacją w poszczególnych gałęziach gospodarki, w których działają główni klienci banku, na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, a także z ewentualnymi uwarunkowaniami cyklicznymi lub sezonowymi. Przegląd analityczny sprawozdań finansowych banku wymaga zastosowania fachowej oceny danych. Istotnym elementem tej fachowości jest zachowanie odpowiednich proporcji, by nie tracić czasu np. na zbyt wnikliwe badanie kwot mało istotnych. Inspektorzy powinni koncentrować się na ocenie znaczenia porównywanych kwot i wskaźników. Również ważne jest badanie sytuacji banku poprzez odniesienie do konkurentów i innych banków porównywalnych. Taka analiza pomoże w określeniu 1

2 słabych stron banku, na których podczas dalszego toku inspekcji należałoby się skoncentrować. Inspektorzy powinni ustalić czy ewidencja banku prowadzona jest na zasadzie memoriałowej. W świetle Ustawy o Rachunkowości z dnia banki są zobowiązane prowadzić rachunkowość na zasadzie memoriałowej. W przypadku zasady memoriałowej przychody i koszty wykazywane są w tym okresie, którego dotyczą, nie zaś w momencie ich rzeczywistego poniesienia (zapłacenia). Jeśli aktualnie w banku stosowana jest kasowa metoda ewidencjonowania, co jest niezgodne ze wspomnianą Ustawą, wówczas przychody księgowane są w momencie otrzymania zapłaty, zaś koszty w momencie dokonania zapłaty. Inspektorzy powinni również ustalić zasady rachunkowości stosowane przez bank w odniesieniu do poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, gdyż zastosowanie różnych metod w przypadku podobnych transakcji może dać różne wyniki. Istotne jest, aby bank stosował przyjęte metody w sposób konsekwentny (ciągły). Ponieważ Ustawa o Rachunkowości wymaga aby począwszy od 1995 roku sprawozdania finansowe banków były przygotowywane w oparciu o zapisy księgowe oparte na zasadzie memoriałowej 1, dlatego przypadki stosowania zasady kasowej powinny zostać odnotowane w protokole z inspekcji jako niezgodne z obowiązującymi przepisami. Dokonując przeglądu obowiązujących w banku zasad rachunkowości, inspektorzy powinni więc ustalić czy istnieją istotne przypadki nieciągłości w stosowaniu przyjętych zasad rachunkowości (patrz: Ustawa o Rachunkowości). Szczególnie dokładnie należy przeanalizować sytuacje, gdy bank często zmienia zasady rachunkowości w odniesieniu do podobnych transakcji. Występowanie tego typu sytuacji może być sygnałem ostrzegawczym, wskazującym na możliwość manipulowania w ten sposób wynikami, bądź też na chęć ukrywania istniejących problemów. Dokonując oceny i analizy wyników banku, inspektorom nie wolno ograniczyć się do wyników z bieżącego roku i lat ubiegłych. Inspektorzy nadzoru badający ten obszar powinni dokonać pogłębionej analizy spodziewanych w przyszłości wyników finansowych banku, które są nawet ważniejsze od wyników osiąganych do czasu inspekcji. Odpowiednim narzędziem dla takich badań będzie analiza planu finansowego i budżetu banku, zwłaszcza pod kątem zasadności podstawowych założeń tam zawartych. Prognozy i założenia dokonane przez bank, w tym dotyczące wysokości marży odsetkowej, stawek prowizji i opłat za usługi bankowe, powinny być spójne z posiadaną przez inspektorów wiedzą, np. na temat udziału w portfelu kredytów pod obserwacją i zagrożonych oraz adekwatności utworzonych rezerw celowych, jak również z innymi informacjami uzyskanymi podczas inspekcji, które pokazują zdolność banku do wypracowywania zysków w przyszłości. Jeśli bank nie posiada planu finansowego (co stanowi naruszenie art. 129 ustawy - Prawo bankowe), inspektorzy nadzoru mogą uznać za konieczne opracowanie własnych prognoz ułatwiających mu ocenę sytuacji. W każdym przypadku, omówienie z kierownictwem przyszłych perspektyw banku stanowi zazwyczaj niezbędny element inspekcji. Inspektorzy nadzoru powinni ustalić podczas inspekcji czy bank angażuje się w działalność powodującą ryzyko mogące wywierać znaczący wpływ (dodatni bądź ujemny) na przyszłe wyniki finansowe banku. Inspektorzy nadzoru badający wynik finansowy powinni zatem współpracować z inspektorami badającymi jakość 1 W praktyce oznacza to, że począwszy od 1 stycznia 1995 banki powinny były stosować zasadę memoriałową. Wcześniej także zarządzenia Prezesa NBP wymagały od banków stosowania zasady memoriałowej. 2

3 aktywów, ryzyko płynności i ryzyko rynkowe oraz uwzględnić w swojej analizie wszelkie ustalenia w tych obszarach mogące mieć w przyszłości znaczenie dla wielkości osiąganego przez bank wyniku finansowego. Pierwszym etapem analizy wyników finansowych jest określenie poziomu zysku. Drugim etapem jest określenie trendu występującego w poziomie zysku na przestrzeni pewnego okresu. Analiza wskaźników stanowi pożyteczne narzędzie w tym zakresie, które może ułatwić inspektorom nadzoru ocenę trendów finansowych. Analiza wskaźników daje kilka wymiernych korzyści. Stosowanie ujednoliconych wskaźników umożliwia porównanie wyników banku w czasie, a także pozwala przedstawicielom banku i inspektorom prognozować poziom wyników w przyszłości. Analiza wskaźników pozwala także odnieść wyniki banku do wyników innych banków porównywalnych. Ponadto, wynikający z tej analizy bardziej szczegółowy obraz gospodarki finansowej banku umożliwia inspektorom rozpoznanie aktualnych i potencjalnych problemów. Wreszcie, wskaźniki te stanowią dla kierownictwa banku skuteczne narzędzie określania założeń i celów banku w zakresie wyników finansowych. Istnieje kilka zasad, o których inspektorzy winni stale pamiętać gdy przystępują do analizy wskaźników: jakość analizy jest uwarunkowana jakością danych wejściowych. Jeśli do wyliczenia wskaźników używane są błędne dane, analiza także będzie nieścisła, o ile nie stosuje się wartości uśrednionych, wskaźniki mogą być zniekształcone wskutek zmian chwilowych lub sezonowych. Nawet stosując uśrednianie wielkości inspektorzy powinni pamiętać, że biorąc pod uwagę dane na koniec kwartałów osiągają wyniki zniekształcone w stopniu większym niż np. biorąc dane na koniec miesiąca czy też dane dekadowe. Dlatego idealnym rozwiązaniem w tym zakresie byłoby uśrednianie wielkości sald dziennych. Daje to w pełni adekwatny obraz wielkości pozycji bilansu, w stosunku do których osiągane są wyniki. Odnosząc dochody danej pozycji bilansu za okres roku do średniej z przypadkowych stanów miesięcznych, można otrzymać nie do końca prawdziwy obraz. Powinni o tym pamiętać inspektorzy podczas formułowaniu wniosków na podstawie otrzymanych wyników, ustalanie trendów wymaga dostępu do danych dotyczących dostatecznie długiego okresu czasu, a uzyskanie tych danych nie zawsze jest możliwe, np. w przypadku nowego banku, banku powstałego w wyniku fuzji dwóch podmiotów, czy też banku, który ostatnio przejął inną instytucję finansową, analiza będzie nietrafna, jeśli banki używane do celów porównawczych będą niewłaściwe (np. w wyniku różnic regionalnych, innej struktury oferowanych produktów), 3

4 mylne oceny wyników banku mogą być następstwem błędów ze strony inspektorów - np. porównywanie wskaźników niewspółmiernych, stosowanie nieodpowiednich przedziałów czasowych., należy mieć świadomość faktu, że przeszłe wyniki banku, same w sobie, niekoniecznie dają podstawy do rzetelnego prognozowania wyników przyszłych, które inspektorzy muszą także ocenić. Przeprowadzając analizę wskaźników inspektorzy muszą sami ocenić czy dane są właściwe (czy wielkości są prawidłowe, czy są to dane o istotnym znaczeniu). Należy pamiętać, że następujące czynniki mogą zniekształcić poziom wskaźników i podważyć wiarygodność analiz porównawczych: stosowanie przez bank innych zasad rachunkowości w odniesieniu do poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w różnych okresach, zmiana skali lub struktury działalności banku pomiędzy jednym okresem a drugim, występowanie czynników sezonowych, które w danym okresie znacznie wpływają na wysokość wyniku finansowego lub wielkość określonych pozycji bilansu. inflacja. Wskaźniki należy porównywać na przestrzeni dłuższego okresu, aby stwierdzić ewentualne trendy. Analiza wskaźników i trendów pozwala uzyskać większą szczegółowość ogólnych badań współzależności pomiędzy poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunkiem wyników. Poziom rentowności Najlepszym, a zarazem prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym wskaźnikiem używanym do obrazowania rentowności w banku jest wskaźnik rentowności aktywów (ROA), zwany też stopą zwrotu z aktywów: jest to stosunek procentowy zysku netto do średniej wartości aktywów. Z punktu widzenia nadzoru bankowego, kładącego nacisk na bezpieczeństwo środków zgromadzonych przez deponentów, priorytetowe znaczenie ma wielkość osiągana przez wskaźnik ROA, który obrazuje zdolność banku do generowania dochodów przy danej strukturze aktywów. Z punktu widzenia akcjonariuszy zarówno ROA i ROE - rentowność kapitału, zwana też stopą zwrotu z kapitału, a liczona jako stosunek procentowy zysku netto do średniej wartości funduszy własnych podstawowych - stanowią kluczowe mierniki wyników finansowych osiąganych przez bank. Definicje Wskaźnik rentowności aktywów (stopa zwrotu ze średniej wartości aktywów) oblicza się w sposób następujący: Wynik brutto (tj. przed opodatkowaniem) 2 = ROA1 2 Wynik (finansowy) brutto nazywany jest też dochodem brutto przed opodatkowaniem. 4

5 Wynik netto (tj.po opodatkowaniu) 3 = ROA2 Wynik brutto i netto są przedstawiane w ujęciu rocznym (annualizowane) zarówno w odniesieniu do ROA jak i ROE. Wskaźnik rentowności kapitału (stopa zwrotu ze średniej wartości kapitału) oblicza się w sposób następujący: Wynik brutto (tj. przed opodatkowaniem) = ROE1 Wartość średnia funduszy własnych podstawowych Wynik netto (tj. po opodatkowaniu) = ROE2 Wartość średnia funduszy własnych podstawowych Bardziej celowe może być wyliczanie rentowności aktywów i rentowności kapitału w ujęciu brutto, tj. przy stosowaniu w liczniku tych wskaźników wielkości zysku brutto (przed opodatkowaniem). Pozwala to wyłączyć z oceny rentowności efekt odprowadzonych podatków. Aktywa przychodowe Należy odróżnić aktywa brutto i aktywa netto oraz aktywa przychodowe i nieprzychodowe. Poniżej podane są definicje tych pojęć przyjęte w Raporcie Wskaźników Ekonomiczno-Finansowych 4. Aktywa brutto i aktywa netto: aktywa brutto + aktywa nieprzychodowe + rezerwa celowa + deprecjacja, amortyzacja i umorzenia - rezerwy celowe na należności bilansowe - deprecjacja, amortyzacja i umorzenia Uwaga: Odsetki zapadłe i niespłacone wchodzą w skład aktywów brutto. 3 Wynik (finansowy) netto nazywany jest też zyskiem netto, dochodem netto po opodatkowaniu lub wynikiem (finansowym) po opodatkowaniu. 4 RWEF jest raportem zawierającym około 700 wskaźników ilościowych, umożliwia analizę sytuacji banku na różnym poziomie szczegółowości, pokazuje kształtowanie się wskaźników banku w perspektywie historycznej. Takie podejście umożliwia prześledzenie trendów występujących w zakresie poszczególnych wskaźników. Wskaźniki znajdujące się w RWEF obliczane są na bazie bilansu oraz rachunku wyników. Pozycje z rachunku wyników przedstawione są kwartalnie w ujęciu rocznym (annualizowane), natomiast pozycje z bilansu są uśredniane. W Instrukcji do Raportu Wskaźników Ekonomiczno-Finansowych banku na tle grupy rówieśniczej znajdują się podstawowe definicje, opisy zasad wyliczania wskaźników oraz ich formuły wyliczeniowe. 5

6 Aktywa przychodowe i nieprzychodowe Aktywa przychodowe są to te aktywa banku, które ze swej istoty przynoszą przychód. Dzielą się one na pracujące i niepracujące. Aktywa nieprzychodowe są to aktywa, z których bank nie zamierza lub nie może generować przychodu. Do aktywów zaliczamy 5 : kredyty i pożyczki, w tym kredyty pod obserwacją i zagrożone udzielone podmiotom finansowym, niefinansowym i sektorowi budżetowemu, lokaty międzybankowe, papiery wartościowe, pożyczki podporządkowane udzielone, jednostki uczestnictwa w otwartych funduszach powierniczych, Aktywa udziały i akcje w podmiotach zależnych, stowarzyszonych i udziały mniejszościowe, operacje otwartego rynku (z NBP), transakcje z przyrzeczeniem odkupu. obejmują: gotówkę, nieoprocentowane rachunki w bankach, nieoprocentowane należności od NBP, dotacje dla oddziałów zagranicznych, majątek trwały rzeczowy, wartości niematerialne i prawne, aktywa do zbycia, majątek używany na podstawie umów najmu i dzierżawy. inne aktywa (konta rozliczeniowe - międzybankowe i międzyoddziałowe, dłużnicy różni, koszty i przychody rozliczane w czasie, odsetki zapadłe i niespłacone). Aktywa przychodowe: pracujące i niepracujące Aktywa niepracujące = kredyty i pożyczki zagrożone (wątpliwe i stracone), + lokaty międzybankowe zagrożone (wątpliwe i stracone), 5 Zgodnie z RWEF wszystkie pozycje aktywów przychodowych i nieprzychodowych brane są w ujęciu netto (bez rezerw celowych, deprecjacji i umorzeń) 6

7 Aktywa niepracujące Do tej grupy nie są zaliczane w okresie przejściowym aktywa zagrożone poniżej standardu (kredyty, pożyczki i lokaty międzybankowe). Kategoria aktywów poniżej standardu jest zaliczana do aktywów pracujących ze względu na potrzebę (uwzględnienia) wyrównania przy obliczaniu wskaźników odsetek, które wpływają na zasadzie kasowej od wszystkich kredytów zagrożonych. Aktywa poniżej standardu są zatem "tymczasową reprezentacją" tych wszystkich aktywów zaklasyfikowanych jako zagrożone, które jednak generują przychód odsetkowy. Z chwilą uzyskania precyzyjnych danych nastąpi określenie jaka część aktywów zagrożonych w ramach poszczeglnych podgrup (poniżej standardu, wątpliwe i stracone) może zostać uznana jako pracująca. Aktywa przychodowe pracujące = aktywa przychodowe - aktywa przychodowe niepracujące Trendy obrazują zmiany zachodzące pomiędzy kolejnymi okresami, w przeciwieństwie do poziomu wyniku finansowego, który stanowi kwotę zysku (straty) uzyskaną na dany dzień zamykający okres sprawozdawczy. Trendy określają kierunek, w jakim zmierza dany bank: wskaźniki ulegają poprawie, pogorszeniu, też pozostają niezmienne. W przypadku trendów silnie zwyżkujących lub zniżkujących, bądź też dużych wahań w poziomie zysków lub rentowności - należy podjąć dalsze badania i przeprowadzić rozmowy z odpowiednimi przedstawicielami banku w celu ustalenia przyczyn tych zjawisk. Inspektorzy powinni poddać wnikliwej analizie niekorzystne trendy oraz ustalić z kierownictwem banku, jakie działania zamierza podjąć, aby takim trendom przeciwdziałać. Trend w wynikach i rentowności można analizować na podstawie kształtowania się wyniku operacyjnego oraz rentowności aktywów. Wyniki należy zbadać pod kątem zmian występujących w kolejnych latach, a także na przestrzeni dłuższych okresów (dwóch lat, pięciu lat), aby określić trend długofalowy. Natomiast trend rentowności aktywów należy ustalić poprzez zestawienie kilku wskaźników rentowności aktywów z kolejnych lat. Inspektorzy powinni również dokonać analizy trendów głównych składników przychodów i kosztów. Inspektorzy powinni również dokonać analizy przychodów z działalności podstawowej banku. Należy pamiętać, że struktura przychodów z działalności podstawowej może różnić się w różnych bankach, w zależności od oferowanych produktów i charakteru prowadzonych operacji. Przykładowo, jeden bank może generować znaczne przychody z operacji walutowych, a drugi - z oprocentowania lokat międzybankowych. Za "RWEF" należy odróżnić Wynik na działalności od Wyniku na działalności podstawowej. Wynik na działalności = Wynik na działalności podstawowej pomniejszony o - Przychody z inwestycji kapitałowych - Wynik na działalności operacyjnej i ubocznej - Wynik na działalności pozabilansowej - Koszty ogólne 7

8 WYNIK FINANSOWY Analizując zyski, nie można pominąć podstawowych rodzajów ryzyka, do których należą m.in. ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko operacji walutowych. Ryzyko kredytowe wiąże się z jakością aktywów i może doprowadzić do poniesienia strat z tytułu kredytów, do deprecjacji papierów wartościowych, czy też do powstawania należności nieściągalnych. Kredyty zwykle stanowią największy składnik aktywów przychodowych banku. Zatem, jakość portfela kredytowego wywiera istotny wpływ na poziom obecnych i przyszłych zysków. Z kolei, jakość portfela zależy od istniejących w danym banku procedur kredytowania i mechanizmów kontroli wewnętrznej. Do kluczowych czynników kształtujących poziom ryzyka kredytowego należą m.in. stopień dywersyfikacji portfela kredytowego, prawidłowość kontroli prawnych zabezpieczeń kredytów, prawidłowość funkcji przeglądu należności kredytów. Ryzyko stopy procentowej wynika z niedopasowania aktywów i pasywów wrażliwych na zmianę stopy procentowej (ryzyko przeszacowania), różnych stawek referencyjnych wg których oprocentowane są poszczególne składniki aktywów i pasywów banku (ryzyko bazowe), istnienia ukrytych opcji wpisanych w produkty dających klientom prawo do wcześniejszej spłaty / wycofania środków z banku (ryzyko opcji). Wysoki poziom ryzyka stopy procentowej np. wyrażonego przez znaczne niedopasowanie przeszcacowujących się aktywów i pasywów, wpływa pozytywnie lub negatywnie na poziom wypracowanego zysku zależnie od kierunku zmian stóp procentowych. Ocena wielkości ryzyka stopy procentowej pozwala określić wrażliwość wyniku finansowego na istotne zmiany stóp procentowych i związaną z tym chwiejność przychodów. Ryzyko płynności odnosi się do sytuacji, gdy bank nie jest w stanie realizować swoich zobowiązań. Sytuacja braku płynności dotyczy zarówno zobowiązań wobec deponentów, wcześniejszych zobowiązań udzielenia kredytów, jak i braku możliwości finansowania działalności banku. Analizując to ryzyko, należy uwzględnić dostęp banku do środków z rynków finansowych. Inspektorzy powinni zbadać zdolność banku do zaciągania krótkoterminowych zobowiązań celem finansowania krótkoterminowego zapotrzebowania na środki płynne. Brak tej zdolności może istotnie wpłynąć na koszt pozyskania środków, tym samym rzutując ujemnie na ogólną rentowność banku. Na ryzyko operacji walutowych składa się ryzyko kursowe i ryzyko operacyjne związane z wykonywaniem transakcji w walutach obcych. Ryzyko kursowe to narażenie banku na straty z tytułu niekorzystnej dla struktury posiadanych przez bank aktywów i pasywów w walutach obcych zmiany kursów walutowych. Ryzyko operacji walutowych może wpływać na wynik finansowy banku. Przy ocenie tego wpływu inspektorzy powinni wziąć pod uwagę skalę operacji walutowych banku w porównaniu do pozostałej działalności oraz jakość zarządzania ryzykiem kursowym. Analiza jakości zysków Pełna analiza wyników banku wymaga określenia jakości zysków, tzn. ustalenia zdolności banku do dalszego wypracowywania zysków na odpowiednim poziomie. Analizując jakość zysków należy uwzględnić następujące czynniki: 8

9 poszczególne elementy wyniku banku: Jaki jest poziom wyniku z działalności podstawowej? Jakie są proporcje przychodów i kosztów jednorazowych w porównaniu do wyniku ze źródeł stałych? strukturę bilansu: Jaki jest poziom aktywów pracujących oraz przychodowych? Jak kształtuje się struktura procentowa aktywów i pasywów oraz struktura terminów zapadalności i wymagalności? współzależność pomiędzy dochodowością poszczególnych pozycji bilansu a kosztami innych pozycji: Jaki wpływ na poziom wyników wywiera dochodowość poszczególnych kategorii aktywów, koszt poszczególnych kategorii pasywów? stosunek pomiędzy wielkością podejmowanego ryzyka a wysokością wyniku: Czy dochodowość operacji banku rekompensuje podejmowane ryzyko? oprocentowanie kredytów i depozytów: Czy w porównaniu z innymi bankami, bank stosuje: niskie stawki oprocentowania kredytów? wysokie stawki oprocentowania depozytów? ryzykowność stosowanej praktyki bankowej wyrażonej w zasadach polityki i uregulowaniach wewnętrznych banku: Czy obecna praktyka bankowa lub obecnie osiągane przychody mogą zrodzić ujemne konsekwencje w przyszłości? (Przykładowo - ryzykowne praktyki w zakresie udzielania kredytów może obecnie przynosić wysokie przychody odsetkowe, lecz udzielone w taki sposób kredyty mogą w przyszłości okazać się nieściągalne.) typ banku hurtowy / detaliczny, co jest zdeterminowane źródłami finansowania i kręgiem klientów Jak już wskazano, analiza wyników musi również uwzględnić ryzyko obciążające działalność banku. Jest rzeczą całkiem możliwą, iż bank wykazuje świetne wskaźniki rentowności oraz wysokie przychody w wartościach bezwzględnych za cenę podejmowania bardzo wysokiego poziomu ryzyka. Wygórowany poziom rentowności aktywów często wskazuje na nadmierne ryzyko obciążające działalność banku. Może się okazać, że kierownictwo banku udzieliło kredytów lub dokonało lokat kapitałowych dążąc do osiągania maksymalnej efektywności zaangażowanych nakładów, nie badając jednak czy jakość powstałych tą drogą należności zapewnia ich stałą obsługę i ostateczną spłatę. Poprzez podniesienie stawek oprocentowania należności celem zabezpieczenia podwyższonego ryzyka kredytowego, bank będzie w stanie zwiększyć swoje przychody na krótki okres. Jednakże, ostatecznie mogą one ulec pogorszeniu z chwilą uznania strat poniesionych na tych należnościach. Ponadto, przychody z aktywów zaklasyfikowanych jako zagrożone, powinny być ewidencjonowane jako odsetki zastrzeżone. Taki sposób księgowania zapobiega zawyżaniu przychodów banku. Analiza jakości aktywów, która stanowi jedno z głównych zadań przy badaniu bezpieczeństwa i kondycji finansowej banku, pozostaje zatem ściśle związana z analizą jakości zysków. Inspektorzy nadzoru powinni uwzględniać także wielkość tworzonych rezerw celowych, aby stwierdzić wpływ wywierany tą drogą na jakość zysków. Nadto, uzyskane wyniki finansowe mogą ulec krótkoterminowej poprawie dzięki wpływom, jakie na zysk netto mogą wywrzeć zyski nadzwyczajne lub korzystne rozliczenia podatkowe. 9

10 Dlatego też inspektorzy powinni przede wszystkim oceniać zyski na podstawie wyniku przed opodatkowaniem i zyskami/ stratami nadzwyczajnymi, a nie wyniku netto (zysku netto). Niemniej, inspektorzy nie mogą całkowicie lekceważyć wpływu podatków i pozycji nadzwyczajnych. Przede wszystkim - niezbędnym warunkiem przeprowadzenia pełnej analizy wyników finansowych jest uwzględnienie ich jakości oraz szczegółowe zbadanie i zrozumienie strategii obranej przez kierownictwo banku. Inspektorzy powinni także ustalić przyczyny wysokiego lub niskiego wyniku finansowego. U podstaw niskiego wyniku finansowego leży najczęściej połączenie następujących czynników: niska dochodowość aktywów, wysoki koszt pozyskania środków, niski przychód pozaodsetkowy, wysokie odpisy na rezerwy celowe, wysokie koszty działania (koszty ogólne). Natomiast wysoki wynik finansowy jest uwarunkowany jednym lub połączeniem następujących czynników: wysoka dochodowość aktywów, niski koszt pozyskania środków (może być to związane z lojalną bazą klientów lub wyższą jakością obsługi jaka jest oferowana przez bank), znaczny przychód odsetkowy, znaczny przychód pozaodsetkowy (bank może być aktywnie zaangażowany w operacje walutowe, prowadzić operacje związane z handlowym portfelem papierów wartościowych lub mieć duże przychody z tytułu prowizji i opłat), niskie straty z tytułu kredytów (wysoka jakość portfela kredytowego), niskie koszty działania (koszty ogólne związane np. z niskimi kosztami wynajmowanych lokali, bądź też niskimi kosztami utrzymania posiadanych lokali, czy niskimi kosztami osobowymi). Inspektorzy muszą również ocenić rozeznanie kierownictwa banku dotyczące źródeł wyników finansowych. Czy kierownictwo banku przewidywało obecny trend? Czy uważa, że trend ten będzie kontynuowany? Jakie działania zostały podjęte przez kierownictwo celem utrwalenia lub odwrócenia trendu? Jeśli trend jest niekorzystny dla banku, to czy był on nieunikniony? Za pomocą pewnych ścieżek analitycznych można ustalić przyczyny uzyskania danych wyników finansowych - zwłaszcza przyczyny wyników niezadowalających. Aby przeprowadzić analizę tego typu, inspektorzy muszą prześledzić źródła wyników, podążając określonymi ścieżkami analitycznymi, które dostarczą im istotnych wskazówek w tym zakresie. Przy badaniu wyników banku, kompleksowa ścieżka analityczna 10

11 przechodzi przez obszary, które odpowiadają głównym czynnikom wpływającym na zysk banku: wynik netto z odsetek, wynik pozaodsetkowy, koszty działania, tworzenie rezerw na należności podatek dochodowy, dywidendy. Wszelkie pozycje kosztów lub przychodów, które wydają się być niezasadne lub zawyżone, powinny zostać poddane bardziej szczegółowej analizie. Jest to różnica pomiędzy przychodami z odsetek ogółem a kosztami odsetek ogółem. Wynik netto z odsetek stanowi zwykle największy składnik wyniku operacyjnego banku. Wynik netto z odsetek może być wykorzystany przez bank do pokrycia swoich kosztów pozaodsetkowych. Jednym z podstawowych wskaźników charakteryzujących wielkość wyniku netto z odsetek jest udział marży odsetkowej netto w aktywach przychodowych (inaczej: stopa zysku netto z odsetek), liczona jako iloraz wyniku netto z odsetek oraz średniej wartości aktywów przychodowych. Na wysokość marży odsetkowej netto wpływa wielkość aktywów przychodowych i pasywów oprocentowanych, a także tzw. spread czyli różnica pomiędzy stawką oprocentowania odsetek otrzymanych i zapłaconych. Oceniając zmiany marży odsetkowej netto, inspektorzy powinni odróżnić wpływy zmian ilościowych, tj. zmian w łącznej kwocie aktywów przychodowych od wpływów zmian rozpiętości oprocentowania powodujących zmiany wyniku netto z odsetek. Zatem inspektorzy zauważając obniżenie wartości marży odsetkowej netto powinien zbadać przyczyny takiej sytuacji: Obniżenie przychodów z tytułu odsetek. Obniżenie przychodów z tytułu odsetek może wynikać z obniżenia jakości portfela kredytowego wyrażającego się we wzroście ilości kredytów zagrożonych nie generujących przychodu (patrz: zmiany wskaźnika aktywa pracujące/ aktywów przychodowych), a także z niższych przychodów z tytułu utrzymywanych w portfelu papierów wartościowych. Podwyższenie kosztów odsetkowych Bank może starać się pozyskać środki na rynku oferując wyższe stawki oprocentowania, które powodują podwyższenie kosztów. Taka polityka może wynikać z kłopotów z płynnością, obniżenia wiarygodności banku (np. wyrażonej w ocenie agencji ratingowych), niższej jakości oferowanych usług w porównaniu do konkurencji lub konieczności płacenia wyższych stawek oprocentowania na rynku międzybankowym. Zmiana oprocentowania kredytów nie była ściśle powiązana (wysoce skorelowana) ze zmianą oprocentowania depozytów. Możliwe są tu dwa warianty: 11

12 - obniżenie oprocentowania kredytów było większe niż obniżenie oprocentowania depozytów, - podwyższenie oprocentowania kredytów było niższe niż podwyższenie oprocentowania depozytów. Takie nieskorelowane zmiany oprocentowania po stronie aktywów i pasywów (ryzyko bazowe) niosą ze sobą ryzyko obniżenia wyniku finansowego. Nieskorelowana zmiana oprocentowania kredytów i depozytów może dotyczyć sytuacji, która może mieć tylko przejściowy wpływ na marżę odsetkową netto, a mianowicie depozyty zmieniają swoje oprocentowanie później niż kredyty lub odwrotnie. Takie działania obserwowane są na ogół, kiedy jest to korzystne dla banku np. w przypadku gdy rynkowe stopy procentowe podnoszą się bank podnosi oprocentowanie kredytów, a dopiero po pewnym czasie podnosi oprocentowanie depozytów. Podstawowe wskaźniki 6 : a) Udział marży odsetkowej netto w aktywach przychodowych (Stopa zysku netto z odsetek) Wynik netto z odsetek Wartość średnia aktywów przychodowych b) Dochodowość aktywów przychodowych Przychody z odsetek Wartość średnia aktywów przychodowych c) Obciążenie odsetkami aktywów przychodowych Koszty odsetek Wartość średnia aktywów przychodowych d) Koszty odsetek Wartość średnia pasywów powodujących koszty 6 Dla wszystkich wskaźników, które znajdują się w RWEF zastosowano opisane poniżej zasady. Jako że rachunek wyników jest przedstawiony w skali rocznej narastająco od stycznia, do wyliczenia wskaźników wykorzystuje się średnie aktywa z każdego kwartału. Do wyliczania wskaźników wykorzystuje uśrednione aktywa wyliczone w następujący sposób: w marcu uśrednione aktywa reprezentują wartości na koniec grudnia poprzedniego roku będące odpowiednikiem bilansu otwarcia na 1 stycznia bieżącego roku plus aktywa na koniec stycznia, lutego i marca podzielone przez cztery; w czerwcu uśrednione aktywa reprezentują wartości na koniec grudnia poprzedniego roku będące odpowiednikiem bilansu otwarcia na 1 stycznia bieżącego roku plus aktywa na koniec stycznia, lutego, marca, kwietnia, maja i czerwca podzielone przez siedem; we wrześniu uśrednione aktywa reprezentują wartości na koniec grudnia poprzedniego roku będące odpowiednikiem bilansu otwarcia na 1 stycznia bieżącego roku plus aktywa na koniec stycznia, lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca, lipca, sierpnia i września podzielone przez dziesięć; w grudniu uśrednione aktywa reprezentują wartości na koniec grudnia poprzedniego roku będące odpowiednikiem bilansu otwarcia na 1 stycznia bieżącego roku plus aktywa na koniec stycznia, lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca, lipca, sierpnia, września, października, listopada i grudnia podzielone przez trzynaście. Wyjątki od przedstawionej metodologii wyliczania wskaźników opisane są w Instrukcji do RWEF. 12

13 e) Wartość średnia aktywów przychodowych Wartość średnia aktywów brutto f) Wynik netto z odsetek g) Przychody z odsetek h) Koszty odsetek i) Wynik netto z odsetek i wynik z prowizji Udział marży odsetkowej netto w aktywach przychodowych (wskaźnik a) stanowi różnicę pomiędzy wskaźnikiem b) a wskaźnikiem c) i pozwala ocenić dochody generowane przez aktywa przychodowe banku. Wskaźnik e) ukazuje udział procentowy aktywów przychodowych w aktywach brutto. Przy założeniu, że inne wielkości pozostają niezmienne i pod warunkiem wysokiego udziału aktywów pracujących w aktywach przychodowych lub w aktywach brutto, im wyższy wskaźnik aktywów przychodowych do średnich aktywów brutto, tym większa zdolność banku do generowania przychodów. Wskaźnik f) także stanowi stopę zysku netto z odsetek, lecz liczoną od aktywów ogółem netto (nie aktywów przychodowych). Gdyby dwa banki miały wynik netto z odsetek tej samej wysokości, przy tej samej wielkości aktywów przychodowych pracujących, wskaźnik ten byłby niższy dla banku, który posiada większą sumę aktywów przychodowych niepracujących. Wskaźnik f) stanowi różnicę pomiędzy wskaźnikiem g) a wskaźnikiem h). Wskaźnik i) bierze pod uwagę wynik osiągany na działalności, która powinna być podstawą osiąganego przez bank wyniku finansowego. Zatem jeśli ten wskaźnik kształtuje się na niezadowalającym poziomie, oznacza to iż bank przeżywa trudności. Inspektorzy powinni także zbadać dochodowość aktywów przychodowych wskaźnik b), liczony jako iloraz przychodów z odsetek (ogółem) oraz średniej wartości aktywów przychodowych, jak również koszt pozyskania środków wskaźnik d), liczony jako iloraz kosztów odsetkowych oraz średniej wartości oprocentowanych pasywów. Różnica pomiędzy dochodowością aktywów przychodowych a kosztem pozyskania środków stanowi marżę dochodowości. Marża ta jest miernikiem rentowności, ułatwiającym inspektorom ocenę trendów w wycenie produktów banku oraz wpływającym na poziom przychodu netto z odsetek i stopy zysku netto z odsetek, a zatem także na poziom rentowności aktywów. Oprócz badania ogólnej dochodowości aktywów przychodowych i ogólnego kosztu pozyskania środków, inspektorzy powinni ocenić i porównać dochodowość głównych kategorii aktywów przychodowych i koszt różnych rodzajów pasywów oprocentowanych. Należy zatem zbadać np. dochodowość udzielonych kredytów i porównać z dochodowością papierów wartościowych i lokat międzybankowych. Można tę analizę pogłębić jeszcze bardziej poprzez badanie poszczególnych składników tych kategorii 13

14 bilansowych, np. poprzez określenie dochodowości kredytów różnego rodzaju lub kosztu pozyskania depozytów różnego rodzaju. Należy także sprawdzić czynniki, które mogą istotnie wpłynąć na kształtowanie powyższych wskaźników, np. wzrastająca wrażliwość aktywów i pasywów na zmianę stopy procentowej, wysoki udział kredytów zagrożonych w portfelu itp. Ponadto, należy przyjrzeć się strukturze bilansu, aby móc określić czy wielkość, struktura procentowa i struktura terminów płatności poszczególnych pozycji aktywów i pasywów jest powodem większych lub niższych zysków. Drugi poważny strumień przychodów banku pochodzi z opłat i prowizji, z operacji papierami wartościowymi, z operacji walutowych oraz innej działalności pozaodsetkowej (np. operacje pozabilansowe). Wśród opłat i prowizji można wymienić opłaty pobierane z tytułu depozytów, prowizje od transakcji walutowych, prowizje od zaangażowania i opłaty za gotowość, prowizje pobierane przy udzielaniu kredytów. Inspektorzy powinni ustalić czy dochody banku są w sposób znaczący uzależnione od określonych dziedzin działalności, co może spowodować nadmierne ryzyko utraty dużej części zysków z chwilą pogorszenia się wyników uzyskiwanych z jednej wąskiej dziedziny operacji. Oceniając stabilność danego źródła dochodów pozaodsetkowych, inspektorzy powinni uwzględnić chwiejność tych dochodów w latach poprzednich, ostatnie trendy w tej dziedzinie, doświadczenie banku w prowadzeniu działalności danego rodzaju, prognozy banku dotyczące wysokości tych dochodów w przyszłości. Należy również ocenić poziom dochodów pozaodsetkowych w porównaniu z wysokością wyniku netto z odsetek. W większości banków poziom dochodu netto z odsetek jest wyższy, niemniej proporcje pomiędzy tymi dwoma źródłami dochodów różnią się w różnych bankach. Inspektorzy winni przejrzeć odnośne konta celem ustalenia stabilności tych źródeł dochodu. Inspektorzy powinni dokładnie zbadać perspektywy dalszego generowania przychodów z operacji papierami wartościowymi oraz operacji walutowych. Trzeba także dokonać analizy wszelkich innych dochodów uzyskanych w wyniku operacji pozabilansowych oraz odnotować wszelkie istotne lub niekorzystne trendy w tym zakresie. Podstawowe wskaźniki: 7 a) Dochody pozaodsetkowe ogółem b) Wynik z operacji papierami wartościowymi c) Wynik z operacji walutowych d) Przychody z inwestycji kapitał. i wynik z operacji jedn.fund. powierniczych 7 Wskaźniki te dostępne są w RWEF. RWEF obejmuje również szereg innych wskaźników, które w sposób bardziej szczegółowy, niż zostało to opisane w niniejszym rozdziale podręcznika, ujmują poszczególne pozycje przychodów i kosztów pozaodsetkowych. 14

15 WYNIK FINANSOWY e) Wynik z działalności pozabilansowej Koszty działania stanowią łączną kwotę wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia, pozostałych świadczeń na rzecz pracowników, kosztów utrzymania i wynajmu budynków, pozostałych kosztów rzeczowych, podatków i opłat oraz składek i wpłat BFG. Wysokie koszty działania mogą występować m.in. w banku z rozległą siecią oddziałów; w banku, który oferuje wyższe niż średnie wynagrodzenia; w banku, który ostatnio rozszerzył zakres swojej działalności. Ocenę wysokości kosztów działania należy powiązać z oceną ogólnego poziomu rentowności oraz charakteru operacji prowadzonych przez bank. Przykładowo, nawet jeśli wysokość wynagrodzeń w banku wydaje się wygórowana w porównaniu z innymi bankami o podobnym charakterze, sytuacja ta może być uzasadniona poziomem rentowności, który bank osiąga. Także charakter działalności banku rzutuje na poziom kosztów działania - np. zarządzanie portfelem kredytowym pociąga za sobą wyższe koszty, aniżeli zarządzanie portfelem papierów wartościowych. Inspektorzy powinni zidentyfikować zmiany wielkości kosztów działania oraz zmiany w strukturze tych kosztów. Jeśli poziom kosztów działania wydaje się inspektorom nadmierny, należy ustalić przyczyny występowania tak wysokich kosztów oraz ocenić ich zasadność. Inspektorzy powinni także uwzględnić koszty wynikające z amortyzacji, zwłaszcza w bankach, które rozwijają swoją sieć oddziałów lub ponoszą znaczące wydatki na sieć komputerową. Podstawowe wskaźniki 8 : a) Koszty działania banku b) Koszty osobowe (pracowników banku) c) koszty działania banku wyniki pozaodsetkowe d) aktywa netto na koniec okr. sprawozdawczego liczba etatów e) zysk brutto liczba etatów f) Koszty eksploatacyjne g) Wynik pozaodsetkowy ogółem 8 Te wskaźniki są dostępne w RWEF. 15

16 WYNIK FINANSOWY Adekwatność utworzonych rezerw na należności pozostaje jednym z pierwszoplanowych czynników uwzględnianych przez inspektorów przy ocenie jakości zysków wypracowanych przez bank. Art. 130 ustawy Prawo bankowe umożliwia bankom tworzenie rezerwy na ryzyko ogólne w drodze odpisów w ciężar kosztów. Decyzje kierownictwa banku w zakresie tworzenia rezerw na ryzyko ogólne charakteryzują się pewnym stopniem subiektywności i są podejmowane w powiązaniu z osiąganym wynikiem finansowym, strategią finansową banku, oczekiwaniami akcjonariuszy, itp. Są więc one w dużym stopniu nacechowane dowolnością, tym bardziej, że ustawa Prawo bankowe nie nakłada na banki obowiązku tworzenia rezerw na ryzyko ogólne. Czyni to proces tworzenia tych rezerw szczególnie podatnym na manipulacje. Banki zobowiązane są natomiast do tworzenia rezerw celowych co najmniej na poziomie określonym w Uchwale Nr 8/1999 KNB. Tym niemniej także w tym przypadku decyzje podejmowane przez kierownictwo banku mogą być powiązane z wielkością osiągniętego wyniku finansowego. Inspektorzy powinni zatem dokonać skrupulatnej oceny adekwatności utworzonych rezerw, kierując się własną oceną jakości aktywów. W szczególności, inspektorzy powinni porównać odpisy na rezerwy ze średnią wartością kredytów. Inspektorzy winni także porównać bieżące odpisy na rezerwy z wynikiem banku z odsetek, z prowizji i opłat oraz odpisami w poprzednich okresach sprawozdawczych, celem rozpoznania ewentualnych trendów. Podstawowe wskaźniki 9 : a) * Poziom rezerw celowych Portfel kredytowy brutto b) Pokrycie ryzyka kredytowego wynikiem banku Odpisy na rezerwy na należności w roku bieżącym Wynik netto z odsetek + wynik z prowizji Odpisy na rezerwy na należności w roku bieżącym Wynik brutto c) Pokrycie zyskiem strat z tytułu kredytów: Zysk przed opodatkowaniem + odpisy na rezerwy celowe Kredyty stracone od początku roku d) * Odpisy na rezerwy celowe (portfel kredytowy) (odpisy na rezerwy celowe obejmują jedynie annualizowane odpisy zrobione w analizowanym okresie sprawozdawczym) 9 Wskaźniki oznaczone * są dostępne w RWEF. 16

17 e) * Rozwiązanie rezerw celowych (portfel kredytowy) f) Wskaźniki obrazują w jakim stopniu wynik finansowy banku tworzony jest przez rozwiązywane rezerwy na należności Rezerwy na należności rozwiązane w roku bieżącym Wynik brutto Rezerwy na należn. rozwiązane odpisy na rezerwy (w roku bieżącym) Wynik brutto g) * Rezerwy celowe utworzone Rezerwy wymagane h) Odpisy na rezerwy na należności w roku bieżącym Wartość średnia kredytów netto pomniejszona o odpisy z lat ubiegłych Wielkość zysków zatrzymywanych w banku powiązana jest bezpośrednio z podwyższaniem funduszy własnych. Rzecz jasna, wysokie kwoty zysku zatrzymanego powodują szybsze zasilanie funduszy własnych, lecz taka polityka banku nie w każdych warunkach musi być właściwa czy konieczna. Proces zatrzymywania zysku należy poddać analizie w odniesieniu do potencjalnej dynamiki rozwoju banku. Zysk zatrzymany nabiera większego znaczenia, gdy zewnętrzne źródła zasilenia kapitałowego są trudno dostępne. W tym kontekście należy także przeprowadzić analizę obranej polityki wypłaty dywidendy. Inspektorzy powinni zwrócić uwagę na wysokość dywidendy i jej poziom w porównaniu do zysków zatrzymanych. Podstawowe wskaźniki: a) Wskaźnik wypłaty dywidendy: Dywidendy zadeklarowane Zysk netto (w stosunku do którego zadeklarowano dywidendy) b) Zysk zatrzymany Wartość średnia funduszy własnych podstawowych (w roku którego dotyczy zysk) Uwaga: Zysk zatrzymany = zysk netto za rok ubiegły pomniejszony o zadeklarowane dywidendy (za ten sam rok obrachunkowy, którego dotyczy zysk netto). c) wzrost aktywów (w roku którego dot. zysk) wielkość zatrzymanego zysku aktywa netto (na początek roku którego dotyczy zysk) 17

18 Wskaźnik a) ukazuje udział dywidend w zysku netto, określając jednocześnie jaka część zysku netto nie zostanie zatrzymana i nie zasili funduszy własnych banku. Ważne jest aby dywidendy zadeklarowane dotyczyły tego samego okresu co osiągnięty zysk netto, natomiast wskaźnik b) obrazuje udział zysku zatrzymanego w funduszach własnych podstawowych (wzrost kapitału ze źródeł wewnętrznych). Ważne jest, aby zysk zatrzymany i fundusze własne dotyczyły tego samego okresu (roku). Wskaźnik c) pokazuje o ile stopa wzrostu aktywów banku jest większa od stopy wzrostu kapitału banku spowodowanego zyskami zatrzymanymi (jeśli wskaźnik jest dodatni) lub o ile stopa wzrostu kapitału banku jest większa od stopy wzrostu aktywów banku (jeśli wskaźnik jest ujemny), przy założeniu braku dostępu banku do zewnętrznych źródeł kapitału w roku którego dotyczy zysk. Do takich pozycji należą m.in. jednorazowe zyski z wszelkich operacji nietypowych, a także wszelkie zyski/straty nadzwyczajne. Pozycje nadzwyczajne najczęściej obejmują przychody lub koszty, które mają charakter wyjątkowy (niepowtarzający się), np. przychody ze sprzedaży nieruchomości lub innych składników majątku; kary, grzywny i odszkodowania; dodatnie rozliczenia podatkowe. Ogólnie rzecz biorąc, do celów oceny wyników finansowych, inspektorzy wylicza wskaźnik rentowności aktywów z wyłączeniem zysków i strat uznanych za jednorazowe. Aktywa i pasywa walutowe - Jeśli bank posiada aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych, należy dla celów porównawczych dokonać oddzielnych wyliczeń dochodowości i kosztu tych pozycji. Aby ułatwić inspektorom badanie wyników finansowych i rentowności wykazy kontrolne pytań i czynności analitycznych zostały zawarte w załączniku do niniejszego rozdziału. 18

19 WYNIK FINANSOWY 1. Ustalić adekwatność i skuteczność zasad polityki, procedur, praktyki i systemu kontroli wewnętrznej banku w zakresie przychodów i kosztów. 2. Upewnić się, że kadra kierownicza i pracownicy banku przestrzegają ustalonych zasad polityki i procedur banku. 3. Ustalić sytuację finansową banku w świetle osiąganego i prognozowanego wyniku finansowego. Ocenić adekwatność wyniku finansowego w odniesieniu do ponoszonego przez bank ryzyka. 4. Ustalić wiarygodność informacji finansowych nadsyłanych do NBP oraz ocenić ciągłość stosowania zasad rachunkowości. Upewnić się, że systemy rachunkowości i sprawozdawczości pozostają w zgodzie z wymogami Ustawy o Rachunkowości. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości wskazać bankowi, wynikający z ustawy o rachunkowości, obowiązek rzetelnego i terminowego składania sprawozdań. 5. Ustalić zakres i adekwatność badań audytu wewnętrznego dotyczących poszczególnych składników rachunku wyników. 6. Ustalić czy bank przestrzega postanowień przepisów prawa i regulacji ostrożnościowych. 7. W przypadku stwierdzenia niedociągnięć w zasadach polityki, procedurach, regulaminach, praktyce lub systemie kontroli wewnętrznej banku, bądź naruszeń przepisów prawa lub regulacji ostrożnościowych, czy też wewnętrznych regulacji banku - uzyskać od kierownictwa banku zobowiązanie podjęcia odpowiednich środków naprawczych. 19

20 WYNIK FINANSOWY 1. Zaznajomić się z uwagami dotyczącymi kontroli wewnętrznej w zakresie wyników finansowych banku zawartymi w dokumentach z poprzednich inspekcji. Odnotować uwagi krytyczne, które mogą wpłynąć na zakres i sposób przeprowadzenia inspekcji w tej dziedzinie, jak również uwagi dotyczące danych zawartych w księgach i rejestrach bankowych. Ustalić na wczesnym etapie inspekcji czy zaszły istotne zmiany w operacjach prowadzonych przez bank (np. wprowadzenie nowych produktów lub usług), w zasadach rachunkowości lub ewidencji, w sprawozdawczości, w ogólnych uwarunkowaniach ekonomiczno-finansowych. Udokumentować i ocenić te zmiany. Ustalić czy dokonano odpowiednich korekt nieprawidłowości zgłoszonych podczas poprzednich inspekcji. 2. Omówić zakres audytu wewnętrznego i zewnętrznego od czasu poprzedniej inspekcji z inspektorem odpowiedzialnym za badanie kontroli wewnętrznej. Ustalić czy audyt wykazał istnienie nieprawidłowości oraz ustalić, czy takie nieprawidłowości zostały usunięte. Jeśli nie - ustalić dlaczego oraz ocenić wpływ tego stanu rzeczy na obecne badania wyników banku i poprawność ewidencji. 3. Jeśli audyt wewnętrzny bądź zewnętrzny ujawnił znaczne słabości w systemie kontroli wewnętrznej lub w innych dziedzinach, ustalić czy nie należy najpierw przeprowadzić czynności rewizyjne; jeśli tak - wykonać potrzebne czynności. Jeżeli z analiz raportów audytora wewnętrznego / zewnętrznego, oceny systemu księgowego wynika istnienie adekwatnych mechanizmów kontrolnych w zakresie księgowości i sprawozdawczości, to zakres weryfikacji poprawności ewidencji może zostać ograniczony, a badania przeprowadzone losowo. 4. Ustalić czy funkcjonujący w banku system ewidencji oparty jest na zasadzie memoriałowej. 5. Uzyskać sprawozdania finansowe - bieżące oraz za okres od poprzedniej inspekcji, wewnętrzne sprawozdania operacyjne, sprawozdania przesyłane do NBP oraz dzienne informacje o sytuacji banku i inne dostępne dane finansowe, a następnie zbadać salda i kwoty tam wykazane, aby ujawnić nietypowe trendy lub wahania. Dokonać analizy podstawowych przyczyn niekorzystnych wyników. Do najważniejszych zadań należy ustalenie czy w banku występują następujące zjawiska, które mogą być źródłem potencjalnych problemów: a. spadek procentowego udziału zysku w łącznych funduszach własnych banku, b. wzrost kosztów operacyjnych przewyższa wzrost przychodów operacyjnych, c. chwiejność trendów zysku, d. spadek marży odsetkowej, e. wzrost udziału kredytów straconych w portfelu kredytowym, 20

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

W014 ANALIZA DLA OSTATNICH 4-ECH KWARTAŁÓW PODSTAWOWE WSKAŹNIKI (%)

W014 ANALIZA DLA OSTATNICH 4-ECH KWARTAŁÓW PODSTAWOWE WSKAŹNIKI (%) W014 ANALIZA DLA OSTATNICH 4-ECH KWARTAŁÓW PODSTAWOWE WSKAŹNIKI (%) B 1A Średnie aktywa wg wartości bilansowej D Wynik finansowy / SAB-O A0 Odsetki otrzymane A4 Odsetki zapłacone A8 Wynik z odsetek B0

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz. 2115 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. 1. Raport sporządzony został w oparciu o dane sprawozdawcze kas, które nie uwzględniają wszystkich korekt biegłych rewidentów wynikających z weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku W Budżecie Gminy : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta: Konta bilansowe: Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA I. Konta bilansowe Konto 133 - rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy Rozporządzenie ministra finansów z dnia 15 października 2008 w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz. U. z 30.10.2008 r. nr 195, poz. 1202. ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe 1 Dotacje 10 Dotacje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, grudzień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016 ujawnień 1/6 ujawnień Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2014 roku Niedrzwica Duża, 2015 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat informuje o strukturze wyniku finansowego netto oraz o źródłach jego powstawania. Pozwala ustalić 5 kategorii wyniku finansowego:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r.

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. 18 Biuletyn Informacyjny Nr 4 (38) 2002 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy II. RIO RADZI... Podobnie jak w latach ubiegłych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w styczniu

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Autor: Agata Świderska

Autor: Agata Świderska Autor: Agata Świderska Optymalizacja wielokryterialna polega na znalezieniu optymalnego rozwiązania, które jest akceptowalne z punktu widzenia każdego kryterium Kryterium optymalizacyjne jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI Przepływy finansowe Harmonogram pracy na ćwiczeniach Temat MOPI Realizacja 1 Ćwiczenia wprowadzające Wprowadzenie 2 Wartość pieniądza w czasie Wprowadzenia i zadania 3 WACC, montaż finansowy, koszt kredytu

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo