Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu I.Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem, określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu- w skrócie WOTUiW. Regulamin w szczególności określa: 1. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych i strukturę organizacyjną, 2. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, 3. Cele i zadania WOTUiW, organizację i sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, 4. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych, 5. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, 6. Wysokość opłat za udostępnieni dokumentacji medycznej 7. Obowiązki WOTUiW w razie śmierci pacjenta Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Ośrodek- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 2. OOC- Oddział Odwykowy Całodobowy 3. CMOLU - Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień 4. OTOU -Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień 5. OKTU- Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień 6. ODO- Oddział Dzienny Odwykowy 7. WPTUiW - Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w tym : 2 1

2 1) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 2) Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych WOTUiW działa na podstawie: 3 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej( DZ.U z 2011r, Nr 112, poz.654 z późn. zm) 2. Ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2007r nr 70, poz 473 z późn.zm) 3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r, o przeciwdziałaniu narkomanii ( DZ.U 2005 poz. 124 z późń. zm) 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., nr 164, poz z późn. zm). 5. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U r., poz.159 z późn.zm) 6. Ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U nr 19, poz.177 z późn.zm) 7. Ustawy z dnia 18 maja 1964rr. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93 z późn. zm) 8. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r., Kodeks pracy (Dz. U z 1974r, Nr 24, poz. 141 z późn. zm) 9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz z późn. zm) 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu z dnia 25 czerwca 2012 roku. (Dz. U nr 122 poz. 734). 11. Niniejszego Regulaminu, 12. Zarządzeń wewnętrznych oraz poleceń służbowych i komunikatów Dyrektora WOTUiW WOTUiW jest zarejestrowany w Urzędzie Statystycznym i posiada nr REGON

3 2. WOTUiW posiada nr identyfikacji podatkowej NIP WOTUiW jest wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym nr Ośrodek jest wpisany w księdze rejestrowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pod nr II. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych i struktura organizacyjna podmiotu. 1. W strukturze WOTUiW funkcjonują komórki działalności medycznej: 5 1) OOC- Oddział Odwykowy Całodobowy- Toruń, ul. Włocławska 233/235 2) CMOLU - Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień-Toruń, ul. Włocławska 233/235 3) OTOU -Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień Toruń, ul. Tramwajowa 2/4 4) OKTU- Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1 5) ODO- Oddział Dzienny Odwykowy- Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1 6) WPTUiW - Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w tym : 1) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1 2) Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1 2. W strukturze WOTUiW funkcjonują komórki i samodzielne stanowiska działalności pomocniczej : 1) Komórka Finansowo-Księgowa i Płace Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1 2) Dział Kadr i Statystyki Medycznej 3) Dział Farmacji Szpitalnej 4) Archiwum 5) Stanowisko ds. Obronnych i OC 6) Stanowisko ds. BHP 7) Stanowisko ds. Ochrony Danych Niejawnych 8) Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością 3

4 9) Audytor Wewnętrzny 10) Stanowisko Asystenta Dyrektora 11) Stanowisko Specjalisty ds. Techniczno-Administracyjnych III. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych WOTUiW udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju: 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne 2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 2. WOTUiW udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocji zdrowia. 7 WOTUiW udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, świadczenia opieki zdrowotnej finansowane są ze środków publicznych. IV. Cele i zadania WOTUiW, organizacja i sposób kierowania komórkami. 1. WOTUiW kieruje Dyrektor, a także reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy: 1) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno- Finansowych-Głównego Księgowego 2) Kierowników komórek organizacyjnych 3. W przypadku nieobecności Dyrektora WOTUIW kieruje zastępca Dyrektora Administracyjno- Finansowych Główny Księgowy lub inny wyznaczony przez Dyrektora Kierownik komórki. 4. W celach oszczędnościowych oraz usprawnień organizacyjnych funkcjonowania WOTUiW, dopuszcza się możliwość połączenia stanowisk pracy z zachowaniem wymaganych kwalifikacji niezbędnych do zajmowania odpowiednich stanowisk i funkcji Celem WOTUiW jest realizacja programów psychoterapii uzależnień i współuzależnienia oraz udzielania indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. 2. Do zadań WOTUiW należy w szczególności : 1) udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin w trzech formach: 4

5 a) całodobowej (oddziały szpitalne), b) pośredniej (oddziały dzienne), c) ambulatoryjnej; 2) wprowadzanie nowych form terapii i rehabilitacji osób uzależnionych; 3) prowadzenie badań w zakresie skuteczności terapii i wprowadzania nowych metod terapeutycznych; 4) udzielanie pomocy psychoterapeutycznej ofiarom przemocy; 5) analizowanie stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych ludności w zakresie odwykowej opieki zdrowotnej; 6) prowadzenie działalności konsultacyjnej oraz orzeczniczej dla sektora opieki zdrowotnej oraz innych służb; 7) nadzór merytoryczny nad zakładami lecznictwa odwykowego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 8) profilaktyka i promocja zdrowia, 9) współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych 10) realizacja zadań obronnych wynikających z obowiązujących przepisów i poleceń wydawanych przez właściwe organy w zakresie spraw obronnych i ochrony ludności. 3. Ponadto WOTUiW realizuje zadania: 1) wynikające z wojewódzkiego programu ochrony zdrowia psychicznego oraz wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii; 2) wynikające z gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii. 10 Do zadań Oddziału Odwykowego Całodobowego -OOC, należy: 1) realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu 2) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo -leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu 3) prowadzenie działań konsultacyjno edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych 4) przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym 5) prowadzenie działalności konsultacyjnej oraz orzeczniczej dla sektora opieki zdrowotnej oraz innych służb; 6) nadzór merytoryczny nad zakładami lecznictwa odwykowego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 5

6 11 Do zadań Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień -CMOLU, należy: 1) realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków i uzależnień krzyżowych, 2) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo- leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i uzależnień krzyżowych 3) prowadzenie działań konsultacyjno edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych 4) przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym 5) prowadzenie działalności konsultacyjnej oraz orzeczniczej dla sektora opieki zdrowotnej oraz innych służb; 6) nadzór merytoryczny nad zakładami lecznictwa odwykowego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 12 Do zadań Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień -OTOU, należy: 1) realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków i uzależnień krzyżowych, 2) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo -leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i uzależnień krzyżowych 3) prowadzenie działań konsultacyjno edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych 4) przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym 5) prowadzenie działalności konsultacyjnej oraz orzeczniczej dla sektora opieki zdrowotnej oraz innych służb; 6) nadzór merytoryczny nad zakładami lecznictwa odwykowego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 13 Do zadań Oddziału Krótkoterminowej Terapii Uzależnień-OKTU, należy: 1) realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków i uzależnień krzyżowych, 6

7 2) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo- leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i uzależnień krzyżowych 3) prowadzenie działań konsultacyjno edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych 4) przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym 5) prowadzenie działalności konsultacyjnej oraz orzeczniczej dla sektora opieki zdrowotnej oraz innych służb; 6) nadzór merytoryczny nad zakładami lecznictwa odwykowego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 14 Do zadań Oddziału Dziennego Odwykowego-ODO, należy: 1) realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu 2) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo- leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu 3) prowadzenie działań konsultacyjno edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych 4) przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym 5) prowadzenie działalności konsultacyjnej oraz orzeczniczej dla sektora opieki zdrowotnej oraz innych służb; 6) nadzór merytoryczny nad zakładami lecznictwa odwykowego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Do zadań Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, należy: 15 1) realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnionych oraz narkotyków i uzależnień krzyżowych, 2) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo- leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionych oraz narkotyków i uzależnień krzyżowych, 3) prowadzenie działań konsultacyjno- edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych 4) przejęcie kontroli nad pacjentem kończącym podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym 5) współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych 7

8 6) prowadzenie działalności konsultacyjnej oraz orzeczniczej dla sektora opieki zdrowotnej oraz innych służb; 7) nadzór merytoryczny nad zakładami lecznictwa odwykowego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Dyrektor nadzoruje i koordynuje pośrednio pracę wszystkich komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio pracę następujących stanowisk: 16 1) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno- Finansowych-Głównego Księgowego 2) Kierowników komórek organizacyjnych OOC/CMOLU/OTOU/OKTU/ODO/WPTUiW 3) Kierownika Działu Kadr i Statystyki Medycznej 4) Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością 5) Stanowisko ds. Obronnych i OC, 6) Stanowisko ds. BHP, 7) Stanowisko ds. Ochrony Danych Niejawnych 8) Archiwum 9) Działu Farmacji Szpitalnej 10) Audytora Wewnętrznego Kierownik OOC/CMOLU/OTOU/OKTU/WPTUiW zapewnia organizacje pracy terapeutycznej personelu terapeutycznego i lekarskiego oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad procesem psychoterapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków i uzależnień krzyżowych. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi WOTUiW. 2. Do jego zadań należy w szczególności: 1) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu i norm OOC/CMOLU/OTOU./OKTU/WPTUiW 2) Współpraca z pozostałym personelem terapeutycznym w zakresie doboru procedur i metod stosowanych w programie terapii 3) Zapewnienie ciągłości terapii poprzez organizację pracy personelu terapeutycznego i lekarskiego oraz działania marketingowe 4) Opracowanie harmonogramu pracy personelu terapeutycznego 5) Sprawdzanie poprawności i systematyczności prowadzenia dokumentacji medycznej i terapeutycznej obowiązującej w OOC/CMOLU/OTOU./OKTU/WPTUiW 8

9 6) Prowadzenie postępowania diagnostycznego w zakresie diagnozy nozologicznej i problemowej oraz konsultacji indywidualnych 7) Współpraca z palcówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i leczeniem uzależnień OOC/CMOLU/ OTOU/ OKTU/ODO/WPTUiW 18 Do zadań zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Finansowych -Głównego Księgowego należy: 1) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronie środków finansowych będących w posiadaniu ośrodka, sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej 2) ochronę środków finansowych będących w posiadaniu ośrodka oraz terminów i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za powierzone mienie 3) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych 4) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych ośrodka oraz ich zmian, następnej kontroli operacji gospodarczych ośrodka stanowiących przedmiot księgowań. 5) administrowanie budynkami ośrodka oraz całą posesją, remontami i utrzymaniem 6) udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych współprzygotowanie i analiza poprawności dokumentacji przetargowej, nadzór i koordynacja prac związanych z zawieraniem umów, w szczególności wymagających zastosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 7) ścisła współpraca z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz pozostałymi Oddziałami Wojewódzkimi NFZ; 8) opracowywanie projektów zarządzeń wydanych przez Dyrektora Ośrodka dotyczących całościowego prowadzenia jednostki. 9) pełnienie funkcji Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Finansowych -Główny Księgowy nadzoruje i koordynuje prace następujących stanowisk: 1) Stanowisko Asystenta Dyrektora 19 2) Stanowisko Specjalisty ds. Techniczno-Administracyjnych, któremu podlegają pracownicy gospodarczy 3) Komórka Finansowo-Księgowa i Płace 9

10 20 Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników. 1. Do obowiązków pracowników należy w szczególności: 1) kompletne, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i interesami WOTUiW 2) znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń, procedur, instrukcji i regulaminów dotyczących w szczególności powierzonego zakresu pracy oraz zasad organizacji pracy w WOTUiW 3) informowanie przełożonych o nie dających się samodzielnie usunąć przeszkodach w realizacji zadań, 4) utrzymywanie kwalifikacji zawodowych na poziomie niezbędnym dla wykonywania zadań na danym stanowisku, przestrzeganie przepisów dyscypliny pracy, BHP i P.POŻ. 5) zgodne z przepisami i przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego majątku Zakładu, zabezpieczenie dostępnymi środkami przed zniszczeniem, kradzieżą lub nieuzasadnionym obniżeniem wartości, 6) przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej, 2. Uprawnienia pracowników wykonawczych obejmują w szczególności: 1) otrzymanie i sukcesywną aktualizację formalnie określonych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, 2) dostęp do środków niezbędnych do realizacji wykonywanych zadań, 3) właściwych i bezpiecznych dla danego stanowiska warunków pracy, 4) wyboru sposobu, miejsca i czasu realizacji zadań o ile nie są one ograniczone lub określone decyzją przełożonego, organizacją pracy, procedurami lub przepisami, 5) zwracanie się o pomoc do bezpośredniego przełożonego w przypadku niemożności samodzielnego wywiązania się z zadań, 6) zwracanie się do przełożonego wyższego szczebla w sprawach spornych lub nie rozstrzygniętych przez bezpośredniego przełożonego. 3. Pracownik ponosi w szczególności odpowiedzialność za: 1) jakość, terminowość i ilość wykonanych zadań stosownie do posiadanych uprawnień, środków i warunków ich realizacji, 2) stan i sposób wykorzystanie powierzonego majątku stosownie do postawionych do jego dyspozycji środków materialnych, finansowych i organizacyjnych, 3) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, norm etycznych oraz zasad i procedur obowiązujących w WOTUiW 21 Zakresy obowiązków i uprawnień poszczególnych pracowników znajdują się w ich aktach osobowych i są przechowywane w Dziale Kadr i Statystyki Medycznej OOC/CMOLU/OKTU/OTOU/ WPTUiW/ODO oraz Komórki i Stanowiska działalności pomocniczej współpracują za sobą w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym oraz administracyjnogospodarczym. 10

11 2. OOC/CMOLU/OKTU/ OTOU/WPTUiW/ODO ściśle współpracują ze sobą w zakresie psychoterapii uzależnienia i zapewniają pacjentom ciągłość realizacji programu terapeutycznego. 3. W przypadku wskazań klinicznych do leczenia stacjonarnego, WPTUiW lub ODO kieruje pacjenta do OOC/ OTOU/OKTU/CMOLU, uzgadniając jego termin. 4. Kierując pacjenta do leczenia stacjonarnego WPTUiW lub ODO konsultuje wstępnie pacjenta i określa warunki przyjęcia. 5. Pacjenci OOC/OKTU/OTOU/CMOLU, którzy ukończyli podstawowy program terapii uzależnień, są przyjmowani po dokonaniu diagnozy do programu pogłębionego realizowanego w WPTUiW. V. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych Leczenie pacjentów w Ośrodku podlega ściśle określonym procedurom diagnostycznoterapeutycznym i medycznym i obejmuje procedurę przyjmowania pacjenta do programu oraz kolejne etapy postępowania terapeutycznego. Przyjmowanie pacjenta do Oddziału Odwykowego Całodobowego odbywa się zgodnie z zaleceniami: Do OOC przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego, które upoważnia do bezpłatnych świadczeń leczniczych. 2. Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są do oddziału na podstawie ważnego postanowienia Sądu Rodzinnego. 3. Pacjenci bezdomni, nieubezpieczeni przyjmowani są do oddziału na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej. 4. Pacjenci przyjmowani są do OOC wg zasad jakimi kieruje się Ośrodek umieszczając pacjentów na listach oczekujących na udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej. 5. Pacjenci przyjmowania są po wcześniejszej telefonicznej rozmowie konsultacyjnej i wyznaczeniu terminu przyjęcia. 6. W przypadku pacjentów w wieku 65 lat i powyżej odbywa się osobista kwalifikacjarozmowa z kierownikiem oddziału. 7. W przypadku nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest po ustaleniu nowego terminu leczenia lub w miarę wolnych miejsc. 11

12 8. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowanie co najmniej 10 dniowej abstynencji od alkoholu, leków uspakajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość. 9. Każdy pacjent podczas przyjęcia poddawany jest badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyjęcie do oddziału możliwe jest wyłącznie przy wyniku negatywnym(0,0 promila).w przypadku podejrzeń o zażywanie innych środków psychoaktywnych przeprowadzone są testy na zawartość określonej substancji w próbce moczu ( wynik również musi być negatywny). 10. Pacjenci z objawami alkoholowego zespołu abstynencyjnego lub pod wpływem leków uspakajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość nie są przyjmowani do oddziału. 11. Pacjenci z przewlekłymi chorobami powinni mieć ustabilizowany stan somatyczny i psychiczny oraz aktualną konsultację lekarza prowadzącego. 12. O dodatkowych wymaganiach przyjęcia na oddział pacjenci informowani są telefonicznie lub osobiście. 13. Czas pobytu w OOC jest wyznaczony przez realizowany program terapeutyczny i trwa do 6 tygodni. Przyjmowanie pacjenta do Oddziału Dziennego Odwykowego odbywa się zgodnie z zaleceniami: Do Oddziału przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego, które upoważnia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. 2. Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są na podstawienie prawomocnego orzeczenia. 3. Pacjenci bezdomni, nieubezpieczeni przyjmowani są do oddziału na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej 4. Pacjenci przyjmowani są do Oddziału w miarę wolnych miejsc bez konieczności ustalania terminu przyjęcia( na bieżąco). 5. Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszej rozmowie konsultacyjnej z terapeutą. 6. W przypadku nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest w miarę wolnych miejsc lub po ustaleniu nowego terminu leczenia w rozmowie z terapeutą 7. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowanie abstynencji od alkoholu, leków uspakajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość i podpisanie kontraktu terapeutycznego. 12

13 8. Czas pobytu w oddziale jest wyznaczony przez realizowany program terapeutyczny i trwa do ośmiu tygodni. 9. Program dzienny trwa osiem tygodni i realizowany jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Pacjenci z programu dziennego poddawani są codziennie przed rozpoczęciem zajęć badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Uczestniczenie w zajęciach możliwe jest wyłącznie przy wyniku negatywnym (0,00 promila). W przypadku podejrzeń o zażywanie innych środków psychoaktywnych przeprowadzone są testy na zawartość określonej substancji w próbce moczu. 11. O dodatkowych wymaganiach przyjęcia na oddział pacjenci informowani są telefonicznie lub osobiście. 12. Ośrodek pacjentom przebywającym w ODO zapewnia jeden posiłek dziennie- tj. II śniadanie. 26 Przyjmowanie pacjenta do Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień odbywa się zgodnie z zaleceniami: 1. Do Oddziału przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego upoważniające do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. 2. Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są na podstawienie prawomocnego orzeczenia. 3. Pacjenci nieletni przyjmowani są w obecności rodzica lub innego opiekuna prawnego, który podpisuje dokumenty. 4. Pacjenci przyjmowani są do Oddziału w miarę wolnych miejsc po uzgodnieniu telefonicznym w przypadku braku wolnych miejsc tworzy się listę oczekujących. 5. W przypadku nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest w miarę wolnych miejsc po ustaleniu nowego terminu leczenia. 6. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowanie abstynencji od alkoholu, leków uspakajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość i podpisanie kontraktu terapeutycznego. 7. Czas pobytu w oddziale jest wyznaczony przez realizowany program terapeutyczny i trwa do około sześciu miesięcy. 8. Ośrodek pacjentom przebywającym w CMOLU zapewnia trzy posiłki dziennie- tj. śniadanie, obiad i kolację. 9. Kontakt z pacjentem przebywającym na leczeniu osoby najbliższe mają po około tygodniu pobytu. Raz w miesiącu mają miejsce zjazdy rodzinne na które zapraszana jest najbliższa 13

14 rodzina. Istnieje wtedy możliwość spotkania się i porozmawiania z terapeutą indywidualnym pacjenta. 10. O dodatkowych wymaganiach przyjęcia na oddział pacjenci informowani są telefonicznie lub osobiście. Przyjmowanie pacjenta do Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień odbywa się zgodnie z zaleceniami: 27 1 Do Ośrodka przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego, które upoważnia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. 2 Pacjenci bezdomni, nieubezpieczeni przyjmowani są do Ośrodka na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej; 3 Pacjent telefonicznie lub osobiście wpisuję się na listę osób oczekujących, 4 Pacjenci przyjmowani są do Ośrodka po wcześniejszym ustalaniu terminu przyjęcia. 5 Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszym wykonaniu testów na obecność narkotyków i badaniu alkomatem warunek - wynik negatywny. 6 Warunkiem podjęcia terapii jest zachowanie abstynencji od narkotyków, alkoholu, leków uspakajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość i podpisanie kontraktu terapeutycznego. 7 O dodatkowych wymaganiach przyjęcia do Ośrodka pacjenci informowani są telefonicznie lub osobiście. 8 Czas pobytu w oddziale jest wyznaczony przez realizowany program terapeutyczny i trwa do 8 miesięcy. Przyjmowanie pacjenta do Oddziału Krótkoterminowej Terapii Uzależnień odbywa się zgodnie z zaleceniami: Do Oddziału przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego upoważniające do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. 2. Pacjenci bezdomni, nieubezpieczeni przyjmowani są do oddziału na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej; 3. Pacjent telefonicznie lub osobiście wpisuję się na listę osób oczekujących, raz w tygodniu potwierdza gotowość do leczenia, okres oczekiwania na miejsce jest do 3 miesięcy. 14

15 4. Pacjenci przyjmowani są do Oddziału po wcześniejszym ustalaniu terminu przyjęcia. 5. Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszym wykonaniu testów na obecność narkotyków i badaniu alkomatem warunek - wynik negatywny. 6. W przypadku nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest w miarę wolnych miejsc lub po ustaleniu nowego terminu leczenia. 7. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowanie abstynencji od narkotyków, alkoholu, leków uspakajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość i podpisanie kontraktu terapeutycznego. 8. O dodatkowych wymaganiach przyjęcia na oddział pacjenci informowani są telefonicznie lub osobiście. 9. Czas pobytu w oddziale jest wyznaczony przez realizowany program terapeutyczny i trwa do 3 miesięcy Etapy postępowania terapeutycznego w OOC /ODO obejmują: 1) Postępowanie diagnostyczno-medyczne 2) Badanie lekarskie 3) Badanie psychologiczne- w zależności od potrzeb 4) Badanie laboratoryjne - morfologia, biochemia, badanie ogólne moczu 5) Wywiad wstępny, diagnozowanie motywacji do terapii i rozpoznanie problemów życiowych pacjenta. 2.Postawowy program terapii uzależnienia obejmuje: 1) Zawarcie kontraktu terapeutycznego 2) Diagnoza problemowa i opracowanie Osobistego Planu Terapii 3) Rozpoznanie własnego uzależnienia, praca nad destrukcją 4) Praca nad identyfikacją i tożsamością osoby uzależnionej 5) Praca nad głodem alkoholowym 6) Praca nad rozpoznaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia 7) Trening umiejętności służących trzeźwieniu 8) Praca nad zapobieganiem nawrotom choroby 15

16 9) Przygotowanie programu dalszego leczenia 10) Budowanie sieci wsparcia i korzystanie z AA 11) Zajęcia w grupie kobiecej 30 1.Etapy postępowania terapeutycznego w CMOLU/OKTU obejmują: 1) Procedura przyjęcia 2) Postępowanie diagnostyczno-medyczne a) badanie lekarskie wstępna diagnoza nozologiczna b) badanie laboratoryjne - OB., morfologia, mocz, inne w zależności od potrzeb, 3) Budowanie relacji pomocowej/terapeutycznej 4) Zawarcie kontraktu terapeutycznego 5) Diagnoza zasobów klienta 6) Diagnoza potrzeb i określenie celów terapii 7) Realizacja osobistych strategii klientów zorientowanych na zmianę 8) Monitorowanie i podtrzymanie zmian 2. Podstawowy program terapii uzależnienia obejmuje: 1. Terapia indywidualna 2. Terapia grupowa a) Zajęcia terapeutyczne obligatoryjne: - edukacja na temat uzależnienia i jego wpływu na funkcjonowanie klientów, - szacowanie zasobów klientów, - formułowanie celów życiowych klientów, - rozwijanie wybranych umiejętności społecznych - nawroty w uzależnieniach, itp. b) Zajęcia terapeutyczne fakultatywne: - edukacja emocjonalna, - poczucie własnej wartości, - świat wartości, itp. 3. Terapia rodzinna z elementami psychoedukacji. 16

17 4. Zajęcia edukacyjno-rozwojowe. 5. Elementy społeczności terapeutycznej. 6. Wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych lub wybranych instytucji. 1.Etapy postępowania terapeutycznego w OTOU: 31 1) Zapoznanie pacjenta z zasadami i regułami panującymi w ośrodku oraz programem leczenia. 2) Postępowanie diagnostyczno medyczne. 3) Motywowanie do terapii i rozpoznanie problemów życiowych pacjenta w związku z używaniem substancji psychoaktywnych. 4) Podjęcie terapii w kontakcie indywidualnym z terapeutą. 5) Udział w zajęciach grupowych o charakterze warsztatowym, psychoedukacyjnym, społeczności terapeutycznej. 6) Badania laboratoryjne, psychologiczne, konsultacje lekarskie zgodnie z potrzebami. 2.Program terapii uzależnienia obejmuje: 1) Zawarcie kontraktu terapeutycznego. 2) Diagnozę problemową i opracowanie Osobistego Planu Terapii 3) Zwiększenie zdolności do trwałego utrzymywania abstynencji, 4) Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów osobistych, 5) Zmiana stylu życia związanego z zachowaniem abstynencji od środków psychoaktywnych, budowanie sieci wsparcia i korzystanie z grup samopomocowych NA/AA 6) Usunięcie lub złagodzenie problemów somatycznych i psychicznych. 7) Zmiana zachowań nawykowych, reakcji, a także ćwiczenie nowych umiejętności niezbędnych do trzeźwego życia. 8) Rozpoznawanie czynników ryzyka i opracowanie strategii zapobiegania nawrotom choroby. 9) Eliminacja zachowań aspołecznych, przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie. 10) Przygotowanie planu dalszego zdrowienia Celem zapewnienia optymalnych warunków uwzględniających specyfikę leczenia uzależnienia, wprowadza się Regulamin Pobytu w OOC/CMOLU/OTOU/OKTU/ODO, oraz określa się formę zgody pacjenta na udział w programie psychoterapeutycznym zwaną kontraktem terapeutycznym 2. Regulamin OOC/CMOLU/OKTU/OTOU/ODO zamieszczony jest na tablicy Oddziałów oraz przekazywany jest nowo przyjmowanym Pacjentom podczas poświęconym temu zajęciom. 17

18 3.Akceptacja postanowień Regulaminu oraz kontraktu terapeutycznego potwierdzana jest przez Pacjenta własnoręcznym podpisem Pacjenta. 4. Regulamin pobytu oraz kontrakt terapeutyczny traktowany jest jako integralny element programu terapii uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych. Normy zawarte w nim służą do stabilizacji życia pacjenta, wprowadzają nowe jakości i stwarzają możliwość uczenia się konstruktywnych zachowań, koniecznych w pierwszym etapie pracy nad uzależnieniem. Przyjmowanie pacjenta do Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia: 33 1) Pacjenci przyjmowani są bez wymogu posiadanie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego. 2) Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są na podstawie prawomocnego orzeczenia 3) Pacjenci przyjmowani są bez konieczności ustalenia terminu przyjęcia (dla osób uzależnionych). W przypadku pozostałych pacjentów po ustaleniu terminu z terapeutą. 4) Pacjenci z objawami AZA, pod wpływem alkoholu, leków uspakajających i nasennych oraz środków zmieniających świadomość, skierowani są na odtrucia w placówkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, zależnie od wskazań medycznych 5) Program terapii uzależnienia WPTUiW składa się z podstawowego programu terapii uzależnienia oraz pogłębionego programu terapii uzależnienia. Warunkiem przyjęcia do programu pogłębionego jest ukończenie etapu podstawowego Etapy postępowania terapeutycznego w WPTUiW obejmują: 1) Postępowanie diagnostyczno-medyczne 2) Badanie lekarskie i kierowani do innych specjalistów 3) Informacja wstępna, motywowanie do terapii i rozpoznanie problemów życiowych pacjenta 2.Podtawowy program terapii uzależnienia obejmuje: 1) Zawarcie kontraktu terapeutycznego 2) Diagnoza problemowa 3) Opracowanie Osobistego planu Terapii 4) Rozpoznanie własnego uzależnienia, praca nad identyfikacją i tożsamością osobny uzależnionej 18

19 5) Praca nad głodem alkoholowym 6) Prac nad rozpoznawaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia 7) Trenowanie umiejętności służących trzeźwieniu 8) Praca nad zapobieganiem nawrotom choroby 9) Przygotowanie programu dalszego leczenia 10) Budowanie sieci wsparcia i korzystania z AA 3.Pogłębiony program terapii uzależnienia obejmuje: 1) Rozpoznanie i usuwanie zaburzeń emocjonalnych zagrażających trwałej abstynencji 2) Praca nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia 3) Trenowanie umiejętności służących dalszemu zdrowieniu i rehabilitacji społecznej 4.Podstawowy program terapii współuzależnienia obejmuje: 1) Edukacja o medycznych i psychologicznych aspektach Współuzależnienia 2) Rozpoznanie wpływu uzależnienia na sytuację rodzinną i osobistą 3) Rozpoznanie własnego wzorca współuzależnienia 4) Otrzymywanie wsparcia od innych osób w grupie terapeutycznej 5. Pogłębiony program terapii współuzależnienia obejmuje: 1) Psychoterapia osobistych problemów emocjonalnych związanych ze współuzależnieniem 2) Uczenie się nowych umiejętności psychologicznych, interpersonalnych i społecznych niezbędnych do zdrowienia 3) Szczegółowy harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych(plan zajęć terapeutycznych) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń VI. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą 1.Celem zapewnienia prawidłowości diagnostyki i leczenia pacjenta oraz ciągłości postępowania terapeutycznego Ośrodek współdziała z innymi podmiotami działalności leczniczej Ośrodek może udzielać zamówienia na świadczenia zdrowotne w celu wykonywania zadań opieki zdrowotnej, szczegółowe zasady udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne określają przepisy odrębne oraz umowy obowiązujące pomiędzy Ośrodkiem a przyjmującym zamówienie. 19

20 3.W przypadku wystąpienia chorób somatycznych lub zaburzeń psychicznych uniemożliwiających kontynuację terapii Ośrodek kieruje pacjenta do odpowiednich placówek lecznictwa stacjonarnego lub udziela informacji o możliwościach leczenia w ambulatoryjnych zakładach opieki zdrowotnej. VII. Wysokość opłat za udostępnieni dokumentacji medycznej 1.WOTUiW udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, 2.Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia, 3.WOTUiW udostępnia dokumentację medyczną również podmiotom i instytucjom wymienionym w art. 26 ust.3 pkt.1-11 oraz art.26 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 36 1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych; 2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii; 3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i za zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów dokumentacji. 37 Za udostępnieni dokumentacji medycznej WOTUiW pobiera opłaty w sposób określony w art.28 ust 1-4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. 2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm. 1) ) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm. 2) ). 3. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. 4. Maksymalna wysokość opłaty za: 1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 20

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012 Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012 Zasady udostępniania dokumentacji medycznej: 1. Dokumentacja udostępniana jest podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a w razie śmierci pacjenta

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXVIII/474/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012 r. Statut Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Toruniu Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Prawo do dokumentacji medycznej

Prawo do dokumentacji medycznej Prawo do dokumentacji medycznej Art. 23. 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 2. Dane zawarte w dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zasady udostepnienia dokumentacji medycznej przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (wyciąg z procedury)

Zasady udostepnienia dokumentacji medycznej przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (wyciąg z procedury) Informacje ogólne 1. Szpital Babińskiego udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty, paszport. 2. Przedstawicielowi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku Nazwa i adres ośrodka: Telefon kontaktowy: Kierownik placówki: Kierownik stażu: Opiekunowie stażu: Typ placówki stażowej Ilość godzin udziału stażysty w zajęciach

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.); Ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej regulaminem określa organizację i porządek procesu udzielania

Bardziej szczegółowo

a) pacjenta, którego ona dotyczy po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości lub innego dokumentu urzędowego ze zdjęciem,

a) pacjenta, którego ona dotyczy po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości lub innego dokumentu urzędowego ze zdjęciem, PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ KLIENTÓW KLINIK LA PERLA SP. z o.o. 1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością spółki La perla sp. z o.o. 2. Przy przyjęciu do placówki pacjent jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU FENIX PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU FENIX PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM REGULAMIN ORGANIZACYJNY PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU FENIX PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne.... 3 Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej Legionowo sp. z o.o. 05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 4

Zespół Opieki Zdrowotnej Legionowo sp. z o.o. 05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 4 Zespół Opieki Zdrowotnej Legionowo sp. z o.o. 05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 4 ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ w NZOZ Legionowo 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana 1.1. pacjentowi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej na zewnątrz jednostek organizacyjnych WCZ SPZOZ

Instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej na zewnątrz jednostek organizacyjnych WCZ SPZOZ rocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Instrukcja udostępniania dokumentacji organizacyjnych WCZ SPZOZ Strona 2/5 1. CEL INSTRUKCJI Celem instrukcji jest ustalenie jednolitych

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w NZOZ Legionowo

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w NZOZ Legionowo Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w NZOZ Legionowo 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana 1.1. pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność Zakład Leczenia Uzależnień W Charcicach Status: Tytuł: STATUT Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność 1 1. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

w formie.. (m. in. wgląd, kserokopia)*

w formie.. (m. in. wgląd, kserokopia)* spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (ich upoważnienie ma źródło ustawowe i nie jest uzależnione od upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Zakres stosowania... 2

Spis treści 1. Zakres stosowania... 2 Strona 1 z 11 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Spis treści 1. Zakres stosowania... 2 2. Odpowiedzialność i uprawnienia... 2 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana... 2 4. Formy udostępnianie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie działa w oparciu o Statut

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu

Bardziej szczegółowo

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. Dz.U.2012.734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień r.

Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień r. Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień 16.03.2012 r. I. Postanowienia ogólne. 1) Zakład Opieki Zdrowotnej działa pod nazwą: NZOZ Telemedycyna Polska. 1 2) Obszar działania

Bardziej szczegółowo

Nazwy zadań ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Nazwy zadań ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Zarządzenia nr 22/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 17 stycznia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 528/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 01.03.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania statutu jednostce

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej

PROCEDURA w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej Załącznik do Zarządzenia Dyrektora ZOZ Nr 10/2014 r. z dnia 12.05.2014 r. PROCEDURA w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej Spis treści 1. Zakres stosowania... 2 2. Odpowiedzialność i uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Gdyni ZATWIERDZONY W DNIU 09 GRUDNIA 2014r. PRZEZ DYREKTORA OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W GDYNI REGULAMIN OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Organy Szpitala

Rozdział 2 Organy Szpitala Załącznik do uchwały Nr XVII/315/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR J. BEDNARZA w ŚWIECIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Nr 1 Wzór certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień Nr 2 Wzór certyfikatu instruktora terapii uzależnień Nr 3 Wzór wniosku o

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Nr 1 Wzór certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień Nr 2 Wzór certyfikatu instruktora terapii uzależnień Nr 3 Wzór wniosku o SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Nr 1 Wzór certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień Nr 2 Wzór certyfikatu instruktora terapii uzależnień Nr 3 Wzór wniosku o potwierdzenie statusu osoby uczestniczącej w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012 I. Postanowienie ogólne 1. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie: a) ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654)

Bardziej szczegółowo

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie Załącznik nr 2 do formularza oferty UMOWA (WZÓR) na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich na Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu, Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU Oddział Psychiatryczny wchodzi w skład WSZ im. L. Perzyny w Kaliszu. Swoją działalność prowadzi na podstawie następujących przepisów prawa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych I. Charakterystyka 1. Zespół Poradni Specjalistycznych jest jednostką organizacyjną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 8635 UCHWAŁA NR XII/348/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 8635 UCHWAŁA NR XII/348/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 8635 UCHWAŁA NR XII/348/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi

Bardziej szczegółowo

Procedura kierowania i umieszczania w Pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

Procedura kierowania i umieszczania w Pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie Procedura kierowania i umieszczania w Pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie 1. Kryteriami przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie Pododdziału dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność

Bardziej szczegółowo

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień Dzienny Oddział Terapii Uzależnień Dzienny Oddział Terapii zajmuje Uzależnień się terapią uzależnień w ciągu od dnia alkoholu, w godzinach narkotyków, (od od poniedziałku 8.00 hazardu do 15.00 do w systemie

Bardziej szczegółowo

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08

Bardziej szczegółowo

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu..

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym rozstrzygniętym w dniu

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/796/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Terapii Uzależnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PROWADZONEJ, PRZECHOWYWANEJ i ARCHIWIZOWANEJ W MEDYCYNA GRABIENIEC SP. Z O.O

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PROWADZONEJ, PRZECHOWYWANEJ i ARCHIWIZOWANEJ W MEDYCYNA GRABIENIEC SP. Z O.O REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PROWADZONEJ, PRZECHOWYWANEJ i ARCHIWIZOWANEJ W MEDYCYNA GRABIENIEC SP. Z O.O PODSTAWA PRAWNA ( tekst jednolity z dnia 8 lipca 2016 roku ) Ustawa z dnia 6

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2431 UCHWAŁA NR XI/214/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny spółki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI-129/06 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 września 2006 roku STATUT Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Zakres stosowania... 2

Spis treści 1. Zakres stosowania... 2 Q I - 015/0 Strona 1 z 12 Spis treści 1. Zakres stosowania... 2 2. Odpowiedzialność i uprawnienia... 2 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana... 2 4. Formy udostępnianie dokumentacji medycznej...2

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III. 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom. 2. Ewaluacja gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom

ROZDZIAŁ III. 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom. 2. Ewaluacja gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom ROZDZIAŁ III 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom Celem monitoringu prowadzonego w czasie realizacji programu, jest porównanie istniejącego stanu działań z założeniami programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 7 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr...do Zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia...2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 6c

Regulamin organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 6c Regulamin organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o. 57-400 Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 6c I. Postanowienia ogólne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad dotyczących: 1. udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie Podstawy prawne funkcjonowania 1 Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r. UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie os. Hutnicze 5. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie os. Hutnicze 5. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 2250/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.10.2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie os. Hutnicze 5 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. I Postanowienia ogólne

STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. I Postanowienia ogólne STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu I Postanowienia ogólne 1 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Akademickiego Centrum Medycznego

Regulamin organizacyjny Akademickiego Centrum Medycznego Regulamin organizacyjny Akademickiego Centrum Medycznego Akademickie Centrum Medyczne przy Wyższej Szkole Gospodarki ul. Adama Naruszewicza 11 85-230 Bydgoszcz BYDGOSZCZ 2015 I. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

FORMULARZ OFERTY. NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Załącznik Nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert WOPiTU FORMULARZ OFERTY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 1. Niniejszy formularz traktowany

Bardziej szczegółowo

6. Podczas kwalifikacji decydować będzie kolejność przesyłania/składania kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami.

6. Podczas kwalifikacji decydować będzie kolejność przesyłania/składania kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami. Zasady finansowania superwizji klinicznej w 2016 r. w ramach Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień, zwanego dalej Programem szkolenia.

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA. Prawo pacjenta do informacji Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

PRAWA PACJENTA. Prawo pacjenta do informacji Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. PRAWA PACJENTA Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego MSZ Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LECZENIA W OŚRODKU PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA KCTU

PROGRAM LECZENIA W OŚRODKU PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA KCTU PROGRAM LECZENIA W OŚRODKU PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA KCTU PROCES DIAGNOSTYCZNY I KONSULTACJA SPECJALISTY PSYCHOTERAPII/TERAPII UZALEŻNIEŃ > wstępna diagnoza nozologiczna > analiza kontekstu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zmiany Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Temat : Zasady postępowania z ciałem zmarłego pacjenta. Grupa opieki: osoby zmarłe w trakcie hospitalizacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

Temat : Zasady postępowania z ciałem zmarłego pacjenta. Grupa opieki: osoby zmarłe w trakcie hospitalizacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Procedura Postępowania z ciałem zmarłego pacjenta. Temat : Zasady postępowania z ciałem zmarłego pacjenta. Grupa opieki: osoby zmarłe w trakcie hospitalizacji

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

USTALENIA: Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali: - Henryk Kędzierski Dyrektor podmiotu, - Barbara Niewiadomska Kierownik Działu Kadr w podmiocie.

USTALENIA: Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali: - Henryk Kędzierski Dyrektor podmiotu, - Barbara Niewiadomska Kierownik Działu Kadr w podmiocie. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 5 w dniu 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM:

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM: Data obowiązywania: 01.03.2014 r Wydanie: 1 Strona 1 z 4 Cel hospitalizacji: Diagnostyka, zabiegi i leczenie pacjentów. Zakres: Dotyczy przyjęcia chorego do Szpitala i przekazania do odpowiedniego oddziału.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Ofert na udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Regulamin Konkursu Ofert na udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Regulamin Konkursu Ofert na udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju: 1. Udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju psychoterapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w ambulatoryjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JAWORZNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JAWORZNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr WZ.0050.15.2013 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 16 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JAWORZNIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

II. Do podstawowych zadań Pododdziału Rehabilitacji Dziennej należy:

II. Do podstawowych zadań Pododdziału Rehabilitacji Dziennej należy: Regulamin Porządkowy Pododdziału Rehabilitacji Dziennej I. Charakterystyka Pododdziału 1. Pododdział Rehabilitacji Dziennej jest wydzieloną częścią Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałami i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY I. Postanowienia ogólne 1 1. Przychodnia Rejonowa w Jaworze, zwana dalej Przychodnią działa jako podmiot leczniczy nie będący przedsiębiorcą w formie samodzielnego publicznego zakładu

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W JASTRZĘBIU ZDROJU TEKST JEDNOLITY I. Przepisy wstępne. 1 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem, wprowadza się

Bardziej szczegółowo