Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu I.Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem, określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu- w skrócie WOTUiW. Regulamin w szczególności określa: 1. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych i strukturę organizacyjną, 2. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, 3. Cele i zadania WOTUiW, organizację i sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, 4. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych, 5. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, 6. Wysokość opłat za udostępnieni dokumentacji medycznej 7. Obowiązki WOTUiW w razie śmierci pacjenta Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Ośrodek- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 2. OOC- Oddział Odwykowy Całodobowy 3. CMOLU - Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień 4. OTOU -Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień 5. OKTU- Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień 6. ODO- Oddział Dzienny Odwykowy 7. WPTUiW - Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w tym : 2 1

2 1) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 2) Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych WOTUiW działa na podstawie: 3 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej( DZ.U z 2011r, Nr 112, poz.654 z późn. zm) 2. Ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2007r nr 70, poz 473 z późn.zm) 3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r, o przeciwdziałaniu narkomanii ( DZ.U 2005 poz. 124 z późń. zm) 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., nr 164, poz z późn. zm). 5. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U r., poz.159 z późn.zm) 6. Ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U nr 19, poz.177 z późn.zm) 7. Ustawy z dnia 18 maja 1964rr. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93 z późn. zm) 8. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r., Kodeks pracy (Dz. U z 1974r, Nr 24, poz. 141 z późn. zm) 9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz z późn. zm) 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu z dnia 25 czerwca 2012 roku. (Dz. U nr 122 poz. 734). 11. Niniejszego Regulaminu, 12. Zarządzeń wewnętrznych oraz poleceń służbowych i komunikatów Dyrektora WOTUiW WOTUiW jest zarejestrowany w Urzędzie Statystycznym i posiada nr REGON

3 2. WOTUiW posiada nr identyfikacji podatkowej NIP WOTUiW jest wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym nr Ośrodek jest wpisany w księdze rejestrowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pod nr II. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych i struktura organizacyjna podmiotu. 1. W strukturze WOTUiW funkcjonują komórki działalności medycznej: 5 1) OOC- Oddział Odwykowy Całodobowy- Toruń, ul. Włocławska 233/235 2) CMOLU - Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień-Toruń, ul. Włocławska 233/235 3) OTOU -Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień Toruń, ul. Tramwajowa 2/4 4) OKTU- Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1 5) ODO- Oddział Dzienny Odwykowy- Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1 6) WPTUiW - Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w tym : 1) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1 2) Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1 2. W strukturze WOTUiW funkcjonują komórki i samodzielne stanowiska działalności pomocniczej : 1) Komórka Finansowo-Księgowa i Płace Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1 2) Dział Kadr i Statystyki Medycznej 3) Dział Farmacji Szpitalnej 4) Archiwum 5) Stanowisko ds. Obronnych i OC 6) Stanowisko ds. BHP 7) Stanowisko ds. Ochrony Danych Niejawnych 8) Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością 3

4 9) Audytor Wewnętrzny 10) Stanowisko Asystenta Dyrektora 11) Stanowisko Specjalisty ds. Techniczno-Administracyjnych III. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych WOTUiW udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju: 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne 2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 2. WOTUiW udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocji zdrowia. 7 WOTUiW udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, świadczenia opieki zdrowotnej finansowane są ze środków publicznych. IV. Cele i zadania WOTUiW, organizacja i sposób kierowania komórkami. 1. WOTUiW kieruje Dyrektor, a także reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy: 1) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno- Finansowych-Głównego Księgowego 2) Kierowników komórek organizacyjnych 3. W przypadku nieobecności Dyrektora WOTUIW kieruje zastępca Dyrektora Administracyjno- Finansowych Główny Księgowy lub inny wyznaczony przez Dyrektora Kierownik komórki. 4. W celach oszczędnościowych oraz usprawnień organizacyjnych funkcjonowania WOTUiW, dopuszcza się możliwość połączenia stanowisk pracy z zachowaniem wymaganych kwalifikacji niezbędnych do zajmowania odpowiednich stanowisk i funkcji Celem WOTUiW jest realizacja programów psychoterapii uzależnień i współuzależnienia oraz udzielania indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. 2. Do zadań WOTUiW należy w szczególności : 1) udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin w trzech formach: 4

5 a) całodobowej (oddziały szpitalne), b) pośredniej (oddziały dzienne), c) ambulatoryjnej; 2) wprowadzanie nowych form terapii i rehabilitacji osób uzależnionych; 3) prowadzenie badań w zakresie skuteczności terapii i wprowadzania nowych metod terapeutycznych; 4) udzielanie pomocy psychoterapeutycznej ofiarom przemocy; 5) analizowanie stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych ludności w zakresie odwykowej opieki zdrowotnej; 6) prowadzenie działalności konsultacyjnej oraz orzeczniczej dla sektora opieki zdrowotnej oraz innych służb; 7) nadzór merytoryczny nad zakładami lecznictwa odwykowego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 8) profilaktyka i promocja zdrowia, 9) współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych 10) realizacja zadań obronnych wynikających z obowiązujących przepisów i poleceń wydawanych przez właściwe organy w zakresie spraw obronnych i ochrony ludności. 3. Ponadto WOTUiW realizuje zadania: 1) wynikające z wojewódzkiego programu ochrony zdrowia psychicznego oraz wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii; 2) wynikające z gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii. 10 Do zadań Oddziału Odwykowego Całodobowego -OOC, należy: 1) realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu 2) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo -leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu 3) prowadzenie działań konsultacyjno edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych 4) przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym 5) prowadzenie działalności konsultacyjnej oraz orzeczniczej dla sektora opieki zdrowotnej oraz innych służb; 6) nadzór merytoryczny nad zakładami lecznictwa odwykowego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 5

6 11 Do zadań Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień -CMOLU, należy: 1) realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków i uzależnień krzyżowych, 2) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo- leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i uzależnień krzyżowych 3) prowadzenie działań konsultacyjno edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych 4) przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym 5) prowadzenie działalności konsultacyjnej oraz orzeczniczej dla sektora opieki zdrowotnej oraz innych służb; 6) nadzór merytoryczny nad zakładami lecznictwa odwykowego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 12 Do zadań Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień -OTOU, należy: 1) realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków i uzależnień krzyżowych, 2) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo -leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i uzależnień krzyżowych 3) prowadzenie działań konsultacyjno edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych 4) przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym 5) prowadzenie działalności konsultacyjnej oraz orzeczniczej dla sektora opieki zdrowotnej oraz innych służb; 6) nadzór merytoryczny nad zakładami lecznictwa odwykowego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 13 Do zadań Oddziału Krótkoterminowej Terapii Uzależnień-OKTU, należy: 1) realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków i uzależnień krzyżowych, 6

7 2) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo- leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i uzależnień krzyżowych 3) prowadzenie działań konsultacyjno edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych 4) przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym 5) prowadzenie działalności konsultacyjnej oraz orzeczniczej dla sektora opieki zdrowotnej oraz innych służb; 6) nadzór merytoryczny nad zakładami lecznictwa odwykowego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 14 Do zadań Oddziału Dziennego Odwykowego-ODO, należy: 1) realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu 2) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo- leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu 3) prowadzenie działań konsultacyjno edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych 4) przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym 5) prowadzenie działalności konsultacyjnej oraz orzeczniczej dla sektora opieki zdrowotnej oraz innych służb; 6) nadzór merytoryczny nad zakładami lecznictwa odwykowego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Do zadań Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, należy: 15 1) realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnionych oraz narkotyków i uzależnień krzyżowych, 2) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo- leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionych oraz narkotyków i uzależnień krzyżowych, 3) prowadzenie działań konsultacyjno- edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych 4) przejęcie kontroli nad pacjentem kończącym podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym 5) współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych 7

8 6) prowadzenie działalności konsultacyjnej oraz orzeczniczej dla sektora opieki zdrowotnej oraz innych służb; 7) nadzór merytoryczny nad zakładami lecznictwa odwykowego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Dyrektor nadzoruje i koordynuje pośrednio pracę wszystkich komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio pracę następujących stanowisk: 16 1) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno- Finansowych-Głównego Księgowego 2) Kierowników komórek organizacyjnych OOC/CMOLU/OTOU/OKTU/ODO/WPTUiW 3) Kierownika Działu Kadr i Statystyki Medycznej 4) Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością 5) Stanowisko ds. Obronnych i OC, 6) Stanowisko ds. BHP, 7) Stanowisko ds. Ochrony Danych Niejawnych 8) Archiwum 9) Działu Farmacji Szpitalnej 10) Audytora Wewnętrznego Kierownik OOC/CMOLU/OTOU/OKTU/WPTUiW zapewnia organizacje pracy terapeutycznej personelu terapeutycznego i lekarskiego oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad procesem psychoterapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków i uzależnień krzyżowych. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi WOTUiW. 2. Do jego zadań należy w szczególności: 1) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu i norm OOC/CMOLU/OTOU./OKTU/WPTUiW 2) Współpraca z pozostałym personelem terapeutycznym w zakresie doboru procedur i metod stosowanych w programie terapii 3) Zapewnienie ciągłości terapii poprzez organizację pracy personelu terapeutycznego i lekarskiego oraz działania marketingowe 4) Opracowanie harmonogramu pracy personelu terapeutycznego 5) Sprawdzanie poprawności i systematyczności prowadzenia dokumentacji medycznej i terapeutycznej obowiązującej w OOC/CMOLU/OTOU./OKTU/WPTUiW 8

9 6) Prowadzenie postępowania diagnostycznego w zakresie diagnozy nozologicznej i problemowej oraz konsultacji indywidualnych 7) Współpraca z palcówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i leczeniem uzależnień OOC/CMOLU/ OTOU/ OKTU/ODO/WPTUiW 18 Do zadań zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Finansowych -Głównego Księgowego należy: 1) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronie środków finansowych będących w posiadaniu ośrodka, sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej 2) ochronę środków finansowych będących w posiadaniu ośrodka oraz terminów i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za powierzone mienie 3) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych 4) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych ośrodka oraz ich zmian, następnej kontroli operacji gospodarczych ośrodka stanowiących przedmiot księgowań. 5) administrowanie budynkami ośrodka oraz całą posesją, remontami i utrzymaniem 6) udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych współprzygotowanie i analiza poprawności dokumentacji przetargowej, nadzór i koordynacja prac związanych z zawieraniem umów, w szczególności wymagających zastosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 7) ścisła współpraca z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz pozostałymi Oddziałami Wojewódzkimi NFZ; 8) opracowywanie projektów zarządzeń wydanych przez Dyrektora Ośrodka dotyczących całościowego prowadzenia jednostki. 9) pełnienie funkcji Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Finansowych -Główny Księgowy nadzoruje i koordynuje prace następujących stanowisk: 1) Stanowisko Asystenta Dyrektora 19 2) Stanowisko Specjalisty ds. Techniczno-Administracyjnych, któremu podlegają pracownicy gospodarczy 3) Komórka Finansowo-Księgowa i Płace 9

10 20 Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników. 1. Do obowiązków pracowników należy w szczególności: 1) kompletne, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i interesami WOTUiW 2) znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń, procedur, instrukcji i regulaminów dotyczących w szczególności powierzonego zakresu pracy oraz zasad organizacji pracy w WOTUiW 3) informowanie przełożonych o nie dających się samodzielnie usunąć przeszkodach w realizacji zadań, 4) utrzymywanie kwalifikacji zawodowych na poziomie niezbędnym dla wykonywania zadań na danym stanowisku, przestrzeganie przepisów dyscypliny pracy, BHP i P.POŻ. 5) zgodne z przepisami i przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego majątku Zakładu, zabezpieczenie dostępnymi środkami przed zniszczeniem, kradzieżą lub nieuzasadnionym obniżeniem wartości, 6) przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej, 2. Uprawnienia pracowników wykonawczych obejmują w szczególności: 1) otrzymanie i sukcesywną aktualizację formalnie określonych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, 2) dostęp do środków niezbędnych do realizacji wykonywanych zadań, 3) właściwych i bezpiecznych dla danego stanowiska warunków pracy, 4) wyboru sposobu, miejsca i czasu realizacji zadań o ile nie są one ograniczone lub określone decyzją przełożonego, organizacją pracy, procedurami lub przepisami, 5) zwracanie się o pomoc do bezpośredniego przełożonego w przypadku niemożności samodzielnego wywiązania się z zadań, 6) zwracanie się do przełożonego wyższego szczebla w sprawach spornych lub nie rozstrzygniętych przez bezpośredniego przełożonego. 3. Pracownik ponosi w szczególności odpowiedzialność za: 1) jakość, terminowość i ilość wykonanych zadań stosownie do posiadanych uprawnień, środków i warunków ich realizacji, 2) stan i sposób wykorzystanie powierzonego majątku stosownie do postawionych do jego dyspozycji środków materialnych, finansowych i organizacyjnych, 3) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, norm etycznych oraz zasad i procedur obowiązujących w WOTUiW 21 Zakresy obowiązków i uprawnień poszczególnych pracowników znajdują się w ich aktach osobowych i są przechowywane w Dziale Kadr i Statystyki Medycznej OOC/CMOLU/OKTU/OTOU/ WPTUiW/ODO oraz Komórki i Stanowiska działalności pomocniczej współpracują za sobą w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym oraz administracyjnogospodarczym. 10

11 2. OOC/CMOLU/OKTU/ OTOU/WPTUiW/ODO ściśle współpracują ze sobą w zakresie psychoterapii uzależnienia i zapewniają pacjentom ciągłość realizacji programu terapeutycznego. 3. W przypadku wskazań klinicznych do leczenia stacjonarnego, WPTUiW lub ODO kieruje pacjenta do OOC/ OTOU/OKTU/CMOLU, uzgadniając jego termin. 4. Kierując pacjenta do leczenia stacjonarnego WPTUiW lub ODO konsultuje wstępnie pacjenta i określa warunki przyjęcia. 5. Pacjenci OOC/OKTU/OTOU/CMOLU, którzy ukończyli podstawowy program terapii uzależnień, są przyjmowani po dokonaniu diagnozy do programu pogłębionego realizowanego w WPTUiW. V. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych Leczenie pacjentów w Ośrodku podlega ściśle określonym procedurom diagnostycznoterapeutycznym i medycznym i obejmuje procedurę przyjmowania pacjenta do programu oraz kolejne etapy postępowania terapeutycznego. Przyjmowanie pacjenta do Oddziału Odwykowego Całodobowego odbywa się zgodnie z zaleceniami: Do OOC przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego, które upoważnia do bezpłatnych świadczeń leczniczych. 2. Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są do oddziału na podstawie ważnego postanowienia Sądu Rodzinnego. 3. Pacjenci bezdomni, nieubezpieczeni przyjmowani są do oddziału na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej. 4. Pacjenci przyjmowani są do OOC wg zasad jakimi kieruje się Ośrodek umieszczając pacjentów na listach oczekujących na udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej. 5. Pacjenci przyjmowania są po wcześniejszej telefonicznej rozmowie konsultacyjnej i wyznaczeniu terminu przyjęcia. 6. W przypadku pacjentów w wieku 65 lat i powyżej odbywa się osobista kwalifikacjarozmowa z kierownikiem oddziału. 7. W przypadku nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest po ustaleniu nowego terminu leczenia lub w miarę wolnych miejsc. 11

12 8. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowanie co najmniej 10 dniowej abstynencji od alkoholu, leków uspakajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość. 9. Każdy pacjent podczas przyjęcia poddawany jest badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyjęcie do oddziału możliwe jest wyłącznie przy wyniku negatywnym(0,0 promila).w przypadku podejrzeń o zażywanie innych środków psychoaktywnych przeprowadzone są testy na zawartość określonej substancji w próbce moczu ( wynik również musi być negatywny). 10. Pacjenci z objawami alkoholowego zespołu abstynencyjnego lub pod wpływem leków uspakajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość nie są przyjmowani do oddziału. 11. Pacjenci z przewlekłymi chorobami powinni mieć ustabilizowany stan somatyczny i psychiczny oraz aktualną konsultację lekarza prowadzącego. 12. O dodatkowych wymaganiach przyjęcia na oddział pacjenci informowani są telefonicznie lub osobiście. 13. Czas pobytu w OOC jest wyznaczony przez realizowany program terapeutyczny i trwa do 6 tygodni. Przyjmowanie pacjenta do Oddziału Dziennego Odwykowego odbywa się zgodnie z zaleceniami: Do Oddziału przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego, które upoważnia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. 2. Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są na podstawienie prawomocnego orzeczenia. 3. Pacjenci bezdomni, nieubezpieczeni przyjmowani są do oddziału na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej 4. Pacjenci przyjmowani są do Oddziału w miarę wolnych miejsc bez konieczności ustalania terminu przyjęcia( na bieżąco). 5. Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszej rozmowie konsultacyjnej z terapeutą. 6. W przypadku nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest w miarę wolnych miejsc lub po ustaleniu nowego terminu leczenia w rozmowie z terapeutą 7. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowanie abstynencji od alkoholu, leków uspakajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość i podpisanie kontraktu terapeutycznego. 12

13 8. Czas pobytu w oddziale jest wyznaczony przez realizowany program terapeutyczny i trwa do ośmiu tygodni. 9. Program dzienny trwa osiem tygodni i realizowany jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Pacjenci z programu dziennego poddawani są codziennie przed rozpoczęciem zajęć badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Uczestniczenie w zajęciach możliwe jest wyłącznie przy wyniku negatywnym (0,00 promila). W przypadku podejrzeń o zażywanie innych środków psychoaktywnych przeprowadzone są testy na zawartość określonej substancji w próbce moczu. 11. O dodatkowych wymaganiach przyjęcia na oddział pacjenci informowani są telefonicznie lub osobiście. 12. Ośrodek pacjentom przebywającym w ODO zapewnia jeden posiłek dziennie- tj. II śniadanie. 26 Przyjmowanie pacjenta do Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień odbywa się zgodnie z zaleceniami: 1. Do Oddziału przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego upoważniające do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. 2. Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są na podstawienie prawomocnego orzeczenia. 3. Pacjenci nieletni przyjmowani są w obecności rodzica lub innego opiekuna prawnego, który podpisuje dokumenty. 4. Pacjenci przyjmowani są do Oddziału w miarę wolnych miejsc po uzgodnieniu telefonicznym w przypadku braku wolnych miejsc tworzy się listę oczekujących. 5. W przypadku nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest w miarę wolnych miejsc po ustaleniu nowego terminu leczenia. 6. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowanie abstynencji od alkoholu, leków uspakajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość i podpisanie kontraktu terapeutycznego. 7. Czas pobytu w oddziale jest wyznaczony przez realizowany program terapeutyczny i trwa do około sześciu miesięcy. 8. Ośrodek pacjentom przebywającym w CMOLU zapewnia trzy posiłki dziennie- tj. śniadanie, obiad i kolację. 9. Kontakt z pacjentem przebywającym na leczeniu osoby najbliższe mają po około tygodniu pobytu. Raz w miesiącu mają miejsce zjazdy rodzinne na które zapraszana jest najbliższa 13

14 rodzina. Istnieje wtedy możliwość spotkania się i porozmawiania z terapeutą indywidualnym pacjenta. 10. O dodatkowych wymaganiach przyjęcia na oddział pacjenci informowani są telefonicznie lub osobiście. Przyjmowanie pacjenta do Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień odbywa się zgodnie z zaleceniami: 27 1 Do Ośrodka przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego, które upoważnia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. 2 Pacjenci bezdomni, nieubezpieczeni przyjmowani są do Ośrodka na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej; 3 Pacjent telefonicznie lub osobiście wpisuję się na listę osób oczekujących, 4 Pacjenci przyjmowani są do Ośrodka po wcześniejszym ustalaniu terminu przyjęcia. 5 Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszym wykonaniu testów na obecność narkotyków i badaniu alkomatem warunek - wynik negatywny. 6 Warunkiem podjęcia terapii jest zachowanie abstynencji od narkotyków, alkoholu, leków uspakajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość i podpisanie kontraktu terapeutycznego. 7 O dodatkowych wymaganiach przyjęcia do Ośrodka pacjenci informowani są telefonicznie lub osobiście. 8 Czas pobytu w oddziale jest wyznaczony przez realizowany program terapeutyczny i trwa do 8 miesięcy. Przyjmowanie pacjenta do Oddziału Krótkoterminowej Terapii Uzależnień odbywa się zgodnie z zaleceniami: Do Oddziału przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego upoważniające do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. 2. Pacjenci bezdomni, nieubezpieczeni przyjmowani są do oddziału na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej; 3. Pacjent telefonicznie lub osobiście wpisuję się na listę osób oczekujących, raz w tygodniu potwierdza gotowość do leczenia, okres oczekiwania na miejsce jest do 3 miesięcy. 14

15 4. Pacjenci przyjmowani są do Oddziału po wcześniejszym ustalaniu terminu przyjęcia. 5. Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszym wykonaniu testów na obecność narkotyków i badaniu alkomatem warunek - wynik negatywny. 6. W przypadku nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest w miarę wolnych miejsc lub po ustaleniu nowego terminu leczenia. 7. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowanie abstynencji od narkotyków, alkoholu, leków uspakajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość i podpisanie kontraktu terapeutycznego. 8. O dodatkowych wymaganiach przyjęcia na oddział pacjenci informowani są telefonicznie lub osobiście. 9. Czas pobytu w oddziale jest wyznaczony przez realizowany program terapeutyczny i trwa do 3 miesięcy Etapy postępowania terapeutycznego w OOC /ODO obejmują: 1) Postępowanie diagnostyczno-medyczne 2) Badanie lekarskie 3) Badanie psychologiczne- w zależności od potrzeb 4) Badanie laboratoryjne - morfologia, biochemia, badanie ogólne moczu 5) Wywiad wstępny, diagnozowanie motywacji do terapii i rozpoznanie problemów życiowych pacjenta. 2.Postawowy program terapii uzależnienia obejmuje: 1) Zawarcie kontraktu terapeutycznego 2) Diagnoza problemowa i opracowanie Osobistego Planu Terapii 3) Rozpoznanie własnego uzależnienia, praca nad destrukcją 4) Praca nad identyfikacją i tożsamością osoby uzależnionej 5) Praca nad głodem alkoholowym 6) Praca nad rozpoznaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia 7) Trening umiejętności służących trzeźwieniu 8) Praca nad zapobieganiem nawrotom choroby 15

16 9) Przygotowanie programu dalszego leczenia 10) Budowanie sieci wsparcia i korzystanie z AA 11) Zajęcia w grupie kobiecej 30 1.Etapy postępowania terapeutycznego w CMOLU/OKTU obejmują: 1) Procedura przyjęcia 2) Postępowanie diagnostyczno-medyczne a) badanie lekarskie wstępna diagnoza nozologiczna b) badanie laboratoryjne - OB., morfologia, mocz, inne w zależności od potrzeb, 3) Budowanie relacji pomocowej/terapeutycznej 4) Zawarcie kontraktu terapeutycznego 5) Diagnoza zasobów klienta 6) Diagnoza potrzeb i określenie celów terapii 7) Realizacja osobistych strategii klientów zorientowanych na zmianę 8) Monitorowanie i podtrzymanie zmian 2. Podstawowy program terapii uzależnienia obejmuje: 1. Terapia indywidualna 2. Terapia grupowa a) Zajęcia terapeutyczne obligatoryjne: - edukacja na temat uzależnienia i jego wpływu na funkcjonowanie klientów, - szacowanie zasobów klientów, - formułowanie celów życiowych klientów, - rozwijanie wybranych umiejętności społecznych - nawroty w uzależnieniach, itp. b) Zajęcia terapeutyczne fakultatywne: - edukacja emocjonalna, - poczucie własnej wartości, - świat wartości, itp. 3. Terapia rodzinna z elementami psychoedukacji. 16

17 4. Zajęcia edukacyjno-rozwojowe. 5. Elementy społeczności terapeutycznej. 6. Wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych lub wybranych instytucji. 1.Etapy postępowania terapeutycznego w OTOU: 31 1) Zapoznanie pacjenta z zasadami i regułami panującymi w ośrodku oraz programem leczenia. 2) Postępowanie diagnostyczno medyczne. 3) Motywowanie do terapii i rozpoznanie problemów życiowych pacjenta w związku z używaniem substancji psychoaktywnych. 4) Podjęcie terapii w kontakcie indywidualnym z terapeutą. 5) Udział w zajęciach grupowych o charakterze warsztatowym, psychoedukacyjnym, społeczności terapeutycznej. 6) Badania laboratoryjne, psychologiczne, konsultacje lekarskie zgodnie z potrzebami. 2.Program terapii uzależnienia obejmuje: 1) Zawarcie kontraktu terapeutycznego. 2) Diagnozę problemową i opracowanie Osobistego Planu Terapii 3) Zwiększenie zdolności do trwałego utrzymywania abstynencji, 4) Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów osobistych, 5) Zmiana stylu życia związanego z zachowaniem abstynencji od środków psychoaktywnych, budowanie sieci wsparcia i korzystanie z grup samopomocowych NA/AA 6) Usunięcie lub złagodzenie problemów somatycznych i psychicznych. 7) Zmiana zachowań nawykowych, reakcji, a także ćwiczenie nowych umiejętności niezbędnych do trzeźwego życia. 8) Rozpoznawanie czynników ryzyka i opracowanie strategii zapobiegania nawrotom choroby. 9) Eliminacja zachowań aspołecznych, przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie. 10) Przygotowanie planu dalszego zdrowienia Celem zapewnienia optymalnych warunków uwzględniających specyfikę leczenia uzależnienia, wprowadza się Regulamin Pobytu w OOC/CMOLU/OTOU/OKTU/ODO, oraz określa się formę zgody pacjenta na udział w programie psychoterapeutycznym zwaną kontraktem terapeutycznym 2. Regulamin OOC/CMOLU/OKTU/OTOU/ODO zamieszczony jest na tablicy Oddziałów oraz przekazywany jest nowo przyjmowanym Pacjentom podczas poświęconym temu zajęciom. 17

18 3.Akceptacja postanowień Regulaminu oraz kontraktu terapeutycznego potwierdzana jest przez Pacjenta własnoręcznym podpisem Pacjenta. 4. Regulamin pobytu oraz kontrakt terapeutyczny traktowany jest jako integralny element programu terapii uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych. Normy zawarte w nim służą do stabilizacji życia pacjenta, wprowadzają nowe jakości i stwarzają możliwość uczenia się konstruktywnych zachowań, koniecznych w pierwszym etapie pracy nad uzależnieniem. Przyjmowanie pacjenta do Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia: 33 1) Pacjenci przyjmowani są bez wymogu posiadanie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego. 2) Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są na podstawie prawomocnego orzeczenia 3) Pacjenci przyjmowani są bez konieczności ustalenia terminu przyjęcia (dla osób uzależnionych). W przypadku pozostałych pacjentów po ustaleniu terminu z terapeutą. 4) Pacjenci z objawami AZA, pod wpływem alkoholu, leków uspakajających i nasennych oraz środków zmieniających świadomość, skierowani są na odtrucia w placówkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, zależnie od wskazań medycznych 5) Program terapii uzależnienia WPTUiW składa się z podstawowego programu terapii uzależnienia oraz pogłębionego programu terapii uzależnienia. Warunkiem przyjęcia do programu pogłębionego jest ukończenie etapu podstawowego Etapy postępowania terapeutycznego w WPTUiW obejmują: 1) Postępowanie diagnostyczno-medyczne 2) Badanie lekarskie i kierowani do innych specjalistów 3) Informacja wstępna, motywowanie do terapii i rozpoznanie problemów życiowych pacjenta 2.Podtawowy program terapii uzależnienia obejmuje: 1) Zawarcie kontraktu terapeutycznego 2) Diagnoza problemowa 3) Opracowanie Osobistego planu Terapii 4) Rozpoznanie własnego uzależnienia, praca nad identyfikacją i tożsamością osobny uzależnionej 18

19 5) Praca nad głodem alkoholowym 6) Prac nad rozpoznawaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia 7) Trenowanie umiejętności służących trzeźwieniu 8) Praca nad zapobieganiem nawrotom choroby 9) Przygotowanie programu dalszego leczenia 10) Budowanie sieci wsparcia i korzystania z AA 3.Pogłębiony program terapii uzależnienia obejmuje: 1) Rozpoznanie i usuwanie zaburzeń emocjonalnych zagrażających trwałej abstynencji 2) Praca nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia 3) Trenowanie umiejętności służących dalszemu zdrowieniu i rehabilitacji społecznej 4.Podstawowy program terapii współuzależnienia obejmuje: 1) Edukacja o medycznych i psychologicznych aspektach Współuzależnienia 2) Rozpoznanie wpływu uzależnienia na sytuację rodzinną i osobistą 3) Rozpoznanie własnego wzorca współuzależnienia 4) Otrzymywanie wsparcia od innych osób w grupie terapeutycznej 5. Pogłębiony program terapii współuzależnienia obejmuje: 1) Psychoterapia osobistych problemów emocjonalnych związanych ze współuzależnieniem 2) Uczenie się nowych umiejętności psychologicznych, interpersonalnych i społecznych niezbędnych do zdrowienia 3) Szczegółowy harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych(plan zajęć terapeutycznych) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń VI. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą 1.Celem zapewnienia prawidłowości diagnostyki i leczenia pacjenta oraz ciągłości postępowania terapeutycznego Ośrodek współdziała z innymi podmiotami działalności leczniczej Ośrodek może udzielać zamówienia na świadczenia zdrowotne w celu wykonywania zadań opieki zdrowotnej, szczegółowe zasady udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne określają przepisy odrębne oraz umowy obowiązujące pomiędzy Ośrodkiem a przyjmującym zamówienie. 19

20 3.W przypadku wystąpienia chorób somatycznych lub zaburzeń psychicznych uniemożliwiających kontynuację terapii Ośrodek kieruje pacjenta do odpowiednich placówek lecznictwa stacjonarnego lub udziela informacji o możliwościach leczenia w ambulatoryjnych zakładach opieki zdrowotnej. VII. Wysokość opłat za udostępnieni dokumentacji medycznej 1.WOTUiW udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, 2.Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia, 3.WOTUiW udostępnia dokumentację medyczną również podmiotom i instytucjom wymienionym w art. 26 ust.3 pkt.1-11 oraz art.26 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 36 1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych; 2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii; 3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i za zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów dokumentacji. 37 Za udostępnieni dokumentacji medycznej WOTUiW pobiera opłaty w sposób określony w art.28 ust 1-4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. 2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm. 1) ) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm. 2) ). 3. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. 4. Maksymalna wysokość opłaty za: 1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 20

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne nr 42/13 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 13 maja 2013 roku

Zarządzenie Wewnętrzne nr 42/13 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 13 maja 2013 roku Zarządzenie Wewnętrzne nr 42/13 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 13 maja 2013 roku Znak: OP-0210-42/13 w sprawie udostępniania, obiegu i przechowywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Spis treści: REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. CELE I ZADANIA ZAKŁADU... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU, ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2011 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole.

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole. SPIS TREŚCI: DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala i obowiązywania regulaminu... 2 Rozdział 2. Cele i zadania Szpitala... 3 Rozdział 3. Polityka Jakości

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ) Art.. W ustawie z dnia 7 sierpnia 004 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375. o ochronie zdrowia psychicznego Uznając, że zdrowie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo