Regulamin Organizacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny"

Transkrypt

1 Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie Podstawy prawne funkcjonowania 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie, zwana dalej Publiczne Centrum Rehabilitacji działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112 poz. 654), zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej. 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami). 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz z 2008 r., z późniejszymi zmianami). 4. Uchwały nr XIII/108/08 Rady Gminy Lipinki z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Publicznego Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie. 5. Statutu SP ZOZ PCR w Pagorzynie nadanego uchwałą nr X/81/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie. 6. Innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych, a w szczególności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych obowiązujących przepisów. Postanowienia ogólne 2 Regulamin organizacyjny SPZOZ PCR w Pagorzynie określa : 1) firmę SP ZOZ PCR w Pagorzenie ; 2) cele i zadania podmiotu; 3) strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu; 4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 5) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych; 6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych ; 7) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym; 8) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych; 9) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 10) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat; 11) wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;

2 12) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu SPZOZ PCR w Pagorzynie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym przez Radę Gminy w Lipinkach. 2. Siedzibą SPZOZ PCR jest miejscowość Pagorzyna. Cele i podstawowe zadania SPZOZ PCR w Pagorzynie 4 1. Podstawowym celem SPZOZ PCR w Pagorzynie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w zakresie określonym ustawą o Zakładach Opieki Zdrowotnej. 2. Do podstawowych zadań należy : a)udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach ambulatoryjnych, b)prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia, c)prowadzenie działalności mającej na celu profilaktykę zdrowotną, Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w SPZOZ PCR w Pagorzynie 5 1. SPZOZ PCR w Pagorzynie organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej- rehabilitacja medyczna oraz poradnie lekarskie w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń. 2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia będą udzielane w domu pacjenta. 3. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie tj. osobiście, przez członków rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. 4. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem. 5. SPZOZ PCR w Pagorzynie udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia. 6. W przypadkach koniecznych udzielenia świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w innym oddziale niż Małopolski, SPZOZ PCR w Pagorzynie udzieli świadczeń na koszt Małopolskiego Oddziału NFZ, a Oddziały NFZ dokonają rozliczeń kosztów między sobą Lekarze SPZOZ PCR w Pagorzynie kierują ubezpieczonych zapisanych na swoje listy, na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania : - na konsultację jednorazową - lub gdy wymaga tego proces leczenia skierowanie na leczenie stałe. 2. bez skierowania są udzielane świadczenia za zasadach określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. 3. Lekarze SPZOZ PCR w Pagorzynie kierują pacjenta na leczenie szpitalne, jeżeli cel leczenia na może być osiągnięty ambulatoryjnie, a konieczność hospitalizacji zostanie uzasadniona na skierowaniu. 4. Skierowanie na konsultację, poradę specjalistyczną lub planowaną hospitalizację, musi być poprzedzone badaniami diagnostycznymi, uzasadniającymi i uzupełniającymi skierowanie, należącymi do zakresu badań diagnostycznych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 5. Lekarze SPZOZ PCR w Pagorzynie mogą kierować pacjentów w pełni zdiagnozowanych na zabiegi fizjoterapeutyczne. 6. SPZOZ PCR w Pagorzynie we współpracy z Urzędem Gminy Lipinki zapewnia środki transportu niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych.

3 7 Zabiegi są wykonywane w gabinecie zabiegowym w ustalonych godzinach z zapewnieniem ciągłości świadczeń,a w uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta. Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania 8 1. SPZOZ PCR w Pagorzynie prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych przychodni, oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. 2. SPZOZ PCR w Pagorzynie udostępnia dokumentację o której mowa w ust1 1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, 2) zakładowi opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, 3)właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom Samorządu Lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru. 4) Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej, sądom i prokuratorom oraz sądowi rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej prowadzonym postępowaniem. 5) upoważnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek, 6) organom rentowym, zakładom ubezpieczeniowym oraz zespołom d/s. orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem. 7) rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów. Struktura Organizacyjna SPZOZ PCR w Pagorzynie 9 1. W skład struktury organizacyjnej Centrum Rehabilitacji wchodzą: 1) komórki działalności podstawowej 2) komórki organizacyjne zapewniające administrację i obsługę 2. komórkami działalności podstawowej są : 1) Poradnia rehabilitacyjna 2) Poradnia reumatologii 3) Poradnia ortopedii 4) Gabinet fizykoterapii 5) Gabinet kinezyterapii 6) Gabinet fizjoterapii 3. Świadczeń zdrowotnych udzielają a/ Poradnia Rehabilitacji b/ Gabinet Kinezyterapii c/ Gabinet Fizjoterapii 4. Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych: a/ Poradnia Rehabilitacji konsultuje pacjentów skierowanych przez lekarzy na rehabilitację w SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej w Pagorzynie - przyjmuje chorych skierowanych na konsultację, a po przebadaniu zleca odpowiednie leczenie b/ Gabinet Kinezyterapii przyjmuje pacjentów w celu leczenia ruchem, ćwiczeniami na przyrządach oraz ćwiczeniami grupowymi pod nadzorem rehabilitanta c/ Gabinet Fizjoterapii - przyjmuje pacjentów na podstawie skierowania lekarskiego w celu wykonania zabiegu w myśl zaleceń d/dział administracyjno-gospodarczy wg zakresów czynności pracowników,

4 5. Zakresy czynności pracowników: Dyrektor - Odpowiada za całokształt działania Centrum pod względem fachowym, merytorycznym, administracyjnym i finansowym, - nadzoruje wykonywanie zabiegów leczniczych - sporządza obowiązujące sprawozdania - szkoli personel oraz odpowiada za jego kwalifikacje, - przeprowadza nadzór sanitarny nad załogą, - nadzoruje działania zastępcy i powierza mu obowiązki i polecenia. Zastępca Dyrektora d.s. medycznych -nadzór i koordynowanie działalności Centrum Rehabilitacji w sferze udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. -sprawowanie nadzoru nad dokumentacja medyczna oraz podejmowanie decyzji w zakresie jej udostepniania, a także przeprowadzanie systematycznych kontroli historii chorób i pozostałej dokumentacji medycznej. - nadzorowanie gospodarki lekami i artykułami medycznymi. -organizowanie konsultacji wewnetrznych i zewnetrznych, - dokonywanie systematycznych analiz działalnosci leczniczej Centrum Rehabilitacji i przedstawia je Dyrektorowi. -rozpatrywanie uwag i skarg pacjentów. Zastepca Dyrektora ds. medycznych powoływany jest przez Dyrektora i bezpośrednio podlega Dyrektorowi Centrum Rehabilitacji Licencjat fizjoterapii : - wykonuje zabiegi lecznicze w myśl zlecenia lekarskiego i swojej wiedzy, - informuje pacjenta o sposobie wykonania zabiegu i ewentualnych doznań w czasie jego trwania, - ustala czas przyjęcia chorego na zabiegi, - przestrzega przepisów BHP i p.poż w. czasie wykonywania zabiegu, - w razie wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w czasie zabiegu bezzwłocznie zawiadamia lekarza, - prowadzi dokumentację wykonywanych zabiegów Mgr rehabilitacji: - wykonuje zabiegi rehabilitacyjne w myśl zaleceń lekarskich i swojej wiedzy fachowej, - konsultuje z lekarzem przypadki trudne lub w sytuacjach wątpliwych pod względem merytorycznym i medycznym, - współpracuje z technikami fizjoterapii w celu koordynacji leczenia i rehabilitacji, - dba o higienę stanowiska pracy oraz przestrzega przepisów BHP i p.poż - prowadzi dokumentację wykonywanych zabiegów Dział administracyjno-gospodarczy - prowadzi księgowość wg obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości - sporządza obowiązujące sprawozdania finansowe - dba o higienę stanowiska pracy i przestrzega przepisów BHP i p.poż - prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem, zwalnianiem, oraz innych spraw związanych ze stosunku pracy, - prawidłowe prowadzenie akt osobowych, oraz ich aktualizacja, Główny Księgowy Do podstawowych zadań Głównego Księgowego w szczególności należy : 1. gospodarka środkami pieniężnymi SPZOZ PCR w Pagorzynie 2. sporządzanie analityki do kont wydatków, przychodów i kosztów finansowych 3. rozliczanie usług pod względem finansowych

5 4. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego ( bilans ) 5. sporządzanie planu finansowego jednostki 6. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych oraz zapewnienie terminowego ściągania należności i spłaty zobowiązań 7. prowadzenie analityki do kont wydatków, przychodów i kosztów finansowych SPZOZ PCR w Pagorzynie kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. 2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące SPZOZ PCR w Pagorzynie i ponosi za nie odpowiedzialność. 3. Podczas nieobecności Dyrektora, zastępuje go Zastępca Dyrektora d.s medycznych lub upoważniony pracownik 4. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora SPZOZ PCR w Pagorzynie w szczególności należy : a) organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników, b) zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników, c) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, awansowania, przeszeregowania, wynagrodzenia, karania i zwalniania pracowników SPZOZ PCR w Pagorzynie, d) dbanie o właściwą atmosferę w pracy. Prawa i obowiązki pacjenta 11 1.W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w SPZOZ PCR w Pagorzynie pacjent ma prawo do : a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny, b) świadczenia usług medycznych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, c) swobodnego wyboru lekarza spośród lekarzy pracujących w SPZOZ PCR w Pagorzynie, d) rzetelnej informacji o stanie zdrowia, e) pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby, f) pełnej informacji o proponowanych metodach diagnostycznych, g) informacji o rozkładzie gabinetów, pracowni i innych pomieszczeń z których będzie korzystał pacjent w czasie leczenia, h) pomocy i wyjaśnień w sposobie przygotowania do badań i zabiegów, i) poszanowania przekonań i praktyk religijnych, j) otrzymania informacji o stanie zdrowia dziecka, proponowanych badaniach, rokowaniach, k) możliwości rejestracji telefonicznej. 1. Do obowiązków pacjenta należy: a) przestrzeganie zarządzeń dyrektora SPZOZ PCR w Pagorzynie, b) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie SPZOZ PCR w Pagorzynie, c) przestrzegania zasad higieny osobistej, d) posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych, e) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, ppoż, f) przestrzeganie zaleceń lekarza. Obowiązki zakładu opieki zdrowotnej w razie śmierci pacjenta Zgon pacjenta i jego przyczyny stwierdza się w karcie zgonu 2. Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielił choremu świadczeń lekarskich 3. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie Sądu lub prokuratury dokonał oględzin lub sekcji zwłok.

6 4. W przypadku gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu w myśl ust.2, bądź lekarz taki zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może on dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. 13 Kartę zgonu pacjenta, który zmarł w trakcie leczenia w SPZOZ PCR w Pagorzynie jego najbliższej rodzinie. 14 wydaje się Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w SPZOZ PCR w Pagorzynie ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Dyrektora SPZOZ PCR, lub Rady Społecznej SPZOZ PCR. Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej Wysokość opłaty za kopie dokumentów określa art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. Nr 52, poz. 417 ze zm) 2. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przezprezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. 3. Stawki opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą :. a) jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 3,50 zł b) jedna strona kopii dokumentacji medycznej 0,35 zł c) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 2,50 zł Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach komercyjnych SP ZOZ PCR pobiera opłaty za udzielone świadczenia zdrowotne od osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, zarówno w sytuacji, gdy SP ZOZ PCR nie ma zawartej z NFZ umowy na wykonywanie tych świadczeń lub po wyczerpaniu limitu na te świadczenia. 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ust. 1 możliwe będzie pod warunkiem spełnienia następujących przesłanek: a) pacjent musi być poinformowany o możliwości oczekiwania na wykonanie świadczenia w późniejszym terminie nieodpłatnie (w sytuacji wyczerpania limitu z kontraktu z NFZ) lub też o możliwości wykonania świadczenia nieodpłatnie w innej placówce, w której jest kontrakt na określone świadczenie z NFZ; b) pacjent musi wyrazić świadomą zgodę na udzielenie świadczenia odpłatnie. 16 Pacjent nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego może uzyskać świadczenia zdrowotne odpłatnie. 17 Opłaty za świadczenia medyczne określone zostały w cenniku świadczeń medycznych, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu organizacyjnego Pacjent ubiegający się o wykonanie świadczeń medycznych na zasadach komercyjnych, musi spełniać warunki określone w 5 niniejszego regulaminu.

7 2. Pacjent, który uzyskał świadczenia medyczne uiszcza opłatę za świadczenia gotówką na podstawie kwitariusza lub przelewem na konto bankowe SP ZOZ PCR w Pagorzynie po wykonaniu usług medycznych. 19 Świadczenia medyczne udzielane na zasadach komercyjnych nie mogą powodować utrudnień w wykonywaniu świadczeń medycznych dla których został zawarty kontrakt z NFZ. 20 Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora SP ZOZ PCR w Pagorzynie. Liczba odwiedzin: 43 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie Administrator Podmiotu Włodzimierz Majda Czas wytworzenia: :27:51 Czas publikacji: :27:51 Data przeniesienia do archiwum: Brak

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY )

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY ) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19./2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy z dnia 23 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie z dnia 25 czerwca 2015r. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z dnia 23.04.2013 Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ

REGULAMIN PORZĄDKOWY NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2011 REGULAMIN PORZĄDKOWY NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I ROZDZIAŁ 1 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Spis treści: REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. CELE I ZADANIA ZAKŁADU... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU, ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012 I. Postanowienie ogólne 1. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie: a) ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 7/2012 Rady Społecznej MOMP z dnia 28 marca 2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu I.Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem, określa organizację i porządek procesu

Bardziej szczegółowo

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY KATOLICKIEGO OŚRODKA WYCHOWANIA I RESOCJALIZACJI MŁODZIEŻY W BIELSKU-BIAŁEJ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PORZĄDKOWY KATOLICKIEGO OŚRODKA WYCHOWANIA I RESOCJALIZACJI MŁODZIEŻY W BIELSKU-BIAŁEJ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PORZĄDKOWY KATOLICKIEGO OŚRODKA WYCHOWANIA I RESOCJALIZACJI MŁODZIEŻY W BIELSKU-BIAŁEJ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Katolicki Ośrodek Wychowania i Resocjalizacji, zwany dalej Ośrodkiem działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 112 6786 Poz. 654 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: DZIAŁ I Przepisy ogólne 1) zasady wykonywania działalności leczniczej;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW. Ostrowiec Św. 14 marca 2014r. 1 SPIS TREŚCI Nr Rozdział od -do I. Postanowienia ogólne 1 II. Cele i zadania podmiotu leczniczego 2-3 III.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2012 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2011 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r.

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. S T A T U T Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo