ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ CENTRUM OBRÓBKOWEGO 5-CIO OSIOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ CENTRUM OBRÓBKOWEGO 5-CIO OSIOWEGO"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ CENTRUM OBRÓBKOWEGO 5-CIO OSIOWEGO r

2 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę centrum obróbkowego 5-cio osiowego. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja powinna zawierać ofertę cenową, termin oraz warunki dostawy, warunki gwarancji i opis techniczny. Nieodłączną część oferty musi stanowić wypełniony w kolumnie K załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego Zadanie techniczne dla centrum obróbkowego 5-cio osiowego Kryteria wyboru: Parametry techniczne urządzenia Cena 1.3 Warunki handlowe: - warunki płatności: 80% 30 dni po dostawie i 20% 30 dni po odbiorze końcowym na podstawie faktur VAT - warunki dostawy DDU Rzeszów - ważność oferty: minimum 3 miesiące Typ obrabiarki /urządzenia Podstawowa Specyfikacja Zakupowa dla obrabiarki / urządzenia Nr... Wydział... Linia... L. P Typ obrabiarki Kategoria wymagań Wymagania Parametr oferowany Parametr uzgodniony [wartość] Odbiór wstępny [TAK/ NIE] Odbiór końcowy [TAK/ NIE] Uwagi Budowa st ó ł ob r ot ow o- uc hy l n y, w r ze ci o no p io no w e Rodzaj konstrukcji Ma x c i ęż ar ma sz yn y (t) Ma x wym iary m aszyny (dług ość, szerokość, wysokość) Minipole powierzchni do zainstalowaniamaszyny max [mm] x [mm] Parametry Pr z es tr z eń robo cz a Zakres przemieszczenia osix,y,z >1000[mm] x>1000[mm] x >=700[mm] Zakres przemieszczenia osi C 36 0 s to pni ci ągły Zakres przemieszczenia osi A >=90 stopni do <=-110 stopni Odl egł ość czoł a wrzecion a od powierzchn i stoł u oś Z >8 50 [m m] Odl egł ość czoł a wrzecion a od osi ob rotu stoł u Przestrzeń robocza po uchyle o 90 stopni (podział osi Y) Posuwy Zakres posuwu roboczego w osiach X,Y,Z Zakres posuwu roboczego w osic Zakres posuwu roboczego w osia Prędkość posuwu szybkiego w osiach X, Y,Z Pr ęd k oś ć p os u wu Prędkość posuwu szybkiego w osi C Prędkość posuwu szybkiego w osi A min 750 [mm] >40 m/min >=20 [obr/min] >=20 [obr/ min]

3 Do k ładn oś ci Dokładność pozycjonowania w osiach X, Y,Z <=0,008 [mm] Dokładność pozycjonowania w osiach C, A <= 9" / 16" Powtarzalność pozycjonowania w osiach X, Y,Z <= 0,005 [mm] Powtarzalność pozycjonowania w osiach C, A <= 5" / 8" Wrzeciono Max prędkość obrotowa Max moment obrotowy (charakterystyka wrzeciona) min [obr/min] >200 [Nm] Mo c n ap ęd u g ł ó wn eg o Chłodzenie przez wrzeciono Sposób regulacji ciśnienia chłodzenia (ręczne, M-kody, płynne skokowe) Przedmuch powietrza przez wrzeciono Przygotowanie do obsługi głowic kątowych "STOP BLOCK" kody M W y p o s a ż e ni e Sy s te m na r zę dziow y Liczba narzędzi w magazynie >=60 Stoże k m oc ow an ia n a rzę d z ia Ma x ś red ni c a nar zędzi a w m ag azyn i e Max średnica narzędzia w magazynie przy wolnych sąsiednich kubkach HSK 63 A+T(DIN/ISO /4 forma A+T) >160 [mm] Max długość narzędzia w magazynie >=430 [mm] Max ciężar narzędzia Szybkość wymiany narzędzia (od wióra do wióra) >=15 [kg] <9 [sek] Sy s te m mo cow a ni a c zę śc i Il ość pal et (np. system y p al etowe) palety wyposażaony w system szybkiego mo cow a ni a o p odw ójny m uk ładz i e 4 +4 Rodzaj palety (dane rowków teowych lub otworów) Wymiary palety Czas wymiany palety Max obciążenie stołu >=1000 [kg] Max wymiary detalu obrabianego wraz z przyrządem Możliwość toczenia Prędkość obr. stołu 700[mm] x 700[mm] x 600[mm] TAK >350 obr./min. Rod zaj n ap ędu stołu (b ezpośredn i, p rzekł adn ia) Moc n ap ędu stołu Ma x. Mom ent ob r ot o wy st oł u min Nm przy 20 i 80 obr./min. System sterowania System sterowania TAK Menu polskie Programowanie w ISO Poj em no ść systemu stero wani a p am ięć op er acyj n a Postprocesor Szkolenie z programowania Dodatkowe funkcje M Dodatkowe funkcje G - Inne dodatkowe funkcje 5 osiowe funkcje przeliczania kinematyki, obróbka indeksowana, obróbka ciągła korekcja promienia narzędzia 3D cykl gwintowania z odwiórowaniem 300 dostępnych makro zmiennych lub możliwość tworzenia zmiennych użytkownika Możliwość blokowania edycji programu przy pomocy kluczyka. Kompletna dokumentacjaserwisowa. Schematy elektryczne. Specyfikacje części zamiennych. Kompletne backup-yparametrów. Programyinstalacyjne (w przypadku systemu operacyjnego). Licencje na zainstalowanie programu.

4 Szkolenie z odzyskiwania systemu z pozostawionej kopii zapasowej. Szkolenie ztworzenia kopii zapasowej. Szkolenie zdiagnostyki iserwisowania obrabiarki. Komputer sterujący jeśli nie jest integralną częścią urządzenia Karta sieciowa Przenośny pulpit operatora z manetka obrotową Model 3D przestrzeni roboczej + symulator sterownika obrabiarki System diagnostyki Kontrola złamania narzędzia System laserowy do pomiaru narzędzi skrawających Pomiar narzędzia typu frez teowy na obydwu krawędziach Pomiar długości narzędzia na zadanej średnicy, np. dla fazowników Pomiar narzędzi w głowicy kątowej z uwzg. powyższego Pomiar narzędzi tokarskich Pomiar narzędzia tokarskiego na środek promienia System zarządzania narzędziami skrawającymi (np. chipy) Diagnostyka zużycia narzędzi skrawających System pomiarowy do pomiary detalu Sonda pomiarowa do pomiaru detalu Kompensacja termiczna maszyny Liniały w osiach X, Y,Z Diagnostyka zużycia wrzeciona System kalibracji osi X,Y,Z (/nie, serwis/operator) S ys tem d yn am i c zn yc h t r an sf o rm ac j i u k ł ad ów m as zy n o w yc h p o wi ą z a n y z so n d ą Monitorowanie obciążenia wrzeciona moc/moment Monitorowanie obciążenia napedów osi XYZ Parametryzacja osi - ograniczenie sił wyzwolenia wyłącznika przeciążeniowego dla zmniejszonych prędkości ruchu szybkiego (tryb wdrożeniowy) + oprogramowanie tensometryczna + oprogramowanie / operator + kula pomiarowa S y s te m ch ł od ze ni a Rodzaj chłodziwa Możliwość chłodzenia powietrzem (TAK/NIE, sposób sterowania) Emulsja Wy s ok oś ć c iś n ien i a Poj em no ść zb iorn ik a >= 60 [b ar ] w ew nęt rz ne / >= 3 [ ba r ] z ew ne tr z ne ok r e ś li do st aw ca W y d a j n oś ć p om p y Stabilizacja temperatury chłodziwa wewnętr zn e > =25[l/m in] ; z ew nętr zne > =75 [l/min] wymagana Odciąg mgł y Wziernik System odolejania chłodziwa Pistolet do opłukiwania w y m a ga n e p rz y st os ow an i e do o dc i ąg u m g ły System spł u ki wan ia wi ór ó w pr zed wym i an ą p al ety System (Oil drop) Transport odpadów Rodzaj wyrzutnika wiórów Rodzaj transportera wiórów Szkolenie Szkolenie operatorów - czynności podstawowe i zaawansowane, obsługa codzienna i okresowa. Szk ol en i e w z akr esi e wł aści wej gosp od arki mater iał am i ekspl o atacyj nej ( ch ł od zi w a, ol eje, filtry itd). Szkolenie programistów. obej mu jące n auk ę s am od zi eln eg o wyk on yw an i a i wd ra żani a p rogr amó w techn ol igic zn ych, których stopień skomplikowania będzie obejmował pełen zakres mozliwości obrabiarki. (np. podprogramy parametrycze, sondy pomiarowe, cykle) d od at kow e s zk ol en i e (kon su l ta cj e) p o okr es ie 3 m ies ięc y od od bi oru końc ow eg o obr abi arki. Zachowaniew sytuacjach awaryjnych(kolizje, zatrzymanie, uruchomienieawaryjne, odzyskiwanie kopii z systemu). Serwis M o de l 3D u rz ąd ze ni a - w y m i ar y Instalacja Fundamenty Podest Media Sprężone powietrze w y m a g a n y instalacja bez fundamentu 6 [bar] Energia elektryczna Doprowadzenie energii elektrycznej domaszyny Napięcie sieci elektrycznej Z ap otr ze b o wa n i e n a en e rg i ę el e ktr ycz n ą BHP - / EHS Napisy w jezyku polskim G w ar a n c j a 400 V /50 Hz E- DT R w j ęz y ku pol s ki m 24 mi esiące C z ę ś c i z am i e n n e Czas dostawy Opracował Odbioru wstępnego dokonał Nazwisko Imię Marek Tereszkiewicz, Krzysztof Hadam Uwagi Odbioru końcowego dokonał 4

5 1.4 Osoby kontaktowe: W sprawach handlowych: Sławomir Podgórski tel W sprawach technicznych: Marek Tereszkiewicz tel Termin nadsyłania odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe Oferty, odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy przesyłać do dnia roku włącznie. 1.6 Załączniki: - załącznik nr 1 - Zadanie techniczne dla centrum obróbkowego 5-cio osiowego - załącznik nr 2 Umowa kupna - sprzedaży urządzeń - załącznik nr 3 Umowa o Ochronę Informacji INFORMACJA: Niniejsza wiadomość jest POUFNA. Jeśli nie jesteś jej adresatem, proszę usunąć wiadomość bez kopiowania oraz powiadomić nas poprzez pocztę elektroniczną o zaistniałej pomyłce. UWAGA: Bez względu na zawartość, niniejszy e- mail nie będzie wiążący dla WSK PZL-Rzeszow S.A. w związku z jakimkolwiek zamówieniem lub inną umową chyba, że Zarząd WSK PZL-Rzeszow S.A. udzieli wyraźnej pisemnej zgody na wykorzystanie niniejszej wiadomości w takim celu. Nic w zaproszeniu do złożenia oferty (wyceny) nie może być rozumiane jak zobowiązujące WSK do wynagrodzenia lub zapłaty za pożądaną informację. WSK zastrzega sobie prawo do odmowy jakiejkolwiek lub wszystkich ofert i do zaakceptowania innych niż najbardziej korzystnej z ofert. Akceptacja przez WSK tej oferty będzie uznana za porozumienie pomiędzy dostawcą i WSK co do łącznej ceny za części zamawiane przez WSK od dostawcy. Akceptacja 5

6 tegoż przez WSK nie będzie rozumiana jako zobowiązanie do zakupu części od dostawcy. WSK zastrzega sobie prawo udostępnienia wszystkich informacji otrzymanych w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe spółkom powiązanym z WSK lub wchodzących w skład grupy United Technologies Corporation. Informacje będą udostępniane jedynie pod warunkiem, że odbiorca tychże informacji zobowiąże do nieujawniania ich osobom trzecim oraz do ich ochrony zogodnie ze standardami stosowanymi do ochrony własnych informacji, przy czym z nie mniejszą starannością niż ogólnie wymagana w takich sytuacjach. Złożenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe stanowić będzie wyrażenie zgody oferenta na przekazywanie informacji zawartych w ofercie podmiotom, o których mowa powyżej. INFORMATION: This message is CONFIDENTIAL. If you are not its intended recipient, please delete it without making a copy and inform us by about occurred mistake. NOTE: Irrespective of the contents, this will not be binding for WSK PZL-Rzeszow" S.A. in relation to any purchase order or the other agreement unless Board of Directors of WSK "PZL-Rzeszow" S.A. gives the express written consent to use this message for this purpose. Nothing in this Request for Quote is to be construed as obligating us to make an award or pay for information solicited. We reserve the right to reject any or all quotes and to accept other than the most favorable quote. WSK s acceptance of this quotation shall constitute an agreement between supplier and WSK on the total price which shall apply to parts ordered by WSK from supplier. WSK s acceptance of same shall not be construed as an obligation to buy parts from supplier The WSK reserves the right to disclose all information received in response to this Request for Quotation to WSK affiliates or United Technologies Corporation affiliates. The information will be disclosed subject to non-disclosure obligation and obligation to protect such information with the same degree of care with which the receiving party treats and protects its own proprietary and confidential information against public disclosure, but with no less than reasonable care.. The response to this Request for Quotation shall be deemed as the agreement of the offerer to make the information contained in the quotation available to aforementioned parties. Warunki zakupu są dostępne na internecie pod adresem / The applicable terms are available on internet at: Wymagania BHP dla Dostawców dostępne są na internecie pod adresem: EHS requirements for Suppliers are made available on internet at : 6

Na dostawę sprzętu komputerowego firmy MENDAX Microsystem Inc.

Na dostawę sprzętu komputerowego firmy MENDAX Microsystem Inc. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RFQ_15/2014/ZO/CBR Na dostawę sprzętu komputerowego firmy MENDAX Microsystem Inc. 2014-07-09 1 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Rzeszów Spółka Akcyjna, ul Hetmańska 120, 35 078

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 4.3 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania form wtryskowych do opakowań z efektem 3D w przedsiębiorstwie DOMIK sp. z o. o. w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. 89-500 Tuchola, ul. Chojnicka 72, Polska

Zapytanie ofertowe. Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. 89-500 Tuchola, ul. Chojnicka 72, Polska W Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. 89-500 Tuchola, ul. Chojnicka 72, Polska e-mail: hydrotor@hydrotor.com.pl marketing@hydrotor.com.pl www.hydrotor.com.pl Nasz znak: Tuchola, dn. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia DO.2800. 28.2015 Załącznik nr 6b do siwz dot.: Przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej 207 000 euro w dwóch częściach na dostawę frezarki numerycznej cnc 3-osiowej z dodatkową 1 osią obrotową

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 116-191564

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 116-191564 1/24 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:191564-2011:text:pl:html PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 116-191564 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ DOTACJE NA INNOWACJE Luzino, 15.07.2015 r. Pragniemy poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy do zrealizowania w ramach projektu ZAKUPU LINII TECHNOLOGICZNEJ w ramach zaplanowanych zadań nr:

Bardziej szczegółowo

Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397

Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397 Page 1 of 11 S.p.A. Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397 Title: References: Issued by: Diemme S.p.A. Conditions of sale ISC_100 FILTRATION

Bardziej szczegółowo

www.ecoline.dmgmori.com ecomill 50 ecomill 70 ecomill 635 V ecomill 1035 V // SIMPLY MORE SUCCESS ecomill i ecomill V

www.ecoline.dmgmori.com ecomill 50 ecomill 70 ecomill 635 V ecomill 1035 V // SIMPLY MORE SUCCESS ecomill i ecomill V www.ecoline.dmgmori.com ecomill 50 ecomill 70 ecomill 635 V ecomill 1035 V // SIMPLY MORE SUCCESS ecomill i ecomill V Zalety obrabiarek Obrabiarka i technika Sterowanie Opcje / jakość i serwis Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

Frezarskie Centrum Obróbcze (FCO) do obróbki wysokoprędkościowej obrabiarka

Frezarskie Centrum Obróbcze (FCO) do obróbki wysokoprędkościowej obrabiarka WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna Frezarskie Centrum Obróbcze (FCO) do obróbki wysokoprędkościowej obrabiarka 1. Opis techniczny obrabiarki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik operatora stołu obrotowego/konika

Podręcznik operatora stołu obrotowego/konika Podręcznik operatora stołu obrotowego/konika Grudzień 2012 HAAS AUTOMATION INC. 2800 STURGIS ROAD OXNARD, CA 93030 TELEFON 888-817-4227 TELEFAKS 805-278-8561 www.haascnc.com Haas AUTOMATION, INC. DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer postępowania ZP/PN/2312/21/3119/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer postępowania ZP/PN/2312/21/3119/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer postępowania ZP/PN/2312/21/3119/2011 Przedmiot zamówienia: Dostawa frezarki CNC z wyposażeniem oraz oprogramowania dydaktycznego MTS CNS dla Państwowej

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania o zamówienie o wartości do 30 000 euro.

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania o zamówienie o wartości do 30 000 euro. Szczecin, dn. 29.01.2015r. O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania o zamówienie o wartości do 30 000 euro. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Produkty w materiałach Centrum Klima SA oraz wszelkie szczegóły techniczne i zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią całości

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu Przedmiot zamówienia Centrum frezarskie CNC z oprzyrządowaniem do obróbki matryc kuźniczych

Ogłoszenie o zamówieniu Przedmiot zamówienia Centrum frezarskie CNC z oprzyrządowaniem do obróbki matryc kuźniczych Ogłoszenie o zamówieniu Przedmiot zamówienia Centrum frezarskie CNC z oprzyrządowaniem do obróbki matryc kuźniczych Dotyczy projektu pt. Wdrożenie innowacji technologicznej poprzez uruchomienie w Kuźni

Bardziej szczegółowo

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

Opis systemu edukacyjnego EXPERT CNC-FMS

Opis systemu edukacyjnego EXPERT CNC-FMS TOCK-AUTOMATYKA Krzysztof Toczydłowski GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE FIRM ISKRA TELA, AMO, LMC, INTELITEK 15-384 BIAŁYSTOK UL. KS. ABPA E. KISIELA 28, NIP: 542-114-26-68 TEL/FAX (0-85) 661-61-21, (0-85)

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach mowa jest o materiałach należy przez to rozumieć: maszyny, urządzenia,

Bardziej szczegółowo

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders. Umowa Ramowa dla Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders. Umowa Ramowa dla Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej Version 2.1 (a)/september 21, 2007 Wersja 2.1 (a)/21 września 2007 r. EFET European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders Amstelveenseweg 998/ 1081 JS Amsterdam Tel: +31

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AI 261-08/MF/14 Zamość, dn. 17.11.2014r. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postepowania na dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAKUP TABORU INTERMODALNEGO DLA RAIL POLSKA SP. Z O.O.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAKUP TABORU INTERMODALNEGO DLA RAIL POLSKA SP. Z O.O. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP TABORU INTERMODALNEGO DLA RAIL POLSKA SP. Z O.O. PRZEZ Rail Polska Sp. z o.o. ul. Willowa 8-10 Lok

Bardziej szczegółowo

Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych

Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych Akademia Rolnicza im. A.Cieszkowskiego w Poznaniu Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa Katedra Meblarstwa Komitet Technologii Drewna PAN Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

journal Premiera światowa: DMC 850 V i DMC 1150 V z CELOS i nowym design nº 1 2014

journal Premiera światowa: DMC 850 V i DMC 1150 V z CELOS i nowym design nº 1 2014 Magazyn dla klientów DMG MORI CELOS marki DMG MORI od pomysłu do gotowego produktu. 24 premiery światowe w 2014 roku, 9 z nich już w pierwszym półroczu. Systemy DMG MORI Rozwiązania z obszaru automatyzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14 EGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez PLIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.07.2013 egulamin określa zakres i warunki świadczenia przez PLIX Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo