UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]"

Transkrypt

1 UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] DO ZAŁOŻEŃ USTAWY O ZMIANIE USTAWY Z DNIA 7 MAJA 2010 R. O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (PROJEKT Z DNIA 3 LIPCA 2015 r.) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] z uznaniem przyjmuje podjęcie działań legislacyjnych mających na celu zmianę otoczenia prawnego w sposób zmierzający do stworzenia warunków dla sprawniejszej, szybszej i bardziej racjonalnej kosztowo budowy sieci szerokopasmowych. Z uznaniem należy odnotować, że zakres przedstawionych założeń wydaje się zmierzać do kompleksowego ujęcia kwestii istotnych z punktu widzenia procesu inwestycyjnego budowy sieci szerokopasmowych, a projektowane regulacje uwzględniają również bariery inwestycyjne wynikające ze specyficznych krajowych uwarunkowań. Takie podejście zasługuje na poparcie zważywszy, że jedynie całościowe systemowe rozwiązania nakierowane na znoszenie zidentyfikowanych przeszkód inwestycyjnych dają możliwość realizacji rzeczywistych celów dyrektywy oraz realnego postępu w zakresie upowszechnienia dostępu obywateli do szybkiego Internetu. Jednocześnie PIIT przedstawia następujące uwagi szczegółowe do konsultowanych obecnie założeń ustawy. I. Uwagi szczegółowe 1. Str. 8 i 9 podziemna infrastruktura telekomunikacyjna Założenia przewidują wprowadzenie pojęcia podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej i dla takiej infrastruktury definiuje się punkt dostępu do sieci. Należy zauważyć, że dyrektywa 2014/61/UE nie posługuje się pojęciem podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. 2. W trakcie opracowania konkretnych przepisów należy mieć na uwadze, że niektóre elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (również stacjonarnej) nie są umieszczone pod ziemią są to choćby linie napowietrzne, szafki, kontenery itd. str. 9 dostęp do infrastruktury technicznej Niezależnie od kwestii dostępu do infrastruktury technicznej podmiotów użyteczności publicznej niezwykle istotny dla ostatecznego dostarczania usług szerokopasmowych jest dostęp infrastruktury telekomunikacyjnej i powierzchni w budynku użytkownika. Zarządzanie tą infrastrukturą i powierzchnią w budynkach przejmowane jest bardzo często przez firmy reprezentujące właścicieli budynków i jednocześnie będące operatorami świadczącymi usługi w tych budynkach. Firmy te nie odmawiają, co prawda dostępu do budynku, ale często narzucają wysokie opłaty za wykorzystanie powierzchni i infrastruktury w budynku, które to opłaty powodują nieopłacalność inwestycji. Postępowanie przed Prezesem UKE w takich przypadkach jest zawsze skomplikowane, uciążliwe i trwa zbyt długo nie niwelując w ten sposób zakłócenia konkurencji. Także proponowana w Założeniach procedura pomimo tego, że może znacząco uprościć ten proces zakłada dość długi czas osiągania konsensusu. PIIT: Uwagi do Megaustawy (Dyrektywa Kosztowa),

2 Zdaniem PIIT potrzebna jest jasna regulacja w zakresie szybkiego określania maksymalnych opłat dotyczących dostępu do budynków być może w formie delegacji do wydania rozporządzenia. Regulacja taka mogłaby wskazywać maksymalne stawki opłat za 1 mb łącza miedzianego (dwie pary UTP) lub światłowodowego (para włókien) oraz graniczne warunki kolokacji w budynku. Już samo określenie maksymalnych opłat może spowodować zmniejszenie liczby sporów, gdyż obecnie problemem jest nieświadomość podmiotów udostępniających infrastrukturę techniczną w zakresie możliwości ustalania warunków przez organ regulacyjny. Wskazanie ograniczeń bezpośrednio w rozporządzeniu, z konkretnymi wartościami maksymalnych kosztów, jasno wskaże na intencje Ustawodawcy i możliwości regulatora kontrolowania zakłóceń konkurencji w tym zakresie. 3. Str. 8 pkt 4 szybka sieć telekomunikacyjna Przeważająca część operatorów zrzeszona w PIIT zgłasza zastrzeżenia dotyczące przyjęcia szybkości 30 Mb/s, jako wartości granicznej. Ich zdaniem graniczna wielkość 30 Mb/s nie ma uzasadnienia, ani w wymaganiach usługowych, ani nie jest granicą technologiczną i należy przyjąć ją, jako wartość zalecaną. Jednocześnie wskazują, że definicja szybkiej sieci telekomunikacyjnej powinna bazować na dotychczasowej praktyce ofert na rynku masowym, a próby narzucenia wymagań właściwych dla usług B2B (np. symetria łącza, gwarancja dostępnej przepływności itd.), mogą powodować wzrost nakładów i kosztów przy budowie i eksploatacji sieci, prowadząc do ograniczenia jej dostępności w szczególności na terenach o niskim zaludnieniu. Jednocześnie Izba ma na uwadze, że definicja szybkiej sieci łączności elektroniczne jest zawarta wprost w implementowanej dyrektywie (art. 2 pkt 3): 3) szybka sieć łączności elektronicznej oznacza dowolną sieć telekomunikacyjną zdolną do dostarczania usług dostępu szerokopasmowego o prędkości, co najmniej 30 Mb/s. Należy jednak zwrócić uwagę na bardzo ważny i często pomijany w dyskusji aspekt tj. rozumienia przytaczanych pojęć usługi dostępu i prędkości 30 Mb/s Izba zwraca uwagę, że nie można ich odczytywać, jako gwarancja przepływności strumienia danych w każdym czasie dla usług internetowych, z których korzysta użytkownik końcowy. 4. Str. 10 pkt a elementy szybkiej sieci telekomunikacyjnej Regulacje dla budowy i eksploatacji sieci telekomunikacyjnych nie powinny być ograniczone do infrastruktury technicznej wykorzystywanej do świadczenia usług szybkiej łączności elektronicznej, a powinny dotyczyć wszelkiej infrastruktury telekomunikacyjnej. Przykładowo infrastruktura dla łączności M2M może być bardzo istotna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a nie musi wymagać parametrów szybkiej łączności. 5. Str. 10 i 11 odmowa dostępu do infrastruktury technicznej Założenia przewidują, że Odmowa dostępu powinna zostać przedstawiona w postaci pisemnej oraz powinna być należycie uzasadniona, w szczególności poprzez ekspertyzę sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w danej specjalności. W ocenie PIIT wymaganie, aby w każdym przypadku była sporządzana ekspertyza jest nadmiarowe i może powodować niepotrzebne obciążenia finansowe. Ponadto obowiązek sporządzania ekspertyzy może być wykorzystany, jako narzędzie działań złośliwych: zalanie operatora wnioskami nieuzasadnionymi w sposób rzeczywisty narazi tego operatora na ogromne koszty każdorazowego sporządzania ekspertyzy. Wydaje się, że wystarczające byłoby, jeżeli ekspertyza będzie wykonana wtedy, gdy takiej ekspertyzy zażąda podmiot starający się o dostęp. Ekspertyza powinna być wykonana w PIIT: Uwagi do Megaustawy (Dyrektywa Kosztowa),

3 ciągu 1 miesiąca, a podmiot odmawiający dostępu powinien być zobowiązany do umożliwienia ekspertowi do wykonania takiej ekspertyzy. Odmowa lub utrudnianie dostępu ekspertowi powinno być zagrożone karą. Wydaje się, że podmiot żądający powinien mieć prawo do wskazania niezależnego eksperta (np. lista ekspertów byłaby dostępna w UKE, który będzie rozstrzygał tego rodzaju spory). Ekspertyza powinna uwzględniać realistyczne plany odmawiającego. Jeżeli sentencja ekspertyzy nie potwierdza podstaw odmowy, to powinna ona jednoznacznie wskazywać zgodny z normami technicznymi i sztuką inżynierską sposób realizacji dostępu. W przypadku zastrzeżeń, co do ekspertyzy ze strony omawiającego może być ona wysłany do weryfikacji przez dwóch ekspertów wybranych losowo, jeżeli obydwaj zakwestionują pierwotną ekspertyzę to jest ona nieważna. Koszt ekspertyzy i weryfikacji ponosi zamawiający w przypadku potwierdzenia zasadności odmowy, a odmawiający w przypadku odrzucenia przez ekspertyzy prawa do odmowy. 6. Str. 11 rozstrzyganie sporów o dostęp do infrastruktury technicznej W ramach przepisów dotyczących rozstrzygania przez Prezesa UKE sporów o dostęp do infrastruktury technicznej należy wskazać maksymalny termin (np. 2 miesiące), w którym takie rozstrzygnięcie powinno zostać dokonane. Ponadto w założeniach stwierdzono: Do wniosku o rozstrzygnięcie sporu w zakresie dostępu do infrastruktury technicznej powinna zostać również dołączona odmowa dostępu. Warto zauważyć, że nie w każdym przypadku strona będzie dysponowała odmową dostępu. Należałoby uwzględnić przypadki, gdy dany podmiot w ogóle nie przystąpi do negocjacji lub będzie je przedłużał i potraktować je w taki sam sposób jak odmowę (analogicznie do regulacji w Pt). Wydaje się również celowe doprecyzowanie zasad ustalania opłat za dostęp do infrastruktury, tak aby ustalone stawki rzeczywiście wspierały budowę sieci szerokopasmowych. 7. Str. 12 pojęcie współkorzystanie W założeniach przyjęto, że projektowana ustawa zakłada również wykreślenie pojęcia współkorzystanie z art Ustawy. Tymczasem już w następnym akapicie i na kolejnych stronach założeń sformułowanie współkorzystanie jest wielokrotnie używane. Rodzi to wątpliwości, co do intencji i znaczenia tego zestawienia. 8. Str. 13 oferta ramowa beneficjentów pomocy publicznej Na str. 13 założeń stwierdzono: Podmiot, który wykorzystał środki publiczne w ww. sposób, a w decyzji Komisji Europejskiej lub w innym akcie w sprawie pomocy publicznej dla projektów budowy sieci szerokopasmowych został przewidziany obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Prezesa UKE w zakresie warunków zapewnienia współkorzystania lub dostępu telekomunikacyjnego, będzie zobowiązany do przedłożenia projektu tych warunków wykonania obowiązku zagwarantowania współkorzystania lub dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej lub projektu zmiany tych warunków Prezesowi UKE, w terminie, co najmniej 120 dni przed planowanym terminem wprowadzenia ich w życie. PIIT: Uwagi do Megaustawy (Dyrektywa Kosztowa),

4 Nie jest jasne, co będzie rozumiane przez inny akt czy chodzi o akt prawny (np. rozporządzenie), czy wystarczy, aby była to umowa zawierana pomiędzy beneficjentem i organem przyznającym pomoc. W ocenie PIIT również taka umowa powinna zobowiązywać do przedstawiania wskazanej wyżej oferty ramowej. Jednocześnie uważamy, że co do zasady wymagane powinno być opublikowanie oferty ramowej na swojej stronie internetowej, a tylko w sytuacjach wyjątkowych Prezes UKE zgłaszałby ewentualny sprzeciw. Z kolei w odniesieniu do 120-dniowego terminu, w ocenie PIIT powinien on dotyczyć tylko zmian istotnych np. wdrożenia nowych usług hurtowych. 9. Str. 14 i 15 korzystanie z punktu dostępu Popieramy rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do udostępnienia miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable lub przewody telekomunikacyjne, doprowadzone do lokalu w tym budynku lub infrastruktury technicznej w budynku (po zmianie obowiązek taki będzie dotyczył także między innymi najemcę). W celu skutecznego funkcjonowania tego przepisu należy przewidzieć sankcje za niewypełnienie tego obowiązku. 10. Str. 14 termin rozstrzygnięcia sporu Na str. 14 założeń stwierdzono: Ponadto, skróceniu ulegnie także termin na wydanie decyzji przez Prezesa UKE rozstrzygającej spory w sprawie dostępu do nieruchomości, w tym do budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji z 90 do 60 dni, co jest wymagane przez art. 9 ust. 3 dyrektywy 2014/61/UE. Należy zauważyć, że wskazany skrócony termin na wydanie decyzji nadal pozostaje terminem instrukcyjnym. W ocenie PIIT, należy przewidzieć, że termin ten może być przedłużony tylko 1 raz, na termin nie dłuższy niż 60 dni. Dodatkowo należy przewidzieć możliwość wydania decyzji tymczasowej w sytuacji, w której zagrożony jest interes abonenta. Decyzja taka nie musiałaby zawierać uzasadnienia i mogłaby obowiązywać do czasu wydania decyzji właściwej. 11. Str. 14 zmiana warunków dostępu (umowy) Założenia przewidują, że Prezes UKE może zmienić warunki umowy w przypadku zmiany zapotrzebowania na usługi lub warunków rynkowych. W ocenie PIIT zmiana takich warunków powinna być możliwa również w innych przypadkach. Można przyjąć, że jest uzasadnione, jako sprzyjające szybszemu rozwojowi sieci szerokopasmowych takie podejście operatora, zgodnie, z którym zgadza się na relatywnie niekorzystne warunki dostępu, aby dalej sprawnie prowadzić inwestycję. Sprawa dot. ewentualnej zmiany warunków mogłaby się w takich przypadkach toczyć równolegle, a w tym czasie operator miałby zapewniony dostęp do infrastruktury, a abonenci do usług. 12. Str. 15 art. 139 Pt W założeniach stwierdzono: Projektowana ustawa zakłada również zmianę w art. 139 Pt, która ma na celu dostosowanie tego przepisu do art. 9 ust. 3 dyrektywy 2014/61/UE. Planowana zmiana polegać będzie na umożliwieniu zwrócenia się do Prezesa UKE o rozstrzygnięcie sporu między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie zapewnienia dostępu do PIIT: Uwagi do Megaustawy (Dyrektywa Kosztowa),

5 nieruchomości, w tym do budynku lub infrastruktury telekomunikacyjnej, jeżeli nie zawarto umowy o dostępie w terminie 60 dni oraz rozstrzygnięcia sporu również w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku do Prezesa UKE. W ocenie PIIT samo skrócenie terminu może okazać się niewystarczające dla faktycznego wykorzystania tego przepisu na szerszą skalę, a więc do zmiany w stosunku do sytuacji obecnej. Warto rozważyć zastosowanie mechanizmu decyzji tymczasowych a także przyjęcie rozwiązania, które sprawi, że wskazany termin nie będzie miał charakteru jedynie instrukcyjnego. W ocenie PIIT właściwa realizacja dyrektywy 2014/61/UE wymaga, aby w zakresie terminów określonych dla działania organów (przynajmniej w Megaustawie i w postępowaniach z art. 139 Pt, a także proponowanych w Założeniach) wyłączyć wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa) uprawnienie organu do wielokrotnego przedłużenia postępowania. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na niskie w praktyce efekty stosowania art. 139 Pt podczas kilkuletniego okresu jego obowiązywania. Jedną z zaobserwowanych przyczyn są konsekwencje trudności w jednoznacznej identyfikacji formalnego właściciela elementów instalacji wewnątrzbudynkowej, w szczególności jej ostatniego odcinka. Wdaje się, że kwestia ta wymaga doprecyzowania w trakcie dalszych prac legislacyjnych. W tym kontekście również, z punktu widzenia efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej i ciągłości świadczenia usług dostępu szerokopasmowego istotne staje się uregulowanie procesu przejścia abonenta od aktualnego dostawcy do innego. Brak takich rozwiązań powoduje, że abonent może zostać pozbawiony ciągłości świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Rozwiązania w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego mogą być wzorowane na usłudze przenośności numerów. 13. Str. 16 Dostęp do informacji o infrastrukturze technicznej Zdaniem PIIT słuszne jest przyjęcie, że pojedynczy punkt informacyjny, o którym, mowa w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2014/61/UE będzie prowadzony przez Prezesa UKE, a minister właściwy ds. łączności pełnić rolę lidera. Uważamy jednak, że w założeniach niedocenione zostało znaczenie sektora energii elektrycznej, a co za tym idzie Prezesa URE. Należy pamiętać, że z Prezesem URE są uzgadniane plany inwestycyjne tej branży. Plan inwestycyjny w branży energetycznej sporządza się z wyprzedzeniem, co najmniej 3 lat. Jeśli więc informacje o planach przekazywane do punktu informacyjnego mają być miarodajne, to niezbędna jest współpraca Prezesów UKE i URE oraz ministerstwa właściwego ds. energetyki - dzisiaj Ministerstwa Gospodarki. 14. Str. 17 Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji Zdaniem PIIT, pośród zakresu dostępnych informacji należałoby wyraźnie wskazać informacje o infrastrukturze, która powstała w ramach poprzedniej i aktualnej ( ) perspektywy finansowej oraz o wszystkich beneficjentach środków publicznych i ich obowiązkach w zakresie dostępu hurtowego, w tym o przebiegu sieci. Ponadto jest sprawą istotną, aby obowiązek informowania o inwestycjach precyzował termin przekazania informacji o planowanych inwestycjach tak, aby operator sieci szerokopasmowej miał czas na uwzględnienie tych prac w swoich planach. PIIT: Uwagi do Megaustawy (Dyrektywa Kosztowa),

6 Ponadto PIIT zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych przekazywanych przez przedsiębiorców, zwłaszcza telekomunikacyjnych. Z założenia dane te mają być upublicznione, a zatem zakres i forma udostępnienia tych danych musi uwzględniać kwestie ochrony bezpieczeństwa sieci i pozycji konkurencyjnej operatorów. Warto również w założeniach wyraźnie wskazać, że to Prezes UKE zasila Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji danymi, które przedsiębiorcy przekazują Prezesowi UKE (chodzi unikniecie sytuacji, w której operatorzy przekazują dwukrotnie te same dane być może w różnych formatach). 15. Str. 18 delegacja do wydania rozporządzenia dot. Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji W założeniach przewidziano delegację dla ministra właściwego ds. łączności do wydania rozporządzenia określającego szczegółowy zakres i sposób prezentowania informacji gromadzonych w bazie danych Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji, przy czym byłaby to delegacja fakultatywna. Wydaje się, że ze względu na wagę sprawy (wskazano m.in. przesłanki obronności i bezpieczeństwa państwa) rozporządzenie takie powinno być wydane obligatoryjnie. 16. Str. 18 oraz 36 (aktualizacja danych) częstotliwość przekazywania danych do Punktu informacyjnego ds. Telekomunikacji Obowiązek przekazywania do Punktu informacyjnego ds. Telekomunikacji danych udostępnionych na wniosek a nieujętych jeszcze w Punkcie informacyjnym (będzie dotyczyć głównie infrastruktury nowo wybudowanej) rodzi ryzyko nadmiernego obciążenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego ciągłym raportowaniem. Wydaje się, że wystarczy, jeśli informacje o nowej infrastrukturze będą przekazywane w cyklach rocznych. 17. Str. 19 opłata za udostępnienie dokumentów dotyczących infrastruktury Zgodnie z założeniami udostępnienie dokumentów dotyczących infrastruktury technicznej, utrwalonych na innych niż elektroniczne nośnikach danych będzie odpłatne. W ocenie PIIT, przyjęcie założenia o takiej odpłatności jest sprzeczne z celem ustawy i dyrektywy 2014/61/UE, a nawet z samym jej tytułem ( dyrektywa w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej ). Jeżeli już opłata taka miałaby pozostać, to powinna zostać zunifikowana w skali kraju, ponieważ dotychczasowe doświadczenia (np. opłaty za zajęcie pasa drogowego) wskazują, że pozostawienie zbyt dużej dowolności w lokalnym ustalaniu opłat prowadzi do wypaczenia intencji Ustawodawcy. 18. Str. 19 bezpośredni wniosek o informację o infrastrukturze technicznej Zdaniem PIIT należy wprowadzić zapisy chroniące operatorów przez zasypaniem przez wnioski będące rezultatem nieumiejętności korzystania z Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji. Chodzi o sytuację, gdy informacja znajduje się w Punkcie, ale dany podmiot nie umiał jej odnaleźć, więc zwraca się do przedsiębiorcy z wnioskiem o informację. W takim przypadku powinna być możliwość odpowiedzi, że dane są w Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji bez potrzeby przygotowania obszernych wnioskowanych informacji (co skutkowałoby niezasadnym obciążeniem dla operatorów). 19. Str. 19 poufność informacji W założeniach stwierdzono: PIIT: Uwagi do Megaustawy (Dyrektywa Kosztowa),

7 Projektowana ustawa nakładać będzie na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, który uzyskał dostęp do informacji, o których mowa wyżej, obowiązek zachowania w poufności tych informacji, a także powzięcia stosownych środków zapobiegających ich ujawnieniu. Udostępnione informacje mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu dostępu do infrastruktury technicznej, koordynacji robót budowlanych, przygotowania lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej. W ocenie PIIT należy przewidzieć sankcje za niezachowanie poufności wobec otrzymanych informacji w przeciwnym razie będzie to przepis martwy.ponadto, w naszej ocenie wydanie informacji przez starostów bądź prezydentów miast na prawach powiatu, które mają służyć do zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej, koordynacji robót budowlanych, przygotowania bądź realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej powinny być wydawane osobom posiadającym uprawnienia do projektowania w telekomunikacji. Takie zastrzeżenie zagwarantuje przechowywanie takich informacji w poufności a wysokie standardy pracy charakterystyczne dla tej grupy zawodowej nie będą powodować ryzyka ujawnienia takich informacji. 20. Str. 19 odmowa udostępnienia informacji W założeniach przyjęto, że podmiot zobowiązany do udzielenia informacji będzie mógł odmówić jej udzielenia lub przeprowadzenia inspekcji ze względu na takie okoliczności jak: bezpieczeństwo i integralność sieci technicznej, zdrowie publiczne, obronność, bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo i porządek publiczny. Zdaniem PIIT należy rozważyć uzupełnienie powyżej wskazanych przesłanek o przypadek, gdy informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa mającą wpływ na konkurencyjność rynkowa. 21. Str. 20 i następne koordynacja robót budowlanych W zakresie planowanych przepisów dotyczących koordynacji robót budowlanych wydaje się właściwe wprowadzenie przepisów umożliwiających zarządom dróg łączne rozstrzyganie wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych o wydanie decyzji lokalizacyjnej (z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych), złożonych w tym samym czasie i dotyczących tego samego pasa drogowego. Dodatkowo PIIT proponuje wprowadzenie przepisów kolizyjnych w ramach, których zarządca drogi rozpatrujący różne wnioski przedsiębiorców bądź osób fizycznych o zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia urządzeń zobowiązany byłby uwzględniać w pierwszej kolejności wnioski przedsiębiorców telekomunikacyjnych budujących infrastrukturę telekomunikacyjną. Ponadto nie jest jasne, czy ustawa będzie jednoznacznie ustalała, kto będzie inwestorem zobowiązanym do koordynacji w sytuacji, kiedy dwóch przedsiębiorców telekomunikacyjnych planuje w tym samym rejonie inwestycje o podobnych charakterze i zakresie co będzie przesądzało o tym, że jeden z nich będzie musiał koordynować 2 inwestycje. Zdaniem PIIT w projekcie ustawy ta kwestia powinna zostać rozstrzygnięta. Dodatkowo należy podkreślić, że w praktyce efektywne wykorzystanie infrastruktury technicznej do celów telekomunikacji napotyka bariery wynikające z realizacji inwestycji przez podmioty użyteczności publicznej w trybie zamówień publicznych. Przyczyną jest brak regulacji dotyczących obowiązku uwzględniania potrzeb telekomunikacji w procesie zamówień udzielanych w tym trybie. W tej chwili wyłącznie od dobrej woli tego podmiotu (np. operatora sieci elektroenergetycznej) zależy, czy w procesie inwestycyjnym (modernizacyjnym) swojej sieci uwzględni potencjalne potrzeby telekomunikacji. A nawet, PIIT: Uwagi do Megaustawy (Dyrektywa Kosztowa),

8 jeśli w zamówieniu będą uwzględnione cele telekomunikacyjne, to operator telekomunikacyjny nie jest dopuszczany do składu komisji przetargowej. Jak pokazują doświadczenia, zdecydowanie komplikuje to całość procesu, nie pozwala operatorowi telekomunikacyjnemu w odpowiednim czasie dokonać korekt propozycji wykonawcy i jej wyceny, co finalnie przekłada się na opłacalność inwestycji. Dlatego też raz jeszcze podkreślamy istotę tych regulacji, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenia w propozycjach nowelizacji Megaustawy. 22. Str. 24 rozstrzyganie sporów przez ministra W założeniach przyjęto, że: Spory pomiędzy inwestorem a podmiotem, który złożył uzasadniony wniosek o zawarcie umowy o koordynacji robót budowlanych będą rozstrzygane przez ministra właściwego do spraw budownictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności. Powyższa propozycja rodzi wątpliwości, czy rozstrzyganie sporów należy do konstytucyjnych kompetencji ministrów. 23. Str. 27 zmiana opinii Prezesa UOKiK W Założeniach przewidziano możliwość zmiany przez Prezesa UOKiK z urzędu wydanej przez siebie opinii. Zdaniem PIIT, jest to rozwiązanie niosące bardzo duże ryzyko dla inwestorów i podważające samą ideę tej opinii, jako instytucji mającej zmniejszyć niepewność podmiotów korzystających z pomocy publicznej. 24. Str. 29 kara w wysokości 3% Założenia przewidują karę w wysokości do 3% przychodu za niewłaściwe wykonywanie obowiązków związanych z koordynacją robót. W ocenie PIIT proponowany próg 3% przychodu jest za wysoki i niewspółmierny do naruszenie i jego skutków. 25. Str. 29 i 31 zezwolenie zintegrowane Założenia przewidują tryb szczególny tzw. zezwolenie zintegrowane dla budowy wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych i kanalizacji kablowej. Na str. 31 założeń stwierdza się: Starosta zostanie zobowiązany do wydania odmownej decyzji w sprawie zezwolenia zintegrowanego w przypadku: gdy wniosek będzie dotyczyć budowy lub wykonywania robót budowlanych innych niż budowa wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telefonicznych i kanalizacji kablowej, W założeniach nie wyjaśniono, dlaczego nie przewiduje się możliwości prowadzenia w ramach zezwolenia zintegrowanego innych robót niż budowa (chociażby przebudowy lub remontu tych obiektów). W ocenie PIIT należy rozszerzyć zakres inwestycji możliwych do realizacji na podstawie zezwolenia zintegrowanego zezwolenie powinno obejmować wszystkie rodzaje inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną niewymagające pozwolenia na budowę. Ponadto wskazujemy na następującą niekonsekwencję: raz jest mowa, że do wniosku o wydanie zezwolenia zintegrowanego inwestor będzie załączał opinie w formie postanowień właściwych organów, a z drugiej strony wskazują na uprawnienie starosty do występowania z wnioskiem o wydanie pozwoleń. W naszej opinii należałoby zastosować jeden z modeli: albo wymagane pozwolenia uzyskuje inwestor przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia zintegrowanego (ale te opinie będą uzyskiwane poza postępowaniem PIIT: Uwagi do Megaustawy (Dyrektywa Kosztowa),

9 o wydanie zezwolenia zintegrowanego), albo inwestor występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia zintegrowanego a starosta przeprowadza uzgodnienia i uzyskuje opinie od organów współdziałających. W odniesieniu do propozycji dotyczącej żądania od starosty wystąpienia do właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) o wydanie zaświadczenia, że przedsięwzięcie objęte wnioskiem o wydanie zezwolenia zintegrowanego nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 PIIT pragnie zauważyć, że nie jest jasne czy w tym przypadku możliwe jest dokonanie podziału procesu inwestycyjnego na części. O ile jest jasne, że tryb zgłoszenia zintegrowanego możliwy jest dla całości bądź części inwestycji (do wyboru), to nie jest jasne, czy taka opinia RDOŚ jest możliwa do wydania dla części inwestycji. Należy w związku z powyższym przyjąć, że takiej możliwości nie ma i RDOŚ zupełnie zbędnie będzie musiał analizować całość procesu inwestycyjnego. Zdaniem PIIT projektowane przepisy o zezwoleniach zintegrowanych pozostawiają istotną wątpliwość, czy inwestor będzie mógł skorzystać z tego trybu budując kanalizację kablową, która jest elementem sieci telekomunikacyjnej. Zauważyć należy, że art. 29 ust. 1 pkt. 19 a lit. e Prawa budowlanego przewiduje możliwość realizacji sieci telekomunikacyjnej poprzez zgłoszenie z równoczesnym obowiązkiem uzyskania decyzji lokalizacyjnej. Należałoby rozważyć usunięcie art. 29 ust. 1 pkt. 19 a lit. e ustawy Prawo budowlane. 26. str. 35 i 36 instalacje radiokomunikacyjne zrealizowane przed wejściem w życie ustawy Jak słusznie wskazano w Założeniach, w praktyce orzeczniczej i pragmatyce urzędniczej pojawiają się przypadki, które nie odpowiadają intencjom Ustawodawcy, który zwolnił z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę określone rodzaje stacji bazowych sieci komórkowych (art. 29 ust. 2 pkt 15 Prawa budowlanego). W związku z powyższym przewiduje się jednoznaczne potwierdzenie w Ustawie, że nie może być kwestionowana legalność stacji bazowych zrealizowanych na podstawie zgłoszenia budowlanego, co do których organ nie wzniósł sprzeciwu w terminie określonym przepisami. W założeniach stwierdzono, że proponuje się, aby do instalacji radiokomunikacyjnych, antenowych konstrukcji wsporczych lub szaf telekomunikacyjnych, wykonanych na obiekcie budowlanym przed dniem wejścia w życie Ustawy na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 Pb, nie stosuje się art. 48 oraz art. 50 ust. 1 pkt 1 i 3 Pb. Jednoznacznie popieramy tę propozycję wskazując jednocześnie na potrzebę rozszerzenia tego rozwiązania na instalacje, które nie wymagały pozwolenia na budowę ani zgłoszenia w szczególności chodzi tu o instalacje o wysokości mniejszej niż 3 m wykonywane na istniejących obiektach (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b Pb zgłoszenia wymaga instalowanie urządzeń o wysokości powyżej 3 m). W obu przypadkach (wykonywanie na podstawie zgłoszenia i bez zgłoszenia) proponowana regulacja miałaby zastosowanie do instalacji radiokomunikacyjnych, których wykonanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nie wymagało przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura Ponadto zakres zwolnienia z sankcji powinien obejmować szerszy zakres przepisów, a mianowicie od art. 48 do 52 prawa budowlanego (włączając w to procedurę legalizacyjną). PIIT: Uwagi do Megaustawy (Dyrektywa Kosztowa),

10 Dodane także powinny być odpowiednie przepisy intertemporalne, które nakazują stosowanie nowych przepisów do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, w tym również niezakończonych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie uchylenia, zmiany, stwierdzenia nieważności decyzji lub wznowienia postępowania. 27. str. 35 i 36 nakładanie kary Zakres przypadków zagrożonych sankcją karną powinien zostać uzupełniony o nieuzasadnioną odmowę dostępu (w tym nieuzasadnione przedłużanie negocjacji w sprawie dostępu). Sankcje karne powinny zdopingować operatorów zobowiązanych do wykonywania obowiązku dostępu przewidzianego przez Dyrektywę. Natomiast brak sankcji może powodować przedłużanie negocjacji lub uchylanie się od obowiązku ustawowego. Jednocześnie zdaniem PIIT kary z art. 209 Pt nie powinny być stosowane w przypadku zmiany planów dotyczących robót budowlanych. 28. str. 37 zmiany w Prawie budowlanym Zgodnie z założeniami definicja podmiotu wykonującego zadania z zakresu użyteczności publicznej" zostanie poszerzona o dodatkowy krąg podmiotów celem zapewnienia dostępu do infrastruktury takich przedsiębiorców na potrzeby telekomunikacji. W nawiązaniu do tej zmiany proponuje się dokonanie rewizji przepisów art. 29 ustawy Prawo budowlane w celu jednoznacznego przesądzenia, że wykorzystanie instalacji przedsiębiorców użyteczności publicznej na potrzeby telekomunikacji nie wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego. Z praktyki inwestycyjnej wynika, że organy administracji architektoniczno-budowlanej stoją na stanowisku, iż zaciąganie kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji sanitarnej wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego. Z drugiej strony należy zauważyć, że budowa kanalizacji teletechnicznej oraz zaciąganie w niej kabli światłowodowych możliwe jest do zrealizowania na zasadach zgłoszenia. 29. str. 38 definicje w Prawie budowlanym PIIT zdecydowanie popiera wprowadzenie do Prawa budowlanego definicji dotyczących stacji bazowych. Jednocześnie pragniemy doprecyzować kilka kwestii. Po pierwsze wydaje się, że przez pomyłkę użyto sformułowania instalacja telekomunikacyjna zamiast instalacja radiokomunikacyjna. Ponadto, po dokładnej analizie zagadnienia, dla zachowania neutralności podatkowej wprowadzanych definicji PIIT proponuje dodać zastrzeżenie, że instalacja radiokomunikacyjna oraz antenowa konstrukcja wsporcza nie stanowią obiektu budowlanego ani urządzenia budowlanego. Zgodnie z powyższym: przez instalację radiokomunikacyjną należy rozumieć instalację składająca się z anten i innych urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), osprzętu, szafy telekomunikacyjnej lub innych urządzeń, w tym zasilających w energię elektryczną (takich jak linia lub kabel energetyczny), w szczególności instalację radiokomunikacyjną, o której mowa w art. 122a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska; instalacja radiokomunikacyjna albo jej część nie stanowi obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego; przez antenową konstrukcję wsporczą należy rozumieć konstrukcje wsporcze, w tym wieże i maszty, instalowane na obiektach budowlanych służące do instalowania na nich PIIT: Uwagi do Megaustawy (Dyrektywa Kosztowa),

11 instalacji radiokomunikacyjnych; antenowa konstrukcja wsporcza nie stanowi obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego W definicji instalacji radiokomunikacyjnej proponuje się zmienić odwołanie do ustawy Prawo ochrony środowiska: z art. 3 pkt 6 na art. 122 a ust. 1, jako lepiej odzwierciedlającego regulowaną materię. 30. Str. 38 realizacja urządzeń Założenia ustawy przewidują zmianę sformułowania w przepisie zwalniającym wykonywanie instalacji radiokomunikacyjnej z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę: Ponadto, z powyższych względów konieczna wydaje się również zmiana brzmienia pkt 15 ust. 2 w art. 29 Pb poprzez zastąpienie sformułowania instalowanie urządzeń na realizację urządzeń, co przesądzi, iż roboty budowlane polegające na montażu nośnika (wieży, masztu) systemów radiokomunikacyjnych wraz z instalacją takich systemów na tym nośniku (stacja bazowa telefonii komórkowej) na obiekcie budowlanym, w tym na budynku, będzie mieścić się w zakresie zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. Popieramy działania mające na celu usunięcie występujących w praktyce wątpliwości dotyczących zakresu przedmiotowego przepisu art. 29 ust. 2 pkt 15 Pb, jednak należy zauważyć, że proponowane sformułowanie realizacja urządzeń rodzi zastrzeżenia, co do poprawności językowej. W Nowym słowniku poprawnej polszczyzny PWN (Wydawnictwo Naukowe PWN SA) stwierdzono: zrealizować niepoprawne w połączeniu z rzeczownikami konkretnymi i oznaczającymi procesy. Np.: Pod Krakowem zrealizowaliśmy, poprawnie: wybudowaliśmy, nowe schronisko albo skończyliśmy budowę nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt. 31. Str. 38 odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego Założenia ustawy przewidują słuszne rozwiązanie, polegające na doprecyzowaniu, że odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, w zakresie zmiany przebiegu infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym przyłącza telekomunikacyjnego, (...) nie stanowi istotnego odstąpienia, o którym mowa w art. 36a Pb. W ocenie PIIT to rozwiązanie powinno dotyczyć nie tylko sieci stacjonarnej (kabli), ale także sieci ruchomych. Dla przykładu, zmiany anten czy konstrukcji wsporczej nie powinny być traktowane, jako istotne odstąpienie. W związku z tym proponuje się przyjęcie założenia, że odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowalnego w zakresie zmiany usytuowania, zmiany parametrów, wymiany, zwiększenia lub zmniejszenia liczby urządzeń (w tym w szczególności tych, które wchodzą w skład instalacji radiokomunikacyjnej), związanych ze stacją bazową sieci komórkowej oraz przebiegu infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym przyłącza telekomunikacyjnego, mieszczącej się w obszarze objętym projektem zagospodarowania działki lub terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, nie stanowi istotnego odstąpienia, o którym mowa w art. 36 a Pb, o ile nie powoduje to zwiększenia obszaru odziaływania inwestycji. Ponadto w naszej ocenie w przypadku stwierdzenia nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub innych warunków zezwolenia zintegrowanego należy również wprowadzić domniemanie, że takie odstąpienie nie stanowi niewykonania umowy o zamówienie publiczne, jeżeli dokumentacja projektowa stanowi część specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. PIIT: Uwagi do Megaustawy (Dyrektywa Kosztowa),

12 Dodatkowo PIIT proponuje, aby jednoznacznie określić, że jeżeli jedynie część przebiegu infrastruktury doznaje istotnego odstąpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowej organy geodezyjne powinny przyjmować do zasobu geodezyjnego przebieg infrastruktury w zakresie, który został zrealizowany zgodnie z projektem. 32. Str. 40 okres ochronny w związku z przebudową dróg W założeniach ustawy przewidziano 4-letni okres ochronny dla inwestycji telekomunikacyjnych umieszczonych w pasie drogowym w przypadku przebudowy drogi. Rozwiązanie to jest w pełni uzasadnione, należy jednak zadbać o precyzyjne określenie przepisów przejściowych regulujących spory już trwające. 33. Str. 41 opłaty za zajęcia pasa drogowego Zdecydowanie popieramy projektowane obniżenie górnej granicy opłaty za zajęcie pasa drogowego, w celu prowadzenia w nim robót budowlanych i w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych. Obecne limity w odniesieniu do dróg zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego (a więc dróg lokalnych) są wielokrotnie wyższe w stosunku do limitów dotyczących dróg zarządzanych przez GDDKiA. W praktyce nadmierne stawki opłat uchwalane przez gminy i starostwa powodują z jednej strony istotną barierę inwestycyjną w obszarach mało atrakcyjnych biznesowo, a drugiej strony zmuszają inwestorów do prowadzenia inwestycji liniowych poza pasem drogowym, co należy uznać za niewłaściwe z punktu widzenia racjonalnej gospodarki terenami i zasobami. Jednocześnie postulujemy doprecyzowanie przepisów dotyczących sposobu wyliczania rzeczywistej wartości płaty; przede wszystkim chodzi o art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 60) z późn. zm.): Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się, jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym(...) Do wyliczania opłaty stosuje się pojęcie rzutu poziomego umieszczonego urządzenia. Intencja tego podejścia wydaje się dość oczywista opłata za zajęcie pasa drogowego powinna zależeć od tego, jak dużą część powierzchni tego pasa została zajęta, natomiast nie powinno mieć znaczenia, czy umieszczono kanalizację kablową z jednym otworem, czy też ciąg kanalizacji zawiera kilka otworów (ew. rur) umieszczonych pionowo jeden pod drugim (przy założeniu, że szerokość całej kanalizacji pozostaje ta sama). W praktyce pojawiają się jednak żądania wnoszenia opłaty za każdy kolejny kabel umieszczony jeden nad drugim. Problemy ujawniają się między innymi podczas rozbudowy kanalizacji teletechnicznej, polegającej na tym, że do istniejącego ciągu telekomunikacyjnego zostają dołożone dodatkowe rury kanalizacji nad istniejącym ciągiem, a więc rzut poziomy nie ulega zmianie. Żądania zwielokrotnienia opłat są wsparte interpretacją przepisu, w którym słowo urządzenie występuje w liczbie pojedynczej: zajętej przez rzut poziomy urządzenia. Jednocześnie PIIT postuluje rozważenie całkowitego zwolnienia inwestycji telekomunikacyjnych z opłat z a zajęcie pasa drogowego, co w pełni wpisuje się w cele dyrektywy i usunie wszystkie sygnalizowane problemy interpretacyjne. PIIT: Uwagi do Megaustawy (Dyrektywa Kosztowa),

13 34. Str. 41 zajęcia pasa drogowego wymagana dokumentacja Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy załączyć m.in. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. W projektach tych należy dokładnie zaznaczać studzienki kanalizacyjne z wyznaczonym pasem robót, wszystkie znaki poziome i pionowe zlokalizowane w pasie drogi oraz sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wymagania dotyczące sporządzania tych projektów powodują, że nie tylko zwiększają się koszty inwestycji (poza opłatami za zajęcie pasa drogi operator/inwestor ponosi także opłaty za wykonanie projektów organizacji ruchu), ale także znacznie wydłużają się terminy realizacji prac (czas wykonania bardzo dokładnych projektów organizacji ruchu oraz czas uzgodnienia z zarządcą drogi). PIIT proponuje, aby w celu skrócenia i obniżenia kosztów inwestycji uprościć opisaną procedurę, na przykład poprzez zwolnienie z konieczności wykonywania projektu organizacji ruchu w przypadku, gdy inwestor pozostawi chodnik określonej szerokości (np. 1,5 m) umożliwiający swobodny ruch pieszych. Jednocześnie PIIT wskazuje na problem z uzyskaniem warunków technicznych od właściciela kanalizacji i decyzji lokalizacji urządzenia w pasie drogi w przypadku planowanych budów/modernizacji dróg, nawet jeśli termin budowy/modernizacji jest dopiero w planach. W takich przypadkach inwestor powinien zostać poinformowany o planowanej budowie/modernizacji drogi i sam zdecydować o prowadzeniu inwestycji. 35. Str. 38 i nast. zmiany w ustawie o drogach publicznych PIIT pragnie zwrócić uwagę na problem inwestorów regionalnych sieci szerokopasmowych, którzy mają nieuregulowany stan prawny infrastruktury w pasach drogowych. Decyzje lokalizacyjne w pasach drogowych (z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych) zostały im uchylone ze względu na konieczność zawarcia porozumienia przewidzianego trybem lokalizacji regionalnych sieci szerokopasmowych. Natomiast nie mogli zawrzeć stosownych porozumień gdyż jego zawarcie ich było możliwe w terminie 30 dni przed umieszczeniem infrastruktury w pasie drogowym. Ponadto zdaniem PIIT należy również dokonać uzupełnienia art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych celem wyraźnego wskazania, iż zarządy dróg uprawnione są do wydania decyzji lokalizacyjnej zawsze w przypadku, gdy wniosek dotyczy istniejącego pasa drogowego drogi publicznej. Z praktyki inwestycyjnej wynika, że pasy drogowe posiadają nieuregulowany stan prawny, co niejednokrotnie stanowi dla zarządów dróg przeszkodę w rozstrzyganiu w sposób pozytywny wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Sytuację tę może rozwiązać częściowo projektowana instytucja zezwolenia zintegrowanego. W naszej ocenie należy również uzupełnić treść art. 38 ustawy o drogach publicznych poprzez jednoznaczne przesądzenie, że rozbudowa bądź przebudowa infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych, i która znajdowała ochronę w trybie art. 38 powołanej ustawy nadal korzystać będzie z ochrony i nie wymagać będzie uzyskania decyzji, o których mowa w art. 39 bądź 40 ustawy o drogach publicznych. Nadmienić PIIT: Uwagi do Megaustawy (Dyrektywa Kosztowa),

14 nalezy, że art. 38 ustawy o drogach publicznych najczęściej znajduje zastosowanie wobec infrastruktury, która znalazła się w pasie drogowym w wyniku poszerzenia pasa. 36. str. 43 zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym W zakresie projektowanych przepisów o zgłoszeniu zintegrowanym przewiduje się wymaganie, aby do wniosku o wydanie zgłoszenia zintegrowanego dołączyć protokół z narady koordynacyjnej, o którym mowa Pgik. W ocenie PIIT należy dokonać zmiany przepisów Pgik poprzez wprowadzenie obowiązku wydania protokołu narady koordynacyjnej. Dotychczasowa praktyka organów administracyjnych ogranicza katalog podmiotów, którym wydaje się protokół z narady jedynie do uczestników takiego procesu. W praktyce zdarzają się przypadki, gdy wnioskodawcy uzgadniający przebieg infrastruktury nie uczestniczą w naradach koordynacyjnych, co powoduje, że odmawia się im wydania protokołów z czynności narady koordynacyjnej. 37. Str. 43 opłaty za wypis z rejestrów gruntów Dyrektywa 2014/61/UE ma służyć obniżeniu kosztów budowy sieci szerokopasmowych. W sprzeczności z tym celem stoi kilkukrotny wzrost opłat za wypis z rejestrów gruntów spowodowany nowelizacją w 2014 r. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Opłaty za wypis z rejestru gruntów wzrosły z poziomu 6 12 zł do 50 zł (nowa wysokość opłaty została określona w Tabeli nr 11 Załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). Przy długich odcinkach linii telekomunikacyjnej koszty pozyskania wypisów stają się poważnym obciążeniem inwestycji. Dla rzeczywistej realizacji celów dyrektywy należy ustalić wysokość tych opłat dla celów inwestycji telekomunikacyjnych na poziomie dziesięciokrotnie niższym. Ponadto PIIT wskazuje na problemy z uzyskiwaniem wypisów z rejestru gruntów, w których znajdują się numery ksiąg wieczystych (dzięki którym można znaleźć właściciela nieruchomości) operatorzy spotykają się z odmowami udostępnienia tych danych. Dane te traktowane są często, jako dane podmiotowe/osobowe i według urzędów operator/inwestor nie ma interesu prawnego, by je uzyskać. Należy przy tym podkreślić, że dane te są niezbędne do ustalenia właścicieli nieruchomości, na których budowane są przyłącza telekomunikacyjne. Obecnie w Założeniach główny nacisk został położony na formę udostępniania informacji i opłaty za ich udostępnienie, a nie na zakres danych, jaki należy przekazywać potencjalnemu inwestorowi. W związku z tym proponuje się, aby w Założeniach wskazać także zakres danych (w tym wypisy z rejestru gruntów), do których dostęp powinien mieć inwestor a odpowiednie urzędy powinny mieć obowiązek je udostępniać na żądanie inwestora wskazującego konkretny projekt, do którego dane te są potrzebne. Dostęp do tych informacji jest niezbędny w planowaniu i przygotowywaniu inwestycji budowlanych. 38. Str. 45 miejsca dostępne dla ludności W założeniach ustawy przewidziano doprecyzowanie pojęcia miejsc dostępnych dla ludności poprzez zdefiniowane, że miejsca takie ustala się według istniejącego stanu zagospodarowania przestrzennego i zabudowy nieruchomości, a także postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ocenie PIIT pozostawienie zapisów o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego spowoduje, że problem nie zostanie rozwiązany. Definicja powinna odnosić się do stanu faktycznego na dzień wydawania decyzji. W przeciwnym razie aktualna będzie sytuacja opisana w następnym akapicie: PIIT: Uwagi do Megaustawy (Dyrektywa Kosztowa),

15 W miejscach dostępnych dla ludności dokonuje się pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych i nie ma wątpliwości, że pomiary takie powinny być wykonywane w tych miejscach, do których aktualnie możliwy jest dostęp ludności, a nie w miejscach, w których dostęp taki byłby możliwy, gdyby w przyszłości zrealizowano jakąś nową zabudowę (przykładowo za miejsce dostępne dla ludności nie może być uznana przestrzeń powyżej 30 m nad gruntem tylko, dlatego, że hipotetycznie dopuszczalne na gruncie przepisów regulujących warunki zabudowy dla tej nieruchomości byłoby wybudowanie na tym gruncie budynku o więcej niż 10 kondygnacjach). II. Inne kwestie wymagające zaadresowania w ramach prowadzonych prac legislacyjnych 39. Limity emisji pól elektromagnetycznych Z żalem odnotowujemy, że w założeniach ustawy nie znalazła odzwierciedlenia wielokrotnie sygnalizowana potrzeba dostosowania dopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności do poziomu większości krajów UE. Jak wskazywano, obowiązujący w Polsce bardzo restrykcyjny limit, znacznie odbiegający od obowiązującego w większości krajów europejskich powoduje istotną barierę efektywnej budowy szybkich sieci mobilnych (LTE). Dostosowanie limitu do poziomu, który obowiązuje w większości krajów UE przyczyniłoby się do obniżenia kosztów rozbudowy sieci, a więc w pełni wpisuje się w cel i zakres dyrektywy 2014/61/UE, a jednocześnie nie narażałoby przedsiębiorców działających na rynku polskim na ponoszenie istotnie wyższych kosztów budowy sieci z tego powodu w stosunku do kosztów ponoszonych przez operatorów działających na innych rynkach unijnych. Tak, więc takie dostosowanie stanowiłoby krok w kierunku zapewnienia porównywalnych warunków działalności. Mając na uwadze powyższe, jak również fakt, że sama Komisja Europejska dwukrotnie podnosiła w raportach implementacyjnych, że restrykcyjne poziomy limitów stanowią czynnik hamujący rozwój sieci, postulujemy, aby w ramach niniejszych prac legislacyjnych zainicjować odpowiednie zmian w tym zakresie. 36. Oferty ramowe W ocenie PIIT dla właściwego wykorzystania potencjału stwarzanego przez cele dyrektywy 2014/61/UE należy przewidzieć zobowiązanie wszystkich podmiotów użyteczności publicznej do przygotowania i opublikowania oferty ramowej w zakresie dostępu do swojej infrastruktury. Ułatwiłoby to niewątpliwie negocjacje, gdyż operator telekomunikacyjny (wnioskujący o dostęp) znałby już odpowiednio wcześniej ogólne warunki dostępu. Jednocześnie Prezes UKE powinien mieć prawo do zobowiązania danego operatora sieci do zmiany takiej oferty, jeśli warunki w niej ogłoszone będą utrudniały dostęp do infrastruktury. Publikacja oferty ramowej powinna być punktem wyjścia w zakresie różnego rodzaju dostępu. 40. Oferta ramowa zarządców nieruchomości Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że istotną barierą w sprawnym prowadzeniu inwestycji telekomunikacyjnych, w szczególności w budowaniu linii telekomunikacyjnych, są problemy z ustaleniem warunków przeprowadzenia tej infrastruktury przez tereny zarządzane przez takie podmioty jak PKP, Lasy Państwowe, GDDKiA, itp. PIIT: Uwagi do Megaustawy (Dyrektywa Kosztowa),

16 Z tego powodu, w celu właściwej implementacji celów Dyrektywy 2014/61/UE należałoby wprowadzić wymaganie, aby zarządcy tego rodzaju terenów zostali zobowiązani do przygotowania i opublikowania warunków korzystania z tych terenów do celów przeprowadzenia infrastruktury telekomunikacyjnej. 41. Zmiana dostawcy usług szerokopasmowych Jak wspomniano powyżej w kontekście art. 139 Z punktu widzenia efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej i ciągłości świadczenia usług dostępu szerokopasmowego istotne staje się uregulowanie procesu przejścia abonenta od aktualnego dostawcy do innego. Brak takich rozwiązań powoduje, że abonent może zostać pozbawiony ciągłości świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Rozwiązania w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego mogą być wzorowane na usłudze przenośności numerów. PIIT: Uwagi do Megaustawy (Dyrektywa Kosztowa),

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego Piotr Zychowicz Konferencja Gminne Sieci Szerokopasmowe od

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Wstępne założenia do ustawy o PEM

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Wstępne założenia do ustawy o PEM Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE oraz Wstępne założenia

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA, CZYLI USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

MEGAUSTAWA, CZYLI USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH MEGAUSTAWA, CZYLI USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH Katowice, 17 czerwca 2011 r. DZIAŁALNOŚĆ JST W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI Ustawa to zbiór czytelnych, jasnych zasad prowadzenia

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Nowe otoczenie regulacyjne. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Nowe otoczenie regulacyjne. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych KONFERENCJA "Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych Nowe otoczenie regulacyjne. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Arleta Adamus, Agnieszka Ludwikowska Akademia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie dostęp do budynków dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Zmiany w prawie dostęp do budynków dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych Zmiany w prawie dostęp do budynków dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych Art. 30. 1. MEGAUSTAWY Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO BUDYNKÓW I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, DEWELOPERÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH.

DOSTĘP DO BUDYNKÓW I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, DEWELOPERÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH. DOSTĘP DO BUDYNKÓW I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, DEWELOPERÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH. Problemy praktyczne i prawne w związku ze stanowiskami Prezesa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PG4.021.47.2015

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PG4.021.47.2015 Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PG4.021.47.2015 Pan Marek Wójcik Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji W odpowiedzi na pismo z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. USTAWA. z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. USTAWA. z dnia 16 grudnia 2016 r. Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Dz.U.2016.2255 z dnia 2016.12.30 Wersja od: 30 grudnia 2016 r. USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. - w y c i ą g - o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

XV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Serock 18-19.11.2014

XV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Serock 18-19.11.2014 XV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Serock 18-19.11.2014 Eugeniusz Gaca - KIGEiT Przewodniczący Grupy Roboczej ds. procesów i barier inwestycyjnych Memorandum MAiC 1) Omówienie zakresu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 9 czerwca 2016 r.

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 9 czerwca 2016 r. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 1), 2) oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 3 grudnia 2008 r., znak: DZC-WAP-5174-1/08 (238) doręczonego do PIIT w dniu 3 grudnia 2008 r., Polska Izba

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki wsparcia budowy sieci szerokopasmowych

Dobre praktyki wsparcia budowy sieci szerokopasmowych KONFERENCJA Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych Dobre praktyki wsparcia budowy sieci szerokopasmowych Bożena Sienkiewicz Akademia Inwestycji Szerokopasmowych 14.09.2017 Warszawa Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

Potrzeba legalizacji (pozyskania tytułu prawnego decyzji Prezesa UKE- po wybudowaniu sieci) następuje najczęściej w trzech stanach faktycznych:

Potrzeba legalizacji (pozyskania tytułu prawnego decyzji Prezesa UKE- po wybudowaniu sieci) następuje najczęściej w trzech stanach faktycznych: Katowice, dnia 27 stycznia 2016 roku Sz. P. Anna Streżyńska Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa DP-WL.0211.9.2015 Wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC 38 ID GRAP-29/16 Szanowna

Bardziej szczegółowo

Wojciech Dziomdziora * Kierunki zmian ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Wojciech Dziomdziora * Kierunki zmian ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 111 PRZEGLĄ D PRAWA I ORZECZNICTWA Wojciech Dziomdziora * Kierunki zmian ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Spis treści I. Wprowadzenie II. Zmiany wprowadzone ustawą o zmianie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz. 903 USTAWA z dnia 9 czerwca 2016 r. 1), 2) o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

listopad 2015 adw. Bolesław Matuszewski

listopad 2015 adw. Bolesław Matuszewski Analiza transpozycji do krajowego porządku prawnego Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Agenda Cyfrowa w obszarze szybkiego i bardzo szybkiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. (wzór) Siedziba i adres wnioskodawcy (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu):

WNIOSEK. (wzór) Siedziba i adres wnioskodawcy (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu): WNIOSEK jednostki samorządu terytorialnego o uzyskanie zgody Prezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa (art. 7 ust. 1 Ustawy)

Bardziej szczegółowo

PREZES RADY MINISTRÓW

PREZES RADY MINISTRÓW PREZES RADY MINISTRÓW Warszawa, dnia8 marca 2016 r. RM-1 0-20-16 Pan Marek KUCHCIŃSKI Marszałek Sejmu Szanowny P ani e Marszałku Na podstawie art. 118 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku

Zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku Zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku Wg ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U.2016.2255 z dnia 2016.12.30).

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04 marca 2008r.

Warszawa, 04 marca 2008r. Warszawa, 04 marca 2008r. Opinia Telekomunikacji Polskiej S.A. do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym wersji oznaczonej datą 21

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI Działając na podstawie postanowień przepisu art. 35a ust.6 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

z dnia r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 1),2)

z dnia r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt, 12.02.2016 wersja robocza po Komitecie Stałym Rady Ministrów U S T AWA z dnia.. 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 1),2)

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI I BUDYNKÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CHEŁMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI I BUDYNKÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CHEŁMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASADY UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI I BUDYNKÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CHEŁMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w CHEŁMIE PRZEDSIĘBIORCOM TELEKOMUNIKACYJNYM 1 Wstęp. W niniejszym opracowaniu zostały

Bardziej szczegółowo

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI (opracowanie przygotowane w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 35a ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udostępnienie informacji o środowisku

WNIOSEK o udostępnienie informacji o środowisku Miejsce, data nazwa i adres wnioskodawcy nazwa i adres organu WNIOSEK o udostępnienie informacji o środowisku Na podstawie art. 8, art. 9, zwłaszcza ust. 1 pkt 3 i 5 oraz art. 1142 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2015 r. Warszawa, dnia 23 czerwca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. KLUB POSELSKI RUCH PALIKOTA ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Mając na celu konieczność:

UZASADNIENIE. Mając na celu konieczność: UZASADNIENIE do projektu rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Informacje ogólne Zmiana pozwolenia na budowę Zmiana pozwolenia na budowę jest decyzją administracyjną, zezwalającą na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g Warszawa

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g Warszawa PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 5 maja 2016 r. DHRT.WPS.6082.4.2016.1 (dotychczasowa sygn. sprawy DHRT.WPS.6082.3.2016) Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g 02-761 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERNET ADVERTISING BUREAU (IAB POLSKA) W/S PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy KI GP/03, ed.1, w.2 KARTA INFORMACYJNA Decyzja o warunkach zabudowy Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003r., Nr 80,

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE INWESTYCJI SZEROKOPASMOWYCH

WSPIERANIE INWESTYCJI SZEROKOPASMOWYCH WSPIERANIE INWESTYCJI SZEROKOPASMOWYCH Józef Chwast Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej 17 czerwca 2015 r. Kraków Inwestycje telekomunikacyjne 1/2 Lokalni przedsiębiorcy inwestują przede wszystkim na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/141/13 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 28 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/141/13 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 28 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/141/13 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Naczęsławice przyjętego uchwałą Nr 258/XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki

Bardziej szczegółowo

CO ZMIENIŁO SIĘ W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE OD 2017?

CO ZMIENIŁO SIĘ W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE OD 2017? CO ZMIENIŁO SIĘ W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE OD 2017? U S T A W A z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA

Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA Agenda: Uregulowania w zakresie umieszczania infrastruktury w pasach dróg

Bardziej szczegółowo

1. Uwagi dotyczące świadczenia usług MCV na morzu terytorialnym

1. Uwagi dotyczące świadczenia usług MCV na morzu terytorialnym UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZMIAN W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DLA DRÓG PUBLICZNYCH

KIERUNKI ZMIAN W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DLA DRÓG PUBLICZNYCH KIERUNKI ZMIAN W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DLA DRÓG PUBLICZNYCH TEZY DO DYSKUSJI Ścisła korelacja z aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY

MINISTER INFRASTRUKTURY KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie uzgodnienia standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

Pozwolenie na budowę krok po kroku

Pozwolenie na budowę krok po kroku Pozwolenie na budowę krok po kroku Domy jednorodzinne możemy budować wyłącznie na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. Może ją uzyskać tylko osoba, posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-654450 - I/10/AWO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Michał Półtorak Dyrektor Delegatury UKE w Zielonej Górze e-mail: m.poltorak@uke.gov.pl 1. Cel ustawy Celem ustawy jest unowocześnienie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania:

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania: Łomża 13.12.2012 WIN.271.1.41.1.2012 do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali targowej wraz z infrastrukturą w obrębie ulic Gen. Wł. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU. Na podstawie art. 139 ust. 1a w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Cele dokumentu otwartość przejrzystość w związku z wykonywaniem kompetencji władczych

Cele dokumentu otwartość przejrzystość w związku z wykonywaniem kompetencji władczych 1 Cele dokumentu Do podstawowych zasad polityki Prezesa UOKiK należą m.in. otwartość na kontakty z otoczeniem oraz przejrzystość podejmowanych działań. Niniejsze Wyjaśnienia oparte są na założeniu, że

Bardziej szczegółowo

Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE

Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE Aktywna rola Prezesa UKE Legislacja: przygotowywanie projektów ustaw i rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 agenda wprowadzenie zagrożenia przygotowanie umowy rynek detaliczny zmiana

Bardziej szczegółowo

ODWOŁANIE. Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa

ODWOŁANIE. Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa Odwołujący: Impei Cleaning sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław Zam awiający: Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ):

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Możliwości zmiany lokalizacji źródła wytwarzania energii w trakcie procesu przyłączenia do sieci

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Możliwości zmiany lokalizacji źródła wytwarzania energii w trakcie procesu przyłączenia do sieci K&L GATES JAMKA SP.K. AL. JANA PAWŁA II 25 00-854 WARSZAWA, POLSKA Pocztą e-mail MEMORANDUM DO: OD: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej dr Karol Lasocki DATA: 13 stycznia 2014 r. DOTYCZY: Możliwości

Bardziej szczegółowo

Udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dbaj o swoje bezpieczeństwo

Udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dbaj o swoje bezpieczeństwo W jaki sposób wspólnie uczestniczyć w postępowaniu, jak zawrzeć umowę konsorcjum i jakie składać dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? Niejednokrotnie ze względu na wielkość zamówienia

Bardziej szczegółowo

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość:

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość: Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1 Data wpływu wniosku: 2 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 kwietnia 2016 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Maciej Bando DPR (2)/2016/KW

Warszawa, 15 kwietnia 2016 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Maciej Bando DPR (2)/2016/KW PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Maciej Bando Warszawa, 15 kwietnia 2016 r. DPR-0731-1 (2)/2016/KW Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów W nawiązaniu do pisma Pani

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie Strona1 Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana ustawa będzie oddziaływać na: 1) przedsiębiorców wykonujących zarobkowo krajowy i międzynarodowy transport

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r.

Warszawa, 22 października 2013 r. Warszawa, 22 października 2013 r. Przepisy regulujące proces budowlany Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Rozporządzenia wydane na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2008 roku GRLD/MR/ /06/08. Do Pana Wacława Iszkowskiego Prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Warszawa, dnia 19 czerwca 2008 roku GRLD/MR/ /06/08. Do Pana Wacława Iszkowskiego Prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Telekomunikacja Polska S.A. Zarząd Spółki ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa www.tp.pl Warszawa, dnia 19 czerwca 2008 roku GRLD/MR/ /06/08 Do Pana Wacława Iszkowskiego Prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) Warszawa, dnia 25 lipca 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa wprowadza

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r.

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS Celem procedury opisanych poniżej jest zapewnienie maksymalnej transparentności oraz skuteczności

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

Poziom ochrony informacji o kontrolowanym analiza stanu prawnego

Poziom ochrony informacji o kontrolowanym analiza stanu prawnego Poziom ochrony informacji o kontrolowanym analiza stanu prawnego dr Elżbieta Jarzęcka-Siwik SAN w Łodzi, Wydział w Warszawie Katedra Administracji i Zarządzania Publicznego Przestrzeń, której dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. wyniku prac Zespołu roboczego ds. optymalizacji procedur w postępowaniach o udzielenie pozwolenia na budowę

Informacja dot. wyniku prac Zespołu roboczego ds. optymalizacji procedur w postępowaniach o udzielenie pozwolenia na budowę Informacja dot. wyniku prac Zespołu roboczego ds. optymalizacji procedur w postępowaniach o udzielenie pozwolenia na budowę POSTULATY W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (CZ. I)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

DRO-III-510-67-7-501 wmp/07 Pan Dr Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

DRO-III-510-67-7-501 wmp/07 Pan Dr Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa MINISTER GOSPODARKI Warszawa, 27.03.2007 r. DRO-III-510-67-7-501 wmp/07 Pan Dr Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Szanowny Panie Doktorze W związku z Pana

Bardziej szczegółowo

Obowiązki nakładane na przedsiębiorców o pozycji znaczącej. Rzecz o terapii. cbke.prawo.uni.wroc.pl

Obowiązki nakładane na przedsiębiorców o pozycji znaczącej. Rzecz o terapii. cbke.prawo.uni.wroc.pl Rzecz o terapii Warunki skuteczności: 1. adekwatność; 2. proporcjonalność; 4. konsekwencja; 3. aspekt psychologiczny; Rynki detaliczne najważniejszy problem regulacyjny: poziome wiązanie usług przez operatora

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa Słowo wstępne... 11 Wykaz skrótów... 12 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 13 Art. 1. Zakres przedmiotowy... 13 Orzecznictwo...

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488)

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) ę ł ę ę ę Ó ę ś ę Ż ł ą Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje telekomunikacyjne w planach miejscowych r

Inwestycje telekomunikacyjne w planach miejscowych r Inwestycje telekomunikacyjne w planach miejscowych 17.06.2011r W dniu 17 lipca 2010 r., weszła w życie ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106,

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Załączniki Załącznik nr 1 Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r. W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 28 lipca 2015 r.

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 28 lipca 2015 r. OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 28 lipca 2015 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o działalności leczniczej Krajowa Rada Sądownictwa

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy wyjaśnienia do zapytań oferentów:

Poniżej podajemy wyjaśnienia do zapytań oferentów: Gliwice, dnia: 25.09.2014r Dot.: przetargu nieograniczonego na Wybór wykonawcy robót budowlanych: Realizacja prac związanych z przyłączaniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Braniewskiego,

Bardziej szczegółowo

Planowane rozwiązania prawne w zakresie ustanawiania służebności przesyłu - Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych

Planowane rozwiązania prawne w zakresie ustanawiania służebności przesyłu - Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych Planowane rozwiązania prawne w zakresie ustanawiania służebności przesyłu - Projekt Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki Stan obecny Długotrwały proces inwestycyjny Pozyskanie prawa do gruntu

Bardziej szczegółowo

obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych

obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych kraków, 1 października 2013 agenda wprowadzenie prawo cywilne prawo telekomunikacyjne megaustawa świadczenie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

WNIOSEK O CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO WNIOSEK O CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO Dokumenty od wnioskodawcy (strony) I. Wniosek o wydanie zezwolenia. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury (na końcu procedury). II. Do wniosku

Bardziej szczegółowo