ZAPYTANIE OFERTOWE nr PL/2/POKL/2.3.4/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr PL/2/POKL/2.3.4/2012"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr PL/2/POKL/2.3.4/2012 Wspólny Słownik Zamówień CPV: W związku z realizacją projektu Nowoczesne zarządzanie w podmiotach leczniczych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stargardzka Szkoła Wyższa STARGARDINUM zaprasza do złożenia ofert na: zakup serwera w celu umieszczenia na nim platformy e-learningowej, projekt graficzny, stworzenie, konfigurację, uruchomienie oraz administrację serwera, zapewnienie usługi administrowania platformy e- learningowej (kopie zapasowe, help-desk 24h), przeszkolenie w zakresie użytkowania platformy, zakup pakietu e-powiadomienie oraz zapewnienie wsparcia technicznego przez okres 21 miesięcy dla potrzeb realizacji studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania w służbie zdrowie. I. ZAMAWIAJĄCY Stargardzka Szkoła Wyższa STARGARDINUM Ul. Kazimierza Wielkiego 17 Osoby do kontaktu: Koordynator Projektu Monika Czerniak, tel , II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w dokumencie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2) Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 3) Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa mająca na celu stworzenie platformy e-learningowej oraz jej administrowania dla potrzeb realizacji studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania w służbie zdrowia. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:

2 a) Zakup serwera w celu umieszczenia na nim platformy e-learningowej o minimalnych parametrach technicznych oraz specyfikacji technicznej określonej w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania; zakup serwera jest niezbędny do realizacji studiów podyplomowych (6 zjazdów w formie e-learningowej). Program studiów przewiduje 12 modułów tematycznych na łączną liczbę 96 godzin spędzonych na platformie. Dostęp do platformy będzie zapewniony studentom (80 osób x 2 edycje) oraz 12 wykładowcom. Jednocześnie na platformie obecnych będzie nie więcej, niż 100 osób. Osoby te będą miały dostęp do materiałów dydaktycznych, ćwiczeń, 12 testów cząstkowych oraz egzaminu końcowego zaliczanych zdalnie. Uczestnicy będą mieli możliwość kształcenia w wybranej przez siebie porze/godzinie. b) Usługę stworzenia projektu graficznego, stworzenie, konfigurację, testowanie, uruchomienie i administrację serwera; w zakres usługi wchodzi przede wszystkim wykonanie indywidualnego i rozbudowanego projektu graficznego z efektami animacji (flash), log3o, preloader, menu, indywidualnie ustalonego projektu do pod stron, dodatkowe skrypty, xhtml/php/mysql/css, optymalizację pod prawidłowe wyświetlanie w przeglądarkach internetowych (Mozilla, Firefox, Internet Explorer 7.0, 8.0, Opera, Chrome), instalację witryny, system CMS z funkcjami generowania dokumentów, bezpieczną autoryzację, napisanie wtyczek, rozwiązań integrujących system e-learningowy z aplikacjami organizacji edukacyjnej, tworzenie statystyk, tworzenie i zarządzanie repozytorium plików, konfigurację serwera i samego systemu operacyjnego zainstalowanego systemu e-learningowego, przygotowanie kopii bezpieczeństwa, aplikacji antywirusowych, próby testowe systemu, zdalne monitorowanie pracy urządzeń, wykonywanie zmian w konfiguracji urządzeń, instalowanie poprawek do systemów operacyjnych i aplikacji. c) Administrowanie platformy e-learningowej (kopie zapasowe, hel-desk 24h) przez 21 miesięcy; d) Przeszkolenie słuchaczy studiów podyplomowych oraz wykładowców z obsługi platformy e- learningowej (1 spotkanie x 4h x 2 edycje); zakres usługi obejmuje także wypełnienie dokumentacji z przeprowadzenia zajęć: dziennik szkoleń, karta czasu pracy, etc. e) Zakup pakietu e-powiadomienie ( + sms) z abonamentem miesięcznym przez 21 miesięcy; f) Zapewnienie obsługi technicznej platformy e-learningowej (Asystent techniczny) przez 21 miesięcy. IV TERMIN WYKONANIA 1. Zaplanowano dwie edycje studiów dla 160 osób: 1) I edycja: 4 grupy x 20 osób od r. do r. 2) II edycja: 4 grupy x 20 osób od r. do r. 2. Usługa w zakresie administrowania platformy oraz zapewnienia obsługi technicznej rozpocznie się w dniu uruchomienia platformy i będzie świadczona przez cały okres trwania projektu do dnia r.

3 V. W POSTĘPOWANIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowemu zamówieniu lub też korzystają z zasobów podmiotu je posiadających. Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem, w przeciągu dwóch lat do daty złożenia niniejszej oferty, przynajmniej 1 usługi w obszarze rozwiązań e-learningowych. Na potwierdzenie właściwej realizacji w/w usług należy przedłożyć referencje. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (oświadczenie własne). 4. Dysponują potencjałem technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (oświadczenie własne). 5. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełnią wszystkie wymagania z Załącznika nr 3 do zapytania cenowego specyfikacji technicznej. 6. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z uczestnictwa w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu ww. wytycznych rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (oświadczenie załącznik nr 2 do oferty). VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić pisemnie na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wszystkie kwoty w formularzu ofertowym są kwotami brutto i należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz będzie ceną niezmienną do końca jego realizacji. 3. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN). 4. Do oferty należy załączyć: a) Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w części V niniejszego zapytania. b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 2). c) Szczegółowy opis funkcji platformy, rozwiązań systemu zapewniających odpowiednie funkcjonowanie. d) Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca,

4 5. Oferta powinna być złożona w jednej kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy, opisanej w następujący sposób: Oferta na: utworzenie platformy e-learningowej w ramach projektu: Nowoczesne zarządzanie w podmiotach leczniczych. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert cząstkowych; 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych; 8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 9. Miejsce oraz termin składania ofert: a) Ofertę należy złożyć w Biurze projektu przy, przy ul., w zamkniętej kopercie do dnia do godziny 15:00; b) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane; c) Oferty nie spełniające wszystkich wymagań w części V, pozostaną bez rozpatrzenia. VII. KRYTERIA OCENY OFERT: O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełnią wszystkie wymagania z Załącznika nr 3 do zapytania cenowego specyfikacji technicznej. Niespełnienie ww. warunku będzie skutkować wykluczeniem oferenta z postępowania. 1. Cena jednostkowa - 80% (oferta najniższa cenowo otrzyma 80 pkt) Ocena punktowa poszczególnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób: Liczba punktów danej oferty = (cena najniższej oferty/cena w ofercie badanej) * 80 Maksymalną ocenę 80 pkt w kryterium cenowym otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione według powyższego wzoru. 2. Termin realizacji - 20% - 20 pkt otrzyma oferta z najkrótszym terminem realizacji, oferty z dłuższym terminem realizacji otrzymają 0 pkt. VIII UWAGI 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. 2. Oferty Wykonawców niespełniających wymagań określonych w części V niniejszego zapytania pozostaną bez rozpatrzenia. 3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w dowolnej formie: faxem, mailem, telefonicznie. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

5 5. W przypadku złożenia ofert budzących wątpliwości w opisie Zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji po bezpośrednim spotkaniu z oferentami w celu zweryfikowania Oferty. 6. Zamawiający z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę może podjąć indywidualne negocjacje w zakresie przedmiotu zamówienia w szczególności, gdy złożone oferty będą przekraczały cenę jaką Zamawiający jest w stanie przeznaczyć na wykonanie usługi. 7. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania. 8. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 9. O wyniku postępowania oferenci zostaną poinformowani a pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej. 10. Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z uczestnictwa w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu ww. wytycznych rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Biuro projektu Nowoczesne Zarządzanie w Podmiotach Leczniczych, (miejscowość, data) (nazwa i adres Wykonawcy) OFERTA Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr PL/2/POKL/2.3.4/2012 w ramach projektu Nowoczesne Zarządzanie w Podmiotach Leczniczych oświadczam, iż oferuję realizację zamówienia w zakresie: Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Cena brutto Zakup serwera w celu umieszczenia na nim platformy e- learningowej Usługa stworzenia projektu graficznego, stworzenie, konfiguracja, testowanie, uruchomienie i administracja serwera

7 Administrowanie platformy e- learningowej (kopie zapasowe, hel-desk 24h) przez 21 miesięcy Przeszkolenie słuchaczy studiów podyplomowych oraz wykładowców z obsługi platformy e-learningowej (1 spotkanie x 4h x 2 edycje) Zakup pakietu e-powiadomienie ( + sms) z abonamentem miesięcznym przez 21 miesięcy Zapewnienie obsługi technicznej platformy e-learningowej (Asystent techniczny) przez 21 miesięcy. SUMA: złotych brutto Data i miejsce.. Podpis oferenta Załączniki:

8 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym, tj. Stargardzką Szkołą Wyższą Stargardinum z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ul. K. Wielkiego 17. Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Data i miejsce Podpis i pieczęć osoby upoważnionej *Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.

9 Załącznik nr 3 do zapytania cenowego nr PL/2/POKL/2.3.4/2012 Specyfikacja techniczna Serwer o podanych parametrach z dodatkowym wyposażeniem lub tożsamy: Serwer HP ProLiant DL380 G7, 2x Intel Xeon 6C X5650 2,66GHz/12MB L3, 12GB P410i, O/B Hot Plug 8x 2,5" SAS/SATA/SSD, Rack 2U Wymagania dodatkowe: 1. Ilość dysków 6: a) dysk SAS 10K SFF (2,5 ) 600 GB 4 szt. b) dysk SAS 10K SFF (2,5 ) 300GB 2 szt. 2. Ilość pamięci 64GB DDR3 1333MHz (konfiguracja zgodna z możliwościami serwera) 3. Gwarancja 3 lata w miejscu użytkowania sprzętu 4. Serwer musi spełniać wszelkie wymogi związane z prawidłową pracą zaproponowanego przez oferenta oprogramowania do e-learningu Osprzęt do Sewera: - Szafa U wolno stojąca z drzwiami kpl. wraz wyposażeniem do podłączenia i montażu serwera oraz UPS-a z min. dwoma wentylatorami wbudowanymi na stałe w szafie - Zasilacz UPS moc wyjściowa pozorna 1600 VA, technologia VI, typ obudowy rack 19 3U, gwarancja 3 lata, 2 lata bateria, czas przełączenia na UPS < 3ms, ilość gniazd: min. 4 IEC 320 C13 przykładowy model (SINLINE U 19'' SINLINE1600RM3U) lub równoważny - Monitor komputerowy LCD 19 standardowy 4:3, 5ms, VGA (D-Sub), zalecana rozdzielczość obrazu 1280x1024, gwarancja min. 24 msc. - klawiatura USB 2.0 standardowa - myszka optyczna USB 2.0 Oprogramowanie - Windows Small Bus Svr Std Bit Polish 1 License DVD 5 Client 1szt - Microsoft SQL Server 2012 Standart Edition - Program antywirusowy na serwerze na okres trwania projektu - Oprogramowanie do prowadzenia e-learningu przez okres 21 msc Wymogi dotyczące oprogramowania do e-learningu: Oprogramowanie mające na celu poprowadzenie w wersji e-lerning studiów podyplomowych (6 zjazdów w formie e-learningowej) Przewiduje się 2 edycje studiów po 80 osób (I edycja w okresie r

10 r.; II edycja w okresie r r.). Program studiów przewiduje 12 modułów tematycznych na łączną liczbę 96 godzin spędzonych na platformie przez każdego z uczestników. Łączna ilość godzin/ zajęć na e-platformie około Dostęp do platformy będzie zapewniony studentom (80 osób x 2 edycje) oraz 12 wykładowcom. Osoby te będą miały dostęp do materiałów dydaktycznych, ćwiczeń, 12 testów cząstkowych oraz egzaminu końcowego zaliczanych zdalnie. Uczestnicy będą mieli możliwość kształcenia w wybranej przez siebie porze/godzinie. Oprogramowanie musi cechować się prostotą obsługi i niezawodnością. Jak najprostszą zasadą umieszczania materiałów dydaktycznych na platformie. Warunki które musi spełnić platforma e-learning - licencja na 200 aktywnych kont użytkowników zarejestrowanych w systemie - dowolna liczba nieaktywnych kont użytkowników - dowolna ilość kursów, egzaminów, ćwiczeń itp. - mechanizm definiowania terminu wykładów - wirtualne tablice - Zawierać moduły: a) rejestracja online b) artykuły: obowiązkowe, formularz, lista c) moduł raportowania i eksportu wyników d) szkolenia ogólno dostępne e) ankieta f) automatyczna ocena z przedmiotu na podstawie elementów składowych g) baza wiedzy - wymagana funkcjonalność dotycząca zadań tworzony przy pomocy kreatorów: a) zadania jednokrotnego wyboru lub wielokrotnego wyboru b) możliwość losowego generowania kolejności odpowiedzi c) uzupełniania zdania d) wybór odpowiedzi z listy e) pytania otwarte f) uzupełniania luk w tekście g) krzyżówka - wymagania systemowe dla oprogramowania e-learning: a) posiada możliwość tworzenia pakietów wykonywalnych, które można wykorzystać do nauki w systemie offline z późniejszą możliwością synchronizacji wyników b) interfejs obsługi systemu w języku polskim c) zabezpieczenie materiałów dydaktycznych przed kopiowaniem i niepowołanym dostępem

11 d) konfigurator egzaminów z możliwością definiowania czasu trwania egzaminu, progu zaliczenia, losowania pytań e) system musi udostępniać możliwość komunikacji na poziomie asynchronicznym jak i synchronicznym f) wszelkie czynności dotyczące zarządzania i konfiguracji powinny być możliwe z poziomu przeglądarki internetowej g) w systemie musi znajdować się podział użytkowników na role (student, wykładowca i administrator) z określonym dostępem i prawami. h) możliwość blokowania dostępu do określonych materiałów lub stron studiów i) raportowanie historii wyników dla poszczególnych uczestników j) statystyki w oparciu o wyniki uczestników k) współpraca ze standardami SCORM i AICC l) możliwość konfiguracji oprogramowania celem dostosowania go do niskich transferów sieciowych występujących po stronie uczestników (możliwość wyłączenia elementów multimedialnych z możliwością pobrania ich offline) m) możliwość organizowania wykładów w systemach: liniowy, ćwiczenia, egzamin n) możliwość tworzenia własnych jak i korzystanie z gotowych szablonów wykładów Warunki które, musi spełnić wykonawca podczas wdrażania oprogramowania e-learning: Przygotowanie środowiska programowego - instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego - instalacja i konfiguracja komponentów niezbędnych do uruchomienia platformy e-learning (apache, tomcat, java) - instalacja i konfiguracja bazy danych mysql Instalacja i konfiguracja platformy e-laerning - instalacja na serwerze sprzętowym - konfiguracja połączenia z bazą danych - wprowadzenie indywidualnej konfiguracji funkcjonalnej - import użytkowników wraz z struktura uprawnień - konfiguracja serwerów pocztowych Dopasowanie graficzne: - Przygotowanie wyglądu grafika - Przedstawienie propozycji Zamawiającemu - Realizacja uwag i korekt od Zamawiającego - Implementacja desingu w systemie

12 - opracowanie templatów graficznych - integracja szablonów z aktualnymi stronami systemu Wymogi cykliczne na okres trwania projektu dotyczące oprogramowania 21 msc pomoc techniczna ( lub telefon) w przypadku wystąpienia błędów Serwis dostępny w dni robocze w godzinach 8-16 maksymalny czas na odpowiedź konsultanta w przypadku pytań specjalistycznych 2 dni robocze maksymalny czas reakcji na zgłoszenia usterek: Krytycznej 8rh Istotnej 16rh Nieistotnej 32rh aktualizacja danych o uczestnikach studiów nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania (pomoc przy wprowadzaniu gotowych wykładów, współpraca z użytkownikami merytorycznymi pracującymi na platformie) Wymogi cykliczne na okres trwania projektu dotyczące osprzętu (serwera) 21 msc nadzór techniczny na prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu tworzenie kopii bezpieczeństwa oprogramowania i danych znajdujących się w programie do e-learningu Help-desk 24h administracja serwerem i zapewnienie jego prawidłowej pracy oraz modyfikacji w razie potrzeb Zamawiającego zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania servera oraz zainstalowanego na nim oprogramowania Wymogi cykliczne na okres trwania projektu dotyczące łącza internetowego 21 msc: - zapewnienie łącza internetowego pozwalającego na sprawne działanie oprogramowania e-learning przy założeniach opisanych w zapytaniu ofertowym. Wymogi cykliczne na okres trwania projektu dotyczące kolokacji serwera wraz z oprogramowaniem 21 msc pomieszczenie zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych (dostęp tylko wyznaczonych osób przez Zamawiającego) pomieszczenie z dostępem do zasilania 230V i prawidłowymi zabezpieczeniami prądowymi pomieszczenie zapewniające prawidłową pracę serwera w trybie 24/7

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, dnia 06.07.2012r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE nr IT/9/POKL/8.1.1/2012 W związku z realizacją projektu Rozwój kompetencji społecznych i zarządczych wśród kadr IT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r. DOTYCZY: usługi zaprojektowania, instalacji i konfiguracji Internetowego Portalu Informacyjno Społecznościowego o roboczej nazwie ipis.org w ramach

Bardziej szczegółowo

Radom, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE CENOWE

Radom, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE CENOWE Radom, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE CENOWE Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu w związku z realizacją projektu ORKIESTRA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 czerwca 2014 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa Zapytanie ofertowe dotyczące usługi dostawy oprogramowania dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 Wrocław, dnia 10.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) dotyczące wyłonienia wykonawców usługi z zakresu szkoleń

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo