Regulamin Usługi "Muzyka dla Firm" dla abonentów Netii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Usługi "Muzyka dla Firm" dla abonentów Netii"

Transkrypt

1 Regulamin Usługi "Muzyka dla Firm" dla abonentów Netii 1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA 1. Użyte w Regulaminie "Muzyka dla Firm" definicje oznaczają: a) Organizator podmiot świadczący usługę Muzyka dla Firm, make sense media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cząstkowskiej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 zł, numer NIP , numer REGON b) Usługa usługa o nazwie "Muzyka dla Firm" świadczona przez Organizatora Klientom posiadającym Subskrypcję, umożliwiającą Klientowi korzystanie z Programu Muzycznego, przygotowanego przez Organizatora wraz z udzieleniem Klientowi licencji niewyłącznej do publicznego odtworzenia Programu Muzycznego (zarówno traktowanego jako baza utworów muzycznych, podlegająca ochronie prawno-autorskiej, jak i do poszczególnych utworów muzycznych z osobna) w okresie Subskrypcji. c) Subskrypcja - uprawnienie podmiotu do korzystania z Usługi powstające od dnia zamówienia odpowiedniej usługi w Netii, z którą wiąże się uprawnienie do korzystania z Usługi, ważne do dnia rezygnacji z odpowiedniej usługi w Netii. d) Serwis Internetowy serwis internetowy udostępniony pod adresami muzykadlafirm.netia.pl wraz z subdomenami. e) Platforma Muzyczna system informatyczny w skład, którego wchodzą: administrowany przez Organizatora Serwis, system wiadomości SMS oraz aplikacja do urządzenia muzycznego służąca do świadczenia Usługi z użyciem technologii wielokanałowych. f) Regulamin niniejszy dokument, dostępny na stronie internetowej g) Klient podmiot nie będący konsumentem posiadający Subskrypcję. h) Obiekt jakakolwiek pojedyncza placówka (handlowa, usługowa, produkcyjna) Klienta. i) Aplikacja webowa oprogramowanie Organizatora udostępniane Klientowi poprzez przeglądarkę internetową umożliwiające publiczne udostępnienie muzyki w wybranym przez Klienta Obiekcie. j) Aplikacja mobilna oprogramowanie Organizatora sprzedawane Klientowi wraz z Urządzeniem do odtwarzania muzyki ( Set Top Box ), zarządzające pracą Urządzenia do odtwarzania muzyki. k) Urządzenie do odtwarzania muzyki ( Set Top Box ) urządzenie do udostępniania utworów muzycznych w trybie strumieniowym dedykowane do współpracy z Usługą. Set Top Box nie wymaga podłączenia do komputera, ale wymaga połączenia z Internetem za pomocą kabla sieciowego lub sieci

2 bezprzewodowej (WIFI). Urządzenie do odtwarzania muzyki jest podłączone jako źródło sygnału muzycznego do wejścia systemu nagłośnienia Obiektu. l) Utwory muzyczne utwory muzyczne dostępne w ramach Usługi, której twórcy (autorzy i wykonawcy) zrzekli się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania oraz zezwolili na nieodpłatne publiczne odtwarzanie ich utworów i artystycznych oraz przeprowadzili nadzór autorski. m) Program muzyczny zbiór Utworów muzycznych podzielonych na kanały muzyczne o ustalonej stylistyce; wybór kanału muzycznego następuje w Aplikacji webowej lub przy wykorzystaniu pilota zdalnego sterowania na Urządzeniu muzycznym do odtwarzania muzyki. Klient może jednocześnie odtwarzać tylko jeden kanał muzyczny. n) Playlista zbiór Utworów muzycznych aktualnie dostępnych w ramach wybranego kanału muzycznego. o) Konto Klienta indywidualne konto Klienta w Serwisie Internetowym służące do korzystania z Usługi. p) SMS (Short Message Service) usługa krótkich wiadomości tekstowych. q) Netia Netia SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 13, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości PLN opłaconym w całości, NIP , REGON Z zastrzeżeniem 6 ust. 1 poniżej Organizator zapewnia ciągłość działania Usługi dla Klientów posiadających Subskrypcję. 3. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach ogólnych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi wynikało z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności nieprzestrzegania przez Klienta Regulaminu, działania Klienta niezgodnego z prawem lub nastąpiło wskutek wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub brak możliwości skorzystania z Usługi, wynikającą z: i. braku dostępu do Internetu, ii. nieposiadania przez Klienta zestawu do odtwarzania muzyki tj. wzmacniacza z wejściem audio typu cinch lub jack + komplet głośników, które powinny być podłączone do komputera Uczestnika lub do zakupionego Urządzenia do odtwarzania muzyki, iii. niezgodnego z instrukcją podłączenia Urządzenia do odtwarzania muzyki.

3 2. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI 1. Usługa umożliwia korzystanie z Usługi za pośrednictwem: i. Aplikacji webowej i/lub ii. Urządzenia do odtwarzania muzyki; W obu przypadkach niezbędne jest połączenie z siecią Internet, z zastrzeżeniem, iż dostęp do sieci Internet dla prawidłowego działania Aplikacji mobilnej oraz Urządzenia do odtwarzania muzyki zapewnia Klient na swój koszt. 2. Po dokonaniu przez Klienta Subskrypcji Usługa umożliwia Klientowi dostęp Programu muzycznego i możliwości publicznego udostępniania Utworów muzycznych w wybranym Obiekcie. 3. Korzystanie z Usługi za pomocą Aplikacji webowej wymaga zalogowania się do konta Klienta. 4. Urządzenie do odtwarzania muzyki automatycznie komunikuje się z Platformą Muzyczną Organizatora za pomocą Internetu. 5. Funkcjonalność Usługi obejmuje: (1) dostęp do Programu muzycznego obejmującego 10 kanałów muzycznych (wersja premium) - szczegółowy opis poszczególnych kanałów muzycznych znajduje się w Serwisie Internetowych pod adresem (2) możliwość publicznego udostępniania Utworów muzycznych z wybranego kanału muzycznego (i) poprzez aplikację webową i/lub (ii) poprzez Urządzenie do odtwarzania muzyki (wybór pilotem zdalnego sterowania), (3) publiczne udostępnianie tzw. kopii zapasowej z wewnętrznej pamięci urządzenia w przypadku zakłóceń lub utraty połączenia z Internetem, (4) Aktualizację Playlist o nowe Utwory muzyczne kwartalnie. 6. Usługa dostępna jest z opisem wyłącznie w języku polskim. 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Informatycznym, którym posługuje się Organizator, umożliwiające skorzystanie z Usługi obejmują: a. dostęp do Aplikacji webowej możliwy jest za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Minimalna wymagana przeglądarka internetowa to: i. Mozilla Firefox w wersji 35 lub wyższej, ii. Chrome od wersji 30, iii. Opera od wersji 27. Dokładne parametry techniczne przeglądarek internetowych znajdują się w Serwisie Internetowym. b. Urządzenie do odtwarzania muzyki zakupione przez Klienta od Organizatora, podłączone do Internetu spełniającego kryteria prędkości i jakości opisane w Serwisie Internetowym pod adresem zestawu do

4 odtwarzania muzyki tj. wzmacniacza z wejściem audio typu cinch lub jack + komplet głośników, które powinny być podłączone do komputera Uczestnika lub do zakupionego Urządzenia do odtwarzania muzyki 3. SZCZEGÓŁY KORZYSTANIA, UTWORZENIE KONTA KLIENTA, AKTYWCJA I DEZAKTYWACJA USŁUGI 1. Z Usługi korzystać mogą wyłącznie Klienci, którzy dokonali Subskrypcji w Netii. 2. Utworzenie Konta Klienta następuje automatycznie, w ciągu 24 godzin po dokonaniu przez Klienta Subskrypcji w Netii. 3. Loginem Konta Klienta jest numer telefonu komórkowego podany w umowie z Netią, jako numer kontaktowy. Hasłem jest numer NIP Klienta. 4. Organizator za korzystanie z Usługi nie pobiera od Klientów płat. Opłaty związane z Subskrypcją umieszczone są na fakturze wystawianej Klientowi przez Netię. Zamówienie przez Klienta Subskrypcji w ramach aktualnej oferty Netii oznacza jednoczesne zamówienie zakupu u Organizatora jednego Urządzenia do odtwarzania muzyki w promocyjnej cenie określonej na 1zł + VAT. 5. Wysyłka Urządzenia do odtwarzania muzyki realizowana jest przez Organizatora w terminie 5 dni roboczych od daty aktywacji Konta Klienta, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnych w ramach oferty obejmującej Subskrypcję. 6. W przypadku, gdy Klient chciałby uruchomić Usługę w więcej niż jednym Obiekcie, powinien zmówić osobną Subskrypcję u Netii na każdy kolejny Obiekt. 4. USUNIĘCIE KONTA PRZEZ KLIENTA. DEZAKTYWACJA USŁUGI 1. Klient może usunąć swoje Konto dostępu do aplikacji web owej ze skutkiem natychmiastowym poprzez zalogowanie się na stronie wybranie Mój profil > Usuń konto, a następnie potwierdzenie usunięcia konta. Usunięcie Konta Klienta nie oznacza rezygnacji z Usługi/Subskrypcji. 2. Dezaktywacja Usługi następuje z dniem utraty przez Klienta Subskrypcji. 5. TRYB REKLAMACYJNY Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Klientowi. Reklamacja powinna być złożona poprzez na adres lub w formie pisemne z dopiskiem "Muzyka dla Firm i wysłana listem na adres: ul. Cząstkowska 32, Warszawa. Reklamacja powinna określać: nazwę firmy wnoszącej reklamację, numer telefonu komórkowego i NIP, oraz powód reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz drogą lub pisemnie powiadomi o rozstrzygnięciu. Reklamacje złożone w formie innej niż drogą lub pisemną (list polecony), a także nie zawierające danych, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.

5 6. PRZEPISY KOŃCOWE 1. Konserwacja, ulepszenia i naprawy awarii Systemu Informatycznego przez Organizatora mogą pociągać za sobą okresowe wyłączanie bądź ograniczanie dostępu dla Klientów oraz związane z tym ograniczenie możliwości korzystania z Usługi. Ewentualne przerwy nie będą dłuższe niż 1 godzin w miesiącu kalendarzowym. 2. Regulamin może podlegać zmianom, o których Organizator poinformuje Klientów w terminie 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian poprzez wysłanie maila oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie muzykadlafirm.netia.pl. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich pochodzących od niego treści oraz zawartości wizualnej Serwisu Internetowego, które to nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane bez zgody Organizatora, co nie narusza praw osób trzecich. 4. Do wszelkich relacji prawnych powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie. W przypadku sporów Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy.

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI "GDZIE JEST AUTO BEZPIECZNY SAMOCHÓD"

REGULAMIN USŁUGI GDZIE JEST AUTO BEZPIECZNY SAMOCHÓD 1. Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin usługi Gdzie Jest Auto Bezpieczny Samochód, określa zasady świadczenia usługi Gdzie Jest Auto Bezpieczny Samochód dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

5. Użytkownik korzystający z Serwisów powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu.

5. Użytkownik korzystający z Serwisów powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnego serwisu MT, przeznaczonego na telefony komórkowe prezentowanego przez Digital Alea

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TVN24 NA ŻYWO z dnia 28 stycznia 2015 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W CYFROWYM POLSACIE

REGULAMIN PŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W CYFROWYM POLSACIE REGULAMIN PŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W CYFROWYM POLSACIE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on line przez Cyfrowy Polsat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Cineman

Regulamin Serwisu Cineman Regulamin Serwisu Cineman I. Definicje 1. Regulamin Niniejszy regulamin. 2. Administrator Spółka pod nazwą Cineman Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Zjednoczenia 36, 01-830, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Oko Na Dom"

Regulamin usługi Oko Na Dom Regulamin usługi "Oko Na Dom" obowiązuje od 9 września 2013 do 3 listopada 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Usługi "Oko Na Dom" dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi "Oko Na Dom",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Obowiązuje od 1.04.2015r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL 1 Definicje 1.1. EBS ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umowy produktowej (dalej: Umowa ) zawieranej pomiędzy PPUC a Klientem w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS MT BE ACTIVE EWA CHODAKOWSKA

Regulamin usługi SMS MT BE ACTIVE EWA CHODAKOWSKA Regulamin usługi SMS MT BE ACTIVE EWA CHODAKOWSKA 1. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki korzystania z płatnej usługi serwisu pod nazwą: BE ACTIVE EWA CHODAKOWSKA,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS MT EKSTRA RODZIC. 1. Uwagi ogólne

Regulamin usługi SMS MT EKSTRA RODZIC. 1. Uwagi ogólne Regulamin usługi SMS MT EKSTRA RODZIC 1. Uwagi ogólne 1. Usługa SMS MT EKSTRA RODZIC (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM w sieciach polskich operatorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE 1

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE 1 T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo