Zaproszenie. świadczenie usługi kurierskiej dla projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie. świadczenie usługi kurierskiej dla projektu"

Transkrypt

1 Poznań, dnia r. Zaproszenie Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym i złożeniu oferty na: świadczenie usługi kurierskiej dla projektu Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG , Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy o dofinansowanie nr 023/326/7/MFEOGNMF/2014/00/75/1164. A. Wartość Zamówienia Zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. B. Opis przedmiotu zamówienia B. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi kurierskiej w obrocie krajowym (lista lokalizacji w załączeniu) polegającej na: B.1. bezpośrednim odbiorze przesyłki z wyznaczonego miejsca w siedzibie zamawiającego, B.2 śledzenie przesyłki do momentu doręczenia, B.3. doręczenie przesyłki w gwarantowanym terminie określonym w regulaminie Wykonawcy, B.4. doręczenie przesyłki bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do jej odbioru, B.5. uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki w formie pisemnej lub elektronicznej, B.6. w razie braku możliwości dostarczenia przesyłki, jest ona zwracana Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny jej niedoręczenia, B.7. w przypadku uszkodzenia przesyłki Wykonawca ma obowiązek ja zabezpieczyć oraz nanieść adnotację o osobie dokonującej zabezpieczenia. C. Parametry przesyłki: Pierwsza transza przesyłki: C.1. waga około 2,5 kg każdej paczki C.2. wielkość paczki około 551x290x340 mm C paczek Druga transza przesyłki: C.4. waga około 3 kg każdej paczki

2 C.5. wielkość paczki około 551x290x340 mm C paczek D. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków D.1 Wymagany termin realizacji zamówienia: - Pierwszej transzy przesyłki do r., godz. 12:00 - Drugiej transzy przesyłki do r., godz. 12:00 Odbiór od Zamawiającego paczek z pierwszej transzy przesyłki wymienionych w pkt. C.1,C.2,C.3, należy wykonać w terminie r., do godz. 12:00. Odbiór od Zamawiającego drugiej transzy przesyłki wymienionej w pkt. C.4,C.5,C.6 należy wykonać w terminie r., do godz Przyjęcie przez Zamawiającego zrealizowanego zamówienia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez obie strony. Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu protokołu. Termin płatności faktury: do 30 dni kalendarzowych od dnia jej dostarczenia. D.2 Procedura zamówienia D.2.1 Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. D.2.2 Ofertę sporządza się w języku polskim i składa w formie pisemnej. D.2.3 Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego. Dopuszcza się zastosowanie innego wzoru Formularza Ofertowego pod warunkiem jednak, że będzie zawierał wszystkie informacje jak we wzorze. Do Formularza Oferty Wykonawca winien dołączyć komplet dokumentów wymaganych zapisami Zapytania Ofertowego. D.2.4 Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca. D.2.5 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. D.2.6 Oferta i wszystkie załączone dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy. Podpisy muszą być złożone w sposób pozwalający na zidentyfikowanie osoby podpisującej. D.2.7 Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. D.2.8 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. D.2.9 Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. D.2.10 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. D.2.11 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę zmiany lub wycofanie złożonej przez siebie oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną dokonane przed upływem terminu składania ofert. D.2.12 Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANE.

3 D.2.13 Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego należy kierować do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej (na adres: telefonu ( nr ),lub faksu (na nr , jednak nie później niż do r. (do godziny 12:00). D.2.14 Odpowiedzi na pytania zadane po tym terminie nie będą udzielane. D.2.15 Zamawiający, bez ujawniania źródła przesyła pytania i odpowiedzi do wszystkich oferentów, do których wysłał Zapytanie Ofertowe. D.2.16 Zamawiający może zmienić opis przedmiotu zamówienia oraz wydłużyć termin składania ofert w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji powiadamia o tym fakcie wszystkich Wykonawców, do których skierował Zapytanie Ofertowe. D.2.17 Zamawiający ma prawo odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyny. D.2.18 Zamawiający może unieważnić postępowanie jeśli wszystkie oferty złożone przez Wykonawców przewyższą kwotę jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania. D.2.19 W przypadku gdy Zamawiający nie otrzyma dwóch ważnych ofert, wówczas Zamawiający powtórzy procedurę. D.2.20 Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji. D.2.21 Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Karolina Michalak. E.3 Dokumenty składające się na ofertę E.3.1 Formularz ofertowy E.3.2 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań. E.3.3 KRS / wypis z ewidencji aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji E.3.4 Regulamin świadczenia usługi lub inne dokumenty, z których wynika sposób realizacji w/w usługi. F. Termin złożenia ofert : r do godz. 12:00 G. Sposób złożenia ofert Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych (Budynek Główny, parter, pokój nr 008) Poznań, ul. Fredy 10 Z dopiskiem: Oferta - Wykonanie usługi kurierskiej w obrocie krajowym dla projektu Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG , Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy o dofinansowanie nr 023/326/7/MFEOGNMF/2014/00/75/1164. H. Kryterium wyboru H.1 Ocena formalna będzie obejmowała weryfikację: 1) Terminowości złożenia oferty, 2) Podpisania oferty, 3) Zgodności oferty ze wzorem określonym przez Zamawiającego,

4 4) Spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ocena formalna będzie miała charakter 0/1 ( spełnia nie spełnia ). Oferty niepoprawne pod względem formalnym zostaną odrzucone bez możliwości uzupełnienia. I.2 Ocena merytoryczna ofert: Ocena merytoryczna ofert zostanie przeprowadzona w stosunku do tych ofert, które zostaną uznane za poprawne pod względem formalnym. Ocenie podlegać będzie cena każdej ze złożonych ofert zawarta w formularzu ofertowym, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę spośród wszystkich ofert podlegających ocenie merytorycznej. Cena będzie stanowić 100 % kryterium oceny. J. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy z wykonawcą Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, o: J.1 wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom, J.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie. K. Unieważnienie postępowania K.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. K.2 W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. K.3 Zamawiający unieważni postępowanie jeśli nie otrzyma dwóch ważnych ofert. K.4 Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. L. Załączniki L.1 Formularz ofertowy L.2 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań. L.3 Wzór umowy L.4 Regulamin świadczenia usługi lub inne dokumenty, z których wynika sposób realizacji w/w usługi. Ł. Lista lokalizacji Ł.1 pierwsza transza przesyłki: Budzyń, Wieleń (2 przesyłki), Pleszew, Brzeziny, Konin (2 przesyłki), Sieroszewice, Mosina (2 przesyłki), Turek (2 przesyłki), Pogorzela, Pępowo, Piaski, Krzywiń, Kawęczyn, Kwilcz, Raszków, Czerwonak, Nekla, Okonek, Stęszew, Siedlec, Gostyń, Mochy, Kamieniec, Nowy Tomyśl, Owińska, Koziegłowy, Sompolno, Rakoniewice, Śrem, Czarnylas, Kazimierz Biskupi, Grabów nad Prosną, Robakowo, Rychwał, Złotniki, Lusówko. Ł.2 druga transza przesyłki: Szamotuły, Budzyń, Wieleń (2 przesyłki), Pleszew, Brzeziny, Konin (2 przesyłki), Bojanowo, Sieroszewice, Mosina (2 przesyłki), Turek (2 przesyłki), Buk, Pogorzela, Pępowo, Piaski, Krzywiń, Kawęczyn, Kwilcz, Raszków, Czerwonak, Książ Wielkopolski, Nekla, Ślesin, Okonek, Środa Wlkp., Stęszew, Siedlec, Gostyń, Mochy, Kamieniec, Nowy Tomyśl, Owińska, Koziegłowy,

5 Sompolno, Rakoniewice, Śrem, Czarnylas, Opalenica, Kazimierz Biskupi, Grabów nad Prosną, Robakowo, Murowana Goślina (2 przesyłki),rychwał, Złotniki, Lusówko.

6 Załącznik nr I.1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:. (pieczęć Wykonawcy) Adres: Adres do korespondencji: NIP: REGON: Telefon: Faks: Niniejszym, po zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i jego załącznikami, przeprowadzanym w ramach Projektu: Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG , Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy o dofinansowanie nr 023/326/7/MFEOGNMF/2014/00/75/1164. Oświadczam, że przedmiot zamówienia: wykonanie usługi kurierskiej w obrocie krajowym dla projektu, opisany szczegółowo w Zapytaniu Ofertowym zobowiązuję się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie za cenę ofertową: Wartość netto Stawka VAT Wartość VAT w Cena w zł w zł % zł (2+4=5) Wartość zadania Słownie: cena brutto zamówienia:.. 1. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w Zapytaniu Ofertowym tj r. do godz

7 2. Oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy, a w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w obszarach związanych z realizacją projektu strona internetowa projektu, dokumentacja projektowa, materiały informacyjne projektu. (zgodnie z Ustawą z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)." 4. Wraz z Formularzem ofertowym składam wymagane dokumenty: a. KRS/wypis z ewidencji działalności gospodarczej* (*niepotrzebne skreślić) b. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań c. Wzór umowy d. Regulamin świadczenia usługi lub inne dokumenty, z których wynika sposób realizacji w/w usługi. dn (podpis osoby uprawnionej)

8 Załącznik nr I.2 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań Nazwa Wykonawcy. (pieczęć Wykonawcy) Imię Nazwisko Oświadczam, że: 1. Nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2. Nie posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3. Nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4. Nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Zamawiającym. dn (podpis osoby uprawnionej)

9 WZÓR UMOWY Załącznik nr I.3 UMOWA NR DOFS - /2015 zawarta w dniu...w Poznaniu zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U r., poz. 907 z późn. zm.), pomiędzy: Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Fredry 10, Poznań NIP: , REGON: reprezentowanym przez: 1. Zastępcę Kanclerza ds. Technicznych - mgr inż. Pawła Glasera 2. Kwestora - mgr Barbarę Łakomiak zwanym w dalszym ciągu umowy ZAMAWIAJĄCYM a:.... zwanym w dalszym ciągu umowy WYKONAWCĄ W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zawarta została umowa następującej treści: 1 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na usłudze kurierskiej zgodnej z zapytaniem ofertowym dla projektu Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG , Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy o dofinansowanie nr 023/326/7/MFEOGNMF/2014/00/75/ Czas realizacji usługi: od r. do roku Cena za realizację niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: PLN brutto (słownie złotych brutto:.... ). 2. Cena podana w ust. 1 jest stała i pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy i podatek od towarów i usług VAT. 3. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 4. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

10 3 1. Płatność będzie realizowana na podstawie faktury VAT wystawionej po realizacji zadania, z terminem płatności do 30 dni kalendarzowych, przelewem na konto Wykonawcy w banku:.. na nr konta: Płatność faktury VAT uwarunkowana będzie potwierdzeniem należytego wykonania usługi przez pracownika Zamawiającego. 3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie spraw niniejszej umowy jest: - tel Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie spraw niniejszej umowy jest: -... tel.... fax Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku jej niewykonywania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Zamawiający wzywa Wykonawcę do wykonywania bądź jej należytego wykonywania, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu, umowę rozwiąże bez wypowiedzenia. Zamawiający może rozwiązać umowę w ciągu 3 dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy. 2. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty rozwiązania lub odstąpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy usługi objęte niniejszą umową nie będą mogły być wykonane w terminie umownym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania oraz naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości maksymalnej umowy, określonej w 2 ust W przypadku wykonania usługi niezgodnie z Umową, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 1 % wartości maksymalnej przedmiotu umowy określonej w 2 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek naruszenia postanowień umowy. 3. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20 % wartości maksymalnej umowy, określonej w 2 ust Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 7

11 Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Niniejsza Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. na zadanie pn.: DOSTAWA AKTYWNYCH ZESTAWÓW GŁOŚNIKOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. na zadanie pn.: DOSTAWA AKTYWNYCH ZESTAWÓW GŁOŚNIKOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zadanie pn.: DOSTAWA AKTYWNYCH ZESTAWÓW GŁOŚNIKOWYCH Sporządził: Marcin Kurnyta Wałbrzych dnia, 15 czerwca 2015 Zatwierdził Jarosław Buzarewicz Wałbrzych dnia, 18 czerwca

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa bonów towarowych ZZ-2110-28/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa bonów towarowych ZZ-2110-28/2013 Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 NIP 526 000 13 12 REGON 000860582 tel.: (0-22) 3555432, tel/fax: (0-22) 3555219 e-mail: prawny@zamek-krolewski.pl

Bardziej szczegółowo