Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Zielona Góra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Zielona Góra"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI I. Stan zdrowia mieszkańców Zielonej Góry 1. Ludność według płci oraz ruch naturalny Struktura ludności Oczekiwana długość życia Umieralność niemowląt Liczba zgonów i współczynniki umieralności Umieralność Chorobowość i zapadalność II. Środowisko życia mieszkańców 1. Stan powietrza atmosferycznego Struktura i czystość zasobów wodnych Infrastruktura przestrzenna Komunikacja i jej oddziaływanie Przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych Podsumowanie i wnioski III. Społeczno- ekonomiczne warunki życia 1. Bezpieczne warunki życia Rynek pracy Pomoc społeczna Podsumowanie i wnioski IV. Opieka zdrowotna 1. Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej Szczepienia ochronne Opieka nad matką i dzieckiem Opieka nad osobami w wieku podeszłym Działania promocyjne w dziedzinie uzależnień Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, nowotworów i chorób zakaźnych Ochrona zdrowia psychicznego Jakość opieki i prawa pacjenta

2 WSTĘP Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Zielona Góra został opracowany na zlecenie Urzędu Miasta Zielona Góra. W opracowaniu poszczególnych części wykorzystano dane udostępnione przez Urząd Miasta oraz inne instytucje. Były to miedzy innymi: Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuską Regionalną Kasę Chorych obecnie Lubuski Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Ponadto w opracowaniu wykorzystano: Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego, dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz informacje umieszczone na stronie Definicja zdrowia, jako...stan zupełnego fizycznego, psychicznego oraz społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub ułomności, (według WHO, 1974) sugeruje, że w obszarze ochrony zdrowia powinny znaleźć się działania zmierzające do poprawy ukierunkowanej na szeroko rozumiany rozwój społeczny, obejmujący sytuację ekonomiczną i psychofizyczną populacji, ale także jednostkowego samopoczucia i pozycji w społeczeństwie danej osoby. Ponieważ zorganizowana opieka zdrowotna może wpłynąć jedynie na pewien obszar zjawisk zdrowotnych, dlatego największą cześć raportu, opisującą stan ochrony zdrowia w Zielonej Górze jest poprzedzona przez trzy rozdziały poświęcone warunkom życia mieszkańców województwa lubuskiego i samego miasta Zielona Góra. Raport składa się z czterech części: 1. Stan zdrowia populacji miasta Zielona Góra, w którym opisano strukturę ludności według wieku i płci, dane demograficzne oraz zachorowalność i umieralność. 2. Środowisko życia mieszkańców stan powietrza atmosferycznego, strukturę i czystość zasobów wodnych, infrastrukturę przestrzenną, przystosowanie środowiska do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3. Społeczne i ekonomiczne warunki życia, która przedstawia analizę sytuacji społecznoekonomicznej mieszkańców miasta Zielona Góra. 4. Opieka zdrowotna największa cześć raportu zawierająca analizę otrzymanych danych dotyczących: finansowania opieki zdrowotnej, realizacji szczepień ochronnych, opieki nad matką i dzieckiem, opieki nad osobami w wieku podeszłym, działań promocyjnych w dziedzinie uzależnień, profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, nowotworów i chorób zakaźnych, ochrony zdrowia psychicznego oraz jakości świadczeń i przestrzegania praw pacjenta w placówkach ochrony zdrowia. W przekonaniu zespołu opracowującego przedkładany Raport, zawarte w nim treści powinny stanowić bazę wyjściową, służącą określeniu rzeczywistego zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne, wspartego odpowiednim sposobem gromadzenia danych, sprawozdawczością oraz wykorzystaniem generowanych informacji. Wówczas planowane interwencje, obejmujące takie dziedziny opieki zdrowotnej, jak: promocja zdrowia, profilaktyka chorób, diagnostyka i leczenie oraz rehabilitacja, charakteryzować się będą precyzyjnym wyborem obszaru działań, właściwym sposobem interwencji oraz efektywnym wykorzystaniem dostępnych środków. 1

3 I. STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW ZIELONEJ GÓRY Stan zdrowia populacji uwarunkowany jest przez czynniki genetyczne, środowiskowe, jakość opieki zdrowotnej i strukturę populacji. Ocena stanu zdrowia populacji może zostać dokonana poprzez określenie stanu zdrowia poszczególnych jej członków, w tzw. pomiarze bezpośrednim stanu zdrowia. Inną metodą, tzw. pośrednią, jest wykorzystanie do tego celu licznych wskaźników zdrowotnych, z których najważniejsze dotyczą długości życia, zachorowalności i umieralności. W Polsce jedynym, w pełni funkcjonującym systemem, który jest wykorzystywany w analizach stanu zdrowia jest rejestr przyczyn zgonów. Inne, ważne elementy oceny stanu zdrowia oparte o wskaźniki zapadalności, chorobowości i śmiertelności są z konieczności pomijane, lub stosowane cząstkowo z powodu braku pełnych danych. Analiza współczynników umieralności jako podstawowe źródło informacji o stanie zdrowia, oparta jest na założeniu, że (poza przypadkami nagłymi) zgon nastąpił z przyczyny przewlekłej, na którą dana osoba wcześniej cierpiała. Stąd w oparciu o umieralność następuje pośrednie szacowanie chorobowości, jako wskaźnika najbardziej potrzebnego do celów planowania opieki zdrowotnej i zapobieganiu występowania chorób. Nowoczesne wskaźniki epidemiologiczne zwracają coraz większą uwagę nie tylko na długość życia, ale i jego jakość. Współczynniki długości życia standaryzowane do jakości życia, lub też stopnia sprawności (DALY, QALY 1 ) stanowić będą w przeszłości jedno z podstawowych narzędzi służących do oceny stanu zdrowia populacji i możliwości interwencji. Ich kalkulacja wymaga jeszcze znacznych przygotowań organizacyjnych Ludność według płci oraz ruch naturalny Strukturę ludności według płci i wieku kształtują urodzenia i zgony oraz ruch naturalny ludności. W Zielonej Górze w dniu zamieszkiwało osób, z czego (47,2%) mężczyzn oraz (52,8%) kobiet. Na 100 mężczyzn przypadało 112 kobiet przy średniej ogólnopolskiej 106. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców dla Zielonej Góry wynosił w 2002 roku ( 0,7) (w 2001 (-0.4), w 2000 ( 0,8)). Dla całej Polski współczynnik przyrostu naturalnego wynosił 0,5 na 1000 ludności. Utrzymująca się tendencja obniżania się wartości współczynnika przyrostu naturalnego wynika m.in. ze spadku liczby żywych urodzeń i jest ściśle związana z płodnością kobiet. 1 Disability Adjusted Life Years, Quality adjusted Life Years 2 Analiza stanu zdrowia będzie oparta o ostatnie dostępne pełne dane o umieralności, zachorowalności i innych wskaźnikach zdrowotnych. W przypadku gdy brak jest danych dla Zielonej Góry podane zostaną dane dla województwa lubuskiego, które mogą w pewnym stopniu odzwierciedlać sytuację zdrowotną w Zielonej Górze, choć trudno twierdzić, że są identyczne. Dodatkową zaletą tego podejścia jest kompleksowość i wieloletniość danych wojewódzkich (ograniczona niestety zmianą podziału administracyjnego kraju), o liczebnościach pozwalających na wiarygodne porównania i analizy, co często byłoby niemożliwe do uzyskania dla samej Zielonej Góry. 2

4 Współczynnik żywych urodzeń wynosił w roku ,13 (w roku ,94) był niższy od danych wojewódzkich (woj lubuskie, rok ,77, rok ,74) i nie zmienił się w stosunku do roku 1999 (Zielona Góra 7,87) (rys. I-1, I-2). Rys. I-1 Prognoza ludności Zielonej Góry, woj. lubuskiego i Polski, procent wzrostu, lata Polska woj. lubuskie Zielona Góra ,00 100,00 Rys. I-2 Prognoza współczynnika reprodukcji Polska i woj. lubuskie, lata ,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Polska lubuskie 0,2 0,

5 2. Struktura ludności Rozkład populacji powiatu wg wieku w odniesieniu do średnich wojewódzkich oraz średnich Polski obrazuje rysunek I-3. Do 40 roku życia zaznacza się przewaga liczby mężczyzn, później, w związku z większą umieralnością mężczyzn, przewaga liczby kobiet. Największa różnica w stosunku do średniej w Polsce dotyczy odsetka mężczyzn i kobiet w wieku lat, które są wyższe w Zielonej Górze. W grupach wiekowych 0-14 zauważa się przewagę odsetka chłopców i dziewczynek na korzyść średnich wartości w Polsce w stosunku do danych z Zielonej Góry. 4

6 Rys. I-3 Struktura ludności w płci i wieku w Zielonej Górze, woj. lubuskim i w Polsce (5-letnie grupy wieku) Zmniejszający się przyrost naturalny i wzrost długości życia zmienia odsetek osób w wieku produkcyjnym; wskaźniki te są dość korzystne dla Zielonej Góry w stosunku do średniej w Polsce. Niższy odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym pośrednio świadczy o niższym przyroście naturalnym w minionych latach, co w przyszłości będzie skutkować niekorzystnym stosunkiem liczby osób pracujących do osób w wieku poprodukcyjnym (obarczonych wyższym ryzykiem zachorowania na choroby przewlekłe). Zmiany w zakresie struktury wiekowej i zwiększanie się odsetka osób w wieku powyżej 64 r.ż. zobrazowane są w tabelach I-1, I-2. 5

7 Tab. I-1 Liczba ludności w okresie przed-, po- oraz produkcyjnym w Polsce i Zielonej Górze (rok 2001 ) liczby bezwzględne odsetki ogółem przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny Zielona Góra Mężczyźni ,09 69,17 9,74 Kobiety ,50 63,45 18,05 Polska Mężczyźni ,37 65,68 9,95 Kobiety ,82 58,34 19,85 Tab. I-2 Liczba ludności i odsetek osób w okresie okresie przed-, po- oraz produkcyjnym w Polsce i Zielonej Górze w latach 1995 oraz 2001 przedpro- ROK dukcyjny produkcyjny poprodukcyjny RAZEM liczby bezwzględne odsetki ,5 62,8 11,7 100, ,7 66,2 14,1 100,0 Prognozy wskazują na nieznaczny wzrost liczby mieszkańców Zielonej Góry. Niemniej jednak odsetek osób w wieku powyżej 64 lat ulegnie prawdopodobnie zwiększeniu. Prognozy wskazują, że w woj. lubuskim odsetek mężczyzn w wieku >64 r.ż. wzrośnie z 8,3% w roku 2000 do 16,9% w roku 2030, a kobiet z 17,4% w roku 2000 do 28,7 w roku

8 Rys. I-4 Prognoza ludności Polski i woj. lubuskiego wg grup wiekowych przed-, po- oraz produkcyjnych, oraz płci ( , mężczyźni) Polska - przedprodukcyjny Polska - produkcyjny woj. lubuskie - przedprodukcyjny Polska - poprodukcyjny woj. lubuskie - produkcyjny woj. lubuskie - poprodukcyjny Rys. I-5 Prognoza ludności Polski i woj. lubuskiego wg grup wiekowych przed-, po- oraz produkcyjnych, oraz płci ( , kobiety) Polska - przedprodukcyjny woj. lubuskie - przedprodukcyjny Polska - produkcyjny woj. lubuskie - produkcyjny Polska - poprodukcyjny woj. lubuskie - poprodukcyjny 7

9 8

10 3. Oczekiwana długość życia Oczekiwana długość życia 3 noworodka w Zielonej Górze w roku 2002 była wyższa od danych dla Polski i wynosiła dla chłopców 71,2 lat (w woj. lubuskim 70,03, średnia ogólnopolska 70,42), a dziewczynek 78,8 (w woj. lubuskim 78,48, średnia ogólnopolska 78,78). Były to jednak znacznie niższe wartości niż w Unii Europejskiej (dla chłopców 75,5 lat, dla dziewczynek 81,7 lat rok 2000). Dla mężczyzny w wieku 60 lat oczekiwana długość życia wynosiła 17,8, a dla kobiety 22,8 lat. Jest to więcej dla mężczyzn o ok. 1 rok niż średnia wojewódzka (bez różnicy u kobiet, oraz w stosunku do średniej w Polsce) natomiast znacznie poniżej średnich w Unii Europejskiej. Rys. I-6 Oczekiwana długość życia w Zielonej Górze, woj. lubuskim, w Polsce i Unii Europejskiej (mężczyźni) 3 Oczekiwana długość życia w wieku 0 lat to liczba lat jaką ma do przeżycia noworodek, przy założeniu stałego poziomu umieralności z okresu, dla którego opracowano tablice trwania życia. 9

11 Rys. I-7 Oczekiwana długość życia w Zielonej Górze, woj. lubuskim, w Polsce i Unii Europejskiej (kobiety) 4. Umieralność niemowląt 4 Obniżanie się umieralności niemowląt jest jedną z przyczyn zwiększania się oczekiwanej długości życia. Na jej wysokość mają wpływ zarówno czynniki genetyczne, jak również jakość opieki nad matką i dzieckiem oraz czynniki ryzyka zależne od matki. Trendy spadkowe umieralności niemowląt są obserwowane w Polsce od kilkudziesięciu lat. Umieralność niemowląt w Zielonej Górze obniżała się w po roku 1989 podobnie jak średnio w Polsce. W 2000 roku wynosiła 11,69 i była ciągle znacznie wyższa od współczynników dla Polski (rok ,59/1000) i niemal 4 krotnie wyższa od średniej dla Unii Europejskiej (1999 3,34/1000). Współczynnik noworodków z niską masą urodzeniową (poniżej 2500g) wynosił 76,40 w roku 2000 (69,10 w roku 2001) i był niższy od danych dla województwa lubuskiego ( ,9, ,7). Ponieważ dane dla tego wskaźnika są bardzo wrażliwe na jednoroczne fluktuacje z powodu niskich wartości składników liczbowych, jego porównywanie jest dość trudne. 4 Umieralność niemowląt to liczba zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych (do 1993 roku w Polsce liczona była w nieznacznie inny sposób) 10

12 Rys. I-8 Umieralność niemowląt, Polska wg województw i Zielona Góra 11

13 5. Liczba zgonów i współczynniki umieralności Współczynniki zgonów są pochodnymi liczby zgonów i liczby ludności na danym terenie w jednostce czasu. W stabilnych warunkach nie zachodzą w nich znaczące zmiany. Jednakże w małych populacjach i przy analizie poszczególnych przyczyn zgonów, może występować coroczna fluktuacja, która nie ma związku z długoterminownymi trendami. By obserwować długoterminowe zmiany, dane o sytuacjach zdrowotnych winny być analizowane w co najmniej kilkuletnim okresie czasowym. W Polsce po 1989 roku nastąpiła zmiana trendów w umieralności, zwłaszcza w zakresie umieralności z powodu chorób układu krążenia. W obecnym czasie trendy te uległy ustabilizowaniu 5, stąd też w analizie obecnej sytuacji zdrowotnej posłużono się najnowszymi dostępnymi danymi z krótszego okresu czasu (lata ). 6. Umieralność Współczynniki zgonów ze wszystkich przyczyn (współczynnik umieralności ogólnej) w Zielonej Górze wynosił w roku / i był niższy od średnich wojewódzkich (897/ ) i ogólnopolskich, (986,7/ ). W kolejnych latach współczynnik ten obniżał się do 805/ (2000 rok) i 776/ (2001 rok) (aneks). Surowy współczynnik zgonów przedstawia liczbę zgonów w stosunku do liczby ludności. Zróżnicowanie jego wysokości pomiędzy województwami i powiatami wynika nie tylko z różnicy w stanie zdrowia, ale również, od innych cech, które wpływają na zgon, np. struktury wiekowej i według płci. W warunkach polskich istnieje znaczna różnica pomiędzy współczynnikami umieralności pomiędzy mężczyznami i kobietami, stąd też konieczność ich analizowania w podziale na płeć. 5 Z analiz umieralności wyklucza się również dane z lat , z powodu trwającego protestu lekarzy (w całej Polsce nieopisanych ponad 20%). 12

14 Rys. I-9 Współczynnik zgonów w Polsce i w powiatach woj. lubuskiego Poniższe rysunki prezentują współczynniki umieralności ogólnej osobno dla mężczyzn i kobiet. Współczynnik umieralności ogólnej u mężczyzn w Zielonej Górze wynosił w roku ,5/ i był niższy niż średnio w Polsce (1085,8/ ), a podobny do danych w województwie lubuskim (1009,24/ ). U kobiet współczynnik umieralności wynosił 691,09/ i był niższy od średnich ogólnopolskich (893,0/ ), ale również znacznie niższy od średnich współczynników dla całego województwa lubuskiego (790,3/ ). W stosunku do innych powiatów woj. Lubuskiego, współczynnik umieralności ogólnej u mężczyzn był na średnim poziomie wojewódzkim, natomiast u kobiet jednym z najniższych (rys rys. 1-13). 13

15 Rys. I-10. Współczynnik zgonu w Polsce i w powiatach woj. lubuskiego (mężczyźni) Rys. I-11. Współczynnik zgonu w Polsce i w powiatach woj. lubuskiego (kobiety) 14

16 Rys. I-12. Współczynnik zgonów w powiatach woj. lubuskiego (mężczyźni) Rys. I-13. Współczynnik zgonów w powiatach woj. lubuskiego (kobiety) 15

17 Rysunki I-12 i I-13 obrazują zróżnicowanie pomiędzy powiatami woj. lubuskiego w zakresie współczynnika umieralności ogólnej. Taki sposób przedstawienia wskaźnika zgonów daje obraz konieczności zapewnienia usług zdrowotnych w określonej liczbie, zakładając, że różnice we współczynnikach zgonów oddają we właściwy sposób różnice w chorobowości na odpowiadające im przyczyny. Nie przedstawiają natomiast różnic w stanie zdrowia pomiędzy populacjami, z uwagi na opisywaną juz różną strukturę wiekową. W celu umożliwienia analizy porównawczej z populacjami o innej strukturze wiekowej (np. Polską i Unią Europejską) konieczne jest posługiwanie się standaryzowanymi do wieku współczynnikami umieralności 6. Rozkład zgonów wg wieku Współczynnik zgonu w zależności od wieku przedstawiono na rysunkach I-14 I-17. Zauważalne są przeciętnie niższe wartości ryzyka zgonu dla mężczyzn w Zielonej Górze od danych ogólnopolskich w grupach wieku 0-69 lat i w zasadzie wszystkich grup wiekowych u kobiet. Różnica w prawdopodobieństwie zgonu obserwowana dla wieku pomiędzy mężczyznami, a kobietami jest przyczyną tzw. nadumieralności mężczyzn, która jest wyraźniej zaznaczona w Zielonej Górze w porównaniu do danych ogólnopolskich. 6 Współczynnik umieralności to liczba zgonów w stosunku do liczby mieszkańców. Standaryzacja do wieku polega na przeliczeniu współczynnika dla struktury wiekowej populacji standardowej. Pozwala to na wykluczenie przy porównaniach współczynników między populacjami różnic w umieralności wynikających z odmiennych struktur wiekowych. Standaryzacji dokonano w oparciu o standardowa strukturę populacji europejskiej WHO. 16

18 Rys. I-14. Współczynnik zgonów w 5-letnich grupach wiekowych w Polsce (mężczyźni) Rys. I-15. Współczynnik zgonów w 5-letnich grupach wiekowych w Polsce (kobiety) 17

19 Rys. I-16. Współczynnik zgonów w 5-letnich grupach wiekowych w Zielonej Górze (mężczyźni) Rys. I-17. Współczynnik zgonów w 5-letnich grupach wiekowych w Zielonej Górze (kobiety) 18

20 Struktura zgonów wg przyczyn Na rys. I-18 i I-19. przedstawiono rozkład zgonów w Polsce oraz Zielonej Górze. Struktura zgonów w Zielonej Górze i średnio w Polsce różniła się znacząco zwłaszcza w odniesieniu do nowotworów złośliwych. Najczęstszą przyczyną zgonów w Zielonej Górze były choroby układu krążenia, które stanowiły 42,8% u mężczyzn i 44,4% u kobiet. Drugą kolejną przyczyną zgonów były nowotwory złośliwe, odpowiednio 23,8% u mężczyzn i 28,8% u kobiet. Na trzecim miejscu znajdują się zewnętrzne przyczyny urazów i zatruć 11,0% u mężczyzn i 5,96% u kobiet. W stosunku do danych ogólnopolskich umieralność z powodu chorób układu krążenia była w Zielonej Górze na podobnym poziomie u mężczyzn, natomiast znacznie niższa u kobiet (średnio w Polsce u mężczyzn 42,8%, u kobiet 53,9%). Umieralność z powodu nowotworów była podobna u mężczyzn, natomiast znacznie wyższa u kobiet w stosunku do danych ogólnopolskich (srednio w Polsce u mężczyzn 23,4%, u kobiet 19,99%). Współczynnik zgonów z powodu zewnętrznych przyczyn był również wyższy w Zielonej Górze w stosunku do danych ogólnopolskich, zarówno w grupie mężczyzn i kobiet. Najczęstszymi przyczynami zgonów spośród nowotworów złośliwych były w Zielonej Górze u mężczyzn nowotwory złośliwe płuc (42% u mężczyzn i 15% u kobiet ogółu zgonów z powodu nowotworów, wyższe niż średnio w Polsce gdzie odpowiednio 35% i 10% ), i u mężczyzn 8% nowotwory złośliwe żołądka, po ok. 6% nowotwory złośliwe j. grubego i gruczołu krokowego, natomiast u kobiet nowotwory złośliwe piersi 10% (średnia w Polsce 13%), 10% szyjki macicy (średnia w Polsce 5%) i 8% jelita grubego. 19

21 Rys. I-18. Struktura zgonów w Zielonej Górze i w Polsce (mężczyźni) 20

22 Rys. I-19. Struktura zgonów w Zielonej Górze i w Polsce (kobiety) 21

23 Standaryzowany współczynnik umieralności ogólnej mężczyzn wynosił w 1999 roku w Zielonej Górze 1337/ i był podobny do średniej ogólnopolskiej (1334/ ), niższy od średniej wojewódzkiej (139/ ) i znacznie wyższy od średniej dla Unii Europejskiej (881/ ). U kobiet wynosił 687/ , gdy średnia wojewódzka wynosiła 760,2/ , średnia dla Polski 735/ , a średnia dla Unii Europejskiej 526/ Umieralność z powodu drugiej co do wielkości przyczyny, chorób układu krążenia była w Zielonej Górze również na niższym poziomie (u mężczyzn wynosiła 536,67/100000, u kobiet 312,77/ ) niż średnio w Polsce (u mężczyzn wynosiła 596,44/ , u kobiet 317,17/ ) u obu płci. Współczynniki te były wyższe od średniej w Unii Europejskiej (u mężczyzn 324/ , u kobiet 206/ ) (rys. I-20, I-21). 22

24 Rys. I-20. Standaryzowany współczynnik umieralności ogólnej średnio w Polsce, według województw, w powiatach woj. lubuskiego oraz Unii Europejskiej, mężczyźni Rys. I-21. Standaryzowany współczynnik umieralności ogólnej średnio w Polsce, według województw, w powiatach woj. lubuskiego oraz Unii Europejskiej, kobiety 23

25 Rys. I-22. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu krążenia w powiatach woj. lubuskiego, średnio w Polsce oraz Unii Europejskiej, mężczyźni Rys. I-23. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu krążenia w powiatach woj. lubuskiego, średnio w Polsce oraz Unii Europejskiej, kobiety 24

26 Z punktu widzenia stanu zdrowia ludności i jakości opieki zdrowotnej, szczególnie istotne są wskaźniki umieralności przedwczesnej, czyli przed 64 rokiem życia. Odnoszą się one do założenia, że na poziomie obecnego rozwoju cywilizacyjnego istnieje możliwość uniknięcia zgonu przed tym okresem życia. Jak pokazują rysunki I-24, I-25 umieralność z powodu chorób układu krążenia przed 64 rokiem życia jest w Zielonej Górze niższa od średnich wojewódzkich i średnich ogólnopolskich (i wynosi u mężczyzn 134,54/ w Zielonej Górze w porównaniu do danych ogólnopolskich 178,59/ i danych z Unii Europejskiej 69/ ), natomiast u kobiet 28,46 w Zielonej Górze, 56,45/ w danych dla Polski i 24/ w danych dla Unii Europejskiej). 25

27 Rys. I-24. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu krążenia w powiatach woj. lubuskiego, średnio w Polsce oraz Unii Europejskiej, wiek 0-64 r.ż. mężczyźni 26

28 Rys. I-25. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób układu krążenia w powiatach woj. lubuskiego, średnio w Polsce oraz Unii Europejskiej, wiek 0-64 r.ż. kobiety Część współczynnika umieralności z powodu chorób układu krążenia stanowi umieralność z powodu choroby niedokrwiennej serca (w tym zawału serca) oraz chorób naczyń mózgowych (w tym udaru mózgu). Współczynniki zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca były w Zielonej Górze niższe od ogólnopolskich i średnich Unii Europejskiej. Współczynnik umieralności z powodu choroby niedokrwiennej serca wynosił odpowiednio 180,9/ , 212,84/ oraz 147/ u mężczyzn oraz 78,61/ , 99,2/ oraz 70/ u kobiet), natomiast współczynnik umieralności z powodu choroby naczyń mózgowych u mężczyzn był wyższy w Zielonej Górze od średnich ogólnopolskich, choć znacznie niższy od danych wojewódzkich i wynosił 130,17/ w Zielonej Górze, 122,2/ w Polsce, 163,37/ w woj. lubuskim, oraz 72/ w Unii Europejskiej. U kobiet wartości wyglądały odpowiednio: 89,59/ w Zielonej Górze, 96,11/ w Polsce, 120,05/ dla woj. lubuskiego oraz 122/ w Unii Europejskiej) (rys I-26 - I-29). 27

29 Rys. I-26. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu choroby niedokrwiennej serca średnio w Polsce, według województw, w powiatach woj. lubuskiego oraz Unii Europejskiej, mężczyźni Rys. I-27. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu choroby niedokrwiennej serca średnio w Polsce, według województw, w powiatach woj. lubuskiego oraz Unii Europejskiej, kobiety 28

30 Rys. I-28. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób naczyń mózgowych, średnio w Polsce, według województw, w powiatach woj. lubuskiego oraz w Unii Europejskiej, mężczyźni Rys. I-29. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu chorób naczyń mózgowych, średnio w Polsce, według województw, w powiatach woj. lubuskiego oraz w Unii Europejskiej, kobiety 29

31 Umieralność z powodu nowotworów złośliwych ogółem oraz ich najczęstszych typów przedstawiono na rysunkach I-30 I-33. W Zielonej Górze u mężczyzn i kobiet współczynniki te były znacznie wyższe od ogólnopolskich, oraz wyższe od danych wojewódzkich i wynosiły dla mężczyzn 335,1/ w Zielonej Górze, 304,3/ w Polsce oraz 325,9/ w woj. lubuskim, a u kobiet 188,65/ w Zielonej Górze, 156,71/ w Polsce, 175,23/ w woj. lubuskim. Były również znacznie wyższe od średnich w Unii Europejskiej (153/ u mężczyzn oraz 97/ u kobiet). Istotne jest także, ze te współczynniki były znacznie wyższe dla lat Jak już wspomniano główną przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych były nowotwory płuca u mężczyzn, a piersi i płuca u kobiet. Umieralność z powodu nowotworów płuca była w Zielonej Górze u mężczyzn znacznie wyższa od średniej ogólnopolskiej i wynosiła 131,1/ w stosunku do 107,2/ dla Polski i 66/ dla Unii Europejskiej. U kobiet sytuacja była podobna, współczynnik umieralności był niemal dwa razy wyższy niż w danych ogólnopolskich (29,7/ w Zielonej Górze, 17,23/ w Polsce oraz 15,1/ w Unii Europejskiej) (rys. I- 34 I-35). Wartości współczynnika umieralności z powodu nowotworów złośliwych piersi były u kobiet w Zielonej Górze (21,5/ ) na podobnym poziomie, co dane ogólnopolskie (21,08/ ) i niższe od danych w Unii Europejskiej (27/ ) (rys I-36). Natomiast ponad dwukrotnie wyższe w stosunku do danych ogólnopolskich (8,74/ ) były w Zielonej Górze współczynniki umieralności z powodu nowotworów szyjki macicy (18,5/ ). Umieralność z tego powodu była na podobnym poziomie, co dane wojewódzkie (17,85/ ) natomiast wielokrotnie wyższa od średnich w Unii Europejskiej (2,6/ ) co odzwierciedla ogromny zakres możliwej interwencji (I-37). Umieralność z powodu nowotworów złośliwych okrężnicy była w Zielonej Górze 4-krotnie wyższa u mężczyzn niż u kobiet i wynosiła odpowiednio 21,22/ i 5,27/ Umieralność z tego powodu była u mężczyzn wyższa od ogólnopolskiej (16,76/ ), a u kobiet dwukrotnie niższa 10,4/ ) (I-38 - I-39). 30

32 Rys. I-30. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu nowotworów złośliwych, średnio w Polsce, według województw, w powiatach woj. lubuskiego oraz w Unii Europejskiej, mężczyźni Rys. I-31. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu nowotworów złośliwych, średnio w Polsce, według województw, w powiatach woj. lubuskiego oraz w Unii Europejskiej, kobiety 31

33 Rys. I-32. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu nowotworów złośliwych dla wieku 0-64 r.ż., średnio w Polsce, według województw, w powiatach woj. lubuskiego oraz w Unii Europejskiej, mężczyźni Rys. I-33. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu nowotworów złośliwych dla wieku 0-64 r.ż., średnio w Polsce, według województw, w powiatach woj. lubuskiego oraz w Unii Europejskiej, kobiety 32

34 Rys. I-34. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu nowotworów złośliwych płuca, średnio w Polsce, według województw, w powiatach woj. lubuskiego oraz w Unii Europejskiej, mężczyźni Rys I-35. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu nowotworów złośliwych płuca, średnio w Polsce, według województw, w powiatach woj. lubuskiego oraz w Unii Europejskiej, kobiety 33

35 Rys I-36. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu nowotworów złośliwych piersi, średnio w Polsce, według województw, w powiatach woj. lubuskiego oraz w Unii Europejskiej, kobiety Rys I-37. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu nowotworów złośliwych szyjki macicy, średnio w Polsce, według województw, w powiatach woj. lubuskiego oraz w Unii Europejskiej, kobiety 34

36 Rys I-38. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu nowotworów złośliwych okrężnicy, średnio w Polsce, według województw, w powiatach woj. lubuskiego oraz w Unii Europejskiej, mężczyźni Rys I-39. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu nowotworów złośliwych okrężnicy, średnio w Polsce, według województw, w powiatach woj. lubuskiego oraz w Unii Europejskiej, kobiety 35

37 Trzecią główną przyczyną zgonów były zewnętrzne przyczyny zgonów, wśród nich urazy i zatrucia, zabójstwa, samobójstwa i wypadki komunikacyjne (Rys. I-40 I-41). Umieralność z powodu przyczyn zewnętrznych u mężczyzn (w Zielonej Górze 76/ ) była niższa od średniej ogólnopolskiej (112/ ) i średniej wojewódzkiej (115,5/ ). U kobiet umieralność z tego powodu ma niemal 3-krotnie niższe wartości niż u mężczyzn (43,5/ w Zielonej Górze), i jest wyższa niz średnia w Polsce (31,2/ ) i w województwie lubuskim (36,9/ ). Umieralność z przyczyn zewnętrznych jest w Zielonej Górze wyższa od danych z Unii Europejskiej (58/ u mężczyzn i 22,9/ u kobiet). Spośród przyczyn zewnętrznych najwyższe wartości miały współczynniki zgonów z powodu wypadków komunikacyjnych (Rys. I-42 - I-43) i wynosiły u mężczyzn w Zielonej Górze 15/ , średnio w Polsce 31/ , a u kobiet 6/ i 7,2/ Wartości te były u mężczyzn i u kobiet podobne do średnich w Unii Europejskiej (16/ u mężczyzn, 5,1/ u kobiet). Wśród zewnętrznych przyczyn zgonów na podkreślenie zasługują znacznie niższe (Zielona Góra 15,6/ ) w stosunku do Polski (26,1/ ) i regionu lubuskiego współczynniki zgonów z powodu samobójstw u mężczyzn oraz nieco wyższe u kobiet (odpowiednio 5,3/ w Zielonej Górze oraz 4,3/ w Polsce), co może wskazywać na poziom opieki psychiatrycznej w mieście. Współczynniki te są na podobnym poziomie, co wartości w Unii Europejskiej). 36

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Jan Fryc, Zofia Płoszaj-Witkowicz Urząd Statystyczny w Katowicach, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Katarzyna Kimel, Barbara Zawada Urząd

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach Urząd Miasta Krakowa Kraków, 2015 Opracowanie: IBMed Sp. z o.o. ul. Emaus 14a 30 201 Kraków Na zlecenie: Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. Urząd Statystyczny w ie STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 214 R., wrzesień 215 r. Podstawowe tendencje W województwie lubelskim w 214 roku: w porównaniu z rokiem poprzednim ZIEMIA zmniejszyła

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r.

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r. 1. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA 3.1. Struktura demograficzna Gminę Bestwina zamieszkuje 10.434 mieszkańców (dane za 2006 r.). W poniższej tabeli zestawiono liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach:

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ.

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. LUBUSKIEGO I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

RAPORTOZDROWIU IJEGOUWARUNKOWANIACH ZAROK205

RAPORTOZDROWIU IJEGOUWARUNKOWANIACH ZAROK205 RAPORTOZDROWIU MIESZKAŃCÓWMIASTAKRAKOWA IJEGOUWARUNKOWANIACH ZAROK205 ZDROWIE Raport o zdrowiu mieszkańców miasta krakowa i jego uwarunkowaniach za rok 2005 Referat Zdrowia Wydział Spraw Społecznych Urzędu

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT 43 Priorytet 2: Ochrona zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach URZĄD MIASTA ST. WARSZAWY Biuro Polityki Zdrowotnej Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999 2008 Warszawa, styczeń 2011 1 Zakres merytoryczny opracowania: 1. Sytuacja demograficzna ludności Warszawy.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI Łódź grudzień 2014 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI UL. ROOSEVELTA

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT 49 Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim,

Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem raka płuca Prof. Jan Skokowski - prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Źródło: Pomorski Rejestr Nowotworów, Gdańsk 2014 Lista

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego.

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Według danych z końcu grudnia 2010 r województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Szczecin 2012 Obserwatorium Integracji Społecznej, Projekt

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE Dane krajowe zostały opracowane na podstawie informacji przekazanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (zwany dalej NIZP-PZH) oraz zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 Opracowanie przygotowane dla: Urzędu Miejskiego w Białymstoku Autor opracowania: dr nauk o zdrowiu Agnieszka Genowska 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY 1. Aktywność ekonomiczna 1.1. Współczynnik aktywności zawodowej 2012 r. (dane średnioroczne) MAZOWSZE 60,2 % 52,6% 68,8% POLSKA 55,9% 48,1% 64,3% Analiza powyższych

Bardziej szczegółowo

Mierniki w ochronie zdrowia

Mierniki w ochronie zdrowia Mierniki w ochronie zdrowia doc. dr Zofia Skrzypczak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Zdrowie warszawiaków raport z dekady

Zdrowie warszawiaków raport z dekady Zdrowie warszawiaków raport z dekady Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Najnowsza edycja raportu o stanie zdrowia mieszkańców dotyczy 10 lat (na podstawie uaktualnionych edycji dla lat 1999-2008). Jest to wystarczająco

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt Zapewnienie wszystkim w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrostanu stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo