Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI Ach, co to był za bal, czyli Srebrna Noc Cormaya 4 5 DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE Metabolity proleki: Implikacje dla terapeutycznego monitorowania leków 6 7 DIAGNOSTYKA POD LUPĄ Glukuronidacja centrum aktywnego proleku: Izolacja i charakterystyka oksymetyloglukuronidu powstającego z fosfenytoiny 8 12 DO SPECJALIZACJI Terapeutyczne Monitorowanie Leków wprowadzenie Terapeutyczne Monitorowanie Leków aspekty praktyczne DBAJ O ZDROWIE Ostrożnie z lekami 18 PRZYPADKI KLINICZNE Od przypadku do przypadku 19 Wydawca: PZ Cormay SA ul. Wiosenna Łomianki tel.: faks: Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape Współpraca: Dr hab. n. med. Bogdan Solnica Prof. dr hab. n. med. Grażyna Odrowąż-Sypniewska Przygotowanie i produkcja: Agape. Agencja doradcza i wydawnicza ul. Rękodzielnicza 11, Warszawa tel./faks: Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania publikowanych tekstów Numer zamknięto Cała prawda w jednej kropli Biuletyn Informacyjny PZ CORMAY

3 NA WSTĘPIE Æwieræ wieku za nami F irma Cormay dzia³a na rynku medycznym od 25 lat. W tym roku obchodzi³a srebrny jubileusz. Tym, którzy mieli okazjê z nami œwiêtowaæ, dziêkujemy za przybycie i uœwietnienie naszej uroczystoœci. Rocznica sk³ania do wspomnieñ i podsumowañ. Na przestrzeni lat firma Cormay przekszta³ci³a siê z firmy lokalnej w miêdzynarodow¹. Swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³a od produkcji kilku odczynników. Podpisana w 1989 roku umowa licencyjna z najwiêksz¹ szwajcarsk¹ firm¹ Hoffmann-LaRoche pozwoli³a na uruchomienie produkcji pe³nej linii reagentów do chemii klinicznej. By³y to jednak odczynniki w formie sta³ej, wymagaj¹ce procesu rekonstytucji. Dziêki podjêciu wspó³pracy z firm¹ Hoffmann-La- Roche uzyskaliœmy dostêp do najlepszych technologii produkcji odczynników biochemicznych. Od 1996 roku rozpoczêliœmy opracowywanie i wdra anie do produkcji nowej linii odczynników ciek³ych Liquick-Cor. Odczynniki te opracowywa³ nasz w³asny zespó³ R&D, w oparciu o wspó³pracê z firmami japoñskimi. Filozofią naszej firmy jest osiągnięcie satysfakcji przez klienta i zachowanie najwyższej jakości. Nasz sukces potwierdza wysoka sprzedaż nie tylko na rynku krajowym, ale i w 60 krajach świata W ramach umowy z firm¹ Hoffmann-LaRoche Cormay prowadzi³ wy³¹czn¹ dystrybucjê aparatury diagnostycznej: Cobas Integra, Cobas Mira, a tak e Cobas Micros, Cobas Vega, Cobas Core. G³ówn¹ specjalnoœci¹ firmy Cormay by³y odczynniki biochemiczne, jednak rynek wymaga³ poszerzenia asortymentu. I tak w roku 1998 rozpoczêliœmy produkcjê odczynników hematologicznych. Pocz¹tkowo by³y to odczynniki do aparatów CellDyn, a nastêpnie do aparatów Micros, Medonic, Sysmex i innych. Obecnie koncentrujemy siê na produkcji odczynników hematologicznych do aparatów Mythic 18 i Mythic 22. Filozofi¹ naszej firmy jest osi¹gniêcie satysfakcji przez klienta i zachowanie najwy szej jakoœci. Nasz sukces potwierdza wysoka sprzeda nie tylko na rynku krajowym, ale i w 60 krajach œwiata, w tym w Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, W³oszech, Francji, Hiszpanii, Turcji, ZEA (równie w laboratorium medycznym linii lotniczych Emirates ). Ostatnio nasze odczynniki zosta³y wys³ane do Autonomii Palestyñskiej. W styczniu 2010 roku dokonaliœmy przejêcia szwajcarskiej firmy Orphée producenta analizatorów hematologicznych. To znacz¹ce wydarzenie pozwoli nam na zdobycie nowych doœwiadczeñ i poszerzenie sieci dystrybucji. Razem z firm¹ Orphée posiadamy 221 dystrybutorów w ponad 100 krajach. Cormay sprzedaje swoje odczynniki i aparaturê diagnostyczn¹ pomiêdzy Atlantykiem i Pacyfikiem. Cormay i Orphée ju teraz razem rozwijaæ bêd¹ sieæ dystrybucyjn¹ i portfolio produktów. Zachêcam do lektury bie ¹cego numeru, który w ca³oœci poœwiêcony jest tematyce terapeutycznego monitorowania leków. Ewa Stawicka Dyrektor Sprzeda y Krajowej Nr 2 (19), lato 2010 Cała prawda w jednej kropli 3

4 Wspaniali goście, wykwintne menu, zabawa do białego rana. A to wszystko w warszawskim Hotelu Marriott podczas jubileuszowej uroczystości 25-lecia firmy Cormay. Ach, co to był za bal, czyli Srebrna Noc Cormaya Takiej imprezy w œwiecie polskiej diagnostyki jeszcze nie by³o us³yszeliœmy podczas nocy z 25 na 26 czerwca i wielokrotnie po niej. Zachwytom nie by³o koñca. Zarz¹d firmy rozpocz¹³ wieczór powitaniem wszystkich goœci. Wœród 280 zaproszonych byli miêdzy innymi przedstawiciele Zarz¹du Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej: przewodnicz¹cy prof. Dariusz Sitkiewicz, prof. Gra yna Odrow¹ - -Sypniewska, prof. Marek Paradowski. Nie zabrak³o tak e ludzi nauki, którzy w latach wczeœniejszych przyczynili siê do rozwoju firmy Cormay: prof. Dagny Bobilewicz, prof. Andrzeja Brzeziñskiego oraz dr Hanny Zborowskiej recenzentów pierwszych testów diagnostycznych. Izbê Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej reprezentowa³ jej Dyrektor Generalny Józef Jakubiec oraz cz³onkowie Zarz¹du IPDDL: prezes Andrzej Banaszkiewicz, szef Roche Diagnostic Polska oraz El bieta Wójcik, Dyrektor Generalny Biomerieux Polska. Oboje byli we wczeœniejszych latach zwi¹zani zawodowo z firm¹ Cormay. Nagrodę Srebrnego Klienta w kategorii nabywca odczynników hematologicznych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie odebrała z rąk Ewy Stawickiej (Dyrektora Sprzedaży Krajowej) Pani Teresa Rosak Nasi honorowi goście. Od lewej: prof. dr hab. Marek Paradowski, prof. dr hab. n. med. Grażyna Odrowąż- Sypniewska, prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, prof. dr. hab. Dagna Bobilewicz, prof. dr hab. Andrzej Brzeziński, dr n. farm. Hanna Zborowska, dr Elżbieta Wójcik Dyrektor Generalny Biomerieux Polska, Andrzej Banaszkiewicz Prezes Roche Diagnostics Polska. Józef Jakubiec Dyrektor Generalny Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej. Na zdjęciu z Tadeuszem Tuora 4 Cała prawda w jednej kropli Biuletyn Informacyjny PZ CORMAY

5 Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas równie nasi dystrybutorzy z ca³ego œwiata: Szwajcarii, Austrii, W³och, Francji, Chin, Turcji, Grecji, Ukrainy, Bu³garii, Rumunii, Serbii, Macedonii, Czech, Jordanii, Algierii, Sudanu, Egiptu i innych krajów. Zaproszeni zostali tak e pracownicy pozosta³ych firm nale ¹cych do Grupy Kapita- ³owej PZ Cormay: szwajcarskiej firmy Orphée, rosyjskiej Cormay Rusland i Cormay Diana z Bia³orusi. Tak jak zachwytom, przemówieniom równie nie by³o koñca. Krasomówstwem zachwycili przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej prof. Stefan Jackowski i Domingo Dominguez, Chief Sales Officer Orphée & Cormay SA. Nastêpnie przysz³a kolej na nagrody. Odznaki i dyplomy zosta³y wrêczone nie tylko pracownikom firmy Cormay, ale tak e najlepszym Klientom oraz dystrybutorom firm Cormay i Orphée. Wielk¹ niespodziank¹ dla cz³onków Zarz¹du by³y statuetki ufundowane przez pracowników firmy Cormay, wyra- aj¹ce podziêkowanie za ich codzienn¹ pracê, wrêczone przy dÿwiêkach piosenki We are the champions. Potem by³a niespodzianka dla naszych goœci wystêp orkiestry Filharmonia Dowcipu, która swym brawurowym wystêpem wprawi³a wszystkich w os³upienie, a z minuty na minutê zaskakiwa³a jeszcze bardziej, wzbudzaj¹c podziw i radosny œmiech. A wszystko to mimo braku szefa orkiestry, zagubionego gdzieœ na lotniskach Europy Po tak emocjonuj¹cym wystêpie zaproszeni mieli czas odpocz¹æ przy kolacji, ale tylko na chwilê, bo zaraz po niej ruszyli do tañca. Gdy schodzili z parkietu, by³o ju dawno po wschodzie s³oñca. Pani Dorota Lenczewska reprezentująca Szpital Psychiatryczny im. Dr St. Deresza odebrała Nagrodę Srebrnego Klienta w kategorii nabywca odczynników biochemicznych AKTUALNOŚCI Naszym Złotym Klientem w kategorii nabywca odczynników biochemicznych został EMC Instytut Medyczny S.A. Nagrodę odebrał Pan Zbigniew Nyczka Filharmonia Dowcipu Prezent dla Tadeusza Tuora od Pani Violetty Bartczak z Kalisza (NZOZ Centrolab) Gala Dinner Szalona wiolonczelistka Filharmonia Dowcipu Filharmonia Dowcipu Nr 2 (19), lato 2010 Cała prawda w jednej kropli 5

6 DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE Metabolity proleki: Implikacje dla terapeutycznego monitorowania leków Proleki są analogami aktywnych form leków, opracowanymi specjalnie w celu poprawienia przyswajalności i/lub tolerancji właściwej, aktywnej postaci leku. i mykofenolan mofetylu Fosfenytoina1 (MMF) 2 to dwa przyk³ady proleków, w przypadku których leczenie jest prowadzone na podstawie monitorowania stê enia aktywnej formy leku, czyli odpowiednio leku przeciwpadaczkowego fenytoiny oraz leku immunosupresyjnego kwasu mykofenolowego (MPA). Warunkiem udanego zastosowania metodologii terapeutycznego monitorowania leków w przypadku proleków jest pewna i sprawdzona metodyka analityczna, która w ogólnoœci powinna byæ swoista w stosunku do aktywnej formy leku oraz dawaæ wyniki odpowiednio szybko, dziêki czemu klinicysta mo e w razie koniecznoœci odpowiednio zmieniæ dawkê podawanego preparatu. Chocia metodologie wykorzystuj¹ce HPLC s¹ najbardziej swoistymi procedurami umo liwiaj¹cymi oznaczanie stê enia leków, testy immunochemiczne s¹ z kolei szybsze; mog¹ one jednak ulegaæ zak³óceniom spowodowanym zachodzeniem reakcji krzy owych z udzia³em zwi¹zków chemicznych o podobnej strukturze (np. proleków i metabolitów leków). Problem ten czêsto nasila siê w przypadku pacjentów z dysfunkcj¹ w¹troby lub niewydolnoœci¹ nerek z racji znacznie nasilonej akumulacji metabolitów leku w organizmie. Wykorzystywanie proleków ma nastêpuj¹ce implikacje dla terapeutycznego monitorowania leków: same proleki mog¹ ulegaæ reakcjom krzy- owym w testach immunochemicznych, a tym samym mog¹ komplikowaæ uzyskiwane dane farmakokinetyczne oraz ich interpretacjê kliniczn¹, proleki mog¹ byæ metabolizowane niezale nie od aktywnej formy leku, a powstaj¹ce metabolity mog¹ podlegaæ reakcjom krzy owym w testach immunochemicznych ukierunkowanych na aktywn¹ postaæ leku, z punktu widzenia farmakodynamiki, konieczna jest znajomoœæ udzia³u w ogólnej aktywnoœci farmakologicznej przez prolek, aktywn¹ formê leku oraz metabolity leku. W niniejszym numerze czasopisma Clinical Chemistry, Annesley i wsp. 3 donosz¹ o izolacji i scharakteryzowaniu nowego, oksymetyloglukuronidowego metabolitu fosfenytoiny, bêd¹cej prolekiem fenytoiny. Obecnoœæ tego metabolitu stwierdzono w osoczu pacjentów z mocznic¹, którym podawano fosfenytoinê. Fenytoina jest podstawowym lekiem przeciwpadaczkowym, stosowanym w profilaktyce uogólnionych napadów kloniczno-tonicznych oraz napadów czêœciowych. Z powodu niskiego wskaÿnika terapeutycznego tego leku, wykazuj¹cego nieliniow¹ kinetykê eliminacji oraz efektów niepo- ¹danych zale nych od stê enia leku, w tym przypadku zaleca siê monitorowanie stê enia fenytoiny w osoczu krwi, stanowi¹cego wskazówkê umo liwiaj¹c¹ podawanie pacjentom indywidualnie dobranych dawek. Innym aspektem, jaki nale y wzi¹æ pod uwagê podczas terapeutycznego monitorowania fenytoiny jest fakt, i substancja ta wystêpuje w organizmie g³ównie w postaci zwi¹zanej z bia³kami (> 90 proc.). Stany hipoalbuminemii, zmienione wi¹zanie siê leków z bia³kami (np. mocznica) lub obecnoœæ innych substancji egzogennych mog¹cych wypieraæ fenytoinê z jej miejsc wi¹ ¹cych w cz¹steczkach bia³ek mog¹ powodowaæ wzrost udzia³u frakcji wolnej fenytoiny. Poniewa aktywnoœæ farmakologiczn¹ wykazuje wy³¹cznie niezwi¹zana postaæ leku, w przypadku wystêpowania u pacjenta któregokolwiek spoœród wymienionych powy ej stanów, u yteczn¹ metod¹ jest pomiar stê enia wolnej postaci leku. Fosfenytoina jest estrem fosforanowym i prolekiem fenytoiny, charakteryzuj¹cym siê lepsz¹ od fenytoiny rozpuszczalnoœci¹ oraz lepsz¹ tolerancj¹ w przypadku podania leku drog¹ domiêœniow¹ lub do yln¹. W warunkach in vivo substancja ta szybko ulega hydrolizie do fenytoiny, z okresem pó³trwania równym 5 15 minut. Prolek ten nie jest substancj¹ aktywn¹ farmakologicznie, wykazano jednak, i ulega on reakcjom krzy owym w ró - nych testach immunochemicznych przeznaczonych do oznaczania fenytoiny. Zaleca siê zatem, aby nie monitorowaæ stê enia fenytoiny przy u yciu potencjalnie nieswoistych metod immunochemicznych przez co najmniej dwie godziny od momentu podania fosfenytoiny drog¹ do yln¹ lub przez co najmniej cztery godziny w przypadku domiêœniowego podania fosfenytoiny 4. Fenytoina jest eliminowana z organizmu g³ównie na drodze biotransformacji do kilku nieaktywnych, hydroksylowanych metabolitów. Niektóre spoœród tych metabolitów, w szczególnoœci 5-(p-hydroksyfenylo)-5-fenylohydantoina (HPPH) s¹ dalej metabolizowane na drodze reakcji sprzêgania z kwasem glukuronowym. U pacjentów z niewydolnoœci¹ nerek dochodzi do akumulacji metabolitów, a zw³aszcza produktu reakcji sprzêgania glukuronidu HPPH (HPPH-G). Niektóre spoœród starszych testów immunochemicznych umo liwiaj¹cych wykrywanie fenytoiny dawa³y b³êdne, zbyt wysokie wyniki oznaczenia stê enia jawnej fenytoiny u pacjentów z niewydolnoœci¹ nerek, co by³o spowodowane zachodzeniem reakcji krzy owej z HPPH-G. Owo przesuniêcie wartoœci otrzymywanych wyników by³o jeszcze wyraÿniej widoczne w przypadku oznaczeñ stê enia wolnej fenytoiny, poniewa HPPH-G wi¹- e siê z bia³kami osocza krwi silniej ni fenytoina. Wiêkszoœæ nowszych testów umo liwiaj¹cych oznaczanie fenytoiny nie wykazuje jednak znacz¹cej reaktywnoœci krzy owej z HPPH-G 5, 6. Dysponuj¹c przedstawion¹ powy ej wiedz¹, Roberts i wsp. 6 zbadali dok³adnoœæ ró - nych testów immunochemicznych, przeznaczonych do monitorowania stê eñ fenytoiny u pacjentów z niewydolnoœci¹ nerek, leczonych fosfenytoin¹. Poza jednym wyj¹tkiem, wszystkie zbadane testy immunochemiczne da³y zafa³szowane, zbyt wysokie wyniki oznaczeñ stê enia fenytoiny, przekraczaj¹ce nawet dwudziestokrotnie wyniki uzyskiwane metod¹ HPLC. Czu³a metoda HPLC wykorzystana w tych badaniach nie wykaza³a obecnoœci fosfenytoiny w adnej z badanych próbek, co pozwoli³o na wyeliminowanie proleku z grupy potencjalnych przyczyn obserwowanych niezgodnoœci. Autorzy przedstawili uzasadnienie, zgodnie z którym powodem przesuniêcia war- 6 Cała prawda w jednej kropli Biuletyn Informacyjny PZ CORMAY

7 toœci wyników musi byæ nieznany dotychczas metabolit lub addukt fenytoiny, mog¹cy gromadziæ siê w organizmie w przypadku niewydolnoœci nerek. Kulminacjê przeprowadzonych póÿniej badañ stanowi aktualne doniesienie 3, przedstawiaj¹ce przekonuj¹cy dowód pozwalaj¹cy okreœliæ strukturê tego nowego, immunoreaktywnego metabolitu, wywodz¹cego siê od fosfenytoiny. Zgodnie ze stanem naszej wiedzy, jest to pierwsza reakcja bezpoœredniej glukuronidacji centrum aktywnego proleku. Bez odpowiedzi pozostaje wci¹ pytanie, czy metabolit ten posiada aktywnoœæ farmakologiczn¹. Robert i wsp. 6 donosili, e w przypadku czterech spoœród siedmiu badanych pacjentów zmniejszono dawki podawanej fosfenytoiny w odpowiedzi na fa³szywe, zbyt wysokie wyniki oznaczeñ stê enia wolnej fenytoiny we krwi. Poniewa aktywnoœæ farmakologiczna oksymetyloglukuronidowego metabolitu pozostaje nieznana, obecnie trudno jest stwierdziæ, czy tego rodzaju zmiana dawki podawanego pacjentom leku jest rzeczywiœcie uzasadniona. Aby mo na by³o udzieliæ jednoznacznej odpowiedzi, konieczne bêdzie zsyntezowanie odpowiedniej iloœci materia³u, umo liwiaj¹cej przeprowadzenie stosownych badañ. Biotransformacje leków prowadz¹ na ogó³ do powstawania metabolitów o zmniejszonej aktywnoœci farmakologicznej lub pozbawionych takiej aktywnoœci. Istniej¹ jednak wyj¹tki od tej regu³y. Morfino-6-glukuronid jest metabolitem morfiny maj¹cym dzia³anie przeciwbólowe, w przeciwieñstwie do 3-glukuronidu morfiny 7. Niedawno wydzielono i scharakteryzowano glukuronidowy produkt sprzêgania MPA, a nastêpnie stwierdzono, i posiada on aktywnoœæ farmakologiczn¹ 8, 9. Jego przeciwieñstwem jest natomiast g³ówny metabolit MPA, fenolowy glukuronid, nie posiadaj¹cy aktywnoœci farmakologicznej. Istniej¹ pewne interesuj¹ce i dostarczaj¹ce wielu informacji zbie noœci pomiêdzy identyfikacj¹ acyloglukuronidu MPA oraz odkryciem oksymetyloglukuronidowego metabolitu fosfofenytoiny, opisanym przez Annesley i wsp. 3. MPA podaje siê pacjentom w postaci proleku MMF, morfolinoetylowego estru MPA. MMF jest szybko hydrolizowany przez esterazy tkanek i osocza krwi do postaci czynnej leku MPA i na ogó³ nie mo - na stwierdziæ jego obecnoœci w osoczu krwi po podaniu leku drog¹ doustn¹. Analogicznie do fosfenytoiny, MMF wykazuje siln¹ reaktywnoœæ krzy ow¹ w teœcie immunochemicznym umo liwiaj¹cym oznaczenie stê enia aktywnej formy leku MPA, a jego obecnoœæ mo na stwierdziæ w osoczu krwi podczas oraz bezpoœrednio po zakoñczeniu infuzji do ylnej preparatu MMF. Podobnie, jak mia³o to miejsce w trakcie badañ przeprowadzonych przez Annesley i wspó³pracowników 3, 4, 6, pierwsza identyfikacja obecnoœci nowego metabolitu by³a wynikiem obserwacji przesuniêcia wartoœci wyników oznaczeñ miêdzy metod¹ wykorzystuj¹c¹ test immunochemiczny oraz procedur¹ HPLC, swoist¹ dla macierzystej postaci leku 7. Jednak e, w przeciwieñstwie do nowego metabolitu fenytoiny, acyloglukuronid MPA jest metabolitem aktywnej postaci leku. W przeprowadzonym nastêpnie badaniu stwierdzono, i metody immunochemiczne oraz HPLC dawa³y porównywalne wyniki w odniesieniu do oceny ryzyka ostrego odrzucenia przeszczepów u pacjentów pediatrycznych 10. W przypadku metody immunochemicznej zastosowano jednak silniejsze kryteria odcinaj¹ce wartoœci dla stê eñ MPA przed podaniem kolejnej dawki oraz dla pola pod krzyw¹ zale noœci stê enia od czasu. W tym przypadku, przesuniêcie wartoœci wyników spowodowane siln¹ sk³onnoœci¹ acyloglukuronidu do ulegania reakcji krzy owej podczas testu immunochemicznego najprawdopodobniej nie wp³ywa³o na zdolnoœæ predykcyjn¹ testu. Postulowano, i procedury umo liwiaj¹ce oznaczanie leku macierzystego oraz jego metabolitów proporcjonalnie do ich aktywnoœci biologicznej powinny byæ lepsze od testów immunochemicznych, w przypadku których odpowiedÿ nie odzwierciedla aktywnoœci biologicznej. Miller i wsp. 11 porównali wyniki uzyskane dla czterech dostêpnych na rynku testów immunochemicznych s³u ¹cych do oznaczania digoksyny z aktywnoœci¹ biologiczn¹ digoksyny oraz jej metabolitów, okreœlon¹ przy pomocy testu wykorzystuj¹cego DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE receptory ludzkiego miêœnia sercowego. Digoksyna ulega procesom metabolicznym, w wyniku których powstaj¹ ró ne, deglikanowane, zredukowane i polarne metabolity, posiadaj¹ce szerokie spektrum aktywnoœci biologicznej. Tylko jeden z testów poddanych badaniu okaza³ siê dawaæ wyniki wykazuj¹ce dobr¹ korelacjê z odpowiedzi¹ uzyskan¹ w teœcie wykorzystuj¹cym receptory. Przedstawione badania podkreœlaj¹ znaczenie œledzenia i analizowania nieoczekiwanych rozbie noœci pomiêdzy ró nymi metodami analitycznymi. Zgodnie z powy sz¹ dyskusj¹, dodatkowa reaktywnoœæ krzy owa metabolitów leku w testach immunochemicznych mo e prowadziæ do uzyskiwania zafa³szowanych, zbyt wysokich wyników oznaczeñ stê- eñ leków lub w niektórych przypadkach mog¹ one znacznie lepiej odzwierciedlaæ ca³kowit¹ aktywnoœæ farmakologiczn¹. Badania przeprowadzone przez Annesley i wsp. 3 powinny zaalarmowaæ i poinformowaæ pracowników maj¹cych do czynienia z tego typu oznaczeniami, e istniej¹ alternatywne szlaki metaboliczne, w których uczestnicz¹ proleki, mog¹ce mieæ potencjalne konsekwencje analityczne i farmakodynamiczne. Michael Oellerich* Victor V. Armstrong Department of Clinical Chemistry Georg-August University Robert-Koch-Strasse 40 D Göttingen *Autor bêd¹cy osob¹ do korespondencji. Faks ; Piśmiennictwo: 1. DeToledo J. C., Ramsay R. E., Fosphenytoin and phenytoin in patients with status epilepticus: improved tolerability versus increased costs. Drug. Saf. 2000; 22: Oellerich M., Shipkova M., Schutz E., Wieland E., Weber L., Tonshoff B., Armstrong V. W.. Pharmacokinetic and metabolic investigations of mycophenolic acid in pediatric patients after renal transplantation: Implications for therapeutic drug monitoring, German Study Group on Mycophenolate Mofetil Therapy in Pediatric Renal Transplant Recipients. Ther. Drug. Monit. 2000; 22: Annesley T. M., Kurzyniec S., Nordblom G. D., Buchanan N., Pool W., Reily M. et al., Glucuronidation of prodrug reactive site: Isolation and characterisation of oxymethylglucuronide metabolite of fosphenytoin. Clin. Chem. 2001; 47: Kugler A. R., Annesley T. M., Nordblom G. D., Koup J. R., Olson G. C., Cross-reactivity of fosphenytoin in two human plasma phenytoin immunoassays, Clin. Chem. 1998; 44: Rainey P. M., Rogers K. E., Roberts W. L. Metabolite and matrix interference in phenytoin immunoassays. Clin. Chem. 1996; 42: Roberts W. L., De B. K., Coleman J. P., Annesley T. M. Falsely increased immunoassay measurements of total and unbound phenytoin in critically ill uremic patients receiving fosphenytoin. Clin. Chem. 1999; 45: Buetler T. M., Wilder-Smith O. H., Wilder-Smith C. H., Aebi S., Cerny T., Brenneisen R., Analgesic action of i. v. morphine-6-glucuronide in healthy volunteers. Br. J. Anaesth. 2000; 84: Shipkova M., Armstrong V. W., Wieland E., Niedmann P. D., Schutz E., Brenner- -Weiss G., et al. Identification of glucose and carboxyl-linked glucuronide conjugates of mycophenolic acid in plasma of transplant recipients treated with mycophenolate mofetil. Br. J. Pharmacol. 1999; 126: Schutz E., Shipkova M., Armstrong V. W., Wieland E., Oellerich M. Identification of a pharmacologially active metabolite of mycophenolic acid in plasma of transplant recipients treated with mycophenolate mofetil. Clin. Chem. 1999; 45: Armstrong V. W., Shipkova M., Schulz E., Weber L., Tönshoff B., Oellerich M. Monitoring of mycophenolic acid in pediatric transplant recipients. Transplant. Proc. 2001: 33, in press. 11. Miller J. J., Straub R. W., Valdes R., Digoxin immunoassay with cross-reactivity of digoxin metabolites proportional to their biological activity. Clin. Chem. 1994; 40: Nr 2 (19), lato 2010 Cała prawda w jednej kropli 7

8 DIAGNOSTYKA POD LUPĄ Glukuronidacja centrum aktywnego proleku: Izolacja i charakterystyka oksymetyloglukuronidu powstającego z fosfenytoiny znaczenie w chemii klinicznej Opis badania podjętego w celu określenia struktury nowego, immunoreaktywnego metabolitu fosfenytoiny, odnośnie którego stawiano dawniej hipotezy, iż jest on obecny jako prolek w surowicy krwi pacjentów otrzymujących fosfenytoinę. Clinical Chemistry 47:5; (2001) Thomas M. Annesley*, Stephen Kurzyniec**, Gerald D. Nordblom**, Nathan Buchanan**, William Pool**, Michael Reily**, Rasmy Talaat** i William L. Roberts*** Metody: Metabolit izolowano z surowicy krwi pacjentów z mocznic¹ przy u yciu ekstrakcji do fazy sta³ej oraz HPLC. Analizê strukturaln¹ przeprowadzono przy u yciu metod HPLC i tandemowej spektrometrii masowej, magnetycznego rezonansu j¹drowego (NMR), wymiany deuterowej oraz derywatyzacji chemicznej. Immunoreaktywnoœæ okreœlano przy u yciu metody immunofluorescencyjno-polaryzacyjnej. Wyniki: Metabolit wykaza³ w widmie masowym obecnoœæ jonu macierzystego o wartoœci m/z=457 w trybie jonów ujemnych ulegaj¹cego fragmentacji, daj¹c pik przy wartoœci m/z=251, charakterystyczny dla fenytoiny oraz inne fragmenty fenytoiny. W widmie obecne by³y równie fragmenty zwi¹zane z kwasem glukuronowym. Pik chromatograficzny odpowiadaj¹cy temu metabolitowi wykazywa³ immunoreaktywnoœæ wystarczaj¹c¹ do powodowania fa³szywie podwy szonych wyników immunochemicznych oznaczeñ fenytoiny. Obserwowana w badaniu immunoreaktywnoœæ by³a ponadto proporcjonalna do wzglêdnego stê enia metabolitu w zebranych frakcjach. Analiza przu u yciu NMR wykaza³a obecnoœæ grup fenylowych z przesuniêciami chemicznymi identycznymi z przesuniêciami w fenytoinie, jak równie obecnoœæ w cz¹steczce mostka metylenowego, zgodnego z takim samym mostkiem metylenowym w cz¹steczce estru fosforanowego fenytoiny. Analiza porównawcza próbek surowicy pobranych od pacjentów z upoœledzon¹ czynnoœci¹ nerek otrzymuj¹cych fenytoinê lub fosfenytoinê z wykorzystaniem wielu reakcji monitoruj¹cych kwantyfikacjê wykaza³a, e obecnoœæ tego metabolitu jest zwi¹zana z przyjmowaniem fosfenytoiny. Wnioski: Unikalny metabolit, oksymetyloglukuronid powstaj¹cy z fosfenytoiny wyizolowano z surowicy krwi otrzymuj¹cych ten prolek pacjentów z mocznic¹ American Association for Clinical Chemistry G³ównym problemem zwi¹zanym ze stosowaniem wielu klas leków jest bezpieczne i efektywne dostarczenie œrodka do ¹danego miejsca jego dzia³ania. W niektórych przypadkach aktywne formy leków s³abo wch³aniaj¹ siê po przyjêciu drog¹ doustn¹, co powoduje, i maj¹ one zmienn¹ dostêpnoœæ biologiczn¹. W innych przypadkach, aktywne formy leków s¹ nierozpuszczalne w œrodowiskach wodnych, a tym samym nie mog¹ byæ one stosowane jako efektywnie dzia³aj¹ce œrodki, podawane do ylnie lub domiêœniowo w stanach pilnych. Niektóre leki mog¹ byæ szybko metabolizowane i tym samym nie pozostaj¹ w uk³adzie kr¹ enia na tyle d³ugo, aby gromadziæ siê w ¹danym miejscu dzia³ania. Koncepcja tworzenia proleków powsta- ³a jako rozwi¹zanie wymienionych powy ej problemów. Prolek jest strukturalnym analogiem lub pochodn¹ ¹danej aktywnej formy leku, nadaj¹cym temu zwi¹zkowi w³aœciwoœci u³atwiaj¹ce uwalnianie, poprawiaj¹ce farmakokinetykê leku lub jego dzia³anie. Przyk³ady zwi¹zków wprowadzonych w ostatnim czasie na rynek obejmuj¹ formy prolekowe antagonistów czynników aktywuj¹cych p³ytki krwi 1, przeciwwirusowe leki analogi nukleozydów 2, œrodki cytoprotekcyjne 3, pochodne przeciwnowotworowe 4 6, leki neuroprotekcyjne 7 oraz leki przeciw wirusowi grypy 8. Jedn¹ z metod zwiêkszania rozpuszczalnoœci w wodzie leków zawieraj¹cych w cz¹steczkach grupy hydroksylowe, lub leków, w cz¹steczkach których mo liwe jest przy³¹czenie grupy hydroksylowej do mostka chemicznego, jest przy³¹czenie do cz¹steczki reszty fosforanowej 6, 9, 10. Fosfenytoina (rys. 1) jest estrem fosforanowym i prolekiem fenytoiny, zapewniaj¹cym bardziej efektywne dzia³anie leku oraz wiêksze bezpieczeñstwo w przypadku podawania leku drog¹ do yln¹ lub domiêœniow¹ 11. W przypadku uk³adowego podania leku, reszta fosforanowa cz¹steczki fosfenytoiny zostaje szybko odszczepiona 12, co prowadzi do utworzenia nietrwa³ego produktu poœredniego, który rozpada siê z utworzeniem cz¹steczki formaldehydu oraz aktywnej formy leku fenytoiny. Zachodz¹ce nastêpnie procesy meta- 8 Cała prawda w jednej kropli Biuletyn Informacyjny PZ CORMAY

9 boliczne oraz klirens nerkowy powinny przebiegaæ zgodnie ze szlakami hydroksylowania i sprzêgania, znanymi dla fenytoiny. W opublikowanym niedawno doniesieniu 13 przedstawiono dane, bêd¹ce poparciem hipotezy o istnieniu wyj¹tkowego metabolitu fosfenytoiny, wykrytego u pacjentów z upoœledzon¹ funkcj¹ nerek, przyjmuj¹cych fosfenytoinê. Ten postulowany metabolit wykazywa³ znacz¹c¹ reaktywnoœæ krzy ow¹ w licznych, dostêpnych na rynku testach immunochemicznych s³u ¹cych do oznaczania fenytoiny, wiod¹c do fa³szywie zwiêkszonych wyników oznaczeñ. W niniejszym badaniu potwierdziliœmy istnienie nowego metabolitu fosfenytoiny. Uda³o nam siê wstêpnie zidentyfikowaæ przy u yciu gradientowej HPLC w odwróconych fazach i tandemowej spektrometrii masowej (HPLC- -MS-MS) **** zwi¹zek wykazuj¹cy w widmie masowym jon fenytoiny o wartoœci m/z=251 oraz jon cz¹steczkowy o wartoœci m/z=457. Metabolit ten nastêpnie izolowano i scharakteryzowano przy pomocy derywatyzacji chemicznej, HPLC, MS-MS, dok³adnej analizy masy cz¹steczkowej, wymiany izotopowej oraz spektroskopii magnetycznego rezonansu j¹drowego (NMR). Metabolit ten jest zwi¹zkiem immunoreaktywnym w najpowszechniej stosowanym teœcie immunochemicznym do monitorowania stê enia fenytoiny, zaœ jego strukturê zidentyfikowano jako N-3 -oksymetyloglukuronid fenytoiny. Zgodnie ze stanem naszej wiedzy, badania te przedstawiaj¹ równie pierwszy przypadek reakcji bezpoœredniej glukuronidacji centrum reaktywnego cz¹steczki proleku. MATERIA Y I METODY PRÓBKI SUROWICY Próbki surowicy wykorzystane do izolacji i scharakteryzowania metabolitów fosfenytoiny, pochodz¹ce od pacjentów z mocznic¹ przyjmuj¹cych fosfenytoinê, by³y tymi samymi próbkami, co próbki stosowane w badaniu zatwierdzonym przez Institutional Review Board 13. Analizy prowadzone metod¹ HPLC 14 potwierdzi³y, i próbki te nie zawiera³y fosfenytoiny, która mog³aby przyczyniaæ siê do reaktywnoœci krzy owej przypisywanej nowemu metabolitowi fosfenytoiny 15. Surowicê pacjentów z mocznic¹ przyjmuj¹cych fosfenytoinê uzyskano z próbek krwi wykorzystywanych w innym, zatwierdzonym badaniu 16. Rys. 1. Struktura fosfenytoiny LEKI I ODCZYNNIKI Fenytoinê, 5-(p-hydroksyfenylo)-5-fenylohydantoinê (HPPH) oraz N-3 -hydroksymetylofenytoinê otrzymano z firmy Pfizer Pharmaceutical. Fenytoino-N-glukuronid oraz HPPH-glukuronid zsyntezowano zgodnie z opisem zamieszczonym we wczeœniejszej publikacji 17. Odczynniki fenytoina TDx oraz wolna fenytoina zakupiono w firmie Abbott Laboratories i stosowano je zgodnie z zaleceniami producenta. Odczynnik metyluj¹cy BF3-metanol zakupiono w firmie Pierce Chemical. Acetonitryl zakupiono w firmie Mallinckbrodt. Rozpuszczalniki deuterowane nabyto od Cambridge Isotope Laboratories Inc. Kolumny ekstrakcyjne 1 ml Oasis HLB zakupiono w firmie Waters Corporation. OCZYSZCZANIE METABOLITU Z SUROWICY Dwie porcje pulowanej surowicy pacjentów z mocznic¹ otrzymuj¹cych fosfenytoinê 14, o objêtoœci 1 ml umieszczono w oddzielnych probówkach z polipropylenu. Do ka dej z probówek dodano acetonitryl (4 ml), ca³oœæ intensywnie wstrz¹saj¹c przez 60 sekund. Probówki odwirowano i acetonitrylowe nads¹cze uzyskane w obydwu probówkach po³¹czono, a rozpuszczalnik odparowano, przenosz¹c nads¹cz niewielkimi porcjami w atmosferze azotu do probówki polipropylenowej o objêtoœci 1,5 ml, przeznaczonej do mikroodwirowywania. Zawartoœæ probówki do mikroodwirowywania rozpuszczono w 100 μl metanolu, ca³oœæ wytrz¹sano, po czym dodano 1 ml wody i ponownie wytrz¹sano. Uzyskan¹ ciecz przeniesiono na kolumnê ekstrakcyjn¹ Oasis 30 mg, któr¹ uprzednio aktywowano przy pomocy 100 μl metanolu i przemyto wod¹. Kolumnê przemywano 300 μl mieszaniny woda-acetonitryl (95:5 czêœci objêtoœciowych). Metabolity fenytoiny eluowano z kolumny czterema porcjami mieszaniny woda- -acetonitryl (80:20 czêœci objêtoœciowych). Poszczególne eluaty poddawano analizie jakoœciowej w kierunku obecnoœci metabolitu o wartoœci stosunku masy do ³adunku m/z=457 przy pomocy autosamplera Perkin- -Elmer Series 200 oraz pompy, pod³¹czonych do tandemowego spektrometru masowego Micromass Quattro Ultima. Frakcje zawieraj¹ce metabolit po³¹czono i odparowano rozpuszczalniki w atmosferze azotu. Zebrane frakcje, poddane ekstrakcji do fazy sta³ej, zawieraj¹ce metabolit, rozpuszczono w mieszaninie metanol-woda (10:90 czêœci objêtoœciowych), po czym izolowano chromatograficznie zwi¹zek o wartoœci m/z=457, stosuj¹c kolumnê 2,1 x 150 mm Zorbax RX-C18 z faz¹ ruchom¹ acetonitryl 1 ml/l roztwór kwasu L-mlekowego w wodzie (22:78 czêœci objêtoœciowych), przy szybkoœci przep³ywu fazy ruchomej równej 0,3 ml/min. Frakcje (1 min; 0,3 ml) zbierano do mikrowirówkowych probówek z polipropylenu o pojemnoœci 1,5 ml i poddawano analizie metod¹ MS- DIAGNOSTYKA POD LUPĄ -MS na obecnoœæ fenytoiny, HPPH, HPPH- -glukuronidu, fenytoino-n-glukuronidu oraz metabolitu fosfenytoiny. Fenytoino-N-glukuronid oraz HPPH-glukuronid analizowano w trybie jonów dodatnich z racji lepszej odpowiedzi analitycznej, zaœ pozosta³e zwi¹zki analizowano w trybie jonów ujemnych, z tego samego powodu. Frakcje zawieraj¹ce metabolit fosfenytoiny zebrano, odparowano i rozpuszczono w niewielkiej iloœci mieszaniny metanol- -woda (10:90 czêœci objêtoœciowych). Dalsze oczyszczanie prowadzono przy u yciu kolumny 2,0 x 100 mm Betamax Acid, stosuj¹c fazê ruchom¹ acetonitryl 1 ml/l roztwór kwasu L-mlekowego w wodzie z dodatkiem wodnego rozwtoru 10 mmol/l octanu amonu (85:15 czêœci objêtoœciowych), dla szybkoœci przep³ywu fazy równej 0,3 ml/min. Podobnie jak opisywano to wczeœniej, zbierano frakcje przez 1 minutê ka da, po³¹czono je i poddano analizie metod¹ MS-MS. Frakcje zawieraj¹ce metabolit po³¹czono i odparowano. W celu usuniêcia resztek octanu amonu przeprowadzono ostateczn¹ ekstrakcjê do fazy sta³ej, podobn¹ do opisanej powy ej w tekœcie. REAKTYWNOŒÆ W TESTACH IMMUNOCHEMICZNYCH Podczas rozdzia³u chromatograficznego i oczyszczania metabolitu fosfenytoiny o wartoœci m/z=457, zbierane przez 1 minutê frakcje poddano analizie przy u yciu immunofluorescencyjno-polaryzacyjnej metody (FPIA, Tdx) oznaczania wolnej fenytoiny. Porcje ka dego z eluatów o objêtoœci 150 μl umieszczono w polipropyenowej probówce do mikroodwirowywania i odparowywano w atmosferze azotu w celu usuniêcia fazy ruchomej zawieraj¹cej acetonitryl. Po odparowaniu fazy ruchomej, do probówek zawieraj¹ce such¹ pozosta³oœæ dodawano 150 μl wodnego roztworu NaCl o stê eniu 9 g/l, wytrz¹sano i analizowano przy u yciu aparatu TDx. DOK ADNA ANALIZA MASOWA Dok³adn¹ analizê masow¹ przeprowadzono przy u yciu spektrometru masowego czasu przelotu Mariner (PE Biosystems). Przyrz¹d wyregulowano i wykalibrowano na HPPH-glukuronid oraz fenytoino-n-glukuronid. Próbki nastrzykiwano bezpoœrednio, przy pomocy strzykawek. Do okreœlenia sk³adu cz¹steczek u yto oprogramowania Masslynx, wersja 3.3. ANALIZA NMR Dane NMR uzyskano przy u yciu spektrometru Varian Inova 600 HPLC-NMR oraz programu VNMR 6.1B, spektrometr ten by³ wyposa ony w komorê przep³ywow¹ 1 H-[ 15 N, 13 C] o aktywnej objêtoœci 60 μl, po- ³¹czon¹ szeregowo z pojedynczym, kwadrupolowym spektrometrem masowym Waters ZMD. Aby z³agodziæ wp³yw zanieczyszczeñ egzogennych, metabolit o wartoœci m/z=457 wydzielono metod¹ HPLC w celu Nr 2 (19), lato 2010 Cała prawda w jednej kropli 9

Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape

Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI Nasz cel 3 proc. światowego rynku Kilka faktów o Orphée Notowania 4 5 CORMAY CORMAY & Orphée Orphée DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE emoglobina A1c w rozpoznawaniu i monitorowaniu cukrzycy

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Hurtownia Aptekarzy GALENICA-PANAX SpÛ ka z o.o. ul. Rabowicka 1 62-020 SwarzÍdz tel. dzia handlowy 0-61

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE WYWIAD PRZYPADKI KLINICZNE. Nowy model Interlab Easy G26 niezastąpiony w Twoim laboratorium

SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE WYWIAD PRZYPADKI KLINICZNE. Nowy model Interlab Easy G26 niezastąpiony w Twoim laboratorium SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI Nowy model Interlab Easy G26 niezastąpiony w Twoim laboratorium 4 Ponad 2800 wystawców z 61 krajów, prezentujących tysiące najnowszych produktów i technologii, czyli Arab Health

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO Publikacja dotowana przez KBN RADA REDAKCYJNA RYSZARD ADAMIAK, JERZY B A EJOWSKI, JÓZEF CEYNOWA, JACEK GAWROÑSKI, JACEK KIJEÑSKI, TADEUSZ M. KRYGOWSKI, JACEK

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego PRACE PRZEGL DOWE Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego W³odzimierz Grajek, Anna Olejnik, Katarzyna Staniaszek Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7

4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7 4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7 W kwartalniku DROGI i MOSTY drukowane s¹ prace naukowe, naukowo techniczne i studialne z dziedziny in ynierii l¹dowej, obejmuj¹ce zagadnienia z zakresu projektowania,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY W POLSCE FIRMOWY SYSTEM SPRZEDA Y BEZPOŒREDNIEJ LEKÓW

PIERWSZY W POLSCE FIRMOWY SYSTEM SPRZEDA Y BEZPOŒREDNIEJ LEKÓW www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl ISSN 1233-2755 Vol. XVI Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (186-187) Czerwiec-Lipiec 2009 AMBASADOR FARMACJI Wydawnictwo Farmapress ICV 6,93 Czasopismo Aptekarskie ICV 3,72 Kontynuator

Bardziej szczegółowo

Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej

Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej , 97-104 97 Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej II Ogólnopolska Konferencja, Poznañ 13-14 IX 1996 W dniach 13-14 wrzeœnia 1996 roku odby³a siê w Poznaniu, w Katedrze Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

Cystatyna C w diagnostyce przewlek³ej choroby nerek

Cystatyna C w diagnostyce przewlek³ej choroby nerek w diagnostyce przewlek³ej choroby nerek Przewlek³a choroba nerek stanowi narastaj¹cy problem kliniczny w zwi¹zku z wyd³u eniem œredniej d³ugoœci ycia, jak i wystêpowaniem towarzysz¹cych przewlek³ych chorób

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 12 (204) Grudzieñ 2010 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 43 VI DNI HIGIENY W dniach 23-25 wrzeœnia goœci³o w Krynicy Zdroju ponad 250 specjalistów w zakresie zaka eñ (epidemiologów, farmaceutów, lekarzy i pielêgniarek epidemiologicznych)

Bardziej szczegółowo

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda SPIS TREŒCI Wstêp 11 I Pieni¹dz krajowy i pieni¹dz miêdzynarodowy (Gra yna Krasowska-Walczak) 13 1 Istota i funkcje pieni¹dza Organizacja obiegu pieniê nego 13 11 Ewolucja i znaczenie pieni¹dza Teorie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CZYNNIKÓW WIRULENCJI HELICOBACTER PYLORI

ANALIZA CZYNNIKÓW WIRULENCJI HELICOBACTER PYLORI POST. MIKROBIOL., 2003, 42, 2, 115 137 http://www.pm.microbiology.pl ANALIZA CZYNNIKÓW WIRULENCJI HELICOBACTER PYLORI W ŒWIETLE GENOMIKI Renata Godlewska, El bieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka 1. Wstêp.

Bardziej szczegółowo

Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy

Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy PRACE ORYGINALNE Marta FICHNA 1, Maria GRYCZYÑSKA 1 Anna SOWIÑSKA 3 Jerzy SOWIÑSKI 1 Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy Metabolic

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

spotkanie z promieniotwórczości¹

spotkanie z promieniotwórczości¹ spotkanie z promieniotwórczości¹ Ludwik Dobrzyñski Ewa Droste Robert Wo³kiewicz ukasz Adamowski Wojciech Trojanowski listopad 2010 Spotkanie z promieniotwórczości¹ wydanie drugie poprawione i rozszerzone.

Bardziej szczegółowo

Od chaosu do wspó³pracy

Od chaosu do wspó³pracy Raport powsta³ dziêki wspó³pracy The Henley Centre HeadlightVision i Yankelovich Od chaosu do wspó³pracy Innowacje technologiczne zapowiadaj¹ now¹ erê w podró owaniu Spis treœci Przedmowa 3 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo