Termomodernizacja. Ustawa z o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Termomodernizacja. Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238)"

Transkrypt

1 Termomodernizacja Ustawa z o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238)

2 Termomodernizacja Rodzaje budynków, których dotyczy ustawa: Budynki mieszkalne (o dowolnym rodzaju własności), Budynki zbiorowego zamieszkania (domy opieki, hotele robotnicze, internaty, domy dziecka, itp. bez hoteli, pensjonatów, domów wczasowych), Budynki samorządowe do zadań publicznych (szkoły, szpitale, związane z wodociągami, komunikacja miejską, itp.)

3 Termomodernizacja Wymagane oszczędności: Modernizacja jedynie systemu grzewczego 10% Budynki, w których po 1984r. przeprowadzono termomodernizację systemu grzewczego Kompleksowa termomodernizacja 15% 25% Modernizacja lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej Likwidacja lokalnego źródła i wykonanie przyłącza do scentralozowanego źródła ciepła Zamiana konwencjonalnego źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji 25% 20% kosztów Bez ograniczenia

4 Zakres termomodernizacji Poprawa izolacyjności przegród zewnętrznych ocieplenie ścian, stropodachów, wymiana stolarki okiennej, Poprawa systemu wentylacji nawiewniki okienne, nasady kominowe, zmiana systemu wentylacji, Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej indywidualne wodomierze, kolektory słoneczne,

5 Zakres termomodernizacji Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania minimalny zakres to regulacja instalacji c.o., czyli dostosowanie instalacji do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło. zabudowa zaworów regulacyjnych (przygrzejnikowych, podpionowych), hermetyzacja (indywidualne odpowietrzniki, zabudowa naczynia wzbiorczego), zmiana źródła ciepła, wymiana węzła, wprowadzenie systemu indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania (podzielniki kosztów ciepła)

6 Audyt energetyczny Dokument określający rzeczowo-finansowy zakres usprawnień termomodernizacyjnych (Rozporządzenie Ministra Infrastrultury z r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego ) inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku, ocena stanu technicznego budynku, wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych, określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, opis wariantu optymalnego

7 Współczynniki korekcyjne Isk = Irzecz K L Kq Isk ilość działek skorygowana Irzecz ilość działek rzeczywista K L Współczynnik wyrównawczy położenia lokalu w bryle budynku (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012, poz j.t.) Kq Współczynnik oceny grzejnika (norma PN- EN 834). Współczynnik mocy grzewczej.

8 Współczynniki korekcyjne K L : Współczynnik wyrównawczy położenia lokalu w bryle budynku wylicza się porównując jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło (strumień cieplny) w mieszkaniu najcieplejszym, do mieszkania wyliczanego. Fi = Qi / Ai - strumień cieplny w danym mieszkaniu, gdzie Qi zapotrzebowanie na ciepło w i-tym mieszkaniu, liczone wg PN-EN ISO Ai powierzchnia użytkowa i-tego mieszkania i = 1 n (n ilość mieszkań) K Li = Fmin / Fi - współczynnik korygujący położenie lokalu w bryle budynku i-tego mieszkania

9 Współczynniki korekcyjne Kq : Współczynnik mocy wskazuje jaki wpływ na wskazanie podzielnika ma zmniejszenie temperatury średniej grzejnika (najlepiej temp. miejsca przymocowania podzielnika), spowodowane zwiększeniem powierzchni grzejnika ponad wartość obliczeniową. Przy grzejnikach niedowymiarowanych definicja jest odpowiednia. Irzecz Dtśr = f(dp); przy parametrach 90/70/20 Dtśr zmniejszenie temperatury średniej grzejnika (DP) zwiększenie mocy obliczeniowej grzejnika Kq = 1 + (Pgrz Pobl.) / 3000 Pobl. moc grzejnika obliczeniowa (obliczeniowe obciążenie cieplne wynikające z potrzeb energetycznych rozpatrywanego pomieszczenia) Pgrz moc grzejnika rzeczywistego, np. przewymiarowanego przy parametrach 90/70/20 (zgodnie z normą PN-EN 834) 3000 moc grzejnika wzorcowego (odpowiednio duża) Uwaga. Wzór na Kq proponuję stosować do momentu ustalenia funkcji Dtśr = f(dp);

10 Współczynniki korekcyjne (K L ) Wskazania do wykorzystywania zapotrzebowania na ciepło (wg PN EN ISO miesięcznie) są następujące: 1 pełna zgodność z zapisami normowymi (Prawo Energetyczne, Ustawa o efektywności energetycznej, WT2008), 2 brak konieczności korygowania restrykcyjnych założeń normowych, jak w przypadku zastosowania wyliczeń projektowego obciążenia cieplnego w oparciu o aktualną normę PN-EN 12831:2006, 3 logika zastosowań (występują przepływy ciepła - a nie mocy, uwzględnia sięśrednie temperatury zewnętrzne - a nie strefową temperaturę obliczeniową),

11 Współczynniki korekcyjne (OZC) Obliczenia zapotrzebowania ciepła (OZC) mogą być wykonane na trzech poziomach dokładności: 1 na poziomie całego budynku wykorzystywane do obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną, sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej całego budynku, analiz energetycznych całego osiedla domów, itp. 2 na poziomie mieszkania (grupy pomieszczeń) wykorzystywane do wyliczeń m.in. współczynników korygujących położenie lokalu w bryle budynku, sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej poszczególnych mieszkań, 3 na poziomie pomieszczenia wykorzystywane do wszystkich zagadnień wymienionych powyżej, a dodatkowo dostarcza dane do wyliczeń wielkości grzejników, przepływów (nastaw zaworów regulacyjnych) i wielu innych danych pomocnych do analizy funkcjonowania instalacji grzewczej w budynku.

12 Współczynniki korekcyjne (OZC) Do wyliczenia zapotrzebowania ciepła na poszczególne lokale niezbędna jest: dokumentacja budowlana (architektura powierzchnie lokali, wymiary przegród budowlanych, budowa przegród, rozmieszczenie pomieszczeń), zakres i metodyka wykonanych robót termomodernizacyjnych od czasu wykonania dokumentacji, usytuowanie i organizacja budynku (określenie stron geograficznych, numeracja mieszkań)

13 Współczynniki korekcyjne Posługiwanie się wielkościami tabelarycznymi COBRTI INSTAL możliwe jest jedynie w przypadku braku jakiejkolwiek dokumentacji technicznej. Sposób wyliczenia (bądź przyjęcia) współczynników korygujących powinien być opisany w regulaminie rozliczeń kosztów ogrzewania, zatwierdzonym przez zarząd (wspólnoty, bądź spółdzielni). Odpowiedni zapis w regulaminie jest prawną podstawą zastosowania określonego rodzaju współczynników korygujących. Warunki obliczeniowe są w przybliżeniu skorelowane ze standardowymi potrzebami ludzi komfort cieplny (temp. ok. 20 o C, wilgotność względna 40-60%, prędkość powietrza 0,2 zima, 0,4 m/s lato).

14 Dobór mocy grzejnika t z =90 o C t p =70 o C t w =20 o C P=1020 W 8 el. T1 90/70/20 P = f (A, t z /t p ) A powierzchnia grzejnika t z temp. zasilania t p temp. powrotu t z =70 o C t p =50 o C P=1023 W 14 el. T1 70/50/20

15 Dobór mocy grzejnika t z =90 o C t p =70 o C t w =20 o C T1-10 P=1258 W 90/70/20 P = f (A, t z /t p ) A powierzchnia grzejnika t z temp. zasilania t p temp. powrotu t z =75 o C t p =65 o C T1 13 el. P=1293 W 75/65/20 T1 10 el. P=1010 W 75/65/20

16

17

18 Indywidualne rozliczanie ciepła Budynek wielorodzinny: 1000 m 2, 20 mieszkań po 50 m 2 Roczny koszt ciepła na ogrzewanie: 4000 zł średnio 4 zł / m 2. 3 mieszkania nieopomiarowane 150% średniego kosztu 3 x 50 x 6 zł = 900 zł, pozostało do spłaty = 3100 zł, średni koszt dla mieszkań opomiarowanych 3100/(17x50) = 3,65 zł 5 mieszkań nieopomiarowanych 150% średniego kosztu 5 x 50 x 6 zł = 1500 zł, pozostało do spłaty = 2500 zł, średni koszt dla mieszkań opomiarowanych 2500/(15x50) = 3,35 zł 200% średniego kosztu 5 x 50 x 8 zł = 2000 zł, średni koszt dla mieszkań opomiarowanych 2000/(15x50) = 2,67 zł

19 Wnioski Audyt energetyczny zakłada, że instalacja wewnętrzna jest wyregulowana. Przy braku regulacji nie osiągnie się efektów obliczeniowych. Bezpośrednie zastosowanie współczynników grzejnikowych (zależnych od mocy grzejnika norma 834) jest błędem, zniekształcającym wyniki obliczeń. Moc grzejnika powinna być równa zapotrzebowaniu ciepła pomieszczenia. Wprowadzenie systemu indywidualnego rozliczania kosztów ciepła (przy pomocy podzielników kosztów ogrzewania) jest ostatnim elementem termomodernizacji budynku. Podzielnik kosztów ogrzewania jest najtańszą formą oszczędności kosztów ciepła.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH BUDYNEK C-2 KIELCE AL. IX WIEKÓW KIELC 3 Warszawa październik 2011 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38

Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE Audytor: mgr inż. Sebastian

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie Zamawiający: Data zakończenia pracy: Miasto Limanowa ul. Jana Pawła II 9 34-600

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 8 KM PSP w WARSZAWIE ul. Majdańska 38/40, Warszawa Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania Autorzy: Jadwiga Twardowska, Justyna Turek-Plewa, Maciej Kołowski 2011-01-17 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM Piotr Kukla Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku

Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku Jerzy Żurawski Obliczenia charakterystyki energetycznej odbywać się będą zazwyczaj przy wykorzystaniu programów komputerowych. Jednak ze względu na dużą

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje: Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459)

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459) brzmienie pierwotne (od 2009-03-19) Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459) Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A

Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A Audyt energetyczny budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego)

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego) Załącznik nr 3 do Programu Priorytetowego Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU: Obliczenie świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej budynku wg. według rozporządzenia Ministra Infrastruktury

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU: Obliczenie świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej budynku wg. według rozporządzenia Ministra Infrastruktury ArCADia-TERMO Złoty Medal BUDMA 2009 Laureat XX Edycji Konkursu Teraz Polska ArCADia-TERMO to program przeznaczony do sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej, świadectw charakterystyki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania nr 1 Załącznik nr 1.1 do SIWZ numer sprawy: WRO-WA.271.2/PN/2015 stanowiący załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania nr 1 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI INWESTYCYJNEJ NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

Definicja głębokiej termomodernizacji. Wersja robocza nr 2 z dnia 14 lipca 2013 r. Marek Zaborowski. Instytut Ekonomii Środowiska

Definicja głębokiej termomodernizacji. Wersja robocza nr 2 z dnia 14 lipca 2013 r. Marek Zaborowski. Instytut Ekonomii Środowiska Definicja głębokiej termomodernizacji Wersja robocza nr 2 z dnia 14 lipca 2013 r. Marek Zaborowski I. Wstęp Zakres definicji głębokiej termomodernizacji ma zasadnicze znaczenie dla określenia poziomu wsparcia

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt 10.10.2008 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie.

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej KORMORAN w Olsztynie. R E G U L A M I N rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Jakość energetyczna a wartość. Jerzy Żurawski

Jakość energetyczna a wartość. Jerzy Żurawski Jakość energetyczna a wartość rynkowa nieruchomości Jerzy Żurawski Plan wystąpienia 1. Pierwsze doświadczenia wpływu jakości energetycznej budynku na decyzje przy zakupie 2. Aktualne wymagania prawne 3.

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo