1. Strona tytułowa audytu efektywności ekologicznej budynku Rzeszów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Strona tytułowa audytu efektywności ekologicznej budynku. 35 310 Rzeszów"

Transkrypt

1 1. Strona tytułowa audytu efektywności ekologicznej budynku 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku budynek użyteczności publicznej 1.2 Właściciel lub zarządca Urząd Miasta Rzeszów 1.3 ul. Pelczara 3 (Nazwa lub imię i nazwisko, adres) ul. Rynek 1 kod Rzeszów Rzeszów woj. Podkarpackie 2. Imię i nazwisko, nr PESEL oraz adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis Dawid Lipko, PESEL: , Gliwice, ul. Arkońska 4/5,mgr inż. Ochrony Środowiska; uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej MI/ŚE/30/ Współautorzy audytu: imiona, nazwika, zakres prac, posiadane kwalifikacje Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu 1. Posiadane kwalifikacje (ew. uprawnienia) 4. Miejscowość Gliwice Data wykonania opracowania: lipiec 2013r. 5. Spis treści 1. Strona tytułowa 2. Informacje ogólne. 3. Ocena charakterystyki energetycznej przed modernizacją. 4. Ocena charakterystyki energetycznej po modernizacji. 5. Zapotrzebowanie na moc i energię. 6. Obliczenie efektu energetycznego projektu. 7. Obliczenia planowanego efektu ekologicznego projektu ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 8. Obliczenia efektywności ekonomicznej. 9. Uproszczona dokumentacja budowlana wraz ze zdjęciami obiektu. 10. Audyt oświetlenia. 11. Dokumentacja obliczeń energetycznych. 12. Wzór opisu technicznego. Agencja Doradztwa Energetycznego Dawid Lipko Ul. Tarnogórska 114E, Gliwice NIP: REGON: Tel

2 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Podstawa do sporządzania audytu efektywności ekologicznej Audyt efektywności ekologicznej sporządza się na podstawie wytycznych określonych w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii - Wytyczne w sprawie metodologii obliczania planowanego efektu energetycznego i ekologicznego projektu, obliczania efektywności ekonomicznej projektu oraz opisu technicznego projektu wraz z uproszczonym przedmiarem Osoby uprawnione do sporządzania audytu efektywności ekologicznej Osobami uprawnionymi do sporządzania audytu efektywności ekologicznej są osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Do audytu osoba sporządzająca audyt załącza potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków Sposób sporządzenia audytu efektywności ekologicznej Audyt efektywności ekologicznej dotyczy wszystkich obiektów objętych projektem (w tym wszystkich budynków użyteczności publicznej). Oceny charakterystyki energetycznej budynku przed i po modernizacji należy wypełnić dla każdego budynku oddzielnie. Audyt efektywności ekologicznej sporządza się formie pisemnej i elektronicznej. Audyt efektywności ekologicznej opracowuje się w języku polskim, stosując oznaczenia graficzne i literowe określone w: Wytycznych o których mowa w ust. 1, Polskich Normach dotyczących budownictwa oraz instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia w budynkach. Audyt efektywności ekologicznej w formie pisemnej oprawia się w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie. Audyt efektywności ekologicznej w formie elektronicznej powinno być tożsame z wersją pisemną i zapisane w wersji tylko do odczytu, uniemożliwiającej edycję. Audyt efektywności ekologicznej sporządza się na wzorach dokumentów zamieszczonych w niniejszym audycie. Do audytu należy dołączyć stosowne obliczenia należy podać informacje dotyczące nazwy i wersji programu oraz dołączyć do dokumentacji pliki wsadowe z danymi do obliczeń w oryginalnej wersji elektronicznej i formacie zgodnym z PDF (to samo dotyczy wydruków wyników obliczeń). W przypadku samodzielnego wykonania obliczeń, należy zamieścić pełną dokumentację przebiegu obliczeń w wersji zgodnej z PDF i elektronicznej.

3 AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ Załącznik obowiązkowy do Wniosku aplikacyjnego dla naboru otwartego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Warszawa, czerwiec 2013

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Bytom 2013r. AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO Szkoła Podstawowa nr 23 w Rzeszowie Adres budynku ulica: Pelczara 3 kod: Rzeszów powiat: Rzeszów gmina: Rzeszów województwo: podkarpackie Wykonawca audytu imię i nazwisko: Feliks Wcisło tytuł zawodowy: mgr inż. budownictwa nr opracowania: 012/2013

21 Audyt energetyczny oświetlenia: Rzeszów, ul. Pelczara 3 2 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO Spis treści: 1. Karta Audytu oświetlenia. 2. Charakterystyka przedsięwzięcia 3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana instalacji 5. Ocena opłacalności 6. Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 7. Podsumowanie

22 Audyt energetyczny oświetlenia: Rzeszów, ul. Pelczara 3 3 TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. DANE INDENTYFIKACYJNE BUDYNKU 1.1 Rodzaj budynku budynek użyteczności publicznej 1.2. Rok budowy Inwestor Urząd Miasta Rzeszów 1.4. Adres budynku (nazwa, nazwisko i imię, adres do korespondencji, PESEL) ul. Rynek 1 kod Rzeszów ul. kod tel fax. powiat Mariusz Dziewoński woj. Pelczara Rzeszów Rzeszów podkarpackie 2. Nazwa, nr REGON i adres podmiotu wykonującego audyt Firma Inżynierska Feliks Wcisło REGON: , NIP: Bytom, ul. Prusa 22/6A 3. Imię i nazwisko, nr PESEL oraz adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis Feliks Wcisło, PESEL: , Bytom, ul. Prusa 22/6A, mgr inż. budownictwa; członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych S.A. W Warszawie (ZAE; nr 769); kurs FPE i NAPE S.A. w W-wie nr 73/2004, (KAPE/193/2004). Audytor z listy Banku Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwa Budownictwa oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje; podpis Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu Miejscowość Bytom Data wykonania opracowania r. podpis

23 Audyt energetyczny oświetlenia: Rzeszów, ul. Pelczara Charakterystyka przedsięwzięcia 1.Dane ogólne 1. Konstrukcja/technologia budynku 2. Liczba kondygnacji 3. Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 4. Powierzchnia budynku netto [m 2 ] 5. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej [m 2 ] 6. Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] 7. Liczba osób użytkujących budynek 8. Charakterystyka oświetlenia 2. Charakterystyka energetyczna oświetlenie w budynku tradycyjna, murowana Oświetlenie świetlówkowe i żarowe 1. Obliczeniowa moc systemu oświetlenia [kw] 77,8 35,1 2. Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia [ kwh/rok] Ilość opraw Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 6) 1. Opłata za 1 kwh energii elektrycznej 0,55 0,55 4. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 1. Roczne zmniejszenie zużycia energii finalnej [%] 2. Roczne zmniejszenie zużycia energii finalnej [kwh/rok] 3. Roczne zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [kwh/rok] 4. Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 5. Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia [zł] 55%

24 Audyt energetyczny oświetlenia: Rzeszów, ul. Pelczara Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu 3.1. Dane ogólne 3.2. Dokumentacja projektowa: - Projekt architektoniczno-budowlany - Projekt instalacji co i cwu 3.3. Inne dokumenty Umowa z dostawcą energii elektrycznej Normy i rozporządzenia: Normy i rozporządzenia: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 ) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. Uz 27 sierpnia 2012 poz. 962) Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Dz.U.Nr.223,poz,1459. Dalej zwana Ustawą termomodernizacyjną. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. audytów termomodernizacyjnych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. świadectw energetycznych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690); ostatnia zmiana z dnia 6 listopada 2008r. Dalej zwane Warunkami Technicznymi Data wizji lokalnej r Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy) - W ramach audytu dokonanie oceny efektywności polegajacej na wymianie istniejących opraw oświetlenia wewnetrznego wraz ze źródłami oświetlenia na nowe (LED)

25 Audyt energetyczny oświetlenia: Rzeszów, ul. Pelczara Inwentaryzacja techniczno-budowlana instalacji 4.1 Zestawienie istniejacych opraw oświetleniowych Lp. Typ oprawy Ilość sztuk opraw oświetl. Moc jednostkow a źródła światła Ilość źródeł światła w oprawie Moc jednostkow a opraw oświetl. Moc całkowita wszystkich opraw - szt W szt W W h Czas pracy 1 Świetlówkowa Świetlówkowa Świetlówkowa rastrowa 4 Świetlówkowa rastrowa Żarowa (żarówki) Żarowa (żarówki) Świetlówkowa kompaktowa 8 Świetlówkowa kompaktowa 9 Świetlówkowa kompaktowa 10 Świetlówkowa kompaktowa RAZEM Zestawienie wymianianych opraw Lp. Rodzaj oświetlenia Ilość sztuk opraw oświetl. Moc jednostkow a źródła światła Ilość źródeł światła w oprawie Moc jednostkow a opraw oświetl. Moc całkowita wszystkich opraw Czas pracy Koszt jednostkow y wymiany opraw Koszt całkowity wymiany oświetlenia - szt W szt W W h zł/szt zł Pomieszczenia biurowe 1 Oprawa rastrowa Prace dodatkowe 0 3 Suma Razem pomieszczenia

26 Audyt energetyczny oświetlenia: Rzeszów, ul. Pelczara Ocena opłacalności 5.1 Modernizacja pomieszczeń biurowych Lp. Omówienie Jedn. Stan istniejący Modernizacja 1 Moc całkowita opraw oświetlenia podstawowego 1 W wbudowanego Współczynnik uwzględniający obniżenie natężenia 2-1,0 1,0 oświetlenia do poziomu wymaganego Fc 3 Czas użytkowania oświetlenia w ciągu dnia, t D Czas użytkowania oświetlenia w ciągu nocy, t N Współczynnik uwzględniający nieobecność użytkowników w miejscu pracy, Fo - 1,0 1,0 6 Współczynnik uwzględniający wykorzystanie światła dziennego w oświetleniu, F D - 1,0 1,0 Roczne zapotrzebowanie na energię finalną na 7 kwh/rok oświetlenie E K,L 8 Roczne oszczędność energii na oświetlenie DE K,L kwh/rok Jednostkowy koszt energii elektycznej zł/kwh 0,55 0,55 10 Koszt oświetlenia zł , ,25 11 Roczne oszczędność na oświetlenie DE K,L zł/rok Koszy całkowitej usprawnienia zł SPBT= N U /ΔO ru lata 3,78 Wybrany wariant : 1 Koszt : zł SPBT= 3,78

27 Audyt energetyczny oświetlenia: Rzeszów, ul. Pelczara Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej Lp. Usprawnienia w przedsięwzięciu termomodernizacyjnym Planowane koszty całkowite Roczne oszczędność energii finalnej Roczne oszczędność energii finalnej Roczne oszczędno ść kosztów SPBT zł % kwh/rok złrok lata 1. Oświetlenie % ,78 2. Suma % , Energia finalna i pierwotna Lp Opis Energia finalna wi Energia pierwotna Emisja CO2 GJ/rok kwh/rok - GJ/rok kwh/rok kg/kwh kg/rok Przed modernizacją 1 Oświetlenie , , Po modernizacji 1 Oświetlenie , , Oszczędność Nośnik energii : elektownie zawodowe wi : 3,00 Emisja CO2, kg/gj: 94,62 Emisja CO2, kg/kwh: 0, ,812 Mg/MWh kg/kwh 0,27 kg/kwh Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) Średnioroczna oszczędność energii 1 finalnej: [kwh/rok] 9,187 [toe/rok] Średnioroczna oszczędność energii 2 pierwotnej: [kwh/rok] 27,561 [toe/rok] Szacowana wielkość redukcji emisji 3 CO2***: 109,18 ton/rok 1GJ/toe 1kWh/toe 41,868 GJ/toe kwh/toe

28 Audyt energetyczny oświetlenia: Rzeszów, ul. Pelczara Podsumowanie Zastosowanie usprawnienia i metoda określenia ich efektów Usprawnienia w ramach przedsięwzięcia Metoda określenia efektów usprawnienia (źródła danych, metody obliczeniowe, programy komputerowe) Modernizacja oświatlenia Obliczenie energii wg inwentaryzacji i metod obliczeniowych zawartych w metodyce dotyczącej świadectw energetycznych. Obliczenie efektów ekonomicznych na podstawie cen zakupu materiałów i robocizny oraz cen energii 7.2 Zestawienie efektów przedsięwzięcia Lp. Rodzaj danych Jednostka Wartość Uwagi kwh/a ,0 1 Oszczędność zużycia energii finalnej GJ/rok - toe/rok 9,19 2 Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej - 3,00 MWh/a ,0 3 Oszczędność zużycia energii pierwotnej GJ/rok - toe/rok 27,56 4 Wskaźnik emisji CO 2 Kg CO 2 /GJ 94,62 elektownie zawodowe elektownie zawodowe 5 Szacowana wielkość redukcji emisji CO 2 MgCO 2 /rok 109,18 6 Roczna oszczędność kosztu energii tys.zł/rok 58,76 7 Koszt przedsięwzięcia tys.zł 222,11 8 Czas zwrotu lata 3,78

29 netto VAT brutto Zużycie: BRUTTO: Towar ,862 MWh 5245 Dystrybucja SUMA: 7603 Stałe: Jedn. 512 zł/mwh Moc zamówiona Opłata przejściowa Opłata handlowa ,5 184,5 SUMA: 1627 ROCZNIE: 19518

30 netto VAT brutto Zużycie: BRUTTO: Opłata przesyłowa 11, ,1 GJ 715 Opłata za zużycie ciepła 23, SUMA: 2215 Stałe: Jedn. 43 zł/gj Moc zamówiona Opłata przesyłowa CO P Moc zamówiona CW Opłata przesyłowa CW P SUMA 6916 ROCZNIE: 82995,48

31 Inwentaryzacja techniczno budowlana budynku przed termomodernizacją. Budynek szkoły, wolnostojący o 4/3/2/1 kondygnacjach nadziemnych z częściowym podpiwniczeniem, zbudowany w technologii uprzemysłowionej z elementów wielkoblokowych. Ściany części nadziemnej wykonane z płyt kanałowych Żerań grubości 24 cm, docieplonych bloczkami gazobetonowymi o grubości 12cm. Ściany zewnętrzne piwnic z betonu grubości 24 cm docieplone płytami z wełny mineralnej grubości 5 cm. Stropy międzkondygnacjne z płyt kanałowych o grubości 24 cm, nad piwnicami typu DZ3 o grubości 24 cm. Stropodach wentylowany z płyt kanałowych o grubości 24 cm, ocieplony płytami z wełny mineralnej o gr. 7 cm. Dach (koryta odwadniające) z płyt żelbetowych o grubości 24 cm z wylewką betonową. Podłogę w piwnicy stanowi warstwa żużlobetonu o grubości 15 cm na podsypce z piasku o grubości 15cm i wylewka betonowa grubości 4 cm. Okna w budynku są wymienione na nowe o wartości współczynnika przenikania U=1,6W/(m2*K). Drzwi zewnętrzne częsciowo wymienione na nowe o wartości współczynnika przenikania U=2,0 W/(m2*K). Pozostałe drzwi o średnim stopniu zużycia o wartości współczynnika przenikania U=4,0 W/(m2*K). Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczna, wod. - kan., c.o., c.c.w.u. telefoniczna, wentylację Grawitacyjną. Charakterystyka instalacji ogrzewania: Charakterystyka instalacji c.w.u.: Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w indywidualnym węźle cieplnym zlokalizowanym w piwnicach budynku. Węzeł posiada nieczynną regulacje temperatury c.w.u. Instalacja c.w.u.

32 wykonana jest z rozdziałem dolnym i wymuszonym obiegiem cyrkulacji, z rur stalowych ocynkowanych. Piony nie mają izolacji termicznej. Poziomy rozprowadzające oraz cyrkulacyjne w całości zaizolowane są otulinami wełny mineralnej w płaszczu gipsowo-klejowym. Ogólna ocena stanu istniejącego. Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry, lecz budynek nie spełnia wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych (z wyjątkiem ściany przy gruncie i podłogi na gruncie). Współczynniki przenikania ciepła są znacznie zawyżone w stosunku do obowiązujących przepisów. Powyższe powoduje nadmierne straty ciepła budynku i tym samym zwiększone koszty jego utrzymania. Okna i drzwi w budynku szkoły zostały wymienione na nowe spełniające wymagania izolacyjności cieplnej. Jednak należy przeanalizować czy wymiana na okna o współczynniku przenikania ciepła 0,9 ma sens ekonomiczny. Instalacja wewnętrzna c.o. wymaga modernizacji. Brak jest zaworów termostatycznych przygrzejnikowych, odpowietrzenie centralne do zbiorników, izolacja termiczna częsciowo wymaga poprawy. Instalacja c.o. zasilana jest z węzła wymienikowego bez automatyki pogodowej. Jeden licznik ciepła mierzy zużycie ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u. Węzeł jest własnością odbiorcy ciepła. System wentylacji grawitacyjnej funkcjonuje poprawnie, wymaga jedynie przeglądów okresowych.

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 8 KM PSP w WARSZAWIE ul. Majdańska 38/40, Warszawa Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie Zamawiający: Data zakończenia pracy: Miasto Limanowa ul. Jana Pawła II 9 34-600

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38

Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE Audytor: mgr inż. Sebastian

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH BUDYNEK C-2 KIELCE AL. IX WIEKÓW KIELC 3 Warszawa październik 2011 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje: Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A

Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A Audyt energetyczny budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

NEPTUN EKO mgr inż. Jarosław Kozub

NEPTUN EKO mgr inż. Jarosław Kozub 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku: 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*) (*w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości): budynek A Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK Kraków wrzesień 2009 Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités: ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków tel./fax: +48 12 429 17 93 e-mail:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania nr 1 Załącznik nr 1.1 do SIWZ numer sprawy: WRO-WA.271.2/PN/2015 stanowiący załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania nr 1 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI INWESTYCYJNEJ NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON ZATWIERDZAM... płk lek Piotr DZIĘGIELEWSKI Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia Szef Służby Zdrowia WP PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt 10.10.2008 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną

Bardziej szczegółowo

System wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi

System wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2015 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 02.01.2015 r. System wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi w ramach projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania Autorzy: Jadwiga Twardowska, Justyna Turek-Plewa, Maciej Kołowski 2011-01-17 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego)

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego) Załącznik nr 3 do Programu Priorytetowego Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej I. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku

Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku Jerzy Żurawski Obliczenia charakterystyki energetycznej odbywać się będą zazwyczaj przy wykorzystaniu programów komputerowych. Jednak ze względu na dużą

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Termomodernizacja Zespołu Szkół Leśnych w Lesku OBIEKT: INWESTOR: NUMER DZIAŁKI: 1325/1 Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo