BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH R. 53 2009"

Transkrypt

1 BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH R SPIS TREŚCI nr 1 Spotkanie spawalników polskich - Sosnowiec '2008 Meeting of the Polish welding community - Sosnowiec ' Targi ExpoWELDING ExpoWELDING Fair Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza pt. "Nowoczesne Spawalnictwo" 50. Scientific-Technical Welding Conference "Advanced Welding Engineering" 13 Uroczystość jubileuszu 80-lecia miesięcznika naukowo - technicznego "Przegląd Spawalnictwa" Celebration of the jubillee of 80 years of the scientific-technical magazine "Przegląd Spawalnictwa" 15 Porozumienie Instytutu Spawalnictwa z Urzędem Dozoru Technicznego The agreement between the Instytut Spawalnictwa and the Technical Inspection Office 16 Konferencje, seminaria, targi Conferences, seminars, exhibitions 29 System informacji i komunikacji w zakresie edukacji personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących elementem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw branŝy spawalniczej / A. Pilarczyk The information and communication system in the field of education of welding and non-destructive testing personnel developed at the Instytut Spawalnictwa as an element of the increase of competitiveness of welding companies 32 Akademik Borys Ewgieniewicz Paton - Jubileusz 90 lat Professor Borys Ewgieniewicz Paton - 90 years 34 Sozar Bidzinowicz Jakobaszwili ( ) Sozar Bidzinowicz Jakobaszwili ( ) 35 Wpływ spawalnictwa na tworzenie wartości dodanej oraz konkurencyjność gospodarki na świecie i w Polsce G / W. Zeman, W.N. Biernadskij The influence of welding technology on generation of the added value and competitiveness of economy in the world and in Poland 41 Zastosowanie nagrzewania indukcyjnego w procesach lutowania twardego / M. RóŜański, P. Rękasowski Application of induction heating in brazing processes 44 Technologia zgrzewania wibracyjnego tworzyw sztucznych / A. Kołterniak Technology of wibratory welding of plastics 50 Badanie wizualne starych i zabytkowych konstrukcji metalowych / B. Gola Visual inspection of old and antique metal constructions

2 NORMALIZACJA: STANDARDIZATION: 55 Norma PN-EN 473: nowości w zakresie kwalifikowania i certyfikowania personelu badań nieniszczących / M. Kubica PN-EN 473:2008 standard - New resolutions in the field of qualification and certification of non-destructive testing personnel Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA ON THE ACTIVITIES OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa 64 Dokumenty Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa - Kom. II, III, IV SZKOLENIE: EDUCATION: 66 Kurs Międzynarodowego InŜyniera Spawalnika i Międzynarodowego Technologa Spawalnika The next course for International Welding Engineers and International Welding Technologists organized by the Instytut Spawalnictwa Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA SPAWALNICZEGO ON THE ACTIVITIES OF THE POLISH WELDING SOCIETY 67 Wybory nowych władz w Polskim Towarzystwie Spawalniczym 68 Z prasy zagranicznej Subjects taken-up in foreign welding journals 69 Nowe ksiąŝki New books 73 Kemppi Sp. z o.o. 74 Air Products Sp. z o.o. 76 Hyperthem Europe B.V. 78 Spawalniczy Informacyjny Bank Danych Welding Informacyjny Data Bank 86 Spis treści 2008 Contents of 2008 issues

3 nr 2 5 Laury Umiejętności i Kompetencji dla najlepszych Laurels of the knowledge and competence for the very best 8 Złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji "Bruksela EUREKA 2008" Golden Medal on the World Innovation Exhibition "Brussels EUREKA 2008" 9 Expo Silesia - pierwszy rok działalności Expo Silesia - the first year of activities 12 Konferencje, seminaria, targi Conferences, seminars, exhibitions 20 Nagrody i wyróŝnienia w czasie targów ExpoWelding Prizes and honourable mentions awarded during the Expo Welding Fair 27 Certyfikat systemu jakości w spawalnictwie na zgodność z normą PN-EN ISO :2007 dla firmy Mostostal Białystok Sp. z o.o. The certificate of conformity with the PN-EN ISO :2007 standard for Mostostal Białystok Ltd. 29 Doktor inŝynier Edward Dobaj PhD Edward Dobaj ( ) 33 Spawanie laserowe z materiałem dodatkowym w postaci drutu / M. Banasik, J. Dworak, S. Stano Laser welding with addition of filler metal in the form of wire 38 Lampy rentgenowskie ich rodzaje, rozwój i zastosowanie / G. Jezierski X-ray tubes - their kinds, development and applications 48 Określenie metodą Sachsa spawalniczych napręŝeń własnych napawanej rolki linii ciągłego odlewania stali / E. Turyk, Z. Marczak, I. Senczenkow Determination of welding residual stresses in surfaced rollers of continuous steel casting line by Sachs' method 50 Ocena przebiegu procesu spawania na podstawie analizy obrazów wizyjnych i termowizyjnych / M. Fidali, A. Bzymek, A. Timofiejczuk, A. Czupryński, W. Jamrozik Assessment of the welding process run on the grounds of vision and thermovision images analysis 59 Problemy oceny jakości złączy próbnych wykonywanych przez spawaczy podczas egzaminów kwalifikacyjnych / J. Czuchryj, K. Walasek-Konior S. Kondoszek Problems of quality assessment of test joint manufactured by welders during qualification exams 65 Z prac Normalizacyjnych Komitetów Technicznych On the Works of Standardization Technical Committees 165, 166 and 167 in Dokumenty Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa - Kom. V, VIII IX, X Documents of the International Institute of Welding - Commissions: V, VIII, IX, X 69 Zostaliśmy zaproszeni na konferencję prasową targów Deutsche Messe AG Hannover We were invited to press conference of the fair Deutsche Messe AG Hannover

4 70 Z prasy zagranicznej Subjects taken-up in foreign welding journals 75 Nowe ksiąŝki New books 76 Nowe urządzenia i materiały New welding equipment and materials 79 Kemppi Sp. z o.o. 79 Hyperthem Europe B.V. 80 ESAB 81 Spawalniczy Informacyjny Bank Danych Welding Information Data Bank

5 nr 3 5 Konferencje, seminaria, targi Conferences, seminars, exhibitions 20 Firma WAMAG S.A. z certyfikatem systemu jakości w spawalnictwie na zgodność z normą PN-EN ISO 3834/2:2007 Certificate of quality system in welding technology according to PN-EN ISO 3834/2:2007 for WAMAG S.A. 22 Certyfikat systemu jakości w spawalnictwie na zgodność z normą PN-EN ISO 3834/2:2007 dla firmy PROMOTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku Certificate of quality system in welding technology according to PN-EN ISO 3834/2:2007 for PROMOTECH Ltd. in Białystok 24 Zdrowie i bezpieczeństwo przy produkcji spawalniczej / J. Matusiak, J. Wyciślik Health and safety in welding fabrication 35 NaraŜenie pracowników na promieniowanie optyczne i pola elektromagnetyczne urządzeń spawalniczych / St. Marzec Health hazard of the personnel exposed to optical radiation and electromagnetic fields of welding equipment 43 Sposoby eliminowania emisji zanieczyszczeń do środowiska pracy przy spawaniu i procesach pokrewnych / J. Matusiak, M. Gliński The ways of elimination of pollutants emission to work environment in welding and allied processes 53 StęŜenie metali i ich związków w powietrzu na stanowiskach pracy przy stosowaniu róŝnych technik łączenia metali / J. P. Gromiec Concentration of metals and their compounds in air on work-stands during joining of metals by various techniques 56 Spawanie stopów aluminium metodą MIG o małej energii łuku w aspekcie ograniczenia emisji zanieczyszczeń / J. Matusiak Low heat input MIG welding of aluminium alloys from the aspect of reduction of pollutants emission 66 Bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliŝu stanowisk spawalniczych (PASCAL) Safety of people in the proximity of welding stations (PASCAL) 68 Pionier w produkcji centralnych urządzeń filtrowentylacyjnych - TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH The pioneer in the manufacture of central filter-ventilation systems - TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH 70 Mechanic System Sp. z o.o. - Nowe technologie w filtrowentylacji przemysłowej i robotyzacji MECHANIC SYSTEM Ltd. - New technologies in industrial filtering and ventilation and in robotization 74 Profesjonalna ochrona spawacza - przyłbice spawalnicze czwartej generacji (3M) Professional welders protection - head screens of the fourth generation (3M)

6 76 Bart - Instalujemy czyste powietrze BART company brings in fresh air 78 Nederman w trosce o środowisko pracy na stanowiskach spawalniczych NEDERMAN cares about work environment in welding stations SZKOLENIE: EDUCATION 82 Kolejny kurs Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego (IWP) w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach 85 Kolejne kursy Międzynarodowego InŜyniera Spawalnika zorganizowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach 85 Nowe urządzenia i materiały New welding equipment and materials 88 Kemppi Sp. z o.o. 90 Hyperthem Europe B.V. 91 Spawalniczy Informacyjny Bank Danych Welding Information Data Bank

7 nr 4 5 Konferencje, seminaria, targi Conferences, seminars. exhibitions lat Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu 60 years of the Boilers Factory RAFAKO S.A. in Racibórz lecie Powszechnej Wystawy Krajowej years of the General National Exhibition lecie działalności Centralnej Komisji Spawalniczej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego 50 years of activities of the Central Welding Committee in the Union of Institutions for Vocational Advancement 42 Złącza niejednorodne z nowych stali do pracy w podwyŝszonych temperaturach / J. Brózda, M. Zeman, M. Szubryt Dissimilar joints in new heat resisting steels 51 Zrobotyzowane spawanie cienkościennych elementów ze stopów aluminium metodami niskoenergetycznymi / T. Pfeifer, J. Rykała Robotized arc welding of thin-walled aluminium alloy elements by low heat input methods 56 Badania recepturowo - technologiczne nowego lutu srebrnego z otuliną topnikową / A. Winiowski, D. Majewski Investigations on a new flux coated silver solder 62 Technologia lutospawania TIG stalowych ocynkowanych blach karoseryjnych / J. Górka. K. Kupiec TIG braze-welding of zinc coated car body sheets 66 śarowytrzymałe stopy niklu - skład chemiczny oraz struktura / A. Klimpel, T. Kik, Ł. Mazur Heat resistant nickel alloys - chemical composition and structures 73 Kwalifikowanie technologii spawania Ŝeliw na podstawie normy PN-EN ISO :2008 / M. RóŜański, J. Rykała Qualification of cast iron welding technology pursuant to the PN-EN ISO :2008 standard 79 Nowe ksiąŝki New books 80 Z prasy zagranicznej Subjects taken-up in foreign welding journals 82 Hyperthem Europe B.V. 83 ESAB 84 Polska Agencja Prasowa informuje - Most na rzece Słudwi Information from the Polish Press Agency - the bridge over the Słudwia river 85 Spawalniczy Informacyjny Bank Danych Welding Information Data Bank

BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH R. 54-2010

BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH R. 54-2010 BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH R. 54-2010 SPIS TREŚCI Nr 1 5 Instytut Spawalnictwa - wdroŝenie systemu ISO 9001 Implementation of the ISO 9001 system at the Instytut Spawalnictwa 6 Konferencje,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH ROCZNIK: R. 55-2011

BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH ROCZNIK: R. 55-2011 BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH ROCZNIK: R. 55-2011 SPIS TREŚCI nr 1 5 Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDlNG 2010 - NajwaŜniejsze targi spawalnicze w Polsce 10 52. Naukowo-Techniczna

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 97/23/WE PN-EN 473:2002 Numer: PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Tytuł: Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby Data

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 87/404/EWG PN-EN 1011-1:2001 Numer: PN-EN 287-1:2007 Tytuł: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale Data zatwierdzenia: 2007-02-16

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH R. 57-2013

BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH R. 57-2013 BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH R. 57-2013 SPIS TREŚCI nr 1 Z ŻYCIA INSTYTUTU SPAWALNICTWA 5 Polski Dzień Jakości w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 6 Udział przedstawiciela Instytutu

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 9/08. Jolanta Matusiak

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 9/08. Jolanta Matusiak STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 9/08 Jolanta Matusiak Wpływ warunków materiałowych i technologicznych na emisję zanieczyszczeń przy spawaniu wysokostopowych stali nierdzewnych The influence of material

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPAWALNICTWA - GLIWICE

INSTYTUT SPAWALNICTWA - GLIWICE INSTYTUT SPAWALNICTWA - GLIWICE WYTYCZNE W-12/IS-95 Nazwy i numery procesów spawalniczych według zestawienia w normie PN-EN ISO 4063:2011 Opracował: Weryfikowali: Zatwierdził: mgr inż. Bolesław Kurpisz

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE WIDZIALNE ŁUKU SPAWALNICZEGO METODY TIG

PROMIENIOWANIE WIDZIALNE ŁUKU SPAWALNICZEGO METODY TIG 86/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 PROMIENIOWANIE WIDZIALNE ŁUKU SPAWALNICZEGO METODY TIG M.

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowanie spawaczy stali wg PN-eN 287-1:2011 i norm międzynarodowych

Kwalifikowanie spawaczy stali wg PN-eN 287-1:2011 i norm międzynarodowych Ryszard Pakos Kwalifikowanie spawaczy stali wg PN-eN 287-1:2011 i norm międzynarodowych steel welders qualification requirements acc. to Pn-en 287-1:2011 and international standards Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

Streszczenia / Abstracts 7/ 2012

Streszczenia / Abstracts 7/ 2012 Zbigniew Mirski Kamil Śpiewak Spawanie laserowe mechanizmu siedzenia samochodowego Laser welding of car seat mechanism W artykule przedstawiono wyniki badań połączeń spawanych elementów regulacji pochylenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa instytut badawczy założony w 1945 r.

Instytut Spawalnictwa instytut badawczy założony w 1945 r. Instytut Spawalnictwa instytut badawczy założony w 1945 r. Instytut Spawalnictwa nowoczesny instytut badawczy (jedyny tego typu w kraju) Pełni rolę wiodącą w dziedzinie spawalnictwa zajmuje się wszystkim

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MIM IS-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MIM IS-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania Nazwa modułu: Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MIM-2-302-IS-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732

NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732 NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732 MAREK ŚLIWOWSKI MIROSŁAW KARUSIK NDTEST Sp. z o.o, Warszawa www.ndtest.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE PODCZAS SPAWANIA I LUTOSPAWANIA ŁUKOWYMI METODAMI NISKOENERGETYCZNYMI

PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE PODCZAS SPAWANIA I LUTOSPAWANIA ŁUKOWYMI METODAMI NISKOENERGETYCZNYMI Stanisław MARZEC Jolanta MATUSIAK Jolanta NOWICKA Joanna WYCIŚLIK PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE PODCZAS SPAWANIA I LUTOSPAWANIA ŁUKOWYMI METODAMI NISKOENERGETYCZNYMI STRESZCZENIE Badano skuteczne natężenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA: Spawanie metodą TIG 141

HARMONOGRAM SZKOLENIA: Spawanie metodą TIG 141 HARMONOGRAM SZKOLENIA: Spawanie metodą TIG 141 Dzień szkolenia Data 1 14.10.2010 2 1.10.2010 3 19.10.2010 4 20.10.2010 21.10.2010 Liczba godzin danego dnia i godziny 10 00 14 00 Temat zajęć Procesy spajania

Bardziej szczegółowo

Stopy metali nieżelaznych Non-Ferrous Alloys

Stopy metali nieżelaznych Non-Ferrous Alloys MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 201/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Stopy metali nieżelaznych Non-Ferrous Alloys Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Technologie spawalnicze : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2016

Technologie spawalnicze : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2016 Technologie spawalnicze : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2016 Wydawnictwa zwarte 1. Adamiec Piotr, Dziubiński Jerzy :

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Maszyny i urządzenia spawalnicze Welding Machinery and Equipment Subject

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy z zakresu badań nieniszczących po wejściu PKN do CEN

Polskie Normy z zakresu badań nieniszczących po wejściu PKN do CEN Polskie Normy z zakresu badań nieniszczących po wejściu PKN do CEN 1. Wstęp Tadeusz Morawski Usługi Techniczne i Ekonomiczne Level Warszawa, level_tmo@onet.pl Krajową jednostką normalizacyjną upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH BADANIA

BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH BADANIA BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH R. 56-2012 SPIS TREŚCI nr 1 5 Z życia Instytutu Spawalnictwa 5 Maciej Różański - doktorem nauk technicznych 6 Konkurs SIMP na "Najlepsze osiągnięcie techniczne

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Materiałowa Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia 2 stopnia Specjalność: Inżynieria Kompozytów Przedmiot: Technologie cieplnego nakładania powłok Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie zawodowe spawaczy metodą MIG (131) stali oraz aluminium i jego stopów

Szkolenie zawodowe spawaczy metodą MIG (131) stali oraz aluminium i jego stopów FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT OŚRODKA DOSKONALENIA KADR NOT w Ostrołęce (status wg ustawy o systemie oświaty: Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, nr ew. 119, Regon 146391929)

Bardziej szczegółowo

Sesja tematyczna pt.: Rola spawalnictwa w budowie elektrowni jądrowej perspektywy dla polskiego przemysłu, Sosnowiec, 19 października 2016 r.

Sesja tematyczna pt.: Rola spawalnictwa w budowie elektrowni jądrowej perspektywy dla polskiego przemysłu, Sosnowiec, 19 października 2016 r. Sesja tematyczna dotycząca perspektyw udziału krajowego przemysłu spawalniczego w budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce odbyła się 19 października br. w Sosnowcu na terenie Targów Expo Silesia

Bardziej szczegółowo

- J. GÓRKA, S. STANO - Własności i struktura złączy spawanych wiązką laserową stali obrabianej termomechanicznie S700MC... 5/39 - J. ADAMIEC, M.

- J. GÓRKA, S. STANO - Własności i struktura złączy spawanych wiązką laserową stali obrabianej termomechanicznie S700MC... 5/39 - J. ADAMIEC, M. SPIS TREŚCI ROK 2014 Poniżej publikujemy spis treści wybranych działów Biuletynu Instytutu Spawalnictwa. Spis ten będzie również umieszczony na stronie internetowej Biuletynu www.bis.is.gliwice.pl. ARTYKUŁY:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych

PLAN DZIAŁANIA KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych PLAN DZIAŁANIA KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych PLAN DZIAŁANIA KT 165 Strona 1 STRESZCZENIE Zakres pracy KT 165 obejmuje normy z dziedziny spajania metali i stopów metali, obejmujące spawanie,

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE / ROZSZERZENIE* CERTYFIKATU KOMPETENCJI PPERSONELU SPAWALNICZEGO (wg dok. IAB 341/EWF 650) 1. Dane osobowe Nazwisko Imię Tytuł Pesel

WNIOSEK O WYDANIE / ROZSZERZENIE* CERTYFIKATU KOMPETENCJI PPERSONELU SPAWALNICZEGO (wg dok. IAB 341/EWF 650) 1. Dane osobowe Nazwisko Imię Tytuł Pesel Wzorzec wydanie 06 WNIOSEK O WYDANIE / ROZSZERZENIE* CERTYFIKATU KOMPETENCJI PPERSONELU SPAWALNICZEGO (wg dok. IAB 341/EWF 650) 1. Dane osobowe Nazwisko Imię Tytuł Pesel Adres do korespondencji:... kod

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY www.energomontaz.pl www.energomontaz.pl KIM JESTEŚMY WHO WE ARE Energomontaż - Południe S.A. działa od 1952 roku na polskim i światowym rynku budownictwa energetycznego i przemysłowego. Wiodącą działalnością

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. CPV Wymogi techniczne Zgodnie z załącznikiem nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. CPV Wymogi techniczne Zgodnie z załącznikiem nr 1 Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Wykonanie dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie procesu uprawnienia Warsztatów Technicznych w

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

Streszczenia / Abstracts 6/ 2011

Streszczenia / Abstracts 6/ 2011 Streszczenia / s 6/ 2011 Paweł Cegielski Andrzej Kolasa Tadeusz Sarnowski Dostosowanie robotów do spawania elementów o obniżonej dokładności Adaptation of welding robots control systems to joining parts

Bardziej szczegółowo

Wojciech Budzianowski Consulting Services

Wojciech Budzianowski Consulting Services From the SelectedWorks of Wojciech Budzianowski 2017 Wojciech M. Budzianowski Available at: https://works.bepress.com/wojciech_budzianowski/114/ is the at, Wrocław, Poland. He is also an Associate Professor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

59. KNTKS pt. SPAJANIE - GRANICE MOŻLIWOŚCI odbędzie się Października 2017 r. (wtorek, środa, czwartek) w Hotelu Mercure Poznań

59. KNTKS pt. SPAJANIE - GRANICE MOŻLIWOŚCI odbędzie się Października 2017 r. (wtorek, środa, czwartek) w Hotelu Mercure Poznań 59. KNTKS pt. SPAJANIE - GRANICE MOŻLIWOŚCI odbędzie się 10-12 Października 2017 r. (wtorek, środa, czwartek) w Hotelu Mercure Poznań SPONSORZY STRATEGICZNI: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: PODCZAS

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NADZORU PONOWNEGO WYDANIA CERTYFIKATU KOMPETENCJI PERSONELU SPAWALNICZEGO (wg dok. IAB 341/EWF 650 )

WNIOSEK NADZORU PONOWNEGO WYDANIA CERTYFIKATU KOMPETENCJI PERSONELU SPAWALNICZEGO (wg dok. IAB 341/EWF 650 ) Wzorzec wydania 08 WNIOSEK NADZORU PONOWNEGO WYDANIA CERTYFIKATU KOMPETENCJI PERSONELU SPAWALNICZEGO (wg dok. IAB 341/EWF 650 ) 1. Nazwisko Imię Tytuł PESEL 2. Szczegóły dotyczące posiadanego certyfikatu:

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 1/2010

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 1/2010 STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 1/2010 Andrzej Klimpel Damian Janicki Agnieszka Rzeźnikiewicz Ziemowit Wilk Napawanie laserowe z materiałem dodatkowym w postaci drutu proszkowego cermetalowego Ni-WC

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SPAWANIA METODĄ TIG Z WYKORZYSTANIEM PROMIENIOWANIA ŁUKU SPAWALNICZEGO

MONITOROWANIE SPAWANIA METODĄ TIG Z WYKORZYSTANIEM PROMIENIOWANIA ŁUKU SPAWALNICZEGO KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 27 nr 1 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2007 MAREK S. WĘGLOWSKI* MONITOROWANIE SPAWANIA METODĄ TIG Z WYKORZYSTANIEM PROMIENIOWANIA ŁUKU SPAWALNICZEGO

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu

Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu INSTYTUT SPAWALNICTWA w Gliwicach Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu dr inż. Jerzy Niagaj Podstawowe

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

BHP w spawalnictwie Health and safety in welding. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

BHP w spawalnictwie Health and safety in welding. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Seminarium BHP w spawalnictwie Health and safety in welding Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

School of Applied Sciences: Manufacturing & Materials

School of Applied Sciences: Manufacturing & Materials School of Applied Sciences: Manufacturing & Materials The UK s University for Business Dr. Jeff Rao MSc courses in MMD Advanced Materials Aerospace Materials 8 modules + group & individual project To develop

Bardziej szczegółowo

Struktura złączy lutospawanych metodą CMt stali ocynkowanej ogniowo

Struktura złączy lutospawanych metodą CMt stali ocynkowanej ogniowo Jerzy Jakubowski Mariusz Bober Tomasz Rudaś Struktura złączy lutospawanych metodą CMt stali ocynkowanej ogniowo the structure of cmt brazed hot-dip galvanized steel joints treszczenie Badano strukturę

Bardziej szczegółowo

Streszczenia / Abstracts 4/ 2013

Streszczenia / Abstracts 4/ 2013 Streszczenia / s 4/ 2013 Zbigniew Mirski Tomasz Wojdat Połączenia lutowane aluminium z miedzią, stalą niestopową i stopową, wykonane spoiwami cynkowymi Soldered joints aluminum with copper, unalloyed steel

Bardziej szczegółowo

Refrigerating systems and heat pumps Safety and environmental requirements Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation

Refrigerating systems and heat pumps Safety and environmental requirements Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation Za cznik 3. Wykaz norm zharmonizowanych z dyrektyw 97/23/WE. Nr normy EN 19:2002 Industrial valves Marking of metallic valves PN-EN 19:2003U Armatura przemys owa Znakowanie armatury metalowej EN 378-1:2000

Bardziej szczegółowo

Przyjazne środowisku technologie spajania materiałów zaawansowanych Environmentally friendly welding technologies for advanced materials

Przyjazne środowisku technologie spajania materiałów zaawansowanych Environmentally friendly welding technologies for advanced materials STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 10/08 Władysław Włosiński Przyjazne środowisku technologie spajania materiałów zaawansowanych Environmentally friendly welding technologies for advanced materials W artykule

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE Nr W-08/IS-89, wydanie IV

WYTYCZNE Nr W-08/IS-89, wydanie IV Instytut Spawalnictwa - Gliwice Ośrodek Certyfikacji - ANB PROGRAM CERTYFIKACJI SPAWACZY WYTYCZNE Nr W-08/IS-89, wydanie IV WYTYCZNE Nr W-08/IS-89, wydanie VI Gliwice, Wrzesień 2015r. Opracował: dr inż.

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

C E N N I K K U R S Ó W P O D S T A W O W Y C H ( świadectwo spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach )

C E N N I K K U R S Ó W P O D S T A W O W Y C H ( świadectwo spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach ) C E N N I K K U R S Ó W P O D S T A W O W Y C H ( świadectwo spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach ) 1. Podstawowy kurs spawania gazowego ( 311 ) grupa materiałowa - 1 2. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

szkolenia Przegląd spawalnictwa 11/2008

szkolenia Przegląd spawalnictwa 11/2008 szkolenia Przyłbica spawalnicza 3M Speedglas 9100 to rozwiązanie nowej generacji, zapewniające niespotykany dotąd komfort użytkowania. 3M Speedglas 9100 posiada nowy, opatentowany system nagłowia, który

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPAWALNICTWA Polskie Spawalnicze Centrum Doskonałości

INSTYTUT SPAWALNICTWA Polskie Spawalnicze Centrum Doskonałości Nagrody i wyróŝnienia otrzymane przez Instytut w 2009 roku 1. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach w kategorii Instytucja wspierająca rozwój gospodarki

Bardziej szczegółowo

BULLETIN NO. 5 BIULETYN NR 5

BULLETIN NO. 5 BIULETYN NR 5 BULLETIN NO. BIULETYN NR INTRODUCTION WPROWADZENIE This is the fifth issue of the PRESAFE Centre Bulletin. As mentioned in the previous issues, the aim of this publication is to inform a possibly broad

Bardziej szczegółowo

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Anna Sędek, Janusz Czuchryj Instytut Spawalnictwa Wprowadzenie Spawanie jest procesem specjalnym,

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - LISTA KONTROLNA SPAJANIE

ZAŁĄCZNIK NR 2 - LISTA KONTROLNA SPAJANIE Stosowane procesy spajania: Wypełnia zakład Wypełnia PAJ 111 Spawanie łukowe elektrodą otuloną 114 Spawanie łukowe drutem proszkowym samoosłonowym 121 Spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Hotel Wodnik, Słok koło Bełchatowa 5-8 październik 2015. Pana Mieczysława Borowskiego. Pana Henryka Warkocza

Hotel Wodnik, Słok koło Bełchatowa 5-8 październik 2015. Pana Mieczysława Borowskiego. Pana Henryka Warkocza Wrocław 20.07.2015 Konferencja POWERWELDING 2015 Nowe materiały hutnicze, technologie wykonania, procesy degradacji i ocena trwałości elementów ciśnieniowych kotła Hotel Wodnik, Słok koło Bełchatowa 5-8

Bardziej szczegółowo

Streszczenia / Abstracts 6 / 2012

Streszczenia / Abstracts 6 / 2012 Streszczenia / s 6 / 2012 Andrzej Klimpel Podstawy teoretyczne cięcia laserowego metali Theoretical basis of laser cutting of metals Opisano podstawy techniczne oraz mechanizm procesu cięcia laserowego

Bardziej szczegółowo

FULL METAL TREATMENT

FULL METAL TREATMENT GRUPA KOMPLEKSOWA OBRÓBKA METALU FULL METAL TREATMENT TWOJA WIZJA NASZ CEL YOUR VISION - OUR AIM GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ OUR CORE BUSINESS ODLEWY I ODKUWKI CASTINGS AND FORGINGS 2 ODLEWNIA FOUNDRY Odlewnia

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATE. Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH Ingolstädter Straße Neumarkt Germany ISO 14001:2004

CERTIFICATE. Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH Ingolstädter Straße Neumarkt Germany ISO 14001:2004 CERTIFICATE The Certification Body of TÜV SÜD Management Service GmbH certifies that Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH Ingolstädter Straße 51 92318 Neumarkt including the sites and scope of application see

Bardziej szczegółowo

Streszczenia / Abstracts 3/ 2013

Streszczenia / Abstracts 3/ 2013 Streszczenia / s 3/ 2013 Marek Blicharski Zmiany mikrostruktury w połączeniach spawanych różnoimiennych materiałów stosowanych w energetyce Microstructure changes in dissimilar metal joint for power plants

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012. 16-18 października 2012 PODSUMOWANIE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012. 16-18 października 2012 PODSUMOWANIE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 PODSUMOWANIE Targi ExpoWELDING spotkanie profesjonalistów w międzynarodowym gronie, za nami. Prezentację innowacyjnych technologii

Bardziej szczegółowo

PS-02 Programy szkoleń spawaczy

PS-02 Programy szkoleń spawaczy PS-02 Programy szkoleń spawaczy TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 8, 00-613 WARSZAWA tel. +48 22 490 29 02, fax. +48 22 830 00 62, e-mail: info@tdt.pl Żadna część niniejszej publikacji nie

Bardziej szczegółowo

Wpływ wybranych parametrów spawania łukowego na jakość złączy odlewniczych stopów magnezu

Wpływ wybranych parametrów spawania łukowego na jakość złączy odlewniczych stopów magnezu Lechosław Tuz Andrzej Kolasa Wpływ wybranych parametrów spawania łukowego na jakość złączy odlewniczych stopów magnezu influence of arc welding parameters on joints quality of cast magnesium alloys Streszczenie

Bardziej szczegółowo

DIN 6527 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application

DIN 6527 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application DIN 6527 dla frezów 2-ostrzowych; for 2-flute end mills 4 6 57 8 5 6 57 10 6 6 57 10 7 8 63 13 8 8 63 16 9 10 72 16 10 10 72 19 12 12 83 22 14 14 83 22 16 16 92 26 18 18 92 26 20 20 104 32 dla frezów 4-ostrzowych;

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Liczba osób przeszkolonych w Instytucie Spawalnictwa w zakresie badań nieniszczących w latach 2005-2010

Rys. 1. Liczba osób przeszkolonych w Instytucie Spawalnictwa w zakresie badań nieniszczących w latach 2005-2010 A. Sędek, J. Czuchryj NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Wprowadzenie Spawanie jest procesem specjalnym, którego wynik nie moŝe być w pełni sprawdzony przez

Bardziej szczegółowo

Metoda i urządzenie do zgrzewania z dociskiem serwomechanicznym

Metoda i urządzenie do zgrzewania z dociskiem serwomechanicznym Metoda i urządzenie do zgrzewania z dociskiem serwomechanicznym 1. Srebrny Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine, Paryż 2014 2. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość zmęczeniowa złączy spawanych ze stali dupleks Fatigue strength of butt joints welded from duplex steel

Wytrzymałość zmęczeniowa złączy spawanych ze stali dupleks Fatigue strength of butt joints welded from duplex steel STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 12/09 Krzysztof J. Kurzydłowski Hubert Matysiak Jerzy Nowacki Piotr Zając Wytrzymałość zmęczeniowa złączy spawanych ze stali dupleks Fatigue strength of butt joints welded

Bardziej szczegółowo

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014 Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) (4 semesters is for non-engineers candidates) kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW 23.10.2013,

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Przy ciągle rosnącej konkurencyjności na rynku, firmy poszukują rozwiązań podnoszących jakość i wydajność produkcji. W odpowiedzi na ten trend wprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA WYTWÓRCÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA WYTWÓRCÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2015 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 83 Nr kol. 1941 Aleksandra RACHWAŁ Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Radosław WOLNIAK Politechnika Śląska, Wydział Organizacji

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję

Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję dr inż. Jolanta Matusiak mgr inż. Joanna Wyciślik Chrom występuje w pyle powstającym

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE Nr ZT/281/10

ORZECZENIE Nr ZT/281/10 INSTYTUT SPAWALNICTWA 44-101, ul. Bł. Czesława 16/18 tel. 032 2310011, fax 032 2314652, www.is.gliwice.pl Zakład Technologii Spawalniczych ORZECZENIE Nr ZT/281/10 Badanie i rejestracja procesu spawania/napawania

Bardziej szczegółowo

SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE

SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE POLISH ACADEMY OF SCIENCES COMMITTEE OF MACHINE ENGINEERING SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN TRIBOLOGY RELIABILITY TEROTECHNOLOGY DIAGNOSTICS SAFETY

Bardziej szczegółowo