BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH R

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH R. 53 2009"

Transkrypt

1 BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH R SPIS TREŚCI nr 1 Spotkanie spawalników polskich - Sosnowiec '2008 Meeting of the Polish welding community - Sosnowiec ' Targi ExpoWELDING ExpoWELDING Fair Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza pt. "Nowoczesne Spawalnictwo" 50. Scientific-Technical Welding Conference "Advanced Welding Engineering" 13 Uroczystość jubileuszu 80-lecia miesięcznika naukowo - technicznego "Przegląd Spawalnictwa" Celebration of the jubillee of 80 years of the scientific-technical magazine "Przegląd Spawalnictwa" 15 Porozumienie Instytutu Spawalnictwa z Urzędem Dozoru Technicznego The agreement between the Instytut Spawalnictwa and the Technical Inspection Office 16 Konferencje, seminaria, targi Conferences, seminars, exhibitions 29 System informacji i komunikacji w zakresie edukacji personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących elementem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw branŝy spawalniczej / A. Pilarczyk The information and communication system in the field of education of welding and non-destructive testing personnel developed at the Instytut Spawalnictwa as an element of the increase of competitiveness of welding companies 32 Akademik Borys Ewgieniewicz Paton - Jubileusz 90 lat Professor Borys Ewgieniewicz Paton - 90 years 34 Sozar Bidzinowicz Jakobaszwili ( ) Sozar Bidzinowicz Jakobaszwili ( ) 35 Wpływ spawalnictwa na tworzenie wartości dodanej oraz konkurencyjność gospodarki na świecie i w Polsce G / W. Zeman, W.N. Biernadskij The influence of welding technology on generation of the added value and competitiveness of economy in the world and in Poland 41 Zastosowanie nagrzewania indukcyjnego w procesach lutowania twardego / M. RóŜański, P. Rękasowski Application of induction heating in brazing processes 44 Technologia zgrzewania wibracyjnego tworzyw sztucznych / A. Kołterniak Technology of wibratory welding of plastics 50 Badanie wizualne starych i zabytkowych konstrukcji metalowych / B. Gola Visual inspection of old and antique metal constructions

2 NORMALIZACJA: STANDARDIZATION: 55 Norma PN-EN 473: nowości w zakresie kwalifikowania i certyfikowania personelu badań nieniszczących / M. Kubica PN-EN 473:2008 standard - New resolutions in the field of qualification and certification of non-destructive testing personnel Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA ON THE ACTIVITIES OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa 64 Dokumenty Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa - Kom. II, III, IV SZKOLENIE: EDUCATION: 66 Kurs Międzynarodowego InŜyniera Spawalnika i Międzynarodowego Technologa Spawalnika The next course for International Welding Engineers and International Welding Technologists organized by the Instytut Spawalnictwa Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA SPAWALNICZEGO ON THE ACTIVITIES OF THE POLISH WELDING SOCIETY 67 Wybory nowych władz w Polskim Towarzystwie Spawalniczym 68 Z prasy zagranicznej Subjects taken-up in foreign welding journals 69 Nowe ksiąŝki New books 73 Kemppi Sp. z o.o. 74 Air Products Sp. z o.o. 76 Hyperthem Europe B.V. 78 Spawalniczy Informacyjny Bank Danych Welding Informacyjny Data Bank 86 Spis treści 2008 Contents of 2008 issues

3 nr 2 5 Laury Umiejętności i Kompetencji dla najlepszych Laurels of the knowledge and competence for the very best 8 Złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji "Bruksela EUREKA 2008" Golden Medal on the World Innovation Exhibition "Brussels EUREKA 2008" 9 Expo Silesia - pierwszy rok działalności Expo Silesia - the first year of activities 12 Konferencje, seminaria, targi Conferences, seminars, exhibitions 20 Nagrody i wyróŝnienia w czasie targów ExpoWelding Prizes and honourable mentions awarded during the Expo Welding Fair 27 Certyfikat systemu jakości w spawalnictwie na zgodność z normą PN-EN ISO :2007 dla firmy Mostostal Białystok Sp. z o.o. The certificate of conformity with the PN-EN ISO :2007 standard for Mostostal Białystok Ltd. 29 Doktor inŝynier Edward Dobaj PhD Edward Dobaj ( ) 33 Spawanie laserowe z materiałem dodatkowym w postaci drutu / M. Banasik, J. Dworak, S. Stano Laser welding with addition of filler metal in the form of wire 38 Lampy rentgenowskie ich rodzaje, rozwój i zastosowanie / G. Jezierski X-ray tubes - their kinds, development and applications 48 Określenie metodą Sachsa spawalniczych napręŝeń własnych napawanej rolki linii ciągłego odlewania stali / E. Turyk, Z. Marczak, I. Senczenkow Determination of welding residual stresses in surfaced rollers of continuous steel casting line by Sachs' method 50 Ocena przebiegu procesu spawania na podstawie analizy obrazów wizyjnych i termowizyjnych / M. Fidali, A. Bzymek, A. Timofiejczuk, A. Czupryński, W. Jamrozik Assessment of the welding process run on the grounds of vision and thermovision images analysis 59 Problemy oceny jakości złączy próbnych wykonywanych przez spawaczy podczas egzaminów kwalifikacyjnych / J. Czuchryj, K. Walasek-Konior S. Kondoszek Problems of quality assessment of test joint manufactured by welders during qualification exams 65 Z prac Normalizacyjnych Komitetów Technicznych On the Works of Standardization Technical Committees 165, 166 and 167 in Dokumenty Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa - Kom. V, VIII IX, X Documents of the International Institute of Welding - Commissions: V, VIII, IX, X 69 Zostaliśmy zaproszeni na konferencję prasową targów Deutsche Messe AG Hannover We were invited to press conference of the fair Deutsche Messe AG Hannover

4 70 Z prasy zagranicznej Subjects taken-up in foreign welding journals 75 Nowe ksiąŝki New books 76 Nowe urządzenia i materiały New welding equipment and materials 79 Kemppi Sp. z o.o. 79 Hyperthem Europe B.V. 80 ESAB 81 Spawalniczy Informacyjny Bank Danych Welding Information Data Bank

5 nr 3 5 Konferencje, seminaria, targi Conferences, seminars, exhibitions 20 Firma WAMAG S.A. z certyfikatem systemu jakości w spawalnictwie na zgodność z normą PN-EN ISO 3834/2:2007 Certificate of quality system in welding technology according to PN-EN ISO 3834/2:2007 for WAMAG S.A. 22 Certyfikat systemu jakości w spawalnictwie na zgodność z normą PN-EN ISO 3834/2:2007 dla firmy PROMOTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku Certificate of quality system in welding technology according to PN-EN ISO 3834/2:2007 for PROMOTECH Ltd. in Białystok 24 Zdrowie i bezpieczeństwo przy produkcji spawalniczej / J. Matusiak, J. Wyciślik Health and safety in welding fabrication 35 NaraŜenie pracowników na promieniowanie optyczne i pola elektromagnetyczne urządzeń spawalniczych / St. Marzec Health hazard of the personnel exposed to optical radiation and electromagnetic fields of welding equipment 43 Sposoby eliminowania emisji zanieczyszczeń do środowiska pracy przy spawaniu i procesach pokrewnych / J. Matusiak, M. Gliński The ways of elimination of pollutants emission to work environment in welding and allied processes 53 StęŜenie metali i ich związków w powietrzu na stanowiskach pracy przy stosowaniu róŝnych technik łączenia metali / J. P. Gromiec Concentration of metals and their compounds in air on work-stands during joining of metals by various techniques 56 Spawanie stopów aluminium metodą MIG o małej energii łuku w aspekcie ograniczenia emisji zanieczyszczeń / J. Matusiak Low heat input MIG welding of aluminium alloys from the aspect of reduction of pollutants emission 66 Bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliŝu stanowisk spawalniczych (PASCAL) Safety of people in the proximity of welding stations (PASCAL) 68 Pionier w produkcji centralnych urządzeń filtrowentylacyjnych - TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH The pioneer in the manufacture of central filter-ventilation systems - TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH 70 Mechanic System Sp. z o.o. - Nowe technologie w filtrowentylacji przemysłowej i robotyzacji MECHANIC SYSTEM Ltd. - New technologies in industrial filtering and ventilation and in robotization 74 Profesjonalna ochrona spawacza - przyłbice spawalnicze czwartej generacji (3M) Professional welders protection - head screens of the fourth generation (3M)

6 76 Bart - Instalujemy czyste powietrze BART company brings in fresh air 78 Nederman w trosce o środowisko pracy na stanowiskach spawalniczych NEDERMAN cares about work environment in welding stations SZKOLENIE: EDUCATION 82 Kolejny kurs Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego (IWP) w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach 85 Kolejne kursy Międzynarodowego InŜyniera Spawalnika zorganizowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach 85 Nowe urządzenia i materiały New welding equipment and materials 88 Kemppi Sp. z o.o. 90 Hyperthem Europe B.V. 91 Spawalniczy Informacyjny Bank Danych Welding Information Data Bank

7 nr 4 5 Konferencje, seminaria, targi Conferences, seminars. exhibitions lat Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu 60 years of the Boilers Factory RAFAKO S.A. in Racibórz lecie Powszechnej Wystawy Krajowej years of the General National Exhibition lecie działalności Centralnej Komisji Spawalniczej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego 50 years of activities of the Central Welding Committee in the Union of Institutions for Vocational Advancement 42 Złącza niejednorodne z nowych stali do pracy w podwyŝszonych temperaturach / J. Brózda, M. Zeman, M. Szubryt Dissimilar joints in new heat resisting steels 51 Zrobotyzowane spawanie cienkościennych elementów ze stopów aluminium metodami niskoenergetycznymi / T. Pfeifer, J. Rykała Robotized arc welding of thin-walled aluminium alloy elements by low heat input methods 56 Badania recepturowo - technologiczne nowego lutu srebrnego z otuliną topnikową / A. Winiowski, D. Majewski Investigations on a new flux coated silver solder 62 Technologia lutospawania TIG stalowych ocynkowanych blach karoseryjnych / J. Górka. K. Kupiec TIG braze-welding of zinc coated car body sheets 66 śarowytrzymałe stopy niklu - skład chemiczny oraz struktura / A. Klimpel, T. Kik, Ł. Mazur Heat resistant nickel alloys - chemical composition and structures 73 Kwalifikowanie technologii spawania Ŝeliw na podstawie normy PN-EN ISO :2008 / M. RóŜański, J. Rykała Qualification of cast iron welding technology pursuant to the PN-EN ISO :2008 standard 79 Nowe ksiąŝki New books 80 Z prasy zagranicznej Subjects taken-up in foreign welding journals 82 Hyperthem Europe B.V. 83 ESAB 84 Polska Agencja Prasowa informuje - Most na rzece Słudwi Information from the Polish Press Agency - the bridge over the Słudwia river 85 Spawalniczy Informacyjny Bank Danych Welding Information Data Bank

- J. GÓRKA, S. STANO - Własności i struktura złączy spawanych wiązką laserową stali obrabianej termomechanicznie S700MC... 5/39 - J. ADAMIEC, M.

- J. GÓRKA, S. STANO - Własności i struktura złączy spawanych wiązką laserową stali obrabianej termomechanicznie S700MC... 5/39 - J. ADAMIEC, M. SPIS TREŚCI ROK 2014 Poniżej publikujemy spis treści wybranych działów Biuletynu Instytutu Spawalnictwa. Spis ten będzie również umieszczony na stronie internetowej Biuletynu www.bis.is.gliwice.pl. ARTYKUŁY:

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07 Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych MIG/MAG Braze Welding galvanized

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

szkolenia Przegląd spawalnictwa 11/2008

szkolenia Przegląd spawalnictwa 11/2008 szkolenia Przyłbica spawalnicza 3M Speedglas 9100 to rozwiązanie nowej generacji, zapewniające niespotykany dotąd komfort użytkowania. 3M Speedglas 9100 posiada nowy, opatentowany system nagłowia, który

Bardziej szczegółowo

Energetyka Power Engineering

Energetyka Power Engineering Energetyka Power Engineering Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Energetyka 6 Power Engineering Generalne wykonawstwo 10 General Contractorship Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ INSTITUTE OF ATOMIC ENERGY

INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ INSTITUTE OF ATOMIC ENERGY PL0500347 ISSN-1232-5317 INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ INSTITUTE OF ATOMIC ENERGY RAPORT IAE - 92/A BADANIA MATERIAŁOWE NA POTRZEBY ELEKTROWNI I PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO X. Seminarium Naukowo - Techniczne

Bardziej szczegółowo

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski 1 ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski Tel./Fax +48 42 211 14 18 +48 42 632 32 94 alcon@alcon.pl www.alcon.pl Narzędziownia odlewni

Bardziej szczegółowo

rok założenia 1928 dawniej

rok założenia 1928 dawniej Wydawca F O R U M S P A W A L N I K Ó W P O L S K I C H Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Agenda wydawnicza simp, ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 warszawa tel./fax: 0-22 827 25 42, 0-22 336 4 79 e-mail: pspaw@ps.pl,

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

budujemy dla przyszłości We build for the future

budujemy dla przyszłości We build for the future Budujemy dla przyszłości! We build for the future! Tadeusz Rybak, Prezes Zarządu Mostostal Puławy S.A. Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy S.A. od blisko 50 lat znajduje się w elitarnym gronie uznanych firm

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology Applied Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

O firmie About the company

O firmie About the company O firmie About the company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o. powstało w 1993 roku. Od samego początku działamy w branży budowlanej jako specjalistyczny wykonawca instalacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM BIULETYN NEWSLETTER INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM INNOWACYJNE SYSTEMY WSPOMAGANIA TECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 10/2012

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 10/2012 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 10/2012 Grand Prix Formuły 1 to najbardziej

Bardziej szczegółowo

KOMPOZYTY COMPOSITES PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE BADANIA DESIGN MANUFACTURE TESTS

KOMPOZYTY COMPOSITES PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE BADANIA DESIGN MANUFACTURE TESTS KOMPOZYTY PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE BADANIA COMPOSITES DESIGN MANUFACTURE TESTS Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Spółka z o.o. Silesian Science and Technology Centre of Aviation

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2011 Annual report 2011. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2011 Annual report 2011. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2011 Annual report 2011 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Z perspektywy europejskiej From the European perspective... 3 Wprowadzenie Foreword... 4 Nasze priorytety 2011

Bardziej szczegółowo

Potencjał i zakres działalności podstawowej

Potencjał i zakres działalności podstawowej Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica (Stanisław Staszic Institute for Ferrous Metallurgy) Potencjał i zakres działalności podstawowej Potential and Scope of Core Activity ul. Karola Miarki

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPIS TREŚCI / CONTENTS LIST OD PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGING

Bardziej szczegółowo

Komfort. i niezawodna ochrona

Komfort. i niezawodna ochrona Przyłbica spawalnicza 3M Speedglas 9100 to rozwiązanie nowej generacji, zapewniające niespotykany dotąd komfort użytkowania. 3M Speedglas 9100 posiada nowy, opatentowany system nagłowia, który idealnie

Bardziej szczegółowo

przeglad Mosty i konstrukcje spawane ... zrobotyzowane stanowiska spawalnicze... i nie tylko... Nr 3/2011

przeglad Mosty i konstrukcje spawane ... zrobotyzowane stanowiska spawalnicze... i nie tylko... Nr 3/2011 przeglad Nr 3/2011 Welding Technology Review Mosty i konstrukcje spawane Rok założenia 1928 PL ISSN 0033-2364 Index 37125 Cena 17 zł (w tym 5% Vat) Spawalnictwo Automatyka Pomiary Rok założenia... zrobotyzowane

Bardziej szczegółowo

Komfort. i niezawodna ochrona

Komfort. i niezawodna ochrona Przyłbica spawalnicza 3M Speedglas 9100 to rozwiązanie nowej generacji, zapewniające niespotykany dotąd komfort użytkowania. 3M Speedglas 9100 posiada nowy, opatentowany system nagłowia, który idealnie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2013 Annual report 2013 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Nasze priorytety Our priorities... 3 Z perspektywy Regionu Europy Centralnej From Central Region... 4 Przemysł

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Warsaw Poland 2013 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics

Bardziej szczegółowo