IQ2+ / IQ2+ USB MIKSER STEREO INSTRUKCJA OBSŁUGI

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IQ2+ / IQ2+ USB MIKSER STEREO INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 IQ2+ / IQ2+ USB MIKSER STEREO INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p SZCZECIN Telefon:

2 RELOOP IQ2+ Gratulacje!!! Nabyłeś Mikser Reloop IQ2+ / Reloop IQ2+ USB. Dziękujemy Tobie za zaufanie naszej technologii dla DJ ów. Przed uŝyciem prosimy Ciebie o uwaŝne przestudiowanie poniŝszej instrukcji. Proszę wyjmij Reloop IQ2+ / Reloop IQ2+ USB z opakowania. Sprawdź przed pierwszym uŝyciem aby się upewnić Ŝe urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu, jeśli wykryjesz jakieś uszkodzenia kabla zasilającego lub obudowy nie uŝywaj tego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą. Instrukcje bezpieczeństwa Proszę zachowaj szczególną ostroŝność podczas pracy z napięciem 240 V. Takie napięcie moŝe prowadzić do powaŝnego poraŝenia prądem. Jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane poprzez nieostroŝne i nie poprawne uŝycie nie podlega gwarancji. Producent nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia własności lub szkody osobowe spowodowane przez niewłaściwe uŝycie lub nie dotrzymanie zasad bezpieczeństwa. - To urządzenie opuściło fabrykę w idealnym stanie. Aby utrzymać ten stan oraz aby nie było jakiegokolwiek zagroŝenia uŝytkownik musi przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa oraz ostrzeŝeń zawartych w tej instrukcji. - Z powodów bezpieczeństwa oraz certyfikacji (CE) nieautoryzowane przerabianie lub/i modyfikacja tego urządzenia jest zabroniona. Zwróć uwagę, Ŝe w razie uszkodzenia urządzenie nie będzie podlegało gwarancji, jeśli zostały przeprowadzone jakieś modyfikacje. - Zawartość tego urządzenia nie zawiera Ŝadnych części które wymagają konserwacji za wyjątkiem zewnętrznych części które moŝna wymienić z zewnętrz. Tylko wyspecjalizowane osoby mogą prowadzić konserwacje w przeciwnym razie gwarancja nie zostanie uznana. - Bezpiecznik musi być wymieniony wyłącznie na takie o tej samej klasie, charakterystyce oraz nominalnym wskaźniku. - Upewnij się Ŝe zasilanie będzie podłączone tylko wtedy gdy urządzenie będzie przygotowane do pracy. Zawsze podłączaj główny kabel zasilający jako ostatni. Upewnij się Ŝe główny włącznik jest w pozycji OFF gdy podłączasz urządzenie do sieci. - UŜywaj tylko takich kabli które uwzględnione są w zaleceniach. Sprawdź czy wszystkie połączenia typu Jack i inne wtyki są dociśnięte i poprawnie podpięte. Zgłoś się do sprzedawcy jeśli masz jakiś problem. - Upewnij się podczas uruchamiania urządzenia Ŝe główny kabel nie jest zgnieciony lub uszkodzony jakimś ostrym narzędziem, - Unikaj kontaktu głównego kabla z innymi kablami. Obchodź się z naleŝytą ostroŝnością podczas operowania kablami i stykami. Nigdy nie dotykaj tych części mokrymi rękoma, - Podłączaj kabel zasilający wyłącznie do odpowiednich gniazd zabezpieczonych przed przepięciem. Jedynymi gniazdami zasilania są punkty zgodne ze specyfikacją publicznej sieci. - Odłącz urządzenie z sieci kiedy nie jest uŝywane oraz przed czyszczeniem! Trzymaj przewód za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za główny kabel. - Ustaw urządzenie w pozycji poziomej i stabilnej, na niepalnym podłoŝu. - Unikaj wstrząsów oraz mocnych uderzeń podczas instalacji i uŝytkowania sprzętu. - Podczas wyboru miejsca instalacji urządzenia, upewnij się Ŝe urządzenie nie będzie poddawane działaniu wysokiego ciepła, wilgotności oraz zanieczyszczeń. Upewnij się Ŝe Ŝaden kabel nie leŝy dookoła urządzenia. Narazisz swoje bezpieczeństwo oraz innych!! Nie kładź Ŝadnych pojemników wypełnionych cieczą która mogłaby się łatwo rozlać na urządzenie lub w jego najbliŝszym sąsiedztwie. Jeśli jednakŝe płyny dostaną się do środka urządzenia, natychmiast odłącz główny kabel zasilający. Sprzęt musi zostać sprawdzony przez wykwalifikowany personel serwisowy przed kolejnym uŝyciem. Szkody powstałe z tytułu dostania się płynów do urządzenia nie są objęte gwarancją. 2

3 - Nie uŝywaj urządzenia podczas wysokich temperatur (jeśli przekracza 35 C) oraz niskich temperatur (poniŝej 5 C). Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz źródeł ciepła jak np.: radiatory, piekarniki itp. (nawet podczas transportu w zamkniętym pojeździe). Nigdy nie zakrywaj wiatraczków chłodzących lub szczelin wentylacyjnych. Zawsze zapewniaj odpowiednią wentylacje. - Urządzenie nie moŝe być uŝywane zaraz po zmianie środowiska np.: z zimnego na ciepłe. Skroplenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie włączaj ani nie uŝywaj urządzenia dopóki nie osiągnie temperatury otoczenia. - Przełączniki oraz suwaki nie powinny być traktowane sprayami czyszczącymi ani smarami. Urządzenie naleŝy czyścić tylko wilgotną ściereczką. Nigdy nie uŝywaj rozpuszczalników ani płynów czyszczących na bazie benzyny do czyszczenia. - Podczas przenoszenia urządzenia powinno ono znajdować się w swoim oryginalnym opakowaniu. - Podczas uruchamiania urządzenia Crossfadery oraz poziomy głośności twojego wzmacniacza powinny być ustawione na minimum. Ustaw swoje głośniki w pozycji Off. Poczekaj od 8 do 10 sekund przed zwiększeniem głośności aby uniknąć strzałów w głośniku, które mogą doprowadzić do uszkodzenia głośników oraz zwrotnicy. - Urządzenie zasilane prądem nie powinno być uŝywane przez dzieci. Zachowaj szczególną ostroŝność w obecności dzieci. - W szkołach, budynkach szkoleniowych, warsztatach, uŝywanie urządzenia musi być monitorowane przez wyszkolone osoby. - Przechowuj tą instrukcje w bezpiecznym miejscu w razie problemów i pytań. Zasady uŝytkowania zgodnie z instrukcją: - To urządzenie jest profesjonalną konsolą miksującą, która moŝe regulować i miksować sygnały audio niskiego poziomu. Urządzenie jest podłączone pomiędzy sygnałem źródłowym a wzmacniaczem audio. - Ten produkt jest dopuszczony do uŝytkowania w sieciach 230 V, 50 Hz AC i przeznaczony wyłącznie do uŝytku wewnętrznego. - Jeśli urządzenie jest uŝywane w jakikolwiek inny sposób niŝ ten opisany w instrukcji, uszkodzenia spowodowane prowadzą w tym wypadku do utraty gwarancji. Co więcej, jakiekolwiek zdarzenie które nie współgra z przeznaczeniem uŝytkowania takie jak zwarcie, ogień, poraŝenie prądem itp. - Numer seryjny wyznaczony przez producenta nie moŝe być usuwany aby podtrzymać prawa do gwarancji. Konserwacja: - Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia na wypadek uszkodzenia przewodu zasilającego, obudowy urządzenia jak równieŝ przełączników, pokręteł oraz potencjometrów. - JeŜeli jest podejrzenie Ŝe urządzenie nie moŝe być uŝywane w sposób bezpieczny naleŝy je odłączyć od zasilania i zabezpieczone na wypadek jakiegoś niechcianego wypadku. Zawsze odłączaj główny kabel zasilający! - Musi zostać przyjęte Ŝe urządzenie nie moŝe być dalej uŝywane bezpiecznie jeśli są widoczne uszkodzenia, jeŝeli urządzenie nie funkcjonuje, dalsze dłuŝsze przechowywanie w złych warunkach lub podczas transportu jest niekorzystne. 3

4 OZNACZENIA: 4

5 5

6 1....Pokrętło regulacji głośności mikrofonu stopniowy Equalizer dla mikrofonu 3....Włącznik aktywacji funkcji talkover mikrofonu 4....Regulacja gain dla kanałów A + B stopniowy Equalizer dla kanałów A + B 6....Wybór sygnału wejściowego na kanałów A + B (USB dostępne tylko dla Reloop IQ2+ USB) 7....Regulacji głośności Master Regulacji głośności Cue 9....przycisk CueFX LED włącznik Cue/Master fader CueMix Diody LED modulacji dla cue/master wyświetlacz LCD Pokrętło wyboru efektu Przycisk efektu crossfadera Pokrętło przypisania efektu Liniowe fadery dla kanałów A + B Parametr Y efektu FX przycisk ON/OFF diody LED przypisania efektu crossfadera Crossfader Crossfader- przyciski efektu a, b, c przycisk TAP/BPM Przyciski przypisania beatów dla jednostki efektu DSP pokrętło parametru X wejście na przewód zasilający włącznik ON/OFF Wejście dla funkcji fader start śruby uziemiające GND przełącznik Phono/line dla kanałów A + B Wejście dla kanałów A + B (RCA) Wejście dla sygnału powrotnego (RCA) Wyjście dla sygnału wychodzącego (RCA) wyjście REC (RCA) wyjście Master (RCA) wyjście symetryczne Master (6.3 mm jack) przełącznik wejścia CD1/AUX wejście AUX (3.5 mm jack) wejście mikrofonu (6.3 mm jack) włącznik Faderstart dla kanałów A + B włącznik regulacji krzywej cięcia crossfadera Pokrętło krzywej liniowego fadera włącznik krzywej Linefader (liniowy fader) wejście słuchawkowe 1 (6.3 mm jack) wejście słuchawkowe 2 (3.5 mm jack) port USB 1 (dostępny tylko dla Reloop IQ2+ USB) port USB 2 (dostępny tylko dla IQ2+ USB) MAINTENANCE 6

7 OZNACZENIA WYŚWIETLACZA LCD -13- I....wskaźnik przypisania kanału II...wskaźnik BPM III...wskaźnik parametru X IV...wskaźnik parametru Y V...wskaźnik wyboru efektu PODŁĄCZENIE 1. Podłącz swoje źródła liniowe (odtwarzacze CD, odtwarzacze MD itp.) i swoje gramofony poprzez wejścia dla kanałów A+B JeŜeli chcesz podłączyć gramofony do wejść phono upewnij się, Ŝe ustawiłeś przełącznik(i) phono/line -30- na pozycję PH ; podczas podłączania źródeł liniowych do tych wejść musisz ustawić przełącznik(i) -30- na pozycję LN CONNECTIONS Upewnij się, Ŝe mikser jest wyłączony, podczas uŝywania przełączników phono/line Podłącz kable uziemiające swoich gramofonów do śrub uziemiających GND twojego miksera -29-7

8 3. Podłącz mikrofon do wejścia mikrofonowego Podłącz słuchawki do wejścia słuchawkowego (6,3mm jack) Alternatywnie jeśli jest to konieczne moŝesz podłączyć drugą parę słuchawek do wejścia słuchawkowego (3,5 mm jack) 5. podłącz np. odtwarzacz MP3 do wejścia AUX (3,5mm jack) Jeśli chcesz odtworzyć ścieŝki z odtwarzacza MP3 w mikserze, włącznik wejścia CD1/AUX -37- musi znajdować się w pozycji AUX. JeŜeli chcesz odtworzyć ścieŝki z odtwarzacza CD podłączonego do kanału A w twoim mikserze, włącznik wejścia CD1/ -37- musi znajdować się w pozycji CD1 Funkcja opisana wyŝej jest tylko dostępna dla kanału A. 6. Podłącz wtyki gniazda sygnału wyjściowego -33- odpowiednio do wejścia jednostki z efektami i samplera. Podłącz odpowiednio wyjście jednostki z efektami i sampler do gniazd sygnału powrotnego Jeśli to konieczne, podłącz przewody fader start twojego odtwarzacza CD do wejścia dla funkcji fader start -28- Wejście A dla funkcji fader start -28- jest przypisane do kanału A a wejście B dla funkcji fader start do kanału B 8. Podłącz system stereo do wyjścia master (RCA) -34- albo do symetrycznego wyjścia master (6,3mm jack) Podłącz urządzenie nagrywające do gniazda REC (RCA) -34- (dostępne tylko dla Reloop IQ2+USB) 10. Podłącz port USB do portu USB twojego komputera i podłącz port USB do innego portu USB twojego komputera. Przeczytaj takŝe instrukcję obsługi swojego komputera wykonując tą czynność. 11. Podłącz kabel zasilający odpowiednim wejściem Podłącz wtyk kabla zasilającego do kontaktu. UśYTKOWANIE 1. Włączanie [ patrz: oznaczenia numer 27] Po podłączeniu wszystkich kabli i urządzeń włącz mikser przełącznikiem ON/OFF Wybór sygnału wejściowego [patrz: oznaczenia, numery 6,30,37] Za pomocą przełącznika sygnału wejściowego dla kanałów A+B -6- moŝesz przełączać między źródłami Line, Phono, CD, AUX i źródłami USB (dostępne tylko dla Reloop IQ2+ USB); (dla kanału A jest dodatkowa pozycja AUX, tak jak opisana w rozdziale : podłączenie numer 5). Proszę zwrócić uwagę na oznaczenia kaŝdego z przełączników sygnału dla kanałów A+B -6- oraz pozycje przełącznika Phono/Line dla kanałów A+B Gain [patrz: oznaczenia numery 1 i 4] Wejściowy poziom głośności dla kanałów A+B moŝe być dopasowany poprzez pokrętła gain dla kanałów A+B -4-. Pokrętłem gain mikrofonu moŝesz dostosować wejściowy poziom głośności dla kanału mikrofonowego twojego miksera. 8

9 4. Equalizer [patrz: oznaczenia numery 2 i 5] Ustawia niskie, średnie i wysokie tony za pomocą 3-stopniowego equalizera dla kanałów A+B -5-. Za pomocą 2-stopniowego equalizera dla mikrofonu -2- moŝesz ustawić niskie i wysokie tony dla kanału mikrofonowego twojego miksera. 5. Kanały A+B [patrz: oznaczenia- numery 17 i 42] Fadery liniowe -17- regulują wyjściowy poziom głośności dla kanałów A+B. Krzywa liniowych faderów moŝe być regulowana poprzez przycisk regulacji krzywej liniowego fadera -43- oraz poprzez pokrętło regulacji krzywej liniowego fadera. Przycisk regulacji krzywej ma 3 pozycje. JeŜeli przełącznik znajduję się po lewej stronie sygnał będzie słyszalny juŝ przy bardzo niskich pozycjach fadera; fader się wyostrza (idealne do scratchingu oraz cuttingu). JeŜeli przełącznik jest na środku uzyskasz liniową krzywą, co oznacza Ŝe liniowy fader łagodnieje (idealny do długiego miksowania). Sygnał wzrasta proporcjonalnie do pozycji linioweo fadera. Kiedy włącznik znajduję się po prawej stronie liniowy fader jest wyostrzony, podobnie jak po lewej stronie. Sygnał jest słyszalny jeŝeli liniowy fader jest wysunięty do góry (takŝe idealne dla cuttingu i scratchingu). Co więcej, moŝesz dostroić krzywą fadera, uŝywając pokrętła regulacji krzywej liniowego fadera -42- by pracowała dokładniej. Kiedy przekręcasz pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, krzywa fadera wyostrza się; kiedy przekręcasz pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara krzywa fadera łagodnieje. 6. Crossfader [patrz: oznaczenia-numery 21 i 41] UŜyj crossfadera -21- do zmiany pomiędzy lewym i prawym kanałem crossfadera. Krzywa cięcia crossfadera moŝe być regulowana poprzez włącznik regulacji krzywej crossfadera Kiedy włącznik znajduję się po lewej stronie lub na środku krzywa crossfadera wyostrza się (idealne dla cuttingu i scratchingu); kiedy włącznik znajduje się po prawej stronie krzywa crossfadera łagodnieje (idealne do długiego miksowania) 7. Fader start [patrz: oznaczenia- numery 17,21,28 i 40] Jeśli podłączłeś dwa odpowiednie odtwarzacze CD do Reloop IQ2+ (jak opisano w punkcie podłączenie, punkt 7) mogą one być zdalnie sterowane crossfaderem -21- lub liniowymi faderami. JeŜeli chcesz uruchomić odtwarzacz CD dla kanału A poprzez crossfader, włącznik fader start dla kanału A -40- musi być w pozycji XFA ; jeśli chcesz uruchomić odtwarzacz CD poprzez liniowy fader, włącznik fader start dla kanału A musi być w pozycji LFA. Jeśli nie chcesz uŝyć funkcji fader start, włącznik fader start musi być o pozycji OFF (wyłączony). Jeśli chcesz uruchomić odtwarzacz CD dla kanału B poprzez crossfader, włącznik fader start dla kanału B -40- musi być w pozycji XFA ; jeśli chcesz uruchomić odtwarzacz CD poprzez liniowy fader, włącznik fader start dla kanału B musi być w pozycji LFA. JeŜeli nie chcesz uŝyć funkcji fader start, włącznik faderstart musi być w pozycji OFF. Kiedy przesuniesz crossfader do końca w lewo, ewentualnie lewy liniowy fader do końca w górę (zaleŝy od trybu fader startera) odtwarzacz CD podłączony do wejścia A dla funkcji fader start -28- przejdzie do trybu odtwarzania a odtwarzacz CD podłączony do wejścia B dla funkcji fader start -28- przejdzie do ostatniego zapamiętanego punktu cue i zmieni typ na pause. JeŜeli przesuniesz crossfader do końca w prawo, ewentualnie prawy liniowy fader do końca w górę, odtwarzacz CD podłączony do wejścia B dla funkcji fader start przejdzie do trybu odtwarzania a odtwarzacz podłączony do wejścia A przejdzie do ostatniego zapamiętanego punktu cue i zmieni typ na pause, itd. Proszę równieŝ zajrzeć do instrukcji obsługi swojego odtwarzacza CD odnośnie informacji na temat fader start. W zaleŝności od modelu odtwarzacza CD moŝliwe są róŝnice w działaniu powyŝszej czynności. 9

10 8. Mikrofon [patrz: oznaczenia- numery 1,2 i 3] Poprzez pokrętło regulacji głośności mikrofonu -1- moŝesz ustawić wyjściowy poziom kanału mikrofonowego (DJ mic). UŜywając 2-stopniowego equalizera dla mikrofonu -2- moŝesz ustawić poziom wysokich i niskich częstotliwości mikrofonu. JeŜeli włącznik aktywacji funkcji talkover mikrofonu -3- jest w pozycji OFF, kanał mikrofonu jest wyłączony. JeŜeli ten włącznik jest w pozycji ON, kanał mikrofonu jest włączony. JeŜeli włącznik aktywacji funkcji talkover mikrofonu -3- jest w pozycji Talk Over wyciszenie pozostałych kanałów będzie aktywne przez okres uŝywania mikrofonu. Jeśli nie ma Ŝadnego sygnału nadawanego przez mikrofon głośność wróci do poprzedniego poziomu. 9. Modulacja[patrz: oznaczenia- numery 4,5,7,10,17 i 42] Diody LED modulacji dla cue/master -12- wskazują poziom głośności dla kanałów A i B. Pomiędzy tymi diodami znajduje się wykres słupkowy z numerami od -24 do +14. Wybierz głośność kanału liniowym faderem -17-, ustaw 3-stopniowym equalizerem -5-, oraz pokrętłami gain -4- i ustaw pokrętło głośności tak aby czerwone diody rzadko osiągały wartości poniŝej 0. To uchroni przed przesterowaniem kanału. Poprzez włącznik master/cue -10- moŝesz ustalić który sygnał diody LED będą wyświetlać. JeŜeli włącznik -10- jest w pozycji cue, sygnał cue będzie wyświetlany przez diody LED modulacji. Sygnał cue dla kanału A będzie wyświetlany po lewej, sygnał cue dla kanału B po prawej. JeŜeli włącznik cue/master -10- jest w pozycji master, poziom głośności master jest wyświetlany po obu stronach. 10. Odsłuch[patrz: oznaczenia numery 8,9 i 11] Za pomocą fadera CueMix -11- moŝesz wybrać sygnał, który chciałbyś odsłuchać. JeŜeli fader CueMix -11- znajduje się w lewej pozycji (pozycja CHA ) usłyszysz sygnał cue dla kanału A na swoich słuchawkach; jeśli fader CueMix -11- jest w prawej pozycji (pozycja CHB ) usłyszysz sygnał cue dla kanału B na swoich słuchawkach. JeŜeli fader CueMix jest w środkowej pozycji usłyszysz sygnały cue dla obu kanałów na swoich słuchawkach. MoŜesz ustawić poziom głośności sygnału cue poprzez pokrętło regulujące poziom głośności cue -8-. Poprzez nacisnięcie przycisku CueFX LED -9- moŝesz dodać poprzednio ustawione efekty DSP ( zobacz rozdział uŝytkowanie ; numer 14) do sygnału cue. W ten sposób moŝesz dokładnie usłyszeć jak będzie brzmiał konkretny efekt. 11. Wyjścia[patrz: oznaczenia- numery 7,17,35 i 36] Liniowe fadery -17- ustawiają wyjściowy poziom głośności wyjść Master odpowiednio -35- i UŜyj pokrętła regulacji głośności master -7- Ŝeby ustawić poziom głośności wyjściowej. UŜyj tego pokrętła aby zapobiec zbyt wysokiemu sygnałowi wyjściowemu przez twój system stereo. Pozycja pokrętła (master) regulacji głośności -7- nie ma wpływu na wyjście REC Efekt Send/Return [patrz: oznaczenia numery 13,14 i 16] JeŜeli masz podłączone zewnętrzne efektory lub zewnętrzny sampler do IQ2+( jak opisano w rozdziale Podłączenie, punkt 6) moŝesz udostępnić sygnał poprzez przekręcenie pokrętła wyboru efektu -14- na pozycję send/return. Poprzez uŝycie pokrętła przypisania kanału -16- moŝesz zdecydować który sygnał ma być przesyłany przez zewnętrzne urządzenie. Wybrany sygnał jest podświetlony na wyświetlaczu -13- u góry, po lewej stronie. MoŜesz wybrać pomiędzy kanałami A i B ( CH1 i CH2 są pokazane na wyświetlaczu LCD -13-), kanałem mic ( MC jest pokazane na wyświetlaczu -3, I-) oraz sygnałem master ( MA jest pokazane na wyświetlaczu -3, I-) 13. Beatcounter [patrz: oznaczenia numery 13,16 i 23] Mikser Reloop IQ2+ jest wyposaŝony w automatyczny i manualny licznik beatów. Kiedy włączasz mikser, automatyczny beatcounter jest aktywny. Poprzez uŝycie pokrętła przypisania efektu moŝesz wybrać kanał którego wartość BPM (liczba beatów na minutę) musi być ustalona (pozycja A odpowiada kanałowi A; pozycja B kanałowi B). JeŜeli ścieŝka jest odtwarzana, mikser automatycznie 10

11 obliczy BPM. Wartość BPM jest pokazana na wyświetlaczu LCD -13, II- ; liczba miga kiedy beatcounter nadal przelicza prędkość ścieŝki albo kiedy nie ma sygnału wyjściowego lub jest za słaby albo nie moŝe być obliczony. W tym przypadku moŝesz obsługiwać beatcounter manualnie. W tym celu wciskaj przycisk TAP/BPM -23- regularnie w rytm beatu basu perkusji lub innego rytmicznego elementu. JeŜeli manualny beatcounter jest aktywny przycisk TAP/BPM -23- będzie się świecić. śeby powrócić do automatycznego beatcountera musisz nacisnąć i przytrzymać przycisk TAP/BPM -23- przez mniej więcej trzy sekundy do czasu kiedy przycisk przestanie świecić. Automatyczny beatcounter jest teraz ponownie aktywowany. Reloop IQ2+ nie moŝe policzyć beatów jeśli nie ma rytmicznej struktury lub jeśli beaty nie są wystarczająco wyraźne lub nie są rozpoznawalne jako rytmiczne elementy. Poprzez oddzielny przycisk TAP/BPM -23- moŝesz manualnie ustawić takty kiedy efekty są aktywne. 14. Efekty DSP [patrz:oznaczenia numery 13,14,15,16,18,19,24 i 25] Oprócz efektu pętli Send/Return oraz automatycznego licznika beatów jednostka DSP daje moŝliwość tworzenia 8 cyfrowych efektów (dla efektów patrz poniŝej). Pokrętłem wyboru efektów -14- wybierz odpowiedni efekt którego chcesz uŝyć, następnie pokrętłem przypisania efektu -16- wybierz odpowiedni kanał do którego efekt ma być przypisany, wybrany kanał zostanie podświetlony na górze, po lewej stronie wyświetlacza -13, I-. MoŜesz ustawić, poprzez wskaźnik parametru X -25-, wartość efektu która pokaŝe się na wyświetlaczu LCD -13, III-. Poprzez uŝycie fadera parametru Y -18- moŝesz ustawić wybraną moc efektu. Wartość procentowa efektu jest pokazana na dole, po prawej stronie wyświetlacza -13,IV- JeŜeli fader parametru Y jest w pozycji Dry, efekt będzie miał moc równą 0%; to oznacza, Ŝe efekt jest niesłyszalny. JeŜeli fader parametru Y -18- jest w pozycji Wet moc efektu wynosi 100%. Przyciski przypisania beatów dla jednostki DSP -24- pokazują która długość taktu odpowiada parametrowi czasu. Jeśli parametr czasu nie odpowiada dokładnie długości taktu, oba przyciski taktu migają pomiędzy tą wartością (wyjątek: efekt Pitch Sifter ; Parametr czasu nie odnosi się do długości taktu kanału lecz do ogólnej prędkości). Poprzez naciśnięcie przycisku FX -19- aktywujesz efekt jednostki ( przycisk jest podświetlony). Poprzez naciśnięcie tego przycisku po raz drugi efekt DSP przestanie być aktywny. Jednostkę efektu DSP moŝna uŝyć tylko w przypadku kiedy jednostka efektu crossfader jest wyłączona. śeby to zrobić, włącznik efektu fader -15- musi znajdować się w pozycji OFF. W zaleŝności od efektu, typ parametru czasu oraz zmiany ustawione przez przyciski przypisania beatu, róŝnią się od siebie. ECHO= echo effect Stale powtarza odpowiedni odcinek sygnału. Wartość parametru czasu: msec Bezpośrednie przypisanie taktu: odstępy regulowane od Poprzez przekręcenie pokrętła parametru X -25- wartość zmieniać się będzie o 1 Naciśnij, przytrzymaj i przekręć pokrętło parametru X -25- a wartość zmieni się stopniowo o 100. Wartość parametru Y dry/wet 0-100% AUTO PAN- panorama effect Tworzy regularne wyciszenie sygnału z lewego do prawego kanału i odwrotnie. Wartość parametru czasu: msec 11

12 Bezpośrednie przypisanie taktu: 500/1000/2000/4000/8000/16000 Poprzez przekręcenie pokrętła parametru X -25- wartość zmieniać się będzie o 1 Naciśnij, przytrzymaj i przekręć pokrętło parametru X -25- a wartość zmieni się stopniowo o 100. Wartość parametru Y dry/wet 0-100% FLANGER= flanger effect Podwaja sygnał i lekko go przesuwa. Wartość parametru czasu: msec Bezpośrednie przypisanie taktu: 500/1000/2000/4000/8000/16000 Poprzez przekręcenie pokrętła parametru X -25- wartość zmieni się stopniowo od 1 Naciśnij, przytrzymaj i przekręć pokrętło parametru X -25- a wartość zmieni się stopniowo od 100. Wartość parametru Y dry/wet 0-100% MANUAL FILTER= HiPass/LowPass filter effect MoŜesz manualnie kontrolować odpowiednio efekt filter Hipass i Lowpass. Wartość parametru czasu: LowPass Hz/ HiPass Hz Bezpośrednie przypisanie taktu: LowPass 0.45/2.27/7.13/18.4 Hz- HiPass 1.63/5.73 Hz Poprzez przekręcenie pokrętła parametru X -25- wartość zmieni się stopniowo od Naciśnij, przytrzymaj i przekręć pokrętło parametru X -25- a wartość zmieni się stopniowo od 0.1. AUDIO FILTER= HiPass/LowPass filter effect Na przemian filtruje niskie(lowpass) i wysokie (HiPass) tony z sygnału w zaleŝności od ustawionej wartości taktu. Wartość parametru czasu: msec Bezpośrednie przypisanie taktu: 500/1000/2000/4000/8000/16000msec Poprzez przekręcenie pokrętła parametru X -25- wartość zmieni się stopniowo od 10 Naciśnij, przytrzymaj i przekręć pokrętło parametru X -25- a wartość zmieni się stopniowo od 100. Wartość parametru Y dry/wet 0-100% REVERB= reverb effect Naśladuje odbicie dźwięku w zamkniętych pomieszczeniach Wartość parametru czasu: 0-100% Bezpośrednie przypisanie taktu: 0/20/40/60/80/100 % Poprzez przekręcenie pokrętła parametru X -25- wartość zmieni się stopniowo od 1. Naciśnij, przytrzymaj i przekręć pokrętło parametru X -25- a wartość zmieni się stopniowo od 10. Wartość parametru Y dry/wet 0-100% TRANS = transformer effect Obcina sygnał poprzez ściszanie i zgłośnienie, podobne do szybkiego cuttingu przez crossfader. Wartość parametru czasu: msec. Bezpośrednie przypisanie taktu: 500/1000/2000/4000/8000/16000 msec Poprzez przekręcenie pokrętła parametru X -25- wartość zmieni się stopniowo od 1. Naciśnij, przytrzymaj i przekręć pokrętło parametru X -25- a wartość zmieni się stopniowo od 100. Wartość parametru Y dry/wet 0-100% Pitchshifter= pitchshifter effect Zwiększa lub zmniejsza wartość pitch a Wartość parametru czasu: % Bezpośrednie przypisanie taktu: -100/-50/-33/0/50/100% Poprzez przekręcenie pokrętła parametru X -25- wartość zmieni się stopniowo od 1. Naciśnij, przytrzymaj i przekręć pokrętło parametru X -25- a wartość zmieni się stopniowo od 10. Wartość parametru Y dry/wet 0-100% 12

13 15. Efekty crossfadera [patrz: oznaczenia numery 9,13,14,15,21,22a-c,24,25] Oprócz efektów DSP mikser Reloop IQ2 oferuje takŝe 3 innowacyjne efekty crossfadera. śeby obsługiwać te efekty, dwa tryby są do dyspozycji: Fader mode: Na początku przełącz włącznik efektu crossfader -15- na pozycję fader. Aktywny efekt crossfadera -22 a,b,cbędzie podświetlony. Aktywny kanał jest podświetlany przez diody LED przypisania efektu crossfadera -20-; dodatkowo aktywny kanał jest pokazany na wyświetlaczu LCD -13;I- Teraz przesuń crossfader -21- na przeciwną stronę by manualnie modulować efekt crossfadera. ZauwaŜysz, Ŝe efekt crossfadera będzie się zmieniał w zaleŝności od pozycji crossfadera. Auto mode: Przełącz włącznik efektu fader -15- na pozycję auto. Poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku efektu crossfadera -22 a,b,c- automatyczne cross-fading do przeciwnego kanału będzie działać. Tylko efekty master mogą być kontrolowane przy uŝyciu przycisku CueFX LED -9-, efekt crossfadera nie moŝe być monitorowany. Trzy następujące efekty crossfadera są do twojej dyspozycji: a) LoopX (pętla) W zaleŝności od taktu który został ustawiony przez pokrętło parametru X -25- lub przycisków przypisania beatów dla jednostki efektu DSP -24- (opisane w dziale uŝytkowanie, punkt 14) pętla moŝe być stworzona z tym efektem. Im dalej crossfader jest przesunięty do przeciwnej strony, tym niŝsza będzie sekwencja pętli. Przesuń crossfader spowrotem do początkowego połoŝenia aby dezaktywować efekt. b) PitchX Przesuń crossfader na przeciwną stronę Ŝeby zmniejszyć tonację odtwarzanej ścieŝki. Za pomocą tego efektu moŝesz symulować dźwięk nagrania, które ciągle zwalnia. Przesuń crossfader do początkowego połoŝenia aby dezaktywować efekt. c) StutterX Przesuń crossfader do przeciwnej strony by zapętlić sekwencję. Im dalej przesuwasz crossfader do przeciwnej strony tym krótsza jest sekwencja. Przesuń crossfader do początkowego połoŝenia aby dezaktywować efekt. Weź pod uwagę, Ŝe kiedy uŝywasz efektów crossfadera, pokrętło parametru X -25- oraz przyciski przypisania beatów dla jednostki DSP -24- są nieaktywne. (dostępne tylko dla Reloop IQ2) 16. Łącze USB [patrz: oznaczenia, numery 46 i 47] Jeśli podłączysz swój komputer do portów USB -46/47- rozpozna on je automatycznie jako zewnętrzne karty dźwiękowe (USB codec= UAC3556B 1/2). śadne specjalne sterowniki nie są potrzebne. Ta funkcja działa jako plug n play z najnowszymi systemami operacyjnymi (Windows XP, Vista i Mac OS.X). Teraz moŝesz odtwarzać pliki muzyczne na komputerze i przenosić je do Reloop IQ2+ USB poprzez porty USB (kanał A) i (kanał B). Co więcej, moŝesz zarejestrować sygnał wyjściowy kanału A poprzez port USB albo wyjście master przez port USB Proszę równieŝ zajrzeć do załączonej krótkiej instrukcji instalacyjnej uŝywania z urządzeniem Traktor. 13

14 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wejścia: 2 x Phono, 2mV/47 kohm; 2(+2) x Line, 200mV/47 kohm; x Mic, 2mV/10 kohm; x AUX 200mV/10 kohm Wyjścia: 1 x Master, 1V/1 kohm,... 1 x Send, 316 mv/2.2 kohm;... 1 x Rec, 316 mv/2.4 kohm;... 2 x Headphones, 1V/33 Ohm Zakres częstotliwości : Mic Talkover: 25 Hz 20 Khz +/-2 db 14 +/- 2 db S/N Ratio Phono: > 69 db S/N Ratio Line, CD, AUX: > 80 db S/N Ratio Mic > 62 db Sekcja USB: wejście 0 dbv (1v) +/- 2 db,... zakres częstotliwości Khz +/-2 db... S/N ratio > 80 db Wymiary: Waga: 250 x 355 x mm 4.2 kg 14

IQ2 MIDI MIKSER STEREO INSTRUKCJA OBSŁUGI

IQ2 MIDI MIKSER STEREO INSTRUKCJA OBSŁUGI IQ2 MIDI MIKSER STEREO INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl RELOOP

Bardziej szczegółowo

RMX-40 DSP USB MIKSER STEREOFONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI

RMX-40 DSP USB MIKSER STEREOFONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSER STEREOFONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulacje!!!

Bardziej szczegółowo

RP-2000 MK3 GRAMOFON INSTRUKCJA OBSŁUGI

RP-2000 MK3 GRAMOFON INSTRUKCJA OBSŁUGI GRAMOFON INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA Ul. Hryniewieckiego 1 70 606 Szczecin Tel. 091 453 96 19 Fax 091 4239594 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulacje!!! Nabyłeś

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA M4 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA M2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA M3 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

DIAGRAM PODŁĄCZENIOWY

DIAGRAM PODŁĄCZENIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl DIAGRAM PODŁĄCZENIOWY

Bardziej szczegółowo

RP-6000 MK5 s GRAMOFON INSTRUKCJA OBSŁUGI

RP-6000 MK5 s GRAMOFON INSTRUKCJA OBSŁUGI GRAMOFON INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA Ul. Hryniewieckiego 1 70 606 Szczecin Tel. 091 453 96 19 Fax 091 4239594 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulacje!!! Nabyłeś

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

iphono 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI

iphono 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI iphono 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 4539619 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Miksowanie i regulowanie niskopoziomowych sygnałów audio. Urządzenie jest jednocześnie przełączane między źródłem sygnału podlegającego

Bardziej szczegółowo

McCrypt Wielofunkcyjny mikser stereo SM 3090 Nr zam

McCrypt Wielofunkcyjny mikser stereo SM 3090 Nr zam McCrypt Wielofunkcyjny mikser stereo SM 3090 Nr zam. 313882 SM 3090 to sześciokanałowy pulpit mikserski stereo z budowanym echem stereo i generatorem efektów akustycznych. Dodatkowe właściwości: siedmiopasmowy

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 icdmix 2 Przewód zasilający Przewód RCA Instrukcja obsługi Gwarancja

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA

DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Lawendowa 15 71-006 Szczecin Telefon: 509431669 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy zakupu miksera RMX-60 firmy Reloop.

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN Telefon:

SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 icdmix 3 Przewód zasilający Przewód RCA Instrukcja obsługi Gwarancja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: M6 USB Przewód zasilający Przewód USB Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 4539619 Zawartość pudełka: Mixtrack Pro II Przewód USB Płyta CD z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Przeznaczony jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, nigdy na zewnątrz. Pod każdym względem należy unikać kontaktu z wilgocią.

Przeznaczony jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, nigdy na zewnątrz. Pod każdym względem należy unikać kontaktu z wilgocią. Adapter USB Phono USB 100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 303093 Wersja 03/11 Przeznaczenie Adapter Phono USB przeznaczony jest do digitalizacji analogowego sygnału audio z urządzeń posiadających wejścia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA X6 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

BEATMIX 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI

BEATMIX 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI BEATMIX 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 453 96 19 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Beatmix 4 jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA X9 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: MixTrack Płyta CD z oprogramowaniem Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne:

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne: INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość pudełka: NDX400 Przewód zasilający Przewód audio RCA (cinch) Instrukcja obsługi Umowa gwarancyjna Rejestracja: Proszę zarejestrować sprzęt na stronie http://www.numark.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WZMACNIACZY HQM (modele HQM1xxxBT)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WZMACNIACZY HQM (modele HQM1xxxBT) INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY HQM (modele HQM1xxxBT) CECHY PRODUKTU Moc: 60W / 80W / 120W / 150W / 180W / 550W Wyjścia głośnikowe: 4-16Ω, 70V, 100V Pasmo przenoszenia: 40Hz-18kHz ZASTOSOWANIE 5 stref

Bardziej szczegółowo

Digital Jockey 2 Master Edition

Digital Jockey 2 Master Edition PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW Digital Jockey 2 Master Edition PROFESJONALNY KONTROLER MIDI INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW. Digital Jockey 2 PROFESJONALNY KONTROLER MIDI INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW. Digital Jockey 2 PROFESJONALNY KONTROLER MIDI INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW Digital Jockey 2 PROFESJONALNY KONTROLER MIDI INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA

DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Migdałowa 3 72-003 DOBRA Telefon:+48 91 453 96 19 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy zakupu miksera RMX-80 firmy Reloop.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA INDEX OPIS PRODUKTU.2 ŚRODKI OSTROśNOŚCI.2 TRYB WYCISZENIA. 2 OPIS PANELU PRZEDNIEGO.3 OPIS PANELU TYLNEGO 3 ODTWARZACZ CD...4-5 -OBSŁUGA ODTWARZACZA CD.. 4 -OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość Wstęp - złocone gniazda wejściowe - gniazda mikrofonowe z zasilaniem typu phantom +48V - 2 kanały wejściowe

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz uniwersalny Nr produktu

Wzmacniacz uniwersalny Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz uniwersalny Nr produktu 000303049 Strona 1 z 5 Wstęp Szanowni klienci, Dziękujemy za zakup wzmacniacza uniwersalnego. Produkt, który Państwo nabyli wyposażony jest w najlepszą,

Bardziej szczegółowo

Diagram podłączeniowy

Diagram podłączeniowy INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: MP103 USB Przewód zasilający Przewód audio RCA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WZMACNIACZY HQM (modele 4060 i 4120)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WZMACNIACZY HQM (modele 4060 i 4120) INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY HQM (modele 4060 i 4120) CECHY PRODUKTU Moc: 60W / 120W Wyjścia głośnikowe: 4-16Ω, 70V, 100V Pasmo przenoszenia: 80Hz-16KHz ZASTOSOWANIE 4 strefy nagłośnienia 3 wejścia mikrofonowe

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - DMX Control 24 Spis treści 1. Instrukcje bezpieczeństwa...3 2. Zastrzeżenia do pracy urządzenia...3 3. Opis urządzenia...4 4. Instalacja...6 Sterowanie dźwiękiem...6 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

RP-2000 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI

RP-2000 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RP-2000 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 453 96 19 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne:

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne: INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość pudełka: CDN450 (panel sterujący) CDN450 (panel z odtwarzaczami) Przewód zasilający Przewody audio RCA (x2) Przewód Fader Start (x2) Instrukcja obsługi Gwarancja Rejestracja:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA INDEX OPIS PRODUKTU.2 ŚRODKI OSTROśNOŚCI.2 TRYB WYCISZENIA. 2 OPIS PANELU PRZEDNIEGO.3 OPIS PANELU TYLNEGO 3 SCHEMAT PODŁĄCZENIAGŁOŚNIKÓW. 4 SCHEMAT PODŁĄCZENIA.....5

Bardziej szczegółowo

RELOOP TAPE. Profesjonalny rejestrator DJ INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 9

RELOOP TAPE. Profesjonalny rejestrator DJ INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 9 RELOOP TAPE Profesjonalny rejestrator DJ INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 312995 Strona 1 z 9 Ostrzeżenie! Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie narażać urządzenia na kontakt z wodą lub

Bardziej szczegółowo

MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość Wstęp - złocone gniazda wejściowe - gniazda mikrofonowe z zasilaniem typu phantom +48V - 2 kanały wejściowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 5 DMX-RS Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.. Warunki bezpieczeństwa. Opis elementów odtwarzacza.. 4.. Płyta czołowa... 4.. Płyta tylna... 4.. Bok lewy. 4.4. Bok prawy... 4 4. Kontrolki

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: CDN77 USB Przewód zasilający Przewody audio RCA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI Witamy! Dziękujemy za dokonanie bardzo dobrego wyboru i zakup wielokrotnie nagradzanego wzmacniacza Fishman Loudbox Mini. Zaczynamy! Pod spodem znajdziesz kilka wskazówek,

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zachowaj tą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, żebyś mógł się do niej odnieść w każdej chwili. Instrukcja ta zawiera ważne wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK1010-1012 Instrukcja obsługi I. KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA: Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: idj PRO Zasilacz Gwarancja Instrukcja Diagram

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70 1. Uwagi dla użytkownika. - Przed włączeniem wzmacniacza do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. - Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at SPA1260. PL Instrukcja obsługi

Register your product and get support at  SPA1260. PL Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/support SPA1260 PL Instrukcja obsługi a (L) (R) b (L) (R) c d e (L) (R) f (L) (R) AUX PL Ostrzeżenie: Nie narażaj urządzenia na kontakt z wilgocią

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1351

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1351 CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1351 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW SMP-1 PODWÓJNY ODTWARZACZ KART SD / USB INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW SMP-1 PODWÓJNY ODTWARZACZ KART SD / USB INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW SMP-1 PODWÓJNY ODTWARZACZ KART SD / USB INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 453 96 19 www.blaskdj.com.pl

Bardziej szczegółowo

LED MATRIX EFEKT ŚWIETLNY LED

LED MATRIX EFEKT ŚWIETLNY LED LED MATRIX EFEKT ŚWIETLNY LED DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl e-mail: reloop@reloop.com.pl Dziękujemy za

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz JPM DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel./fax

Wzmacniacz JPM DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel./fax Wzmacniacz JPM 2020 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią

Bardziej szczegółowo

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter telewizyjny PAL do NTSC Nr produktu 989268 Strona 1 z 5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Produkt służy do dwukierunkowej konwersji sygnału PAL (50 Hz) do NTSC (60 Hz). System

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm pasek na rękę instrukcja obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA. 1- Balans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1-2 (Main) i 1-2 (Booth) 3- B l o ko w a n i e / odblokowywanie głośności kanału

INSTALACJA. 1- Balans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1-2 (Main) i 1-2 (Booth) 3- B l o ko w a n i e / odblokowywanie głośności kanału INSTALACJA 1 Włóż do napędu w komputerze instalacyjną płytę CD-ROM urządzenia DJConsole Rmx2 Premium. Uruchom instalatora. Wykonaj wyświetlane instrukcje. Professional Package Edition 2 Po wyświetleniu

Bardziej szczegółowo

Głośnik przenośny Omnitronic BHD-02, 3/5 W, z mikrofonem, do 8 h na akumulatorze

Głośnik przenośny Omnitronic BHD-02, 3/5 W, z mikrofonem, do 8 h na akumulatorze Głośnik przenośny Omnitronic BHD-02, 3/5 W, z mikrofonem, do 8 h na akumulatorze Głośnik przenośny Omnitronic BHD-02, 3/5 W, z mikrofonem, do 8 h na akumulatorze Nr produktu 304967 Ekstremalnie kompaktowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi 8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076 Instrukcja obsługi INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy zachować, w celu

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA...2 ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA...3 INSTALACJA...3 WSKAŹNIKI PANELU PRZEDNIEGO...4 REGULATORY I ZŁĄCZA PANELU TYLNEGO...4 INSTRUKCJA OBSŁUGI...5

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm instrukcja obsługi. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MIK0025 Mikrofon ze wzmacniaczem PA-80-UHF INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIK0025 Mikrofon ze wzmacniaczem PA-80-UHF INSTRUKCJA OBSŁUGI MIK0025 Mikrofon ze wzmacniaczem PA-80-UHF INSTRUKCJA OBSŁUGI Wstęp Instrukcja ta zawiera waŝne informacje odnośnie poprawnego uŝytkowania urządzenia. Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ KOŃCOWY DAC 500 DAC 1300

WZMACNIACZ KOŃCOWY DAC 500 DAC 1300 WZMACNIACZ KOŃCOWY DAC 500 DAC 1300 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Mikser McCrypt DJ-700

Mikser McCrypt DJ-700 INSTRUKCJA OBSŁUGI Mikser McCrypt DJ-700 Produkt nr: 304458 Strona 1 z 21 Rys. 1. 1. Wstęp Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup tego produktu. Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi normami krajowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GŁOŚNIK BLUETOOTH

INSTRUKCJA OBSŁUGI GŁOŚNIK BLUETOOTH ABTS-11B INSTRUKCJA OBSŁUGI GŁOŚNIK BLUETOOTH Proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Informacja o zmianie zawartości instrukcji nie będzie publikowana. Nie odpowiadamy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie FCC ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Oświadczenie FCC ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Instrukcja obsługi Oświadczenie FCC To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te mają na celu

Bardziej szczegółowo

Radio globalne, Radio przenośne FM Muse MH-07 DS MH 07 DS, Czarny

Radio globalne, Radio przenośne FM Muse MH-07 DS MH 07 DS, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000352393 Radio globalne, Radio przenośne FM Muse MH-07 DS MH 07 DS, Czarny Strona 1 z 11 Należy uważnie zapoznać się z instrukcją przed obsługa urządzenia Informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Konsola Sinn 7 Rox.12 USX. Instrukcja obsługi

Konsola Sinn 7 Rox.12 USX. Instrukcja obsługi Konsola Sinn 7 Rox.12 USX. Instrukcja obsługi UWAGA! Dla własnego bezpieczeństwa, prosimy przeczytać dokładnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem! Wszystkie osoby zaangażowane w instalację, eksploatowanie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A INSTRUKCJA OBSŁUGI Subwoofer aktywny Audac SX408A Dystrybutor: Linearic Ul. Chrzanowskiego 62, 51-141 Wrocław Tel/Fax 0-71 78 73 900, e-mail: biuro@akustyk.pl SPIS TREŚCI: WSTĘP...3 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA...4

Bardziej szczegółowo

Przenośny skaner dokumentów 4w1

Przenośny skaner dokumentów 4w1 Przenośny skaner dokumentów 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup przenośnego skanera dokumentów. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

HOME VIBRATION PLATE 900 PLUS

HOME VIBRATION PLATE 900 PLUS HOME VIBRATION PLATE 900 PLUS SF-187x INSTRUKCJA OBSŁUGI Czyszczenie i konserwacja Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a wtyczka zasilania jest odłączona od gniazdka. Czyść urządzenie miękką, wilgotną

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L.

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. MODULATOR MT-32 OPIS PRODUKTU Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji jednowstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. UPS Line Interactive MODEL: 53973, 53974, 53975,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. UPS Line Interactive MODEL: 53973, 53974, 53975, INSTRUKCJA OBSŁUGI UPS Line Interactive MODEL: 53973, 53974, 53975, 53976 www.qoltec.com 1. Zawartość opakowania Upewnij się, że otrzymałeś zasilacz awaryjny UPS oraz instrukcje obsługi. 2. Wygląd Panel

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Audio Reveal. first. Instrukcja obsługi.

Audio Reveal. first. Instrukcja obsługi. Audio Reveal first Instrukcja obsługi www.audioreveal.com 2 1. Wstęp Dziękujemy za wybór wzmacniacza firmy Audio Reveal, mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania. Dbając o każdy szczegół oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 4539619 Zawartość: N4 Przewód USB Zasilacz (umieszczony w styropianowym wypełnieniu)

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz mocy Q2 Q4 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Wzmacniacz mocy Q2 Q4. Instrukcja instalacji i użytkowania

Wzmacniacz mocy Q2 Q4 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Wzmacniacz mocy Q2 Q4. Instrukcja instalacji i użytkowania Wzmacniacz mocy Q2 Q4 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Wzmacniacz mocy Q2 Q4 Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA AUDIO Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC http://www.audac.be

Bardziej szczegółowo

Infra Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi

Infra Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi CT BRAND Infra 2000 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Dziękujemy Państwu za zakup stacji INFRA 2000. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL COMPACT I DJUCED 18 PIERWSZE KROKI

DJCONTROL COMPACT I DJUCED 18 PIERWSZE KROKI DJCONTROL COMPACT I DJUCED 18 PIERWSZE KROKI INSTALACJA Podłącz urządzenie DJControl Compact do komputera Zainstaluj aplikację DJUCED 18 Uruchom aplikację DJUCED 18 Więcej informacji (fora, samouczki,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU MULTIMEDIALNEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU MULTIMEDIALNEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU MULTIMEDIALNEGO 1 1. Instrukcja użytkowania sprzętu multimedialnego 1.1. Sale: aula, 120, 121, 125, 126, 127, 128 Wyświetlanie na projektorze obrazu z komputera lub wizualizera

Bardziej szczegółowo

Gramofon LP-USB/SD. Nr produktu

Gramofon LP-USB/SD. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Gramofon LP-USB/SD Nr produktu 001308841 Strona 1 z 12 LP-USB/SD Gramofon z odtwarzaczem MP3, wejściem Aux oraz funkcją nagrywania na USB/SD Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem produktu

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel.

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel. CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1030 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./faks 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

DJCONSOLE RMX2 I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONSOLE RMX2 I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONSOLE RMX2 I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. W systemie zostaną zainstalowane aplikacje DJUCED i VirtualDJ LE. 1 7 8 2 5 3 4 9

Bardziej szczegółowo

SCANIC CLUB 12 II INSTRUKCJA OBSŁUGI

SCANIC CLUB 12 II INSTRUKCJA OBSŁUGI SCANIC CLUB 12 II INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl e-mail: reloop@reloop.com.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo