Mikser McCrypt DJ-700

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mikser McCrypt DJ-700"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Mikser McCrypt DJ-700 Produkt nr: Strona 1 z 21

2 Rys Wstęp Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup tego produktu. Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Aby utrzymać ten stan i zapewnić bezpieczną eksploatację, użytkownik musi przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi! Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne informacje dotyczące pracy i obsługi McCrypt DJ-700. Miej to na uwadze, kiedy przekazujesz ten produkt innym użytkownikom. W związku z tym, należy pamiętać o zachowaniu tej instrukcji obsługi na przyszłość! Strona 2 z 21

3 Wszelkie nazwy firm lub produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa do ich używania są zastrzeżone. 2. Przeznaczenie Mikser McCrypt DJ-700 jest przeznaczony do zastosowań domowych lub półprofesjonalnych. Urządzenie to może być wykorzystywane do miksowania sygnałów audio z różnych źródeł muzycznych oraz różnych urządzeń wejściowych. Urządzenie podłączane jest pomiędzy sygnałem audio do zmiksowania oraz na wyjściu, wzmacniaczem audio. Produkt może być podłączany tylko do napięcia 230V ~ / 50/60Hz prądu zmiennego. Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach. Nie należy używać McCrypt DJ-700 na zewnątrz oraz w pomieszczeniach z wilgocią, np. jak w łazienkach Jakiekolwiek użycie inne niż opisane powyżej może spowodować uszkodzenie urządzenia i może stwarzać dodatkowe ryzyko, takie jak zwarcia elektryczne, pożar i porażenie prądem elektrycznym. Żadna część produktu nie może być zmieniana lub przebudowana, obudowa McCrypt DJ-700 nie powinna być otwierana. Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji instalacji zawarte w niniejszej instrukcji obsługi! 3. Opis produktu 7 kanałów Złącze USB Wyjścia MAIN 1, 2 i SUBWOOFER wyjście TAPE Wejście i wyjście EFFECT 3-pasmowa kontrola dźwięku dla każdego kanału kanał mikrofonowy z przełącznikiem TALKOVER Podłączenie słuchawek do odsłuchu Wskaźniki poziomu LED Programowalny crossfader (VCA) z regulowaną krzywą crossfadera licznik BPM Funkcja SURROUND Strona 3 z 21

4 4. Objaśnienia symboli Ten symbol na urządzeniu oznacza, że użytkownik powinien przeczytać i zapoznać się z punktem instrukcji przed użyciem produktu. Symbol błyskawicy wskazuje na zagrożenie dla zdrowia, np. niebezpieczeństwo porażenia prądem. Urządzenie nie zawiera części, które wymagają wymianie lub konserwacji, dlatego nigdy nie należy otwierać urządzenia. Symbol strzałki oznacza szczególne wskazówki i informacje operacyjne. Wykrzyknik oznacza ważne uwagi w instrukcji operacyjnej, które powinny być ściśle przestrzegane. 5. Wskazówki bezpieczeństwa Gwarancja będzie nieważna, jeżeli szkoda powstanie w wyniku niezgodności z warunkami użytkowania opisanymi w instrukcji obsługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku czynności zabronionych w niniejszej instrukcji. Uwaga! Produkt może zostać uszkodzony, jeśli zostanie przeciążony. W takim w przypadku gwarancja / rękojmia wygasa. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub uszkodzenia ciała spowodowane niewłaściwym wykorzystania lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. W takim w przypadku gwarancja / rękojmia wygasa. Nieuprawnione konwersja i / lub modyfikacja produktu jest niedopuszczalna ze względów bezpieczeństwa i norm (CE). Konstrukcja tego produktu jest zgodna z klasą bezpieczeństwa 1. Tylko standardowe gniazdo zasilania (230 V ~ / 50/60Hz) może być stosowane jako źródło zasilania. Wszystkie osoby obsługujące, instalujące, konfigurujące, McCrypt DJ-700 powinny być odpowiednio przeszkolone i wykwalifikowane i przestrzegać instrukcji obsługi. Nigdy nie dotykaj wtyczki przewodu zasilania spoconymi lub mokrymi rękami. Istnieje ryzyko śmiertelnego porażenia prądem. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, nie dotykaj go. Po pierwsze, odetnij zasilanie do gniazdka sieciowego (np. za pomocą wyłącznika), a następnie wyciągnij wtyczkę ostrożnie z gniazdka. Nigdy nie należy używać produktu, jeśli uszkodzony jest kabel zasilający. Produkt nie nadaje się dla dzieci. Dzieci nie są w stanie prawidłowo ocenić zagrożenia związanego z pracą urządzenia elektrycznego. Strona 4 z 21

5 Nigdy nie umieszczaj pojemników zawierających płyny, np. szklanki, wiadra, wazony lub rośliny na urządzeniu lub w jego pobliżu. Płyny te mogą dostać się do wnętrza urządzenia i spowodować zwarcie elektryczne. Istnieje również duże ryzyko pożaru lub porażenia prądem. Jeśli wystąpi taki przypadek, najpierw odłącz zasilanie poprzez wyłączenie głównym wyłącznikiem i wyciągnij kabel zasilający z gniazda. Odłącz wszystkie kable od McCrypt DJ-700. Następnie, McCrypt DJ-700 powinien trafić do specjalistycznego warsztatu w celu naprawy. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur, kapanie lub rozlanie wody, silne wibracje lub ciężkie naprężenia mechaniczne. Nie ustawiaj otwartych źródeł ognia, takich jak płonące świece, na, lub bezpośrednio przy urządzeniu. Nie wolno używać urządzenia bez nadzoru. Urządzenie należy używać tylko w klimacie umiarkowanym i unikać warunków tropikalnych. Nie pozostawiaj opakowania McCrypt DJ-700 bez nadzoru. Opakowanie to może stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci. W instytucjach komercyjnych, powinny być przestrzegane obowiązujące przepisy bhp pracodawcy. Nie należy słuchać muzyki zbyt głośno przez długi okres czasu. Może to spowodować uszkodzenie słuchu. Należy również przestrzegać zasad bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń podłączonych do miksera. Aby upewnić się, że urządzenie jest ustawione prawidłowo, należy przestrzegać instrukcji obsługi. Jeśli nie jesteś pewny co do prawidłowego podłączenia, lub jeśli pojawiają się pytania, które nie są ujęte w niniejszej pracy instrukcje, proszę nie wahaj się skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej. Należy skonsultować się z ekspertem w razie wątpliwości dotyczących sposobu działania, bezpieczeństwa lub podłączenie urządzenia. 6. Urządzenia i elementy Zobacz rys. 1 strona 2 (1) MIC - Połączenie Mikrofon DJ może być podłączony do tego wejścia. Wejście to jest wyposażone w specjalny gniazda: wtyczki jack 6,3 mm (niesymetryczne) lub XLR (symetryczne). (2) MIC - Kontrola dźwięku Przyciski te służą do zmiany charakterystyki dźwięku w kanale MIC. HI = kontrola tonów wysokich Strona 5 z 21

6 MID = kontrola tonów średnich LOW = kontrola tonów niskich przekręcić pokrętło do końca w lewo, do minimalnego poziomu danego parametru. przekręcić pokrętło do oporu w prawo, dla maksymalnego poziomu. W pozycji środkowej, regulacja nie ma wpływu na sygnał (pozycja neutralna). (3) AUX kontrolkę Sterowanie AUX służy do miksowania oddzielnego sygnału MIC (mono) za pomocą gniazda MIC AUX SEND (38). Sygnał do sterowania AUX jest pobierany przed poszczególnymi kontrolerami MIC VOL (4) (pre-fader). Korekty MIC VOL (4) nie mają wpływu na sygnał wyjściowy AUX MIC SEND. (4) Sterowanie MIC VOL Za pomocą tego przycisku możesz regulować głośność mikrofonu względem całkowitego sygnału (główne wyjście). Kontroler MIC VOL powinny być zawsze ustawiony w pozycji "MIN", gdy wejście mikrofonowe nie jest używane. (5) Przełącznik Talkover Gdy przełącznik jest wciśnięty, funkcja TALKOVER jest aktywna, zapala się dioda funkcji TALKOVER. Głośność wszystkich kanałów z wyjątkiem kanału mikrofonowego zmniejsza się, gdy wykorzystywany jest mikrofon. Głos wypowiedzi DJ a będzie w takim wypadków głośniejszy niż sygnał muzyczny. (6) Kontroler TALK SENS Kontrola czułość funkcji TALKOVER. (7) Kontrola funkcji DPT Użyj tej kontroli na maksymalne obniżenie wszystkich pozostałych kanałów. (8) przełącznik MIC ON Użyj tego przełącznika, aby włączyć/wyłączyć kanał MIC. Gdy kanał jest włączony, zapala się dioda MIC ON. (9) Przełącznik wejść LINE / PHONO lub LINE / CD Użyj przełącznika aby wybrać pomiędzy poszczególnymi wejściami (źródłami sygnału) dla danego kanału. Wybrany sygnał jest doprowadzany przez ten kanał miksera. Zminimalizuj głośność za pomocą odpowiedniego suwaka kanału przed przełączeniem sygnału wejścia. Różnice w głośności pomiędzy aktywnymi źródłami wejściowymi mogłyby spowodować nagłą nadmierną głośność. (10) Przełącznik TRIM Strona 6 z 21

7 Za pomocą potencjometru TRIM ustaw czułość wejściową kanału. Różne siły sygnału poszczególnych kanałów mogą być w ten sposób wstępnie wzmacniane i dostosowane do siebie nawzajem. Wskaźnik poziomu (5) pokazuje poziom sygnału wejściowego. Wskaźnik nie powinien przekraczać "0dB", w przeciwnym razie sygnał muzyczny może być zniekształcony. Ustaw odpowiednią wartość TRIM. (11) Kontrolery dźwięku CH1 - CH5 Przyciski te służą do zmiany charakterystyki dźwięku danego kanału. HI = kontrola tonów wysokich MID = kontrola tonów średnich LOW = kontrola tonów niskich przekręcić pokrętło do końca w lewo, do minimalnego poziomu danego parametru. przekręcić pokrętło do oporu w prawo, dla maksymalnego poziomu. W pozycji środkowej, regulacja nie ma wpływu na sygnał (pozycja neutralna). (12) Przełącznik EQ bypass Ten przełącznik włącza lub wyłącza kontrolery dźwięku dla danego kanału. Naciśnij ten przycisk, aby pominąć ustawienia dźwięku kontroli. (13) Wskaźnik poziomu kanału Wyświetla poziom odpowiedniego sygnału wejściowego. (14) Fader kanałów Fader reguluje poziom wybranego kanału. (15) Przełącznik PFL Przytrzymaj przycisk PFL aby odsłuchać wybrany kanał za pomocą słuchawek. Kanały CH1 - CH5 można ustawić na podsłuch jednocześnie. Dioda PFL świeci się, gdy funkcja jest aktywna. (16) Kontroler MAIN OUT VOL1 Użyj tego kontrolera, aby ustawić poziom na wyjściu głównym 1 (MAIN OUTPUT 1-40) oraz subwoofera (SUBWOOFER -42). (17) Kontroler MAIN OUT VOL2 Użyj tego kontrolera, aby ustawić poziom na wyjściu głównym 2 (MAIN OUTPUT 2-45) (18) Kontroler MAIN BAL1 Użyj tego kontrolera, aby ustawić bilans kanałów lewy / prawy dla MASTER OUTPUT 1 (40). (19) Wskaźnik poziomu MASTER Strona 7 z 21

8 Wskaźnik poziomu MASTER pokazuje poziom MASTER OUTPUT 1 (40). Wskaźnik nie powinien przekraczać "0dB", w przeciwnym razie sygnał muzyczny może być zniekształcony. Ustaw MAIN OUT vol1 (16), kontrolery FADE (14), kontrolery TRIM (10) i MIC VOL sterowania (4) w pożądany sposób. (20) Przełącznik POWER Należy użyć tego przełącznika, aby włączyć / wyłączyć mikser (ON lub OFF). (21) Wyjście słuchawkowe Gniazdo jack do podłączenia słuchawek stereo (6,3 mm jack). (22) Przełącznik trybu STEREO / SPLIT Tryb SPLIT: Jeśli przełącznik jest ustawiony w SPLIT, sygnał PFL jest doprowadzany do lewej słuchawki a sygnał master do prawej słuchawki. Tryb STEREO: Jeżeli przełącznik jest ustawiony na Stereo, sygnał PFL i sygnał Master wprowadzany jest do obu słuchawek. Obróć regulator MIX (23), aby ustawić proporcję OLL / MASTER dla słuchawek. (23) Kontroler MIX Za pomocą tego przycisku można ustawić proporcję dla OLL / MAIN 1 (master) dla wyjścia słuchawkowego. Jeśli kontroler jest skręcony w lewo, tylko wybrane kanały PFL są aktywne. Jeśli kontroler jest skręcony w prawo, podawany jest tylko sygnał MASTER podawany jest do słuchawki. Jeśli przełącznik STERO / SPLIT (22) jest ustawiony na tryb Split, regulacja MIX nie ma zastosowania. (24) Kontroler VOL Pokrętło VOL służy do ustawienia głośności słuchawek. Zminimalizuj głośność za pomocą odpowiedniego suwaka kanału przed przełączeniem sygnału wejścia. Różnice w głośności pomiędzy aktywnymi źródłami wejściowymi mogłyby spowodować nagłą nadmierną głośność. (25) Przełącznik SURROUND ON Naciśnij przełącznik SURROUND ON aby włączyć funkcję 3D Surround. Kiedy funkcja SURROUND jest aktywna, zapala się dioda SURROUND. Sygnał wyjściowy (MAIN OUTPUT 1 i MAIN OUTPUT 2) zostanie bardziej ożywiony ze względu na poszerzenie sceny dźwiękowej (efekt dźwięku 3D). (26) Kontroler SURROUND Użyj tego kontrolera, aby ustawić intensywność efektu przestrzennego SURROUND. (27) Kontroler EFFECTS RET Strona 8 z 21

9 Użyj tego kontrolera, aby ustawić głośność wejściową powrócić sygnału RETURN TO MAIN (48). Sygnał jest zapętlony bezpośrednio przed sygnałem (kontrolerem) MASTER. (28) Crossfader Użyj do płynnego przenikania pomiędzy kanałami wybranymi za pomocą opcji z CROSSFADER ASSIGN A i B (30). Jeden kanał jest wyciszany za pomocą suwaka, natomiast inny kanał jest wzmacniany. Kiedy suwak CROSSFADER jest w pozycji środkowej, oba kanały grają równomiernie. (29) Regulacja CURVE CF Użyj CF Curve Control, aby zmienić właściwości funkcji CROSSFADER (28). Obróć w prawo: dwa kanały są wyciszone lub wzmocnione wyłącznie na końcu zakresu regulacji (logarytmicznie). Obrót w lewo: dwa kanały są wyciszone lub wzmocnione w sposób ciągły w całym zakresie sterowania (liniowo). (30) CROSSFADER ASSIGN A / B Użyj aby przypisać przełączniki A lub B, kontrolowane przez CROSSFADER. Nie wybieraj dwóch identycznych kanałów za pomocą dwóch przełączników. W tym przypadku, funkcja CROSSFADER nie zadziała. (31) Wyświetlacz BEAT ASSIST Wyświetlacz automatyczne wyświetla uderzenia na minutę (BPM) dla kanałów wybranych z funkcji CROSSFADER ASSIGN (30). Wynik BPM jest pokazany na odpowiednim wyświetlaczu. Jeśli wartość BPM nie może być obliczona, na wyświetlaczu pokazuje się 160 BPM. Ponowne przeliczanie BPM następuje automatyczni. Jeśli sygnał jest zbyt słaby, BPM nie może być obliczone automatycznie lub ręcznie. Wyświetlacz pokazuje dwa słupki. (32) Przycisk LOCK SYNC Mikser automatycznie określa BPM dla bieżącego utworu muzycznego. Jeśli BPM dla danego kawałka utworu zmieni się znacząco, funkcja BEAT ASSIST (31) pokazuje różne wartości. To może być mylące dla użytkownika. Gdy licznik BMP ustali realistyczne wartości BPM, naciśnij przycisk SYNC LOCK. W ten sposób zakres możliwego BPM jest ograniczony przez Twoje ustawienie. Kiedy funkcja LOCK SYNC jest włączona, przycisk jest podświetlony. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć tę funkcję. (33) Przycisk BEAT ASSIST Mikser automatycznie określa BPM bieżącego utworu muzycznego, przycisk miga dla każdej nowej kalkulacji BPM. Jeśli BPM dla danego fragmentu utworu zmieni się znacząco, BEAT ASSIST (31) pokazuje różne wartości. Strona 9 z 21

10 BPM może być także określany ręcznie. Naciśnij przycisk BEAT ASSIST, co najmniej trzy razy zgodnie z rytmem muzyki. Określona wartość jest pokazywana na wyświetlaczu. Funkcja SYNC LOCK jest włączona. Przycisk BEAT ASSIST jest aktywny tylko wtedy, gdy utwór gra z odpowiednią głośnością. (34) Wejście LINE / CD Wejście dla urządzeń z LINE/ CD (35) Wejście PHONO / LINE Wejście dla gramofonów lub urządzeń LINE / CD. Wejście to może być wykorzystywane do urządzeń o poziomie PHONO lub LINE. Należy zwracać uwagę na położenie przełącznika PHONO / LINE (36), aby uniknąć nieprawidłowego ustawienia. (36) Przełącznik PHONO / LINE Przełącznik ten służy do wybierania czułości wejściowej PHONO / LINE wejścia (35). Jeśli gramofon jest podłączony do wejścia PHONO / LINE (35), odpowiedni przełącznik PHONO / LINE musi być ustawiony na PHONO (przycisk nie jest wciśnięty). Jeżeli urządzenie z poziomem LINE / CD jest podłączone do PHONO / LINE, odpowiedni przełącznik PHONO / LINE musi być ustawiony na LINE (przełącznik jest wciśnięty). Ustawiaj przełącznik w pozycji PHONO tylko gdy gramofon jest podłączony. Wybierz opcję LINE dla innych urządzeń. Sygnał wejściowy jest zniekształcony, jeśli pozycja przełącznika jest nieprawidłowa. Istnieje ryzyko uszkodzenia podłączonego wzmacniacza i głośników. Wciskaj przycisk, gdy mikser nie jest włączony. Jeśli żadne urządzenie nie jest podłączone do gniazd, ustaw przełącznik LINE. (37) Połączenie GND (uziemienie) Aby uniknąć kłopotów z szumem dźwięku, można podłączyć uziemienie za pomocą zacisku śrubowego pomiędzy mikserem i linią uziemienia gramofonu (zazwyczaj czarny kabel z gniazda zaciskowego). (38) Połączenie MIC AUX Sygnał MIC kontrolera AUX (3) jest dostępny w MIC AUX SEND. (39) Połączenie MIC AUX RETURN Gniazda MIC AUX RETURN (L + R) mogą być używane jako wejście dla zmodyfikowanego sygnału stereo. Jednakże, gniazda MIC AUX RETURN L i MIC AUX RETURN R można również stosować jako dodatkowe wejście stereo. Gdy sygnał mono jest dostarczany, użyj gniazda MIC AUX RETURN L (MONO). Czułość wejściowa dla kanału nie może być ustawiona na mikserze. Moc sygnału musi być ustawiona na podłączonym urządzeniu. Oba sygnały zwrotne są Strona 10 z 21

11 kontrolowane przez MAIN OUT 1 lub MAIN OUT 2 (16/17) na wyjściach MAIN OUTPUT lub wyjściu na subwoofer (SUBWOOFER OUTPUT). (40) Połączenie MAIN OUTPUT 1 (symetryczne) Połączenie XLR dla wzmacniacza. Poziom wyjściowy jest ustawiony za pomocą kontrolera MAIN OUT 1 (16). (41) Przełącznik MAIN OUTPUT 1 MONO Naciśnij ten przycisk, aby odtworzyć sygnał na wyjściu głównym MAIN OUTPUT 1 (40) w trybie mono. W tej pozycji, BAL 1 (18) nie ma żadnego efektu. (42) Połączenie SUBWOOFER Połączenie XLR dla wzmacniacza subwoofera. Poziom wyjściowy jest ustawiony za pomocą MAIN OUT 1 (16) i kontrolera SUBWOOFER LEVEL (43). (43) Regulacja poziomu subwoofera SUBWOOFER LEVEL Przy pomocy tego regulatora dokonasz pre-ustawienia sygnału wyjściowego połączenia subwoofera (42). (44) Kontroler SUBWOOFER X / O Użyj tego kontrolera, aby ustawić częstotliwość separacji dla niskich tonów ( Hz). (45) Połączenie MAIN OUT 2 Połączenie RCA do podłączenia dodatkowego wzmacniacza. Poziom wyjściowy jest ustawiony za pomocą MAIN OUT 2 (17). (46) Gniazda TAPE Sygnał wyjściowy miksera (kanały CH1 - CH5) jest dostępny na tym wyjściu. Jednakże sygnał REC nie ma wpływu na kontroler MAIN OUT ( ) lub kontroler BALANCE (18). Możesz podłączyć urządzenia rejestrujące, takie jak odtwarzacz kasetowy, odtwarzacz MD lub nagrywarka CD i nagrywać sygnał z miksera. (47) Gniazda EFFECTS SEND FROM PFL Sygnał PFL jest dostępny na tych gniazdach. Sygnał może być doprowadzany do zewnętrznej jednostki efektów. Sygnał PFL na słuchawkach oraz sygnał z gniazd EFFECTS SEND FROM PFL są identyczne. (48) Gniazda EFFECTS RETURN TO MAIN Wykorzystywane są głównie jako wejście dla zmodyfikowanego sygnału. Gniazda mogą być również użyte jako dodatkowe wejście stereo. Sygnał jest sterowany przez kontroler EFFECTS RET (27). (49) Podłączenie do sieci Podłącz dostarczony kabel zasilający do sieci zasilającej. (50) Bezpiecznik zasilania Strona 11 z 21

12 Główny bezpiecznik zasilania. Patrz też rozdział "Wymiana bezpiecznika" w niniejszej instrukcji, aby dowiedzieć się jak wymienić bezpiecznik. (51) Przełącznik USB / CD Użyj tego przełącznika wyboru wejścia USB lub CD (źródło sygnału) dla kanału CH 4. W zależności od pozycji przełącznika, odpowiednie źródło sygnału jest odtwarzane. Zmniejsz głośność za pomocą odpowiedniego suwaka kanału przed przełączaniem selektora wejść. Możliwe różnice w głośności pomiędzy różnymi źródłami sygnału mogą spowodować nagły wzrost głośności. (52) Połączenie INPUT USB Połączenie USB dla urządzenia nagrywającego z wyjściem USB, może być odtwarzane poprzez kanał CH4. 7. Ustawianie urządzenia Zapewnij odpowiednią wentylację podczas ustawiania urządzenia. Nigdy nie ustawiaj do pracy urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak dywany, łóżka, itp. Ponadto, cyrkulacja powietrza nie może być zasłonięta przez obiekty takie jak gazety, obrusy, zasłony itp. Zapobiega to usuwaniu ciepła z wnętrza produktu i może prowadzić do przegrzania (ryzyko wystąpienia ognia). Nie należy wiercić żadnych otworów lub przykręcić śrub do obudowy miksera w celu montażu urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i obniżyć bezpieczeństwo pracy. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione prawidłowo, na stabilnej powierzchni. Jeżeli mikser spadnie z miejsca pracy, może spowodować obrażenia postronnych osób. Ustawiając urządzenie, upewnij się, że kable łączące nie są ściśnięte lub narażone na uszkodzenie przez ostre krawędzie. Zawsze należy zainstalować kable tak, aby nikt nie miał możliwości się o nie potknąć lub zaplątać. Ryzyko obrażeń. Wybierając miejsce do ustawienia urządzenia, unikaj bezpośredniego, intensywnego światła słonecznego, wibracji, kurzu, ciepła, zimna i wilgoci. Upewnij się, że w pobliżu nie ma żadnych urządzeń z silnym polem elektrycznym lub magnetycznym, takich jak transformatory, telefony bezprzewodowe lub urządzenia sterowane radiowo w okolicach miksera, ponieważ mogą one powodować zakłócenia. Nigdy nie umieszczaj urządzenia na cennych lub wrażliwych powierzchniach mebli bez wystarczającej ochrony. Mikser nadaje się do montażu w biurku jako urządzenie stołowe. Do mocowania przy montażu na biurku, dostępne są 4 otwory montażowe w górnej obudowie. Strona 12 z 21

13 8. Połączenie Odłącz mikser i wszystkie inne urządzenia, które mają być do niego podłączone od zasilania (wyjmij wtyczki zasilania) przed podłączeniem urządzeń do siebie. Należy używać tylko odpowiednio ekranowanych kabli z odpowiednimi złączami do podłączenia wejść i wyjść. Użycie niewłaściwych kabli może spowodować zakłócenia. Aby uniknąć zniekształceń lub niedopasowania, które mogłyby uszkodzić mikser, do wejść i wyjść miksera mogą być podłączone tylko urządzenia wyposażone w odpowiednie wejścia i wyjścia tego samego typu. Ponadto należy przestrzegać wartości podanych w rozdziale "Dane techniczne". Dotyczy wszystkich połączeń RCA: białe gniazdo RCA na mikserze jest połączenie dla lewego kanału. czerwone gniazdo RCA na mikserze jest połączenie dla prawego kanału. a) Podłączenie wejść LINE/CD kanały CH-1 do CH-5 (34) Mikser wyposażony jest w wejścia LINE / CD stereo RCA do podłączenia LINE / CD, urządzeń audio, takich jak tuner, odtwarzacz CD lub odtwarzacz MP3. Wejścia te są przeznaczone wyłącznie do podłączenia urządzeń liniowych audio. Wejścia te nie nadają się do gramofonów. PHONO / LINE kanały CH-1 do CH-3 (35) Mikser wyposażony jest w trzy wejścia RCA stereo do podłączenia gramofonu. Wejścia te są zamienne. Można je ustawić za pomocą odpowiednich przełączników PHONO / LINE (36) nad gniazdami. W zależności od pozycji przełącznika wejścia te mogą być połączone do gramofonu lub urządzenia typu LINE. Przełącznik ustawić w pozycji LINE (przełącznik wciśnięty): urządzenia LINE, np. Odtwarzacz CD, odtwarzacz MP3 lub radio, mogą być podłączone do odpowiedniego wejścia. Przełącznik ustawiony na PHONO (przełącznik nie jest wciśnięty): gramofon z wkładką magnetyczną (system stosowany z prawie wszystkie gramofony DJ) może być podłączony do odpowiedniego wejścia. Ustawiaj przełącznik w pozycji PHONO tylko gdy gramofon jest podłączony. Wybierz linię dla innych urządzeń. Sygnał wejściowy zostanie zniekształcony, jeśli pozycja przełącznika jest nieprawidłowa. Istnieje ryzyko uszkodzenia podłączonego wzmacniacza i głośników. Naciśnij przycisk tylko wtedy, gdy mikser nie jest włączony. Jeśli żadne urządzenie nie jest podłączone do gniazd, ustaw przełącznik LINE. Strona 13 z 21

14 Gniazda EFFECTS RETURN TO MAIN Wykorzystywane są głównie jako wejście dla zmodyfikowanego sygnału. Gniazda mogą być również użyte jako dodatkowe wejście stereo. Sygnał jest sterowany przez kontroler EFFECTS RET (27). MIC - Połączenie Mikrofon DJ może być podłączony do tego wejścia. Wejście to jest wyposażone w specjalny gniazda: wtyczki jack 6,3 mm (niesymetryczne) lub XLR (symetryczne). Połączenie INPUT USB (52) Połączenie USB dla urządzenia nagrywającego z wyjściem USB, może być odtwarzane poprzez kanał CH4. Połączenie MIC AUX RETURN (39) Gniazda MIC AUX RETURN (L + R) mogą być używane jako wejście dla zmodyfikowanego sygnału stereo. Jednakże, gniazda MIC AUX RETURN L i MIC AUX RETURN R można również stosować jako dodatkowe wejście stereo. Gdy sygnał mono jest dostarczany, użyj gniazda MIC AUX RETURN L (MONO). Czułość wejściowa dla kanału nie może być ustawiona na mikserze. Moc sygnału musi być ustawiona na podłączonym urządzeniu. Oba sygnały zwrotne są kontrolowane przez MAIN OUT 1 lub MAIN OUT 2 (16/17) na wyjściach MAIN OUTPUT lub wyjściu na subwoofer (SUBWOOFER OUTPUT). b) Podłączenie wyjść (21) Wyjście słuchawkowe Gniazdo jack do podłączenia słuchawek stereo (6,3 mm jack). (37) Połączenie GND (uziemienie) Aby uniknąć kłopotów z szumem dźwięku, można podłączyć uziemienie za pomocą zacisku śrubowego pomiędzy mikserem i linią uziemienia gramofonu (zazwyczaj czarny kabel z gniazda zaciskowego). (38) Połączenie MIC AUX Sygnał MIC kontrolera AUX (3) jest dostępny w MIC AUX SEND. (39) Połączenie MIC AUX RETURN Gniazda MIC AUX RETURN (L + R) mogą być używane jako wejście dla zmodyfikowanego sygnału stereo. Jednakże, gniazda MIC AUX RETURN L i MIC AUX RETURN R można również stosować jako dodatkowe wejście stereo. Gdy sygnał mono jest dostarczany, użyj gniazda MIC AUX RETURN L (MONO). Strona 14 z 21

15 Czułość wejściowa dla kanału nie może być ustawiona na mikserze. Moc sygnału musi być ustawiona na podłączonym urządzeniu. Oba sygnały zwrotne są kontrolowane przez MAIN OUT 1 lub MAIN OUT 2 (16/17) na wyjściach MAIN OUTPUT lub wyjściu na subwoofer (SUBWOOFER OUTPUT). (40) Połączenie MAIN OUTPUT 1 (symetryczne) Połączenie XLR dla wzmacniacza. Poziom wyjściowy jest ustawiony za pomocą kontrolera MAIN OUT 1 (16). (42) Połączenie SUBWOOFER Połączenie XLR dla wzmacniacza subwoofera. Poziom wyjściowy jest ustawiony za pomocą MAIN OUT 1 (16) i kontrolera SUBWOOFER LEVEL (43). (45) Połączenie MAIN OUT 2 Połączenie RCA do podłączenia dodatkowego wzmacniacza. Poziom wyjściowy jest ustawiony za pomocą MAIN OUT 2 (17). (46) Gniazda TAPE Sygnał wyjściowy miksera (kanały CH1 - CH5) jest dostępny na tym wyjściu. Jednakże sygnał REC nie ma wpływu na kontroler MAIN OUT ( ) lub kontroler BALANCE (18). Możesz podłączyć urządzenia rejestrujące, takie jak odtwarzacz kasetowy, odtwarzacz MD lub nagrywarka CD i nagrywać sygnał z miksera. (47) Gniazda EFFECTS SEND FROM PFL Sygnał PFL jest dostępny na tych gniazdach. Sygnał może być doprowadzany do zewnętrznej jednostki efektów. Sygnał PFL na słuchawkach oraz sygnał z gniazd EFFECTS SEND FROM PFL są identyczne. c) Podłączenie uziemienia do gramofonu Jeśli gramofon ma własny przewód uziemienia (zazwyczaj cienki, czarny kabel z gniazdem typu zaciskowego), podłącz go do uziemienia przez śrubę GND (37). To pomaga zapobiec kłopotom z szumami dźwięku. d) Podłączenie zasilania Mikser i wszystkie podłączone urządzenia muszą być wyłączone. Upewnij się, że wszystkie połączenia elektryczne i przewody połączeniowe pomiędzy różnymi urządzeniami i wszelkie przedłużacze są zgodne z przepisami i instrukcją obsługi. Podłącz mniejszą wtyczkę dostarczonego kabla sieciowego do zasilania (49). Podłącz kabel zasilania do gniazda sieci elektrycznej. 9. Korzystanie z urządzenia Strona 15 z 21

16 Nie należy włączać urządzenia, zanim nie przeczyta ze zrozumieniem instrukcję obsługi. Sprawdź jeszcze raz, czy wszystkie połączenia są prawidłowe. Nieprzestrzeganie następującą sekwencję po włączeniu miksera i wyłączanie może uszkodzić głośniki lub wzmacniacz. Sprawdź ponownie, czy wszystkie połączenia są prawidłowe. Naciśnij lub włączyć kontrolery poszczególnych kanałów oraz ustaw je na minimum: MIC VOL, słuchawki, TRIM, AUX, EFFECTS RET, MAIN OUT vol1, MAIN OUT Vol2. Włącz źródła sygnału, takie jak gramofon, odtwarzacz CD, itp. Całkowicie zmniejszyć poziom głośności podłączonego wzmacniacza. włączyć mikser za pomocą przełącznika POWER. Włącz wzmacniacz. Wybierz wejście na wzmacniaczu, do którego podłączony jest mixer (np. AUX). Wybierz kawałek muzyki w programie normalnym i ustaw normalny poziom dla źródła sygnału. Upewnij się, że żadne urządzenie systemu jest przesterowane. Zwiększ głośność w podłączonym wzmacniaczu o około 50% - 75%. Wybierz kanały, które mają być odtwarzane za pomocą przełącznika kanału wejściowego. Ustaw poziom sygnału wejściowego w mikserze za pomocą regulatora TRIM i FADER danego kanału. Użyj MAIN OUT vol1 i MAIN OUT Vol2 dla ustawienia poziomu wyjściowego na wyjściach wzmacniacza miksera. Upewnij się, że podłączone głośniki i wzmacniacz nie są przeciążone. Dźwięk nie powinien być zniekształcony. Jeśli to konieczne, dostosuj sygnał za pomocą MAIN OUT vol1 i MAIN OUT Vol2. Korzystanie z urządzenia Jeśli występują zniekształcone dźwięki, mimo że głośność wzmacniacza została wyregulowana prawidłowo oraz mikser został ustawiony prawidłowo, wyłącz mikser natychmiast i sprawdź połączenie. Teraz można wypróbować poszczególne funkcje miksera. Aby wyłączyć mikser, zmniejsz głośność wzmacniacza do minimum. Wyłącz wzmacniacz / wzmacniacze. Naciśnij lub obróć kontrolery kanału, MAIN OUT vol1 i MAIN OUT Vol2 oraz ustaw kontroler słuchawek na mikserze do minimum. Następnie wyłącz mikser za pomocą przełącznika zasilania POWER, oraz wyłącz źródła sygnału (gramofon, odtwarzacz CD itp.). Strona 16 z 21

17 10. Obsługa Nie wolno podłączać wtyczki do gniazdka natychmiast po wyjęciu urządzenia z zimnego otoczenia. Kondensacja wilgoci może zniszczyć urządzenie. Pozostaw McCrypt DJ-700 do osiągnięcia temperatury pokojowej przed podłączeniem. Poczekaj, aż skroplona woda wyparuje. Nie wolno odłączyć wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel. Odłączaj przewód zawsze ciągnąc za wtyczkę. Odłącz zasilanie jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy okres czasu. Ze względów bezpieczeństwa należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego w czasie burzy. Nie słuchaj muzyki zbyt głośno przez długi okres czasu. Może to spowodować uszkodzenie słuchu. 11. Konserwacja Regularnie sprawdzaj stan techniczny miksera, np. ewentualne uszkodzenia kabla zasilającego lub obudowy. Jeśli zauważysz, że bezpieczne funkcjonowanie nie jest już możliwe, odłącz urządzenie natychmiast i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka! Można przyjąć, że bezpieczna praca urządzenia nie jest możliwa, jeśli: jest widoczne uszkodzenie urządzenia lub kabla sieciowego Urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo lub nie włącza się Urządzenie było przechowywane przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach Urządzenie zostało poddane uszkodzeniu w trakcie transportu Zawsze należy przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa przed czyszczeniem lub serwisowaniem miksera: Wewnętrzne elementy mogą być narażone na uszkodzenie jeśli pokrywy McCrypt DJ-700 są otwarte. Urządzenie musi być odłączone od wszystkich źródeł zasilania przed przystąpieniem do serwisowania lub naprawy. Kondensatory w urządzeniu mogą nadal być naładowane, nawet jeśli McCrypt DJ-700 został odłączony od wszelkich źródeł zasilania. Prace naprawcze muszą być zawsze wykonywane przez specjalistę z wiedzą na temat zagrożeń związanych z naprawą urządzeń elektronicznych. Strona 17 z 21

18 12. Czyszczenie Obudowę urządzenia należy czyścić wyłącznie miękką, suchą ściereczką lub pędzelkiem. Nie wolno używać żrących środków czyszczących lub roztworów chemicznych: powierzchnia obudowy może być uszkodzona. 13. Wymiana bezpiecznika Jeśli jest potrzeba wymiany bezpiecznika, upewnij się, że używasz tylko bezpieczników określonego typu (patrz "Dane techniczne"). Jest niedopuszczalne, aby naprawić bezpieczniki lub łączyć przewodem styki gniazda bezpiecznika. Po odłączeniu miksera od sieci (wyciągnąć przewód zasilający!), wyciągnij kabel zasilający z sieci zasilającej (49) na urządzeniu. Ostrożnie podważ gniazda bezpiecznika (50). Wyjmij uszkodzony bezpiecznik i wymień go na bezpiecznik tego samego typu. Teraz ostrożnie umieścić mocowanie bezpiecznika wraz z nowym bezpiecznikiem w gnieździe bezpiecznika Dopiero teraz może ponownie podłączyć kabel zasilający do gniazda zasilania i podłączyć urządzenie do gniazdka sieciowego. 14. Rozwiązywanie problemów Kupując McCrypt DJ-700, nabywasz produkt najwyższej jakości, który działa niezawodnie. Niemniej jednak pewne problemy lub awarie mogą wystąpić. Oto jak można wyeliminować ewentualne usterki: Zawsze należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa! Urządzenie nie działa po przełącznik POWER został włączony. Wtyczka nie została włożona do gniazdka prawidłowo. Gniazdo sieciowe nie jest zasilane. Mikser jest włączony, ale nie słychać dźwięku. Brak sygnału wejściowego; sprawdź źródło sygnału. Źle wybrane wejście, wybierz odpowiednie wejście. Poziom wejściowy jest nie ustawiony. Ustaw poziom poprawnie. Brak sygnału słychać choć wskaźnik poziomu MASTER pokazuje sygnał. Zewnętrzne urządzenie (wzmacniacz) nie włącza się lub działa nieprawidłowo. Wyjście nie jest prawidłowo podłączone lub nie jest podłączone w ogóle. Strona 18 z 21

19 Brak sygnału, wskaźnik poziomu kanału pokazuje sygnał. Regulator kanału jest ustawiony na minimum. Kanał został wyciszony za pomocą crossfadera. Występuje brzęczący odgłos. Uziemienie gramofonu nie jest podłączone do uziemienia śruby GND. Brak połączenia masy pomiędzy podłączonymi urządzeniami. Podłącz uziemienie specjalnymi przewodami uziemienia. Kanał nie działa. Kabel połączeniowy został odłączony. kontroler balansu na wzmacniaczu lub mikserze jest ustawiony nieprawidłowo. Dźwięk jest zniekształcony. poziom w mikserze jest ustawiony nieprawidłowo lub podłączony wzmacniacz jest przesterowany. Podłączone urządzenie nie spełnia wymagań dla rodzaju połączenia lub nie posiada wymaganych połączeń. głośność ustawiona na podłączonym wzmacniaczu jest zbyt wysoka. CROSSFADER nie działa. Został wybrany nieprzypisany z CROSSFADERA, należy przypisać kanał A / B za pomocą przełącznika. Kanały A lub B CROSSFADERA nie są słyszalne. Kanał został wyciszony za pomocą crossfadera. Brak sygnału z procesora SURROUND. SURROUND ON nie jest wciśnięty. Kontroler SURROUND ustawiony na minimum. Brak sygnału mikrofonu. MIC ON nie jest wciśnięty. Kontroler MIC VOL ustawiony na minimum. Brak sygnału w słuchawkach. Żadne kanały nie zostały wybrane do odsłuchu z PFL. Kontroler VOL słuchawki jest ustawiony na minimum. Brak automatycznego wyświetlania BEAT ASSIST. sygnał jest zbyt słaby. nieprzypisane kanału z CROSSFADERA. Strona 19 z 21

20 Naprawy inne niż opisane powyżej powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego specjalistę. 15. Specyfikacja Napięcie robocze V/50/60 Hz Bezpiecznik......T500mAL/250 V (5x20 mm) Zużycie energii W max. Zakres częstotliwości ,000 Hz Całkowite zniekształcenia harmoniczne... <0,05% S / N dla LINE...> 80 db Separacja kanałów LINE... <-70 db Kontrola dźwięku MIC... + / -12dB/-32dB 80Hz 2.5 khz 12 khz) Regulacja dźwięku kanały CH db/-32db 50Hz 1,2 khz 10 khz) Wymiary x 243 x 120 mm Waga ,4 kg Warunki pracy Temperatura otoczenia do +35 C Wilgotność względna % (bez kondensacji) Wskazówki bezpieczeństwa Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji! Firma nie ponosi także odpowiedzialności w wypadku powstania uszkodzeń pośrednich Firma nie ponosi odpowiedzialności w wypadkach, kiedy nieodpowiednie użycie lub nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji doprowadziło do szkód materialnych lub wypadku z udziałem poszkodowanych osób. W takich wypadkach gwarancja wygasa. Z powodu zachowania bezpieczeństwa i zgodności z normami CE zabrania się samodzielnego przebudowywania i/lub zmieniania produktu. Należy pamiętać o odpowiednim jego użyciu. Zaleca się korzystanie z zawartych w niniejszej Strona 20 z 21

21 instrukcji wskazówek. W przypadku użycia w warunkach przemysłowych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa właściwych dla środowiska pracy. Niebezpieczeństwo uduszenia! ZAGROŻENIE potknięciem! Kabel należy tak zainstalować, żeby nie zachodziło niebezpieczeństwo potknięcia. Utylizacja produktu Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętów elektrycznych: Drodzy Klienci! Jeśli decydują się Państwo na zaprzestanie użytkowania produktu, należy usunąć go zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacji dotyczących utylizacji udziela placówka odpowiedzialna za odpady komunalne. Strona 21 z 21

Radio FM przenośne Muse M-050 R

Radio FM przenośne Muse M-050 R INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM przenośne Muse M-050 R Produkt nr: 393841 Strona 1 z 7 LOKALIZACJA I OPIS KONTROLERÓW Strona 2 z 7 1. Wskaźnik 2. Regulator pasma 3. Wyboru pasma FM / MW 4. Gniazdo AUX IN 5.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz uniwersalny Nr produktu

Wzmacniacz uniwersalny Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz uniwersalny Nr produktu 000303049 Strona 1 z 5 Wstęp Szanowni klienci, Dziękujemy za zakup wzmacniacza uniwersalnego. Produkt, który Państwo nabyli wyposażony jest w najlepszą,

Bardziej szczegółowo

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Miksowanie i regulowanie niskopoziomowych sygnałów audio. Urządzenie jest jednocześnie przełączane między źródłem sygnału podlegającego

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przeznaczony jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, nigdy na zewnątrz. Pod każdym względem należy unikać kontaktu z wilgocią.

Przeznaczony jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, nigdy na zewnątrz. Pod każdym względem należy unikać kontaktu z wilgocią. Adapter USB Phono USB 100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 303093 Wersja 03/11 Przeznaczenie Adapter Phono USB przeznaczony jest do digitalizacji analogowego sygnału audio z urządzeń posiadających wejścia

Bardziej szczegółowo

MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość Wstęp - złocone gniazda wejściowe - gniazda mikrofonowe z zasilaniem typu phantom +48V - 2 kanały wejściowe

Bardziej szczegółowo

MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość Wstęp - złocone gniazda wejściowe - gniazda mikrofonowe z zasilaniem typu phantom +48V - 2 kanały wejściowe

Bardziej szczegółowo

McCrypt Wielofunkcyjny mikser stereo SM 3090 Nr zam

McCrypt Wielofunkcyjny mikser stereo SM 3090 Nr zam McCrypt Wielofunkcyjny mikser stereo SM 3090 Nr zam. 313882 SM 3090 to sześciokanałowy pulpit mikserski stereo z budowanym echem stereo i generatorem efektów akustycznych. Dodatkowe właściwości: siedmiopasmowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych RH SOUND MA-4075 MA Wersja 1.0 PL. MA-4075/MA Instrukcja Obsługi PL

Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych RH SOUND MA-4075 MA Wersja 1.0 PL. MA-4075/MA Instrukcja Obsługi PL Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych RH SOUND MA-4075 MA-40120 Wersja 1.0 PL 1/8 Spis treści Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych...1 RH SOUND...1 MA-4075...1 MA-40120...1 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter telewizyjny PAL do NTSC Nr produktu 989268 Strona 1 z 5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Produkt służy do dwukierunkowej konwersji sygnału PAL (50 Hz) do NTSC (60 Hz). System

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Conrad RSL, 433 MHz, zasięg do 30 m

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Conrad RSL, 433 MHz, zasięg do 30 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00526925 Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Conrad RSL, 433 MHz, zasięg do 30 m Strona 1 z 5 Przeznaczenie Należy używać tego produktu aby opcjonalnie wyłączyć gniazda

Bardziej szczegółowo

DIAGRAM PODŁĄCZENIOWY

DIAGRAM PODŁĄCZENIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl DIAGRAM PODŁĄCZENIOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA...2 ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA...3 INSTALACJA...3 WSKAŹNIKI PANELU PRZEDNIEGO...4 REGULATORY I ZŁĄCZA PANELU TYLNEGO...4 INSTRUKCJA OBSŁUGI...5

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WZMACNIACZY HQM (modele 4060 i 4120)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WZMACNIACZY HQM (modele 4060 i 4120) INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY HQM (modele 4060 i 4120) CECHY PRODUKTU Moc: 60W / 120W Wyjścia głośnikowe: 4-16Ω, 70V, 100V Pasmo przenoszenia: 80Hz-16KHz ZASTOSOWANIE 4 strefy nagłośnienia 3 wejścia mikrofonowe

Bardziej szczegółowo

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK1010-1012 Instrukcja obsługi I. KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA: Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA M2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik temperatury LED Voltcraft TM-110

Wskaźnik temperatury LED Voltcraft TM-110 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wskaźnik temperatury LED Voltcraft TM-110 Nr produktu 108417 Strona 1 z 6 Wersja 10/11 Wskaźnik temperatury LED Voltcraft TM-110 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do pomiaru temperatury

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA M4 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: M6 USB Przewód zasilający Przewód USB Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA M3 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WZMACNIACZY HQM (modele HQM1xxxBT)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WZMACNIACZY HQM (modele HQM1xxxBT) INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY HQM (modele HQM1xxxBT) CECHY PRODUKTU Moc: 60W / 80W / 120W / 150W / 180W / 550W Wyjścia głośnikowe: 4-16Ω, 70V, 100V Pasmo przenoszenia: 40Hz-18kHz ZASTOSOWANIE 5 stref

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1351

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1351 CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1351 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A INSTRUKCJA OBSŁUGI Subwoofer aktywny Audac SX408A Dystrybutor: Linearic Ul. Chrzanowskiego 62, 51-141 Wrocław Tel/Fax 0-71 78 73 900, e-mail: biuro@akustyk.pl SPIS TREŚCI: WSTĘP...3 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA...4

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

Radio globalne, Radio przenośne FM Muse MH-07 DS MH 07 DS, Czarny

Radio globalne, Radio przenośne FM Muse MH-07 DS MH 07 DS, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000352393 Radio globalne, Radio przenośne FM Muse MH-07 DS MH 07 DS, Czarny Strona 1 z 11 Należy uważnie zapoznać się z instrukcją przed obsługa urządzenia Informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 icdmix 2 Przewód zasilający Przewód RCA Instrukcja obsługi Gwarancja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI Witamy! Dziękujemy za dokonanie bardzo dobrego wyboru i zakup wielokrotnie nagradzanego wzmacniacza Fishman Loudbox Mini. Zaczynamy! Pod spodem znajdziesz kilka wskazówek,

Bardziej szczegółowo

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi 8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076 Instrukcja obsługi INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy zachować, w celu

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo

Mikser DJ SA-101U USB

Mikser DJ SA-101U USB Instrukcja użytkowania Mikser DJ SA-101U USB Nr zam. 1398132 Spis treści Strona 1. Wprowadzenie...3 2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...4 3. Objaśnienie symboli...4 4. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...5

Bardziej szczegółowo

Stacja załączająca US-12N Nr produktu

Stacja załączająca US-12N Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N Nr produktu 000513123 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N 230V AC 12A Nr artykułu 400033 Szanowni klienci, Dziękujemy za pokładane w nas

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz mocy Q2 Q4 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Wzmacniacz mocy Q2 Q4. Instrukcja instalacji i użytkowania

Wzmacniacz mocy Q2 Q4 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Wzmacniacz mocy Q2 Q4. Instrukcja instalacji i użytkowania Wzmacniacz mocy Q2 Q4 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Wzmacniacz mocy Q2 Q4 Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA AUDIO Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC http://www.audac.be

Bardziej szczegółowo

Zasilacz przewodowy Nr produktu

Zasilacz przewodowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Zasilacz przewodowy Nr produktu 518371 Strona 1 z 6 Wstęp Szanowni klienci, Kupując produkt Voltcraft podjęliście Państwo bardzo dobrą decyzję, za którą chcielibyśmy Państwu podziękować.

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel.

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel. CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1030 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./faks 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Lampa LED sceniczna PAR Eurolite Spot LED PAR 64, Multikolor.

Lampa LED sceniczna PAR Eurolite Spot LED PAR 64, Multikolor. INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000591316 Lampa LED sceniczna PAR Eurolite Spot LED PAR 64, Multikolor. Strona 1 z 6 Produkt ten jest zgodny z obowiązującymi specyfikacjami krajowymi i europejskimi.. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA UWAGA - W CELU ZREDUKOWANIA RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. NIE OTWIERAĆ POKRYWY URZĄDZENIA. SERWISOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Zegar kwarcowy z 4-kolorowymi diodami LED

Zegar kwarcowy z 4-kolorowymi diodami LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 855207 Zegar kwarcowy z 4-kolorowymi diodami LED Strona 1 z 5 Produkt ten jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi Przeznaczenie produktu Zegar kwarcowy

Bardziej szczegółowo

Grzejnik konwektorowy z programatorem 24 h

Grzejnik konwektorowy z programatorem 24 h INSTRUKCJA OBSŁUGI Grzejnik konwektorowy z programatorem 24 h Nr produktu: 560075 Strona 1 z 6 Przeznaczenie produktu: Grzejnik konwerterowy przeznaczony jest do ogrzewania powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz JPM DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel./fax

Wzmacniacz JPM DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel./fax Wzmacniacz JPM 2020 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70 1. Uwagi dla użytkownika. - Przed włączeniem wzmacniacza do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. - Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at SPA1260. PL Instrukcja obsługi

Register your product and get support at  SPA1260. PL Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/support SPA1260 PL Instrukcja obsługi a (L) (R) b (L) (R) c d e (L) (R) f (L) (R) AUX PL Ostrzeżenie: Nie narażaj urządzenia na kontakt z wilgocią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Altijd tot uw dienst SPA4355/12. Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

Instrukcja obsługi. Altijd tot uw dienst SPA4355/12. Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome Masz pytanie? Skontaktuj się z SPA4355/12 Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Subwooferów aktywnych STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Subwooferów aktywnych STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Subwooferów aktywnych STX 1 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA!!! PODŁĄCZAĆ WZMACNIACZ DO SIECI ZASILAJĄCEJ 230 V TYLKO DO GNIAZDA WYPOSAŻONEGO W BOLEC UZIEMIAJĄCY OCHRONNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA!!! PODŁĄCZAĆ WZMACNIACZ DO SIECI ZASILAJĄCEJ 230 V TYLKO DO GNIAZDA WYPOSAŻONEGO W BOLEC UZIEMIAJĄCY OCHRONNY INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz AURIS jest audiofilskim urządzeniem zbudowanym w konfiguracji dual mono na czterech lampach EL 34 i dwóch ECC 88 na kanał. Bezpośrednio po załączeniu wzmacniacza lampy EL

Bardziej szczegółowo

LED Głowica ruchoma 30W SPOT COLOR GOBO F

LED Głowica ruchoma 30W SPOT COLOR GOBO F INSTRUKCJA OBSŁUGI LED Głowica ruchoma 30W SPOT COLOR GOBO F7000499 LED Głowica Ruchoma 30W SPOT COLOR GOBO F7000499 Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Zasady bezpieczeństwa... 2 3 Konserwacja... 2 4 Informacje

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA MODEL: ELS 30 M (400V) INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

Diagram podłączeniowy

Diagram podłączeniowy INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA X9 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB RF 12V 12A + pilot model: S88B AUDIO

Kontroler LED RGB RF 12V 12A + pilot model: S88B AUDIO Kontroler LED RGB RF 12V 12A + pilot model: S88B AUDIO INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera S88B Audio. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Przerywnik bezpieczeństwa Nr produktu

Przerywnik bezpieczeństwa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Przerywnik bezpieczeństwa Nr produktu 000552922 Strona 1 z 5 Przerywnik bezpieczeństwa Nr produktu 55 29 22 Wersja 11/12 Przeznaczenie do użytku Przerywnik bezpieczeństwa wykrywa awarie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY AKUSTYCZNYCH TYPU: MW-3 MW-5

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY AKUSTYCZNYCH TYPU: MW-3 MW-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY AKUSTYCZNYCH TYPU: MW-3 MW-5 1. Uwagi dla użytkownika. - Przed włączeniem wzmacniacza do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. - Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Latarka LED Voltcraft 1 W, z ładowarką, 2600 mah *

Latarka LED Voltcraft 1 W, z ładowarką, 2600 mah * INSTRUKCJA OBSŁUGI Latarka LED Voltcraft 1 W, z ładowarką, 2600 mah * Numer produktu: 868732 Zastosowanie Ten produkt jest przeznaczony do użytku jako mobilne źródło światła. Jako źródło światła używana

Bardziej szczegółowo

Mobilny Zestaw Aktywny RH Sound PP-2112AUS-CB

Mobilny Zestaw Aktywny RH Sound PP-2112AUS-CB INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mobilny Zestaw Aktywny RH Sound PP-2112AUS-CB 1 S t r o n a SPIS TREŚCI OBSŁUGA 2 INSTRUKCJE 2 DANE TECHNICZNE 3 REGULACJA I PODŁĄCZENIA 4 DEKLARACJA CE 5 UWAGA, ABY WYELIMINOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr Voltcraft HT-100

Termohigrometr Voltcraft HT-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termohigrometr Voltcraft HT-100 Nr produktu 123488 Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności, może dostarczać informacji o maksymalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zachowaj tą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, żebyś mógł się do niej odnieść w każdej chwili. Instrukcja ta zawiera ważne wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Termometr Eurochron ETH 8002, -50 do +70 C

Termometr Eurochron ETH 8002, -50 do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Eurochron ETH 8002, -50 do +70 C Nr produktu 672593 Strona 1 z 6 Zastosowanie Ten wewnętrzny/zewnętrzny termometr służy do wyświetlania temperatury w miejscu instalacji oraz

Bardziej szczegółowo

Sygnał wewnątrz jest transmitowany bez pośrednictwa kondensatorów sygnałowych oraz transformatorów.

Sygnał wewnątrz jest transmitowany bez pośrednictwa kondensatorów sygnałowych oraz transformatorów. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz IMPETUS jest audiofilskim urządzeniem zbudowanym w konfiguracji dual mono na sześciu lampach 6P14P i dwóch PCC88 na kanał. Lampy 6P14P pracują jako triody w związku z czym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1 z 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI.  Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampki zewnętrzne Polarlite Net Light Ciepłe białe LED 200 PNL-01-001 Zimne białe LED 200 PNL-01-002 Ciepłe białe LED 96 PNL-01-003 Zimne białe LED 96 PNL-01-004 Strona 1 z 6 Szanowni

Bardziej szczegółowo

PROMIENNIK PODCZERWIENI I KONWEKTOR 2v1 R-8016

PROMIENNIK PODCZERWIENI I KONWEKTOR 2v1 R-8016 Instrukcja obsługi PROMIENNIK PODCZERWIENI I KONWEKTOR 2v1 R-8016 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ

Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ Numer produktu: 751533 Instrukcja obsługi Wersja 10/08 Użytkowanie Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ służy do instalowania, ochrony, odizolowanych, krytycznych obszarów

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca Nr zamówieniowy Instrukcja obsługi i montażu. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 2 Budowa urządzenia.

Stacja dokująca Nr zamówieniowy Instrukcja obsługi i montażu. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 2 Budowa urządzenia. Stacja dokująca Nr zamówieniowy 2883.. Instrukcja obsługi i montażu 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wbudowanie i montaż urządzeń elektronicznych mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków.

Bardziej szczegółowo

kod produktu:

kod produktu: Kontroler RGB RF 12V 6A + pilot 20 przycisków kod produktu: 245008 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera RGB RF. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, INSTRUKCJA OBSŁUGI Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, 53885 www.qoltec.com Przedmowa Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

DJM700U USB-CLUB-MIXER

DJM700U USB-CLUB-MIXER Instrukcja użytkowania DJM700U USB-CLUB-MIXER Nr zam. 1384401 Spis treści Q Strona 1. Wprowadzenie...4 2. Objaśnienie symboli...4 3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...5 4. Opis produktu...5 5. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA PRESS BOX-216 SKRZYNKA REPORTERSKA

KARTA KATALOGOWA PRESS BOX-216 SKRZYNKA REPORTERSKA SKRZYNK REPORTERSK - Warszawa, Rokokowa, Poland tel./fax + KRT KTLOGOW PRESS OX- SKRZYNK REPORTERSK - Warszawa, Rokokowa, Poland tel./fax + OPIS URZĄDZENI PRESS OX to wysokiej klasy separowany transformatorowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ KOŃCOWY DAC 500 DAC 1300

WZMACNIACZ KOŃCOWY DAC 500 DAC 1300 WZMACNIACZ KOŃCOWY DAC 500 DAC 1300 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Multimedialny system akustyczny 2.1. Instrukcja obsługi MS

Multimedialny system akustyczny 2.1. Instrukcja obsługi MS Instrukcja obsługi MS-1085 www.sven.fi Dziękujemy Państwu za zakup systemu akustycznego marki SVEN! PRAWO AUTORSKIE 2016. SVEN PTE. LTD, Wersja 1.0 (V 1.0). Dana Instrukcja i zawarta w niej informacja

Bardziej szczegółowo

iphono 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI

iphono 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI iphono 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 4539619 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

Ładowarka USB. Instrukcja obsługi. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI

Ładowarka USB. Instrukcja obsługi. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI Ładowarka USB Instrukcja obsługi Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87924HB66XVI 2016-06 333 072 Wskazówki bezpieczeństwa Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z niniejszą

Bardziej szczegółowo

Symbol dłoni oznacza informację specjalną i poradę odnośnie użytkowania urządzenia.

Symbol dłoni oznacza informację specjalną i poradę odnośnie użytkowania urządzenia. Automatyczny rotomat Instrukcja obsługi Wersja 09/09 Nr produktu: pojedynczy 671686 Nr produktu: podwójny 671685 Przeznaczenie Automatyczny rotomat oraz transformator są przeznaczone do użytku w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Mixer MX 103USB. Nr zam. 1328289

Instrukcja użytkowania. Mixer MX 103USB. Nr zam. 1328289 Instrukcja użytkowania Mixer MX 103USB Nr zam. 1328289 Spis treści Q Strona 1. Wprowadzenie...3 2. Zakres dostawy...3 3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...4 4. Objaśnienia symboli...4 5. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Ten symbol, kiedykolwiek zostanie umieszczony w instrukcji ostrzegać będzie o ważnych elementach dołączonej dokumentacji. Przeczytaj instrukcję.

Ten symbol, kiedykolwiek zostanie umieszczony w instrukcji ostrzegać będzie o ważnych elementach dołączonej dokumentacji. Przeczytaj instrukcję. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA UWAGA: W celu zredukowania ryzyka porażenia prądem elektrycznym nie otwierać urządzenia. Ingerencja w zasoby wewnętrzne urządzenia może być dokonywana tylko przez upoważniony personel

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Audio Reveal. first. Instrukcja obsługi.

Audio Reveal. first. Instrukcja obsługi. Audio Reveal first Instrukcja obsługi www.audioreveal.com 2 1. Wstęp Dziękujemy za wybór wzmacniacza firmy Audio Reveal, mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania. Dbając o każdy szczegół oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Przenośna lodówka-podgrzewacz

Przenośna lodówka-podgrzewacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Przenośna lodówka-podgrzewacz Nr produktu 671433 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie "Lodówka-podgrzewacz służy do przechowywania żywności i napojów w chłodzie lub odpowiednio podgrzanych

Bardziej szczegółowo

Listwa zasilająca z bezprzewodowym wyłącznikiem nożnym, 6 gniazd, kabel: 1,4 m

Listwa zasilająca z bezprzewodowym wyłącznikiem nożnym, 6 gniazd, kabel: 1,4 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000552926 Listwa zasilająca z bezprzewodowym wyłącznikiem nożnym, 6 gniazd, kabel: 1,4 m Strona 1 z 6 Przeznaczenie produktu Produkt przeznaczony jest do dostarczania zasilania

Bardziej szczegółowo

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy Nr produktu 640475 Strona 1 z 8 PRZEZNACZENIE PRODUKTU Zestaw składa się ze sterowanego radiowo zestawu

Bardziej szczegółowo

GPM 1 Pro Symulator wzmacniacza gitarowego Nr produktu

GPM 1 Pro Symulator wzmacniacza gitarowego Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI GPM 1 Pro Symulator wzmacniacza gitarowego Nr produktu 000303970 Strona 1 z 5 Symulator wzmacniacza gitarowego GPM-1 Pro Numer produktu. 30 39 70 Niniejszy produkt spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mikser do koktaili MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mikser do koktaili MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Mikser do koktaili MODEL: 485020 v1.0-03.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo