Egzamin Maturalny od 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin Maturalny od 2015 roku"

Transkrypt

1 Egzamin Maturalny od 2015 roku PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Każdy absolwent obowiązkowo przystępuje do następujących egzaminów na poziomie podstawowym: język polski (część pisemna i ustna), język obcy nowożytny (część pisemna i ustna), matematyka (część pisemna). * Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. PRZEDMIOTY DODATKOWE Każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej na poziomie rozszerzonym do jednego z następujących przedmiotów: język polski (poziom rozszerzony), język obcy nowożytny (poziom rozszerzony lub dwujęzyczny) patrz wykres poniżej! matematyka (poziom rozszerzony), chemia, filozofia, fizyka, geografia, w naszej szkole historia, historia muzyki / historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, biologia, wiedza o społeczeństwie.

2 Opcje wyboru języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego Informator Maturalny 2015 CKE część ogólna EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKÓW OBCYCH OD 2015 CZĘŚĆ USTNA (BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) Część ustna bez określania poziomu to obowiązkowy egzamin maturalny. Przystępują do niego osoby zdające maturę na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym - otrzymują takie same zestawy i zadania. CKE prawie nie zmieniła formuły egzaminu w stosunku do lat poprzednich: zdający nie może notować podczas trwania egzaminu i nie ma czasu na wcześniejsze przygotowanie zestawu, przed komisją zdający odpowiada samodzielnie, egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, zdający otrzymuje trzy zadania (rozmowa z odgrywaniem roli, opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania), za egzamin można uzyskać maksymalnie 30 punktów, z czego 18 za sprawność komunikacyjną, a 12 za zakres i poprawność środków leksykalnogramatycznych, wymowę i płynność wypowiedzi, czas odpowiedzi wynosi ok. 15 minut. Uzyskanie 9 punktów (30%) gwarantuje zdanie egzaminu. Jedyną zmianą jest zamiana czasów na wykonanie poszczególnych zadań: na zadanie 1 są przewidziane 4 minuty, a na zadanie 2 przewidziane są 3 minuty! Na zadanie 3 uczniowie dalej mają 5 minut! CZĘŚĆ PISEMNA POZIOM PODSTAWOWY Od roku szkolnego 2014/15 matura z języka obcego nowożytnego będzie składać się z 4 części: rozumienie ze słuchu (udział w wyniku 30%) rozumienie tekstów pisanych (udział w wyniku 30%) znajomość środków językowych (udział w wyniku 20%) wypowiedź pisemna (udział w wyniku 20%) Nowością jest wprowadzenie zadań sprawdzających znajomość środków językowych. Zadania sprawdzające wiedzę z gramatyki i leksyki będą wyłącznie w formie zamkniętej (wielokrotny wybór, test luk i na dobieranie/dopasowywanie), lecz zakres struktur jest bardzo duży! Ogromną zmianą będą również zmiany w wypowiedzi pisemnej. Od 2015 roku zdający będzie musiał napisać tylko jeden tekst o długości wyrazów. Kolejną nowością jest zlikwidowanie listu formalnego uczeń musi umieć napisać: list nieformalny tradycyjny, oraz wiadomość (np. wpis na bloga lub na forum internetowe). Wyraźnie spadła waga wypowiedzi pisemnej aż o 10 %.

3 CZĘŚĆ PISEMNA POZIOM ROZSZERZONY Duże zmiany zostały również wprowadzone na poziomie rozszerzonym. Od roku szkolnego 2014/15 matura z języka obcego nowożytnego będzie składać się nadal 4 części, chociaż dokonano znacznego przesunięcia udziału poszczególnych części w wynikach: rozumienie ze słuchu (udział w wyniku 24%) rozumienie tekstów pisanych (udział w wyniku 26%) znajomość środków językowych (udział w wyniku 24%) wypowiedź pisemna (udział w wyniku 26%) Nastąpił ogromny przyrost procentowy punktów, jaki będzie można zdobyć za znajomość struktur leksykalno gramatycznych (z 10% aż do 24%)! Dotychczas wielu uczniów ignorowało gramatykę na poziomie rozszerzonym, gdyż dawała ona maksymalnie 5 punktów na 50 możliwych. Od roku 2015 nie będzie można pominąć tej części egzaminu w swoich przygotowaniach, ponieważ będzie można za nią zdobyć aż 1/4wszystkich punktów! Dla osób chcących zdawać maturę rozszerzoną z języka obcego nowożytnego oznacza to ciężką pracę nad gramatyką i słownictwem. Zakres struktur i leksyki jest ogromny i odpowiada poziomowi B 2 +. Zadania w tej części egzaminu będą głównie w formie otwartej! Pojawią się także nowe typy zadań: w tekście należy uzupełnić luki korzystając z podanych wyrazów, lecz należy pamiętać o zmianie ich formy! Druga nowość to zadanie polegające na uzupełnieniu zdania z wykorzystaniem podanych wyrazów. Nie wolno zmieniać kolejności podanych wyrazów, natomiast należy zmienić ich formę oraz dodać inne wyrazy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zadanie. Nieznacznie wzrosła waga rozumienia tekstów pisanych (część na czytanie) z 24% na 26% oraz spadła waga rozumienia ze słuchu (z 30% na 24%). Spadła również waga wypowiedzi pisemnej (z 36% do na 26%) i od roku 2015 uczniowie będą musieli popisać się tworzeniem następujących tekstów: (1) rozprawka (typu za/przeciw oraz opiniująca ), (2) artykuł publicystyczny oraz (3) list formalny. Funkcjonują one pod zbiorczym szyldem 'tekstu argumentacyjnego', a w każdym typie wypracowania mają się pojawić elementy opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji itp. W arkuszu egzaminacyjnym uczeń będzie miał do wyboru jeden temat z dwóch. Wypracowanie ma mieć słów, więc nie ma zmian, jeśli chodzi o długość tekstu do napisania. Skomplikowane natomiast stało się ocenianie wypracowań na poziomie rozszerzonym. Opis kryteriów oceniania w Informatorze Maturalnym zajmuje ponad 4 strony! Za wypracowanie uczeń może otrzymać 13 punktów (zamiast 18, jak to było do tej pory). MATURA DWUJĘZYCZNA Absolutną nowością będzie możliwość zdawania matury na poziomie dwujęzycznym. Dla uczniów zdających taką maturę przewidziany jest osobny egzamin ustny oraz egzamin pisemny. Poziom matury dwujęzycznej odpowiada poziomowi C1. PODSUMOWANIE Na poziomie podstawowym wprowadzono bezpośrednie testowanie gramatyki i leksyki. Czas trwania egzaminu na poziomie rozszerzonym skrócił się ze 180 min do 150 min! Na poziomie rozszerzonym zwiększono udział gramatyki i leksyki w wyniku końcowym oraz wprowadzono nowe typy ćwiczeń. Na obu poziomach wchodzą nowe typy umiejętności na słuchaniu i czytaniu: rozumienie intencji mówiącego oraz kontekstu wypowiedzi, rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu, a także oddzielanie faktów od opinii. Będzie więcej nagrań na poziomie podstawowym, chociaż długość trwania tej części nie zmieni się (nadal będzie to 20 minut). Odblokowano możliwość zdawania Matury Dwujęzycznej dla wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

4 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI OD 2015 ROKU Egzamin maturalny z matematyki, jako przedmiotu obowiązkowego, będzie zdawany na poziomie podstawowym. Jeśli matematyka zostanie wybrana jako przedmiot dodatkowy, wówczas egzamin będzie zdawany na poziomie rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne z matematyki na obu poziomach będą miały formę zamkniętą lub otwartą. Dotychczas na poziome rozszerzonym zadania miały tylko formę otwartą i były dość rozbudowane. W porównaniu z dotychczasowym egzaminem maturalnym struktura egzaminu na poziomie podstawowym pozostanie bez zmian. Egzamin na poziomie rozszerzonym zmieni się tak, by lepiej zmierzyć, w jakim stopniu zdający spełniają wymagania ogólne Nowej Podstawy Programowej. W efekcie, mniej będzie rozbudowanych zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast będzie zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętność dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków. Na poziomie rozszerzonym zmieni się również struktura arkusza egzaminacyjnego. Będzie on trochę przypominał arkusz podstawowy pod katem grup zadań, które będą w nim zawarte. Nowy arkusz egzaminacyjny będzie składał się z trzech grup zadań: I grupa będzie zawierać zadania zamknięte (punktowane są w skali 0-1). Dla każdego z tych zadań zdający będzie wskazywał właściwą odpowiedź, zaznaczając swoją decyzję na karcie odpowiedzi. II grupa będzie zawierać zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, w tym zadania z kodowaną odpowiedzią (i to jest nowość). Zadania te będą punktowane są w skali 0 2, 0 3 albo 0 4.W zadaniach z kodowaną odpowiedzią zdający będzie udzielać odpowiedzi wpisując żądane cyfry otrzymanego wyniku do odpowiedniej tabeli. Ocenie będzie podlegać tylko zakodowana odpowiedź. III grupa będzie zawierać zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Zadania te będą punktowane są w skali 0 5, 0 6 albo 0 7 pkt. Szczegółowy opis wymienionych grup zadań w arkuszu maturalnym i inne ważne informacje znajdują się w Informatorze Maturalnym CKE 2014/2015: Egzamin maturalny z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 Egzamin maturalny z języka polskiego jest obowiązkowy i składa się z części ustnej (bez określania poziomu) oraz części pisemnej (poziom podstawowy). Maturzysta może również wybrać język polski jako przedmiot dodatkowy i zdawać go pisemnie na poziomie rozszerzonym. Aby zdać egzamin, zdający musi zdobyć co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym.

5 1. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki. Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury (literacki, o języku, ikoniczny). Egzamin trwa około 30 minut i składa się z trzech części. Czynności Czynności organizacyjne Przebieg Maturzysta losuje zadanie egzaminacyjne (polecenie oraz tekst). Czas trwania Przygotowanie wypowiedzi Wypowiedź Rozmowa Zdający przygotowuje się do wygłoszenia wypowiedzi, może sporządzić plan wypowiedzi, notatki pomocnicze. Nie więcej niż 15 minut Maturzysta wygłasza wypowiedź monologową dotyczącą wylosowanego polecenia. Około 10 minut Zespół przedmiotowy przeprowadza ze zdającym rozmowę związaną z zaprezentowaną wypowiedzią. Około 5 minut 2. Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym sprawdza umiejętność wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia na różnych poziomach (część testowa) oraz tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania) w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Egzamin trwa 170 minut. Arkusz na poziomie podstawowym Budowa arkusza Analizowane teksty Czas pracy Zawiera dwa zestawy, z których każdy obejmuje: Część I - tekst lub dwa teksty liczące łącznie nie więcej niż 500 słów, - wiązkę 5-7 zamkniętych i/lub otwartych zadań do tekstu z miejscem na wpisanie odpowiedzi. Teksty popularnonaukowe, publicystyczne, polityczne.

6 rozumienie tekstu nieliterackiego Zdający rozwiązuje zadania w obu zestawach, czyli łącznie zadań zróżnicowanych pod względem formy oraz sprawdzających różne kompetencje. Zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru: jeden wymagający napisania rozprawki, drugi - interpretacji tekstu poetyckiego. - Rozprawka: 170 minut Część II Zadanie składa się z polecenia (tematu) i tekstów literackich lub ich fragmentów. tekst epicki lub dramatyczny. wypracowanie Zdający realizuje jeden, wybrany przez siebie temat. Wypracowanie nie może liczyć mniej niż 250 słów. - Interpretacja tekstu poetyckiego: utwór poetycki. Za wykonanie zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym zdający może otrzymać maksymalnie 70 punktów (20 za test, 50 za wypracowanie). 3. Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym sprawdza umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich lub tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (w formie wybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego. Egzamin trwa 180 minut. Budowa arkusza Zadania Analizowane teksty Czas pracy Zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru - Napisanie interpretacji porównawczej podanych utworów literackich. Zadanie składa się z polecenia i dwóch tekstów literackich (epickich albo lirycznych, albo dramatycznych) lub ich Teksty epickie, liryczne, dramatyczne lub ich fragmenty.

7 fragmentów. Wypracowanie nie może mieć mniej niż 300 słów. - Napisanie wypowiedzi argumentacyjnej związanej z podanym tekstem. 180 minut Zadanie składa się z polecenia i tekstu teoretycznego (krytycznoliterackiego lub historycznoliterackiego, lub teoretycznoliterackiego). Teksty krytycznoliterackie, historycznoliterackie, teoretycznoliterackie Wypracowanie nie może mieć mniej niż 300 słów. Za wykonanie zadania egzaminacyjnego na poziomie rozszerzonym zdający może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Źródła szczegółowych informacji o egzaminie maturalnym z języka polskiego: Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 Część ogólna Dostępny w Internecie: 2015/Informator-Czesc-ogolna.pdf Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego Informator maturalny od 2005 roku z języka francuskiego Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących Informator maturalny od 2005 roku dla osób niesłyszących Warszawa 2003 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. ISBN 83 88564 37 4 SPIS TREŚCI Część I I. Wstęp... 5 II. Informator

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2014/2015 w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE Spis treści I. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn - uzupełnienie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 o informacje, zalecenia i instrukcje oraz wzory

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Z INFORMATYKI RAPORT

Z INFORMATYKI RAPORT OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 1 Egzamin maturalny z informatyki w roku został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE LIEUM OGÓLNOKSZTAŁĄE DLA DOROSŁYH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PORADNIK MATURALNY

HISTORIA PORADNIK MATURALNY HISTORIA PORADNIK MATURALNY Książka dostępna w sprzedaży w przystępnych cenach: w wersji elektronicznej na stronach portalu Histmag.org http://histmag.org. w wersji drukowanej na stronach Instytutu Wydawniczego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Biuletyn maturalny. Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Aleksandra Bartmańska, Dorota Obidniak

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

AD REM II/2009. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187

AD REM II/2009. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 AD REM II/2009 Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 18 1 AD REM II/2009 ISSN 1733-4187 Wydawca: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Redakcja:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w 2015 roku. 1 I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE RAPORT WOJEWÓDZTWA

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE RAPORT WOJEWÓDZTWA OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2010 1 SPIS TREŚCI I. Opis zestawów egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM JĘZYK FRANCUSKI

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM JĘZYK FRANCUSKI SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM JĘZYK FRANCUSKI Opracowanie: Katarzyna Gańko (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Maria

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się szkolnego i nieformalnego w świetle wypowiedzi uczniów i egzaminów maturalnych z historii i wiedzy o społeczeństwie

Efekty uczenia się szkolnego i nieformalnego w świetle wypowiedzi uczniów i egzaminów maturalnych z historii i wiedzy o społeczeństwie Uczenie się i egzamin w oczach nauczyciela dr Henryk Palkij Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Efekty uczenia się szkolnego i nieformalnego w świetle wypowiedzi uczniów i egzaminów maturalnych z

Bardziej szczegółowo

XXI Krajowej Konferencji SNM w Krakowie

XXI Krajowej Konferencji SNM w Krakowie 1 XXI Krajowej Konferencji SNM w Krakowie NAUCZANIE MATEMATYKI W INNYCH KRAJACH Joanna Jureczko(Warszawa) j.jureczko@uksw.edu.pl Miejsce matematyki w programach: matury międzynarodowej i nowej matury polskiej

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE JAK O NICH ROZMAWIAĆ

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE JAK O NICH ROZMAWIAĆ EGZAMINY ZEWNĘTRZNE JAK O NICH ROZMAWIAĆ raport sme Społeczny Monitor Edukacji, Warszawa 2011 Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo