Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne str 1 Definicje str 1 DZIAŁ I - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych str 2 Przedmiot ubezpieczenia str 2 Zakres ubezpieczenia str 2 Wyłączenia szczególne odpowiedzialności str 2 Suma ubezpieczenia str 2 Ustalenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania str 2 DZIAŁ II - Ubezpieczenie danych, programów i nośników danych str 3 Przedmiot ubezpieczenia str 3 Zakres ubezpieczenia str 3 Wyłączenia szczególne odpowiedzialności str 4 Suma ubezpieczenia str 4 Ustalenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania str 4 DZIAŁ III - Ubezpieczenie podwyższonych kosztów działalności str 4 Przedmiot ubezpieczenia str 4 Zakres ubezpieczenia str 4 Wyłączenia szczególne odpowiedzialności str 4 Suma ubezpieczenia str 4 Odszkodowanie i okres odszkodowawczy str 4 Postanowienia wspólne ograniczenie odpowiedzialności str 5 Zawarcie umowy ubezpieczenia i czas jej trwania str 5 Składka ubezpieczeniowa str 5 Prawa i obowiązki stron str 6 Wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe str 6 Postępowanie w sprawie roszczeń ubezpieczeniowych str 7 Stosowane w umowie ubezpieczenia klauzule dodatkowe str 8 Postanowienia końcowe str 8 Wykaz klauzul dodatkowych str 9 SIM 0015/05.11 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej w skrócie OWU) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (dalej w skrócie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.) zawiera umowy ubezpieczenia z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (zwanymi dalej Ubezpieczającymi). 2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy rachunek. 3. W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek postanowienia dotyczące Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio również do Ubezpieczonego. 4. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone dodatkowe postanowienia odbiegające od niniejszych OWU, które mają pierwszeństwo przed zapisami OWU. 5. Wszelkie regulacje odbiegające od postanowień niniejszych OWU oraz porozumienia dodatkowe wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. DEFINICJE 2. Przez użyte w niniejszych OWU wyrażenia rozumie się: 1. dane - informacje wykorzystywane do bezpośredniego przetwarzania przez Elektroniczne Systemy Przetwarzania Danych; 2. dozór - strzeżenie obiektu lub pomieszczenia, w którym znajduje się ubezpieczone mienie przez osobę pełnoletnią, posiadającą określony zakres obowiązków, z wyszczególnieniem zadań dotyczących sposobu zachowania i czynności w przypadku próby włamania, kradzieży z włamaniem lub dokonania innego czynu zabronionego; 3. franszyza redukcyjna - ustalona w umowie ubezpieczenia kwota wyrażona w złotych potrącana z każdego należnego odszkodowania, w przypadku ubezpieczenia podwyższonych kosztów działalności w określonym okresie odszkodowawczym franszyza redukcyjna ustalana jest czasowo; 4. kłódka bezkabłąkowa - kłódka o zamkniętej konstrukcji, zamykana trzpieniem ze stali hartowanej, wyposażona w zamek wielozapadkowy; 5. nośniki danych - materiały umożliwiające gromadzenie informacji, przeznaczone do odczytu maszynowego; nośniki takie objęte są ubezpieczeniem tylko wtedy, gdy przewidziana jest ich wymiana przez użytkownika (np.: wymienialne dyski twarde, taśmy magnetyczne i optyczne, dyskietki, cartridge); 6. okres odszkodowawczy - okres, który rozpoczyna się w dniu wystąpienia zdarzenia i trwa tak długo jak ww. zdarzenie wywiera wpływ na prowadzoną przez Ubezpieczającego działalność gospodarczą, nie dłużej jednak niż maksymalny okres odszkodowawczy ustalony w umowie ubezpieczenia; 7. pojedyncze zdarzenie - zespół wszystkich okoliczności, które zaistniały w ciągu 12 kolejnych godzin od zdarzenia losowego oraz tych, które wpływają na zwiększenie całkowitego rozmiaru szkody; 8. programy: 1) programy wchodzące w skład systemu operacyjnego, 2) standardowe programy licencyjne pochodzące z produkcji seryjnej, 3) programy aplikacyjne pochodzące z produkcji jednostkowej; 9. sprzęt elektroniczny - urządzenia składające się z elektronicznych podzespołów (półprzewodniki, chipy, tranzystory itp.), które wykorzystywane są do przetwarzania danych, przeprowadzania pomiarów, kontroli, a także sterowania procesami. Za sprzęt elektroniczny uważa się: sprzęt biurowy i elektronicznego przetwarzania danych, sprzęt telefoniczny i RTV, kasy fiskalne, sprzęt medyczny, pomiarowy, kontrolny oraz systemy alarmowe; 10. ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko - system ubezpieczenia, w którym sumę ubezpieczenia ustala we własnym zakresie Ubezpieczający, kierując się szacunkową wysokością maksymalnej straty jaka może zaistnieć wskutek wystąpienia jednego zdarzenia; w tym systemie ubezpieczenia nie ma zastosowania zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania; 11. ubezpieczenie w systemie na sumy stałe - system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego i stanowi całkowitą wartość ubezpieczonego mienia; w tym systemie zastosowanie ma zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania; 12. wartość księgowa brutto - wartość mienia, która zgodnie z ustawą o rachunkowości odpowiada wartości początkowej mienia z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań; 13. wartość odtworzeniowa (nowa) - wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego, tj. wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach technicznych powiększona o koszty transportu i montażu; cenę nabycia przedmiotu, którego nie ma już w sprzedaży, ustala się na podstawie ostatniego dostępnego cennika, z korektą na podstawie oficjalnego indeksu wzrostu inflacji (wzrostu cen); 14. wartość rzeczywista - wartość odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o techniczne zużycie; 15. zamek wielozapadkowy - zamek, do którego klucz posiada w łopatce więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu. DZIAŁ I UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD SZKÓD MATERIALNYCH Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem w związku z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością gospodarczą. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego 1

2 Sprzęt elektroniczny może być objęty ubezpieczeniem po zainstalowaniu w miejscu pracy oraz pozytywnym zakończeniu testów i prób eksploatacyjnych wymaganych stosownymi przepisami lub zaleceniami producenta. 2. Mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową na terytorium RP w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia. Sprzęt przenośny może zostać objęty ubezpieczeniem również poza miejscem ubezpieczenia (Obligatoryjnie klauzula 504). 3. Ubezpieczone mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową także podczas jego przenoszenia lub transportowania obrębie miejsca ubezpieczenia. 4. Ubezpieczany sprzęt jest objęty ochroną ubezpieczeniową również podczas tymczasowego przerwania eksploatacji w celu wykonania przeglądu, konserwacji, remontu lub naprawy. Zakres ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego zdarzenia powodujące uszkodzenie, zniszczenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną w ramach niniejszych OWU, jeżeli szkody te powstaną z innej przyczyny niż określone w 5 i 19 z zastrzeżeniem postanowień dodatkowych i klauzul załączonych do umowy ubezpieczenia. 2. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. pokrywa również następujące, udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z zaistniałym, objętym ochroną ubezpieczeniową, zdarzeniem losowym: 1) koszty użycia dostępnych ubezpieczającemu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne w granicach sumy ubezpieczenia, 2) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie - do 10% wysokości szkody. 3. Koszty, o których mowa w pkt. 2 łącznie z odszkodowaniem za ubezpieczone mienie nie mogą przewyższyć sumy ubezpieczenia określonej dla bezpośrednio zagrożonych zniszczeniem poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia. 4. Na wniosek Ubezpieczającego, po opłaceniu dodatkowej składki SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. może ubezpieczyć koszty, o których mowa w pkt. 2 ust. 2 ponad wysokość w nich określoną. 5. W przypadku gdy koszty, o których mowa w pkt. 2 dotyczą mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. pokrywa poniesione przez Ubezpieczającego koszty w takiej proporcji w jakiej pozostaje wartość mienia ubezpieczonego do nieubezpieczonego. Jeżeli ustalenie tych wartości jest niemożliwe, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. pokryje 50% poniesionych kosztów. Wyłączenia szczególne odpowiedzialności Niezależnie od wyłączeń ogólnych zawartych w 19, w DZIALE I, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nie odpowiada za: 1) szkody bezpośrednio lub pośrednio powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcie mienia; 2) szkody bezpośrednie i pośrednie powstałe wskutek wybuchu wulkanu, tsunami, cyklonu lub tajfunu; 3) wszelkiego rodzaju pośrednie następstwa zdarzeń objętych ochroną na podstawie niniejszych OWU z wyjątkiem szkód objętych ochroną na podstawie Działu II ; 4) szkody podczas transportu między miejscami ubezpieczenia; 5) szkody spowodowane uszkodzeniami lub defektami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający albo jego reprezentanci wiedzieli lub przy zachowaniu należytej staranności mogli się dowiedzieć, niezależnie od faktu, czy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. została o nich powiadomione; 6) jakiekolwiek koszty poniesione w celu usunięcia funkcjonalnych wad lub usterek, chyba że wady lub usterki powstały w wyniku zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia; 7) jakiekolwiek koszty, które Ubezpieczający poniósłby, gdyby szkoda się nie zdarzyła np. związane z konserwacją ubezpieczonego sprzętu; 8) szkody, za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, warsztat naprawczy, przewośnik, spedytor lub podwykonawca; 9) szkody powstałe w wyniku zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub eksperymentów, a także powstałe wskutek testów, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami); 10) szkody powstałe podczas czynności wykonywanych w trakcie konserwacji, remontu lub naprawy ubezpieczanych przedmiotów; 11) szkody powstałe w elementach sprzętu elektronicznego wskutek ich technicznego zużycia lub starzenia w trakcie użytkowania, w tym wskutek działania czynników atmosferycznych; 12) szkody w wewnętrznych, wymienialnych elementach elektronicznych będących częścią ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, które powstały bez jakiegokolwiek działania z zewnątrz, przy czym szkody powstałe w ich wyniku w innych wymienialnych elementach są objęte ochroną ubezpieczeniową; 13) uszkodzenia estetyczne, takie jak zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych lub emaliowanych nie mające wpływu na pracę sprzętu, chyba, że szkody są skutkiem zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia. 2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte części i materiały, które narażone są na duże naturalne zużycie podczas eksploatacji lub podlegające wielokrotnej lub okresowej wymianie ze względu na swoje specyficzne przeznaczenie lub skład. W szczególności należą do nich: 1) materiały pomocnicze, materiały robocze (np. płyny eksploatacyjne, odczynniki, tonery, chłodziwa, nośniki obrazu i dźwięku, głowice do drukarek), 2) wszystkie typy narzędzi (np. wiertła, noże), 3) inne części, które podczas okresu eksploatacji i z uwagi na wcześniejsze doświadczenie są narażone na częstą wymianę (np. bezpieczniki, źródła światła, baterie, filtry), 4) lampy elektronowe, rentgenowskie (z wyłączeniem lamp katodowych w urządzeniach peryferyjnych elektronicznego przetwarzania danych), 5) pośrednie nośniki obrazu (np. bębny selenowe) są objęte ubezpieczeniem wyłącznie od szkód spowodowanych ogniem, zalaniem i kradzieżą z włamaniem. Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia może być określona według wartości odtworzeniowej lub według wartości księgowej brutto. 2. Suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3. Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia według wykazu sprzętu elektronicznego stanowiącego integralną część umowy ubezpieczenia odrębnie dla każdego przedmiotu bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, chyba że umówiono się inaczej. 4. Sprzęt elektroniczny w DZIALE I jest ubezpieczony w systemie sum stałych. 5. Sumę ubezpieczenia zmniejsza się o odszkodowanie wypłacone w czasie trwania ubezpieczenia. Podwyższenie lub uzupełnienie sumy ubezpieczenia do pierwotnej wysokości, w trwającym okresie ubezpieczenia, następuje na wniosek Ubezpieczającego po opłaceniu dodatkowej składki. Ustalenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia. 2. Podstawę ustalenia wysokości szkody stanowi rachunek strat (koszty wymiany lub naprawy) sporządzony przez Ubezpieczającego, który może zostać zweryfikowany przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 3. Wysokość szkody ustala się według kosztów przywrócenia sprzętu elektronicznego do stanu używalności, w którym znajdował się w chwili wypadku, na podstawie ich wartości z dnia ustalenia odszkodowania: 1) w przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się - a) koszty zakupu nowego sprzętu elektronicznego tego samego rodzaju, typu lub o takich samych lub najbardziej zbliżonych parametrach technicznych dla sprzętu nie starszego niż 5 lat lub b) wartość rzeczywistą sprzętu elektronicznego na dzień powstania szkody w odniesieniu do sprzętu starszego niż 5-letni oraz w przypadku, gdy naprawa lub wymiana nie jest możliwa; c) koszty demontażu i transportu oraz cło, podatki i opłaty pod warunkiem, że zostały one uwzględnion przy ustaleniu sumy ubezpieczenia; 2) w przypadku szkody częściowej (sprzęt nadaje się do naprawy) za wysokość szkody przyjmuje się - a) koszty poniesione w celu przywrócenia uszkodzonego sprzętu elektronicznego do stanu sprzed szkody, przy użyciu części tego 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego

3 samego rodzaju, typu lub o takich samych lub najbardziej zbliżonych parametrach technicznych dla części wymagających naprawy (wymiany); b) koszty demontażu i ponownego montażu poniesione w celu wykonania napraw, koszty transportu do warsztatu naprawczego i z powrotem, cło, podatki i opłaty pod warunkiem, że zostały one uwzględnione przy ustaleniu sumy ubezpieczenia. 4. Jeżeli koszty naprawy, o których mowa w pkt. 3 ust. 2 są wyższe niż wartość rzeczywista ubezpieczanego sprzętu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody, wysokość szkody określa się według zasad określonych w pkt. 3 ust Przy ustalaniu wysokości szkody: 1) jeżeli naprawa jest wykonywana we własnym zakresie przez Ubezpieczającego, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zwraca w granicach sumy ubezpieczenia udokumentowane koszty materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część wydatków na pokrycie kosztów ogólnych; koszty naprawy wykonanej przez Ubezpieczającego nie mogą przekroczyć średniorynkowej wartości usługi wykonywanej przez firmę zewnętrzną; 2) nie uwzględnia się kosztów dodatkowych: a) wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych, do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą, b) napraw prowizorycznych, chyba że naprawy te stanowią część naprawy końcowej i nie przewyższają kosztu naprawy całkowitej, c) wynikających ze zmiany lub ulepszenia przedmiotu ubezpieczenia, d) podatku od towarów i usług podlegającego odliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, chyba że suma ubezpieczenia została ustalona w wysokości uwzględniającej podatek od towarów i usług, wtedy wysokość szkody będzie uwzględniać ten podatek, natomiast jeśli suma ubezpieczenia została ustalona w wysokości nie obejmującej podatku od towarów i usług, wysokość szkody także nie będzie go uwzględniała, e) pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego, chyba że na wniosek ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki zostały one objęte ochroną na mocy klauzuli nr 13, f) frachtu lotniczego, chyba że na wniosek ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki zostały one objęte ochroną na mocy klauzuli nr Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody z tym, że od ustalonej wysokości szkody potrąca się: 1) franszyzę redukcyjną określoną w umowie ubezpieczenia; jeżeli wskutek jednego zdarzenia została uszkodzona lub zniszczona więcej niż jedna ubezpieczona pozycja, Ubezpieczającego obciąża wyłącznie najwyższa franszyza określona dla danej pozycji; 2) wartość pozostałości przedmiotu lub części, które z uwagi na rodzaj lub rozmiar uszkodzeń nadają się jeszcze do dalszego użytku. 7. Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia dla danego przedmiotu ubezpieczenia ulega obniżeniu o wypłaconą kwotę, przy czym wypłata odszkodowań o łącznej wartości równej sumie ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia powoduje zakończenie odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w stosunku do tego przedmiotu, z zastrzeżeniem postanowienia pkt Ubezpieczający za zgodą SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., może podwyższyć sumę ubezpieczenia do poprzedniej wysokości poprzez proporcjonalną dopłatę składki za czas od daty wypłaty odszkodowania do końca okresu ubezpieczenia. 9. Jeżeli po zawarciu umowy wartość ubezpieczonego mienia uległa zmniejszeniu, Ubezpieczający może żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy ubezpieczenia może także z tej samej przyczyny dokonać jednostronnie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., zawiadamiając o tym jednocześnie Ubezpieczającego. 10. Zmniejszenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą odpowiednie zmniejszenie składki począwszy od dnia pierwszego tego miesiąca, w którym Ubezpieczający zażądał zmniejszenia sumy ubezpieczenia lub w którym SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zawiadomiła Ubezpieczającego o jednostronnym zmniejszeniu tej sumy W granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia odszkodowanie pokrywa: 1) zniszczenie lub uszkodzenie mienia wskutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem pomniejszone o rozmiar pozostałości po szkodzie, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży, 2) udokumentowane koszty wynikłe z zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody objętej zakresem ubezpieczenia przed taką szkodą, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, 3) udokumentowane koszty, o których mowa w 4 pkt. 2-5, 4) koszty napraw prowizorycznych, jeżeli stanowią one część końcowych czynności naprawczych i nie zwiększają całkowitej wartości kosztów remontu lub naprawy i zostały uzgodnione z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., 5) koszty transportu, montażu i demontażu, z wyłączeniem transportu ekspresowego lub lotniczego, chyba że strony umówią się inaczej. 2. Jeżeli suma ubezpieczenia, ustalona przez Ubezpieczającego dla danego przedmiotu, jest niższa od jego wartości w dniu szkody, wówczas odszkodowanie wypłaca się w wysokości pozostającej do szkody w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia przedmiotu pozostaje do jego wartości w dniu szkody (zasada proporcji), z zastrzeżeniem pkt W przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego według wartości odtworzeniowej zasada proporcji, o której mowa w pkt. 2 nie będzie miała zastosowania, jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. 4. Jeżeli określona przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia dla poszczególnego przedmiotu przewyższa w dniu szkody jego wartość, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. odpowiada tylko do wysokości szkody. DZIAŁ II UBEZPIECZENIE DANYCH, PROGRAMÓW I NOŚNIKÓW DANYCH Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia w DZIALE II są wyszczególnione w umowie ubezpieczenia będące własnością ubezpieczającego: 1) zewnętrzne nośniki danych; 2) koszty odtworzenia danych zawartych w zbiorach danych, o ile podlegają one archiwizacji na kopiach zapasowych; 3) koszty odtworzenia programów licencjonowanych: a) oprogramowania systemowego, b) oprogramowania użytkowego produkcji seryjnej lub indywidualnej. 2. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczeniowej w stosunku do zewnętrznych nośników danych i kosztów, o których mowa w 9 pkt. 1. ust. 2 i 3 jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych (DZIAŁ I). 3. Dane są objęte ubezpieczeniem pod warunkiem wykonywania kopii zapasowych co najmniej raz w tygodniu i przechowywania ich w oddzielnych pomieszczeniach. 4. Zewnętrzne nośniki danych i dane na nich zawarte objęte są ochroną ubezpieczeniową w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego. Ponadto ochroną ubezpieczeniową w odniesieniu do zapasowych kopii danych objęty jest transport tych kopii pomiędzy miejscem ubezpieczenia wymienionym w polisie a miejscem ich przechowywania. Zakres ubezpieczenia 10. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego zdarzenia powodujące uszkodzenie, zniszczenie lub utratę nośników danych i danych na nich zgromadzonych, jeżeli szkody te powstaną z innej przyczyny niż określone w 5, 11 i 19, z zastrzeżeniem postanowień dodatkowych i klauzul załączonych do umowy ubezpieczenia Wyłączenia szczególne odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w DZIALE II SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nie odpowiada za szkody wyłączone w 5 i 19 niniejszych OWU, a ponadto nie odpowiada za: 1) dane i programy zapisane i przechowywane jedynie w pamięci centralnej jednostki komputera; 2) jakiekolwiek pośrednie następstwa zdarzeń objętych ochroną na podstawie postanowień niniejszego DZIAŁU ; 3) szkody wynikające z wadliwej konserwacji i przechowywania niezgodnego z warunkami technicznymi; 4) koszty poniesione w celu zakupu nowej licencji z uwagi na utratę lub zniszczenie elementu systemu chroniącego dane (np.: kości, karty, czytniki); 5) jakiekolwiek koszty powstałe w związku z nieprawidłowym oprogramowaniem, perforowaniem, etykietowaniem lub wgrywaniem, nieumyślnym skasowaniem informacji lub wyrzuceniem nośników oraz utratą informacji spowodowaną polami magnetycznymi i elektromagnetycznymi. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego 3

4 Suma ubezpieczenia Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający oddzielnie dla zewnętrznych nośników danych oraz kosztów odtworzenia danych i oprogramowania. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wysokości przypuszczalnej maksymalnej straty jaka może powstać w ubezpieczonym mieniu wskutek jednego zdarzenia. 2. Nośniki danych i dane na nich zgromadzone oraz oprogramowanie ubezpieczone są w systemie pierwszego ryzyka. 3. Suma ubezpieczenia ulega redukcji o kwoty wypłaconych odszkodowań i z chwilą jej wyczerpania umowa ubezpieczenia w zakresie nośników danych rozwiązuje się, chyba że za opłatą dodatkowej składki suma zostanie przywrócona do pierwotnej wysokości. Ustalenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za udokumentowane wydatki poniesione w celu przywrócenia stanu przed powstaniem szkody. 2. Jako wysokość szkody przyjmuje się koszty poniesione w związku z: 1) automatycznym lub ręcznym ponownym wprowadzeniem danych i programów z kopii zapasowych; 2) automatycznym lub ręcznym ponownym wprowadzeniem danych i programów z oryginalnych programów lub z dokumentów dostępnych Ubezpieczającemu (łącznie z kompilacją i edycją); 3) odtworzeniem lub wprowadzeniem systemów lub standardowych programów; 4) wymianą na nowe nośników danych utraconych lub zniszczonych wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych OWU. 3. Jeżeli dane nie zostaną odtworzone lub wymienione w ciągu 12 miesięcy od daty szkody, to SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. pokryje tylko koszty wymiany samych nośników danych. 4. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody z tym, że od ustalonej wysokości szkody potrąca się franszyzę redukcyjną określoną w umowie ubezpieczenia. 5. Łączna wysokość ustalonego odszkodowania za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia. DZIAŁ III UBEZPIECZENIE PODWYŻSZONYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia są poniesione dodatkowe koszty, jakie są niezbędne w celu uniknięcia bądź zmniejszenia przerw lub zakłóceń w działalności gospodarczej powstałych na skutek zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie DZIAŁU I niniejszych OWU. 2. Do powyższych kosztów dodatkowych należą: 1) dodatkowe koszty proporcjonalne - wzrastające proporcjonalnie do długości okresu przerw, takie jak: a) koszty wykorzystania i użytkowania urządzeń zastępczych; b) koszty zastosowania alternatywnych procedur pracy lub procesów; c) koszty zatrudnienia dodatkowego personelu; d) koszty korzystania z usług osób trzecich; 2) dodatkowe koszty nieproporcjonalne - niezależne od długości przerw w pracy obejmujące w szczególności: a) koszty jednorazowej procedury przeprogramowania; b) koszty adaptacji sprzętu. 3. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia podwyższonych kosztów działalności jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych (DZIAŁ I). Zakres ubezpieczenia 15. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ponosi odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe koszty określone w 14 pkt. 2, zgłoszone we wniosku do umowy ubezpieczenia pod warunkiem zaistnienia przerwy w pracy sprzętu elektronicznego objętego ochroną ubezpieczeniową w DZIALE I niniejszych OWU. Wyłączenia szczególne odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w DZIALE III SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za koszty dodatkowe powstałe wskutek: 1) szkód w sprzęcie elektronicznym wyłączonych z ubezpieczenia od szkód materialnych w 5 i 19; 2) utraty danych i programów oraz uszkodzenia lub zniszczenia nośników danych; 3) szkód w sprzęcie zabezpieczającym system przetwarzania danych; 4) ulepszenia lub zmiany przedmiotów objętych ubezpieczeniem; 5) ograniczeń nakazanych przez władze publiczne dotyczących rekonstrukcji lub eksploatacji ubezpieczonego sprzętu; 6) braku środków finansowych koniecznych do naprawy uszkodzonych lub zniszczonych przedmiotów. Suma ubezpieczenia Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający. Powinna ona odpowiadać wartości dodatkowych kosztów jakie Ubezpieczający musi ponieść na zastosowanie niezbędnych środków zastępczych przez okres 12-tu miesięcy, przy czym: 1) sumę ubezpieczenia dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych ustala się na podstawie kwoty dziennego odszkodowania oraz w kwocie maksymalnego miesięcznego limitu odszkodowania określonego w umowie ubezpieczenia; 2) sumę ubezpieczenia dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych przyjmuje się jako kwotę określoną w umowie ubezpieczenia, która jest skalkulowana przez Ubezpieczającego. 2. Ubezpieczenie podwyższonych kosztów działalności zawierane jest w systemie pierwszego ryzyka. 3. Suma ubezpieczenia ulega redukcji o kwoty wypłaconych odszkodowań i z chwilą jej wyczerpania umowa ubezpieczenia w zakresie podwyższonych kosztów działalności rozwiązuje się, chyba że za opłatą dodatkowej składki suma zostanie przywrócona do pierwotnej wysokości. Odszkodowanie i okres odszkodowawczy Podstawą ustalenia wartości szkody jest wysokość poniesionych przez Ubezpieczającego dodatkowych udokumentowanych wydatków w granicach ustalonych sum ubezpieczenia i limitów: 1) w przypadku proporcjonalnych kosztów dodatkowych limit odszkodowania podany w umowie ubezpieczenia, 2) w przypadków kosztów nieproporcjonalnych: suma ubezpieczenia skalkulowana przez Ubezpieczającego określona w umowie ubezpieczenia. 2. W odniesieniu do proporcjonalnych kosztów dodatkowych podstawę ustalenia wysokości szkody stanowi dzienny limit odszkodowania określony w polisie: 1) gdy kwota faktycznie poniesionych kosztów dodatkowych przypadających na każdy dzień postoju jest wyższa od ustalonej kwoty dziennego odszkodowania, poniesione koszty dodatkowe zostają zsumowane i ograniczone do ustalonego limitu miesięcznego odszkodowania, 2) górną granicą odszkodowania należnego za cały okres odszkodowawczy jest kwota ustalonego limitu odszkodowania. 3. Podstawą do ustalenia poniesionych kosztów dodatkowych są przedstawione przez Ubezpieczającego rachunki, które mogą być zweryfikowane przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 4. Okres odszkodowawczy rozpoczyna się po stwierdzeniu przez ubezpieczającego szkody materialnej i wystąpieniu konieczności eksploatowania zastępczego sprzętu i trwa do chwili przywrócenia zdolności technicznej przedmiotu ubezpieczenia, który uległ uszkodzeniu, lecz nie dłużej niż określony w umowie. Jeżeli nie umówiono się inaczej okres odszkodowawczy wynosi 4 miesiące. 5. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wartości szkody z tym, że od ustalonego odszkodowania potrąca się franszyzę redukcyjną określoną w umowie ubezpieczenia: 1) w przypadku kosztów proporcjonalnych: poprzez odjęcie od kwoty szkody obliczonej zgodnie z pkt. 1 ust. 1 czasowej franszyzy redukcyjnej wyrażonej liczbą dni roboczych; 4 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego

5 2) w przypadku kosztów nieproporcjonalnych: poprzez odjęcie od kwoty odszkodowania obliczonej zgodnie z pkt. 1 ust. 2 franszyzy redukcyjnej wyrażonej kwotowo lub procentowo. POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nie obejmuje szkód powstałych wskutek: 1) działań wojennych, rozruchów, zamieszek społecznych, lokautów, strajków; 2) aktów terroryzmu rozumianych jako użycie lub groźba użycia przemocy lub działanie szkodliwe dla życia ludzkiego, dóbr materialnych, niematerialnych czy infrastruktury z zamiarem wywarcia wpływu na władzę lub zastraszenie społeczeństwa lub jego części; 3) konfiskaty lub przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez uprawnione władze; 4) energii jądrowej oraz innego rodzaju szkody związane z reakcją jądrową, promieniowaniem jądrowym lub skażeniem radioaktywnym niezależnie od czynników, które przyczyniły się do powstania szkody; 5) skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego; 6) umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego; 7) umyślnego działania osoby, z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 8) zanieczyszczenia lub zatrucia środowiska; 9) osunięcia lub zapadania się ziemi gdy, są to szkody: a) górnicze w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, b) powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi; 10) eksplozji: a) wywołanej przez Ubezpieczającego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych, b) w silnikach, gdy eksplozja jest związana z jego naturalną funkcją, c) w częściach użytkowych łączników elektrycznych; 11) powodzi, która ze względu na sytuację w miejscu ubezpieczenia lub ukształtowanie terenu ma charakter przewidywalny. Za powódź rozumie się zalanie terenu w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących, wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych, topnienie kry lodowej, tworzenie się zatorów lodowych oraz sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych, potwierdzone przez właściwe organa samorządowe. Za powódź przewidywalną uważa się sytuację, gdy powódź w danym miejscu ubezpieczenia wystąpiła dwa lub więcej razy w ciągu ostatnich 10 lat przed zawarciem umowy; 12) załamania się dachu na skutek naporu śniegu, jeżeli konstrukcja budynku lub dachu została wykonana niezgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi, bądź wskutek obniżonej wytrzymałości dachu spowodowanej brakiem konserwacji lub złym stanem technicznym; 13) deszczu i gradu, jeżeli do powstania szkody przyczynił się zły stan techniczny dachu, rynien, brak zabezpieczeń lub niedostateczne zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz innych otworów technicznych w budynku, za których utrzymanie i konserwację Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność; 14) ruchów ziemi spowodowanych działalnością człowieka; 15) działania wirusów komputerowych; 16) nielegalnego wejścia do sieci (działania tzw. hackerów); 17) braku w obiektach zabezpieczeń niezgodnych z postanowieniami 25 niniejszych warunków. 2. Poza wyżej wymienionymi wyłączeniami generalnymi obowiązują wyłączenia szczególne powołane w DZIAŁACH I, II i III niniejszych OWU. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA I CZAS JEJ TRWANIA Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na podstawie wnioskukwestionariusza o zawarcie umowy ubezpieczenia, sporządzonego w formie pisemnej. 2. Wniosek-kwestionariusz powinien zawierać co najmniej następujące dane: 1) nazwa i adres Ubezpieczającego, 2) miejsce ubezpieczenia, 3) wykaz sprzętu elektronicznego z jego danymi identyfikacyjnymi (producent, rok produkcji, typ, model, numer fabryczny), 4) wykaz oprogramowania, 5) zakres ubezpieczenia, 6) suma ubezpieczenia określona odrębnie dla każdej wymienionej pozycji i sposób jej ustalenia, 7) okres ubezpieczenia, 8) liczba i wielkość szkód w okresie ostatnich trzech lat, z podaniem przyczyny, 9) numer Regon lub NIP, 10) informacje o zabezpieczeniach, 11) inne znane Ubezpieczającemu okoliczności, które są istotne dla właściwej oceny i przyjęcia ryzyka przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 3. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji związanych z umową lub od indywidualnej oceny ryzyka dokonanej przez upoważnionego przez siebie przedstawiciela lub inny podmiot wyspecjalizowany w zakresie oceny ryzyka. 4. Umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia dokumentu ubezpieczenia (polisy) Ubezpieczającemu Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres jednego roku, chyba że strony umówią się inaczej. 2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. rozpoczyna się dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. 3. Jeżeli SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłacenia składki za okres, przez który ponosiła odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona składka 4. W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie kolejnej raty składki w wyznaczonym terminie powoduje rozwiązanie umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym pod warunkiem, że SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. po upływie terminu wezwała ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem że brak opłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności 5. Jeżeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy rachunek SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków. W odmiennym przypadku za zapłatę uważa się chwilę, w której składka lub jej rata w pełnej wysokości znalazła się na rachunku SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w taki sposób, że mogła ona nią dysponować. 6. Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba, że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem. 22. Jeżeli umowę zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni - dla osób fizycznych, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy lub zmiany jej warunków. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku zapłaty składki za okres, w którym SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. udzielała ochrony ubezpieczeniowej. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Składkę ubezpieczeniową oblicza się na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy, po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka. 2. Składka może zostać obniżona ze względu na: 1) zastosowane zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia i miejsca ubezpieczenia; 2) wysokość franszyzy redukcyjnej, 3) bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, 4) krótszy niż 12-miesięczny okres ubezpieczenia, 5) włączenie postanowień dodatkowych - klauzul. 3. Składka może zostać podwyższona ze względu na: 1) rozłożenie płatności składki na raty, 2) rodzaj i miejsce prowadzonej działalności, 3) wysokość franszyzy redukcyjnej, 4) włączenie postanowień dodatkowych - klauzul, 5) szkodowy przebieg ubezpieczenia. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego 5

6 4. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. może w uzasadnionych przypadkach, takich jak: rodzaj prowadzonej działalności, środki zabezpieczenia mienia, zgłoszone szkody ustalić składkę ubezpieczenia na podstawie indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 5. Składka płatna jest jednorazowo w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia, jednakże na wniosek Ubezpieczającego składka może być rozłożona na raty. Terminy płatności kolejnych rat i ich wysokość określa się w umowie ubezpieczenia. 6. Obowiązek zapłaty składki obciąża Ubezpieczającego. 7. Składka nie podlega indeksacji. 8. Wprowadza się składkę minimalną za roczny okres ubezpieczenia, niezależną od sumy ubezpieczenia oraz zastosowanych zniżek. Składka minimalna wynosi 300 zł. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wszystkie znane sobie okoliczności, o które SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zapytywała we wniosku ubezpieczeniowym lub w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 2. Jeżeli Ubezpieczający z winy umyślnej zataił lub podał we wniosku ubezpieczeniowym informacje niezgodne z prawdą, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z tych okoliczności. 3. W okresie ubezpieczenia Ubezpieczający jest zobowiązany niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od chwili powzięcia wiadomości na ten temat, powiadomić SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. na piśmie o zwiększeniu ryzyka, zwłaszcza w przypadku gdy nastąpi zmiana okoliczności, o które pytano we wniosku. 4. Jeżeli Ubezpieczający z winy umyślnej zataił fakt zwiększenia ryzyka, o którym mowa w pkt. 3 SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z tych okoliczności. 5. Ubezpieczający ma obowiązek poinformowania Ubezpieczonego, iż zawarł umowę ubezpieczenia na jego rachunek. 6. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę okoliczności wypadku, każda ze stron może żądać zmiany wysokości składki poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 7. Ubezpieczający zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności przepisów o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi urządzeniami, a także stosować się do wymogów zawartych w umowie ubezpieczenia. 8. Jeżeli Ubezpieczający z powodu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w pkt. 7, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. może odpowiednio zmniejszyć świadczenie jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia ubezpieczeniowego. 9. Ubezpieczający obowiązany jest do usunięcia zagrożeń wskazanych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i jeżeli Ubezpieczający nie wykonał powyższego obowiązku w terminie wskazanym przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., Ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialności za szkody powstałe po wyznaczonym terminie, chyba że niewykonanie obowiązku nie miało wpływu na powstanie lub rozmiar szkody. 10. W razie zajścia wypadku objętego zakresem ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest do użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, uwzględniając przy tym zalecenia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. o ile zezwalają na to okoliczności. 11. Niezależnie od obowiązku, o jakim mowa w pkt. 10 Ubezpieczający jest obowiązany: 1) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości zawiadomić SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. o szkodzie, 2) niezwłocznie powiadomić miejscową jednostkę policji o każdej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa, 3) pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody; SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nie może powoływać się na to postanowienie, jeżeli nie rozpoczęła likwidacji szkody w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, 4) umożliwić SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień, a w szczególności udostępnić pełną dokumentację księgową ubezpieczonego mienia. 12. Jeżeli Ubezpieczający lub osoba, za którą ponosi odpowiedzialność z powodu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w pkt. 10, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. może odpowiednio zmniejszyć świadczenie jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia ubezpieczeniowego. 13. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego lub osobę za którą ponosi odpowiedzialność obowiązków wymienionych w pkt. 11, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, jeżeli niedopełnienie obowiązków miało wpływ na ustalenie okoliczności powstania szkody, bądź też na ustalenie wysokości odszkodowania. Wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe Konstrukcja ścian, sufitów, podłóg i dachów: 1) ubezpieczone mienie powinno znajdować się w budynkach lub lokalach o trwałej konstrukcji; których ściany, sufity, podłogi i dachy wykonane są z materiałów oraz według technologii odpowiadającej rodzajowi obiektu i nie posiadają niezabezpieczonych otworów umożliwiających dostęp do ubezpieczonego mienia bez użycia siły lub narzędzi, 2) pomieszczenia wykonane w całości lub w części z siatki drucianej lub z innych konstrukcji ażurowych, a także z brezentu i powłok z tworzyw sztucznych (np. budowle pneumatyczne, tunele foliowe, namioty) nie są uważane za pomieszczenia należycie zabezpieczone. 2. Konstrukcja i zabezpieczenie drzwi zewnętrznych: 1) wszystkie drzwi zewnętrzne do budynków, pomieszczeń, lokali oraz schowków, w których znajduje się ubezpieczone mienie, powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, aby ich wyłamanie lub wyważenie było niemożliwe bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi, a otwarcie - bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy, 2) jeżeli wewnętrzne przepisy bezpieczeństwa Ubezpieczającego nie przewidują bardziej skutecznych zamknięć, to drzwi zewnętrzne do budynku/lokalu powinny być zamknięte na co najmniej 2 różne zamki wielozapadkowe lub dwie różne kłódki bezkabłąkowe zawieszone na oddzielnych skoblach, bądź zamknięte na jeden zamek wielozapadkowy i jedną kłódkę bezkabłąkową; brak drugiego zamka lub kłódki może być zastąpiony ustanowieniem dozoru lub założeniem alarmu; zamiast drzwi z dwoma różnymi zamkami wielozapadkowym mogą być zastosowane drzwi antywłamaniowe z atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub innej jednostki uprawnionej do certyfikacji, z jednym atestowanym zamkiem wielopunktowego ryglowania, 3) w przypadku budynków biurowych dozorowanych przez pracowników licencjonowanej agencji ochrony mienia jako wystarczające zabezpieczenie drzwi prowadzących do lokalu uważa się zabezpieczenie elektronicznym zamkiem szyfrowym lub zamkiem otwieranym kartą magnetyczną, 4) drzwi oszklone, poza wymogiem zamknięcia na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe, dwie kłódki bezkabłąkowe albo jeden zamek atestowany, powinny być na całej powierzchni oszklonej zabezpieczone kratami lub roletami/żaluzjami o zwiększonej odporności na włamanie posiadającymi atest Centralnego Laboratorium Kryminalistyki albo/i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub innej jednostki uprawnionej do certyfikacji lub szybami o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie co najmniej klasy P3 lub okiennicami w sposób uniemożliwiający dokonanie kradzieży bez włamania. Drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki lub zasuwy, które można otworzyć bez klucza przez otwór wybity w szybie, 5) przy drzwiach dwuskrzydłowych, jedno skrzydło powinno być unieruchomione przy pomocy zasuw u góry i u dołu, zamykanych od wewnątrz, 6) jeżeli pomieszczenie, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, jest połączone drzwiami, oknem lub innym otworem z pomieszczeniem nie ubezpieczonym w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., otwory te powinny spełniać wymogi przewidziane dla zewnętrznych zabezpieczeń drzwi lub okien opisane w pkt 2-3 albo być zamurowane co najmniej na grubość jednej cegły, 7) wszystkie produkty, na które wymagany jest atest/certyfikat powinny być montowane przez profesjonalne firmy zapewniające prawidłowe ich funkcjonowanie. 6 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego

7 3. Zabezpieczenie okien i innych otworów zewnętrznych: 1) wszystkie okna i inne zewnętrzne oszklone otwory w pomieszczeniach powinny być właściwej konstrukcji, prawidłowo osadzone i zamknięte, a ich stan techniczny musi zapewniać trwałe zamocowanie zamków w taki sposób, że nie będzie możliwości ich wypchnięcia bez wyłamania lub rozmontowania okna od zewnątrz, 2) wszystkie zewnętrzne otwory oszklone w budynkach (pomieszczeniach) na parterze oraz na kondygnacjach, do których jest dostęp z położonych nad nimi, pod nimi lub obok nich tarasów, przybudówek, balkonów, drabinek, drzew, wiatrołapów, daszków, piorunochronów itp. powinny być zabezpieczone na całej powierzchni kratami lub roletami/ żaluzjami lub okiennicami; okiennice muszą być zamykane na dwie kłódki bezkabłąkowe; w przypadku braku wymienionych zabezpieczeń za wystarczające uważa się co najmniej dwa z poniższych zabezpieczeń: oszklenie otworów szybami wzmocnionymi klasy P-3 lub wyższej, posiadającymi atest Centralnego Laboratorium Kryminalistyki albo/i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub innej jednostki uprawnionej do certyfikacji, sprawowanie całodobowego dozoru miejsca ubezpieczenia lub dozór bezpośredni w godzinach po zakończeniu działalności, zainstalowany w miejscu ubezpieczenia alarm z monitoringiem z powiadomieniem załóg patrolowo-interwencyjnych i czasem ich przybycia na miejsce zdarzenia do 10 minut, 3) kraty, rolety, kraty żaluzjowe lub okiennice powinny być tak skonstruowane i osadzone, że nie będzie możliwości przedostania się do wewnątrz budynku/ pomieszczenia bez ich uszkodzenia przy użyciu narzędzi; kraty, rolety lub kraty żaluzjowe powinny być wykonane z materiału odpornego na włamanie (np. stali) i posiadać atest Centralnego Laboratorium Kryminalistyki albo/i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub innej jednostki uprawnionej do certyfikacji; jeśli rolety lub kraty żaluzjowe nie posiadają takiego certyfikatu jakości, wymagane jest by były one mocnej, masywnej konstrukcji odpornej na skręcanie i zginanie, 4) wszystkie produkty, na które wymagany jest atest/certyfikat powinny być montowane przez profesjonalne firmy zapewniające prawidłowe ich funkcjonowanie. 4. Konstrukcja kłódek i zawiasów: 1) budowa kłódek, służąca zabezpieczeniu krat, żaluzji, rolet lub okiennic powinna być całkowicie zamknięta, 2) uchwyty do mocowania kłódek powinny być wykonane z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi lub krat w sposób uniemożliwiający jego oderwanie, ukręcenie lub odcięcie. 5. Zabezpieczenie kluczy: 1) klucze oryginalne i zapasowe do pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczone mienie powinny być przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym, 2) w razie zagubienia albo zaginięcia kluczy (także kluczy zapasowych) lub uzyskania do nich dostępu przez osobę nieuprawnioną, Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu zmienić zamki na swój koszt. 6. Systemy alarmowe: elementy systemów alarmowych a także sposób ich instalacji i połączenia w system muszą posiadać świadectwa badań kwalifikacyjnych i jakościowych, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające ich zgodność z aktualnie obowiązującymi normami, wydanymi przez odpowiednie jednostki; ponadto wszelkie instalacje alarmowe muszą być montowane przez profesjonalne firmy, ponadto muszą być sprawne technicznie oraz podlegać regularnym konserwacjom i przeglądom wykonywanym przez wyspecjalizowane firmy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. jest obowiązana: 1) doręczyć Ubezpieczającemu tekst OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia; 2) wydać Ubezpieczającemu polisę, tymczasowe zaświadczenie bądź inny dokument ubezpieczenia; 3) udzielić Ubezpieczającemu, będącemu osobą fizyczną, informacji o sposobie i trybie rozpatrywania skarg i zażaleń oraz o organie właściwym do ich rozpatrzenia; 4) udostępnić Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności i wysokości odszkodowania; 5) przedstawić Ubezpieczającemu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, różnice między postanowieniami umowy, a ogólnymi warunkami. Zapis nie ma zastosowania w przypadku umów zawieranych w drodze rokowań. 2. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia mają prawo wglądu do akt szkodowych i sporządzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ROSZCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH Ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku wypłatę odszkodowania sporządzone na własny koszt. 2. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczającego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów związanych z ustaleniem rozmiaru szkody SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ma prawo wyznaczenia na własny koszt niezależnego eksperta w celu określenia przyczyny, rozmiaru szkody, należnego odszkodowania oraz w celu udzielenia Ubezpieczającemu instrukcji i wskazówek dotyczących postępowania zmierzającego do złagodzenia skutków wypadku lub zminimalizowania rozmiarów szkody. 2. Ubezpieczający jest zobowiązany dostarczyć do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. lub wyznaczonemu przez nie ekspertowi wszelkie dokumenty, które SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. lub wyznaczony ekspert uważa za niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. obowiązana jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 2. Jeżeli w terminie określonym w pkt. 1 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wypłaca w terminie określonym w pkt Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia poinformuje o tym Ubezpieczającego oraz przeprowadzi postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także poinformuje Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia - pisemnie lub drogą elektroniczną, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania. 4. Jeżeli SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w terminach określonych w pkt. 1 i 2 nie wypłaci odszkodowania zobowiązana jest do pisemnego zawiadomienia osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także do wypłacenia bezspornej części odszkodowania. 5. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określone w zgłoszonym roszczeniu, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. poinformuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, w terminach, o których mowa w pkt. 1 i 2, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, która zawierać będzie pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 6. Na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. udostępni posiadane przez siebie informacje związane ze zdarzeniem będące podstawą ustalenia odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. oraz ustalenia okoliczności zdarzenia losowego, jak również wysokości odszkodowania. 7. W przypadku szkody, która wymaga sporządzenia ekspertyzy rzeczoznawców SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wypłaca odszkodowanie w terminie 14 dni od otrzymania końcowego raportu rzeczoznawców lub równoznacznych dowodów na zaistnienie szkody i potwierdzających jej wysokość. 8. Jeżeli w sprawie powstałej szkody zostało wdrożone postępowanie karne, którego wynik może mieć istotne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. lub wysokości odszkodowania, bezsporną część odszkodowania wypłaca się w terminie określonym w pkt. 1, natomiast pozostała część odszkodowania jest wypłacana w terminie 14 dni po uzyskaniu przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. informacji o wynikach postępowania przygotowawczego lub uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego 7

8 9. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu określonym w pkt. 3 do 8, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokości odszkodowania, może w ciągu 30 dni zgłosić na piśmie - za pośrednictwem oddziału SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Nie pozbawia to Uprawnionego do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 1. Z dniem wypłaty odszkodowania przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. roszczenia Ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa na SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., do wysokości wypłaconego odszkodowania przy czym nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 2. Jeżeli SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. pokryła tylko część szkody, Ubezpieczającemu przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia pozostałej części roszczeń przed roszczeniem SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 3. Jeżeli Ubezpieczający bez zgody SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłaceniu odszkodowania SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. może zażądać od Ubezpieczającego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. 2. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa w pkt. 1, uzgodniono, że suma wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej szkody, zapłaty świadczenia w części przenoszącej wysokość szkody ubezpieczający może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla określenia odpowiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że w ubezpieczeniu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, suma ubezpieczenia równa jest wartości ubezpieczeniowej Skargi i zażalenia związane z wykonywaniem niniejszej umowy ubezpieczenia rozpatrywane są przez Zarząd SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 2. Skargi i zażalenia należy wnosić na piśmie i powinny zawierać w szczególności: 1) imię i nazwisko, adres i telefon osoby wnoszącej skargę lub zażalenie; 2) numer polisy i ewentualnie szkody oraz nazwę Ubezpieczającego; 3) opis sytuacji, której dotyczy skarga lub zażalenie; 4) uzasadnienie żądania z przytoczeniem ewentualnych dowodów. 3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 12 Klauzula rozszerzenia zakresu terytorialnego 13 Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego 14 Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów frachtu lotniczego 15 Klauzula wyłączenia szkód spowodowanych przez kradzież z włamaniem i rozbój 502 Klauzula włączenia do ubezpieczenia lamp elektronowych i rentgenowskich 504 Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego lub mobilnego poza terenem zakładu 531 Klauzula wyłączenia szkód spowodowanych przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch i upadek statku powietrznego 532 Klauzula wyłączenia szkód mechanicznych i elektrycznych 533 Klauzula wyłączenia szkód spowodowanych przez powódś, zalanie, deszcz nawalny, sztorm 534 Klauzula dotycząca urządzeń klimatyzacyjnych 535 Klauzula wyłączenia kosztów szalunku i rusztowań 536 Klauzula wyłączenia kosztów robót murarskich 537 Klauzula dotycząca szczególnych warunków ubezpieczenia tomografów komputerowych 538 Klauzula dotycząca postanowień dodatkowych zabezpieczeń przed wyładowaniami atmosferycznymi oraz przepięciami 561 Klauzula szczególnych warunków ubezpieczenia klisz rentgenowskich 591 Klauzula zastrzeżenia obowiązku zapewnienia obsługi konserwacyjnej. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. 2. Jeżeli Ubezpieczający zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., przyjmuje się, że SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. dopełniła swojego obowiązku zawiadomienia lub oświadczenia, jeżeli pismo zostało wysłane pod ostatni znany jej adres siedziby Ubezpieczającego. 3. Jeżeli SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zmieniła adres lub siedzibę i nie zawiadomiła o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonych, przyjmuje się, że Ubezpieczający i Ubezpieczony dopełnili swojego obowiązku zawiadomienia lub oświadczenia, jeżeli pismo zostało wysłane pod ostatni znany mu adres siedziby SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. 5. Niniejsze OWU zostały przyjęte na mocy uchwały Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr 44/Z/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r. ustalającej tekst jednolity i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po dniu 10 sierpnia 2007 r. Prezes Zarządu Alojzy Choda Wiceprezes Zarządu Leszek Gierada STOSOWANE W UMOWIE UBEZPIECZENIA KLAUZULE DODATKOWE 34. Zakres ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego może być rozszerzony o następujące klauzule dodatkowe: 07 Klauzula automatycznego pokrycia 08 Klauzula miejsca ubezpieczenia 10 Klauzula przeniesienia 11 Klauzula VAT 8 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego

9 WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH 07 Klauzula automatycznego pokrycia 08 Klauzula miejsca ubezpieczenia 10 Przeniesienia 11 VAT 12 Klauzula rozszerzenia zakresu terytorialnego 13 Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego 14 Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów frachtu lotniczego 15 Klauzula wyłączenia szkód spowodowanych przez kradzież z włamaniem i rozbój 502 Klauzula włączenia do ubezpieczenia lamp elektronowych i rentgenowskich 504 Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego lub mobilnego poza terenem zakładu 531 Klauzula wyłączenia szkód spowodowanych przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch i upadek statku powietrznego 532 Klauzula wyłączenia szkód mechanicznych i elektrycznych 533 Klauzula wyłączenia szkód spowodowanych przez powódź, zalanie, deszcz nawalny, sztorm 534 Klauzula dotycząca urządzeń klimatyzacyjnych 535 Klauzula wyłączenia kosztów szalunku i rusztowań 536 Klauzula wyłączenia kosztów robót murarskich 537 Klauzula dotycząca szczególnych warunków ubezpieczenia tomografów komputerowych 538 Klauzula dotycząca postanowień dodatkowych zabezpieczeń przed wyładowaniami atmosferycznymi oraz przepięciami 561 Klauzula szczególnych warunków ubezpieczenia klisz rentgenowskich 591 Klauzula zastrzeżenia obowiązku zapewnienia obsługi konserwacyjnej KLAUZULA 07 AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 1. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem, ulepszeniem (modernizacją, remontem, itp.), przeszacowaniem. 2. Suma ubezpieczenia ulega podwyższeniu z chwilą przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia. Ubezpieczający jest jednak zobowiązany pod rygorem nieważności klauzuli zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 30 dni po upływie każdego kwartału w okresie ubezpieczenia oraz po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jeżeli koniec okresu ubezpieczenia nie jest tożsamy z końcem kwartału za okres, w którym trwała ochrona ubezpieczenia. 3. Składka za doubezpieczenie jest naliczana przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że wynosi ona za dany kwartał 50% wartości składki wyliczonej od kwoty zgłoszonego zwiększenia sumy ubezpieczenia, bez względu na rzeczywistą datę nabycia (objęcia w posiadanie) mienia, natomiast za pozostały okres do końca trwania umowy ubezpieczenia, według zasady pro rata temporis. 4. Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w stosunku do automatycznie ubezpieczonego mienia ograniczona jest do 10% sumy ubezpieczenia nie więcej jednak niż do kwoty..., - zł. 5. Jeżeli łączna wartość ubezpieczeniowa (licząc od początku bieżącego okresu ubezpieczenia) nabytego mienia przekracza ww. kwotę, mienie to na wniosek ubezpieczającego podlega odrębnemu ubezpieczeniu. KLAUZULA 08 MIEJSCA UBEZPIECZENIA obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 1. Ochrona zostaje rozszerzona na mienie we wszystkich przyszłych lokalizacjach użytkowanych i administrowanych przez Ubezpieczającego na terenie Polski i rozpoczyna się od momentu przyjęcia lokalizacji do użytku. 2. Ubezpieczający jest zobowiązany do zgłoszenia nowych miejsc wraz z wartością znajdującego się w nich mienia do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku. 3. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie w transporcie, na wystawach, pokazach, targach. 4. W przypadku nabycia dodatkowego mienia ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą jego doubezpieczenia. KLAUZULA 10 PRZENIESIENIA obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Po zawarciu umowy ubezpieczenia w przypadku wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem, nowy właściciel lub nowopowstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia. Jednakże stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w terminie do 2 miesięcy od daty zmiany stosunków własności, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. KLAUZULA 11 VAT obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Odszkodowanie będzie wypłacane wraz z podatkiem VAT pod warunkiem, iż ubezpieczający nie dokonał odliczenia podatku VAT, jednak w kwocie nie większej niż wynosi suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia podana we wniosku załączniku do wniosku (polisy). KLAUZULA 12 ROZSZERZENIA ZAKRESU TERYTORIALNEGO obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje szkody powstałe na terytorium.... KLAUZULA 13 UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH, NOCNYCH I W DNIACH WOLNYCH OD PRACY ORAZ FRACHTU EKSPRESOWEGO że niniejsza klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (z wyłączeniem frachtu lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych przedmiotach podlegającą odszkodowaniu. Limit odpowiedzialności:..., - zł. KLAUZULA 14 UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW FRACHTU LOTNICZEGO że niniejszą klauzulą włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej koszty frachtu lotniczego o ile takie koszty są poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych pozycjach podlegającą odszkodowaniu. Limit odpowiedzialności:..., - zł. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego 9

10 KLAUZULA 15 WŁĄCZENIE SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM I ROZBÓJ 1. że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju. Przez użyte w niniejszej klauzuli ryzyka rozumie się: 1) kradzież z włamaniem - dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z budynku, lokalu, pomieszczenia lub schowka zabezpieczonych zgodnie z wymaganymi zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi opisanymi w 25 OWU, z jednoczesnym ich zniszczeniem lub uszkodzeniem przy użyciu siły lub narzędzi albo otwarciem przy pomocy klucza podrobionego lub klucza oryginalnego, zdobytego wskutek kradzieży z włamaniem lub rozboju. Kradzież z włamaniem ma miejsce również wtedy, gdy sprawca dokonał zaboru mienia z budynku, lokalu, pomieszczenia lub schowka, w którym ukrył się przed ich zamknięciem, czego Ubezpieczający nie mógł stwierdzić nawet zachowując należytą staranność, 2) rozbój - zabór ubezpieczonego mienia z użyciem przemocy wobec osoby lub groźby natychmiastowego jej użycia albo z doprowadzeniem osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności. KLAUZULA 15 WŁĄCZENIA DO UBEZPIECZENIA LAMP ELEKTRONOWYCH I RENTGENOWSKICH że niniejsze ubezpieczenie zostanie rozszerzone o pokrycie strat i szkód, którym uległy lampy elektronowe i lampy rentgenowskie. Kwota odszkodowania zostanie ograniczona do rzeczywistej wartości tych przedmiotów (1-7) w chwili bezpośrednio poprzedzającej powstanie straty lub szkody, łącznie z frachtem zwykłym, kosztami montażu oraz opłatami celnymi i innymi należnościami, o ile takie będą, w zakresie w jakim zostały włączone do sumy ubezpieczenia. 1. Wartość rzeczywista: 1) stacjonarnych anodowych lamp rentgenowskich w pojedynczym zestawie oraz lamp rentgenowskich z obrotową anodą bez licznika czasu naświetlania stosowanych w sprzęcie diagnostycznym, 2) lamp rentgenowskich oraz lamp elektronowych o powierzchniowym i krótkim zasięgu stosowanych w radioterapii, 3) lamp elektronowych we wzmacniaczach video. Okres eksploatacji (liczba miesięcy) Wartość rzeczywista w % wartości nowej < < < < < < < < < < > 60 0 Okres eksploatacji (liczba miesięcy) Wartość rzeczywista w % wartości nowej < < < < < < < < < < > Wartość rzeczywista lamp elektronowych w sprzęcie diagnostycznym. 3. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich z obrotową anodą oraz uszczelnionym ołowiem licznikiem ekspozycji stosowanych w sprzęcie diagnostycznym. Wartość rzeczywista lamp elektronowych w sprzęcie diagnostycznym. Liczba ekspozycji Wartość rzeczywista w % wartości nowej < < < < < < < < < < > Wartość rzeczywista lamp elektronowych i rentgenowskich do terapii głębokiej. Czas działania (godziny) Okres eksploatacji (miesiące) Wartość rzeczywista w % wartości nowej < 400 < < 500 < < 600 < < 700 < < 800 < < 900 < < < < < < < < < > > Wartość rzeczywista lamp elektronowych i lamp rentgenowskich do sprawdzania struktury materiału. 6. Wartość rzeczywista kineskopów oraz lamp analizujących w sprzęcie TV. Po 12 miesiącach eksploatacji, wartość rzeczywista kineskopów i lamp analizujących zostaje zmniejszona miesięcznie o 3% do minimalnej wartości wynoszącej 20% wartości nowej. 7. Wartości rzeczywiste innych rodzajów lamp elektronowych. 10 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego

11 W przypadku innych rodzajów lamp elektronowych, wartość rzeczywista w dniu wystąpienia szkody zostanie określona na podstawie danych przedstawionych przez dostawcę. KLAUZULA 504 UBEZPIECZENIA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO LUB MOBILNEGO POZA TERENEM ZAKŁADU obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że niniejsze ubezpieczenie zostanie rozszerzone o pokrycie strat i szkód, którym uległ sprzęt przenośny lub mobilny, wymieniony w załączniku do polisy. Wyżej wymieniony sprzęt objęty jest ochroną podczas eksploatacji stacjonarnej oraz transportu na terytorium RP. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności w przypadku: straty lub szkody powstałej w rezultacie braku dozoru nad ubezpieczonymi przedmiotami, z wyjątkiem przypadku gdy były one zamknięte w pomieszczeniu, w miejscu zakwaterowania lub gdy brak dozoru był wynikiem nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania osoby uprawnionej do użytkowania sprzętu, której pieczy był on powierzony, straty lub szkody powstałej w wyniku pozostawienia ubezpieczonych przedmiotów w samochodzie, chyba że, samochód był zamknięty, posiadał włączony alarm, stały dach (hardtop), a sprzęt znajdował się w bagażniku lub luku bagażowym. Wyłączenie to nie dotyczy strat i szkód powstałych w wyniku wypadku lub katastrofy środka transportu lądowego, straty lub szkody, którym uległy ubezpieczone przedmioty z jakichkolwiek przyczyn w trakcie gdy były zainstalowane lub przewożone samolotem lub innymi środkami transportu lotniczego lub wodnego, straty lub szkody spowodowane zagubieniem, kradzieżą zwykłą lub zuchwałą. W przypadku szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub upuszczenia, ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniej jednak od ustalonego w polisie. KLAUZULA 531 WYŁĄCZENIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ POŻAR, UDERZENIE PIORUNA, WYBUCH I UPADEK STATKU POWIETRZNEGO że Ubezpieczyciel nie wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowania za szkodę spowodowaną przez: 1. uderzenie pioruna, 2. pożar akcję ratowniczą związaną z gaszeniem pożaru, usuwaniem pozostałości lub konieczną rozbiórkę po szkodzie spowodowanej pożarem, 3. chemiczną eksplozję, 4. dym, sadzę i inne agresywne substancje, 5. upadek statku powietrznego lub jego części. Pod pojęciem uderzenie pioruna rozumie się - bezpośrednie wyładowanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie i/lub środek transportu, Pod pojęciem pożar rozumie się - niekontrolowany proces palenia przebiegający w miejscu do tego nie przeznaczonym, którego rozprzestrzenianie się następuje samorzutnie. Pod pojęciem dym i sadza rozumie się - zawiesina cząsteczek w gazie będąca bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających. Pod pojęciem upadek statku powietrznego rozumie się - katastrofa lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego oraz upadek jego części lub ładunku, z wyłączeniem zrzutu paliwa. KLAUZULA 532 WYŁĄCZENIA SZKÓD MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH KLAUZULA 533 WYŁĄCZENIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ POWÓDŹ, ZALANIE, DESZCZ NAWALNY, SZTORM obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowania za szkodę spowodowaną bezpośrednio lub pośrednio przez: powódź, zalanie, deszcz nawalny, huragan. Pod pojęciem powodzi rozumie się - zalanie terenu w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych, topnienie kry lodowej, tworzenie się zatorów lodowych oraz sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych potwierdzone przez organy samorządowe. Pod pojęciem zalania rozumie się - nagłe i nieprzewidziane: 1. wydostanie się wody, innych płynów lub pary z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych instalacji spowodowane ich awarią, 2. cofnięcie się wody lub cieków z sieci kanalizacyjnej, o ile zabezpieczenie połączenia z nią nie należało do obowiązków Ubezpieczającego, 3. samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z przyczyn innych niż pożar, 4. nieumyślne zalanie wskutek pozostawienia otwartych zaworów w urządzeniach wymienionych w ppkt. a) znajdujących się w ubezpieczonych budynkach, 5. zalanie wodą lub innym płynem spowodowane przez osoby trzecie, 6. zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych. Pod pojęciem deszczu nawalnego rozumie się - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, według skali stosowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego. Pod pojęciem huraganu (wichury) rozumie się - uwarunkowany pogodowo ruch powietrza o prędkości co najmniej 17,5 m/sek., określony w oparciu o dane pomiarowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub sąsiedztwie, które świadczą wyraźnie o działaniu huraganu. KLAUZULA 534 DOTYCZĄCA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH że Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do pokrycia szkody związanej ze stratą lub uszkodzeniem sprzętu elektronicznego, nośników danych oraz zwiększonych kosztów pracy w związku z awarią urządzeń klimatyzacyjnych, jeżeli sprzęt klimatyzacyjny nie jest ubezpieczony od szkód materialnych oraz nie został wyposażony, zainstalowany lub konserwowany zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu elektronicznego oraz urządzeń klimatyzacyjnych. Oznacza to, że ubezpieczone urządzenie klimatyzacyjne, - oraz alarmy jak również wyłączniki są konserwowane przez wykwalifikowany personel producenta lub dostawcy, co najmniej co sześć miesięcy; - zostało wyposażone w niezależne czujki, do pomiaru temperatury i wilgotności, do wykrywania dymu i uruchamiania alarmu optycznego i akustycznego; - jest kontrolowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, który potrafi podjąć w razie uruchomienia alarmu wszelkie niezbędne środki w celu zapobieżenia szkodzie; - jest wyposażone w automatyczny wyłącznik alarmowy, odpowiadający wymogom określonym przez producenta sprzętu elektronicznego. że Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do pokrycia szkody związanej ze stratą lub szkodą powstałą na skutek mechanicznej lub elektrycznej awarii przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego 11

12 KLAUZULA 535 WYŁĄCZENIA KOSZTÓW SZALUNKU I RUSZTOWANIA że Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do pokrycia kosztów Ubezpieczonego, które związane są z ustawieniem rusztowań i wykonania szalunków niezbędnych do przeprowadzenia naprawy lub wymiany ubezpieczonego sprzętu. KLAUZULA 536 WYŁĄCZENIA KOSZTÓW ROBÓT MURARSKICH że Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do pokrycia kosztów jakie poniósł Ubezpieczający w związku z pracami murarskimi, tynkowaniem, malowaniem, pracami ziemnymi oraz kosztów prac z zakresu inżynierii lądowej lub temu podobnych, które to prace są niezbędne w związku z naprawą lub wymianą ubezpieczonego sprzętu. KLAUZULA 537 DOTYCZĄCA SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA TOMOGRAFÓW KOMPUTEROWYCH że Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do pokrycia strat wynikających z wadliwej konstrukcji elementów lub części urządzenia, o ile nie zostanie dowiedzione, że strata powstała w następstwie zdarzenia zewnętrznego mającego wpływ na system lub ogniem powstałym wewnątrz systemu. W celu porównania skali pokrycia strat zgodnie z Klauzulą 502 dotyczącą ubezpieczenia lamp elektronowych oraz lamp rentgenowskich wmontowanych w sprzęt medyczny, niniejsza skala ma zastosowanie do lamp wbudowanych do tomografów komputerowych: 1. Lampy rentgenowskie. licznik czasu wysokiego napięcia (lampy ze stacjonarnymi anodami): (maksymalny czas działania) z licznikiem czasu naświetlania (lampy z rotacyjnymi anodami) (maksymalny czas naświetlania) pokrycie odszkodowania (%) Lampy elektronowe. Okres użytkowania (miesiące) Pokrycie odszkodowania w % Okres użytkowania (miesiące) Pokrycie odszkodowania w % KLAUZULA 538 DOTYCZĄCA POSTANOWIEŃ DODATKOWYCH ZABEZPIECZEŃ PRZED WYŁADOWANIAMI ATMOSFERYCZNYMI ORAZ PRZEPIĘCIAMI. obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do pokrycia strat, szkód i wszelkich roszczeń powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych lub przepięć w należącym do Ubezpieczonego sprzęcie elektronicznym, nośnikach danych i/lub ubezpieczeniu zwiększonych kosztów użytkowania, o ile sprzęt elektroniczny został zainstalowany wraz z urządzeniami zabezpieczającym przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć. Urządzenia zabezpieczające zostały zainstalowane oraz są utrzymywane zgodnie z zaleceniami producentów stosowanego sprzętu elektronicznego oraz urządzeń zabezpieczających przed wyładowaniami atmosferycznymi i nadnapięciami. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające: - są regularnie konserwowane przez wykwalifikowanych pracowników producenta lub dostawcy, - są kontrolowane przez wyszkolony personel. KLAUZULA 538 SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KLISZY RENTGENOWSKICH obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do pokrycia kosztów Ubezpieczonego, które zostały poniesione w związku ze stratą lub szkodą w kliszach wykorzystywanych w sprzęcie rentgenowskim, chyba że taka strata lub szkoda jest bezpośrednio związana z pokrywaną stratą lub szkodą powstałą w kasecie do klisz rentgenowskich. KLAUZULA 591 ZASTRZEŻENIA OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA OBSŁUGI KONSERWACYJNEJ obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że do 24 OWU wprowadza się postanowienie nakładające na Ubezpieczonego obowiązek posiadania umowy o usługi konserwacyjne ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, pozostającą w mocy w okresie ważności umowy ubezpieczenia. Usługi konserwacyjne w znaczeniu użytym w niniejszej Klauzuli oznaczają: - kontrolę bezpieczeństwa; - konserwację zapobiegawczą; - usuwanie strat lub szkód lub błędów wynikających z normalnej eksploatacji jak również powstałych na skutek amortyzacji sprzętu, np. poprzez naprawę lub wymianę modułów, części, zespołów i komponentów. Zgodnie z warunkami polisy, koszty prac konserwatorskich nie podlegają ubezpieczeniu. 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY Załącznik Nr 1 do umowy Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu I. Obowiązki stron umowy : 1 Strony umowy zobowiązane są współdziałać

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Umowa użyczenia laptopa Nr../2015

Umowa użyczenia laptopa Nr../2015 Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Umowa użyczenia laptopa Nr../2015 Zawarta w dniu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Rehabilitacyjno

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie utraty zysku Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 III. Ograniczenia odpowiedzialności 4 IV. Zawarcie i czas trwania

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt. Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej... rewers str.

InterRisk Kontakt. Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej... rewers str. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Spis treści Informacje, o których

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH KOD: I-WZD-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Karta Produktu Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Ubezpieczający/Ubezpieczony: Osoba fizyczna (Klient), która zawarła za pośrednictwem ONEY Polska

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD Załącznik nr 0 do SIWZ Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń):. Zamawiający (Ubezpieczający): Administracja Domów Miejskich ADM Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-0), przy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora www.ergohestia.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA Tabela informująca, które

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH Umowa ubezpieczenia 2 Definicje 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 2 Suma ubezpieczenia 3 Obowiązki Ubezpieczającego

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 Informacje ogólne W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. na rok 2008 zawierane są następujące ubezpieczenia: 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE OKULARÓW

UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBE 110x205 #10.indd 1 21.10.2014 15:5 Twój dokument ubezpieczenia okularów. UBE 110x205 #10.indd 2 21.10.2014 15:5 Ogólne Warunki Ubezpieczenia okularów/soczewek okularowych zakupionych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Utraty Zysku Wskutek Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Utraty Zysku Wskutek Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Utraty Zysku Wskutek Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/1 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - MEDYCYNA PRACY

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - MEDYCYNA PRACY SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - MEDYCYNA PRACY Rozdział 1 Postanowienia ogóle Niniejsze Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medycyna pracy, zwane dalej SWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/55/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Ogólna charakterystyka umowy ubezpieczenia. 2. Przedmiot ubezpieczenia i świadczenia. 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia. 4. Obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego.

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego DZIAŁ II Rękojmia za wady Art. 556. (13) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. KOD: BRE - 01/17 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia utraty

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl A. Zakres ubezpieczenia Power CAP Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Power CAP (OWU Power CAP) mają

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Tryg Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Budynków, Budowli i Lokali Mieszkalnych od Ognia i Innych Żywiołów OWU z dn. 1 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

1 ust ust ust. 6

1 ust ust ust. 6 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego regulują zagadnienia wymienione w art.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo