C.3.1 Wybór projektów 30. C.4.1 Koordynacja i zarządzanie programem Phare CBC 33 C.4.2 Beneficjenci Phare CBC 35

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C.3.1 Wybór projektów 30. C.4.1 Koordynacja i zarządzanie programem Phare CBC 33 C.4.2 Beneficjenci Phare CBC 35"

Transkrypt

1 Raport zamykający wdrażanie Programów Współpracy Przygranicznej, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Spójności Społeczno-Gospodarczej Phare realizowanych przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare WARSZAWA 2006

2 2

3 Raport zamykający wdrażanie Programów Współpracy Przygranicznej, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Spójności Społeczno-Gospodarczej Phare realizowanych przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare WARSZAWA 2006

4 Przygotowanie: Zespół Ewaluacji i Promocji Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare ul. Wspólna 2/4, Warszawa, tel. (+48 22) , faks: (+48 22) , Zdjęcie latarni na okładce pochodzi z serwisu IMGallery, 4

5 Phare SPIS TREŚCI A. Podsumowanie 9 B. Program Phare część ogólna 13 B.1 Wprowadzenie 13 B.1.1 Podręczniki PRAG, GGAPP i EDIS 16 B.1.2 Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych (Small Infrastructure Project Fund) SIPF, Fundusz Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej (Business Related Infrastructure Project Fund) BRIPF 17 B.1.3 Schemat Wsparcia (Grant Scheme). 18 B.1.4 Fundusz Małych Projektów Euroregionalnych 18 B.1.5 Przygotowanie projektów do wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w Polsce 25 B.1.6 Zadania Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej Phare 26 C. Programy Współpracy Przygranicznej Phare (Phare CBC) 28 C.1 Wprowadzenie 28 C.2 Phare CBC informacje ogólne i historia (priorytety, cele, opis, zasięg) 28 C.3 Phare CBC programowanie 30 C.3.1 Wybór projektów 30 C.4 Phare CBC ujęcie instytucjonalne, struktura i zarządzanie 33 C.4.1 Koordynacja i zarządzanie programem Phare CBC 33 C.4.2 Beneficjenci Phare CBC 35 C.5 Edycje Phare CBC 35 C.5.1 Polska Niemcy 35 C.5.2 Polska Region Morza Bałtyckiego 61 C.5.3 Polska Czechy 80 C.5.4 Polska Słowacja 86 D. Programy Phare Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne (Phare JHA) 92 D.1 Wprowadzenie 92 D.2 Edycje Phare JHA 96 E. Programy Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare SSG) 117 E.1 Wprowadzenie 117 E.2 Phare SSG programowanie 118 E.3. Koordynacja działań w ramach Programu Phare SSG 119 E.3.1 Wspólny Komitet Monitorujący 119 E.3.2 Komitet Monitorujący 119 E.3.3 Regionalne Komitety Monitorujące 120 E.4 Monitoring i raportowanie 121 E.5 Struktura instytucjonalna wdrażania Programu Phare SSG 121 E.5.1 Narodowy Koordynator Pomocy 121 E.5.2 Krajowy Urzędnik Zatwierdzający 122 E.5.3 Pełnomocnik ds. Realizacji Programu 122 E.5.4 Regionalny Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Programu 122 E.5.5 Wojewoda 123 E.5.6 Zarząd województwa 123 E.5.7 Regionalny Komitet Sterujący 124 E.5.8 Jednostka Wdrażająca Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej 124 E.5.9 Beneficjenci projektów infrastrukturalnych Programu Phare SSG 125 E.6 Przebieg realizacji Programów Phare SSG 126 E.7 Edycje Phare SSG 129 5

6 Phare SPIS SKRÓTÓW AFIS Automated Fingerprint Identification System System Automatycznego Rozpoznawanie Odcisków Palców NAO National Authorising Officer Krajowy Urzędnik Zatwierdzający BOS Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków NBP Narodowy Bank Polski Business Related Infrastructure Project Narodowy Komitet Sterujący Programem BRIPF Fund Fundusz Projektów Infrastruktury NKSP Okołobiznesowej CARDS Community Assistance to Reconstruction, Development and Stability Program Odbudowy, Rozwoju i Stabilności Cross order Co-operation Współpraca Przygraniczna NPPC Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej CBC PAA Pre-Accesion Advisor Doradca Przedakcesyjny CFCU Project/Programme Authorising Officer Central Financing and Contracting Unit PAO Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu/Programu Jednostka Finansująco Kontaktująca CZG Celowy Związek Gmin PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DIS Decentralised Implementation System Zdecentralizowany System Wdrażania PC Personal Computer komputer osobisty DNA Kwas dezoksyrybonukleinowy PdC Partnerstwo dla Członkostwa DPAO Deputy Programme Authorising Officer Poland and Hangary: Assistance in Zastepca Pełnomocnika ds. Realizacji Phare Restructirung their Economies Programu EC EDIS EFRR European Commission Komisja Europejska Extender Decentralised Implementation System Rozszerzony Zdecentralizowany System Wdrażania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego European Regional Development Fund - ERDF PJN PLN PRAG EUR euro, waluta Unii Europejskiej PTTK FIDIC Fédération Internationale Des Ingénieurs- Conseils Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów RKM GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad RKS Guide on Grants and Public Procurement under pre-accession instruments - Podręcznik GGAPP po grantach i zamówieniach RP publicznych w ramach instrumentów przedakcesyjnych GOPR ISPA JCC JHA Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Instrument for Structural Policies for Pre- Accession Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej Joint Co-operation Committee Wspólny Komitet Współpracy Justice and Home Affairs Wymiar Sprawiedliwości i Spraw wewnętrznych RPAO RTA RZL SAPARD Przenośne Jednostki Nadzoru złoty polski Practical Guide for PHARE, ISPA, SA- PARD Praktyczny Przewodnik Procesów Zawierania Umów w Ramach Programów Phare, ISPA i SAPARD Regionalny Komitet Monitorujący Regionalny Komitet Sterujący Rzeczpospolita Polska Regional Programme Authorising Officer Regionalny Pełnomocnik ds. Realizacji Programu Regional Technical Advisor Regionalny Doradca Techniczny Rozwój Zasobów Ludzkich (Human Resources Development) Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz 6

7 Phare JMC JMPC JPD JSPF Joint Monitoring Committee Wspólny Komitet Monitorujący Joint Monitoring and Programming Committee Wspólny Komitet Programowania i Monitorowania Joint Programming Document Wspólny Dokument Programowy Joint Small Project Fund Wspólny Fundusz Małych Projektów SIPF SMSC SPF SPO-T KE Komisja Europejska SPO-WKP KM Komitet Monitorujący SSG KWP Komenda Wojewódzka Policji TA KZP MF Komitet Zarządzający Phare (Phare Management Committee PMC) Memorandum Finansowe (Financing Memorandum); Ministerstwo Finansów MG Ministerstwo Gospodarki UK TACIS MG-6 Związek Celowy Gmin MG-6 UKIE MI Ministerstwo Infrastruktury URiC MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji UE VASAB MSZ Ministerstwo Spraw Zaagranicznych WNPR MŚP Małe i Średnie Przedsiębiorstwa WWPWP NAC National Aid Co-ordinator Krajowy Koordynator Pomocy ZPORR Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Small Infrastructure Project Fund Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych Sectoral Monitoring Sub-Committee Sektorowy Podkomitet Monitorujący Small Project Fund Fundusz Małych Projektów Sektorowy Program Operacyjny Transport Sektorowy Program Operacyjny Wzmacnianie Konkurencyjności Przedsiębiorstw Spójność Społeczno Gospodarcza (Economic and Social Cohesion ESC) Technical Assistance Pomoc Techniczna Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States Program Pomocy Technicznej dla Wspólnoty Niepodległych Państw Unia Europejska United Kingdom Zjednoczone Królestwo Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (Office of Committee for European Integration OCEI) Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców Vision and Strategies around the Balic Sea Wizje i Strategie Wokół Bałtyku Wstępny Narodowy Plan Rozwoju Preliminary National Development Plan Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 7

8 Phare 8

9 Phare A. Podsumowanie Jednym z najważniejszych warunków odpowiedzialnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest stworzenie struktur i przygotowanie kadr potrafiących sprawnie wdrażać polityki europejskie. Program Phare był pierwszym kompleksowym programem finansowanym ze środków Unii Europejskiej, który był zorientowany na wsparcie polityki regionalnej w Polsce. Obok wyrównywania dysproporcji w rozwoju regionów, drugim, niezmiernie istotnym celem tego programu było przygotowanie Polski do przyszłej absorpcji dużo większych środków, jakie oferują fundusze strukturalne. Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare jest jednostką powołaną w 1994 roku na mocy Umowy Finansowej z dnia 19 września 1994 r. pomiędzy Rządem RP a Komisją Europejską, dotyczącej subwencji dla sfinansowania programu PL9402 Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Niemcy W następnych latach WWPWP powierzano realizację kolejnych programów Phare Współpracy Przygranicznej. W późniejszym okresie WWPWP otrzymała do realizacji również program Phare Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne oraz na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Gospodarki, program Phare Spójność Społeczno Gospodarcza. Od 1 stycznia 2004 roku WWPWP funkcjonuje jako Państwowa Jednostka Budżetowa w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji W obecnej chwili WWPWP jest Instytucją Pośredniczącą (Intermediate Body), odpowiedzialną za bezpośrednie wdrażanie Funduszu Schengen, pełni funkcję sekretariatu Inicjatywy Komisji Europejskiej Interreg IIIA Polska- Republika Słowacka oraz Programu Sąsiedztwa Interreg III A/ Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina. Dodatkowo, WWPWP jest Instytucją Wspomagającą dla trzech priorytetów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (priorytet 2.3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast, priorytet 2.7 Wdrażanie przepisów z Schengen, wsparcie Narodowych Planów Działania z Schengen oraz wzmacnianie sądownictwa oraz priorytet 2.9 Polityka regionalna i działania transgraniczne ). Ponadto WWPWP jest również Organem Delegowanym dla Europejskiego Funduszu Uchodźczego oraz obsługuje Pełnomocnika Rządu do ds. Przygotowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen SIS II i Systemem Informacji Wizowej VIS. WWPWP jest jednostką, która od początku swojego istnienia pracowała nie tylko nad realizacją, zarządzaniem i monitoringiem powierzonych jej programów, ale również na rzecz administracji i instytucji biorących udział w wykorzystaniu środków UE, wspierając je w przygotowaniach do efektywnego korzystania z pomocy, jaką zapewniają fundusze Unii Europejskiej. W trakcie dwunastoletniego doświadczenia we wdrażaniu programu Phare, WWPWP zdobyła bogate doświadczenie, które umożliwiają sprawną i efektywną realizację innych programów finansowanych ze środków UE. 9

10 Phare Poniższe tabele przedstawiają wykaz wszystkich programów zrealizowanych przez WWPWP. Phare Współpraca Przygraniczna (Phare CBC) Alokacja Wykorzystanie Nr Programu Nazwa Programu (Phare) (Phare) PL9402 Polska - Niemcy , ,09 PL9409 Polska - Dania , ,98 PL9502 Polska - Niemcy , ,24 PL9503 Polska - Region Morza Bałtyckiego , ,23 ZZ9524 Polska - Czechy - Niemcy , ,92 PL9604 Polska - Niemcy , ,75 PL9612 Polska - Region Morza Bałtyckiego , ,09 ZZ9621 Polska - Czechy - Niemcy , ,01 PL9701 Polska - Niemcy , ,07 PL9708 Polska - Region Morza Bałtyckiego , ,38 PL9802 Polska - Niemcy , ,32 PL9810 Polska - Region Morza Bałtyckiego , ,88 PL9911 Polska - Czechy , ,04 PL9913 Polska - Niemcy , ,83 PL9917 Polska - Region Morza Bałtyckiego , ,91 PL0009 Polska - Niemcy , ,94 PL0010 Polska - Słowacja , ,70 PL0011 Polska - Czechy , ,49 PL Działania specjalne dla Regionu Morza Bałtyckiego , ,77 PL0015 Polska - Region Morza Bałtyckiego , ,93 PL0108 Polska - Niemcy , ,28 PL0109 Polska - Czechy , ,80 PL0110 Polska - Słowacja , ,92 PL0111 Program Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego , , / Polska - Niemcy , , / Polska - Czechy , , / Polska-Region Morza Bałtyckiego , , / Polska - Słowacja , , / Polska - Czechy , ,00* 2003/ Polska - Słowacja , , / Polska - Niemcy , ,81* 2003/ Program Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego , ,00 *) dane do 30 listopada 2006 r. część projektów ma przedłużony okres wydatkowania W sumie, alokacja w ramach Programów Phare CBC wyniosła prawie 527 mln EUR. Zrealizowano razem 503 projekty 1 na ogólną sumę ponad 510 mln EUR. 1 Projektami, na potrzeby tej publikacji, są wszystkie projekty wymienione w Memorandach Finansowych dla każdego programu oraz projekty realizowane w ramach Funduszu Małych Projektów Infrastrukturalnych SIPF, BRIPF lub Grant Scheme (w Memorandach Finansowych fundusze te były traktowane jako jeden projekt). Fundusze Małych Projektów zostały potraktowane całościowo jako jeden projekt. 10

11 Phare Phare Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Phare JHA) Alokacja Wykorzystanie Nr Programu Nazwa Programu (Phare) (Phare) PL9601 Program Wschodni , ,00 PL9705 Zintegrowana Granica Wschodnia , ,54 PL9804 Zarządzanie i Infrastruktura na Granicy Wschodniej , ,44 PL9904 Wzmocnienie administracji wewnętrznej oraz zarządzanie granicami , ,78 PL0005 Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne , ,40 PL0013 Dodatkowy Fundusz Inwestycyjny dla Polski Phare , ,16 PL0103 Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne , , /000- Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne Część I , , /000- Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne Część II , , /000- Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne Część III , , /004- Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne , Cz. I , ,73* 2003/005- Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne i 2003, Cz. II , , /005- Program Narodowy 2003 cz. II - Przyszła granica zewnętrzna UE , ,86 *) dane do 30 listopada 2006 r. część projektów ma przedłużony okres wydatkowania Ogółem, programy Phare JHA były alokowane na sumę 272 mln EUR, Zrealizowano 227 projektów na sumę ponad 237 mln EUR. Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare SSG) Alokacja Wykorzystanie Nr Programu Nazwa Programu (Phare) (Phare) PL0106 Spójność Społeczna i Gospodarcza , , / Spójność Społeczna i Gospodarcza Część II , , / Spójność Społeczna i Gospodarcza Część III , , / Spójność Społeczno i Gospodarcza , ,38* *) dane do 30 listopada 2006 r. część projektów ma przedłużony okres wydatkowania Razem, alokacja na programy Phare SSG wyniosła ponad 309 mln EUR. Zrealizowano 106 projektów na łączną kwotę ponad 288 mln EUR. Podsumowując dane ze wszystkich programów wynika, że WWPWP zrealizowała 836 projektów w 50 programach, których alokacja wyniosła ponad 1,1 mld EUR a wykorzystanie ok. 1,03 mld EUR. Poziom wykorzystania funduszy powierzonych Władzy Wdrażającej wyniósł zatem ponad 93%. W ramach Funduszu Małych Projektów we wszystkich edycjach programów Phare zrealizowano 4083 projektów za ogólną sumę ponad 34 mln EUR. 11

12 Phare W latach , WWPWP jako jedyna jednostka w Polsce, realizowała w tak dużym zakresie projekty inwestycyjne z dziedziny infrastruktury transportowej, ochrony środowiska, ale również w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i rozwoju gospodarczego. Dodatkowo, WWPWP profesjonalnie doradzała i wspomagała beneficjentów w procesie zarządzania projektami Unii Europejskiej, Dotyczy to zarówno beneficjentów projektów infrastrukturalnych, którymi były jednostki samorządu terytorialnego, gminy i związki gmin, organizacje społeczne, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, urzędy centralne jak np. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz odpowiednie służby tj. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych czy Autostrad, jak i Euroregiony, które zarządzały Funduszami Małych Projektów (SPF)na wszystkich granicach a otrzymały bezpośrednie wsparcie merytoryczne oraz finansowo- księgowe ze strony WWPWP. Wsparcie sprawnego zarządzania w Euroregionach przeniosło się na wysokie wykorzystanie funduszy w SPF, których bezpośrednimi beneficjentami były setki lokalnych organizacji i gmin na wszystkich granicach. W trakcie licznych ewaluacji programów Phare CBC, JHA oraz SSG, ewaluatorzy bardzo wysoko oceniali sprawność oraz skuteczność zarządzania projektami wdrażanymi przez WWPWP. Podkreślali fakt, że badane projekty będą miały pozytywny wpływ na otoczenie, a ich rezultaty będą trwałe. Zwracali również uwagę na fakt, że Beneficjenci Programu Phare pozyskali wiedzę oraz doświadczenia, które stanowią bardzo dobre przygotowanie do skutecznej absorpcji funduszy strukturalnych. 12

13 Phare B. Program Phare część ogólna B.1 Wprowadzenie Phare (ang. Poland and Hungary Assistance for Reconstructing of their Economies) to najważniejszy program bezzwrotnej pomocy UE dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Utworzony został w 1989 r. w celu wsparcia przemian gospodarczych i ustrojowych w Polsce i na Węgrzech, następnie został rozszerzony na pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Przekształcony w 1997 r. w instrument pomocy przedakcesyjnej, program Phare skierowany został do 10 państw kandydujących - Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Bułgarii oraz Słowenii 2. Do roku 2000 beneficjantami programu Phare były też Albania, Bośnia i Hercegowina, a także Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Od 2001 r. państwa te zostały objęte Programem Odbudowy, Rozwoju i Stabilności (ang. Community Assistance to Reconstruction, Development and Stability - CARDS). Najwięcej środków z Phare otrzymała Polska. W latach całościowy budżet Phare dla Polski wyniósł ok. 3,9 mld EUR. Rok 2003 był ostatnim rokiem programowania Phare w krajach wstępujących do UE. Zgodnie z harmonogramem określonym w Memorandach Finansowych, podpisanych przez Polskę i Komisję Europejską w 2003 r., projekty objęte alokacją Phare 2003 były realizowane do 30 listopada 2006 r. 3 Nowa orientacja Phare 4 Początkowo środki z Phare miały być przeznaczone na wsparcie procesu zmian ustrojowych i gospodarczych w krajach byłego bloku wschodniego. Stopniowo charakter programu zmieniał się i coraz większa część unijnych pieniędzy przeznaczano na projekty, których celem była integracja Polski z UE. Przyjęcie przez Phare charakteru instrumentu wsparcia integracji Polski z UE wiązało się z koniecznością zmian w funkcjonowaniu programu oraz stworzeniem efektywniejszego systemu absorpcji środków pomocowych. Dlatego też w 1997 roku Komisja Europejska w dokumencie "Nowa orientacja Phare", przedstawiła koncepcję zmian w programie, którą kraje kandydujące do UE zaakceptowały. Obowiązywały one w latach W początkowej fazie istnienia program Phare był pisany jako PHARE, jako, że był to skrót od: Poland and Hangary: Assistance in Restructirung their Economies. Po przystąpieniu do programu innych krajów, zmieniono skrót na nazwę własną. 3 Kilka projektów realizowanych w ramach Programów Phare ma przedłużony okres wydatkowania, wykraczający poza r. 4 Nowa Orientacja Phare [w:] Monitor integracji europejskiej, UKIE

14 Phare Alokacja programów Phare wdrażanych przez WWPWP (w mln EUR) 59,90 51,40 58,58 79,85 79,12 72,55 140,20 188,81 215,20 212,38 Phare CBC Phare JHA Phare SSG Zgodnie ze zmienionymi zasadami działania Phare, środki z programu można było przeznaczać jedynie na działania związane z przygotowaniami krajów kandydujących do członkostwa w UE. Priorytetowe obszary na drodze naszego kraju do akcesji zostały zawarte w unijnym dokumencie autorstwa Komisji Europejskiej pod nazwą "Partnerstwo dla Członkostwa" (PdC). Jednocześnie strona polska określiła je w dokumencie rządowym o nazwie Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej (NPPC). W ramach wzmocnionej strategii przedakcesyjnej program Phare stał się istotnym instrumentem w procesie przyswajania prawodawstwa unijnego (acquis communautaire) oraz wsparcia inwestycji zmierzających do realizacji priorytetów przyszłej akcesji. W wyniku ww. reformy programu, Phare przyjęło także koncepcję wspierania rozwoju regionalnego poprzez inwestycje w tzw. spójność społeczną i gospodarczą (ang. social and economic cohesion), co umożliwiło objęcie tego typu wsparciem w latach wszystkich regionów Polski na podstawie Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju (WNPR). Na podstawie priorytetów określonych w PdC oraz NPPC, a w oparciu o raporty okresowe Komisji Europejskiej, Polska co roku podpisywała tzw. memoranda finansowe. Były to umowy zawierane między UE i Polską, zobowiązujące z jednej strony kraje Unii do wypłacenia na rzecz Polski określonych środków w ramach programu Phare, z drugiej zaś Polskę do wykorzystania tych środków na wskazane w memorandach cele. Ponadto, zgodnie z zasadami zreformowanego programu Phare ustalono, że 30 procent funduszy w ramach rocznych alokacji będzie przeznaczane na rozwój instytucjonalny, 70 procent natomiast na inwestycje w acquis oraz spójność społeczną i gospodarczą. 14

15 Phare Projekty wspierające administracją publiczną w celu dostosowania jej do wymogów członkostwa w UE realizowane były w ramach części programu określanej jako rozwój instytucjonalny. Najszerzej wykorzystywanym instrumentem tego programu była współpraca bliźniacza (ang. twinning,). Istotą twinningu jest pomoc doradcza i szkoleniowa, udzielana polskim instytucjom publicznym przez specjalistów z krajów członkowskich UE, tzw. ekspertów i doradców przedakcesyjnych (ang. Pre-acession Advisors PAA 5 ). Phare CBC Phare JHA Phare SSG Pozostałe programy Phare Udział programów Phare wdrażanych przez WWPWP (w mln EUR) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wsparcie inwestycyjne przyjmowało następujące formy: 1. Inwestowanie w infrastrukturę niezbędną do stosowania zharmonizowanych przepisów prawnych oraz inwestycje bezpośrednio związane z wdrażaniem: acquis communautaire, norm i standardów unijnych. Przykładem może być wsparcie takich obszarów, jak: bezpieczeństwo i higiena pracy, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne, współpraca przygraniczna, kontrola granic oraz kontrola weterynaryjna. 2. Inwestowanie w tzw. spójność społeczną i gospodarczą poprzez działania zaradcze podobne do tych, które wspierane są w krajach członkowskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. UE przykłada dużą wagę do kwestii spójności społecznej i gospodarczej. Termin ten oznacza wyrównywanie różnic między regionami krajów członkowskich i kandydujących oraz podwyższania standardów życia w tych regionach. Środki w ramach części programu Phare określanej jako spójność społeczna i gospodarcza były przeznaczone na: wzrost działalności sektora produkcyjnego (działania skierowane na pomoc w różnicowaniu gospodarki, rozwój sektora prywatnego, restrukturyzację i modernizację przemysłu i usług), 5 PAA w chwili obecnej zostali zastąpieni prze RTA Regional Technical Advisors. 15

16 Phare wzmocnienie potencjału ludzkiego (wsparcie dla wzrostu zatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości, poprawy zdolności adaptacyjnych firm i ich pracowników oraz wyrównywania szans na rynku pracy), poprawę infrastruktury związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej: wsparcie projektów infrastrukturalnych sprzyjających bezpośrednio wzrostowi aktywności sektora produkcyjnego i poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej na szczeblu lokalnym. B.1.1 Podręczniki PRAG, GGAPP i EDIS Wszelkie kwestie związane z programowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i raportowaniem programów finansowanych ze źródeł przedakcesyjnych zostały zawarte w opracowanym przez Komisję Europejską podręczniku EDIS (Extended Decentralised Implementation System). Określał on również procedury, jakie musiały być przestrzegane przez jednostki realizujące program Phare, reguły zarządzania finansowego, jak również obowiązki poszczególnych uczestników wyżej wymienionych procesów. Podręcznik systemu EDIS był rozwinięciem poprzedniego podręcznika systemu DIS 6. W odniesieniu do procedur i wzorów standardowych dokumentów dla postępowań przetargowych oraz zawierania umów obowiązywał Praktyczny Przewodnik Procesów Zawierania Umów w Ramach Programów Phare, ISPA i SAPARD (Practical Guide for PHARE, ISPA, SAPARD), zwany Podręcznikiem PRAG. Obowiązywał on od 1 stycznia 2001 r. do 30 kwietnia 2004 r. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Podręcznik PRAG został zastąpiony prze Podręcznik GGAPP (Guide on Grants and Public Procurement under pre-accession instruments). Obowiązywał on do momentu otrzymania przez Polskę akredytacji w ramach systemu EDIS. Wtedy to strona polska otrzymała uprawnienia dotyczące kontroli ex-ante zakontraktowania projektów. Równocześnie w odniesieniu do projektów finansowanych z funduszu Phare zaczęły obowiązywać polskie regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej C(2005)968 z 31 marca 2005 zmieniającą decyzję KE C(2005) 351 dotyczącą powierzenia zarządzania pomocą w ramach programów Phare polskim jednostkom wdrażającym, WWPWP otrzymała akredytację do zarządzania funduszami Phare zgodnie z systemem EDIS 7. Oznacza to, że od 1 kwietnia 2005 r. WWPWP została uprawniona do wdrażania powierzonych jej programów Phare bez uprzedniej kontroli ex-ante Komisji Europejskiej. Akredytacja EDIS była poprzedzona audytem wewnętrznym Komisji Europejskiej, który potwierdził zdolność jednostki do przejęcia systemu EDIS i przedstawił kilka zaleceń. Wszystkie zalecenia zostały wdrożone do momentu otrzymania akredytacji. 6 Proces przygotowywania polskiej administracji do przejęcia systemu EDIS rozpoczął się już 2002 r. Przygotowano wtedy wszystkie struktury i procedury, niezbędne do wdrażania programów Phare zgodnie z systemem EDIS. 7 16

17 Phare B.1.2 Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych (Small Infrastructure Project Fund) SIPF, Fundusz Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej (Business Related Infrastructure Project Fund) BRIPF W 1999 r. został stworzony nowy instrument finansowy- Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych; w ramach programu na granicy polsko- niemieckiej. Włączenie Funduszu Małych Projektów Infrastrukturalnych (SIPF) do Programu było logicznym krokiem naprzód zarówno w ogólnym kontekście przyszłego wstąpienia Polski do Unii Europejskiej jak i w specyficznym kontekście rozwoju współpracy przygranicznej oraz w przedakcesyjnym aspekcie ewolucji Programu Współpracy Przygranicznej Phare. W następnych latach (od edycji 2001) na podstawie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem SIPF, również na granicy polsko- niemieckiej, został utworzony Fundusz Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej (BRIPF). Model Funduszu ściśle odzwierciedlał podejście INTERREG do programowania z orientacyjnym wskazaniem alokacji na cały szereg zidentyfikowanych obszarów (priorytetowych) w zakresie działań i projektów, na których podjęcie władze lokalne/ regionalne decydują się później. Podejście to było szczególnie użyteczne w kontekście działań związanych z przystąpieniem Polski do UE oraz przygotowywania administracji lokalnej i regionalnej do skorzystania z Funduszy Strukturalnych poprzez przedstawienie im ram ogólnych, które odwzorowywały struktury w krajach UE. Celem realizacji Funduszu było udzielenie przez niego wsparcia na rzecz rozwoju gospodarczego, włączając rozwój turystyki, w regionie pogranicza polsko-niemieckiego. Przyczyną implementacji powyższego Funduszu był wysoki poziom bezrobocia w regionie granicy polsko-niemieckiej oraz niezrównoważony rozwój gospodarczy po obu stronach granicy. Ponadto, Fundusz był urzeczywistnieniem prób zrównoważenia wysokości wydatków na cele gospodarcze po obu stronach granicy (po stronie niemieckiej wydatki na powyższe cele były znaczące i pochodziły z funduszy strukturalnych (włączając Inicjatywę INTERREG) oraz środków budżetowych). Fundusze Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej wspierały zasadnicze cele Programu Phare CBC, BRIPF służył także wspieraniu powstawania oraz rozwoju sieci współpracy po obu stronach granicy, tworzeniu powiązań pomiędzy powyższymi sieciami oraz szerzej na poziomie Unii Europejskiej. BRIPF został utworzony na podstawie Priorytetu A JPD ( Promocja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Współpracy Biznesowej ). Jednakże działania opisane w części Priorytet B (Infrastruktura) oraz części Priorytet C (Ochrona Środowiska), posiadające rzeczywisty wpływ na rozwój gospodarczy również kwalifikowały się do dofinansowania w ramach Funduszu. BRIPF stanowił elastyczne podejście do finansowania działań o małej skali; w szczególności małych projektów infrastrukturalnych określanych na podstawie potrzeb lokalnych i regionalnych i posiadających silny wpływ transgraniczny w dziedzinie rozwoju gospodarczego. Cele szczegółowe Funduszu: zniesienie istniejących barier oraz poprawa rozwoju gospodarczego oraz warunków współpracy w regionie przygranicznym, wykorzystanie istniejącego potencjału do promocji rozwoju gospodarczego i społecznego oraz rozwoju regionów wiejskich, promocja rozwoju gospodarczego w regionie polsko-niemieckiego pogranicza, promocja rozwoju turystyki w regionie przygranicznym. Wielkość grantu została ściśle określona: minimalna wartość: 50,000 EUR, 17

Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1)

Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1) Barbara Mrówka * Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1) Pozyskiwanie funduszy jest jedną z ważnych dziedzin aktywności samorządów po reformie

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza)

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza) ISSN1896-6322 MazowieckieBiuroPlanowaniaPrzestrzennegoiRozwojuRegionalnego Mazowsze AnalizyiStudia 1 Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 (synteza) 1/2006 Środki wsparcia

Bardziej szczegółowo

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie Materiały seminaryjne Euro na zdrowie Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Opracował Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

Dr Jolanta Taczyńska. Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Jolanta Taczyńska. Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Współpraca polskich jednostek samorządu terytorialnego z władzami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi podmiotami z państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego Dr Jolanta Taczyńska Adiunkt w Katedrze

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Programy pomocy dla rolnictwa 1990-2002

Programy pomocy dla rolnictwa 1990-2002 Programy pomocy dla rolnictwa 1990-2002 Wsparcie Unii Europejskiej dla przemian w sektorze rolno-żywnościowym i w obszarach wiejskich w Polsce w okresie przedakcesyjnym Warszawa 2002 r. Autor: Zespół Fundacji

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

SAPARD programowanie i realizacja

SAPARD programowanie i realizacja SAPARD programowanie i realizacja nr 14 Warszawa 2005 Janusz Rowiński SAPARD programowanie i realizacja Autor: dr Janusz Rowiński Warszawa 2005 SAPARD programowanie i realizacja Autor: dr Janusz Rowiński

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów Dostępdoinformacji orazsystemywyboruprojektów systemy wyboru projektów w ramach16regionalnych w Programów Regionalnych Operacyjnych Programów Operacyjnych Pracazbiorowapodredakcją: MałgorzatyBrennek Marzec2009

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo