4 Zakres Usług i Pakiety

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 Zakres Usług i Pakiety"

Transkrypt

1 REGULAMIN USŁUGI Be-Very 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin stanowi zasady świadczenia usługi Strona w 3 dni. 2. Usługa świadczona jest przez Moreplease Innovations s półkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 65, Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), NIP: , REGON: , adres 3. Wymogi sprzętowe Usługi: komputer lub inne urządzenie podłączone do sieci Internet i obsługujące powszechnie stosowaną przeglądarkę internetową w aktualnej wersji (Google Chrome 40.0 lub nowsza). 2 Definicje Poszczególne użyte w Regulaminie określenia pisane wielką literą a niezdefiniowane odrębnie mają następujące znaczenie: 1) Rejestracja Wypełnienie formularza rejestracji wraz z akceptacją Regulaminu; 2) Kontrahent przedsiębiorca korzystający z usług oferowanych przez Usługodawcę, działający na terenie Polski lub innego kraju Unii Europejskiej.; 3) Pakiet możliwa forma realizacji Usługi, określana przez Usługodawcę, obejmująca jej szczegółowy zakres oraz wysokość należnego Usługodawcy wynagrodzenia; 4) Regulamin niniejszy regulamin; 5) Strona oznacza stronę internetową zgodnie z wybranym pakietem; 6) Umowa oznacza umowę o świadczenie Usługi zawartą z Usługodawcą, której integralną częścią jest Regulamin; 7) Usługa oznacza u sługę Be-Very świadczoną na zasadach opisanych w Regulaminie; 8) Usługodawca podmiot wskazany w 1 ust. 2 Regulaminu. 3 Zawarcie i Rozwiązanie Umowy 1. Złożenie zapytania ofertowego dotyczącego Usługi następuje poprzez wypełnienie przez potencjalnego Kontrahenta Formularza rejestracji. 2. Potencjalny Kontrahent wypełniając Ankietę wybiera także odpowiedni Pakiet. Nie obejmuje to wersji testowej. 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą rejestracji w aplikacji i zaakceptowania regulaminu. 4. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia strony internetowej i konta w aplikacj. 1. Usługa obejmuje 4 Zakres Usług i Pakiety 1

2 1) dostęp do kreatora strony umożliwiającego stworzenie indywidualnego projektu graficznego Strony i udostępnienie jej Kontrahentowi do korzystania przez okres obowiązywania Umowy; 2) zapewnienie 1 domeny internetowej (wolna domena bez polskich znaków w domenach pl, com.pl, com, eu, net, info) i hostingu Strony na serwerze zewnętrznego hostingodawcy przez okres obowiązywania Umowy przy czym korzystanie z serwera zapewnionego w ramach pośrednictwa Usługodawcy stanowi integralną część Usługi. Indywizualnie wybrana domena zapewniana jest tylko w wersjach płatnych usługi. 2. Kontrahent może samodzielnie dostarczyć domenę, pod którą będzie udostępniania Strona jednak nie wpływa to na wysokość wynagrodzenia za Usługę. Kontrahent nie jest uprawniony do wyboru innego hostingodawcy dla Strony i jest zobowiązany do korzystania z hostingu zapewnianego przez Usługodawcę. 3. Strona pozostaje własnością Usługodawcy i jest dezaktywowana z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Po wygaśnięciu Umowy, Usługodawca nie jest zobowiązany do zapisywania ani przekazywania byłemu Kontrahentowi jakichkolwiek danych lub informacji wprowadzonych przez niego na Stronę lub objętych hostingiem Usługodawcy. 4. Usługa może być realizowana w ramach jednego z Pakietów wymienionych na stronie Usługodawcy. 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania ilości i treści oferowanych Pakietów, w szczególności do rozszerzenia oferty o nowe Pakiety. 5 Wynagrodzenie i płatności 1. Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy bezłatny okres testowy na przetestowanie aplikacji, który ustala Usługodawca. 2. Płatności za korzystanie z Usługi w późniejsztm okresie w dokonywane co miesiąc. 3. Przedłużenie Umowy warunkowane jest dokonaniem opłaty za kolejny miesiąc Usługi zgodnie z wybranym pakietem. 4. Wszystkie wynagrodzenia podane w ofertach Usługodawcy są kwotami netto do powiększenia o podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. 5. Faktury wystawiane będą wyłącznie w formie elektronicznej a Kontrahent upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. 7 Zasady świadczenia Usługi w zakresie utrzymania i hostingu Strony 1. Usługa hostingu i utrzymania Strony świadczona jest przez cały okres Trwania wykupionego Pakietu i okresu testowego. 2. Usługodawca utrzymuje Stronę w celu samodzielnego administrowania przez Kontrahenta. W ramach Usługi Usługodawca nie świadczy usług zarządzania Stroną. 3. Po zakończeniu świadczenia Usługi Strona oraz wszystkie dane i materiały Kontrahenta zostają usunięte z serwera Usługodawcy w terminie 14 dni. 4. Korzystanie z Usługi nie narusza monopolu prawno autorskiego a Strona nie jest zwielokrotniana na urządzeniach Kontrahenta. 5. Umowa może zostać w każdej chwili rozwiązana przez Kontrahenta bez prawa do zwrotu zapłaconego wynagrodzenia. 8 Zarządzanie Stroną 2

3 1. W okresie obowiązywania Umowy Kontrahent może zarządzać treściami na Stronie poprzez edytor. 2. Kontrahent oświadcza, że będzie dysponował prawami do materiałów zamieszczanych na Stronie w zakresie niezbędnym dla ich legalnego wykorzystania a wszelkie modyfikacje dokonywane są na wyłączną odpowiedzialność Kontrahenta. 9 Odpowiedzialność 1. Kontrahent ma zakaz wprowadzania do Strony treści bezprawnych, w szczególności zdjęć i tekstów naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich. 2. W razie zgłoszenia naruszeń Usługodawca ma prawo usuwać wszelkie treści ze Strony, co do których powziął informację, że mogą one zawierać treści bezprawne. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Kontrahenta z tytułu działań wskazanych w ust. 2 chyba że wyrządził szkodę Kontrahentowi umyślnie. 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług, nie dłuższe jednak niż 14 dni w okresie abonamentowym Usługi oraz przerwy z przyczyn leżących po stronie hostingodawcy. W razie przerwy w świadczeniu usługi dłuższej niż 14 dni wynagrodzenie Usługodawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone o ilość dni w których usługa nie była świadczona. 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Regulaminu, o ile jego działanie jest w tym zakresie zawinione i ma charakter umyślny. Odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy ograniczona jest do wysokości rzeczywistej straty i nie obejmuje utraconych korzyści. 6. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: 1) niefunkcjonowania domeny, gdy prawa do niej należą do Kontrahenta (np. brak przedłużenia domeny przez Kontrahenta, itp.); 2) nieprawidłowego użytkowania Strony oraz jej edytora przez Kontrahenta; 3) siły wyższej, przez którą Strony rozumieją kataklizmy (tj. powódź, huragan, gradobicie, trzęsienie ziemi, pożar, anormalne opady śniegu itp.), działania wojenne, akty terroru, strajki, epidemie, akty władzy wykonawczej bądź ustawodawczej, zamieszki itd.; 4) działania czynników niezależnych od Usługodawcy bądź spowodowanych działaniem osób trzecich, w tym awarii kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, wirusów, złośliwego oprogramowania itp., na które Usługodawca nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec, przy założeniu podejmowania racjonalnych gospodarczo i ekonomicznie środków. 7. W razie gdy z roszczeniami przeciwko Usługodawcy w związku z korzystaniem ze Strony przez Kontrahenta wystąpi jakikolwiek podmiot trzeci Kontrahent zobowiązuje się udzielić Usługodawcy wszelkiej pomocy w tym przystąpić do ewentualnego procesu po stronie Usługodawcy, pokryć koszty pomocy prawnej a w razie konieczności uczynienia zadość roszczeniom osób trzecich do pełnego ich pokrycia ze zwolnieniem Usługodawcy z długu w tym zakresie. 10 Postępowanie reklamacyjne 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z Umowy, Kontrahent uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie reklamacji. 3

4 2. Reklamacje zgłasza się, wysyłając na adres wpisując w temacie wiadomości określenie reklamacja lub równoważne. 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 1) oznaczenie Kontrahenta (imię, nazwisko, adres , a w przypadku Kontrahentów, niebędących osobami fizycznymi nazwę (firmę), adres siedziby oraz dane osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz jej adres e- mail), 2) zwięzły opis zgłaszanych uwag i zastrzeżeń. 4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. 5. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego jest podstawą dochodzenia roszczeń pozostających w związku z Umową przed właściwym Sądem powszechnym. 11 Zmiany Regulaminu 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli zmiana jest wymagana przepisami prawa, a także w celu poprawy jakości lub rozszerzenia zakresu świadczonych usług. 2. Zmiana Regulaminu następuje w trybie zmiany postanowień wzorca Umownego zgodnie z właściwymi przepisami. 12 Polityka prywatności i ochrona danych 1. Zakładając konto w Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celu umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usługi, co obejmuje m.in. wysyłanie na adres Użytkownika wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu bądź Aplikacji oraz wysyłania materiałów promocyjnych pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących. 2. Usługodawca oświadcza, że Pliki Cookies wysyłane przez Aplikację oraz Serwis nie pobierają żadnych danych personalnych Użytkownika, dopóki pomyślnie nie założy Konta w Aplikacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących Użytkowników bądź innych osób odwiedzających Serwis i Aplikację w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym 3. Dane Użytkownika nie są udostępniane żadnym podmiotom, osobom trzecim, z wyłączeniem sytuacji mających umocowanie prawne przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia r. z poz. zm.(dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 4. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane od Użytkownika 12 4

5 Postanowienia końcowe 1. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie a Użytkownik jest zobowiązany do kontrolowania zmian w Regulaminie 2. Regulamin podlega prawu polskiemu. 3. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 5. Wszelkie spory wynikające z Umowy winny być rozstrzygane przed sądem powszechnym miejscowo właściwym dla siedziby Usługodawcy. 5

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za

1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za UMOWA O WYKONANIE SKLEPU INTERNETOWEGO (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług Tiktalik

Regulamin usług Tiktalik 1 Definicje O ile nic innego nie zostało wyraźnie zaznaczone w Regulaminie użyte w Regulaminie niniejsze pojęcia oznaczają: 1. Usługodawca - podmiot świadczący Usługę na podstawie zawartej Umowy - Techstorage

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Domen

Regulamin Giełdy Domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin Giełdy Domen. 2. Usługodawcą jest nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna S.K.A.) z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną INTERSEROH Polska Sp. z o.o. Definicje: Interseroh: INTERSEROH Polska Sp. z o.o., ul. Kubickiego 17 / 27, 02-954 Warszawa, Polska. Informacje na temat Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE I DZIERŻAWĘ SKLEPU INTERNETOWEGO Z DOMENĄ (zwana dalej Umową )

UMOWA O WYKONANIE I DZIERŻAWĘ SKLEPU INTERNETOWEGO Z DOMENĄ (zwana dalej Umową ) UMOWA O WYKONANIE I DZIERŻAWĘ SKLEPU INTERNETOWEGO Z DOMENĄ (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wersja obowiązująca do dnia 15.04.2015 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja REGULAMIN 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu służącego do zarządzania firmą przez Internet znajdującego się pod adresem elektronicznym https:\\bizin.pl. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr...

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr... Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr... Zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy: 1. z siedzibą w Łodzi ( ), ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wersja obowiązująca od dnia 15.04.2015 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo