OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora"

Transkrypt

1 OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Autor: R. Kędziora Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa o postępowaniu administracyjnym ő ő 2. Zarys ewolucji polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym oraz polskiego sądownictwa administracyjnego ő 3. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego I. Ogólne postępowanie administracyjne II. Postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami administraqi publicznej w rozumieniu KPA III. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń IV. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków V. Wyłączenia spod zakresu obowiązywania KPA Rozdział 2. Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym ő 4. Zakres podmiotowy ogólnego postępowania administracyjnego II. Kompetencja procesowa organu administracji publicznej III. Organy administracji publicznej wydające decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych 1. Organy administracji rządowej 2. Organy jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne organy państwowe i inne podmioty wydające decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych IV. Organy kolegialne w postępowaniu administracyjnym ő 5. Właściwość organu II. Właściwość rzeczowa III. Właściwość miejscowa IV. Właściwość instancyjna 1. Pojęcie właściwości instancyjnej 2. Organy wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym 3. Organy naczelne w rozumieniu KPA V. Zasada obowiązku przestrzegania właściwości z urzędu VI. Skutki prawne naruszenia przepisów o właściwości ő 6. Spory o właściwość między organami administracji publicznej I. Pojęcie i rodzaje sporów między organami administracji publicznej. II. Spory o właściwość III. Spory kompetencyjne ő 7. Wyłączenie pracownika i organu administracji publicznej od załatwienia sprawy II. Wyłączenie pracownika 1. Pojęcie pracownika organu administracji publicznej 2. Zakres podmiotowy instytucji wyłączenia pracownika 3. Wyłączenie pracownika z mocy prawa 4. Wyłączenie pracownika na żądanie lub z urzędu 5. Skutki prawne wyłączenia pracownika 6. Skutki prawne naruszenia przepisów o wyłączeniu pracownika III. Wyłączenie organu administracji publicznej

2 1. Podstawy wyłączenia organu 2. Skutki prawne wyłączenia organu IV. Utrata zdolności do prowadzenia postępowania przez organ kolegialny i poszczególnych jego członków Rozdział 3. Strona i inni uczestnicy postępowania administracyjnego ő 8. Strona postępowania administracyjnego II. Interes prawny w postępowaniu administracyjnym III. Zdolność administracyjnoprawna IV. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych stron postępowania administracyjnego 1. Uwagi ogólne 2. Zdolność prawna 3. Zdolność do czynności prawnych 4. Przedstawicielstwo w postępowaniu administracyjnym ő 9. Pełnomocnictwo procesowe I. Ustanowienie pełnomocnika II. Zakres umocowania III. Skutki procesowe ustanowienia pełnomocnika IV. Pełnomocnictwo domniemane ő 10. Następstwo procesowe ő 11. Uczestnicy postępowania na prawach strony II. Organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym III. Prokurator IV. Rzecznik Praw Obywatelskich V. Inni uczestnicy na prawach strony w postępowaniu administracyjnym Rozdział 4. Zasady ogólne postępowania administracyjnego ő 12. Uwagi ogólne I. Pojęcie i charakter zasad ogólnych postępowania administracyjnego II. Funkcje zasad ogólnych postępowania administracyjnego III. Inne zasady stosowane w postępowaniu administracyjnym 2. Zasady konstytucyjne 3. Zasady sformułowane przez doktrynę i orzecznictwo ő 13. Zasada praworządności ő 14. Zasada prawdy obiektywnej ő 15. Zasada uwzględniania z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu obywateli ő 16. Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa. Zasada pogłębiania świadomości i kultury prawnej obywateli II. Kodeksowe gwarancje zasady pogłębiania zaufania do organów państwa III. Obowiązek równego traktowania stron postępowania IV. Postulat pewności w sferze stosowania prawa V. Zasada z art. 8 KPA w orzecznictwie sądowym VI. Kultura administrowania VII. Zasada ogólna pogłębiania świadomości i kultury prawnej obywateli ő 17. Zasada obowiązku udzielania informacji stronom i innym uczestnikom postępowania

3 ő 18. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu I. Zakres uprawnień strony w postępowaniu administracyjnym II. Ograniczenie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu III. Skutki prawne naruszenia zasady czynnego udziału strony w postępowaniu ő 19. Zasada przekonywania ő 20. Zasada szybkości i prostoty postępowania II. Szybkość postępowania i jej gwarancje procesowe III. Ekonomika procesowa ő 21. Zasada ugodowego załatwiania spornych spraw administracyjnych I. Istota ugody administracyjnej II. Realizacja zasady ogólnej z art. 13 KPA ő 22. Zasada pisemności postępowania ő 23. Zasada dwuinstancyjności postępowania I. Istota i zakres zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego II. Prawne ograniczenia zasady dwuinstancyjności postępowania III. Skutki prawne naruszenia zasady dwuinstancyjności postępowania ő 24. Zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych I. Pojęcie ostatecznej decyzji administracyjnej II. Trwałość ostatecznych decyzji administracyjnych ő 25. Zasada sądowej weryfikacji decyzji ostatecznych Rozdział 5. Czynności techniczno-procesowe postępowania administracyjnego ő 26. Uwagi wstępne ő 27. Doręczenia 1. Pojęcie i skutki prawne doręczenia 2. Zasada oficjalności doręczeń II. Zakres podmiotowy doręczenia III. Pokwitowanie odbioru pisma IV. Doręczenie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej V. Doręczenie właściwe (zwykłe) 1. Doręczanie pism osobom fizycznym 2. Doręczanie pism jednostkom organizacyjnym VI. Doręczenie zastępcze 1. Doręczenie zastępcze w trybie art. 43 KPA 2. Doręczenie zastępcze w trybie art. 44 KPA (doręczenie subsydiarne) VII. Doręczenia szczególne VIII. Doręczenie przez ogłoszenie publiczne ő 28. Wezwania I. Pojęcie wezwania II. Zasady dotyczące wzywania osób do udziału w czynnościach procesowych 1. Uwagi ogólne 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy wezwania 3. Elementy wezwania 4. Wezwanie w sprawach niecierpiących zwłoki 5. Obowiązek osobistego stawiennictwa i jego ograniczenia 5.1. Zakres terytorialny obowiązku osobistego stawiennictwa Pomoc prawna 5.3. Bezwzględny obowiązek osobistego stawiennictwa

4 III. Zwrot należności z tytułu zadośćuczynienia wezwaniu ő 29. Utrwalanie na piśmie czynności procesowych I. Protokół w postępowaniu administracyjnym II. Adnotacja ő 30. Udostępnianie akt sprawy administracyjnej II. Uprawnienia strony postępowania w zakresie dostępu do akt sprawy III. Granice jawności akt sprawy dla strony postępowania Rozdział 6. Terminy w postępowaniu administracyjnym ő 31. Uwagi ogólne ő 32. Obliczanie terminów w postępowaniu administracyjnym ő 33. Terminy procesowe dla stron i innych uczestników postępowania I. Terminy ustawowe i urzędowe II. Przywrócenie terminu procesowego 2. Przesłanki przywrócenia terminu 3. Właściwość organu w sprawie przywrócenia terminu 4. Orzeczenie w przedmiocie przywrócenia terminu ő 34. Terminy załatwiania spraw administracyjnych II. Długość terminów załatwiania spraw III. Milczenie organu IV. Obowiązek sygnalizacji V. Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie VI. Skarga na bezczynność organu VII. Odpowiedzialność pracownika Rozdział 7. Wszczęcie postępowania administracyjnego ő 35. Uwagi wstępne ő 36. Sposoby wszczęcia postępowania II. Wszczęcie postępowania na żądanie III. Wszczęcie postępowania z urzędu IV. Wszczęcie jednego postępowania w dwu lub więcej sprawach ő 37. Forma i data wszczęcia postępowania I. Orzekanie o wszczęciu postępowania II. Data wszczęcia postępowania III. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ő 38. Podania w postępowaniu administracyjnym I. Przedmiot podania II. Sposoby wnoszenia podań III. Wymogi co do formy i treści podania ő 39. Braki w podaniach ő 40. Ustalenie właściwości organu Rozdział 8. Postępowanie wyjaśniające ő 4 I. Zakres postępowania wyjaśniającego II. Pojęcie i przedmiot dowodu 1. Pojęcie dowodu 2. Przedmiot dowodu 3. Uprawdopodobnienie

5 ő 42. Formy postępowania wyjaśniającego I. Postępowanie gabinetowe II. Rozprawa administracyjna 1. Istota rozprawy 2. Przesłanki przeprowadzenia rozprawy 3. Czynności organizujące rozprawę 4. Przebieg rozprawy ő 43. Środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym I. Zasada otwartego katalogu środków dowodowych II. Zasada równej mocy środków dowodowych III. Dowód z dokumentu 1. Pojęcie i rodzaje dokumentów 2. Moc dowodowa dokumentu urzędowego w postępowaniu administracyjnym IV. Dowód z zeznań świadka 1. Zdolność bycia świadkiem w postępowaniu administracyjnym 2. Prawne ograniczenia w przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadka Prawo odmowy zeznań 2.3. Prawo odmowy odpowiedzi na pytania 3. Tryb przeprowadzania dowodu z zeznań świadka V. Dowód z opinii biegłego VI. Oględziny VII. Dowód z przesłuchania strony VIII. Inne środki dowodowe ő 44. Zasady postępowania dowodowego II. Realizacja zasady prawdy materialnej w postępowaniu wyjaśniającym 2. Zasada oficjalności postępowania dowodowego 3. Obowiązek wyczerpującego zebrania materiału dowodowego. 4. Obowiązek wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego 5. Zasada bezpośredniości postępowania dowodowego 6. Postanowienie dowodowe III. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu dowodowym IV. Zasada swobodnej oceny dowodów ő 45. Zawieszenie postępowania administracyjnego II. Zawieszenie postępowania administracyjnego z urzędu 2. Braki podmiotowe w postępowaniu administracyjnym 3. Zagadnienie prejudycjalne (wstępne) III. Zawieszenie postępowania administracyjnego na żądanie strony IV. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania V. Skutki procesowe zawieszenia postępowania VI. Podjęcie postępowania Rozdział 9. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym ő 46. Decyzja administracyjna I. Pojęcie decyzji administracyjnej 1. Decyzja administracyjna w znaczeniu materialnym

6 2. Decyzja administracyjna w znaczeniu procesowym II. Struktura decyzji administracyjnej 2. Obligatoryjne składniki decyzji administracyjnej 2.1. Oznaczenie organu administracji publicznej 2.2. Data wydania decyzji 2.3. Oznaczenie strony lub stron 2.4. Powołanie podstawy prawnej 2.5. Rozstrzygnięcie 2.6. Uzasadnienie faktyczne i prawne 2.7. Pouczenie o środkach prawnych 2.8. Podpis 3. Dodatkowe składniki decyzji administracyjnej III. Rygor natychmiastowej wykonalności IV. Forma decyzji administracyjnej V. Zasada związania organu wydaną decyzją ő 47. Umorzenie postępowania administracyjnego II. Umorzenie postępowania administracyjnego z urzędu III. Umorzenie postępowania na żądanie strony ő 48. Współdziałanie organów przy wydawaniu decyzji ő 49. Rektyfikacja i wyjaśnianie wątpliwości co do treści decyzji administracyjnej I. Rektyfikacja decyzji administracyjnej w trybie art. 111 KPA II. Rektyfikacja decyzji administracyjnej w trybie art. 113 ő 1 KPA III. Wyjaśnianie wątpliwości co do treści decyzji administracyjnej ő 50. Ugoda administracyjna I. Przesłanki zawarcia ugody administracyjnej II. Procedura zawierania ugody III. Forma i struktura ugody IV. Zatwierdzenie ugody V. Wykonalność ugody VI. Skutki prawne zatwierdzonej ugody ő 51. Postanowienie organu administracji publicznej I. Pojęcie postanowienia II. Rodzaje postanowień III. Forma i struktura postanowienia Rozdział 10. Weryfikacja decyzji i postanowień w administracyjnym toku instancji ő 52. Uwagi wstępne ő 53. Odwołanie I. Konstrukcja prawna odwołania 1. Prawo odwołania 2. Przedmiot odwołania 3. Podmiot uprawniony do wniesienia odwołania 4. Treść i forma odwołania 5. Termin do wniesienia odwołania 6. Moc prawna odwołania II. Organ właściwy do rozpatrzenia odwołania ő 54. Postępowanie odwoławcze II. Postępowanie odwoławcze przed organem 1 instancji

7 1. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania 2. Kontrola decyzji wydanej w I instancji 3. Przekazanie odwołania organowi odwoławczemu III. Postępowanie przed organem odwoławczym 1. Uwagi ogólne 2. Czynności wstępne postępowania przed organem odwoławczym 2.1. Uwagi ogólne 2.2. Niedopuszczalność odwołania 2.3. Uchybienie terminu do wniesienia odwołania 2.4 Prawna forma zakończenia stadium procesowego czynności wstępnych organu odwoławczego 3. Wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji 4. Postępowanie rozpoznawcze przed organem II instanqi 5. Cofnięcie odwołania 6. Zakończenie postępowania odwoławczego 6.1. Uwagi ogólne 6.2. Rodzaje decyzji organu odwoławczego A. Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji (art. 138 ő 1 pkt 1 KPA) B. Uchylenie zaskarżonej decyzji w całości lub w części i orzeczenie w tym zakresie co do istoty sprawy (art. 138 ő 1 pkt 2 in principio KPA) C. Uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania I instancji (art. 138 ő 1 pkt 2 infine KPA) D. Umorzenie postępowania odwoławczego (art. 138 ő 1 pkt 3 KPA) E. Uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji (art. 138 ő 2 KPA) 7. Zakaz reformationis in peius ő 55. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ő 56. Zażalenie I. Pojęcie i przedmiot zażalenia II. Weryfikacja postanowień, na które nie służy zażalenie III. Podmiot uprawniony do wniesienia zażalenia IV. Termin do wniesienia zażalenia V. Moc prawna zażalenia VI. Postępowanie zażaleniowe Rozdział 11. Nadzwyczajne środki weryfikacji aktów administracyjnych ő 57. Uwagi wstępne ő 58. Wznowienie postępowania administracyjnego II. Podstawy wznowienia postępowania 2. Katalog podstaw wznowienia postępowania A. Wydanie decyzji na podstawie fałszywych dowodów (art. 145 ő 1 pkt 1 KPA) B. Wydanie decyzji w wyniku przestępstwa (art. 145 ő 1 pkt 2 KPA) C. Wydanie decyzji przez pracownika lub organ podlegający wyłączeniu (art. 145 ő 1 pkt 3 KPA) D. Brak udziału strony w postępowaniu administracyjnym (art. 145 ő 1 pkt 4 KPA) E. Wyjście na jaw nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów (art. 145 ő 1 pkt 5 KPA)

8 F. Wydanie decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu (art. 145 ő 1 pkt 6 KPA) G. Odmienne rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez właściwy organ lub sąd (art. 145 ő 1 pkt 7 KPA) H. Zmiana decyzji lub orzeczenia sądu, w oparciu o które wydana została decyzja (art. 145 ő 1 pkt 8 KPA) I. Wznowienie postępowania administracyjnego jako skutek orzeczenia Trybunatu Konstytucyjnego (art. 145a KPA) III. Postępowanie w sprawie wznowienia postępowania 1. Inicjatywa wznowienia postępowania 2. Termin wznowienia postępowania 3. Właściwość organu w sprawie wznowienia postępowania 4. Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji 5. Przebieg postępowania w sprawie wznowienia postępowania A. Stadium wszczęcia postępowania B. Postępowanie rozpoznawcze przed organem właściwym w sprawie wznowienia postępowania C. Zakończenie wznowionego postępowania ő 59. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej II. Podstawy stwierdzenia nieważności decyzji 1. Uwagi ogólne 2. Katalog podstaw stwierdzenia nieważności decyzji A. Wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości (art. 156 ő 1 pkt 1 KPA) B. Wydanie decyzji bez podstawy prawnej (art. 156 ő 1 pkt 2 KPA) C. Wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 ő 1 pkt 2 KPA) D. Wydanie decyzji w sprawie już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną (art. 156 ő 1 pkt 3 KPA) E. Skierowanie decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie (art. 156 ő 1 pkt 4 KPA) F. Wydanie decyzji trwale niewykonalnej (art. 156 ő 1 pkt 5 KPA) G. Wydanie decyzji, która w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą (art. 156 ő 1 pkt 6 KPA) H. Wydanie decyzji zawierającej wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa (art. 156 ő 1 pkt 7 KPA) III. Okoliczności wyłączające możliwość stwierdzenia nieważności decyzji IV. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej 1. Organ właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji 2. Wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 3. Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji 4. Stadium rozpoznawcze 5. Zakończenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ő 60. Odpowiedzialność odszkodowawcza organu administracji publicznej ő 61. Uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej na podstawie art. 154 i 155 KPA II. Nabycie prawa na podstawie decyzji administracyjnej III. Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej w trybie art. 154 KPA

9 IV. Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej w trybie art. 155 KPA ő 62. Inne nadzwyczajne środki weryfikacji decyzji administracyjnych I. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej II. Uchylenie decyzji administracyjnej na podstawie art. 162 ő 2 KPA III. Postępowanie w stanie nagłej konieczności administracyjnej IV. Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej na podstawie przepisów szczególnych Rozdział 12. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń II. Pojęcie zaświadczenia III. Postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia Rozdział 13. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków ő 63. Uwagi wstępne I. Prawo wnoszenia petyqi, skarg i wniosków II. Organy prowadzące postępowanie w sprawie petycji, skarg i wniosków III. Petycja ő 64. Skarga I. Przedmiot i treść skargi II. Właściwość organów w postępowaniu skargowym III. Skarga złożona w sprawie indywidualnej w rozumieniu art. 1 pkt 1 i 2 KPA IV. Rozpatrzenie i załatwienie skargi V. Termin załatwienia skargi VI. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi VII. Postępowanie ze skargą pieniacką ő 65. Wnioski ő 66. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków I. Przyjmowanie skarg i wniosków II. Udział prasy i organizacji społecznych w postępowaniu skargowym i wnioskowym ő 67. Nadzór i kontrola nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków Rozdział 14. Opłaty i koszty postępowania ő 68. Opłaty administracyjne II. Opłata skarbowa III. Inne opłaty administracyjne ő 69. Koszty postępowania Indeks rzeczowy

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XVII Wykaz najważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXV Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych... 1 1. Rodzaje norm prawa administracyjnego... 1 2. Pojęcie normy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu Dr Krzysztof Sobieralski Wrocław, dnia 8 marca 2014 r. Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów...9. Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Wykaz skrótów...9. Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział I. Istota i funkcje przepisów procesowych w prawie administracyjnym... 13 Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne Wykłady Becka Wojciech Federczyk Michał Klimaszewski Bartosz Majchrzak Postępowanie administracyjne 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Postępowanie administracyjne W sprzedaży: M. Wierzbowski

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne, wyd. 12 Red. M. Wierzbowski. Spis treści

Postępowanie administracyjne, wyd. 12 Red. M. Wierzbowski. Spis treści Postępowanie administracyjne, wyd. 12 Red. M. Wierzbowski Spis treści Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział I. Istota i rozwój postępowania administracyjnego..

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne, wyd. 13. Autorzy: Szubiakowskia M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski

Postępowanie administracyjne, wyd. 13. Autorzy: Szubiakowskia M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski Postępowanie administracyjne, wyd. 13 Autorzy: Szubiakowskia M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE PODATKOWE EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WYD.15

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE PODATKOWE EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WYD.15 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE PODATKOWE EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WYD.15 Autorzy: Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski Rozdział I. Istota i rozwój

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siedemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa do siedemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Spis treści Przedmowa do siedemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Rozdział I. Istota i rozwój postępowania administracyjnego... 1 1. Postępowanie administracyjne na tle innych dziedzin prawa...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część I KOMENTARZ

Spis treści. Wykaz skrótów. Część I KOMENTARZ Spis treści Wykaz skrótów Część I KOMENTARZ Rozdział 1 Ustalanie właściwości miejscowej w ogólnym postępowaniu administracyjnym 3. Zastosowanie oraz wyłączenie zastosowania art. 21 k.p.a. podczas ustalania

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD Szczegółowy zakres wiedzy teoretycznej 0. Wprowadzenie do przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Rozdział I. System procedury administracyjnej 1 Tabl. 1. System procedury administracyjnej (cechy i podział ze względu na kryterium podmiotowe) 3 Tabl. 2. Podział

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do osiemnastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa do osiemnastego wydania... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa do osiemnastego wydania... Wykaz skrótów... XV XIX Rozdział I. Istota i rozwój postępowania administracyjnego... 1 1. Postępowanie administracyjne na tle innych dziedzin prawa...

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE UNIWERSYTET GDAŃSKI KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE (ramowy program wykładu i ćwiczeń 1 ) kierunek: PRAWO i ADMINISTRACJA,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne... 15 1. Przekształcenie stosunków administracyjnoprawnych... 17 2. Charakterystyka postępowań administracyjnych... 18 3. Rodzaje postępowań

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego. dla Urzędu Gminy Zawoja

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego. dla Urzędu Gminy Zawoja KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego w dniu 28 września 2010 r. w hotelu Lajkonik w Zawoi g. 9.15 9. 45 - ogólne omówienie ustroju funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA WSTĘPNE ROZDZIAŁ

ZAGADNIENIA WSTĘPNE ROZDZIAŁ Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 I. Źródła prawa......................................................... 13 II. Czasopisma..........................................................

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Łaszczyca Postępowanie administracyjne Wykład 1 Rodzaje postępowań administracyjnych: a) postępowanie administracyjne ogólne

Grzegorz Łaszczyca Postępowanie administracyjne Wykład 1 Rodzaje postępowań administracyjnych: a) postępowanie administracyjne ogólne Wykład 1 Rodzaje postępowań administracyjnych: a) postępowanie administracyjne ogólne (wyszczególnienie elementów definicyjnych tego postępowania, ich szersze omówienie powinno nastąpić w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa............................................................. 15 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu i prawa o postępowaniu sądowo ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym

Bardziej szczegółowo

Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.) Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.) Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.) Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. - inaczej nazywana zasadą legalizmu - jest jednocześnie zasadą naczelną, gdyż została uregulowana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Rozdział I. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wprowadzenie 1 1. Sądownictwo administracyjne w polskim systemie prawnym 1 2. Przedmiot postępowania

Bardziej szczegółowo

Uproszczone postępowania administracyjne. dr Radosław Pastuszko

Uproszczone postępowania administracyjne. dr Radosław Pastuszko Uproszczone postępowania administracyjne dr Radosław Pastuszko rpastuszko@gmail.com www.dl.wsei.lublin.pl Proceduralne prawo administracyjne ogólne postępowanie administracyjne przepisy o wykonaniu aktów

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce... 1 1. Początki sądowej kontroli administracji na ziemiach polskich... 6 2. Najwyższy Trybunał

Bardziej szczegółowo

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Procedury administracyjne (KPA), organy I i II instancji Podstawowe zasady postępowania administracyjnego konstytucyjne podstawy procedury administracyjnej zasada praworządności (art. 6 Kpa) Organy administracji

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz J. Sputowski Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym) Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych Weryfikacja w postępowaniu ogólnym: Zasada trwałości decyzji administracyjnych art. 16 1 k.p.a. Weryfikacja w toku instancji

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno Część pierwsza POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1 Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych... 3 PYTANIE 2. Rozstrzygnięcia organu II

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE Autorzy: Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska Red.: Tadeusz Woś Wykaz skrótów I. Źródła prawa II. Czasopisma III. Sądy i inne instytucje IV. Inne Wstęp

Bardziej szczegółowo

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział 1. Źródła i wykładnia prawa 1.1. Źródła prawa podatkowego 1.1.1. Charakterystyka zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Zakres obowiązywania Rozdział 2. Zasady ogólne

Spis treści Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Zakres obowiązywania Rozdział 2. Zasady ogólne Przedmowa... XXIII Wykaz skrótów... XXV Dział I. Przepisy ogólne... 1 Rozdział 1. Zakres obowiązywania... 1 Art. 1. [Zakres regulacji]... 1 1. Ustanowienie rodziny zastępczej... 1 2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z Podstaw prawa administracyjnego

Zagadnienia egzaminacyjne z Podstaw prawa administracyjnego Zagadnienia egzaminacyjne z Podstaw prawa administracyjnego 1. Miejsce administracji w trójpodziale władzy w państwie. 2. Funkcja porządkowo-reglamentacyjna. 3. Funkcja świadcząca. 4. Funkcja kierująca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne. Zestaw 5

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne. Zestaw 5 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne Zestaw 5 Przedmiot 1 Istota i znaczenie zasad ogólnych w Kodeksie postępowania administracyjnego 2 Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

I. Układ konkurencyjności weryfikacji na drodze nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego z weryfikacją na drodze

I. Układ konkurencyjności weryfikacji na drodze nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego z weryfikacją na drodze Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne procesowego prawa administracyjnego... 1 1. Koncepcja postępowania administracyjnego... 1 2. Miejsce regulacji prawa procesowego administracyjnego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI

POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI SEMESTR I L.p. TEMAT Zagadnienia 1 Postępowania administracyjnego rola i istota postępowania administracyjnego pojęcie postępowania administracyjne cechy postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych... 3 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1

Spis treści Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1 Spis treści Wykaz skrótów Wykaz orzeczeń Wykaz literatury Wprowadzenie Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 221. [Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego - praktyczne zagadnienia. Stan prawny na r.

Kodeks postępowania administracyjnego - praktyczne zagadnienia. Stan prawny na r. Domaszowice 129 25-900, Kielce Tel kom: 500-654-255 Tel/fax 41 344 66 09 e-mail: biuro@pro-szkolenia.eu Zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat: Kodeks postępowania administracyjnego - praktyczne zagadnienia.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm. Wykaz skrótów XIII Wstęp XV Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres ustawy] 1 Artykuł 2. [Objaśnienia pojęć]

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Spis treœci Wykaz skrótów... XI Wstêp... XIII Rozdzia³ I. Przedmiot postêpowania... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Przedmiot postêpowañ wnioskowych... 4 3. Przedmiot postêpowañ wszczynanych z urzêdu... 5 Rozdzia³

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne Postępowanie administracyjne Co to jest postępowanie administracyjne? Postępowanie administracyjne to określona przez prawo procedura, w której organ administracji publicznej załatwia indywidualną sprawę

Bardziej szczegółowo

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Wszczęcie postępowania administracyjnego Wszczęcie postępowania administracyjnego Art. 61. 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes

Bardziej szczegółowo

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do...

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do... Strona otrzymała decyzję II instancji z rozstrzygnięciem, z którym nie zgadza się. W jakim terminie moŝe wnieść skargę do naczelnego Sądu Administracyjnego? Z chwilą wydania dla strony postępowania niekorzystnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r.

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r. Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa 8-9.12.2011 r. Monika Prokopowicz Departament Higieny Środowiska GIS Wybrane zagadnienia prawne

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych Weryfikacja w postępowaniu ogólnym: Zasada trwałości decyzji administracyjnych art. 16 1 k.p.a. Weryfikacja w toku instancji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE na szkolenie otwarte POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE WG. KPA KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

ZAPROSZENIE na szkolenie otwarte POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE WG. KPA KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ` ZAPROSZENIE na szkolenie otwarte POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE WG. KPA KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 4 lipca 2014r. Warszawa CENA 550 zł netto / os. 495 zł netto / os.* IDEA SZKOLENIA Przepisy

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej Zestaw 12 Przedmiot 1 2 3 Wprowadzenie Sądownictwo administracyjne podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo

W 14. wydaniu omówiono najnowsze zmiany prawne dotyczące:

W 14. wydaniu omówiono najnowsze zmiany prawne dotyczące: Opis W podręczniku zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Spis treści Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Zasady ogólne... 1 1. Zakres stosowania przyjaznej interpretacji przepisów prawa... 1 2. Marnotrawienie lub wydatkowanie świadczenia

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo Michał Rojewski Agnieszka Suławko-Karetko 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks postępowania administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów wybrane zagadnienia

Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów wybrane zagadnienia Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów wybrane zagadnienia Kraków, 17.09.2012 r. mgr Piotr Szumliński Dział Nauczania Odpowiednie

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODATKOWE. wykład 3 i 4. Studia niestacjonarne Administracja II stopnia. dr Rafał Dowgier Katedra Prawa Podatkowego Wydział Prawa UwB

PRAWO PODATKOWE. wykład 3 i 4. Studia niestacjonarne Administracja II stopnia. dr Rafał Dowgier Katedra Prawa Podatkowego Wydział Prawa UwB PRAWO PODATKOWE wykład 3 i 4 Studia niestacjonarne Administracja II stopnia dr Rafał Dowgier Katedra Prawa Podatkowego Wydział Prawa UwB Copyright by Rafał Dowgier 2010 1 PROCEDURY PODATKOWE róŝnice CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Strona postępowania administracyjnego

Strona postępowania administracyjnego Strona postępowania Art. 28. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Art. 29. Stronami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe mgr Karol Magoń Asystent w Katedrze Prawa UEK Czym jest prawo podatkowe? Prawo podatkowe ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks postępowania administracyjnego

1. Kodeks postępowania administracyjnego 1. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 168) Tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 267) 1 Spis treści Art. Dział I. Przepisy ogólne...........................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Postępowanie administracyjne ogólne. Zestaw 8

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Postępowanie administracyjne ogólne. Zestaw 8 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Postępowanie administracyjne ogólne Zestaw 8 Przedmiot 1 2 3 4 5 6 7 8 Schemat postępowania przed organem I instancji Organ prowadzący,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Warszawa, dnia 21 lipca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach * * * Podkomisja Stała do nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian. Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian. Miejsce: Warszawa Termin: 02-03.03.2017, czwartek - piątek, godz. 10.00-16.00 i 9.00-15.00 Masz pytania odnośne tego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu art. 24 i art. 26 1 KPA KPA-WYLAC-01 WNIOSEK

Wniosek o wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu art. 24 i art. 26 1 KPA KPA-WYLAC-01 WNIOSEK 1. 2. 3. LISTA WZORÓW SZABLONÓW - WG SYTUACJI LP sytuacja symbol sytuacji nazwa formularza podstawa prawna Informowanie stron o okolicznościach faktycznych i prawnych Zapewnienie stronom możliwości wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 29 października 2010 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 29 października 2010 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII XV Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Przedmiot 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie Środki prawne kontroli nadzwyczajnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne (i wybrane inne) Zestaw 5

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne (i wybrane inne) Zestaw 5 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne (i wybrane inne) Zestaw 5 Przedmiot 1 2 Istota i znaczenie zasad ogólnych w Kodeksie postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Autor: Ewa Pierzchała

Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Autor: Ewa Pierzchała Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Autor: Ewa Pierzchała Od Autorki Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Zagadnienia podstawowe 1. Stosunek ogólnego postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne Prawa i obowiązki stron postępowania

Postępowanie administracyjne Prawa i obowiązki stron postępowania Postępowanie administracyjne Prawa i obowiązki stron postępowania Paulina Kupczyk kancelaria Ochrona Środowiska i działalno inwestycyjna Konsulting Szkolenie Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania administracyjnego stosowane przez organy Policji

Zasady postępowania administracyjnego stosowane przez organy Policji Zasady postępowania administracyjnego stosowane przez organy Policji dr Małgorzata Parafińska Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku służbowego w Policji następuje przez wydanie decyzji administracyjnej

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Sylwia Naszydłowska Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ogólne postępowanie administracyjne

Ogólne postępowanie administracyjne Akademia Prawa Robert Kędziora Ogólne postępowanie administracyjne 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Ogólne postępowanie administracyjne W sprzedaży: M. Wierzbowski (red.) POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Istota sądownictwa administracyjnego Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Sądownictwo administracyjne ISTOTA SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................... 15 Słowo wstępne.................................................... 17 ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją..................................

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie administracyjne jest ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie administracyjne jest ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie administracyjne jest ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Normuje on postępowanie: przed organami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1.

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1. Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XI Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie sądowoadministracyjne. mgr Paweł Majczak

Postępowanie sądowoadministracyjne. mgr Paweł Majczak Postępowanie sądowoadministracyjne mgr Paweł Majczak 1 Definicja Postepowanie administracyjne Regulowany prawem procesowym ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organy administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Tryb administracyjny Postępowanie administracyjne dotyczy min. wydawania decyzji w sprawach indywidualnych przez organy administracji publicznej. Tam gdzie urząd wydaje decyzje

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Przedmiot 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie Środki prawne kontroli nadzwyczajnej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone od 1 czerwca 2017 roku

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone od 1 czerwca 2017 roku Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone od 1 czerwca 2017 roku Wg ustawy z dnia 07 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

II. Zadośćuczynienie III. Renta Przebieg postępowania w przedmiocie kompensacji szkody za zdarzenie medyczne Wnioski Roz

II. Zadośćuczynienie III. Renta Przebieg postępowania w przedmiocie kompensacji szkody za zdarzenie medyczne Wnioski Roz Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Przyczyny wyodrębnienia, źródła i istota dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za zdarzenia medyczne... 1 1. Geneza i cel utworzenia wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 51 DECYZJA NR 232 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 51 DECYZJA NR 232 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 51 DECYZJA NR 232 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

Przesłanki nieważności decyzji

Przesłanki nieważności decyzji Przesłanki nieważności decyzji Na podstawie art.247 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która: - została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, - została

Bardziej szczegółowo

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Piotr Sekulski Piotr A. Zając Dominika Zielińska Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykłady tablice REPETYTORIA C H BECK Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi W sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XV XIX Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. System środków zaskarżenia w polskim prawie karnym procesowym... 5 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE wybrane zagadnienia

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE wybrane zagadnienia Prof. UWr dr hab. L. Klat-Wertelecka Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE wybrane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Skarga konstytucyjna

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Skarga konstytucyjna Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Skarga konstytucyjna (Bogumił Naleziński, Jakub Królikowski, Jarosław Sułkowski) A. Komentarz tezowy... 3 Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo