KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA"

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Konsorcjum Stali S.A. za okres od do dnia roku wraz ze śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym emitenta SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Zawiercie, sierpień 2016 r.

2 SPIS TREŚCI 1. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KONSORCJUM STALI S.A Wybrane dane finansowe przeliczone na euro - zasady przeliczania wybranych danych finansowych na euro Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans) Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych INFORMACJE DODATKOWE Informacje podstawowe dotyczące emitenta i jego Grupy Kapitałowej Władze Spółki dominującej na dzień sporządzenia sprawozdania Struktura akcjonariatu na dzień przekazania sprawozdania finansowego Oświadczenie o zgodności z MSSF Komitet Audytu Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Założenie kontynuacji działalności gospodarczej Stosowane zasady rachunkowości Informacje o zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, zapasach i należnościach, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Podatek dochodowy, odroczony podatek dochodowy i efektywna stopa podatkowa Charakter i kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich wielkość, rodzaj lub częstotliwość Skutek zmian w strukturze obejmujący połączenie jednostek gospodarczych, przejęcie lub sprzedaż jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych Prezentacja sprawozdań z uwzględnieniem segmentów operacyjnych Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy Stanowisko Zarządu w sprawie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników Zysk przypadający na jedną akcję Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Instrumenty finansowe Wymagane ujawnienia informacji dodatkowych Opis znaczących zdarzeń i transakcji istotnych dla zrozumienia zmian w sytuacji finansowej i wynikach od czasu zakończenia ostatniego rocznego sprawozdania finansowego Zdarzenia po okresie śródrocznym, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem w jakim stopniu Grupa Kapitałowa emitenta jest na nie narażona ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ - KONSORCJUM STALI S.A Podstawowe informacje dotyczące emitenta Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Strona 2 z 60

3 3.3. Stosowane zasady rachunkowości Oświadczenie o zgodności z MSSF Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach Wybrane dane finansowe przeliczone na euro - zasady przeliczania wybranych danych finansowych na euro Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans) Śródroczny skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Strona 3 z 60

4 1. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KONSORCJUM STALI S.A Wybrane dane finansowe przeliczone na euro - zasady przeliczania wybranych danych finansowych na euro Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu), rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych przeliczone na euro. Wyszczególnienie tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Liczba akcji w sztukach Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 5,91 1,37 3,37 0,81 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 5,91 1,37 3,37 0,81 Wartość księgowa na akcję (zł/eur) 55,45 12,53 50,92 12,14 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 55,45 12,53 50,92 12,14 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (zł) 1,39 0,32 1,39 0,34 Liczba akcji w sztukach objętych dywidendą Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję objętą dywidendą (zł) 1,50 0,34 1,50 0,36 UWAGA: W powyższej tabeli wybrane dane ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentowane są na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego, a dane porównywalne, zgodnie z wytycznymi zawartymi w par 89 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. z późn.zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U poz. 133 z późn. zmianami ), na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego, czyli na dzień r. Dane porównywalne do pozycji rachunku zysku i strat oraz przepływów pieniężnych pochodzą z pierwszego półrocza 2015 r. Strona 4 z 60

5 Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro wyniosły w okresach objętych sprawozdaniem finansowym: okres Średni kurs w okresie* Minimalny kurs w okresie Maksymalny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu ,3805 4,2355 4,4987 4, ,1341 3,9822 4,3335 4, (do przeliczeń zysku zanualizowanego) (do przeliczeń zysku zanualizowanego) (do przeliczeń danych porównywalnych bilansowych) 4,3109 4,1671 4,2615 *) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Kurs minimalny w okresie I półrocza 2016 r. wystąpił dnia r., natomiast kurs maksymalny dnia r. Strona 5 z 60

6 1.2. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans) AKTYWA Aktywa trwałe razem Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne, w tym: Wartość firmy Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności długoterminowe Nieruchomości inwestycyjne Aktywa z tytułu odroczonego podatku Aktywa obrotowe razem Zapasy Należności handlowe, w tym: od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Należności krótkoterminowe inne Pożyczki krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży AKTYWA RAZEM Strona 6 z 60

7 PASYWA Kapitał własny razem Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Kapitał akcjonariuszy nie posiadających kontroli Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem Rezerwy na zobowiązania razem Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, w tym: długoterminowe krótkoterminowe Rezerwy na zobowiązania i inne długoterminowe krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe razem Długoterminowe kredyty i pożyczki Inne zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty i pożyczki Zobowiązania handlowe, w tym: do jednostek powiązanych do pozostałych jednostek Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe inne PASYWA RAZEM Wartość księgowa (tys. zł) Liczba akcji (szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 55,45 52,93 50,92 Strona 7 z 60

8 1.3. Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany skrócony rachunek zysków i strat za okres za okres za okres za okres Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody ze sprzedaży produktów i usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zyskach(stratach) netto jednostek stowarzyszonych Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy część bieżąca część odroczona Działalność zaniechana Wynik za rok z działalności zaniechanej Wynik ze zbycia działalności zaniechanej Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zysk (strata) netto, w tym: przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej przypadający udziałowcom mniejszościowym Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych w (w szt.) Zysk (strata) zanualiz. na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,91 3,37 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) zanualiz. na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,91 3,37 Strona 8 z 60

9 1.4. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Pozycje za okres za okres za okres za okres Zysk (strata) netto Zmiany w nadwyżce z przeszacowania Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Udział w dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów Suma dochodów całkowitych Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom nie posiadającym kontroli Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący Strona 9 z 60

10 1.5. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Pozycje Kapitał zakładowy Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Zyski (straty) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto roku bieżącego Razem kapitał własny Udziały nie dające kontroli Kapitał własny ogółem sześć miesięcy zakończone r. Kapitał własny na dzień r Wynik netto w okresie od r Korekta zysku roku ubiegłego Podział zysku Korekta wyniku lat ubiegłych Przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy Pozostałe Kapitał własny na dzień r Strona 10 z 60

11 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (Cd.) Pozycje Kapitał zakładowy Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Zyski (straty) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto roku bieżącego Razem kapitał własny Udziały nie dające kontroli Kapitał własny ogółem Kapitał własny na dzień r Wynik netto za 2015 r Zyski i straty aktuarialne Podatek odroczony odniesiony na kapitały Korekty związane ze sprzedażą udziałów jednostki zależnej Podział zysku Korekta wyniku lat ubiegłych Przeznaczenie zysku na wypłaty dywidendy Kapitał własny na dzień r Strona 11 z 60

12 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (Cd.) Pozycje Kapitał zakładowy Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Zyski (straty) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto roku bieżącego Razem kapitał własny Udziały nie dające kontroli Kapitał własny ogółem sześć miesięcy zakończone r. Kapitał własny na dzień r Wynik netto w okresie od r Korekty związane ze sprzedażą udziałów jednostki zależnej Podział zysku Korekta wyniku lat ubiegłych Przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy Pozostałe Kapitał własny na dzień r Strona 12 z 60

13 1.6. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Pozycja za okres za okres PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ: Zysk / Strata przed opodatkowaniem Korekty razem: Zysk (strata) akcjonariuszy nie posiadających kontroli Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i dywidendy netto Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów Pozostałe korekty Podatek dochodowy zapłacony A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ: Wpływy razem Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych Inne wpływy inwestycyjne Przychody z aktywów finansowych Wypływy razem Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych Wydatki na aktywa finansowe Inne B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ: Wpływy razem Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów Wypływy razem Spłata kredytów Nabycie akcji własnych Umorzenie akcji własnych Zapłacone odsetki Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Strona 13 z 60

14 Pozycja za okres za okres Inne C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 Strona 14 z 60

15 2. INFORMACJE DODATKOWE 2.1. Informacje podstawowe dotyczące emitenta i jego Grupy Kapitałowej Nazwa: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: Organ rejestrowy: Forma prawna: Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna ul. Paderewskiego nr 120, Zawiercie Polska Pozostała sprzedaż hurtowa PKD 2007: 4690Z Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wpis pod nr ; wpis dokonany dnia r. Spółka Akcyjna Regon: Czas trwania Grupy Kapitałowej: Biegli Rewidenci: Czas nieoznaczony PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. Ul. Orzycka 6 lok 1B Warszawa KONSORCJUM STALI S.A. jest jednym z najbardziej liczących się w Polsce dystrybutorów wyrobów hutniczych. Od 6 grudnia 2007 r. papiery wartościowe Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Działalność w zakresie handlu wyrobami hutniczymi Konsorcjum Stali rozpoczęła w roku Spółka stała się prekursorem konsolidacji w branży dystrybutorów wyrobów hutniczych łącząc pod swoim szyldem w 2000 r. działalność hurtowni wyrobów hutniczych: Stalko, Stalhurt i Budo-Market. Łącząc doświadczenie, rynki zbytu i bazy handlowe tych trzech firm Konsorcjum Stali stało się jedną z największych firm handlujących wyrobami hutniczymi w Polsce centralnej. Dnia r. Konsorcjum Stali S.A. połączyła się z Bodeko Sp. z o.o. stając się jednym z największych dystrybutorów stali działających na rynku polskim. Konsorcjum Stali S.A. prowadzi działalność na rynku dystrybucji i przetwórstwa wyrobów hutniczych ze stali zwykłych. Działalność handlowa, w której Spółka specjalizowała się w pierwszych latach funkcjonowania, została poszerzona o produkcję zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych oraz usługi w zakresie cięcia stali na wymiar. Po połączeniu emitenta ze spółką Bodeko Sp. z o.o., które nastąpiło r. znacząco wzrosła na mapie Polski ilość oddziałów handlowych i zakładów produkcyjnych należących do Spółki z czterech do dziesięciu zwiększyła się ilość oddziałów handlowych oraz z dwóch do pięciu zwiększyła się ilość zakładów produkcyjnych. Działalność dystrybucyjna prowadzona jest obecnie w dwunastu oddziałach handlowych, które zlokalizowane są w Białymstoku, Chojnicach, Krakowie, Lublinie, Markach, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Warszawie-Bielanach, Warszawie- Ursusie, Wrocławiu, Zawierciu. Działalność produkcyjna i przetwórcza prowadzona jest w pięciu zakładach. W Poznaniu, Warszawie-Ursus i Wrocławiu zlokalizowane są zakłady produkcji zbrojeń budowlanych. W Krakowie zlokalizowany jest nowoczesny zakład przetwórstwa blach, który został otwarty na przełomie I i II kwartału 2012 r., a w Rembertowie zajmuje się zakład produkujący konstrukcje ze stali. Listę zakładów produkcyjnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali uzupełnia należący do Polcynk Sp. z o.o. zlokalizowany w Radomiu zakład produkcji konstrukcji stalowych. Obecna sieć produkcyjno-handlowa Spółki składająca się z 5 zakładów produkcyjnych oraz 12 oddziałów handlowych posiadających własne magazyny towarowe, wśród których największe zlokalizowane w Krakowie, Warszawie i Zawierciu pełnią rolę magazynów buforowych stawiając Konsorcjum Stali S.A. w gronie firm z branży dysponujących najbardziej rozbudowaną siecią dystrybucyjną i posiadających największe moce produkcyjne w zakresie wytwarzania zbrojeń budowlanych. Strona 15 z 60

16 Notowania na rynku regulowanym 1. Informacje ogólne: Giełda: Symbol na GPW: Sektor na GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca Warszawa KST handel hurtowy 2. System depozytowo rozliczeniowy: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ul. Książęca Warszawa 3. Kontakt z inwestorami: Janusz Smołka Prezes Zarządu Konsorcjum Stali S.A. ul. Paderewskiego Zawiercie Konsorcjum Stali S.A. i jego grupa prowadzi działalność na rynku dystrybucji i przetwórstwa wyrobów hutniczych ze stali zwykłych. Działalność handlowa, w której Spółka specjalizowała się w pierwszych latach funkcjonowania, z czasem została poszerzona o produkcję zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych oraz usługi w zakresie cięcia stali na wymiar w wyspecjalizowanym centrum serwisowym. Grupa Kapitałowa Konsorcjum Stali w poszczególnych obszarach prowadzonej działalności oferuje: Działalność handlowa blachy, stal kształtowa, pręty gładkie kwadratowe i płaskie, pręty żebrowane, profile z/g, walcówki, rury, pozostały drobny asortyment. Działalność produkcyjna zbrojenia budowlane, konstrukcje stalowe. Działalność usługowo-produkcyjna cięcie i prostowanie blach z kręgów, cięcie blach na gilotynach, cięcie kształtowników. Głównymi klientami emitenta są firmy budowlane, producenci konstrukcji stalowych i przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje infrastrukturalne, przemysłowe i mieszkaniowe. Głównym asortymentem kierowanym do tych grup odbiorców są pręty żebrowane, walcówki, zbrojenia budowlane oraz kształtowniki gorącowalcowane. Systematycznie rośnie jednak również sprzedaż i przetwórstwo wyrobów płaskich i kształtowników zimnogiętych skierowana do odbiorców reprezentujących przemysł maszynowy, narzędziowy, meblowy, AGD, etc. Ważną grupą odbiorców są firmy handlowe, mniejsi dystrybutorzy stali i firmy oferujące materiały budowlane. Strona 16 z 60

17 Struktura Grupy Kapitałowej emitenta informacja o spółkach objętych konsolidacją Konsorcjum Stali S.A. kupując r. 100% udziałów w spółce Polcynk Sp. z o.o. z/s w Radomiu utworzyło grupę kapitałową. Na dzień r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. wchodziły następujące podmioty: spółka dominująca: Konsorcjum Stali S.A. spółki zależne: Polcynk Sp. z o.o. 100% udziałów należy do Konsorcjum Stali S.A. Na dzień r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu Konsorcjum Stali S.A. posiada również następujące podmioty stowarzyszone: RBS Stal Sp. z o.o. 33,3% udziałów Unia Stalowa Sp. z o.o. 20% udziałów Poniżej przedstawiono krótkie informacje o wyżej wymienionych podmiotach. Polcynk Sp. z o.o. z/s w Radomiu to średniej wielkości spółka zajmująca się produkcją konstrukcji stalowych, posiadająca własną bazę magazynowo - produkcyjną. Polcynk świadczy również usługi lakierowania. Spółka produkuje elementy konstrukcji hal, części linii produkcyjnych, elementy infrastruktury drogowej. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego w skład Zarządu Polcynk Sp. z o.o. wchodzili: Michał Spyra Prezes Zarządu Wybrane dane finansowe Polcynk Sp. z o.o. ze sprawozdań za I półrocze 2015 i 2016 r. oraz za cały rok lp. pozycja r r r. 1 Przychody ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk netto Aktywa trwałe Aktywa obrotowe w tym: - zapasy należności środki pieniężne Kapitał własne Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania krótkoterminowe Aktywa razem (dane ze sprawozdań po przekształceniu na MSR/MSSF) Sprawozdania finansowe Polcynk Sp. z o.o. konsolidowane są z Konsorcjum Stali S.A. metodą pełną. Sprawozdania Polcynk Sp. z o.o. na potrzeby konsolidacji zostały przekształcone na MSR/MSSF, zgodnie z którymi swoje sprawozdania prezentuje emitent. Wszystkie salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy Kapitałowej zostały w całości wyłączone. Strona 17 z 60

18 Spółki stowarzyszone konsolidowane metodą praw własności: Konsorcjum Stali S.A. ma również 33,3% udziałów kapitałowych w spółce RBS Stal Sp. z o.o. Członkami Zarządu tej spółki nie są osoby związane z emitentem. Członkiem trzyosobowej Rady Nadzorczej jest p. Tadeusz Borysiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A. Pomiędzy emitentem a Spółką występują powiązania gospodarcze emitent sprzedaje stal dla spółki współzależnej. RBS Stal Sp. z o.o. zajmuje się produkcją prefabrykowanych zbrojeń budowlanych. Wyniki tej spółki konsolidują się w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. metodą praw własności. RBS Stal Sp. z o.o. osiągnął w I półroczu 2016 r. zysk na poziomie 742 tys. zł, co w przeliczeniu na udziały emitenta zwiększa jego zysk skonsolidowany o 247 tys. zł. RBS Stal Sp. z o.o r. zakończył zyskiem na poziomie tys. zł. Wynik Grupy Kapitałowej za rok 2015 z tytułu posiadanych udziałów został powiększony o 463 tys. zł (po uwzględnieniu korekt roku 2014), oraz pomniejszony o wypłaconą dywidendę 250 tys. zł, co łącznie daje kwotę wpływu na wynik skonsolidowany kwotę 213 tys. zł. Konsorcjum Stali S.A. posiada także 20% udziałów w spółce Unia Stalowa Sp. z o.o. Członkami Zarządu tej spółki są osoby związane z emitentem. Członkiem Rady Nadzorczej jest p. Ireneusz Dembowski, Członek Zarządu Konsorcjum Stali S.A. Kapitał zakładowy spółki na dzień publikacji niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania wynosi 250 tys. zł i każdy z pięciu udziałowców ma równą ilość udziałów i głosów. Obecnie udziałowcami Unii Stalowej obok Konsorcjum Stali S.A. są: Bogdan Więcek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Więcek Bogdan BUDMAT ul. Otolińska 25, Płock, NIP , Maxstal sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-731) przy ul. Kosiarzy 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posługującą się numerami: NIP , REGON , Serwistal sp. z o.o. z siedzibą w Ełku (19-300) przy ul. Dojazdowej 2A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posługującą się numerami: NIP , REGON Sambud -2 K. Stępak i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie (30-969) przy ul. Łowińskiego 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posługującą się numerami: NIP , REGON Unia Stalowa została zawiązana w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży hurtowej metali i rud metali oraz działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej. Spółka ta jest podmiotem pełniącym funkcje grupy zakupowej dla swoich udziałowców. Pomiędzy emitentem a pozostałymi udziałowcami nie istnieją żadne powiązania w zakresie kapitałowym. Brak również powiązań pomiędzy osobami zarządzającymi emitentem a osobami zarządzającymi pozostałymi wspólnikami. Wyniki tej spółki konsolidują się w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. metodą praw własności. Unia Stalowa Sp. z o.o. w I półroczu 2016 r. osiągnęła zysk na poziomie 371 tys. zł, co w przeliczeniu na posiadane udziały zwiększa wynik emitenta o 74 tys. zł. Na wynik skonsolidowany I półrocza 2016 r. wpłynęła dodatkowo kwota 1 tys. zł, stanowiąca udział w zysku z 2015 r., nie ujęta w wyniku Grupy Kapitałowej roku Łącznie wynik emitenta został w I półroczu 2016 r. zwiększony o 75 tys. zł. Rok 2015 Unia Stalowa zakończyła zyskiem w wysokości 463 tys. zł. Wynik Grupy Kapitałowej za rok 2015 z tytułu posiadanych udziałów uległ zwiększeniu łącznie, po uwzględnieniu korekt roku 2014 o 96 tys. zł. Strona 18 z 60

19 2.2. Władze Spółki dominującej na dzień sporządzenia sprawozdania Władze spółki dominującej na dzień sporządzenia sprawozdania Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego i na dzień jego publikacji w skład Zarządu Konsorcjum Stali S.A. wchodzili: Janusz Smołka - Prezes Zarządu Dariusz Bendykowski - Członek Zarządu Marcin Miśta - Członek Zarządu Rafał Strzelczyk - Członek Zarządu 2.3. Struktura akcjonariatu na dzień przekazania sprawozdania finansowego Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę na dzień przekazania raportu następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy emitenta: nazwisko i imię/firma akcjonariusza ilość posiadanych akcji [szt.] % w kapitale zakładowym % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki % w kapitale zakładowym bez uwzględniania akcji własnych w posiadaniu emitenta % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki bez uwzględniania akcji własnych w posiadaniu emitenta Borysiewicz Krystyna ,85% 13,85% 14,97% 14,97% Aviva OFE ,59% 8,59% 9,28% 9,28% Dembowska Katarzyna ,04% 8,04% 8,69% 8,69% Koclęga Janusz ,16% 6,16% 6,66% 6,66% Dembowska Barbara ,82% 5,82% 6,29% 6,29% Altus TFI S.A ,05% 5,05% 5,46% 5,46% Konsorcjum Stali S.A. zakup w ramach operacji buy back ,47% 7,47% Akcjonariusze posiadający akcje dające powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli w posiadaniu sztuk akcji co stanowiło 51,34% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Nie uwzględniono w tej ilości akcji własnych posiadanych przez emitenta. Pozostali Akcjonariusze, mający mniej niż 5% ogólnej liczby akcji, posiadali sztuk akcji, co stanowi 48,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, bez uwzględnienia akcji własnych emitenta Oświadczenie o zgodności z MSSF Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U poz. 133 z późn. zm.), Zarząd Spółki Konsorcjum Stali S.A oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi grupę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkowa i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności i braku przesłanek wskazujących na zagrożenie zaprzestania prowadzenia działalności. Zarząd Spółki dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. Strona 19 z 60

20 Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości - Śródroczna sprawozdawczość finansowa ( MSR 34 ) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętej przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowania śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym, dlatego należy je czytać łącznie z ostatnim opublikowanym sprawozdaniem finansowym Grupy oraz Spółki dominującej za rok zakończony r Komitet Audytu W Spółce emitenta zadania Komitetu Audytu przyjęła do wypełniania Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza Konsorcjum Stali S.A. przejęła tą funkcję uchwałą z dnia r., działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (zwaną dalej ustawą o biegłych rewidentach) Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dane w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich (zł), które są walutą funkcjonalną i prezentacji Spółki, po zaokrągleniu do pełnych tysięcy. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego stanowi par. 82 oraz par. 83 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. z póź. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U poz. 133 z późn. zm.). Okresy prezentowane Dane porównawcze dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz ze zmian w kapitale własnym Dane porównawcze dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych Wg stanu na dzień oraz Za okres od Dodatkowo dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów prezentowane są dane za IV kw i IV kw Dla tych kwartałów nie są prezentowane informacje objaśniające w notach. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym, dlatego należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy zakończony r. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd emitenta w dniu r Założenie kontynuacji działalności gospodarczej Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności Spółki Grupy. Strona 20 z 60

21 2.8. Stosowane zasady rachunkowości Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony r. Zawarte w tym raporcie śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno się czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony r. Interpretacje standardów obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po r. Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w 2016 r. Następujące zmiany do istniejących standardów opublikowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zatwierdzone przez Unię Europejską wchodzą w życie w roku 2016: - Zmiany do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych operacjach zatwierdzone przez Unię Europejską w dniu r. (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się r. lub po tej dacie), - Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Inicjatywa w odniesieniu do ujawnień - zatwierdzone przez Unię Europejską w dniu r. (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się r. lub po tej dacie), - Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 38 Aktywa niematerialne Wyjaśnienia na temat akceptowalnych metod amortyzacyjnych - zatwierdzone przez Unię Europejską w dniu r. (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się r. lub po tej dacie), - Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 41 Rolnictwo Rolnictwo: uprawy roślinne - zatwierdzone przez Unię Europejską w dniu r. (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się r. lub po tej dacie), - Zmiany do MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych - zatwierdzone przez Unię Europejską w dniu r. (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się r. lub po tej dacie), - Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl ) dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do: MSSF 5 Aktywa Trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana zmiany w metodach zbycia MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienia obsługa kontraktów; zastosowanie zmian do MSSF 7 przy kompensacie danych ujawnianych w skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych MSR 19 Świadczenia pracownicze stopa dyskonta: emisje na rynkach regionalnych MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ujawnianie informacji w innym miejscu śródrocznego raportu finansowego. zatwierdzone przez Unię Europejską w dniu r. (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się r. lub po tej dacie). Przyjęcie powyższych zmian standardów nie spowodowało zmian w polityce rachunkowości oraz w prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym Grupy. Standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, które zostały opublikowane, ale nie mają zastosowania lub nie zostały jeszcze przyjęte przez Unię Europejską: - MSSF 9 Instrumenty finansowe (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się r. lub po tej dacie), - MSSF 14 Odroczone salda z regulowanej działalności (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się r. lub po tej dacie) Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie Unii Europejskiej do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14, Strona 21 z 60

22 - MSSF 15 Przychody z umów z kontrahentami oraz późniejsze zmiany (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się r. lub po tej dacie), - MSSF 16 Leasing (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się r. lub po tej dacie), - Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Jednostki inwestycyjne: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się r. lub po tej dacie), - Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany (data wejścia w życie zmian została odroczona do momentu zakończenia prac badawczych nad metodą praw własności), - Zmiany do MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Inicjatywa w odniesieniu do ujawnień (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się r. lub po tej dacie), - Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od niezrealizowanych strat (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się r. lub po tej dacie), - Wyjaśnienia do MSSF 15 Przychody z umów z kontrahentami - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu r. lub po tej dacie, - Zmiany dotyczące MSSF 2 Płatności oparte na akcjach - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po r. Zmiany doprecyzowują w jaki sposób ujmować niektóre typy płatności w formie akcji. Spółka postanowiła nie skorzystać z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych zmian do standardów. Zarząd Spółki jest w trakcie analizy i oceny ich wpływu na stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości oraz przyszłe sprawozdania finansowe Spółki Informacje o zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, zapasach i należnościach, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Stan rezerw oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień r. oraz zmiany w stosunku do sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) na dzień r. przedstawiono w poniższym zestawieniu: pozycja zmiana w stosunku do Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, w tym: długoterminowe krótkoterminowe Rezerwy na zobowiązania i inne długoterminowe krótkoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku Strona 22 z 60

23 Bieżące i przeterminowane należności handlowe: Wyszczególnienie Razem Nie przeterminowane Przeterminowanie w dniach < 60 dni dni dni dni >360 dni Jednostki powiązane należności brutto odpisy aktualizujące należności netto Jednostki pozostałe należności brutto odpisy aktualizujące należności netto Ogółem jednostki należności brutto odpisy aktualizujące należności netto Jednostki powiązane należności brutto odpisy aktualizujące należności netto Jednostki pozostałe należności brutto odpisy aktualizujące należności netto Ogółem jednostki należności brutto odpisy aktualizujące należności netto Jednostki powiązane należności brutto odpisy aktualizujące należności netto Jednostki pozostałe należności brutto odpisy aktualizujące należności netto Ogółem jednostki należności brutto odpisy aktualizujące należności netto Strona 23 z 60

24 Stan odpisów aktualizujących należności na dzień r. i zmiany w tym zakresie w stosunku do r. pokazano w poniższej tabeli: pozycja Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych na dzień r.: tys. zł Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych na dzień r.: Zwiększenia, w tym: 87 - dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne 51 - dowiązanie odpisów w związku z umorzeniem układu 0 - odsetek 36 Zmniejszenia w tym: wykorzystanie odpisów aktualizujących 3 - rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą należności odsetek zakończenie postępowań 0 Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych ogółem na r.: Stan wartości zapasów: Wyszczególnienie r r. Materiały na potrzeby produkcji Pozostałe materiały Półprodukty i produkcja w toku Produkty gotowe Towary Zapasy brutto Odpis aktualizujący stan zapasów Zapas netto Wartość firmy z konsolidacji Na dzień r. Zarząd Spółki przeanalizował przesłanki utraty wartości firmy z konsolidacji. Z uwagi na fakt, iż takich przesłanek nie stwierdzono, nie wystąpiła konieczność dokonania odpisu aktualizującego Podatek dochodowy, odroczony podatek dochodowy i efektywna stopa podatkowa Grupa Kapitałowa nie stanowi grupy podatkowej według polskich przepisów. Każdy z podmiotów wchodzących w jej skład jest oddzielnym podatnikiem. Główne składniki obciążenia podatkowego za I półrocze 2016 r. i 2015 r. przedstawiają się następująco: Strona 24 z 60

25 Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat Wyszczególnienie Bieżący podatek dochodowy Dotyczący I półrocza Korekty dotyczące lat ubiegłych 0 0 Odroczony podatek dochodowy Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat W I półroczu 2016 r. nie występowały przyczyny dla odnoszenia podatku odroczonego na kapitały własne. Bieżący podatek dochodowy: Wyszczególnienie Zysk przed opodatkowaniem Udział w zyskach skonsolidowanych metodą praw własności Działalność zaniechana 0 7 Korekty konsolidacyjne Przychody zwiększające podstawę do opodatkowania Przychody wyłączone z opodatkowania Koszty zmniejszające podstawę opodatkowania Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów Dochód do opodatkowania Odliczenia od dochodu - darowizna, strata Podstawa opodatkowania Podatek dochodowy przy zastosowaniu stawki 19% Efektywna stawka podatku (udział podatku dochodowego (bieżącego i odroczonego) w zysku przed opodatkowaniem 0,19 0,19 Część bieżąca podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Podatek dotyczący zagranicznych jurysdykcji podatkowych nie występuje. Strona 25 z 60

26 Ujemne różnice przejściowe będące podstawą do tworzenia aktywa z tytułu podatku odroczonego Wyszczególnienie r. Zwiększenia Zmniejszenia r Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne Rezerwa na niewykorzystane urlopy Rezerwa na zobowiązanie z tyt. udzielonych gwarancji, rabatów Korekty przychodów 2015 wg korekt wystawionych w roku następnym Odsetki od kredytów dot r. zapłacone w r. Niezapłacone w terminie f-ry kosztowe Ujemne różnice kursowe Straty możliwe do odliczenia od przyszłych dochodów do opodatkowania Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne płatne w następnych okresach sprzedaż udziałów jednostki stowarzyszonej, korekta kosztów Odpisy aktualizujące zapasy-marża ma zmianie stanu niesprzedanych zapasów z konsolidacji Odpisy aktualizujące należności inne koszty Suma ujemnych różnic przejściowych stawka podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% Aktywa z tytułu odroczonego podatku Dodatnie różnice przejściowe będące podstawą do tworzenia rezerwy z tytułu podatku odroczonego Wyszczególnienie r. Zwiększenia Zmniejszenia r Przyspieszona amortyzacja podatkowa Przeszacowanie majątku trwałego na dzień objęcia kontroli nad jednostką zależną Dodatnie różnice kursowe Korekta kosztów z tytułu rabatów, reklamacji wg korekt z Korekty do wartości godziwej z tytułu przejścia na MSR Odsetki od pożyczki należne Należne odszkodowania, kary umowne Suma dodatnich różnic przejściowych stawka podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu: Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego Wyszczególnienie r r. Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rezerwa z tytułu podatku odroczonego działalność kontynuowana Rezerwa z tytułu podatku odroczonego działalność zaniechana Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego Strona 26 z 60

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za okres

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, INFORMACJA O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI)

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. Korekta Śródrocznego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r. Sprawozdanie sporządzono w tys.

Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. Korekta Śródrocznego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r. Sprawozdanie sporządzono w tys. Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku ESOTIQ & HENDERSON S.A. sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 28.09.2016 GDAŃSK miejscowość

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo