Uruchamianie programu SQL Server 2008 w środowisku Hyper-V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uruchamianie programu SQL Server 2008 w środowisku Hyper-V"

Transkrypt

1 Uruchamianie programu SQL Server 2008 w środowisku Hyper-V Najlepsze rozwiązania i omówienie czynników wpływających na wydajność Artykuł techniczny dotyczący programu SQL Server Autorzy: Lindsey Allen, Mike Ruthruff, Prem Mehra Recenzenci techniczni: Cindy Gross, Burzin Petal, Denny Lee, Michael Thomassy, Sanjay Mishra, Savitha Padmanabhan, Tony Voellm, Bob Ward Opublikowano: październik 2008 r. Dotyczy: SQL Server 2008 Streszczenie: Hyper-V w systemie Windows Server 2008 to zaawansowana technologia wirtualizacji, którą działy informatyczne mogą wykorzystać w firmach do konsolidacji serwerów, które nie są w pełni wykorzystane. Umożliwia to obniżenie kosztów posiadania oraz utrzymanie lub ulepszenie jakości usług. Opierając się na grupie scenariuszy testowych, które są reprezentatywne dla podstawowych funkcji programu SQL Server, niniejszy dokument przedstawia rekomendacje dotyczące najlepszych praktyk w zakresie uruchamiania programu SQL Server w środowisku Windows Hyper-V.

2 Prawa autorskie Informacje zawarte w tym dokumencie reprezentują pogląd firmy Microsoft Corporation na opisane w nim kwestie, aktualny w momencie publikacji. Ponieważ firma Microsoft musi reagować na zmieniające się warunki rynkowe, niniejszego dokumentu nie należy interpretować jako zobowiązania ze strony firmy Microsoft, zaś firma Microsoft nie może zagwarantować dokładności jakichkolwiek informacji prezentowanych po dacie publikacji niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument służy jedynie do celów informacyjnych. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻONYCH WPROST, DOMNIEMANYCH LUB USTAWOWYCH ODNOŚNIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. Za przestrzeganie wszelkich mających zastosowanie praw autorskich odpowiedzialny jest użytkownik. Nie ograniczając żadnych praw wynikających z praw autorskich, żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana, przechowywana lub wprowadzana do jakiegokolwiek systemu gromadzenia danych, ani przesyłana w jakiejkolwiek postaci ani przy użyciu jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopiowania, nagrań i innych), ani w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej, pisemnej zgody firmy Microsoft Corporation. Firma Microsoft może być właścicielem patentów, wniosków o przyznanie patentu, znaków towarowych, praw autorskich bądź innych praw własności intelektualnej obejmujących temat niniejszego dokumentu. Z wyjątkiem wyraźnej zgody wyrażonej w pisemnej umowie licencyjnej z firmą Microsoft, nabycie niniejszego dokumentu nie stanowi nabycia przez użytkownika jakiejkolwiek licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie bądź inną własność intelektualną. Jeśli nie podano inaczej, przykładowe firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresy , logotypy, ludzie, miejsca i wydarzenia przedstawione w niniejszym dokumencie są fikcyjne, i jakiekolwiek nawiązanie do istniejących firm, organizacji, produktów, nazw domen, adresów , logotypów, osób, miejsc bądź wydarzeń nie jest zamierzone i nie należy się go doszukiwać Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Hyper-V, SQL Server, Windows i Windows Server są znakami towarowymi należącymi do firm grupy Microsoft. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

3 Spis treści Wstęp... 4 Instalacja i konfiguracja środowiska Hyper-V... 4 Lista kontrolna preinstalacji i rozważania dotyczące technologii Hyper-V... 5 Zalecenia dotyczące konfiguracji magazynu... 5 Metodologia testowania i obciążenia... 6 Obciążenia testowe... 6 Monitorowanie programu SQL Server w konfiguracjach Hyper-V... 8 Wyniki testów, obserwacje i rekomendacje...11 Wpływ na wydajność programu SQL Server uruchomionego w środowisku Hyper-V...11 Nakłady we/wy dla dysków tranzytowych SQLIO...12 Wpływ na wydajność maszyny wirtualnej: obciążenie OLTP...14 Porównanie wydajności kwerend raportowania...19 Operacje bazodanowe...20 Scenariusze konsolidacji programu SQL Server przy użyciu technologii Hyper-V...25 Porównanie konfiguracji magazynu w środowisku konsolidacji...26 Skalowalność instancji wirtualnej...28 Wydajność instancji wirtualnej przy przeciążonych zasobach procesora...30 Porównanie opcji konsolidacji...31 Wnioski...32 Obserwacje...32 Rekomendacje...33 Więcej informacji...34 Dodatek 1: Architektura Hyper-V...35 Dodatek 2 Wymagania sprzętowe...38 Pamięć...38 Procesory...39 Sieć...39 Magazyn...40 Dodatek 3 Konfiguracja sprzętowa...41

4 Wprowadzenie Oparta na technologii hypervisora funkcja wirtualizacji Hyper-V w systemie operacyjnym Windows Server 2008 stanowi cienką warstwę oprogramowania między sprzętem a systemem operacyjnym, która umożliwia jednoczesne uruchamianie wielu systemów operacyjnych bez żadnych modyfikacji na tym samym komputerze-hoście. Hyper-V to zaawansowana technologia wirtualizacji, którą działy informatyczne mogą wykorzystać w firmach do konsolidacji serwerów, które nie są w pełni wykorzystane. Umożliwia to obniżenie kosztów posiadania (TCO) oraz utrzymanie lub poprawę jakości usług (QoS). Technologia Hyper-V zapewnia większą liczbę potencjalnych typów środowisk projektowania i testowania, które w innym przypadku mogłyby być ograniczone przez dostępność sprzętu. Ogromnym problemem jest już odpowiednie dobranie możliwości sprzętowych w celu konsolidacji bieżących obciążeń i znalezienia miejsca dla rozwoju. Dodanie wirtualizacji do tej kombinacji zwiększa potencjalne wyzwania związane z planowaniem zdolności produkcyjnych. Celem niniejszego dokumentu jest pomoc w rozwiązaniu tych kwestii poprzez skupienie się na dwóch podstawowych aspektach uruchamiania programu Microsoft SQL Server w środowisku Hyper-V: nakłady na zasoby systemowe związane z uruchamianiem programu SQL Server w środowisku Hyper-V, poziom skalowalności funkcji Hyper-V podczas pracy programu SQL Server Niniejszy oficjalny dokument opisuje serię konfiguracji testowych, które zostały przez nas uruchomione. Reprezentują one szeroką gamę możliwych scenariuszy związanych z uruchamianiem programu SQL Server w środowisku Hyper-V. Dokument zawiera nasze wyniki i obserwacje, a także przedstawia nasze rekomendacje. Wyniki naszych testów pokazały, że program SQL Server 2008 w środowisku Hyper-V zapewnia stabilną wydajność i skalowalność. Uważamy, że technologia Windows Server 2008 Hyper-V stanowi odpowiednią platformę dla programu SQL Server 2008 w przypadku odpowiedniego obciążenia. Wykonywanie obciążeń produkcyjnych w środowisku Hyper-V jest opłacalne pod warunkiem, że obciążenie jest dopasowane do możliwości gościnnej maszyny wirtualnej Hyper-V. Instalacja i konfiguracja środowiska Hyper-V Ta sekcja zawiera uproszczoną listę kontrolną instalacji środowiska Hyper-V. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat technologii Hyper-V należy zapoznać się z listą dodatkowych dokumentów oficjalnych na końcu tego dokumentu, a także z Dodatkiem 3, w którym opisano sprzęt użyty przez nas do testów.

5 Lista kontrolna preinstalacji i rozważania dotyczące technologii Hyper-V Należy użyć procesora serwera, który obsługuje wirtualizację wspomaganą sprzętową. Można wybrać jedną z dwóch technologii: o Inter VT, o wirtualizacja AMD (AMD-V). Należy upewnić się, że funkcje wirtualizacji wspomaganej sprzętowo i zapobiegania wykonywaniu danych (DEP, Data Execution Prevention) są obecne i uaktywnione. (Można zweryfikować to w ustawieniach systemu BIOS). Rolę serwera Hyper-V należy uruchamiać tylko na partycji głównej systemu operacyjnego Windows. Korzystając z narzędzia DISKPART lub Menedżera woluminów, wszystkie dyski, które zostaną skonfigurowane jako dyski tranzytowe dla gościnnej maszyny wirtualnej, należy ustawić jako offline w partycji głównej. Należy upewnić się, że na gościnnej maszynie wirtualnej są zainstalowane składniki integracji. Podczas konfigurowania sieci dla maszyny wirtualnej należy używać karty sieciowej zamiast tradycyjnej karty sieciowej. Jeśli to możliwe, we wdrożeniach programu SQL Server należy unikać emulowanych urządzeń. Obecność takich urządzeń może spowodować znacznie większe obciążenie procesora w porównaniu z urządzeniami syntetycznymi. Zalecenia dotyczące konfiguracji magazynu Podobnie jak w każdym wdrożeniu programu SQL Server, odpowiednio dopasowane i skonfigurowane we/wy mają ogromny wpływ na wydajność. Konfiguracja magazynu w środowiskach wirtualizacji nie stanowi tu wyjątku. Sprzęt magazynu powinien zapewniać wystarczającą przepustowość we/wy, a także pojemność, aby spełnić obecne i planowane potrzeby maszyn wirtualnych. Podczas konfigurowania magazynu należy postępować zgodnie ze wszystkimi najlepszymi praktykami dotyczącymi wstępnego wdrożenia magazynu. Technologia Hyper-V obsługuje różne typy opcji magazynu. Każdą opcję magazynu można przyłączyć przy użyciu kontrolera IDE lub SCSI. Na potrzeby danych i plików dziennika programu SQL Server została użyta opcja konfiguracji wirtualnego kontrolera SCSI. Program SQL Server wykonuje bardzo dużą liczbę operacji we/wy, dlatego zalecamy ograniczenie wyboru do dwóch opcji o najwyższej wydajności: dysk tranzytowy, wirtualne dyski twarde (VHD) o stałej wielkości. Nie jest zalecane użycie dynamicznych dysków VHD ze względu na wydajność. Wynika to z faktu, że bloki dynamicznego dysku VHD są początkowo wyzerowane, ale nie zajmują żadnego miejsca w pliku. Odczyt z takich bloków powoduje zwrócenie bloku zer. Podczas pierwszego zapisu do bloku stos wirtualizacji musi przydzielić miejsce w pliku VHD dla tego bloku, a następnie zaktualizować metadane. Ponadto przy każdym odwołaniu do istniejącego bloku konieczne jest wyszukanie mapowania bloku

6 w metadanych. Powoduje to zwiększenie liczy operacji odczytu i zapisu we/wy dysku, a także zwiększenie obciążenia procesora. Dynamiczne powiększanie wymaga również, aby administrator serwera monitorował pojemność dysku, tak aby dostępna była odpowiednia ilość miejsca na dysku w miarę wzrostu wymagań wobec magazynu. Dyski VHD o stałej wielkości można powiększać w razie potrzeby, ale wymaga to wyłączenia gościnnej maszyny wirtualnej na czas wykonywania tej operacji. W scenariuszach testowych na potrzeby tego dokumentu używane były konfiguracje magazynu z dyskami tranzytowymi oraz dyskami VHD o stałej wielkości. We wszystkich konfiguracjach zostały użyte syntetyczne kontrolery SCSI dla gościnnych maszyn wirtualnych. Więcej informacji na temat sprzętu użytego do tych testów zawiera Dodatek 3. (Uwaga: Nie testowano syntetycznych kontrolerów IDE). Metodologia testowania i obciążenia Wybraliśmy serię scenariuszy testowych w celu określenia najlepszych praktyk i uwag dotyczących wydajności na potrzeby uruchamiania aplikacji SQL Server 2008 w środowisku Hyper-V. Pierwszy zestaw scenariuszy testowych został stworzony w celu zrozumienia wpływu na wydajność środowiska natywnego w porównaniu ze środowiskiem gościnnej maszyny wirtualnej Hyper-V. Drugi zestaw scenariuszy testowych zaprojektowano w celu poznania charakterystyki skalowania gościnnej maszyny wirtualnej na jednym serwerze hosta. Obciążenia testowe W celu zmierzenia wydajności w różnych scenariuszach użyto kilku rodzajów obciążeń. W tym oficjalnym dokumencie określenie natywny odnosi się do instalacji systemu Windows bez włączonej funkcji Hyper-V, określenie główna odnosi się do partycji nadrzędnej w konfiguracji Windows Hyper-V z włączoną funkcją Hyper-V, natomiast określenie gościnna maszyna wirtualna oznacza gościnną maszynę wirtualną, która jest obsługiwana na głównej (lub nadrzędnej) partycji systemu Windows. Poniżej przedstawiono główne cele tych scenariuszy: Porównanie wydajności programu SQL Server uruchomionego na partycji głównej oraz przy użyciu gościnnej maszyny wirtualnej. Porównanie wydajności wielu instancji programu SQL Server działających w natywnej instancji systemu z programem SQL Server uruchamiającym pojedyncze instancje w wielu gościnnych maszynach wirtualnych. Uzyskanie informacji dotyczących skalowalności przepustowości obciążenia programu SQL Server w miarę zwiększania liczby gościnnych maszyn wirtualnych uruchamianych na pojedynczej partycji głównej. W poniższej tabeli przedstawiono obciążenia użyte podczas tych testów, ich charakterystykę oraz scenariusze docelowe dla każdego obciążenia.

7 Tabela 1: Obciążenia i scenariusze Obciążenie Charakterystyka ogólna Scenariusze docelowe SQLIO Generowanie obciążenia we/wy. Porównanie wydajności we/wy instancji natywnej z gościnną maszyną wirtualną. Obciążenie OLTP Obciążenie raportowania Obciążenie operacyjne programu SQL Server Obciążenie typu OLTP symulujące aplikację maklerską do obsługi klientów. Więcej informacji na temat konfiguracji sprzętowej zawiera Dodatek 3. Kwerendy raportowania, które powodują wykorzystanie dużych ilości zasobów procesora i we/wy. Tworzenie/przywracanie kopii zapasowych, ponowne tworzenie indeksu, DBCC CHECKDB. Porównanie wydajności obciążenia między instancją natywną, partycją główną a gościnną maszyną wirtualną. Porównanie wielu instancji programu SQL Server działających w natywnej instancji systemu Windows w porównaniu z wieloma gościnnymi maszynami wirtualnymi, z których każda obsługuje pojedynczą instancję programu SQL Server. Skalowanie przepustowości obciążenia wraz ze wzrostem liczby gościnnych maszyn wirtualnych. Porównanie wydajności kwerend raportowania między instancją natywną, partycją główną a gościnną maszyną wirtualną. Porównanie wydajności operacji bazodanowych między instancją natywną, partycją główną a gościnną maszyną wirtualną. Poniższa lista zawiera bardziej szczegółowe informacje dotyczące scenariuszy związanych z każdym typem obciążenia: Test SQLIO: SQLIO to narzędzie służące do określania wydajności we/wy danej konfiguracji. Ten scenariusz testowy został stworzony w celu określenia nakładów we/wy podczas uruchamiania gościnnej maszyny wirtualnej przy użyciu dysków tranzytowych jako konfiguracji magazynu. Obciążenie OLTP. Ten scenariusz testowy: o Porównuje wydajność programu SQL Server działającego natywnie w systemie Windows z wydajnością programu uruchomionego w gościnnej maszynie

8 wirtualnej. Do celów tego porównania zarówno instancja natywna, jak i gościnna maszyna wirtualna zostały skonfigurowane przy użyciu analogicznej konfiguracji sprzętowej. o Porównuje wydajność programu SQL Server przy użyciu różnych konfiguracji magazynu dla danych i plików dziennika. Porównanie konfiguracji z dyskami tranzytowymi i konfiguracji z dyskami VHD, a także innych konfiguracji bazowych macierzy magazynów (tzn. konfiguracji ze współużytkowanymi i dedykowanymi magazynami). o Porównuje wydajność wielu instancji programu SQL Server działających natywnie w systemie Windows z analogiczną liczbą gościnnych maszyn wirtualnych, z których każda jest skonfigurowana z użyciem pojedynczej instancji programu SQL Server. o Uzyskanie informacji dotyczących skalowania obciążenia w miarę dodawania kolejnych gościnnych maszyn wirtualnych do partycji głównej pojedynczego serwera fizycznego. W tym przypadku dokonano obserwacji następujących przypadków: liczba fizycznych rdzeni procesora równa sumie logicznych rdzeni procesora wszystkich gościnnych maszyn wirtualnych; liczba fizycznych rdzeni procesora mniejsza niż suma logicznych rdzeni procesora wszystkich gościnnych maszyn wirtualnych (nazywane przeciążeniem zasobów procesora). Obciążenie raportowania: ten scenariusz porównuje wydajność programu SQL Server działającego natywnie w systemie Windows z wydajnością programu SQL Server uruchomionego w gościnnej maszynie wirtualnej z użyciem analogicznej konfiguracji sprzętowej. Operacje bazodanowe: ten scenariusz porównuje wydajność programu SQL Server działającego natywnie w systemie Windows z wydajnością programu SQL Server uruchomionego w gościnnej maszynie wirtualnej z użyciem analogicznej konfiguracji sprzętowej. W przypadku scenariuszy z użyciem obciążenia OLTP wykorzystano kilka różnych poziomów obciążenia w celu zaobserwowania różnic przy zmiennych poziomach procesora. Szczegóły tych poziomów obciążenia zostaną omówione w dalszej części tego oficjalnego dokumentu. Monitorowanie programu SQL Server w konfiguracjach Hyper-V Istnieje kilka kwestii, które należy rozważyć podczas monitorowania wydajności obciążeń programu SQL Server działającego w konfiguracjach Hyper-V, kiedy używane jest narzędzie Monitor systemu Windows (nazywane często perfmon). Aby uzyskać rzeczywisty pomiar wykorzystania zasobów, należy użyć liczników Hyper-V udostępnianych przez system Windows w partycji głównej. Szczegółowy opis monitorowania funkcji Hyper-V wykracza poza zakres tego dokumentu. Więcej informacji na ten temat zawiera Dodatek 3. Podczas testów dokonaliśmy kilku obserwacji dotyczących monitorowania wydajności. Większość rozważań jest powiązana z pomiarami wykorzystania procesora. Podczas monitorowania wykorzystania procesora na serwerze z uruchomioną funkcją Hyper-V należy

9 używać liczników procesora Hyper-V, które są udostępniane na partycji głównej. Funkcja Hyper-V udostępnia trzy podstawowe liczniki związane z wykorzystaniem procesora: Procesor logiczny funkcji hypervisor (Hyper-V): zapewnia najdokładniejszy pomiar łącznych zasobów procesora wykorzystanych przez cały serwer fizyczny. Główny procesor wirtualny funkcji hypervisor (Hyper-V): zapewnia najdokładniejszy pomiar łącznych zasobów procesora wykorzystanych przez partycję główną. Procesor wirtualny funkcji hypervisor (Hyper-V): zapewnia najdokładniejszy pomiar łącznych zasobów procesora wykorzystanych przez określone gościnne maszyny wirtualne. Możliwe jest monitorowanie tradycyjnych liczników Czas procesora (%), ale ze względu na fakt, że warstwy wirtualizacji nie są ujawniane dla tych liczników procesora, mogą one nie odzwierciedlać dokładnie wykorzystanych zasobów procesora. Podczas monitorowania wydajności należy mierzyć wykorzystanie procesora przy użyciu liczników Hyper-V dla dowolnego serwera z uruchomioną rolą Hyper-V i włączoną funkcją hypervisora. Więcej informacji można znaleźć w serii artykułów na blogu Tony'ego Voellma poświęconych monitorowaniu wydajności funkcji Hyper-V. Poszczególne liczniki zostały przedstawione na rysunku 1. Górny zestaw liczników na tym rysunku (\\SQLBP08R900) obejmuje liczniki monitorowane na partycji głównej, podczas gdy liczniki w dolnym zestawie (\\sqlhv1) są monitorowane z perspektywy gościnnej maszyny wirtualnej. Należy pamiętać, że w tym przykładzie istnieje 16 fizycznych rdzeni procesora, które są widoczne dla partycji głównej, oraz cztery logiczne rdzenie procesora, które są widoczne dla gościnnej maszyny wirtualnej. Należy również zwrócić uwagę, że choć na partycji głównej działają dwie gościnne maszyny wirtualne, to ze względu na ograniczoną ilość miejsca na rysunku przedstawiono tylko jedną taką maszynę. Cztery liczniki procesora logicznego dla drugiej maszyny wirtualnej znajdują się po prawej stronie wykresu. Rysunek 1: Liczniki perfmon dla funkcji Hyper-V

10 Aby uzyskać więcej informacji na temat monitorowania i przedstawionych kwestii, należy zapoznać się z sekcją poświęconą wirtualizacji w wytycznych dotyczących strojenia wydajności systemu Windows 2008 oraz z blogami poświęconymi licznikom wydajności funkcji Hyper-V. Jeśli chodzi o monitorowanie programu SQL Server, nie ma żadnych specjalnych uwag dotyczących pracy w gościnnej maszynie wirtualnej. Liczniki programu SQL Server stanowią zwykle pomiar zużycia (zasoby specyficzne dla programu SQL Server) lub przepustowości. Ponadto liczniki programu SQL Server nie są udostępniane dla partycji głównej w przypadku uruchomienia w gościnnej maszynie wirtualnej, dlatego należy monitorować je z poziomu tej maszyny. Pomiar wydajności we/wy różni się w zależności od sposobu konfiguracji magazynu gościnnej maszyny wirtualnej. Czas oczekiwania to pomiar upływającego czasu, który może zostać określony z rozsądną dokładnością zarówno na poziomie partycji głównej, jak i gościnnej maszyny wirtualnej. Poniżej przedstawiono kilka ogólnych uwag dotyczących monitorowania wydajności dysku: W celu monitorowania wydajności we/wy można użyć liczników dysków fizycznych lub logicznych w obrębie gościnnej maszyny wirtualnej. Zaobserwowaliśmy minimalne różnice między wartościami zgłoszonymi przez liczniki na partycji głównej i liczniki w gościnnej maszyny wirtualnej. Jednakże w przypadku monitorowania z poziomu gościnnej maszyny wirtualnej zaobserwowaliśmy niewiele wyższe wartości czasu opóźnienia (Średni czas dysku w s/odczyt i zapis) niż w przypadku monitorowania z poziomu partycji głównej. Jest to spowodowane tym, że z perspektywy maszyny wirtualnej zakończenie operacji we/wy wymaga minimalnie dłuższego czasu. Jeśli magazyn gościnnej maszyny wirtualnej został skonfigurowany jako tranzytowy, dysk będzie w trybie offline na poziomie partycji głównej i nie będzie pojawiał się wśród liczników dysku logicznego w obrębie partycji głównej. Aby monitorować wydajność dysków tranzytowych na poziomie partycji głównej, należy użyć liczników dysku fizycznego. W czasie przeprowadzania tych testów występowały znane problemy z licznikami dysku fizycznego w systemie Windows Server 2008 w przypadku użycia rozwiązań wielościeżkowych. Problemy te zostały rozwiązane w najnowszej wersji GDR programu System Center Virtual Machine Manager. Jeśli gościnne maszyny wirtualne są skonfigurowane w celu użycia plików VHD na potrzeby magazynowania, a te pliki VHD znajdują się na typowych dyskach fizycznych, monitorowanie liczników dysku z poziomu gościnnej maszyny wirtualnej zapewni szczegółowe informacje dotyczące we/wy określonego pliku VHD. Monitorowanie woluminu zawierającego wszystkie pliki VHD na partycji głównej zapewni zagregowane wartości dla wszystkich operacji we/wy skierowanych do dysku lub woluminu. Tabela 2 przedstawia typy liczników, które są gromadzone podczas wykonywania zestawu testów związanych z obciążeniem OLTP. W tabeli widoczne są różnice liczników wydajności podczas monitorowania na poziomie gościnnej maszyny wirtualnej i partycji głównej.

11 Tabela 2: Liczniki i obciążenia Poziom pomiaru liczników Gościnna maszyna wirtualna Partycja główna Pomiar Niskie obciążenie OLTP Średnie obciążenie OLTP Wysokie obciążenie OLTP Transakcje/s Zadania wsadowe/s Czas procesora (%) 34,2 65,3 84,2 Czas uprzywilejowany (%) 5,1 8 8,4 Logiczny Średni czas dysku w s/odczyt (wartość _Total) 0,005 0,006 0,007 Logiczny Odczyty dysku/s (wartość _Total) Czas procesora (%) 4,9 7,8 11,2 Czas uprzywilejowany (%) 3,6 6,1 7,3 Procesor logiczny Hyper-V Czas procesu hypervisor (%) 4 4,8 4,3 Procesor logiczny Hyper-V Łączny czas procesu (%) 39,1 68,7 86,5 Procesor logiczny Hyper-V Czas procesu gościnnej maszyny wirtualnej (%) 35,1 63,9 82,1 Fizyczny Średni czas dysku w s/odczyt (wartość _Total) 0,005 0,006 0,006 Fizyczny Odczyty dysku/s (wartość _Total) Zadania wsadowe na procesor (%) (Zadania wsadowe/s / Czas procesu gościnnej maszyny wirtualnej (%)) 16, ,1 Uwaga: Liczniki funkcji Hyper-V mierzone na poziomie partycji głównej są zagregowane dla wszystkich uruchomionych gościnnych maszyn wirtualnych. Wyniki testów, obserwacje i rekomendacje W tej sekcji zostaną przedstawione i przeanalizowane wyniki testów. Można tu również znaleźć szczegółowe informacje dotyczące naszych rekomendacji i obserwacji na temat uruchamiania programu SQL Server w środowisku wirtualizacji. Sekcja ta składa się z dwóch części. Pierwsza z nich omawia podstawowe nakłady na zasoby związane z uruchamianiem programu SQL Server w środowisku Hyper-V. Druga część omawia wpływ konsolidacji programu SQL Server jako instancji wirtualnych.

12 Wpływ na wydajność programu SQL Server uruchomionego w środowisku Hyper-V Pierwsza grupa scenariuszy testowych została stworzona w celu zrozumienia wpływu, jaki ma na wydajność uruchamianie programu SQL Server w oczyszczonym środowisku Hyper-V. Bazowe testy zostały wykonane na trzy sposoby: w natywnym środowisku Windows z wyłączoną funkcją Hyper-V, na partycji głównej z włączoną funkcją Hyper-V oraz w pojedynczej gościnnej maszynie wirtualnej. We wszystkich tych przypadkach konfiguracja sprzętowa była identyczna. Uwaga: Określenie instancja natywna odnosi się do instancji programu SQL Server uruchomionej w natywnym środowisku Windows, natomiast określenie instancja wirtualna odnosi się do instancji programu SQL Server uruchomionej w gościnnej maszynie wirtualnej. Niniejsza sekcja obejmuje następujące scenariusze testowe: określenie nakładów we/wy dysków tranzytowych przy użyciu SQLIO; porównanie wpływu na wydajność OLTP w przypadku pojedynczej instancji natywnej i instancji wirtualnej; porównanie wpływu na wydajność kwerend raportowania w przypadku pojedynczej instancji natywnej i instancji wirtualnej; obserwacja wpływu wirtualizacji na typowe operacje bazodanowe: o tworzenie i przywracanie skompresowanych kopii zapasowych, o ponowne tworzenie indeksu, o DBCC CHECKDB. Nakłady we/wy dla dysków tranzytowych SQLIO Nakłady we/wy stanowiły poważne wyzwanie w środowiskach wirtualizacji. Często powodowały one spowolnienie aplikacji intensywnie wykonujących operacje we/wy, takich jak SQL Server. Technologia zmieniła się w przypadku funkcji Hyper-V. Aby zrozumieć scenariusz najlepszego przypadku, nasz pierwszy scenariusz testowy skupił się na nakładach we/wy przy użyciu najbardziej zoptymalizowanej konfiguracji we/wy dedykowanych dysków tranzytowych. Konfiguracja z dyskami tranzytowymi została wybrana, ponieważ zapewnia najkrótszą ścieżkę kodu między hostem a podsystemem we/wy. W czasie testów identyczna liczba fizycznych osi dysków została przypisana do partycji głównej i gościnnej maszyny wirtualnej. W czasie wielokrotnych testów losowego i sekwencyjnego we/wy odkryliśmy, że wpływ na wydajność operacji we/wy środowiska Hyper-V korzystającego z dysków tranzytowych jest zerowy lub minimalny. Więcej informacji, włącznie ze szczegółową analizą wydajności dysków tranzytowych i wirtualnych dysków twardych, zawiera oficjalny dokument Windows Server 2008 Hyper-V Virtual Hard Disk and Pass-through Disk Performance, którego autorami są Tony Voellm i Liang Yang. Dodatkowe informacje dotyczące analizy wydajności magazynu funkcji Hyper-V można znaleźć w tym miejscu (http://blogs.msdn.com/tvoellm/archive/2008/09/24/what-hyper-v-storage-is-best-for-you-show-methe-numbers.aspx).

13 Konfiguracja magazynu Konfiguracja dysków tranzytowych dla partycji głównej i maszyny wirtualnej była identyczna. Każda konfiguracja otrzymała tę samą liczbę jednostek LUN z macierzy magazynów, która używała tej samej ilości zasobów dysku fizycznego. Na poziomie dysku nie odbywało się współużytkowanie, tzn. nie było współużytkowania osi dysków między jednostkami LUN. Rysunek 2 przedstawia konfigurację w obu przypadkach. Rysunek 2: Tranzytowa konfiguracja magazynu Wydajność konfiguracji tranzytowej Aby uzyskać przepustowość bazową, ten sam zestaw testów SQLIO został uruchomiony na wszystkich gościnnych maszynach wirtualnych i na partycji głównej. Rysunki 3 i 4 przedstawiają wyniki testów losowego i sekwencyjnego we/wy przy użyciu SQLIO. Na potrzeby tego scenariusza testowego wybraliśmy dwa typowe rozmiary we/wy SQL (8 KB i 64 KB).

14 Rysunek 3: Losowe, tranzytowe we/wy 8 KB Rysunek 4: Sekwencyjne, tranzytowe we/wy 64 KB Wpływ na wydajność maszyny wirtualnej: obciążenie OLTP Celem tego scenariusza testowego był pomiar wpływu programu SQL Server 2008 uruchomionego w maszynie wirtualnej przy użyciu obciążenia OLTP, które symuluje aplikację maklerską. Więcej informacji na temat konfiguracji sprzętowej użytego do tego testu zawiera Dodatek 3. Trzy poziomy obciążeń zostały uruchomione dla konfiguracji bazowej, partycji głównej i gościnnej maszyny wirtualnej. Konfiguracja bazowa obsługuje instancję programu

15 SQL na serwerze natywnym z wyłączoną funkcją Hyper-V. W tym celu wyłączono parametr hypervisorlaunchtype (tzn. bcdedit /set hypervisorlaunchtype off), co wymaga ponownego uruchomienia systemu Windows w celu zastosowania zmiany. Poziomy obciążenia scenariusza testowego zostały zdefiniowane według procentowej wartości wykorzystania procesora. Ponieważ całkowicie obciążony procesor rzadko występuje w środowiskach produkcyjnych, skupiliśmy się na poziomach obciążenia procesora w zakresie od 20% do 80%. Docelowe wartości wykorzystania procesora dla każdego poziomu obciążenia zostały zdefiniowane w tabeli 3. Tabela 3: Docelowe wartości wykorzystania procesora Szacowana wartość Obciążenie testowe docelowa procesora OLTP niskie 30% OLTP średnie 50%-60% OLTP wysokie 80% Ponieważ gościnne maszyny wirtualne Hyper-V obsługują do czterech procesorów logicznych, w celu dokonania bezpośredniego porównania skonfigurowano hosta w celu użycia czterech rdzeni, korzystając z ustawienia systemu BIOS (NUMPROC=4). Aby zrozumieć wpływ na konfigurację magazynu, dwie maszyny wirtualne zostały skonfigurowane przy użyciu dwóch konfiguracji magazynu Hyper-V zalecanych dla obciążenia programu SQL Server (dyski tranzytowe i stałe dyski VHD). Wpływ na przepustowość i procesor Testy konfiguracji bazowej na trzech poziomach obciążenia zostały wykonane w natywnym środowisku Windows Server 2008 z wyłączoną rolą Hyper-V. Ten sam zestaw obciążeń został uruchomiony na partycji głównej z włączoną funkcją Hyper-V, w gościnnej maszynie wirtualnej skonfigurowanej przy użyciu magazynu z dyskami tranzytowymi, a następnie w gościnnej maszynie wirtualnej wykorzystującej magazyn ze stałymi dyskami VHD. Tabela 4 przedstawia względną liczbę żądań wsadowych na procesor (%) i nakłady we wszystkich przypadkach testowych. System skalował się bardzo dobrze we wszystkich przypadkach testowych w tym scenariuszu. Każda konfiguracja osiągnęła identyczną przepustowość, choć w przypadku maszyny wirtualnej widoczny był wyższy koszt procesora w celu osiągnięcia tej samej przepustowości. Wydajność dysków tranzytowych i stałych dysków VHD była bardzo podobna, a wariancja nakładów różniła się o mniej niż jeden punkt procentowy. Tabela 4 przedstawia także nakłady procesora wynikające z uruchomienia obciążenia OLTP w maszynie wirtualnej. Zaobserwowaliśmy, że nakłady wyrażane jako wartość procentowa były wyższe w przypadku mniejszego obciążenia. Z obsługą maszyny wirtualnej związana

CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce. Prezentuje: Kamil Frankowicz

CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce. Prezentuje: Kamil Frankowicz CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce O czym będziemy mówić? Czym jest wirtualizacja i co ma mi do zaoferowania? Co jest potrzebne do uruchomienia Hyper-V?(Windows 8 i Windows Server

Bardziej szczegółowo

Struktura dysku. Dyski podstawowe i dynamiczne

Struktura dysku. Dyski podstawowe i dynamiczne Struktura dysku Dyski podstawowe i dynamiczne System Windows 2000 oferuje dwa rodzaje konfiguracji dysków: dysk podstawowy i dysk dynamiczny. Dysk podstawowy przypomina struktury dyskowe stosowane w systemie

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań

Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań zespół PCSS/MIC: Jacek Kochan, Jerzy Mikołajczak, Marek Zawadzki 4. Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ Skalowalność systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE DLA KIEROWNICTWA... 1 PODSUMOWANIE WYNIKÓW... 1 OMÓWIENIE... 2 METODYKA TESTOWANIA... 2 TRANSAKCJE

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych

Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych Podstawy zasady Licencje wymagane są dla maksymalnej liczby instancji uruchomionych na serwerze w dowolnym czasie Tworzenie i przechowywanie dowolnej liczby instancji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi Pytanie: Czym jest CPS? Odpowiedź: CPS to akronim od Cloud Platform Suite, pakietu obejmującego produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard,

Bardziej szczegółowo

NASI SPONSORZY I PARTNERZY

NASI SPONSORZY I PARTNERZY NASI SPONSORZY I PARTNERZY Wirtualizacja baz danych a pamięć RAM Cezary Ołtuszyk Blog: coltuszyk.wordpress.com Plan spotkania I. Wprowadzenie do tematu II. III. IV. Hot Add Memory w Windows i SQL Server

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

U M L. System operacyjny Linux zagnieżdżony w zewnętrznym systemie operacyjnym (Linux)

U M L.  System operacyjny Linux zagnieżdżony w zewnętrznym systemie operacyjnym (Linux) http://user-mode-linux.sourceforge.net/ System operacyjny Linux zagnieżdżony w zewnętrznym systemie operacyjnym (Linux) Autor: Jeff Dike Koncepcja powstała w 1999 r. Początkowo jako patch do jądra 2.0

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Narzędzie konfiguracji rozruchu

Narzędzie konfiguracji rozruchu Narzędzie konfiguracji rozruchu 1. By skorzystać z narzędzia konfiguracji rozruchu na początek konieczne jest utworzenie płyty ratunkowej bądź wykorzystanie narzędzia IT Edition i uruchomienie maszyny

Bardziej szczegółowo

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Współczesne organizacje muszą dbać o ochronę kluczowych danych związanych

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie partycji i dysków logicznych

Tworzenie partycji i dysków logicznych Tworzenie partycji i dysków logicznych Podstawowe pojęcia Dysk twardy fizyczny napęd, który służy do przechowywania danych Dysk podstawowy zawierają tzw. woluminy podstawowe, takie jak partycje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Administracja systemem Linux

Administracja systemem Linux Administracja systemem Linux mgr inż. Łukasz Kuczyński lkucz@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Administracja systemem Linux p. 1 Urzadzenia Blokowe Administracja systemem Linux

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 005 Plik wymiany Pamięć wirtualna 2 SO i SK/WIN Plik wymiany - rodzaj pamięci wirtualnej komputerów. Plik ten służy do tymczasowego przechowywania

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL Server 8.0 (komputer serwer)

Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL Server 8.0 (komputer serwer) Informator Techniczny nr 50 22-07-2002 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Wymagania systemowe i sprzętowe dla aplikacji IndustrialSQL Server 8.0 Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

MIGRATE OS TO SSD. Przewodnik

MIGRATE OS TO SSD. Przewodnik MIGRATE OS TO SSD Przewodnik Koncepcja produktu Główni odbiorcy Migrate OS to SSD to podręczne rozwiązanie do transferu systemów opartych na Windows na inny dysk, nawet o mniejszej pojemności. Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja baz danych a Dynamic Memory. Cezary Ołtuszyk coltuszyk.wordpress.com

Wirtualizacja baz danych a Dynamic Memory. Cezary Ołtuszyk coltuszyk.wordpress.com Wirtualizacja baz danych a Dynamic Memory Cezary Ołtuszyk coltuszyk.wordpress.com Plan spotkania I. Wprowadzenie do tematu II. III. IV. Problem 1: Spadek wydajności maszyny wirtualnej Problem 2: SQL Server

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja. Metody, zastosowania, przykłady

Wirtualizacja. Metody, zastosowania, przykłady Wirtualizacja Metody, zastosowania, przykłady Wirtualizacja - Definicja Użycie oprogramowania w celu stworzenia abstrakcji (iluzji) posiadanych zasobów. Historia Pierwsze szerzej znane zastosowanie: komputer

Bardziej szczegółowo

AppSense - wirtualizacja użytkownika

AppSense - wirtualizacja użytkownika AppSense - wirtualizacja użytkownika Zaawansowana personalizacja, zarządzanie polisami: Personalizacja ustawień użytkownika, takich jak preferencje druku czy zasobów sieciowych, personalizacja ustawień

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center. Wersja 2.0

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center. Wersja 2.0 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center Wersja 2.0 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów.

Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów. Jakub Młynarczyk Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów. Hardware RAID polega na zastosowaniu odpowiednich kontrolerów do których

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center

Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe III Konferencja MIC Nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PARAGON GPT LOADER. Przewodnik

PARAGON GPT LOADER. Przewodnik PARAGON GPT LOADER Przewodnik Koncepcja produktu Główni odbiorcy Użytkownicy Windows XP Rozmiar dysków 3TB nie jest obsługiwany przez szeroko popularny system Windows XP 32- bitowy. Pomimo, że dwie nowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna SIS2-SAD

Dokumentacja techniczna SIS2-SAD Dokumentacja techniczna SIS2-SAD Spis treści 1 Wykorzystany sprzęt i systemy... 3 1.1 Sprzęt serwerowy... 3 1.2 Oprogramowanie systemowe i sterowniki... 3 1.3 Na serwerach fizycznych... 3 1.4 Na maszynach

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IP - pytania i odpowiedzi. JPEG (Mb/s) kl./s BASIC SUPER FINE BASIC SUPER FINE 5 0,46 1,45 1,02 2,5 12,5 1,17 3,6 2,53 6,32

Oprogramowanie IP - pytania i odpowiedzi. JPEG (Mb/s) kl./s BASIC SUPER FINE BASIC SUPER FINE 5 0,46 1,45 1,02 2,5 12,5 1,17 3,6 2,53 6,32 Oprogramowanie IP - pytania i odpowiedzi Ile kamer może pracować w sieci 100 Mb/s i 1 Gb/s? Liczba kamer mogących poprawnie pracować w sieci zależy od parametrów wysyłanego przez nie obrazu. Strumień danych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center

Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe IDC Storage, Virtualization and

Bardziej szczegółowo

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz 1. Online Silas Mariusz Administrator TS-x79U 1 GbE Pamięć masowa może być instalowana bezpośrednio w serwerach w postaci dysków tworzących tzw. system DAS (Direct

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta. Administrowanie Systemami Komputerowymi. System plików

Jarosław Kuchta. Administrowanie Systemami Komputerowymi. System plików Jarosław Kuchta System plików Partycja a wolumin Partycja część dysku podstawowego (fizycznego) Wolumin część dysku dynamicznego (wirtualnego) System plików 2 Rodzaje dysków Dyski podstawowe partycjonowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI

INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI korzystania z maszyny wirtualnej Oracle VirtualBox 4 Michał Karbowańczyk, wrzesień 2011 Spis treści 1 Informacje wstępne...4 1.1 Nazewnictwo...4 1.2 Legalność...4 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe dla Qlik Sense. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wymagania systemowe dla Qlik Sense. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wymagania systemowe dla Qlik Sense Qlik Sense 3.1 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Qlik,

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych hypervisorów. Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl

Przegląd dostępnych hypervisorów. Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl Przegląd dostępnych hypervisorów Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl Agenda Podział hypervisorów Architektura wybranych rozwiązań Najwięksi gracze na rynku Podział hypervisorów Hypervisor

Bardziej szczegółowo

1. Pamięć wirtualna. 2. Optymalizacja pliku pamięci wirtualnej

1. Pamięć wirtualna. 2. Optymalizacja pliku pamięci wirtualnej 1. Pamięć wirtualna Jeśli na komputerze brakuje pamięci RAM wymaganej do uruchomienia programu lub wykonania operacji, system Windows korzysta z pamięci wirtualnej, aby zrekompensować ten brak. Aby sprawdzić,

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Paragon Camptune X. Podręcznik użytkownika

Paragon Camptune X. Podręcznik użytkownika Paragon Software Group - PSG ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel.: +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl E-mail: kontakt@paragon-software.pl Paragon Camptune X Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 13 ARCHITEKTURA SYSTEMU WINDOWS. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 13 ARCHITEKTURA SYSTEMU WINDOWS. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 13 ARCHITEKTURA SYSTEMU WINDOWS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Zapoznanie z architekturą systemu

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 06

Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 06 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Bezpieczeństwo rozwiązań hostingowych Hosting wirtualny - studium przypadku Secure 2008 3 października 2008 Arkadiusz Kalicki, NASK Agenda Zagrożenia Omówienie zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU DIAGNOZA I NAPRAWA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU DIAGNOZA I NAPRAWA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU DIAGNOZA I NAPRAWA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Klasa: 1TIR - Technik informatyk Program: 351203 Wymiar: 2 h tygodniowo Podręcznik: Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2

1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2 1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2 Po instalacji systemu operacyjnego Windows Serwer 2008R2 przystępujemy do konfiguracji wstępnej. Operacje, które należy wykonać: a) Zmienić

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases, przygotowującego do egzaminu

Program szkolenia: Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases, przygotowującego do egzaminu Program szkolenia: Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases, przygotowującego do egzaminu 70-462 Prowadzący: dr Paweł Wiechbroth 1. Instalacja i konfiguracja Planowanie instalacji Ocena wymagao dotyczących

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center 2.1

Podręcznik wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center 2.1 Podręcznik wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center 2.1 Podręcznik wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Centrum zarządzania. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Centrum zarządzania. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Centrum zarządzania Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W firmach przybywa komputerów coraz trudniej zarządzać użytkownikami na każdym komputerze

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie partycjami

Zarządzanie partycjami Zarządzanie partycjami Do tworzenie i usuwania partycji, formatowania dysków i zmiany liter dysków w systemie Windows NT, służy narzędzie graficzne Zarządzanie dyskami lub program diskpart dostępny w konsoli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Audyt oprogramowania Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Cel audytu Audyt oprogramowania polega na analizie stanu oprogramowania zainstalowanego w firmie uporządkowaniu i

Bardziej szczegółowo

Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0. Uwagi do wydania GI10-6734-04

Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0. Uwagi do wydania GI10-6734-04 Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0 Uwagi do wydania GI10-6734-04 Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0 Uwagi do wydania GI10-6734-04 Uwaga Przed użyciem tych informacji oraz produktu, którego dotyczą,

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Cel ćwiczenia: Celem zajęć jest zdobycie doświadczenia i umiejętności instalacji systemu operacyjnego z rodziny Unix bez wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH Narzędzie do skonsolidowanego zarządzania oraz końcowego przetwarzania danych, zaprojektowane po to, aby zwiększyć wydajność raportowania inspekcji zakończeń

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo