Rola organizacji publicznych w rozwoju infrastruktury informacyjnej na obszarach wiejskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola organizacji publicznych w rozwoju infrastruktury informacyjnej na obszarach wiejskich"

Transkrypt

1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Prace Naukowe nr 39 Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa Wanda Zaremba Instytut Zarządzania i Marketingu Akademia Podlaska w Siedlcach Rola organizacji publicznych w rozwoju infrastruktury informacyjnej na obszarach wiejskich Role of public organizations in the development of information infrastructure in rural areas Wstęp Powstanie społeczeństwa informacyjnego w Polsce jest nieuchronne taki kierunek wyznacza krajom członkowskim Unia Europejska oraz globalny rozwój współczesnego świata. Ukierunkowując powstawanie nowego typu społeczeństwa, każde państwo stosuje mechanizmy regulacyjne, ponieważ działanie wyłącznie mechanizmów rynkowych prowadziłoby do spotęgowania istniejącego rozwarstwienia społeczeństwa we wszystkich aspektach rozwoju. Polska, w porównaniu z innymi państwami Wspólnoty, jest krajem o dużych zapóźnieniach w aspekcie wyposażenia w infrastrukturę informacyjną i wykorzystywania nowoczesnych technologii. Poziom rozwoju infrastruktury informacyjnej w Polsce jest uwarunkowany poziomem rozwoju gospodarczego i społecznego regionów. Występujące zróżnicowanie odnosi się nie tylko do dystansu dzielącego nasze państwo od innych krajów UE, ale również odzwierciedla się między regionami pogłębia się podział na Polskę A i B oraz wzrastają nierówności w obrębie społeczności lokalnych. Mechanizmy rynkowe przyczyniają się do szybkiego rozwoju infrastruktury informacyjnej w sferze gospodarczej, głównie na terenach zurbanizowanych. Realizacja przyjętej przez UE inicjatywy Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich wymaga aktywnej polityki władz publicznych, regulującej ten rozwój w sferze pozagospodarczej oraz na obszarach wiejskich. Warunkiem umożliwiającym zarówno rozwój gospodarczy jak też społeczny w dobie zachodzących przemian cywilizacyjnych jest zapewnienie odpowiedniego poziomu rozwoju technicznej infrastruktury informacyjnej, koncentrującego się na dwóch celach 1 : zapewnienie wystarczającej przepustowości sieci telekomunikacyjnej, oraz pokrycie w miarę możliwości całego regionu tak, aby 1 Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym. UNDP, Warszawa 2002, s

2 Wanda Zaremba zapewnić tani, szybki i bezpieczny dostęp do sieci wszystkim członkom lokalnych społeczności. Celem opracowania jest określenie obszarów działań, w których organizacje publiczne a w szczególności samorządy lokalne, mogą wpływać na rozwój infrastruktury informacyjnej na obszarach wiejskich. Artykuł podkreśla znaczenie infrastruktury informacyjnej w rozwoju lokalnych społeczności w dobie zachodzących przemian. Analizy zostały zilustrowane informacjami pochodzącymi z ogólnopolskich badań przeprowadzonych w 2004 r. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (MNiI) oraz raportów zrealizowanych na zlecenie MNiI, UNDP i Banku Światowego. Znaczenie infrastruktury informacyjnej Zachodzące we współczesnym świecie przemiany cywilizacyjne są spowodowane wzrastającym znaczeniem informacji, jako podstawowego zasobu w gospodarce. Informacja oraz nowoczesne technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) znajdują się w centrum rozwoju, stanowią siłę wytwórczą i główny czynnik rozwoju cywilizacyjnego, kształtują warunki życia całego społeczeństwa 2. Determinują zachodzące zmiany w procesach gospodarczych, oraz przemiany społeczno-ekonomiczne prowadzące do kształtowania się społeczeństwa informacyjnego. Rozpoczął się okres, w którym informacja stała się podstawą sprawnego funkcjonowania firm, administracji wszystkich szczebli oraz całego społeczeństwa. M. Castells, czołowa postać światowej debaty o roli technologii informatycznych (IT) we współczesnym świecie, stwierdził:...tym, co jest charakterystyczne dla społeczeństwa sieciowego, jest nie krytyczna rola wiedzy i informacji, ponieważ wiedza i informacja była centralna we wszystkich społeczeństwach... Tym, co jest nowe w naszych czasach jest nowy zbiór technik informacyjnych. Nowoczesne technologie i ich wykorzystanie m.in. w usługach online, stają się katalizatorem rozwoju gospodarczego, pozwalają na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy, sprzyjają rozwojowi regionów. Według opracowanego przez Światowe Forum Gospodarcze wskaźnika NRI 3, sytuacja w Polsce w aspekcie rozwoju nowoczesnych technologii, najgorzej przedstawia się pod względem wyposażenia w infrastrukturę informatyczną. Wartości wskaźnika NRI obliczone dla 82 badanych państw, usytuowały Polskę na 39 miejscu w łącznej ocenie rozwoju ICT i na 56 miejscu w zakresie infrastruktury informatycznej. Dlatego nadrzędnym wyzwaniem, jest poszerzenie dostępu do sieci prowadzące do większego rozpowszechnienia informatyki i telekomunikacji, w tym zwłaszcza na obszarach wiejskich 4. 2 K. Krzysztofek, M. Szczepański: Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwa UŚ, Katowice 2002, s Wskaźnik NRI, obejmuje najważniejsze czynniki związane z otoczeniem regulacyjnym oraz gotowością i możliwością wykorzystania informatyki i telekomunikacji przez gospodarstwa domowe, firmy oraz rządy państw. Wskaźnik ten może być wykorzystany do opisu i porównania sytuacji w zakresie rozwoju ICT 4 I. Goldberg: Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększenia konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, The World Bank, Washington D.C. 2004, s

3 Rola organizacji publicznych w rozwoju infrastruktury informacyjnej na obszarach wiejskich Gwałtowny, zróżnicowany terytorialnie, rozwój technologii informacyjnych prowadzi do powstania nowego rodzaju marginalizacji zjawiska wykluczenia cyfrowego. Występowanie na obszarach wiejskich tzw. luki dostępowej będącej efektem niskiego rozwoju infrastruktury informacyjnej, oraz brak umiejętności wykorzystywania technologii ICT przez znaczną część społeczności wiejskiej powodują, że obszary te są szczególnie zagrożone nowym rodzajem marginalizacji. Wyposażenie w infrastrukturę informacyjną, zapewniające możliwość korzystania z nowoczesnych technologii ICT, staje się podstawowym warunkiem rozwoju lokalnych społeczności, natomiast wykluczenie cyfrowe staje się poważną barierą rozwoju obszarów wiejskich. Zapewnienie wszystkim obywatelom powszechnego dostępu do Internetu, wynikające z realizacji unijnej inicjatywy Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich, stanowi jeden z podstawowych obszarów działań uwzględnionych 5 w Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata Połączenie w ramach tej strategii dwóch priorytetów rozwoju: infrastruktury informatycznej (wynikającego z planu eeurope 2002), usług dostępnych w Internecie (wynikającego z planu eeurope 2005), pozwala również na realizację działania promującego upowszechnianie umiejętności posługiwania się teleinformatyką. Występuje sprzężenie zwrotne między zapotrzebowaniem na dostęp do Internetu a zapotrzebowaniem na e-usługi realizowane przez sieć bez szerokiego dostępu do Internetu nie ma zapotrzebowania na usługi świadczone przez sieć; natomiast bez potrzeby użytkowania Internetu w praktyce, nie ma szerokiego zapotrzebowania w społeczeństwie na dostęp do sieci. Świadczenie usług publicznych on-line, stanowi pewnego rodzaju zachętę do korzystania z nowoczesnych technologii, spełnia tym samym funkcję edukacyjną wśród dorosłych mieszkańców. Warunkiem zapewnienia rozwoju i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu jest upowszechnianie wiedzy i umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również wśród dorosłych obywateli. Edukacja dorosłych jest znacznie trudniejsza, wymaga stosowania skutecznej motywacji. Umożliwienie dostępu do Internetu nie jest dla nich wystarczającym bodźcem, konieczne jest umożliwienie osiągania wymiernych efektów z pracy w sieci. Możliwość oraz konieczność korzystania z e-usług, stanowi edukowanie przez działanie i pozwala na rozwiązanie problemu dokształcania części dorosłych obywateli 6. Władze lokalne nie zawsze właściwie postrzegają swoje obowiązki w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego, szczególnie w zakresie edukacji dorosłych, co odzwierciedla rysunek 1. 5 Raport, Monitoring realizacji działań Strategii informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej epolska na lata , MNiI, Warszawa lipiec 2004, s W. Cellary: Elektroniczna administracja stymulatorem rynku pracy dla młodzieży. Strategia e-wielkopolska, VIII Konferencja Miasta w Internecie. Zakopane 2004, 171

4 Wanda Zaremba Umożliwianie załatwiania spraw przez Internet Dostarczanie wiedzy do obywateli Upowszechnianie dostępu do Internetu Umożliwianie dostępu do Internetu Organizowanie szkoleń dla obywateli Zdecydowanie NIE Raczej NIE Raczej TAK Zdecydowanie TAK Rys. 1. Postrzeganie przez jednostki samorządowe obowiązków w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego /odsetek udzielonych odpowiedzi/ Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Pentor, 2004, s.41] Prawie wszystkie badane urzędy (96%) uznają za obowiązek samorządów lokalnych dostarczanie usług on-line, natomiast tylko zaledwie 55% z nich postrzega w kategoriach obowiązku organizowanie szkoleń z zakresu wykorzystywania technologii ICT dla obywateli. Obydwa powyższe kierunki działań edukacyjnych: kształcenie umiejętności poprzez praktyczne działanie oraz kształcenie umiejętności w ramach szkoleń, powinny być traktowane jako obowiązkowe zadania samorządów lokalnych w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego. Edukacja dorosłych w przeobrażonym społeczeństwie zyskuje inną, zdecydowanie większą rangę i jak podkreśla B. Suchodolski powinna być traktowana jako zadanie społeczne. Priorytetowe miejsce w projektach dotyczących rozwoju technicznej infrastruktury informatycznej zajmuje budowa i rozbudowa sieci szerokopasmowych. Wynika to ze znacznych zapóźnień infrastrukturalnych w tym aspekcie informatyzacji, szczególnie na obszarach wiejskich. Analiza technologii wykorzystywanych przez samorządy lokalne przy zewnętrznych połączeniach z globalną siecią, przedstawia trudną sytuację tych jednostek w zakresie możliwości dostępu do sieci szerokopasmowych 7. Zakres podjęcia niezbędnych w tym zakresie działań przekracza możliwości małych jednostek samorządu lokalnego. Szczególnie dotyczy to gmin wiejskich, w których ze względu na małą gęstość zaludnienia, koszty budowy technicznej infrastruktury informatycznej w przeliczeniu na jednego mieszkańca są duże. W tym wypadku konieczny jest klastering inicjatyw lokalnych 8, zapewniający współdziałanie 7 W. Zaremba: Rozwój infrastruktury informatycznej obszarów wiejskich, [w:] Piechowicz B. (red.) Ekonomiczne i społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską dla rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo AP, Siedlce 2005, s K. Głąb: Klastering" lokalnych inicjatyw projektowych jako metodyka kreowania projektów regionalnych na rzecz egovernment, VIII konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 2004, 172

5 Rola organizacji publicznych w rozwoju infrastruktury informacyjnej na obszarach wiejskich organizacji publicznych z otoczeniem w ramach wspólnie przyjętych celów dotyczących rozwoju infrastruktury informacyjnej. Koncepcja klastrów powstała w odniesieniu do współpracy przedsiębiorstw gospodarczych. Definicja, podana przez M.E. Portera uwypukla znaczenie wspólnej lokalizacji terytorialnej powiązanych firm. Bliskie sąsiedztwo jednostek wpływa na zwiększenie częstotliwości kontaktów i znaczenie współdziałania oraz powoduje występowanie pewnego rodzaju wspólnoty 9. Znaczenie klastrów, jako nowej struktury współdziałających organizacji, wynika z korzyści osiąganych przez powiązane instytucje w zakresie osiągania większej efektywności oraz innowacyjności. Ta forma współdziałania jest szczególnie przydatna przy realizacji wspólnych projektów opartych na nowoczesnych technologiach. Konieczność podejmowania współdziałania organizacji publicznych z otoczeniem w rozwoju infrastruktury informacyjnej Współdziałanie samorządów lokalnych z otoczeniem, a szczególnie małych gmin na zapóźnionych infrastrukturalnie obszarach wiejskich, jest szansą na pozyskanie funduszy strukturalnych i wspólne podjęcie złożonych działań w zakresie rozwoju infrastruktury informacyjnej. Czynniki rozwoju gospodarczego i społecznego ku elektronicznej gospodarce i globalnemu społeczeństwu informacyjnemu są na tyle liczne, różnorodne i nawzajem uzależnione od siebie, że wymagają koordynacji na poziomie strategicznym. Dla zapewnienia gładkiego i możliwie bezkonfliktowego rozwoju, celowe jest zawarcie umowy strategicznej pomiędzy głównymi partnerami społecznymi, instytucjami publicznymi i gospodarczym sektorem prywatnym. Celem takiej umowy byłoby wypracowanie wspólnej wizji rozwoju, podział ról, wyznaczenie priorytetów i koordynacja działań. 10 Podejmowanie współpracy, wymaga od organizacji publicznych stosowania kompatybilnych rozwiązań w procesach informatyzacji urzędów oraz w procesach komunikacji z otoczeniem. Takie działania wymagają ustalenia i przestrzegania standardów (zasada interoperacyjności) umożliwiających i warunkujących efektywną współpracę. Podejmowanie współdziałania organizacji publicznych, w realizacji projektów dotyczących rozwoju infrastruktury informacyjnej zostało zaakcentowane w Ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 11. Plan Informatyzacji Państwa, ma na celu m.in. koordynację realizowanych, przez więcej niż jeden podmiot publiczny, projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu. W Polsce jest potrzebne partnerstwo społeczne, które umożliwi współdziałanie władz publicznych na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego we wszystkich wymienionych obszarach: techniki, zasobów informacyjnych, prawa, przedsiębiorstw i przede wszystkim ludzi. 9 M.E. Porter: 2001, Grona a konkurencja [w:] Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa, s Polska..., Raport UNDP, op.cyt., s Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, Dziennik Ustaw nr 64, poz

6 Wanda Zaremba Najbardziej rozwinięte społeczeństwa informacyjne, na przykład kraje nordyckie, osiągnęły sukces dzięki takiemu partnerstwu. 12 Konieczność podejmowania współdziałania organizacji publicznych z otoczeniem w zakresie rozwoju infrastruktury informacyjnej, wynika ze złego stanu wyposażenia infrastrukturalnego, szczególnie na obszarach wiejskich. Obecnie przy informatyzacji organizacji najczęściej są stosowane dwa rozwiązania: oparte na technologii portalowej lub skonstruowane w technologii klientserwer 13. Technologia portalowa charakteryzuje się korzystaniem przez użytkowników z bazy danych założonej na centralnym serwerze, do której dostęp odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Technologia klient-serwer wymaga instalacji na każdym komputerze aplikacji przetwarzającej dane. To rozwiązanie jest bardziej kosztochłonne, ponieważ wymaga zastosowania znacznie wydajniejszego i droższego sprzętu komputerowego. Względy ekonomiczne wskazują na preferowanie w administracji publicznej technologii portalowych, za przyjęciem tego rozwiązania optują również względy organizacyjne. Według przedstawionej przez V. Bekkera typologii organizacji wirtualnych, przedstawione rozwiązania technologiczne odpowiadają typom: platformy organizacyjnej (klient-serwer) i portalu organizacyjnego (technologia portalowa). Portal organizacyjny jest właściwym typem organizacji wirtualnej dla e-government i podlega dynamicznym zmianom 14. Rozwój portali instytucji publicznych jest analizowany i klasyfikowany według różnych kryteriów. Departament Gospodarki i Administracji Publicznej Narodów Zjednoczonych oraz Amerykańskie Towarzystwo Administracji Publicznej wyodrębniają następujące fazy rozwojowe portali instytucjonalnych 15 : 1. Portal instytucji publicznej zawierający informację statyczną; 2. Portal dynamiczny, umożliwiający dostęp do innych źródeł informacji; 3. Portal interaktywny, wielofunkcyjny, z możliwością realizacji transakcji; 4. Portal spersonalizowany, dostarczający zintegrowane usługi, podporządkowany realizowanym przez organizacje publiczne zadaniom, a nie samym instytucjom; 5. Portal w pełni zintegrowany, jeden dla wszystkich usług publicznych, bez widocznego dla odbiorcy usługi podziału kompetencji pomiędzy różne instytucje publiczne. Inny rodzaj klasyfikacji jest stosowany w krajach Unii Europejskiej. Komisja Europejska zdefiniowała cztery kryteria oceny portali, na postawie określenia stopnia zaawansowania rozwoju e-usług. Skala czterostopniowa uwzględnia następujące poziomy rozwoju serwisów internetowych organizacji: 1. informacja on-line udostępnienie informacji odnośnie świadczenia usługi oraz wymaganych procedur administracyjnych; 12 Polska..., Raport UNDP, op.cyt., s R. Gęślicki: Potrzeby informatyczne urzędów samorządowych, Wspólnota nr 18/2004, 14 A. Pawłowska: Organizacje wirtualne w sektorze publicznym, w: L.H. Haber (red.) Społeczeństwo informacyjne - wizja, czy rzeczywistość?, Tom II, AGH, Kraków 2004, s Za: A. Pawłowska: op.cyt., s

7 Rola organizacji publicznych w rozwoju infrastruktury informacyjnej na obszarach wiejskich 2. interakcja jednokierunkowa możliwość pobrania formularza i zapisania go na dysku komputera; 3. interakcja dwukierunkowa możliwość elektronicznego wypełnienia formularza połączona z uwierzytelnieniem; 4. transakcja pełen proces elektronicznej realizacji usługi uwzględniający wypełnienie formularza, uwierzytelnienie oraz płatność. Tabela 1. Poziom rozwoju serwisów internetowych w samorządach lokalnych /odsetek urzędów/ Województwo Uzyskiwanie informacji Pobieranie formularzy Odsyłanie formularzy Załatwianie całości spraw Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina dolnośląskie ,0 7,4 0,0 1,1 kujawsko-pomorskie ,5 7,5 6,3 0,0 lubelskie ,3 3,7 5,3 0,9 lubuskie ,0 4,3 0,0 0,0 łódzkie ,1 3,5 0,0 2,4 małopolskie ,3 7,1 0,0 0,0 mazowieckie ,2 5,8 4,2 2,9 opolskie ,0 2,3 0,0 0,0 podkarpackie ,0 5,7 0,0 0,0 podlaskie ,0 11,1 0,0 0,0 pomorskie ,7 4,6 0,0 0,0 śląskie ,8 3,2 0,0 1,1 świętokrzyskie ,1 7,5 11,1 0,0 warmińsko-mazurskie ,1 5,5 0,0 0,0 wielkopolskie ,1 7,7 0,0 2,6 zachodniopomorskie ,1 15,0 0,0 0,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie: Stopień informatyzacji urzędów w Polsce. Raport generalny z badań ilościowych, MNiI, ARC Rynek i Opinia, Warszawa wrzesień 2004., s.125. Trzy edycje badań Rozwój egovernment w Polsce, przeprowadzonych w latach , pozwoliły na określenie poziomu rozwoju polskiej elektronicznej administracji według powyższych kryteriów i wykazały znaczne opóźnienie w stosunku do krajów unijnej piętnastki. Poziom rozwoju portali organizacyjnych w polskich urzędach administracji publicznej, odpowiada kryterium informacyjnemu, które jest stosunkowo łatwe do osiągnięcia. Etapy: informacyjny oraz interakcja jednokierunkowa, nie wymagają przeprowadzania transformacji w wewnętrznym funkcjonowaniu organizacji. Znacznie trudniejsze jest osiągnięcie następnych etapów rozwoju portali, ponieważ wymaga przeprowadzenia zmian wewnątrz organizacji, mających na celu dostosowanie funkcjonowania urzędu do elektronicznego obiegu dokumentów. Również badania przeprowadzone na zlecenie MNiI w jednostkach samorządowych potwierdziły występowanie w urzędach gmin i starostwach powiatowych głównie portali umożliwiającym uzyskiwanie informacji i ewentualnie pobieranie formularzy (tab.1). 175

8 Wanda Zaremba Zaprezentowany w tabeli, stosunkowo dobrze rozwinięty obszar informacyjny urzędów, został wymuszony ustawą o dostępie do informacji publicznej. Cytowane badanie przeprowadzone w samorządach terytorialnych ukazało również skalę zapóźnień infrastrukturalnych w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii. Znaczna część badanych urzędów wykorzystywała wyłącznie komutowany dostęp do sieci, czyli uzyskiwanie połączeń poprzez modem analogowy i zwykłą linię telefoniczną. Niekorzystną sytuację jednostek samorządowych w zakresie możliwości realizacji zewnętrznych połączeń z Internetem, ilustruje rysunek 2. świętokrzyskie opolskie mazowieckie lubelskie łódzkie podlaskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie śląskie wielkopolskie lubuskie małopolskie kujawsko-pomorskie pomorskie dolnośląskie podkarpackie wyłącznie komutowany dostęp korzystają z modemu analogowego Rys.2. Odsetek jednostek samorządowych posiadających połączenie z Internetem poprzez linię telefoniczną Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Stopień, op.cyt., s.73-9]. Przytoczone dane wskazują na ogromne zapóźnienia w zakresie rozwoju infrastruktury ICT. Upowszechnienie dostępu do sieci szerokopasmowych wymaga podjęcia kosztochłonnych działań, przekraczających możliwości pojedynczych organizacji samorządowych, szczególnie na obszarach wiejskich. Zdecydowana większość gmin wiejskich, posiada wyłącznie modemowe połączenie z siecią. Tylko w województwie łódzkim, ponad 1/5 urzędów gminnych, korzystała z połączeń z Internetem poprzez nowoczesne technologie, natomiast w woj. opolskim było to zaledwie 2,4% jednostek 16. Realizacja e-usług publicznych, a szczególnie usług on-line dla mieszkańców, stanowi odzwierciedlenie przyjętej formy zarządzania informacją wewnątrz urzędu, obecnie jednego z najbardziej zaniedbanych obszarów zarządzania w organizacjach publicznych 17. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wymusza na administracji 16 Stopień..., op.cyt., s R. Gęślicki: op.cyt. 176

9 Rola organizacji publicznych w rozwoju infrastruktury informacyjnej na obszarach wiejskich publicznej, zarówno rządowej jak też samorządowej podjęcie działań mających na celu podwyższenie standardów funkcjonowania urzędów, a tym samym wprowadzanie zmian w zarządzaniu informacją. Outsourcing usług informatycznych w administracji publicznej Mechanizmy gospodarki rynkowej powodujące konieczność dorównania organizacjom konkurencyjnym, wymuszają wprowadzanie usług wykorzystujących technologie ICT. Pełne wykorzystanie innowacji w zakresie tych technologii, wymaga jednak dostępu do sieci o właściwych parametrach w zakresie: przepustowości, dostępności, niezawodności oraz bezpieczeństwa. Szybkość działania w rozwiązaniach portalowych ograniczona jest przepustowością sieci. Nowa jakość oraz rozszerzający się zakres zastosowań nowoczesnych technologii wymagają dostępu do coraz bardziej wyrafinowanych środowisk sieciowych, które muszą podlegać bieżącemu uaktualnianiu. Spełnienie tych warunków, niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów informatycznych, w znacznym stopniu zwiększa koszty funkcjonowania instytucji i często stanowi duże obciążenie budżetów szczególnie w przypadku małych jednostek. Konieczność zwiększania ekonomicznej efektywności działań administracji, nieunikniona w sytuacji niedoboru środków budżetowych, jest czynnikiem stymulującym przekazywanie wyodrębnionych zadań poza organizację publiczną. Najczęstszą przyczyną wprowadzania outsourcingu jest chęć obniżenia kosztów i uniknięcia sytuacji korupcjogennych 18. Występujący obecnie trend do koncentrowania się organizacji wyłącznie na podstawowym zakresie działalności powoduje, że coraz większą popularność zyskuje również outsourcing usług informatycznych. Znaczny odsetek organizacji, zarówno gospodarczych jak i pozagospodarczych uważa, że zbyt kosztowne i zbyt trudne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji pracowników działu IT w zakresie utrzymywania infrastruktury technicznej oraz administracji systemów informatycznych do wspomagania zarządzania 19. Dlatego organizacje komercyjne coraz częściej korzystają z pełnej formy outsourcingu usług informatycznych. Barierą, ograniczającą zakres stosowania outsourcingu usług informatycznych w administracji publicznej, jest występowanie asymetrii odpowiedzialności. Za przekazane do jednostki zewnętrznej zadania, odpowiedzialność prawną lub ekonomiczną nadal w całości ponosi organizacja publiczna jako podmiot przekazujący. Pozbywając się własnych zasobów, nie ma możliwości samodzielnej realizacji zadań związanych z tymi zasobami, a tym samym staje się zakładnikiem podmiotu zewnętrznego. 20 Bezpieczną formą outsourcingu w administracji publicznej, może być intra-sourcing lub insourcing, w których współdziałanie obejmuje organizacje publiczne. 18 J. Borys: Outsourcing informatyczny i kolokacja - wady i zalety pod kątem wykorzystania w administracji, Konferencja Polityka bezpieczeństwa IT - w urzędzie administracji publicznej, Warszawa, 31 sierpnia M. Pilaczyński: Outsourcing przetwarzania danych, 20 J. Oleński: Outsourcing w e-administracji. Korzyści ekonomiczne i granice outsourcingu w e-administracji, s

10 Wanda Zaremba Specyfika sektora publicznego, wynikająca właśnie z występowania asymetrii odpowiedzialności, wskazuje więc na możliwość stosowania przez administrację publiczną outsourcingu wyłącznie w przypadku prostych i stabilnych procesów informacyjnych. Bezpieczna realizacja usług publicznych on-line, które są złożonymi i niestabilnymi procesami informacyjnymi, wymaga od jednostek publicznych zaangażowania się w intra-sourcing lub insourcing, co wiąże się z utrzymaniem zasobów w sferze technologii informacyjnej a tym samym zapewnienia rozwoju infrastruktury informacyjnej. Na zasadność utrzymania zasobów wskazują również inne przesłanki. W dobie zachodzących przemian cywilizacyjnych zwiększeniu ulega rola administracji jako usługodawcy udostępniającego posiadaną informację, która zyskuje status najważniejszego zasobu gospodarki i jest nowym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Rosnące znaczenie informacji, wpływa na przekształcanie procesów informacyjnych organizacji, zarówno wewnętrznych jak też zewnętrznych. Powyższe względy powodują, że tym samym zmianom będzie ulegała struktura administracji. Władze publiczne powinny prowadzić działania zgodne z występującymi tendencjami i podjąć...organizowanie struktur administracyjnych w postaci sieci małych, współdziałających ze sobą jednostek organizacyjnych, kontaktujących się z otoczeniem gospodarczym w ujednoliconej formie przez wspólnie zarządzane bramy informacyjne 21 (portale). Podsumowanie Rozwój technologii ICT prowadzi do powstania nowego rodzaju marginalizacji zjawiska wykluczenia cyfrowego, obszary wiejskie są szczególnie zagrożone tym rodzajem marginalizacji, stanowiącym poważną barierę rozwoju lokalnych społeczności. Aktywna polityka władz publicznych powinna przeciwdziałać zjawiskom wykluczenia cyfrowego, poprzez zapewnienie dostępu do Internetu i upowszechnianie umiejętności posługiwania się technologiami ICT. Organizacje publiczne dostarczając e-usługi, jednocześnie prowadzą edukowanie przez działanie dorosłych obywateli. Występuje sprzężenie zwrotne między zapotrzebowaniem na usługi publiczne on-line a zapotrzebowaniem na dostęp do Internetu. Współpraca organizacji publicznych z otoczeniem jest szansą na rozwój infrastruktury informatycznej na obszarach wiejskich. Likwidacja istniejących zapóźnień wymaga podjęcia wspólnych działań, przekraczających możliwości pojedynczych instytucji. Specyfika sektora publicznego, wskazuje na możliwość stosowania pełnej formy outsourcingu wyłącznie w przypadku prostych i stabilnych procesów informacyjnych. Prawidłowa realizacja niestabilnych procesów informacyjnych wymaga zaangażowania jednostek publicznych w intra-sourcing lub insourcing. 21 Polska... Raport UNDP, op.cyt., s

11 Rola organizacji publicznych w rozwoju infrastruktury informacyjnej na obszarach wiejskich Literatura: 1. Borys J.: Outsourcing informatyczny i kolokacja - wady i zalety pod kątem wykorzystania w administracji, Konferencja: Polityka bezpieczeństwa IT - w urzędzie administracji publicznej, Warszawa Cellary W.: Elektroniczna administracja stymulatorem rynku pracy dla młodzieży. Strategia e-wielkopolska, VIII Konferencja Miasta w Internecie. Zakopane Gęślicki R.: Potrzeby informatyczne urzędów samorządowych, Wspólnota nr 18/ Głąb K.: Klastering" lokalnych inicjatyw projektowych jako metodyka kreowania projektów regionalnych na rzecz egovernment, VIII konferencja "Miasta w Internecie" Zakopane Goldberg I.: Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększenia konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, The World Bank, Washington D.C Krzysztofek K., Szczepański M.: Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwa UŚ, Katowice Oleński J.: Outsourcing w e-administracji. Korzyści ekonomiczne i granice outsourcingu w e-administracji, Pawłowska A.: Organizacje wirtualne w sektorze publicznym, w: L.H. Haber (red.) Społeczeństwo informacyjne - wizja, czy rzeczywistość?, Tom II, AGH, Kraków Pentor, Badanie postaw przedstawicieli samorządu terytorialnego wobec Internetu, Reseach International, Warszawa Pijaczyński M.: Outsourcing przetwarzania danych, Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym. UNDP, Warszawa Porter M.E., Grona a konkurencja [w:] Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa Raport. Monitoring realizacji działań Strategii informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej epolska na lata , MNiI, Warszawa Stopień informatyzacji urzędów w Polsce. Raport generalny z badań ilościowych, MNiI, ARC Rynek i Opinia, Warszawa Zaremba W.: Rozwój infrastruktury informatycznej obszarów wiejskich, [w:] Piechowicz B. (red.) Ekonomiczne i społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską dla rolnictwa i obszarów wiejskich, Wyd. AP, Siedlce 2005 Streszczenie Wyposażenie w infrastrukturę informatyczną staje się podstawowym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich w dobie zachodzących przemian cywilizacyjnych. Aktywna polityka władz publicznych powinna przeciwdziałać zjawiskom wykluczenia cyfrowego. Współpraca organizacji publicznych z otoczeniem jest szansą na rozwój infrastruktury informatycznej na obszarach wiejskich. Likwidacja istniejących zapóźnień wymaga podjęcia wspólnych działań, przekraczających możliwości pojedynczych instytucji. Organizacje komercyjne coraz częściej korzystają z pełnej formy outsourcingu usług informatycznych. Specyfika sektora publicznego, wskazuje na możliwość stosowania takiego rozwiązania wyłącznie w przypadku prostych i stabilnych procesów informacyjnych. Prawidłowa realizacja niestabilnych procesów informacyjnych wymaga zaangażowania jednostek publicznych w intra-sourcing lub insourcing. 179

12 Wanda Zaremba Summary To provide rural areas with an information infrastructure is the basic condition for their development in modern civilization changes. Active political actions of public authorities should counteract the cases of digital exclusion. Cooperation of public organizations with their local environment is a chance for the development of information infrastructure in rural areas. The eradication of existing delays demands undertaking joint actions that exceed the abilities of a single institution. Commercial organizations more and more often use a full range of outsourced information services. The nature of public sector shows the possibility of such use only in the case of simple and stable information systems. The correct implementation of unstable information systems demands public sector involvement in intra-sourcing and insourcing. 180

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce fakty i liczby Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce INFRASTRUKTURA ZASOBY KORZYSTANIE WPŁYW REZULTATY SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2011 r.

Wydatki na kulturę w 2011 r. Kraków 25.09.2012 r. Wydatki na kulturę w 2011 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ BOGDAN EKSTOWICZ MAREK J. MALINOWSKI POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ STYMULATOREM PROCESÓW MODERNIZACJI I ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2007-2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

E-administracja na Mazowszu Płocka droga do sieci METRO

E-administracja na Mazowszu Płocka droga do sieci METRO E-administracja na Mazowszu Płocka droga do sieci METRO Urząd Miasta Płocka Pełnomocnik Prezydenta ds. Informatyzacji - Andrzej Oskar Latuszek 1 Agenda - Społęczeństwo Informacyjne a E-samorząd - Plany

Bardziej szczegółowo

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987 PROGRAM UDZIAŁU W ETAPIE 20142015 BUDOWY IIP 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu wiodącego, podstawa prawna Minister Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

SPINeR. inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne. Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie

SPINeR. inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne. Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie SPINeR regionalny projekt wsparcia świętokrzyskich inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie Konferencja: Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce edycja 2015 Objaśnienia województw wg kodu TERYT 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67 Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Polska 61,1 % Europa 67,3 % Wzrost porównywalny z UE 17 pozycja w UE Polska 16,4 linii/100 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Informacje ogólne o projekcie: Projekt ujęty na Liście projektów indywidualnych POIiŚ 2007 2013, Beneficjent: Minister Spraw

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

STAN INFORMATYZACJI URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE W 2008 ROKU

STAN INFORMATYZACJI URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE W 2008 ROKU STAN INFORMATYZACJI URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE W ROKU Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 5 edycja badania Warszawa, lipiec 2009 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka. Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS. 21.03.2013 r. Warszawa

Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka. Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS. 21.03.2013 r. Warszawa Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS 21.03.2013 r. Warszawa Co to jest emp@tia? Projekt Emp@tia Platforma Komunikacyjna Obszaru Zabezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę?

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Magdalena Bednarska - Wajerowska Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Budżet Unii

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 EuroCompass Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin KRS: 0000425862

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych 152 Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze wykształcony i wykwalifikowany personel. 2. Sprawny i skuteczny system zarządzania kadrą. 3.

Bardziej szczegółowo

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP w Polsce dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP 1997 PPP 2007 Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK 2007 W całym okresie - 205(176)

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA Ocena procesów zachodzących na obszarze Euroregionu Negatywne zmiany demograficzne; Spadek liczby mieszkańców;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r.

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. Grudzień 2013 Spis treści Informacje o badaniu 3 Główne wnioski 8 Wyniki badania: 17 I Informacje o urzędzie 17 II Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/98/08 Rady Gminy Tarnowiec Z dnia 28 stycznia 2008

UCHWAŁA NR XIV/98/08 Rady Gminy Tarnowiec Z dnia 28 stycznia 2008 UCHWAŁA NR XIV/98/08 Rady Gminy Tarnowiec Z dnia 28 stycznia 2008 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Tarnowiec a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Program dla Europy Środkowej 2007-2013

Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Teresa Marcinów Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Obszar programu UE Polska, Republika Czeska,

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Dokumenty strategiczne na lata 2014-2020 Założenia Umowy Partnerstwa, zaakceptowane przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. stanowią

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing http://www.varbak.com/fotografia/olbrzym-zdj%c4%99%c4%87-sie%c4%87-paj%c4%85ka; 15.10.2012 Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing dr Anna Jęczmyk Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Sieci energetyczne identyfikacja problemów Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Ustawa Prawo energetyczne cele Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Zasady oszczędnego i racjonalnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU

CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU Rozdział 3. CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPO- MORSKIM 3.1. Specyfika społeczno-gospodarcza województwa zachodniopomorskiego Podjęcie próby opracowania

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo