Rola organizacji publicznych w rozwoju infrastruktury informacyjnej na obszarach wiejskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola organizacji publicznych w rozwoju infrastruktury informacyjnej na obszarach wiejskich"

Transkrypt

1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Prace Naukowe nr 39 Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa Wanda Zaremba Instytut Zarządzania i Marketingu Akademia Podlaska w Siedlcach Rola organizacji publicznych w rozwoju infrastruktury informacyjnej na obszarach wiejskich Role of public organizations in the development of information infrastructure in rural areas Wstęp Powstanie społeczeństwa informacyjnego w Polsce jest nieuchronne taki kierunek wyznacza krajom członkowskim Unia Europejska oraz globalny rozwój współczesnego świata. Ukierunkowując powstawanie nowego typu społeczeństwa, każde państwo stosuje mechanizmy regulacyjne, ponieważ działanie wyłącznie mechanizmów rynkowych prowadziłoby do spotęgowania istniejącego rozwarstwienia społeczeństwa we wszystkich aspektach rozwoju. Polska, w porównaniu z innymi państwami Wspólnoty, jest krajem o dużych zapóźnieniach w aspekcie wyposażenia w infrastrukturę informacyjną i wykorzystywania nowoczesnych technologii. Poziom rozwoju infrastruktury informacyjnej w Polsce jest uwarunkowany poziomem rozwoju gospodarczego i społecznego regionów. Występujące zróżnicowanie odnosi się nie tylko do dystansu dzielącego nasze państwo od innych krajów UE, ale również odzwierciedla się między regionami pogłębia się podział na Polskę A i B oraz wzrastają nierówności w obrębie społeczności lokalnych. Mechanizmy rynkowe przyczyniają się do szybkiego rozwoju infrastruktury informacyjnej w sferze gospodarczej, głównie na terenach zurbanizowanych. Realizacja przyjętej przez UE inicjatywy Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich wymaga aktywnej polityki władz publicznych, regulującej ten rozwój w sferze pozagospodarczej oraz na obszarach wiejskich. Warunkiem umożliwiającym zarówno rozwój gospodarczy jak też społeczny w dobie zachodzących przemian cywilizacyjnych jest zapewnienie odpowiedniego poziomu rozwoju technicznej infrastruktury informacyjnej, koncentrującego się na dwóch celach 1 : zapewnienie wystarczającej przepustowości sieci telekomunikacyjnej, oraz pokrycie w miarę możliwości całego regionu tak, aby 1 Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym. UNDP, Warszawa 2002, s

2 Wanda Zaremba zapewnić tani, szybki i bezpieczny dostęp do sieci wszystkim członkom lokalnych społeczności. Celem opracowania jest określenie obszarów działań, w których organizacje publiczne a w szczególności samorządy lokalne, mogą wpływać na rozwój infrastruktury informacyjnej na obszarach wiejskich. Artykuł podkreśla znaczenie infrastruktury informacyjnej w rozwoju lokalnych społeczności w dobie zachodzących przemian. Analizy zostały zilustrowane informacjami pochodzącymi z ogólnopolskich badań przeprowadzonych w 2004 r. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (MNiI) oraz raportów zrealizowanych na zlecenie MNiI, UNDP i Banku Światowego. Znaczenie infrastruktury informacyjnej Zachodzące we współczesnym świecie przemiany cywilizacyjne są spowodowane wzrastającym znaczeniem informacji, jako podstawowego zasobu w gospodarce. Informacja oraz nowoczesne technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) znajdują się w centrum rozwoju, stanowią siłę wytwórczą i główny czynnik rozwoju cywilizacyjnego, kształtują warunki życia całego społeczeństwa 2. Determinują zachodzące zmiany w procesach gospodarczych, oraz przemiany społeczno-ekonomiczne prowadzące do kształtowania się społeczeństwa informacyjnego. Rozpoczął się okres, w którym informacja stała się podstawą sprawnego funkcjonowania firm, administracji wszystkich szczebli oraz całego społeczeństwa. M. Castells, czołowa postać światowej debaty o roli technologii informatycznych (IT) we współczesnym świecie, stwierdził:...tym, co jest charakterystyczne dla społeczeństwa sieciowego, jest nie krytyczna rola wiedzy i informacji, ponieważ wiedza i informacja była centralna we wszystkich społeczeństwach... Tym, co jest nowe w naszych czasach jest nowy zbiór technik informacyjnych. Nowoczesne technologie i ich wykorzystanie m.in. w usługach online, stają się katalizatorem rozwoju gospodarczego, pozwalają na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy, sprzyjają rozwojowi regionów. Według opracowanego przez Światowe Forum Gospodarcze wskaźnika NRI 3, sytuacja w Polsce w aspekcie rozwoju nowoczesnych technologii, najgorzej przedstawia się pod względem wyposażenia w infrastrukturę informatyczną. Wartości wskaźnika NRI obliczone dla 82 badanych państw, usytuowały Polskę na 39 miejscu w łącznej ocenie rozwoju ICT i na 56 miejscu w zakresie infrastruktury informatycznej. Dlatego nadrzędnym wyzwaniem, jest poszerzenie dostępu do sieci prowadzące do większego rozpowszechnienia informatyki i telekomunikacji, w tym zwłaszcza na obszarach wiejskich 4. 2 K. Krzysztofek, M. Szczepański: Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwa UŚ, Katowice 2002, s Wskaźnik NRI, obejmuje najważniejsze czynniki związane z otoczeniem regulacyjnym oraz gotowością i możliwością wykorzystania informatyki i telekomunikacji przez gospodarstwa domowe, firmy oraz rządy państw. Wskaźnik ten może być wykorzystany do opisu i porównania sytuacji w zakresie rozwoju ICT 4 I. Goldberg: Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększenia konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, The World Bank, Washington D.C. 2004, s

3 Rola organizacji publicznych w rozwoju infrastruktury informacyjnej na obszarach wiejskich Gwałtowny, zróżnicowany terytorialnie, rozwój technologii informacyjnych prowadzi do powstania nowego rodzaju marginalizacji zjawiska wykluczenia cyfrowego. Występowanie na obszarach wiejskich tzw. luki dostępowej będącej efektem niskiego rozwoju infrastruktury informacyjnej, oraz brak umiejętności wykorzystywania technologii ICT przez znaczną część społeczności wiejskiej powodują, że obszary te są szczególnie zagrożone nowym rodzajem marginalizacji. Wyposażenie w infrastrukturę informacyjną, zapewniające możliwość korzystania z nowoczesnych technologii ICT, staje się podstawowym warunkiem rozwoju lokalnych społeczności, natomiast wykluczenie cyfrowe staje się poważną barierą rozwoju obszarów wiejskich. Zapewnienie wszystkim obywatelom powszechnego dostępu do Internetu, wynikające z realizacji unijnej inicjatywy Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich, stanowi jeden z podstawowych obszarów działań uwzględnionych 5 w Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata Połączenie w ramach tej strategii dwóch priorytetów rozwoju: infrastruktury informatycznej (wynikającego z planu eeurope 2002), usług dostępnych w Internecie (wynikającego z planu eeurope 2005), pozwala również na realizację działania promującego upowszechnianie umiejętności posługiwania się teleinformatyką. Występuje sprzężenie zwrotne między zapotrzebowaniem na dostęp do Internetu a zapotrzebowaniem na e-usługi realizowane przez sieć bez szerokiego dostępu do Internetu nie ma zapotrzebowania na usługi świadczone przez sieć; natomiast bez potrzeby użytkowania Internetu w praktyce, nie ma szerokiego zapotrzebowania w społeczeństwie na dostęp do sieci. Świadczenie usług publicznych on-line, stanowi pewnego rodzaju zachętę do korzystania z nowoczesnych technologii, spełnia tym samym funkcję edukacyjną wśród dorosłych mieszkańców. Warunkiem zapewnienia rozwoju i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu jest upowszechnianie wiedzy i umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również wśród dorosłych obywateli. Edukacja dorosłych jest znacznie trudniejsza, wymaga stosowania skutecznej motywacji. Umożliwienie dostępu do Internetu nie jest dla nich wystarczającym bodźcem, konieczne jest umożliwienie osiągania wymiernych efektów z pracy w sieci. Możliwość oraz konieczność korzystania z e-usług, stanowi edukowanie przez działanie i pozwala na rozwiązanie problemu dokształcania części dorosłych obywateli 6. Władze lokalne nie zawsze właściwie postrzegają swoje obowiązki w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego, szczególnie w zakresie edukacji dorosłych, co odzwierciedla rysunek 1. 5 Raport, Monitoring realizacji działań Strategii informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej epolska na lata , MNiI, Warszawa lipiec 2004, s W. Cellary: Elektroniczna administracja stymulatorem rynku pracy dla młodzieży. Strategia e-wielkopolska, VIII Konferencja Miasta w Internecie. Zakopane 2004, 171

4 Wanda Zaremba Umożliwianie załatwiania spraw przez Internet Dostarczanie wiedzy do obywateli Upowszechnianie dostępu do Internetu Umożliwianie dostępu do Internetu Organizowanie szkoleń dla obywateli Zdecydowanie NIE Raczej NIE Raczej TAK Zdecydowanie TAK Rys. 1. Postrzeganie przez jednostki samorządowe obowiązków w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego /odsetek udzielonych odpowiedzi/ Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Pentor, 2004, s.41] Prawie wszystkie badane urzędy (96%) uznają za obowiązek samorządów lokalnych dostarczanie usług on-line, natomiast tylko zaledwie 55% z nich postrzega w kategoriach obowiązku organizowanie szkoleń z zakresu wykorzystywania technologii ICT dla obywateli. Obydwa powyższe kierunki działań edukacyjnych: kształcenie umiejętności poprzez praktyczne działanie oraz kształcenie umiejętności w ramach szkoleń, powinny być traktowane jako obowiązkowe zadania samorządów lokalnych w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego. Edukacja dorosłych w przeobrażonym społeczeństwie zyskuje inną, zdecydowanie większą rangę i jak podkreśla B. Suchodolski powinna być traktowana jako zadanie społeczne. Priorytetowe miejsce w projektach dotyczących rozwoju technicznej infrastruktury informatycznej zajmuje budowa i rozbudowa sieci szerokopasmowych. Wynika to ze znacznych zapóźnień infrastrukturalnych w tym aspekcie informatyzacji, szczególnie na obszarach wiejskich. Analiza technologii wykorzystywanych przez samorządy lokalne przy zewnętrznych połączeniach z globalną siecią, przedstawia trudną sytuację tych jednostek w zakresie możliwości dostępu do sieci szerokopasmowych 7. Zakres podjęcia niezbędnych w tym zakresie działań przekracza możliwości małych jednostek samorządu lokalnego. Szczególnie dotyczy to gmin wiejskich, w których ze względu na małą gęstość zaludnienia, koszty budowy technicznej infrastruktury informatycznej w przeliczeniu na jednego mieszkańca są duże. W tym wypadku konieczny jest klastering inicjatyw lokalnych 8, zapewniający współdziałanie 7 W. Zaremba: Rozwój infrastruktury informatycznej obszarów wiejskich, [w:] Piechowicz B. (red.) Ekonomiczne i społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską dla rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo AP, Siedlce 2005, s K. Głąb: Klastering" lokalnych inicjatyw projektowych jako metodyka kreowania projektów regionalnych na rzecz egovernment, VIII konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 2004, 172

5 Rola organizacji publicznych w rozwoju infrastruktury informacyjnej na obszarach wiejskich organizacji publicznych z otoczeniem w ramach wspólnie przyjętych celów dotyczących rozwoju infrastruktury informacyjnej. Koncepcja klastrów powstała w odniesieniu do współpracy przedsiębiorstw gospodarczych. Definicja, podana przez M.E. Portera uwypukla znaczenie wspólnej lokalizacji terytorialnej powiązanych firm. Bliskie sąsiedztwo jednostek wpływa na zwiększenie częstotliwości kontaktów i znaczenie współdziałania oraz powoduje występowanie pewnego rodzaju wspólnoty 9. Znaczenie klastrów, jako nowej struktury współdziałających organizacji, wynika z korzyści osiąganych przez powiązane instytucje w zakresie osiągania większej efektywności oraz innowacyjności. Ta forma współdziałania jest szczególnie przydatna przy realizacji wspólnych projektów opartych na nowoczesnych technologiach. Konieczność podejmowania współdziałania organizacji publicznych z otoczeniem w rozwoju infrastruktury informacyjnej Współdziałanie samorządów lokalnych z otoczeniem, a szczególnie małych gmin na zapóźnionych infrastrukturalnie obszarach wiejskich, jest szansą na pozyskanie funduszy strukturalnych i wspólne podjęcie złożonych działań w zakresie rozwoju infrastruktury informacyjnej. Czynniki rozwoju gospodarczego i społecznego ku elektronicznej gospodarce i globalnemu społeczeństwu informacyjnemu są na tyle liczne, różnorodne i nawzajem uzależnione od siebie, że wymagają koordynacji na poziomie strategicznym. Dla zapewnienia gładkiego i możliwie bezkonfliktowego rozwoju, celowe jest zawarcie umowy strategicznej pomiędzy głównymi partnerami społecznymi, instytucjami publicznymi i gospodarczym sektorem prywatnym. Celem takiej umowy byłoby wypracowanie wspólnej wizji rozwoju, podział ról, wyznaczenie priorytetów i koordynacja działań. 10 Podejmowanie współpracy, wymaga od organizacji publicznych stosowania kompatybilnych rozwiązań w procesach informatyzacji urzędów oraz w procesach komunikacji z otoczeniem. Takie działania wymagają ustalenia i przestrzegania standardów (zasada interoperacyjności) umożliwiających i warunkujących efektywną współpracę. Podejmowanie współdziałania organizacji publicznych, w realizacji projektów dotyczących rozwoju infrastruktury informacyjnej zostało zaakcentowane w Ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 11. Plan Informatyzacji Państwa, ma na celu m.in. koordynację realizowanych, przez więcej niż jeden podmiot publiczny, projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu. W Polsce jest potrzebne partnerstwo społeczne, które umożliwi współdziałanie władz publicznych na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego we wszystkich wymienionych obszarach: techniki, zasobów informacyjnych, prawa, przedsiębiorstw i przede wszystkim ludzi. 9 M.E. Porter: 2001, Grona a konkurencja [w:] Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa, s Polska..., Raport UNDP, op.cyt., s Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, Dziennik Ustaw nr 64, poz

6 Wanda Zaremba Najbardziej rozwinięte społeczeństwa informacyjne, na przykład kraje nordyckie, osiągnęły sukces dzięki takiemu partnerstwu. 12 Konieczność podejmowania współdziałania organizacji publicznych z otoczeniem w zakresie rozwoju infrastruktury informacyjnej, wynika ze złego stanu wyposażenia infrastrukturalnego, szczególnie na obszarach wiejskich. Obecnie przy informatyzacji organizacji najczęściej są stosowane dwa rozwiązania: oparte na technologii portalowej lub skonstruowane w technologii klientserwer 13. Technologia portalowa charakteryzuje się korzystaniem przez użytkowników z bazy danych założonej na centralnym serwerze, do której dostęp odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Technologia klient-serwer wymaga instalacji na każdym komputerze aplikacji przetwarzającej dane. To rozwiązanie jest bardziej kosztochłonne, ponieważ wymaga zastosowania znacznie wydajniejszego i droższego sprzętu komputerowego. Względy ekonomiczne wskazują na preferowanie w administracji publicznej technologii portalowych, za przyjęciem tego rozwiązania optują również względy organizacyjne. Według przedstawionej przez V. Bekkera typologii organizacji wirtualnych, przedstawione rozwiązania technologiczne odpowiadają typom: platformy organizacyjnej (klient-serwer) i portalu organizacyjnego (technologia portalowa). Portal organizacyjny jest właściwym typem organizacji wirtualnej dla e-government i podlega dynamicznym zmianom 14. Rozwój portali instytucji publicznych jest analizowany i klasyfikowany według różnych kryteriów. Departament Gospodarki i Administracji Publicznej Narodów Zjednoczonych oraz Amerykańskie Towarzystwo Administracji Publicznej wyodrębniają następujące fazy rozwojowe portali instytucjonalnych 15 : 1. Portal instytucji publicznej zawierający informację statyczną; 2. Portal dynamiczny, umożliwiający dostęp do innych źródeł informacji; 3. Portal interaktywny, wielofunkcyjny, z możliwością realizacji transakcji; 4. Portal spersonalizowany, dostarczający zintegrowane usługi, podporządkowany realizowanym przez organizacje publiczne zadaniom, a nie samym instytucjom; 5. Portal w pełni zintegrowany, jeden dla wszystkich usług publicznych, bez widocznego dla odbiorcy usługi podziału kompetencji pomiędzy różne instytucje publiczne. Inny rodzaj klasyfikacji jest stosowany w krajach Unii Europejskiej. Komisja Europejska zdefiniowała cztery kryteria oceny portali, na postawie określenia stopnia zaawansowania rozwoju e-usług. Skala czterostopniowa uwzględnia następujące poziomy rozwoju serwisów internetowych organizacji: 1. informacja on-line udostępnienie informacji odnośnie świadczenia usługi oraz wymaganych procedur administracyjnych; 12 Polska..., Raport UNDP, op.cyt., s R. Gęślicki: Potrzeby informatyczne urzędów samorządowych, Wspólnota nr 18/2004, 14 A. Pawłowska: Organizacje wirtualne w sektorze publicznym, w: L.H. Haber (red.) Społeczeństwo informacyjne - wizja, czy rzeczywistość?, Tom II, AGH, Kraków 2004, s Za: A. Pawłowska: op.cyt., s

7 Rola organizacji publicznych w rozwoju infrastruktury informacyjnej na obszarach wiejskich 2. interakcja jednokierunkowa możliwość pobrania formularza i zapisania go na dysku komputera; 3. interakcja dwukierunkowa możliwość elektronicznego wypełnienia formularza połączona z uwierzytelnieniem; 4. transakcja pełen proces elektronicznej realizacji usługi uwzględniający wypełnienie formularza, uwierzytelnienie oraz płatność. Tabela 1. Poziom rozwoju serwisów internetowych w samorządach lokalnych /odsetek urzędów/ Województwo Uzyskiwanie informacji Pobieranie formularzy Odsyłanie formularzy Załatwianie całości spraw Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina Powiat Gmina dolnośląskie ,0 7,4 0,0 1,1 kujawsko-pomorskie ,5 7,5 6,3 0,0 lubelskie ,3 3,7 5,3 0,9 lubuskie ,0 4,3 0,0 0,0 łódzkie ,1 3,5 0,0 2,4 małopolskie ,3 7,1 0,0 0,0 mazowieckie ,2 5,8 4,2 2,9 opolskie ,0 2,3 0,0 0,0 podkarpackie ,0 5,7 0,0 0,0 podlaskie ,0 11,1 0,0 0,0 pomorskie ,7 4,6 0,0 0,0 śląskie ,8 3,2 0,0 1,1 świętokrzyskie ,1 7,5 11,1 0,0 warmińsko-mazurskie ,1 5,5 0,0 0,0 wielkopolskie ,1 7,7 0,0 2,6 zachodniopomorskie ,1 15,0 0,0 0,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie: Stopień informatyzacji urzędów w Polsce. Raport generalny z badań ilościowych, MNiI, ARC Rynek i Opinia, Warszawa wrzesień 2004., s.125. Trzy edycje badań Rozwój egovernment w Polsce, przeprowadzonych w latach , pozwoliły na określenie poziomu rozwoju polskiej elektronicznej administracji według powyższych kryteriów i wykazały znaczne opóźnienie w stosunku do krajów unijnej piętnastki. Poziom rozwoju portali organizacyjnych w polskich urzędach administracji publicznej, odpowiada kryterium informacyjnemu, które jest stosunkowo łatwe do osiągnięcia. Etapy: informacyjny oraz interakcja jednokierunkowa, nie wymagają przeprowadzania transformacji w wewnętrznym funkcjonowaniu organizacji. Znacznie trudniejsze jest osiągnięcie następnych etapów rozwoju portali, ponieważ wymaga przeprowadzenia zmian wewnątrz organizacji, mających na celu dostosowanie funkcjonowania urzędu do elektronicznego obiegu dokumentów. Również badania przeprowadzone na zlecenie MNiI w jednostkach samorządowych potwierdziły występowanie w urzędach gmin i starostwach powiatowych głównie portali umożliwiającym uzyskiwanie informacji i ewentualnie pobieranie formularzy (tab.1). 175

8 Wanda Zaremba Zaprezentowany w tabeli, stosunkowo dobrze rozwinięty obszar informacyjny urzędów, został wymuszony ustawą o dostępie do informacji publicznej. Cytowane badanie przeprowadzone w samorządach terytorialnych ukazało również skalę zapóźnień infrastrukturalnych w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii. Znaczna część badanych urzędów wykorzystywała wyłącznie komutowany dostęp do sieci, czyli uzyskiwanie połączeń poprzez modem analogowy i zwykłą linię telefoniczną. Niekorzystną sytuację jednostek samorządowych w zakresie możliwości realizacji zewnętrznych połączeń z Internetem, ilustruje rysunek 2. świętokrzyskie opolskie mazowieckie lubelskie łódzkie podlaskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie śląskie wielkopolskie lubuskie małopolskie kujawsko-pomorskie pomorskie dolnośląskie podkarpackie wyłącznie komutowany dostęp korzystają z modemu analogowego Rys.2. Odsetek jednostek samorządowych posiadających połączenie z Internetem poprzez linię telefoniczną Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Stopień, op.cyt., s.73-9]. Przytoczone dane wskazują na ogromne zapóźnienia w zakresie rozwoju infrastruktury ICT. Upowszechnienie dostępu do sieci szerokopasmowych wymaga podjęcia kosztochłonnych działań, przekraczających możliwości pojedynczych organizacji samorządowych, szczególnie na obszarach wiejskich. Zdecydowana większość gmin wiejskich, posiada wyłącznie modemowe połączenie z siecią. Tylko w województwie łódzkim, ponad 1/5 urzędów gminnych, korzystała z połączeń z Internetem poprzez nowoczesne technologie, natomiast w woj. opolskim było to zaledwie 2,4% jednostek 16. Realizacja e-usług publicznych, a szczególnie usług on-line dla mieszkańców, stanowi odzwierciedlenie przyjętej formy zarządzania informacją wewnątrz urzędu, obecnie jednego z najbardziej zaniedbanych obszarów zarządzania w organizacjach publicznych 17. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wymusza na administracji 16 Stopień..., op.cyt., s R. Gęślicki: op.cyt. 176

9 Rola organizacji publicznych w rozwoju infrastruktury informacyjnej na obszarach wiejskich publicznej, zarówno rządowej jak też samorządowej podjęcie działań mających na celu podwyższenie standardów funkcjonowania urzędów, a tym samym wprowadzanie zmian w zarządzaniu informacją. Outsourcing usług informatycznych w administracji publicznej Mechanizmy gospodarki rynkowej powodujące konieczność dorównania organizacjom konkurencyjnym, wymuszają wprowadzanie usług wykorzystujących technologie ICT. Pełne wykorzystanie innowacji w zakresie tych technologii, wymaga jednak dostępu do sieci o właściwych parametrach w zakresie: przepustowości, dostępności, niezawodności oraz bezpieczeństwa. Szybkość działania w rozwiązaniach portalowych ograniczona jest przepustowością sieci. Nowa jakość oraz rozszerzający się zakres zastosowań nowoczesnych technologii wymagają dostępu do coraz bardziej wyrafinowanych środowisk sieciowych, które muszą podlegać bieżącemu uaktualnianiu. Spełnienie tych warunków, niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów informatycznych, w znacznym stopniu zwiększa koszty funkcjonowania instytucji i często stanowi duże obciążenie budżetów szczególnie w przypadku małych jednostek. Konieczność zwiększania ekonomicznej efektywności działań administracji, nieunikniona w sytuacji niedoboru środków budżetowych, jest czynnikiem stymulującym przekazywanie wyodrębnionych zadań poza organizację publiczną. Najczęstszą przyczyną wprowadzania outsourcingu jest chęć obniżenia kosztów i uniknięcia sytuacji korupcjogennych 18. Występujący obecnie trend do koncentrowania się organizacji wyłącznie na podstawowym zakresie działalności powoduje, że coraz większą popularność zyskuje również outsourcing usług informatycznych. Znaczny odsetek organizacji, zarówno gospodarczych jak i pozagospodarczych uważa, że zbyt kosztowne i zbyt trudne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji pracowników działu IT w zakresie utrzymywania infrastruktury technicznej oraz administracji systemów informatycznych do wspomagania zarządzania 19. Dlatego organizacje komercyjne coraz częściej korzystają z pełnej formy outsourcingu usług informatycznych. Barierą, ograniczającą zakres stosowania outsourcingu usług informatycznych w administracji publicznej, jest występowanie asymetrii odpowiedzialności. Za przekazane do jednostki zewnętrznej zadania, odpowiedzialność prawną lub ekonomiczną nadal w całości ponosi organizacja publiczna jako podmiot przekazujący. Pozbywając się własnych zasobów, nie ma możliwości samodzielnej realizacji zadań związanych z tymi zasobami, a tym samym staje się zakładnikiem podmiotu zewnętrznego. 20 Bezpieczną formą outsourcingu w administracji publicznej, może być intra-sourcing lub insourcing, w których współdziałanie obejmuje organizacje publiczne. 18 J. Borys: Outsourcing informatyczny i kolokacja - wady i zalety pod kątem wykorzystania w administracji, Konferencja Polityka bezpieczeństwa IT - w urzędzie administracji publicznej, Warszawa, 31 sierpnia M. Pilaczyński: Outsourcing przetwarzania danych, 20 J. Oleński: Outsourcing w e-administracji. Korzyści ekonomiczne i granice outsourcingu w e-administracji, s

10 Wanda Zaremba Specyfika sektora publicznego, wynikająca właśnie z występowania asymetrii odpowiedzialności, wskazuje więc na możliwość stosowania przez administrację publiczną outsourcingu wyłącznie w przypadku prostych i stabilnych procesów informacyjnych. Bezpieczna realizacja usług publicznych on-line, które są złożonymi i niestabilnymi procesami informacyjnymi, wymaga od jednostek publicznych zaangażowania się w intra-sourcing lub insourcing, co wiąże się z utrzymaniem zasobów w sferze technologii informacyjnej a tym samym zapewnienia rozwoju infrastruktury informacyjnej. Na zasadność utrzymania zasobów wskazują również inne przesłanki. W dobie zachodzących przemian cywilizacyjnych zwiększeniu ulega rola administracji jako usługodawcy udostępniającego posiadaną informację, która zyskuje status najważniejszego zasobu gospodarki i jest nowym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Rosnące znaczenie informacji, wpływa na przekształcanie procesów informacyjnych organizacji, zarówno wewnętrznych jak też zewnętrznych. Powyższe względy powodują, że tym samym zmianom będzie ulegała struktura administracji. Władze publiczne powinny prowadzić działania zgodne z występującymi tendencjami i podjąć...organizowanie struktur administracyjnych w postaci sieci małych, współdziałających ze sobą jednostek organizacyjnych, kontaktujących się z otoczeniem gospodarczym w ujednoliconej formie przez wspólnie zarządzane bramy informacyjne 21 (portale). Podsumowanie Rozwój technologii ICT prowadzi do powstania nowego rodzaju marginalizacji zjawiska wykluczenia cyfrowego, obszary wiejskie są szczególnie zagrożone tym rodzajem marginalizacji, stanowiącym poważną barierę rozwoju lokalnych społeczności. Aktywna polityka władz publicznych powinna przeciwdziałać zjawiskom wykluczenia cyfrowego, poprzez zapewnienie dostępu do Internetu i upowszechnianie umiejętności posługiwania się technologiami ICT. Organizacje publiczne dostarczając e-usługi, jednocześnie prowadzą edukowanie przez działanie dorosłych obywateli. Występuje sprzężenie zwrotne między zapotrzebowaniem na usługi publiczne on-line a zapotrzebowaniem na dostęp do Internetu. Współpraca organizacji publicznych z otoczeniem jest szansą na rozwój infrastruktury informatycznej na obszarach wiejskich. Likwidacja istniejących zapóźnień wymaga podjęcia wspólnych działań, przekraczających możliwości pojedynczych instytucji. Specyfika sektora publicznego, wskazuje na możliwość stosowania pełnej formy outsourcingu wyłącznie w przypadku prostych i stabilnych procesów informacyjnych. Prawidłowa realizacja niestabilnych procesów informacyjnych wymaga zaangażowania jednostek publicznych w intra-sourcing lub insourcing. 21 Polska... Raport UNDP, op.cyt., s

11 Rola organizacji publicznych w rozwoju infrastruktury informacyjnej na obszarach wiejskich Literatura: 1. Borys J.: Outsourcing informatyczny i kolokacja - wady i zalety pod kątem wykorzystania w administracji, Konferencja: Polityka bezpieczeństwa IT - w urzędzie administracji publicznej, Warszawa Cellary W.: Elektroniczna administracja stymulatorem rynku pracy dla młodzieży. Strategia e-wielkopolska, VIII Konferencja Miasta w Internecie. Zakopane Gęślicki R.: Potrzeby informatyczne urzędów samorządowych, Wspólnota nr 18/ Głąb K.: Klastering" lokalnych inicjatyw projektowych jako metodyka kreowania projektów regionalnych na rzecz egovernment, VIII konferencja "Miasta w Internecie" Zakopane Goldberg I.: Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększenia konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, The World Bank, Washington D.C Krzysztofek K., Szczepański M.: Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwa UŚ, Katowice Oleński J.: Outsourcing w e-administracji. Korzyści ekonomiczne i granice outsourcingu w e-administracji, Pawłowska A.: Organizacje wirtualne w sektorze publicznym, w: L.H. Haber (red.) Społeczeństwo informacyjne - wizja, czy rzeczywistość?, Tom II, AGH, Kraków Pentor, Badanie postaw przedstawicieli samorządu terytorialnego wobec Internetu, Reseach International, Warszawa Pijaczyński M.: Outsourcing przetwarzania danych, Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym. UNDP, Warszawa Porter M.E., Grona a konkurencja [w:] Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa Raport. Monitoring realizacji działań Strategii informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej epolska na lata , MNiI, Warszawa Stopień informatyzacji urzędów w Polsce. Raport generalny z badań ilościowych, MNiI, ARC Rynek i Opinia, Warszawa Zaremba W.: Rozwój infrastruktury informatycznej obszarów wiejskich, [w:] Piechowicz B. (red.) Ekonomiczne i społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską dla rolnictwa i obszarów wiejskich, Wyd. AP, Siedlce 2005 Streszczenie Wyposażenie w infrastrukturę informatyczną staje się podstawowym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich w dobie zachodzących przemian cywilizacyjnych. Aktywna polityka władz publicznych powinna przeciwdziałać zjawiskom wykluczenia cyfrowego. Współpraca organizacji publicznych z otoczeniem jest szansą na rozwój infrastruktury informatycznej na obszarach wiejskich. Likwidacja istniejących zapóźnień wymaga podjęcia wspólnych działań, przekraczających możliwości pojedynczych instytucji. Organizacje komercyjne coraz częściej korzystają z pełnej formy outsourcingu usług informatycznych. Specyfika sektora publicznego, wskazuje na możliwość stosowania takiego rozwiązania wyłącznie w przypadku prostych i stabilnych procesów informacyjnych. Prawidłowa realizacja niestabilnych procesów informacyjnych wymaga zaangażowania jednostek publicznych w intra-sourcing lub insourcing. 179

12 Wanda Zaremba Summary To provide rural areas with an information infrastructure is the basic condition for their development in modern civilization changes. Active political actions of public authorities should counteract the cases of digital exclusion. Cooperation of public organizations with their local environment is a chance for the development of information infrastructure in rural areas. The eradication of existing delays demands undertaking joint actions that exceed the abilities of a single institution. Commercial organizations more and more often use a full range of outsourced information services. The nature of public sector shows the possibility of such use only in the case of simple and stable information systems. The correct implementation of unstable information systems demands public sector involvement in intra-sourcing and insourcing. 180

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce fakty i liczby Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce INFRASTRUKTURA ZASOBY KORZYSTANIE WPŁYW REZULTATY SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2011 r.

Wydatki na kulturę w 2011 r. Kraków 25.09.2012 r. Wydatki na kulturę w 2011 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r.

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Grzegorz Doros Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich Internet

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987 PROGRAM UDZIAŁU W ETAPIE 20142015 BUDOWY IIP 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu wiodącego, podstawa prawna Minister Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

SPINeR. inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne. Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie

SPINeR. inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne. Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie SPINeR regionalny projekt wsparcia świętokrzyskich inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie Konferencja: Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

E-administracja na Mazowszu Płocka droga do sieci METRO

E-administracja na Mazowszu Płocka droga do sieci METRO E-administracja na Mazowszu Płocka droga do sieci METRO Urząd Miasta Płocka Pełnomocnik Prezydenta ds. Informatyzacji - Andrzej Oskar Latuszek 1 Agenda - Społęczeństwo Informacyjne a E-samorząd - Plany

Bardziej szczegółowo

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ BOGDAN EKSTOWICZ MAREK J. MALINOWSKI POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ STYMULATOREM PROCESÓW MODERNIZACJI I ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2007-2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Badania kliniczne w Polsce obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość. Prezentacja raportu INFARMY, GCP i Polcro.

Badania kliniczne w Polsce obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość. Prezentacja raportu INFARMY, GCP i Polcro. Badania kliniczne w Polsce obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość. Prezentacja raportu INFARMY, GCP i Polcro. Raport przygotowany przez na zlecenie trzech organizacji 31 maja 2016 r. Geneza raportu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67 Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Polska 61,1 % Europa 67,3 % Wzrost porównywalny z UE 17 pozycja w UE Polska 16,4 linii/100 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych 152 Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze wykształcony i wykwalifikowany personel. 2. Sprawny i skuteczny system zarządzania kadrą. 3.

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Informacje ogólne o projekcie: Projekt ujęty na Liście projektów indywidualnych POIiŚ 2007 2013, Beneficjent: Minister Spraw

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce edycja 2015 Objaśnienia województw wg kodu TERYT 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Główne obszary dyskusji miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP w Polsce dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP 1997 PPP 2007 Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK 2007 W całym okresie - 205(176)

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

STAN INFORMATYZACJI URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE W 2008 ROKU

STAN INFORMATYZACJI URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE W 2008 ROKU STAN INFORMATYZACJI URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE W ROKU Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 5 edycja badania Warszawa, lipiec 2009 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r.

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. Grudzień 2013 Spis treści Informacje o badaniu 3 Główne wnioski 8 Wyniki badania: 17 I Informacje o urzędzie 17 II Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 EuroCompass Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin KRS: 0000425862

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Aspekty interoperacyjności ci projektu systemowego e-administracja i e-turystyka e w województwie zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Międzywodzie: 15-16 16 listopada 2012 r. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę?

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Magdalena Bednarska - Wajerowska Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Budżet Unii

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT?

Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT? Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT? Cloud computing? The interesting thing about cloud computing is that we've redefined cloud computing to include everything that we already

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych

Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych Dr inż. Kazimierz Frączkowski Koordynator Projektów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 Łódź 20.09.2011 Agenda Rola Biura Koordynatora

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej

Fundusze Unii Europejskiej Fundusze Unii Europejskiej Czym są fundusze UE? Środki finansowe UE gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Środki te stanowią zasoby własne UE. Źródła środków w budżecie

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo