SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Nr strony Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. Str. 3 II ZAŁĄCZNIKI Karty katalogowe dobranych urządzeń. Str. 15 III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rzut pomieszczenia kotłowni. Schemat technologiczny kotłowni. Rzut dachu segment A cz.1 Rzut dachu segment A cz.2 Schemat instalacji solarnej. 1: :50 1:50 1:50 S-KS 01 S-KS 02 S-KS 03 S-KS 04 S-KS 05

2 OPIS TECHNICZNY 1. TEMAT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI Technologia kotłowni gazowej Bilans ciepła Źródło ciepła Dobór kotła gazowego Urządzenia technologiczne kotłowni Podgrzewacze pojemnościowe Przeponowe naczynia wyrównawcze Zawory bezpieczeństwa Napełnianie i uzupełnianie zładu technologicznego Układ spalinowy Instalacja wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń kotłowni Instalacja wentylacji grawitacyjnej nawiewnej Instalacja wentylacji grawitacyjnej wywiewnej Wymagania dla pomieszczenia kotłowni Instalacja gazowa System detekcji gazu Detektor gazu Centrala detekcyjna Zawór elektromagnetyczny samozamykający Uwagi dodatkowe Instalacja solarna ZałoŜenia ogólne Opis instalacji solarnej Kolektory słoneczne RuraŜ instalacji solarnej Izolacja instalacji solarnej Zabezpieczenie przed przegrzaniem w instalacji WYTYCZNE ELEKTRYCZNE UWAGI Str. 2

3 Warunki ogólne.1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji solarnej oraz kotłowni gazowej opisanej w niniejszej specyfikacji..2. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji solarnej i kotłowni i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności..3. Wykonawca jest równieŝ zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji wewnętrznych gazu, c.o. c.w.u. w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branŝ. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montaŝowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montaŝowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji wewnętrznych z innymi branŝami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt..4. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie obciąŝony kosztami demontaŝu tego urządzenia, zakupu i montaŝu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji..5. Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu..6. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy..7. Do zakresu prac Wykonawcy kaŝdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć równieŝ deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. Str. 3

4 1. TEMAT OPRACOWANIA. Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji technologii kotłowni gazowej oraz instalacji solarnej dla potrzeb projektowanego Hotelu Słoneczny Zdrój z odnową biologiczną i Spa, oraz stadium rehabilitacyjnym w Busku Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy /dz. nr 1; 46; 55/3; 56/1; 57/1 143; 78; 79/1/. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. Zakres projektu obejmuje : technologię kotłowni gazowej; instalację solarną. 3. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora; podkłady architektoniczno budowlane; obowiązujące normy, normatywy techniczne, katalogi urządzeń, armatury i materiałów; uzgodnienia międzybranŝowe. 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI. Przygotowanie ciepła dla celów centralnego ogrzewania, instalacji wody uŝytkowej, oraz ciepła technologicznego dla urządzeń wentylacyjnych będzie realizowane przez nowoprojektowaną kotłownię gazową. Kotłownia zostanie zlokalizowana w przyziemiu budynku, w wydzielonym pomieszczeniu, w części zaplecza technologicznego. WyposaŜenie kotłowni będą stanowiły dwa kotły gazowe z palnikami wentylatorowymi, oraz podgrzewacze pojemnościowe i armatura regulacyjno zabezpieczająca. Lokalizacja urządzeń w kotłowni zgodnie z załączonym opracowaniem rysunkowym. Pomieszczenie kotłowni posiada własny szacht wyprowadzony ponad dach budynku, który zostanie wykorzystany do przeprowadzenia instalacji spalinowej z kotłowni i instalacji wentylacji. Zasilanie gazem kotłowni gazowej z przyłącza gazowego dla budynku. Kotłownia gazowa zostanie wyposaŝona w indywidualny przyłącz gazu. Do wspomagania procesu podgrzewu ciepłej wody uŝytkowej została zaprojektowana instalacja solarna. Instalacja solarna zaprojektowana wykorzystuje baterię 70 kolektorów słonecznych płaskich zlokalizowanych na dachu, pod kątem około 30 w kierunku południowym. Dobór kotłów w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną. Szczegółowy opis poszczególnych instalacji w dalszej części opracowania TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ BILANS CIEPŁA. Str. 4 Zapotrzebowanie na ciepło wynika z danych projektów centralnego ogrzewania, wentylacji, oraz wewnętrznej instalacji wody uŝytkowej i przedstawia się następująco:

5 » obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o.: 237,0 kw» obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną dla wentylacji: 341,2 kw» obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło dla technologii basenu: 111,0 kw» obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło dla c.w.u.: 315,0 kw Sumaryczne obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną: 1004,2 kw ŹRÓDŁO CIEPŁA. W obiekcie projektuje się kotłownię wodną na paliwo gazowe. Kotłownia zostanie wyposaŝona w dwa kotły gazowe firmy VIESSMANN. Kotły będą pracować przy zmiennych parametrach wody 80/60 C w funkcji zmian temperatury zewnętrznej. Kotłownia będzie przygotowywała wodę grzewczą do celów centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody uŝytkowej oraz ciepła technologicznego dla celów wentylacji i klimatyzacji oraz technologii podgrzewu wody basenowej. Praca układu grzewczego w systemie zamkniętym przy stabilizacji ciśnienia wody zładu technologicznego z wykorzystaniem urządzeń firmy REFLEX Dobór kotła gazowego. Dobór kotła wykonano w oparciu o bilans cieplny budynku. Pokrycie zapotrzebowania na ciepło jest realizowane przez kotłownię gazową, wyposaŝoną w dwa kotły gazowe o mocy grzewczej 560 kw kaŝdy, produkcji VIESSMANN typu VITOPLEX 200. Parametry pracy kotła 80/60 C URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE KOTŁOWNI Podgrzewacze pojemnościowe. W pomieszczeniu kotłowni zostaną zlokalizowane pojemnościowe podgrzewacze solarne i c.w.u. Instalacja solarna będzie ładowała bufor solarny o pojemności 6000 L. Bufor solarny składać się będzie z trzech zbiorników buforowych firmy Reflex typ PHF o pojemności 2000 L kaŝdy. Zbiorniki zostaną wyposaŝone w izolację cieplną typ PW i płaszcz foliowy PWF. Ładowanie buforów solarnych przez wymiennik ciepła. Wstępny podgrzew wody uŝytkowej będzie realizowany w podgrzewaczu wstępnym o pojemności 750 l. Ładowanie zasobnika wstępnego ze zbiorników buforowych za pośrednictwem wymiennika ciepła. Właściwy podgrzew będzie realizować podgrzewacze o pojemności 2000 l. Przewiduje się zastosowanie zasobników bez węŝownic firmy Viessmann. Dla podgrzewaczy właściwych zastosować zestawy do ładowania zasobników. Dogrzewanie wody w podgrzewaczach właściwych z kotłów gazowych Przeponowe naczynia wyrównawcze. a) Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego po stronie kotłowej. Str. 5

6 Podstawą doboru urządzeń firmy REFLEX dla stabilizacji ciśnienia wody jest całkowita pojemność wodna zładu technologicznego, oraz ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa. Obliczenie i dobór wielkości przeponowego naczynia wzbiorczego, dokonano na podstawie PN-B obliczeniowe obciąŝenie cieplne kotłowni: 1120 kw ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: 3.0 bar V = 13.5 Q [dm 3 ] - pojemność instalacji gdzie: V - całkowita pojemność instalacji [dm 3 ] Q - obliczeniowe obciąŝenie cieplne kotłowni Q = 1120 kw V = = [dm 3 ] Vu = V ρ 1 v [dm 3 ] - minimalna pojemność uŝytkowa naczynia wzbiorczego gdzie: V - całkowita pojemność instalacji V = m 3 ρ 1 - gęstość wody instalacyjnej w temp. początkowej 10 C ρ 1 = kg/m 3 v - przyrost objętości właściwej wody przy jej ogrzaniu od temp. 10 C do temp. zasilania równej 80 C v = dm 3 /kg Vu = = [dm 3 ] Vu R = Vu + V E 10 [dm 3 ] - pojemność uŝytkowa z rezerwą eksploatacyjną gdzie: Vu - pojemność uŝytkowa naczynia Vu = dm 3 V - całkowita pojemność instalacji V = m 3 E - ubytki eksploatacyjne wody między uzupełnieniami E = 0.5% Vu R = = [dm 3 ] Vn R = Vu R (p max + 1)/(p max - p) [dm 3 ] - pojemność całkowita naczynia gdzie: Vu R - pojemność uŝytkowa z rezerwą eksploatacyjną Vu R = dm 3 p max - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu p max = 3.0 bar p - ciśnienie wstępne w naczyniu p = 1.5 bar V = ( )/( ) = [dm 3 ] Dla obliczonej pojemności dobrane zostały dwa naczynia przeponowe firmy REFLEX typu N o pojemności 800 dm 3 kaŝde. b) Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego po stronie zasobnika c.w.u. Podstawą doboru urządzeń firmy REFLEX dla stabilizacji ciśnienia wody jest całkowita pojemność wodna instalacji, oraz ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa. Obliczenie i dobór wielkości przeponowego naczynia wzbiorczego, dokonano na podstawie PN-B pojemność instalacji wodnej: 4 m 3 ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: 6.0 bar Vu = V ρ 1 v [dm 3 ] - minimalna pojemność uŝytkowa naczynia wzbiorczego gdzie: V - całkowita pojemność instalacji V = 4 m 3 ρ 1 - gęstość wody instalacyjnej w temp. początkowej 10 C ρ 1 = kg/m 3 v - przyrost objętości właściwej wody przy jej ogrzaniu od temp. 10 C do temp. zasilania Str. 6

7 równej 60 C v = dm 3 /kg Vu = = 67.2 [dm 3 ] Vu R = Vu + V E 10 [dm 3 ] - pojemność uŝytkowa z rezerwą eksploatacyjną gdzie: Vu - pojemność uŝytkowa naczynia Vu = 67.2 dm 3 V - całkowita pojemność instalacji V = 4 m 3 E - ubytki eksploatacyjne wody między uzupełnieniami E = 0.5% Vu R = = 87.2 [dm 3 ] Vn R = Vu R (p max + 1)/(p max - p) [dm 3 ] - pojemność całkowita naczynia gdzie: Vu R - pojemność uŝytkowa z rezerwą eksploatacyjną Vu R = 87.2m 3 p max - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu p max = 6.0 bar p - ciśnienie wstępne w naczyniu p = 1.5 bar V = 87.2 ( )/( ) = [dm 3 ] Dla obliczonej pojemności dobrane zostało naczynie przeponowe Reflex DT5 o pojemności 200 dm 3. c) Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego po stronie bufora solarnego. Str. 7 Podstawą doboru urządzeń firmy REFLEX dla stabilizacji ciśnienia wody jest całkowita pojemność wodna bufora, oraz ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa. Obliczenie i dobór wielkości przeponowego naczynia wzbiorczego, dokonano na podstawie PN-B pojemność instalacji wodnej: 8 m 3 ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: 6.0 bar Vu = V ρ 1 v [dm 3 ] - minimalna pojemność uŝytkowa naczynia wzbiorczego gdzie: V - całkowita pojemność instalacji V = 8 m 3 ρ 1 - gęstość wody instalacyjnej w temp. początkowej 10 C ρ 1 = kg/m 3 v - przyrost objętości właściwej wody przy jej ogrzaniu od temp. 10 C do temp. zasilania równej 80 C v = dm 3 /kg Vu = = [dm 3 ] Vu R = Vu + V E 10 [dm 3 ] - pojemność uŝytkowa z rezerwą eksploatacyjną gdzie: Vu - pojemność uŝytkowa naczynia Vu = dm 3 V - całkowita pojemność instalacji V = 8 m 3 E - ubytki eksploatacyjne wody między uzupełnieniami E = 0.5% Vu R = = [dm 3 ] Vn R = Vu R (p max + 1)/(p max - p) [dm 3 ] - pojemność całkowita naczynia gdzie: Vu R - pojemność uŝytkowa z rezerwą eksploatacyjną Vu R = 269.5m 3 p max - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu p max = 6.0 bar p - ciśnienie wstępne w naczyniu p = 1.5 bar V = ( )/( ) = [dm 3 ] Dla obliczonej pojemności dobrane zostały dwa naczynia przeponowe Reflex DT5 o pojemności 500 dm 3.

8 Zawory bezpieczeństwa. a) Dobór zaworu bezpieczeństwa dla kotła. Zastosować zawory bezpieczeństwa SYR typu Dobór zaworów w oparciu o wytyczne producenta. Ciśnienie otwarcia 3,0 bar. b) Dobór zaworów bezpieczeństwa dla zasobników ciepłej wody. Zawór bezpieczeństwa zostanie zamontowany bezpośrednio przy zasobniku, przy ustawionym ciśnieniu otwarcia zaworu 6,0 bar. Zastosowano zawory bezpieczeństwa SYR typu Dobór zaworów wykonano w oparciu o wytyczne producenta, w odniesieniu do pojemności podgrzewacza Napełnianie i uzupełnianie zładu technologicznego. Napełnianie zładu technologicznego odbywać się będzie wodą wodociągową uzdatnioną w stacji uzdatniania wody. Dobór stacji uzdatniania na etapie projektu wykonawczego, po przeprowadzeniu analizy jakości wody. Zład technologiczny instalacji grzewczej napełniany będzie przez połączenie elastyczne łączące zawór ze złączką do węŝa 3/4 zamontowany na przewodzie wody wodociągowej z zaworem do automatycznego napełniania instalacji grzewczej. Przewiduje się zastosowanie zaworu firmy SYR typu /4. Napełnianie instalacji odbywać się będzie do ciśnienia ustawionego na manometrze będącym wyposaŝeniem dodatkowym automatycznego zaworu do napełniania. Z chwilą osiągnięcia Ŝądanego ciśnienia dopływ wody zostanie automatycznie odcięty. Po zakończeniu procesu napełniania połączenie elastyczne naleŝy bezwzględnie zdemontować UKŁAD SPALINOWY. Wytyczne prowadzenia przewodu spalinowego znajdują się na rzucie poziomym kotłowni. Odprowadzenie spalin z kaŝdego z kotłów do szachtu kominowego zrealizować rurami stalowymi kwasoodpornymi dwuściennymi izolowanymi o średnicy 250mm/310mm. Czopuchy izolowane termicznie według technologii producenta. Przewody prowadzić ze spadkiem 3% w kierunku kotłów. Podłączenie czopucha do przewodu kominowego wykonać za pomocą trójnika 45. Kominy naleŝy wyposaŝyć w niezbędne uzbrojenie, takie jak dolna i górna wyczystka, oraz taca skroplin z zaworem spustowym. Kominy wyprowadzić minimum 40 cm ponad połać dachu INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI. W pomieszczeniu kotłowni naleŝy przewidzieć niezamykalne otwory wentylacyjne. Dolna krawędź otworu nawiewnego powinna znajdować się maksymalnie 30cm nad podłogą. Natomiast otwór wentylacji wywiewnej powinien być umieszczony moŝliwie blisko stropu. Zgodnie z normą PN-B powierzchnia otworów nawiewnych i kanałów nawiewnych powinna wynosić co najmniej 5 cm 2 na kaŝdy 1 kw nominalnej mocy cieplnej kotłów Instalacja wentylacji grawitacyjnej nawiewnej. Wentylacja nawiewna będzie realizowana za pośrednictwem kanału nawiewnego typu zet z blachy stalowej ocynkowanej. Spód kanału wprowadzić w pomieszczeniu kotłowni 30 cm nad posadzką. Otwór czerpny i otwór nawiewny w kotłowni osiatkować. Str. 8

9 a) Obliczenie ilości powietrza do spalania. nominalna zainstalowana moc kotłowni: 1120 kw 860 = kcal/h B = Q / (w d η) [m 3 /h] - zuŝycie gazu do spalania gdzie: Q - nominalna moc kotłowni Q = kcal/h w d - wartość opałowa gazu ziemnego w d = 8460 kcal/m 3 η - sprawność kotła η = 0.94 B = / ( ) = [m 3 /h] L = λ L t [Nm 3 /Nm 3 ] - zapotrzebowanie powietrza do spalania gdzie: λ - współczynnik nadmiaru powietrza λ = 1.2 L t - teoretyczne jednostkowe zapotrzebowanie powietrza do spalania gazu ziemnego L t = 8.9 Nm 3 /Nm 3 L = = [Nm 3 /Nm 3 ] L 1 = B L [Nm 3 /h] - całkowite rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza do spalania gdzie: B - zuŝycie gazu do spalania B = m 3 /h L - zapotrzebowanie powietrza do spalania L = Nm 3 /Nm 3 L 1 = = 1293,3 [Nm 3 /h] = [Nm 3 /s] b) Obliczenie ilości powietrza dla wentylacji przestrzeni kotłowni. Obliczana w odniesieniu do kubatury kotłowni. V w = V k k [m 3 /h] - ilość powietrza do wentylacji gdzie: V k - kubatura kotłowni V k = = m 3 k - krotność wymian powietrza k = 2/h V w = = [m 3 /h] = [m 3 /s] c) Całkowita ilość powietrza dla kotłowni. Obliczana łączna ilość do spalania i do wentylacji. V = L 1 + V w [m 3 /h] - całkowita ilość powietrza dla kotłowni gdzie: L 1 - ilość powietrza do spalania L 1 = Nm 3 /s V w - ilość powietrza wentylacyjnego V w = m 3 /s V = = [m 3 /s] Str. 9

10 d) Powierzchnia czynna otworu nawiewnego. Obliczana na podstawie ilości nawiewanego powietrza. Kontrolnie sprawdzono warunek normowy aby powierzchnia otworów nawiewnych wynosiła minimalnie 5 cm 2 na kaŝdy 1 kw mocy zainstalowanej. Fn = V / v [m 2 ] - czynna powierzchnia otworu nawiewnego gdzie: V - całkowita ilość powietrza dla kotłowni V = m 3 /s v - prędkość powietrza w otworze nawiewnym v = 1.0 m/s Fn = / 1.0 = [m 2 ] Fn min = Q [m 2 ] - czynna powierzchnia otworu nawiewnego (z normy) gdzie: Q - nominalna moc kotłowni Q = 1120 kw Fn min = = 0.56 [m 2 ] Dobrano kanał nawiewny dla Fn min. Dobrany kanał nawiewny typu zet o wymiarach mm Instalacja wentylacji grawitacyjnej wywiewnej. Wentylacja wywiewna będzie realizowana za pośrednictwem przewodu wentylacyjnego zlokalizowanego w szachcie spalinowym w pomieszczeniu kotłowni. Spód kanału wprowadzić w pomieszczeniu kotłowni przy stropie. Otwór wywiewny obustronnie osiatkować. a) Obliczenie ilości powietrza dla wentylacji przestrzeni kotłowni. Obliczana w odniesieniu do kubatury kotłowni. V w = V k k [m 3 /h] - ilość powietrza do wentylacji gdzie: V k - kubatura kotłowni V k = = m 3 k - krotność wymian powietrza k = 2/h V w = = [m 3 /h] = [m 3 /s] b) Powierzchnia czynna otworu wywiewnego. Obliczana na podstawie ilości wywiewanego powietrza. Fw = V w / v [m 2 ] - czynna powierzchnia otworu wywiewnego gdzie: V w - ilość powietrza wywiewanego (wentylacyjna) V w = m 3 /s v - prędkość powietrza w otworze wywiewnym v = 1.1 m/s Fw = / 1.1 = [m 2 ] Powierzchnia kanału wywiewnego ma wynosić m 2. Str. 10

11 WYMAGANIA DLA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownię z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyŝej 30kW, w budynku średniowysokim, powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niŝ określona poniŝej: dla ścian zewnętrznych: EI 60 dla ścian wewnętrznych: EI 60 dla stropów: EI 60 dla drzwi lub innych zamknięć: EI INSTALACJA GAZOWA SYSTEM DETEKCJI GAZU. Pomieszczenie kotłowni gazowej wyposaŝyć naleŝy w system detekcji gazu firmy Atest Gaz złoŝony z następujących elementów: - czujnik ALPA PicoGaz NG 2 sztuki - centralka Eco-ALPA-17/XEF sztuka - sygnalizator optyczno akustyczny ALPA SZOA mini 1 sztuka - zawór MSV Dn100 1 sztuka Detektor gazu. Zastosować detektory ALPA PicoGaz-NG do wykrywania gazów lŝejszych od powietrza. Detektor naleŝy zamontować na ścianie lub na suficie, nie niŝej niŝ 30 cm od sufitu, moŝliwie daleko od otworów okiennych i wentylacyjnych. Unikać naleŝy miejsc nasłonecznionych, naraŝonych na działanie silnych pól elektromagnetycznych, pary wodnej, wody, zapylenia. Detektor naleŝy montować w pozycji pionowej, komorą eksplozymetryczną w dół. Skuteczny promień monitoringu wynosi około 5m w kaŝdym kierunku licząc od miejsca posadowienia detektora Centrala detekcyjna. Do jednostki Eco-ALPA-17 podpinany jest detektor gazu sygnalizator optyczny, sygnalizator akustyczny, oraz zawór samozamykający Zawór elektromagnetyczny samozamykający. Elektromagnetyczny zawór odcinający umoŝliwia odcięcie dopływu gazu w przypadku zagroŝenia wybuchem na skutek wycieku gazu. Zawór jest otwierany ręcznie, natomiast zamykany za pomocą impulsu elektrycznego, lub ręcznie. W połoŝeniu otwarcia i zamknięcia nie wymaga zasilania. W pozycji roboczej zawór jest otwarty i pozwala na swobodny przepływ gazu. Zadziałanie zaworu, czyli jego zamknięcie, a tym samym natychmiastowe odcięcie dopływu gazu, następuje pod wpływem impulsu elektrycznego pochodzącego z systemu wykrywającego obecność gazu. Str. 11

12 UWAGI DODATKOWE. Do próby szczelności instalacja nie moŝe być malowana, zakryta tynkiem, a w przypadku wykonania jej na zewnętrznej ścianie budynku niedopuszczalne jest nasłonecznienie jej w trakcie próby. Kontrola szczelności połączeń z zastosowaniem otwartego ognia jest zabroniona. Wykonana instalacja gazowa podlegała będzie okresowej kontroli szczelności, którą naleŝy wykonać przynajmniej jeden raz w roku INSTALACJA SOLARNA ZAŁOśENIA OGÓLNE. Instalacja solarna jest projektowana do wspomagania podgrzewu ciepłej wody uŝytkowej. Dobór systemu solarnego wykonano w oparciu o przyjęte załoŝenia dotyczące zuŝycia wody w budynku OPIS INSTALACJI SOLARNEJ. W skład instalacji solarnej wchodzą: bateria kolektorów słonecznych płaskich zamontowanych na dachu pod kątem około 30 w kierunku południowym, zespoły pompowo sterownicze i zespoły naczynia przeponowego instalowane w pomieszczeniu projektowanej kotłowni przy zasobnikach c.w.u. Instalacja jest uruchamiana, kiedy temperatura na kolektorach słonecznych osiąga załoŝoną wartość, co uruchamia pompę obiegową przetłaczającą czynnik obiegowy między panelami słonecznymi a wymiennikiem ciepła. Wymiennik ciepła przekazuje ciepło do trzech projektowanych buforów solarnych o pojemności 2000 l kaŝdy. Układ jest ciśnieniowy. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia stanowi zawór bezpieczeństwa oraz przeponowe naczynie wzbiorcze. Układ jest wypełniony płynem niezamarzającym. Izolacja całości instalacji materiałem odpornym na temperaturę powyŝej 170 C Kolektory słoneczne. Dobrana została bateria siedemdziesięciu kolektorów słonecznych płaskich firmy VIESSMANN typu VITOSOL 200 F. MontaŜ kolektorów na powierzchni dachu. Specyfikacja kolektorów słonecznych: Typ kolektora słonecznego - kolektor płaski poziomy Typ i materiał obudowy kolektora - płaski / aluminium Wielkość - wymagana powierzchnia czynna absorbera - min 2,3 m2 Materiał absorbera aluminium lub miedź Str. 12

13 Konstrukcja rur absorbera - pojedyncza rura ułoŝona w sposób meandrowy (odległości osi sąsiednich odcinków rury nie większej niŝ Pmax = 100 mm). Parametry absorbera - min. współczynnik absorpcji nie mniejszy niŝ 0,95 - maks współczynnik emisji nie większy niŝ 0,05 Płyn solarny (nośnik ciepła) - niepalny, wodny roztwór glikolu propylenowego o zawartości wody maksimum do 60 % Wymagany certyfikat Solar-Keymark Sprawność kolektora: - optyczna odniesiona do powierzchni absorbera min. 79%, potwierdzona badaniami przeprowadzonymi nie wcześniej niŝ oraz certyfikatem SolarKeymark Współczynniki: a1a nie większy niŝ 4,05 [W/m2K] a2a nie większy niŝ 0,0185 [W/m2K] potwierdzone badaniami przeprowadzonymi nie wcześniej niŝ oraz certyfikatem SolarKeymark Dopuszcza się stosowanie urządzeń i rozwiązań równowaŝnych (posiadających nie gorsze parametry techniczno- uŝytkowe) pod warunkiem ich uzgodnienia z autorem projektu RuraŜ instalacji solarnej. Instalację solarną naleŝy wykonać z rur miedzianych. Lokalizacja przewodów i pionów instalacji solarnej w części rysunkowej opracowania. Czynnikiem obiegowym w układzie jest płyn Tyfokor Izolacja instalacji solarnej. Przewody instalacji solarnej naleŝy zaizolować otuliną o grubości 20 dla instalacji w budynku. Dla instalacji na zewnątrz (prowadzona po dachu) otulinę naleŝy zabezpieczyć poprzez dodatkowe oblachowanie instalacji. Otulina musi być odporna na temperaturę powyŝej 170 C Zabezpieczenie przed przegrzaniem w instalacji. Zaleca się równieŝ okresową kontrolę parametrów instalacji, zwłaszcza przy silnym nasłonecznieniu i zrzut wody ciepłej z instalacji. Str. 13

14 W celu uniknięcia przegrzania w instalacji naleŝy przewidzieć pod zaworem bezpieczeństwa instalacji solarnej naczynie ze stali nierdzewnej, do którego będzie wyrzucany płyn solarny. Za pomocą pompki ręcznej moŝna ponownie napełnić instalację. 5. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE. W ramach projektu elektrycznego naleŝy przewidzieć zasilanie elektryczne do odbiorników według poniŝszego zestawienia: kotłownia gazowa: V, 50 Hz, zgodnie z wytycznymi producenta; centrala detekcji tlenku węgla, zgodnie z wytycznymi producenta. Pompy obiegowe zgodnie z kartami katalogowymi Projekt w swojej zawartości nie obejmuje projektu automatyki kotłowni i systemu solarnego. 6. UWAGI. Instalację naleŝy wykonać zgodnie z projektami wykonawczymi, oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, oraz materiały ze wskazaniem producenta naleŝy traktować jako przykładowe. Wykonawca moŝe zaproponować innych producentów dla urządzeń i materiałów określonych w projekcie z zachowaniem odpowiednich równowaŝnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem opracowania, z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień. Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów, oraz tras prowadzenia poszczególnych instalacji naleŝy konsultować z projektantem. Prace montaŝowe poszczególnych instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń i materiałów. Projektujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez wykonawcę bez zgody pisemnej osób projektujących. Opracowanie chronione Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.). Prace wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i PPOś. Urządzenia montować i rozruch ich przeprowadzić zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową dostarczoną przez producenta. Prowadzić stały serwis i przeglądy techniczne urządzeń zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi. Str. 14

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, Kraków tel/fax +48(12) ;

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, Kraków tel/fax +48(12) ; grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY Opracowanie Nr KP/1002/08-PB KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY BranŜa: G- Technologie cieplne Zespół autorski : Projektant: mgr inŝ. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 Opracował:

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym LOKALIZACJA: Gaj Wielki, ul. Nowa 4, dz. nr 77/7, gm. Kaźmierz INWESTOR: LTD Nieruchomości sp. z o.o. ADRES ZAMIESZKANIA:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE inż. Stefan Tur 37-464 Stalowa Wola, ul. Piastowska 11 tel. (15) 844-40-86; fax. (15) 642-69-03; kom. 0603-744-221; email: daniel.tur@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Obiekt:

Bardziej szczegółowo

I.SPIS TREŚCI...str.1

I.SPIS TREŚCI...str.1 1 I.SPIS TREŚCI....str.1 1. Opis techniczny. str.2-3 2. Obliczenia techniczne.. str.4-5 3. DTR urządzeń str.6-9 4. Oświadczenie projektanta str.10 5. Zaświadczenie Polskiej Izby InŜ. Bud. str.11 6. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWO- KOKSOWEJ NA OLEJOWĄ

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWO- KOKSOWEJ NA OLEJOWĄ PROJEKT ZAMIENNY BRANśA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃ- SKA, UL. DŁUGA 144 34-530 BUKOWINA TATRZAŃ- SKA Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy , ul.bolesława Śmiałego 6 tel. 62 586 14 95, e-mail: intech 1@interia.pl OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Wykonał: Arkadiusz Okruta www.enis.pl Czerwiec 2010 1 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest poprawa jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV 45331110-0 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie.

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie. inpro- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV , ,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV , , SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV - 45331000-6, 45331110-0, 45317100-3 OPRACOWAŁ: inż. Tadeusz Stelmach nr uprawnień: 94/83/B B mgr inż. Ryszard Chrząścik

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poczty Polskiej S.A. zlokalizowanym w Nowym Dworze Gdańskim. Zawartość opracowania Część I opisowa. 1.0. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

GENERALNY WYKONAWCA. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel:

GENERALNY WYKONAWCA. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel: GENERALNY WYKONAWCA FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel: +48 42 226 04 53 Projekt Gminny Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Województwie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU SZPITALNEGO.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU SZPITALNEGO. K R A K Ó W INWESTOR : 0 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO REHABILITACYJNY SPZOZ W KRYNICY ZDROJU ul. Świdzińskiego 4 Krynica Zdrój TYTUŁ OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przykładowe schematy instalacji solarnych

Przykładowe schematy instalacji solarnych W skład wyposażenia instalacji solarnej wchodzą: - zestaw kolektorów płaskich lub rurowych, Przykładowe schematy instalacji solarnych - zasobnik ciepłej wody wyposażony w dwie wężownice, grzałkę elektryczną,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec Temat opracowania: Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego Lokalizacja obiektu: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 Zawiercie Stadium dokumentacji: Projekt budowlano

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 OBLICZENIA do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 Spis treści : 1. Zapotrzebowanie CWU 2. Zapotrzebowanie ciepła 3. Dobór kolektorów 4. Dobór pompy obiegowej

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

ST KOTŁOWNIA OLEJOWA

ST KOTŁOWNIA OLEJOWA Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.) ST - 05.00 CPV 45331000-6 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach Plac Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Obiekt: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY BIAŁOBRZEGI UL. KOŚCIELNA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA FAZA BRANŻA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA CENTRALEGO OGRZEWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA CENTRALEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA CENTRALEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI: I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Warunki wykonania instalacji c.o. II. SPIS RYSUNKÓW INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Bukowskiej 328 w Poznaniu, działka nr 148, arkusz 04, obręb Ławica. 1.0. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

S-00.02 Wytyczne do instalacji grzewczych i wentylacji mechanicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Budowa Hali Sportowej 1

S-00.02 Wytyczne do instalacji grzewczych i wentylacji mechanicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Budowa Hali Sportowej 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-00.03 Wytyczne do instalacji grzewczych i wentylacji mechanicznej Budowa Hali Sportowej 1 Spis treści 1. Źródła ciepła... 3 1.1. Kotłownia i magazyn oleju opałowego... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. lipiec 2008 mgr inŝ. Lesław Gębski

OŚWIADCZENIE. lipiec 2008 mgr inŝ. Lesław Gębski OŚWIADCZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku, zmieniającego Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach,

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - inwentaryzacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz. Nr 29/2 obręb 18 AUTOR: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

Zbiornika buforowego SG(B)

Zbiornika buforowego SG(B) Nr kat./nr fabr.... KJ Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika buforowego SG(B) Typ: Wężownica: Ocieplenie: 200 1500 Jedna wężownica spiralna Rozbieralne 300 2000 Dwie wężownice spiralne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

t obl. = t z (1) V u = V x 1 x v (2)

t obl. = t z (1) V u = V x 1 x v (2) 1. Ustalanie wielkości naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414 1.1 Temperatura obliczeniowa (t z ) Do obliczenia przyrostu objętości wody w instalacji przyjmuje się zakres temperatur pomiędzy temperaturą początkową

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi :

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : Zestaw 200-II-4M Zestaw 300-II-6M Składa się z : 2 kolektorów płaskich o powierzchni absorpcji 3,52 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo