SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Nr strony Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. Str. 3 II ZAŁĄCZNIKI Karty katalogowe dobranych urządzeń. Str. 15 III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rzut pomieszczenia kotłowni. Schemat technologiczny kotłowni. Rzut dachu segment A cz.1 Rzut dachu segment A cz.2 Schemat instalacji solarnej. 1: :50 1:50 1:50 S-KS 01 S-KS 02 S-KS 03 S-KS 04 S-KS 05

2 OPIS TECHNICZNY 1. TEMAT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI Technologia kotłowni gazowej Bilans ciepła Źródło ciepła Dobór kotła gazowego Urządzenia technologiczne kotłowni Podgrzewacze pojemnościowe Przeponowe naczynia wyrównawcze Zawory bezpieczeństwa Napełnianie i uzupełnianie zładu technologicznego Układ spalinowy Instalacja wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń kotłowni Instalacja wentylacji grawitacyjnej nawiewnej Instalacja wentylacji grawitacyjnej wywiewnej Wymagania dla pomieszczenia kotłowni Instalacja gazowa System detekcji gazu Detektor gazu Centrala detekcyjna Zawór elektromagnetyczny samozamykający Uwagi dodatkowe Instalacja solarna ZałoŜenia ogólne Opis instalacji solarnej Kolektory słoneczne RuraŜ instalacji solarnej Izolacja instalacji solarnej Zabezpieczenie przed przegrzaniem w instalacji WYTYCZNE ELEKTRYCZNE UWAGI Str. 2

3 Warunki ogólne.1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji solarnej oraz kotłowni gazowej opisanej w niniejszej specyfikacji..2. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji solarnej i kotłowni i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności..3. Wykonawca jest równieŝ zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji wewnętrznych gazu, c.o. c.w.u. w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branŝ. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montaŝowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montaŝowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji wewnętrznych z innymi branŝami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt..4. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie obciąŝony kosztami demontaŝu tego urządzenia, zakupu i montaŝu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji..5. Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu..6. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy..7. Do zakresu prac Wykonawcy kaŝdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć równieŝ deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. Str. 3

4 1. TEMAT OPRACOWANIA. Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji technologii kotłowni gazowej oraz instalacji solarnej dla potrzeb projektowanego Hotelu Słoneczny Zdrój z odnową biologiczną i Spa, oraz stadium rehabilitacyjnym w Busku Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy /dz. nr 1; 46; 55/3; 56/1; 57/1 143; 78; 79/1/. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. Zakres projektu obejmuje : technologię kotłowni gazowej; instalację solarną. 3. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora; podkłady architektoniczno budowlane; obowiązujące normy, normatywy techniczne, katalogi urządzeń, armatury i materiałów; uzgodnienia międzybranŝowe. 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI. Przygotowanie ciepła dla celów centralnego ogrzewania, instalacji wody uŝytkowej, oraz ciepła technologicznego dla urządzeń wentylacyjnych będzie realizowane przez nowoprojektowaną kotłownię gazową. Kotłownia zostanie zlokalizowana w przyziemiu budynku, w wydzielonym pomieszczeniu, w części zaplecza technologicznego. WyposaŜenie kotłowni będą stanowiły dwa kotły gazowe z palnikami wentylatorowymi, oraz podgrzewacze pojemnościowe i armatura regulacyjno zabezpieczająca. Lokalizacja urządzeń w kotłowni zgodnie z załączonym opracowaniem rysunkowym. Pomieszczenie kotłowni posiada własny szacht wyprowadzony ponad dach budynku, który zostanie wykorzystany do przeprowadzenia instalacji spalinowej z kotłowni i instalacji wentylacji. Zasilanie gazem kotłowni gazowej z przyłącza gazowego dla budynku. Kotłownia gazowa zostanie wyposaŝona w indywidualny przyłącz gazu. Do wspomagania procesu podgrzewu ciepłej wody uŝytkowej została zaprojektowana instalacja solarna. Instalacja solarna zaprojektowana wykorzystuje baterię 70 kolektorów słonecznych płaskich zlokalizowanych na dachu, pod kątem około 30 w kierunku południowym. Dobór kotłów w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną. Szczegółowy opis poszczególnych instalacji w dalszej części opracowania TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ BILANS CIEPŁA. Str. 4 Zapotrzebowanie na ciepło wynika z danych projektów centralnego ogrzewania, wentylacji, oraz wewnętrznej instalacji wody uŝytkowej i przedstawia się następująco:

5 » obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o.: 237,0 kw» obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną dla wentylacji: 341,2 kw» obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło dla technologii basenu: 111,0 kw» obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło dla c.w.u.: 315,0 kw Sumaryczne obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną: 1004,2 kw ŹRÓDŁO CIEPŁA. W obiekcie projektuje się kotłownię wodną na paliwo gazowe. Kotłownia zostanie wyposaŝona w dwa kotły gazowe firmy VIESSMANN. Kotły będą pracować przy zmiennych parametrach wody 80/60 C w funkcji zmian temperatury zewnętrznej. Kotłownia będzie przygotowywała wodę grzewczą do celów centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody uŝytkowej oraz ciepła technologicznego dla celów wentylacji i klimatyzacji oraz technologii podgrzewu wody basenowej. Praca układu grzewczego w systemie zamkniętym przy stabilizacji ciśnienia wody zładu technologicznego z wykorzystaniem urządzeń firmy REFLEX Dobór kotła gazowego. Dobór kotła wykonano w oparciu o bilans cieplny budynku. Pokrycie zapotrzebowania na ciepło jest realizowane przez kotłownię gazową, wyposaŝoną w dwa kotły gazowe o mocy grzewczej 560 kw kaŝdy, produkcji VIESSMANN typu VITOPLEX 200. Parametry pracy kotła 80/60 C URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE KOTŁOWNI Podgrzewacze pojemnościowe. W pomieszczeniu kotłowni zostaną zlokalizowane pojemnościowe podgrzewacze solarne i c.w.u. Instalacja solarna będzie ładowała bufor solarny o pojemności 6000 L. Bufor solarny składać się będzie z trzech zbiorników buforowych firmy Reflex typ PHF o pojemności 2000 L kaŝdy. Zbiorniki zostaną wyposaŝone w izolację cieplną typ PW i płaszcz foliowy PWF. Ładowanie buforów solarnych przez wymiennik ciepła. Wstępny podgrzew wody uŝytkowej będzie realizowany w podgrzewaczu wstępnym o pojemności 750 l. Ładowanie zasobnika wstępnego ze zbiorników buforowych za pośrednictwem wymiennika ciepła. Właściwy podgrzew będzie realizować podgrzewacze o pojemności 2000 l. Przewiduje się zastosowanie zasobników bez węŝownic firmy Viessmann. Dla podgrzewaczy właściwych zastosować zestawy do ładowania zasobników. Dogrzewanie wody w podgrzewaczach właściwych z kotłów gazowych Przeponowe naczynia wyrównawcze. a) Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego po stronie kotłowej. Str. 5

6 Podstawą doboru urządzeń firmy REFLEX dla stabilizacji ciśnienia wody jest całkowita pojemność wodna zładu technologicznego, oraz ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa. Obliczenie i dobór wielkości przeponowego naczynia wzbiorczego, dokonano na podstawie PN-B obliczeniowe obciąŝenie cieplne kotłowni: 1120 kw ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: 3.0 bar V = 13.5 Q [dm 3 ] - pojemność instalacji gdzie: V - całkowita pojemność instalacji [dm 3 ] Q - obliczeniowe obciąŝenie cieplne kotłowni Q = 1120 kw V = = [dm 3 ] Vu = V ρ 1 v [dm 3 ] - minimalna pojemność uŝytkowa naczynia wzbiorczego gdzie: V - całkowita pojemność instalacji V = m 3 ρ 1 - gęstość wody instalacyjnej w temp. początkowej 10 C ρ 1 = kg/m 3 v - przyrost objętości właściwej wody przy jej ogrzaniu od temp. 10 C do temp. zasilania równej 80 C v = dm 3 /kg Vu = = [dm 3 ] Vu R = Vu + V E 10 [dm 3 ] - pojemność uŝytkowa z rezerwą eksploatacyjną gdzie: Vu - pojemność uŝytkowa naczynia Vu = dm 3 V - całkowita pojemność instalacji V = m 3 E - ubytki eksploatacyjne wody między uzupełnieniami E = 0.5% Vu R = = [dm 3 ] Vn R = Vu R (p max + 1)/(p max - p) [dm 3 ] - pojemność całkowita naczynia gdzie: Vu R - pojemność uŝytkowa z rezerwą eksploatacyjną Vu R = dm 3 p max - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu p max = 3.0 bar p - ciśnienie wstępne w naczyniu p = 1.5 bar V = ( )/( ) = [dm 3 ] Dla obliczonej pojemności dobrane zostały dwa naczynia przeponowe firmy REFLEX typu N o pojemności 800 dm 3 kaŝde. b) Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego po stronie zasobnika c.w.u. Podstawą doboru urządzeń firmy REFLEX dla stabilizacji ciśnienia wody jest całkowita pojemność wodna instalacji, oraz ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa. Obliczenie i dobór wielkości przeponowego naczynia wzbiorczego, dokonano na podstawie PN-B pojemność instalacji wodnej: 4 m 3 ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: 6.0 bar Vu = V ρ 1 v [dm 3 ] - minimalna pojemność uŝytkowa naczynia wzbiorczego gdzie: V - całkowita pojemność instalacji V = 4 m 3 ρ 1 - gęstość wody instalacyjnej w temp. początkowej 10 C ρ 1 = kg/m 3 v - przyrost objętości właściwej wody przy jej ogrzaniu od temp. 10 C do temp. zasilania Str. 6

7 równej 60 C v = dm 3 /kg Vu = = 67.2 [dm 3 ] Vu R = Vu + V E 10 [dm 3 ] - pojemność uŝytkowa z rezerwą eksploatacyjną gdzie: Vu - pojemność uŝytkowa naczynia Vu = 67.2 dm 3 V - całkowita pojemność instalacji V = 4 m 3 E - ubytki eksploatacyjne wody między uzupełnieniami E = 0.5% Vu R = = 87.2 [dm 3 ] Vn R = Vu R (p max + 1)/(p max - p) [dm 3 ] - pojemność całkowita naczynia gdzie: Vu R - pojemność uŝytkowa z rezerwą eksploatacyjną Vu R = 87.2m 3 p max - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu p max = 6.0 bar p - ciśnienie wstępne w naczyniu p = 1.5 bar V = 87.2 ( )/( ) = [dm 3 ] Dla obliczonej pojemności dobrane zostało naczynie przeponowe Reflex DT5 o pojemności 200 dm 3. c) Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego po stronie bufora solarnego. Str. 7 Podstawą doboru urządzeń firmy REFLEX dla stabilizacji ciśnienia wody jest całkowita pojemność wodna bufora, oraz ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa. Obliczenie i dobór wielkości przeponowego naczynia wzbiorczego, dokonano na podstawie PN-B pojemność instalacji wodnej: 8 m 3 ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: 6.0 bar Vu = V ρ 1 v [dm 3 ] - minimalna pojemność uŝytkowa naczynia wzbiorczego gdzie: V - całkowita pojemność instalacji V = 8 m 3 ρ 1 - gęstość wody instalacyjnej w temp. początkowej 10 C ρ 1 = kg/m 3 v - przyrost objętości właściwej wody przy jej ogrzaniu od temp. 10 C do temp. zasilania równej 80 C v = dm 3 /kg Vu = = [dm 3 ] Vu R = Vu + V E 10 [dm 3 ] - pojemność uŝytkowa z rezerwą eksploatacyjną gdzie: Vu - pojemność uŝytkowa naczynia Vu = dm 3 V - całkowita pojemność instalacji V = 8 m 3 E - ubytki eksploatacyjne wody między uzupełnieniami E = 0.5% Vu R = = [dm 3 ] Vn R = Vu R (p max + 1)/(p max - p) [dm 3 ] - pojemność całkowita naczynia gdzie: Vu R - pojemność uŝytkowa z rezerwą eksploatacyjną Vu R = 269.5m 3 p max - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu p max = 6.0 bar p - ciśnienie wstępne w naczyniu p = 1.5 bar V = ( )/( ) = [dm 3 ] Dla obliczonej pojemności dobrane zostały dwa naczynia przeponowe Reflex DT5 o pojemności 500 dm 3.

8 Zawory bezpieczeństwa. a) Dobór zaworu bezpieczeństwa dla kotła. Zastosować zawory bezpieczeństwa SYR typu Dobór zaworów w oparciu o wytyczne producenta. Ciśnienie otwarcia 3,0 bar. b) Dobór zaworów bezpieczeństwa dla zasobników ciepłej wody. Zawór bezpieczeństwa zostanie zamontowany bezpośrednio przy zasobniku, przy ustawionym ciśnieniu otwarcia zaworu 6,0 bar. Zastosowano zawory bezpieczeństwa SYR typu Dobór zaworów wykonano w oparciu o wytyczne producenta, w odniesieniu do pojemności podgrzewacza Napełnianie i uzupełnianie zładu technologicznego. Napełnianie zładu technologicznego odbywać się będzie wodą wodociągową uzdatnioną w stacji uzdatniania wody. Dobór stacji uzdatniania na etapie projektu wykonawczego, po przeprowadzeniu analizy jakości wody. Zład technologiczny instalacji grzewczej napełniany będzie przez połączenie elastyczne łączące zawór ze złączką do węŝa 3/4 zamontowany na przewodzie wody wodociągowej z zaworem do automatycznego napełniania instalacji grzewczej. Przewiduje się zastosowanie zaworu firmy SYR typu /4. Napełnianie instalacji odbywać się będzie do ciśnienia ustawionego na manometrze będącym wyposaŝeniem dodatkowym automatycznego zaworu do napełniania. Z chwilą osiągnięcia Ŝądanego ciśnienia dopływ wody zostanie automatycznie odcięty. Po zakończeniu procesu napełniania połączenie elastyczne naleŝy bezwzględnie zdemontować UKŁAD SPALINOWY. Wytyczne prowadzenia przewodu spalinowego znajdują się na rzucie poziomym kotłowni. Odprowadzenie spalin z kaŝdego z kotłów do szachtu kominowego zrealizować rurami stalowymi kwasoodpornymi dwuściennymi izolowanymi o średnicy 250mm/310mm. Czopuchy izolowane termicznie według technologii producenta. Przewody prowadzić ze spadkiem 3% w kierunku kotłów. Podłączenie czopucha do przewodu kominowego wykonać za pomocą trójnika 45. Kominy naleŝy wyposaŝyć w niezbędne uzbrojenie, takie jak dolna i górna wyczystka, oraz taca skroplin z zaworem spustowym. Kominy wyprowadzić minimum 40 cm ponad połać dachu INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI. W pomieszczeniu kotłowni naleŝy przewidzieć niezamykalne otwory wentylacyjne. Dolna krawędź otworu nawiewnego powinna znajdować się maksymalnie 30cm nad podłogą. Natomiast otwór wentylacji wywiewnej powinien być umieszczony moŝliwie blisko stropu. Zgodnie z normą PN-B powierzchnia otworów nawiewnych i kanałów nawiewnych powinna wynosić co najmniej 5 cm 2 na kaŝdy 1 kw nominalnej mocy cieplnej kotłów Instalacja wentylacji grawitacyjnej nawiewnej. Wentylacja nawiewna będzie realizowana za pośrednictwem kanału nawiewnego typu zet z blachy stalowej ocynkowanej. Spód kanału wprowadzić w pomieszczeniu kotłowni 30 cm nad posadzką. Otwór czerpny i otwór nawiewny w kotłowni osiatkować. Str. 8

9 a) Obliczenie ilości powietrza do spalania. nominalna zainstalowana moc kotłowni: 1120 kw 860 = kcal/h B = Q / (w d η) [m 3 /h] - zuŝycie gazu do spalania gdzie: Q - nominalna moc kotłowni Q = kcal/h w d - wartość opałowa gazu ziemnego w d = 8460 kcal/m 3 η - sprawność kotła η = 0.94 B = / ( ) = [m 3 /h] L = λ L t [Nm 3 /Nm 3 ] - zapotrzebowanie powietrza do spalania gdzie: λ - współczynnik nadmiaru powietrza λ = 1.2 L t - teoretyczne jednostkowe zapotrzebowanie powietrza do spalania gazu ziemnego L t = 8.9 Nm 3 /Nm 3 L = = [Nm 3 /Nm 3 ] L 1 = B L [Nm 3 /h] - całkowite rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza do spalania gdzie: B - zuŝycie gazu do spalania B = m 3 /h L - zapotrzebowanie powietrza do spalania L = Nm 3 /Nm 3 L 1 = = 1293,3 [Nm 3 /h] = [Nm 3 /s] b) Obliczenie ilości powietrza dla wentylacji przestrzeni kotłowni. Obliczana w odniesieniu do kubatury kotłowni. V w = V k k [m 3 /h] - ilość powietrza do wentylacji gdzie: V k - kubatura kotłowni V k = = m 3 k - krotność wymian powietrza k = 2/h V w = = [m 3 /h] = [m 3 /s] c) Całkowita ilość powietrza dla kotłowni. Obliczana łączna ilość do spalania i do wentylacji. V = L 1 + V w [m 3 /h] - całkowita ilość powietrza dla kotłowni gdzie: L 1 - ilość powietrza do spalania L 1 = Nm 3 /s V w - ilość powietrza wentylacyjnego V w = m 3 /s V = = [m 3 /s] Str. 9

10 d) Powierzchnia czynna otworu nawiewnego. Obliczana na podstawie ilości nawiewanego powietrza. Kontrolnie sprawdzono warunek normowy aby powierzchnia otworów nawiewnych wynosiła minimalnie 5 cm 2 na kaŝdy 1 kw mocy zainstalowanej. Fn = V / v [m 2 ] - czynna powierzchnia otworu nawiewnego gdzie: V - całkowita ilość powietrza dla kotłowni V = m 3 /s v - prędkość powietrza w otworze nawiewnym v = 1.0 m/s Fn = / 1.0 = [m 2 ] Fn min = Q [m 2 ] - czynna powierzchnia otworu nawiewnego (z normy) gdzie: Q - nominalna moc kotłowni Q = 1120 kw Fn min = = 0.56 [m 2 ] Dobrano kanał nawiewny dla Fn min. Dobrany kanał nawiewny typu zet o wymiarach mm Instalacja wentylacji grawitacyjnej wywiewnej. Wentylacja wywiewna będzie realizowana za pośrednictwem przewodu wentylacyjnego zlokalizowanego w szachcie spalinowym w pomieszczeniu kotłowni. Spód kanału wprowadzić w pomieszczeniu kotłowni przy stropie. Otwór wywiewny obustronnie osiatkować. a) Obliczenie ilości powietrza dla wentylacji przestrzeni kotłowni. Obliczana w odniesieniu do kubatury kotłowni. V w = V k k [m 3 /h] - ilość powietrza do wentylacji gdzie: V k - kubatura kotłowni V k = = m 3 k - krotność wymian powietrza k = 2/h V w = = [m 3 /h] = [m 3 /s] b) Powierzchnia czynna otworu wywiewnego. Obliczana na podstawie ilości wywiewanego powietrza. Fw = V w / v [m 2 ] - czynna powierzchnia otworu wywiewnego gdzie: V w - ilość powietrza wywiewanego (wentylacyjna) V w = m 3 /s v - prędkość powietrza w otworze wywiewnym v = 1.1 m/s Fw = / 1.1 = [m 2 ] Powierzchnia kanału wywiewnego ma wynosić m 2. Str. 10

11 WYMAGANIA DLA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownię z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyŝej 30kW, w budynku średniowysokim, powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niŝ określona poniŝej: dla ścian zewnętrznych: EI 60 dla ścian wewnętrznych: EI 60 dla stropów: EI 60 dla drzwi lub innych zamknięć: EI INSTALACJA GAZOWA SYSTEM DETEKCJI GAZU. Pomieszczenie kotłowni gazowej wyposaŝyć naleŝy w system detekcji gazu firmy Atest Gaz złoŝony z następujących elementów: - czujnik ALPA PicoGaz NG 2 sztuki - centralka Eco-ALPA-17/XEF sztuka - sygnalizator optyczno akustyczny ALPA SZOA mini 1 sztuka - zawór MSV Dn100 1 sztuka Detektor gazu. Zastosować detektory ALPA PicoGaz-NG do wykrywania gazów lŝejszych od powietrza. Detektor naleŝy zamontować na ścianie lub na suficie, nie niŝej niŝ 30 cm od sufitu, moŝliwie daleko od otworów okiennych i wentylacyjnych. Unikać naleŝy miejsc nasłonecznionych, naraŝonych na działanie silnych pól elektromagnetycznych, pary wodnej, wody, zapylenia. Detektor naleŝy montować w pozycji pionowej, komorą eksplozymetryczną w dół. Skuteczny promień monitoringu wynosi około 5m w kaŝdym kierunku licząc od miejsca posadowienia detektora Centrala detekcyjna. Do jednostki Eco-ALPA-17 podpinany jest detektor gazu sygnalizator optyczny, sygnalizator akustyczny, oraz zawór samozamykający Zawór elektromagnetyczny samozamykający. Elektromagnetyczny zawór odcinający umoŝliwia odcięcie dopływu gazu w przypadku zagroŝenia wybuchem na skutek wycieku gazu. Zawór jest otwierany ręcznie, natomiast zamykany za pomocą impulsu elektrycznego, lub ręcznie. W połoŝeniu otwarcia i zamknięcia nie wymaga zasilania. W pozycji roboczej zawór jest otwarty i pozwala na swobodny przepływ gazu. Zadziałanie zaworu, czyli jego zamknięcie, a tym samym natychmiastowe odcięcie dopływu gazu, następuje pod wpływem impulsu elektrycznego pochodzącego z systemu wykrywającego obecność gazu. Str. 11

12 UWAGI DODATKOWE. Do próby szczelności instalacja nie moŝe być malowana, zakryta tynkiem, a w przypadku wykonania jej na zewnętrznej ścianie budynku niedopuszczalne jest nasłonecznienie jej w trakcie próby. Kontrola szczelności połączeń z zastosowaniem otwartego ognia jest zabroniona. Wykonana instalacja gazowa podlegała będzie okresowej kontroli szczelności, którą naleŝy wykonać przynajmniej jeden raz w roku INSTALACJA SOLARNA ZAŁOśENIA OGÓLNE. Instalacja solarna jest projektowana do wspomagania podgrzewu ciepłej wody uŝytkowej. Dobór systemu solarnego wykonano w oparciu o przyjęte załoŝenia dotyczące zuŝycia wody w budynku OPIS INSTALACJI SOLARNEJ. W skład instalacji solarnej wchodzą: bateria kolektorów słonecznych płaskich zamontowanych na dachu pod kątem około 30 w kierunku południowym, zespoły pompowo sterownicze i zespoły naczynia przeponowego instalowane w pomieszczeniu projektowanej kotłowni przy zasobnikach c.w.u. Instalacja jest uruchamiana, kiedy temperatura na kolektorach słonecznych osiąga załoŝoną wartość, co uruchamia pompę obiegową przetłaczającą czynnik obiegowy między panelami słonecznymi a wymiennikiem ciepła. Wymiennik ciepła przekazuje ciepło do trzech projektowanych buforów solarnych o pojemności 2000 l kaŝdy. Układ jest ciśnieniowy. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia stanowi zawór bezpieczeństwa oraz przeponowe naczynie wzbiorcze. Układ jest wypełniony płynem niezamarzającym. Izolacja całości instalacji materiałem odpornym na temperaturę powyŝej 170 C Kolektory słoneczne. Dobrana została bateria siedemdziesięciu kolektorów słonecznych płaskich firmy VIESSMANN typu VITOSOL 200 F. MontaŜ kolektorów na powierzchni dachu. Specyfikacja kolektorów słonecznych: Typ kolektora słonecznego - kolektor płaski poziomy Typ i materiał obudowy kolektora - płaski / aluminium Wielkość - wymagana powierzchnia czynna absorbera - min 2,3 m2 Materiał absorbera aluminium lub miedź Str. 12

13 Konstrukcja rur absorbera - pojedyncza rura ułoŝona w sposób meandrowy (odległości osi sąsiednich odcinków rury nie większej niŝ Pmax = 100 mm). Parametry absorbera - min. współczynnik absorpcji nie mniejszy niŝ 0,95 - maks współczynnik emisji nie większy niŝ 0,05 Płyn solarny (nośnik ciepła) - niepalny, wodny roztwór glikolu propylenowego o zawartości wody maksimum do 60 % Wymagany certyfikat Solar-Keymark Sprawność kolektora: - optyczna odniesiona do powierzchni absorbera min. 79%, potwierdzona badaniami przeprowadzonymi nie wcześniej niŝ oraz certyfikatem SolarKeymark Współczynniki: a1a nie większy niŝ 4,05 [W/m2K] a2a nie większy niŝ 0,0185 [W/m2K] potwierdzone badaniami przeprowadzonymi nie wcześniej niŝ oraz certyfikatem SolarKeymark Dopuszcza się stosowanie urządzeń i rozwiązań równowaŝnych (posiadających nie gorsze parametry techniczno- uŝytkowe) pod warunkiem ich uzgodnienia z autorem projektu RuraŜ instalacji solarnej. Instalację solarną naleŝy wykonać z rur miedzianych. Lokalizacja przewodów i pionów instalacji solarnej w części rysunkowej opracowania. Czynnikiem obiegowym w układzie jest płyn Tyfokor Izolacja instalacji solarnej. Przewody instalacji solarnej naleŝy zaizolować otuliną o grubości 20 dla instalacji w budynku. Dla instalacji na zewnątrz (prowadzona po dachu) otulinę naleŝy zabezpieczyć poprzez dodatkowe oblachowanie instalacji. Otulina musi być odporna na temperaturę powyŝej 170 C Zabezpieczenie przed przegrzaniem w instalacji. Zaleca się równieŝ okresową kontrolę parametrów instalacji, zwłaszcza przy silnym nasłonecznieniu i zrzut wody ciepłej z instalacji. Str. 13

14 W celu uniknięcia przegrzania w instalacji naleŝy przewidzieć pod zaworem bezpieczeństwa instalacji solarnej naczynie ze stali nierdzewnej, do którego będzie wyrzucany płyn solarny. Za pomocą pompki ręcznej moŝna ponownie napełnić instalację. 5. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE. W ramach projektu elektrycznego naleŝy przewidzieć zasilanie elektryczne do odbiorników według poniŝszego zestawienia: kotłownia gazowa: V, 50 Hz, zgodnie z wytycznymi producenta; centrala detekcji tlenku węgla, zgodnie z wytycznymi producenta. Pompy obiegowe zgodnie z kartami katalogowymi Projekt w swojej zawartości nie obejmuje projektu automatyki kotłowni i systemu solarnego. 6. UWAGI. Instalację naleŝy wykonać zgodnie z projektami wykonawczymi, oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, oraz materiały ze wskazaniem producenta naleŝy traktować jako przykładowe. Wykonawca moŝe zaproponować innych producentów dla urządzeń i materiałów określonych w projekcie z zachowaniem odpowiednich równowaŝnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem opracowania, z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień. Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów, oraz tras prowadzenia poszczególnych instalacji naleŝy konsultować z projektantem. Prace montaŝowe poszczególnych instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń i materiałów. Projektujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez wykonawcę bez zgody pisemnej osób projektujących. Opracowanie chronione Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.). Prace wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i PPOś. Urządzenia montować i rozruch ich przeprowadzić zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową dostarczoną przez producenta. Prowadzić stały serwis i przeglądy techniczne urządzeń zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi. Str. 14

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Przykładowe schematy instalacji solarnych

Przykładowe schematy instalacji solarnych W skład wyposażenia instalacji solarnej wchodzą: - zestaw kolektorów płaskich lub rurowych, Przykładowe schematy instalacji solarnych - zasobnik ciepłej wody wyposażony w dwie wężownice, grzałkę elektryczną,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

S-00.02 Wytyczne do instalacji grzewczych i wentylacji mechanicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Budowa Hali Sportowej 1

S-00.02 Wytyczne do instalacji grzewczych i wentylacji mechanicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Budowa Hali Sportowej 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-00.03 Wytyczne do instalacji grzewczych i wentylacji mechanicznej Budowa Hali Sportowej 1 Spis treści 1. Źródła ciepła... 3 1.1. Kotłownia i magazyn oleju opałowego... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi :

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : Zestaw 200-II-4M Zestaw 300-II-6M Składa się z : 2 kolektorów płaskich o powierzchni absorpcji 3,52 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi :

Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi : Zestaw 200-II-4MP Zestaw 300-II-6MP Składa się z : 2 kolektorów AKT 18 o powierzchni absorpcji 3,60 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa . Zabezieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego Zabezieczenia te wykonuje się zgodnie z PN - B - 0244 Zabezieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski.

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009 Egzemplarz nr: 1 TOM 6.2 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr.

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO GRZEGORZ PABJAN 38-200 JASŁO, ul. 17-Stycznia 68a tel./fax 013-446 26 63, 791 926 382 www.eko-pro.za.pl, e-mail: ekoprol@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT : INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ

PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES ZAM: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.9. Wykonywanie robót związanych instalacji sanitarnych z montażem i remontem 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOŚiGW/12/2015 z dnia 21.12.2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOŚiGW/12/2015 z dnia 21.12.2015 roku STOWARZYSZENIE GRUPA ODROLNIKA Siedziba, biuro i adres do korespondencji: 33-114 Rzuchowa 1 www.grupa.odrolnika.pl e-mail: grupaodrolnika@wp.pl KRS: 0000113391, NIP: 8732919882, REGON: 852619636 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA SOLARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA SOLARNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA SOLARNA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.3 Zakres

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec KADM SOLITUONS Sp. z o.o. ul. Sokola 4 39-400 Tarnobrzeg Projekt będzie realizowany przez Gminę Janowiec ze środków pochodzących z

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: podłączenia do sieci gazowej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: podłączenia do sieci gazowej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: podłączenia do sieci gazowej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo