PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, Zamość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość"

Transkrypt

1 Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, Sitno Zamość, tel Tel. kom PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek biurowy TEMAT Projekt technologii kotłowni gazowej ADRES INWESTOR PROJEKTANT ul. Przemysłowa 4 Zamość Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, Zamość mgr inż. Marcin Andrzyk Upr. bud. LUB/077/PWOS/09 SPRAWDZAJĄCY inż. Bronisław Franke Upr. bud. ANB 53//2/83 ASYSTENT PROJEKTANTA Marek Laszczyński Upr. bud. ANB 53//3/83 sierpień 203 rok.

2 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania Zakres opracowania Dane ogólne Opis projektowanych rozwiązań Rurociągi i armatura Zabezpieczenie antykorozyjne Izolacja termiczna Napełnienie i uzupełnianie wody w instalacji Odprowadzenie ścieków Armatura kontrolno-pomiarowa Zabezpieczenia kotłowni Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania Wentylacja kotłowni Próby i odbiory Ochrona p.poż Wytyczne branżowe Roboty budowlane Roboty elektryczne Roboty sanitarne Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zakres robót: Wykaz istniejących obiektów budowlanych Wykaz elementów, mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych: Rodzaje robót budowlanych, występujących na budowie, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi fart. 2 A ust. 2 ustawy z r. Prawo Budowlane) Podstawa prawna opracowania: Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia, wykaz środków zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych: ŚRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEPZIECZEŃSTWOM Uwagi końcowe OBLICZENIA Źródło ciepła Wymagana kubatura kotłowni Wentylacja kotłowni Zabezpieczenie instalacji c.o Zestawienie elementów kotłowni... 6 Oświadczenie projektantów. 8 Uprawnienia oraz przynależność do izby 9 CZĘŚĆ RYSUNKOWA: Rys. nr PLAN SYTUACYJNY Rys. nr 2 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI Rys. nr 3 RZUT PIWNIC - TECHNOLOGIA KOTŁOWNI Rys. nr 4 RZUT PIWNIC INSTALACJA KANALIZACYJNA Rys. nr 5 KOMIN I PRZEWÓD DOPROWADZAJĄCY POWIETRZE DO SPALANIA 2

3 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego technologii kotłowni gazowej o mocy 20 kw dla potrzeb budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Zamościu przy ul. Przemysłowej 4 na dz. Nr 46.. Podstawa opracowania. - zlecenie Inwestora, - inwentaryzacja budynku, - audyt energetyczny budynku - mapa geodezyjna z uzbrojeniem terenu w skali :500 - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normatywy. 2. Zakres opracowania. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany technologii kotłowni gazowej o mocy 20 kw, która stanowić będzie źródło ciepła na cele centralnego ogrzewania dla budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Zamościu. 3. Dane ogólne. Budynek biurowy o konstrukcji trwałej, trzypiętrowy, podpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan., c.o. z sieci miejskiej. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w podgrzewaczach elektrycznych. Zgodnie z opracowanym AUDYTEM ENERGETYCZNYM w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Zamościu przy ul. Przemysłowej 4 Inwestor podjął decyzję o wykonaniu termomodernizacji i zmiany źródła zasilania istniejącej instalacji grzewczej. Projektowana kotłownia gazowa zlokalizowana będzie w pomieszczeniu znajdującym się w piwnicy budynku. 4. Opis projektowanych rozwiązań. W celu pokrycia zbilansowanych potrzeb cieplnych budynku biurowego projektuje się dwa kotły gazowe kondensacyjne VICTRIX 90 o mocy 22,5-90,0 kw i ViCTRIX 5 o mocy 29,5-,0 kw pracujące w układzie kaskadowym. Parametry obliczeniowe pracy kotłowni t z /t p = 80/60 C Sprawność kotłów przy pracy w kondensacji wynosi ok. 09 % Obieg wody w instalacji c.o. wymuszony będzie pompami kotłowymi zamontowanymi w kotłach przed sprzęgłem hydraulicznym i pompą obiegową za sprzęgłem hydraulicznym. Pełną pogodową regulację automatyczną kotłowni zapewnia regulator kaskadowostrefowy. Regulator ustawia odpowiednie parametry pracy instalacji c.o. w funkcji temperatury zewnętrznej, steruje pracą kotłów oraz pracą pomp. 3

4 Stany awarii pracy układu kotłowego sygnalizowane będą wizualnie na wyświetlaczu regulatora i sygnalizacją optyczno-akustyczną. Kotłownia, zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczona zostanie naczyniem wzbiorczym Reflex typu NG 250 o poj. V n = 250 dm 3. Kotły zabezpieczone będą zaworami bezpieczeństwa Caleffi 5275 φ 3/4 nastawionymi na ciśnienie 0,4 MPa. Dodatkowo dla zabezpieczenia kotłowni przed brakiem wody zastosowano zabezpieczenie stanu wody i manometr kontaktowy. 4.. Rurociągi i armatura. Instalację technologiczną kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie. Rurociągi wody zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą łączników żeliwnych ocynkowanych na gwint, uszczelnionych konopiami i pastą uszczelniającą. Przewody prowadzić po wierzchu ścian ze spadkiem 5 % w kierunku spustów wody. W przejściach przez ściany stosować tuleje ochronne. Średnice rurociągów oraz ich lokalizację podano w części rysunkowej opracowania. Wydłużenia cieplne kompensowane będą poprzez kompensację naturalną. W najniższych punktach przewiduje się zawory spustowe ze złączką do węża, a w najwyższych odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi kulowymi. Armatura z zamknięciem kulowym lub przepustnice do wody gorącej na ciśnienie 0,6 MPa Zabezpieczenie antykorozyjne. Wszystkie rurociągi i elementy stalowe kotłowni (za wyjątkiem urządzeń malowanych fabrycznie i rur stalowych ocynkowanych) należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez: - oczyszczenie do 2-go stopnia czystości, - odtłuszczanie tych powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym, - jednokrotne pomalowanie odtłuszczonych powierzchni farbą do gruntowania termoodporną - jednokrotne pomalowanie emalią termoodporną 4.3. Izolacja termiczna. Izolację termiczną rurociągów c.o. wykonać po przeprowadzeniu prób szczelności. Izolację wykonać otulinami z pianki poliuretanowej STEINONORM 300 o grubości: - średnica rurociągu do 20 mm grubość izolacji 20 mm - średnica rurociągu od 20 mm do 32 mm grubość izolacji 30 mm - średnica rurociągu od 32 mm do 00 mm grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rury Po wykonaniu izolacji rurociągi oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami Napełnienie i uzupełnianie wody w instalacji. Do napełniania instalacji c.o., należy stosować wodę uzdatnioną, której twardość ogólna nie przekracza 4 mval/dm3, a wartość ph wynosi 8,0-9,0. 4

5 Woda do napełniania i uzupełniania instalacji uzdatniana będzie w stacji uzdatniania wody. Przed stacją uzdatniania wody należy zamontować zawór antyskażeniowy typu CA. Napełnianie wody realizowane będzie poprzez zawór do automatycznego napełniania typu VF 06-/2A zaopatrzony w manometr MF 26 poprzez giętkie połączenie rozłączne Odprowadzenie ścieków. Ścieki powstałe w kotłowni z opróżnienia instalacji będą odprowadzane rurami PVC do projektowanej studzienki schładzającej w której należy umieścić pompę do wody brudnej i podłączyć ją do najbliższego pionu kanalizacyjnego. Rury kanalizacyjne prowadzić należy ze spadkiem min. 2 %. Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej wykonać należy płukanie instalacji, próbę szczelności i sprawdzenie poprawności działania instalacji kanalizacyjnej Armatura kontrolno-pomiarowa. Do kontroli pracy kotłowni przewidziano: - termometry techniczne 0 20 C, - manometry techniczne 0 0,6 MPa, - wodomierz, - czujniki temperatury wody, których lokalizację pokazano w części rysunkowej. Na manometrach i termometrach należy oznaczyć wartości maksymalne robocze, które wynoszą: - na manometrach przed zaworem bezpieczeństwa na kotle 4 bar - dla termometrów maksymalną temperaturę czynnika roboczego +85 o C Zabezpieczenia kotłowni. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia - naczynie wzbiorcze przeponowe typu Reflex N 250 o pojemności 250 dm 3 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 6,0 bar. Średnica rury wzbiorczej wynosić będzie 25 mm, - zawór bezpieczeństwa - na wyposażeniu kotła, kątowy, gwintowany, Caleffi typu 5275 o króćcach gwintowanych, wielkość 3/4 mm ze stała nastawą 4 bar (nadciśnienie początku otwarcia) - zawór bezpieczeństwa membranowy typu SYR 95 o króćcach gwintowanych, wielkość 25x32 mm, zamontowany na rurze wzbiorczej. Ciśnienie otwarcia zaworu winno wynosić 3 bar. Kotły posiadają decyzję UDT dopuszczającą do obrotu zawory bezpieczeństwa kotłów stanowią fabryczne wyposażenie urządzeń. Zabezpieczenie przed brakiem wody w instalacji - zabezpieczenie stanu wody typ 933. wspólne dla obu kotłów zamontowane na wyjściu z kaskady wyłączające kotły przy spadku poziomu wody poniżej zabezpieczenia - manometr kontaktowy o zakresie 0-0,4 MPa do sygnalizacji spadku ciśnienia wody w kotłowni poniżej 0,5 MPa 5

6 Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury kotłów - regulator temperatury wody kotłowej funkcja regulatora ustawiona na +80 st. C, - ogranicznik temperatury maksymalnej wody w kotle STB ustawiony na temperaturę +95 st. C. Zabezpieczenie przed brakiem gazu - realizowane przez armaturę uniwersalną palnika, wyłączającą palnik z pracy przy spadku ciśnienia gazu poniżej ciśnienia minimalnego dla prawidłowej pracy palnika. Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu w kotłowni - realizowane przez aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej typu GX W skład systemu wchodzi zawór z głowicą samozamykającą dopływ gazu typu MAG-3, cztery detektory gazu DEX-2/N (gaz ziemny), moduł alarmowy sterujący pracą systemu typu MD-4.Z oraz syrena alarmowa i lampa ostrzegawcza. Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami mechanicznymi - realizowane przez filtrodmulnik z wkładem magnetycznym zamontowany na rurociągach wody grzewczej, jak w części rysunkowej opracowania Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania. Zaprojektowano odprowadzenie spalin poprzez zestaw kolektora spalin śr. 50 mm dla dwóch kotłów w układzie kaskadowym oraz komin ze stali kwasoodpornej śr. 200 mm dwuścienny izolowany łączony na uszczelki (do pracy w nadciśnieniu). Powietrze do spalania gazu ziemnego pobierane będzie z zewnątrz poprzez przewód doprowadzający powietrze wykonany z blachy kwasoodpornej śr. 50 mm łączony na uszczelki (do pracy w nadciśnieniu) Wentylacja kotłowni. Wentylacja grawitacyjna wywiewna zrealizowana będzie poprzez istniejące cztery kanały wentylacyjne, które należy udrożnić, przedłużyć do pomieszczenia kotłowni przez przewiercenie otworów śr. 30 mm i wyprowadzić ponad dach budynku. W kanałach wentylacyjnych zamontować kratki wywiewne. Wentylacja grawitacyjna nawiewna zrealizowana będzie poprzez projektowany kanał wentylacyjny nawiewny Z z blachy stalowej ocynkowanej 350x300 mm, sprowadzony na wysokość 30 cm od podłogi kotłowni. Kanał należy uzbroić w czerpnię ścienną typu A na zewnątrz budynku i kratkę wentylacyjną typu K w kotłowni. Właściciel obiektu obowiązany jest dostarczyć protokóły badania sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych wystawionych przez uprawnione jednostki lub spółdzielnie kominiarskie Próby i odbiory. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać przy pomocy zimnej wody zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 6

7 Instalację kotłowni wraz z kotłami należy poddać próbie na ciśnienie 0,6 Mpa. Przed przystąpieniem do prób instalację w kotłowni należy kilkakrotnie przepłukać. Po wykonaniu próby na zimno wykonaniu izolacji i zamontowaniu urządzeń zabezpieczających kotłownię należy poddać próbie na gorąco. Przed odbiorem końcowym kotłowni należy przeprowadzić rozruch próbny. 5. Ochrona p.poż. Kotłownia powinna być wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy tj.: gaśnica proszkowa 6 kg szt. umieszczona przy drzwiach wejściowych z fluoryzującym widocznym oznakowaniem. Wentylacja grawitacyjna kotłowni uniemożliwia powstanie zagrożenia wybuchem, w związku z czym kotłownia nie jest pomieszczeniem zagrożonym wybuchem. Kotłownia zlokalizowana jest w piwnicy budynku czterokondygnacyjnego. Pomieszczenie kotłowni stanowić będzie wydzieloną strefę pożarową, ściany oddzielenia przeciwpożarowego i strop wykonane z materiałów niepalnych powinny spełniać wymogi odporności ogniowej EI 20 i REI 20 dla stropu. Drzwi do kotłowni stalowe otwierane na zewnątrz o odporności ogniowej EI 60. Drzwi wejściowe od strony kotłowni bezklamkowe (zamek antypaniczny), otwierane pod naciskiem, oznakowane ( wyjście ewakuacyjne ) o szerokości min. 90 cm. Przegrody budowlane w kotłowni oraz podłoga zbudowane muszą być z materiałów niepalnych i nie rozprzestrzeniających ognia. Przejścia wszelkich przewodów instalacyjnych o średnicy większej niż 4 cm przez ściany i stropy powinny zapewniać ognioszczelność i być wykonane z materiałów niepalnych oraz posiadać odporność ogniową równą odporności ogniowej przegrody (EI 20). Przez pomieszczenie kotłowni nie powinny przebiegać kable i instalacje elektryczne nie przeznaczone dla kotłowni. Kotłownia winna mieć wydzieloną rozdzielnię elektryczną oraz dostępny z zewnątrz pomieszczenia awaryjny wyłącznik prądu dla natychmiastowego wyłączenia prądu w kotłowni. Awaryjny wyłącznik prądu posiadać powinien trwałe i czytelne oznakowanie. Kotłownia posiadać będzie detektory awaryjnego wypływu gazu powodujące samoczynne odcięcie dopływu gazu do kotłowni oraz sygnalizację akustyczną i świetlną stanów awaryjnych. W pomieszczeniu kotłowni należy wywiesić instrukcję alarmowania i postępowania na wypadek pożaru. 6. Wytyczne branżowe. 6.. Roboty budowlane. - zamontować drzwi stalowe o odporności ogniowej EI 60, od strony kotłowni bezklamkowe otwierane na zewnątrz, szerokości min. 90 cm - ubytki posadzki po wykonaniu studzienki schładzającej i instalacji kanalizacyjnej uzupełnić terakotą - istniejące przewody wentylacji grawitacyjnej wywiewnej należy przefrezować w celu powiększenia ich średnic do 30 mm, oraz przewiercić przez strop żelbetowy do pomieszczenia kotłowni - przewody wentylacyjne należy wyprowadzić ponad połać dachową 7

8 - wykonać lamperię olejną do wysokości 2 m - ściany wewnętrzne powyżej lamperii oraz sufit należy pomalować 2x farbą emulsyjną w kolorze białym 6.2. Roboty elektryczne. - wykonać zasilanie wszystkich urządzeń kotłowni - zainstalować główny wyłącznik awaryjny na zewnątrz kotłowni przy drzwiach wejściowych - wykonać instalację przeciwporażeniową urządzeń elektrycznych - wykonać sygnalizację świetlno-akustyczną stanów awaryjnych - wykonać oświetlenie w kotłowni - zainstalować gniazdo 24 V - wykonać połączenia wyrównawcze 6.3. Roboty sanitarne. - wykonać instalację wodociągową i kanalizacyjną zgodnie z częścią rysunkową opracowania - podłączyć istniejącą instalację c.o. do projektowanych rozdzielaczy w kotłowni - w pomieszczeniu kotłowni zamontować grzejnik C 22/600/000 wyposażony w zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną i zawór powrotny, grzejnik podłączyć do istniejącego pionu c.o. w kotłowni. - zdemontować rurociągi istniejącego przyłącza ciepłowniczego w budynku - zdemontować istniejące rozdzielacze, armaturę odcinającą, ciepłomierz i przekazać zdemontowane materiały Inwestorowi. 7.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 7.. Zakres robót: Zakres robót obejmuje wykonanie kotłowni gazowej o mocy 20 kw wraz z towarzyszącymi robotami instalacji oraz robotami remontowo-budowlanymi, która stanowić będzie źródło ciepła na cele centralnego ogrzewania dla budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Zamościu Wykaz istniejących obiektów budowlanych Istniejącymi obiektami budowlanymi są: budynek biurowy Starostwa Powiatowego 7.3. Wykaz elementów, mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: W chwili obecnej, na terenie przeznaczonym pod budowę, nie stwierdzono elementów mogących stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 8

9 7.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych: Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: - szkolenie wstępne, - szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne ( instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy ( Instruktaż stanowiskowy") powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do KW. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: - wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, - obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, - postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, - udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny określać czynności jakie należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności jakie należy wykonać po zakończeniu pracy oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad BHP oraz będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 9

10 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków Rodzaje robót budowlanych, występujących na budowie, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi fart. 2 A ust. 2 ustawy z r. Prawo Budowlane) - upadek z wysokości i roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 2 0 nie występują 7.6. Podstawa prawna opracowania: - ustawa z dnia 26 czerwca 974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 998 r. Nr 2 poz.94 z późn.zm.) - art.20 pkt b ustawy z dnia 7 lipca 994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2 listopada 2003 r. Nr 207 poz.206 z późn.zm.) - ustawa z dnia 2 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 22 poz.32 z późn.zm.) - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62 poz. 285) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 29 poz. 844 z późn.zm.) - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 200 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 8 poz. 263) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 20 poz. 02) - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 40) 0

11 7.7. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia, wykaz środków zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych: 7.7..ROBOTY ZIEMNE Nie występują ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE Porażenie energią elektryczną Stosowanie sprzętu ochrony indywidualnej, sprawdzanie czy w miejscu wykonania przebić nie występują ukryte kable, wyłączenie z ruchu instalacji elektrycznej w pobliżu prowadzonych robót, sprawdzenie i uruchomienie instalacji po zakończeniu robót, stosowanie sprawnych narzędzi i przewodów elektrycznych Pożar na skutek zaprószenia ognia Wybuch przy robotach na instalacji gazowej lub przy prowadzeniu robót spawalniczych Uderzenie spadającego przedmiotu Upadek z wysokości przy pracach na rusztowaniu i w części technicznej ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE Porażenie energią elektryczną przy wykonywaniu przebić Uderzenie spadającego przedmiotu Upadek z wysokości przy pracach nad demontażem istniejącego i montażem projektowanego komina Zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia robót spawalniczych, sprawdzać po zakończonej pracy stanowisko pod kątem zaprószenia ognia, wyposażyć spawaczy w podręczny sprzęt gaśniczy Stosować sprawne węże do palników acetylenowo-tlenowych, butle i reduktory, wyposażyć spawaczy w podręczny sprzęt gaśniczy, stosować sprzęt ochrony osobistej w pomieszczeniu kotłowni, po uruchomieniu instalacji gazowej nie używać otwartego ognia, do opróżniania instalacji gazowej z gazu stosować gaz obojętny (azot) Wyznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej, stosowanie kasków ochronnych Stosowanie szelek bezpieczeństwa, stosowanie sprawnych rusztowań i balustrad, montaż rusztowań prowadzić zgodnie z instrukcją producenta przez pracowników przeszkolonych, przy pracach na wysokości m i więcej ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE Stosowanie sprzętu ochrony indywidualnej, sprawdzanie czy w miejscu wykonania przebić nie występują ukryte kable, wyłączenie z ruchu instalacji elektrycznej w pobliżu prowadzonych robót, sprawdzenie i uruchomienie instalacji po zakończeniu robót, stosowanie sprawnych narzędzi i przewodów elektrycznych, przy malowaniu farbami wodnymi stosować oświetlenie zewnętrzne zabezpieczone przed działaniem wilgoci Wyznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej, stosowanie kasków ochronnych Stosowanie szelek bezpieczeństwa, stosowanie rusztowań sprawnych, wykorzystanie podnośnika montażowego hydraulicznego na pojeździe samochodowym

12 7.8. ŚRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEPZIECZEŃSTWOM Osoba kierująca pracownikami winna: - dokonywać prawidłowego podziału pracy, - roboty, których wykonywanie wymaga posiadania przez pracownika specjalnych (dodatkowych) uprawnień nie mogą być zlecane pracownikom nie posiadającym tych uprawnień, - właściwie organizować stanowisko pracy, - wydawać polecenia przemyślane, jasne i odpowiednie do sytuacji robót, - prowadzić stały nadzór nad pracownikami, - udostępniać pracownikom instrukcje obsługi maszyn i urządzeń oraz instrukcje montażu urządzeń, elementów i technologii, - dbać o ścisłe przestrzeganie zasad BHP, - poddawać pracowników szkoleniom okresowym i na stanowisku pracy w zakresie BHP, - dopuszczać do pracy na stanowisko osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi, - dbać o stan i prawidłowość przejść i dojść, - wymagać bezwzględnego stosowania środków ochrony indywidualnej, Na podstawie oceny ryzyka na stanowisku, wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, określeniu podstawowych wymogów BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez minimum 2 pracowników, wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej k-k budowy powinien podjąć środki profilaktyczne mające na celu: - zapewnić organizację pracy i stanowisk w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, - zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń 8. Uwagi końcowe. Całość robót należy wykonać zgodnie z: - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 z dnia r. - Obowiązującymi przepisami. Kotłownię wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją a wszelkie zmiany należy uzgodnić przed wykonaniem z autorem projektu. Materiały użyte do robót powinny posiadać świadectwo dopuszczenia ich stosowania w budownictwie odpowiednim certyfikatem zgodnie z wymogami Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji M.P. nr 39 z dn poz Montaż i eksploatację urządzeń prowadzić zgodnie z ich DTR. 2

13 Należy opracować instrukcję obsługi kotłowni i wywiesić w miejscu widocznym w pomieszczeniu kotłowni wraz ze schematem instalacji z oznakowaniem informacyjnoostrzegawczym. Założyć i prowadzić dokumentację eksploatacji kotłowni. W trakcie rozruchu należy przeszkolić z obsługi urządzeń pracownika wskazanego przez inwestora a posiadającego wymagane uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych i elektrycznych. Przejścia przewodów instalacyjnych o średnicy większej niż 4 cm przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego powinny zapewniać ognioszczelność i być wykonane z materiałów niepalnych oraz posiadać odporność ogniową równą odporności ogniowej przegrody. UWAGA: Ewentualnie podane nazwy własne producentów lub wyrobów należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że można zastosować materiały i wyroby podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej OPRACOWAŁ: 3

14 OBLICZENIA. Źródło ciepła. Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła dobrano dwa kotły gazowe kondensacyjne VICTRIX 90 o mocy 22,5-90,0 kw i ViCTRIX 5 o mocy 29,5-,0 kw pracujące w układzie kaskadowym. Kotły zasilane będą gazem ziemnym GZ-50 z instalacji gazowej wg odrębnego opracowania. 2. Wymagana kubatura kotłowni Wskaźnik maksymalnego obciążenia cieplnego wynosi 4,65 kw/m 3 V Qk 20 = = 4,65 4,65 k = 43,23m V k - minimalna wymagana kubatura kotłowni, m 3 Q k - moc zainstalowanych kotłów, kw 3 Kubatura projektowanej kotłowni wynosi 6,0 m 3 > 43,23 m 3 3. Wentylacja kotłowni. Obliczenie przekroju kanału nawiewnego F n = 5 Q = 5 20 = 005cm 2 Przyjęto kanał nawiewny z blachy stalowej ocynkowanej 350x300 mm sprowadzony na wysokość 0,3 m nad podłogę. Obliczenie przekroju kanału nawiewnego F = 0,5 F = 0, ,5cm w n = 2 Przyjęto istniejące cztery istniejące murowane przewody wentylacyjne. 4

15 4. Zabezpieczenie instalacji c.o. 4.. Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego. Pojemność zładu instalacji i źródła ciepła ok l Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego Dla τ z/ τ p = 80/60 O C ν = 0,0289 dm 3 /kg Dla t i = 0 O C ρ i = 999,6 kg/m 3 V u =, 2,5 999,6 0,0289 = 79,44dm 3 Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego p max = 0,3 MPa p st = 0,5 MPa 0,3 + 0,5 V n = 79,44 = 238,32dm 0,3 0,5 3 Dobrano ciśnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX typ N 250 o pojemności całkowitej 250 l. Obliczenie średnicy wewnętrznej rury wzbiorczej Dobrano rurę wzbiorczą średnicy DN 25 mm. d w = 0,7 79,44 = 6, 24mm 4.2. Dobór zaworów bezpieczeństwa dla kotłów. Kotły VICTRIX 90 i 5 posiadają decyzję Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającą kotły do obrotu na terenie Polski. Z tego względu kotły wyposażone są fabrycznie w dobrane przez producenta i zatwierdzone przez UDT zawory bezpieczeństwa. Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa Caleffi 5275 śr. ¾ wynosi 4,0 bar. 5

16 Zestawienie elementów kotłowni Nr Nazwa elementu Ilość. Kocioł gazowy kondensacyjny Immergas VICTRIX 90 I o mocy 22,5-90 kw do pracy w kaskadzie z wbudowanym regulatorem pogodowym Kocioł gazowy kondensacyjny Immergas VICTRIX 5 I o mocy 29,5- kw do pracy w kaskadzie z wbudowanym regulatorem pogodowym Termoregulator kaskadowo-strefowy Immergas z panelem montażowym do montażu ściennego Zewnętrzna sonda temperatury Immergas Kontaktowa sonda temperatury Immergas Kolektor hydrauliczny Immergas KS2 dla dwóch kotłów w kaskadzie z dwoma kołnierzami zaślepiającymi do rozdzielaczy T.KS Zestaw przyłączeniowy kotła do kolektora KS Immergas T.ZKS 2 8. Sprzęgło hydrauliczne Immergas T.SH Zestaw neutralizatora kondensatu do kaskady kotłów Immergas Zestaw kolektora spalin śr. 50 mm dla dwóch kotłów w układzie 0. kaskadowym Immergas Zestaw kolektora powietrza do spalania śr. 50 mm dla dwóch kotłów w. układzie kaskadowym z dwoma separatorami powietrzno-spalinowymi 80/25 mm Immergas 2. Zawór bezpieczeństwa SYR 95 śr., 0,3 MPa 3. Pompa obiegowa c.o. Wilo Stratos 65/-9, 230 V, 0.59 kw 4. Filtrodmulnik TERMEN Ter FM DN Naczynie przeponowe REFLEX typ N Złącze samoodcinające REFLEX SU 7. Zabezpieczenie stanu wody SYR Manometr kontaktowy 0-0,4 MPa śr. tarczy Zawór kulowy kołnierzowy DN Zawór kulowy kołnierzowy DN Zawór kulowy kołnierzowy DN Zawór regulacyjny Honeywell Kombi-3 plus niebieski DN Zawór regulacyjny Honeywell Kombi-3 plus niebieski DN Zawór zwrotny kołnierzowy DN Filtr siatkowy kołnierzowy DN Zawór spustowy ze złaczką do węża DN Zawór kulowy do wody zimnej DN Zawór zwrotny do wody zimnej DN Zawór czerpalny do wody zimnej DN Zawór antyskażeniowy typu CA dn 20 Stacja uzdatniania wody Immergas IMMERSOFT 5 z multiblockiem inline 3. i wężami przyłączeniowymi 32. Filtr do wody zimnej dn 25 z wkładem bawełnianym 33. Wodomierz JS,5 DN Zawór napełniający HONEYWELL VF 06-/2A z manometrem MF 26 6

17 35. Studzienka schładzająca DN 800 H=m 36. Pompa do wody brudnej Wilo Drain TMR 32/8 z osprzętem 37. Kratka kanalizacyjna żeliwna DN Zlew Zawór klapowy do gazu szybkozamykający MAG 3 wg projektu 39. instalacji gazowej 40. Moduł alarmowy Gazex MD-4.Z. 4. Detektor gazu Gazex DEX-2/N Sygnalizator optyczno-akustyczny Gazex SL-2 Kanał nawiewny z blachy stalowej ocynkowanej typu Z 350x300 mm 43. sprowadzony 30 cm nad posadzkę Komin dwupłaszczowy izolowany z blachy kwasoodpornej do pracy 44. w nadciśnieniu (dla kotłów kondensacyjnych) śr. wewn. 200 mm Przewód doprowadzający powietrze do spalania z blachy kwasoodpornej do 45. pracy w nadciśnieniu (dla kotłów kondensacyjnych) śr. 50 mm 46. Istniejące kanały wentylacyjne 4 7

18 Zamość r. Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego Oświadczam, że Projekt budowlany technologii kotłowni gazowej w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Zamościu, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. PROJEKTANT mgr inż. Marcin Andrzyk Upr. bud. LUB/077/PWOS/09 SPRAWDZAJĄCY inż. Bronisław Franke Upr. bud. ANB 53//2/83 ASYSTENT PROJEKTANTA Marek Laszczyński Upr. bud. ANB 53//3/83 8

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTŁOWNI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy w Omulu wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji gazowej (na gaz płynny propan) Branża: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

MWM Sp. z o.o. Gliwice Szegółowa Specyfikacja Techniczna nr SST 073/03.06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

MWM Sp. z o.o. Gliwice Szegółowa Specyfikacja Techniczna nr SST 073/03.06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45331110 INSTALOWANIE KOTŁÓW SST-073/03.06 Kryta pływalnia przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ ZASADY OBLICZANIA CENY NA ROBOTY BUDOWLANE sporządzona na podstawie treści Rozdziału 3 rozporządzenia MI z 2 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo