PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, Zamość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość"

Transkrypt

1 Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, Sitno Zamość, tel Tel. kom PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek biurowy TEMAT Projekt technologii kotłowni gazowej ADRES INWESTOR PROJEKTANT ul. Przemysłowa 4 Zamość Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, Zamość mgr inż. Marcin Andrzyk Upr. bud. LUB/077/PWOS/09 SPRAWDZAJĄCY inż. Bronisław Franke Upr. bud. ANB 53//2/83 ASYSTENT PROJEKTANTA Marek Laszczyński Upr. bud. ANB 53//3/83 sierpień 203 rok.

2 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania Zakres opracowania Dane ogólne Opis projektowanych rozwiązań Rurociągi i armatura Zabezpieczenie antykorozyjne Izolacja termiczna Napełnienie i uzupełnianie wody w instalacji Odprowadzenie ścieków Armatura kontrolno-pomiarowa Zabezpieczenia kotłowni Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania Wentylacja kotłowni Próby i odbiory Ochrona p.poż Wytyczne branżowe Roboty budowlane Roboty elektryczne Roboty sanitarne Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zakres robót: Wykaz istniejących obiektów budowlanych Wykaz elementów, mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych: Rodzaje robót budowlanych, występujących na budowie, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi fart. 2 A ust. 2 ustawy z r. Prawo Budowlane) Podstawa prawna opracowania: Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia, wykaz środków zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych: ŚRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEPZIECZEŃSTWOM Uwagi końcowe OBLICZENIA Źródło ciepła Wymagana kubatura kotłowni Wentylacja kotłowni Zabezpieczenie instalacji c.o Zestawienie elementów kotłowni... 6 Oświadczenie projektantów. 8 Uprawnienia oraz przynależność do izby 9 CZĘŚĆ RYSUNKOWA: Rys. nr PLAN SYTUACYJNY Rys. nr 2 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI Rys. nr 3 RZUT PIWNIC - TECHNOLOGIA KOTŁOWNI Rys. nr 4 RZUT PIWNIC INSTALACJA KANALIZACYJNA Rys. nr 5 KOMIN I PRZEWÓD DOPROWADZAJĄCY POWIETRZE DO SPALANIA 2

3 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego technologii kotłowni gazowej o mocy 20 kw dla potrzeb budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Zamościu przy ul. Przemysłowej 4 na dz. Nr 46.. Podstawa opracowania. - zlecenie Inwestora, - inwentaryzacja budynku, - audyt energetyczny budynku - mapa geodezyjna z uzbrojeniem terenu w skali :500 - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normatywy. 2. Zakres opracowania. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany technologii kotłowni gazowej o mocy 20 kw, która stanowić będzie źródło ciepła na cele centralnego ogrzewania dla budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Zamościu. 3. Dane ogólne. Budynek biurowy o konstrukcji trwałej, trzypiętrowy, podpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan., c.o. z sieci miejskiej. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w podgrzewaczach elektrycznych. Zgodnie z opracowanym AUDYTEM ENERGETYCZNYM w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Zamościu przy ul. Przemysłowej 4 Inwestor podjął decyzję o wykonaniu termomodernizacji i zmiany źródła zasilania istniejącej instalacji grzewczej. Projektowana kotłownia gazowa zlokalizowana będzie w pomieszczeniu znajdującym się w piwnicy budynku. 4. Opis projektowanych rozwiązań. W celu pokrycia zbilansowanych potrzeb cieplnych budynku biurowego projektuje się dwa kotły gazowe kondensacyjne VICTRIX 90 o mocy 22,5-90,0 kw i ViCTRIX 5 o mocy 29,5-,0 kw pracujące w układzie kaskadowym. Parametry obliczeniowe pracy kotłowni t z /t p = 80/60 C Sprawność kotłów przy pracy w kondensacji wynosi ok. 09 % Obieg wody w instalacji c.o. wymuszony będzie pompami kotłowymi zamontowanymi w kotłach przed sprzęgłem hydraulicznym i pompą obiegową za sprzęgłem hydraulicznym. Pełną pogodową regulację automatyczną kotłowni zapewnia regulator kaskadowostrefowy. Regulator ustawia odpowiednie parametry pracy instalacji c.o. w funkcji temperatury zewnętrznej, steruje pracą kotłów oraz pracą pomp. 3

4 Stany awarii pracy układu kotłowego sygnalizowane będą wizualnie na wyświetlaczu regulatora i sygnalizacją optyczno-akustyczną. Kotłownia, zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczona zostanie naczyniem wzbiorczym Reflex typu NG 250 o poj. V n = 250 dm 3. Kotły zabezpieczone będą zaworami bezpieczeństwa Caleffi 5275 φ 3/4 nastawionymi na ciśnienie 0,4 MPa. Dodatkowo dla zabezpieczenia kotłowni przed brakiem wody zastosowano zabezpieczenie stanu wody i manometr kontaktowy. 4.. Rurociągi i armatura. Instalację technologiczną kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie. Rurociągi wody zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą łączników żeliwnych ocynkowanych na gwint, uszczelnionych konopiami i pastą uszczelniającą. Przewody prowadzić po wierzchu ścian ze spadkiem 5 % w kierunku spustów wody. W przejściach przez ściany stosować tuleje ochronne. Średnice rurociągów oraz ich lokalizację podano w części rysunkowej opracowania. Wydłużenia cieplne kompensowane będą poprzez kompensację naturalną. W najniższych punktach przewiduje się zawory spustowe ze złączką do węża, a w najwyższych odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi kulowymi. Armatura z zamknięciem kulowym lub przepustnice do wody gorącej na ciśnienie 0,6 MPa Zabezpieczenie antykorozyjne. Wszystkie rurociągi i elementy stalowe kotłowni (za wyjątkiem urządzeń malowanych fabrycznie i rur stalowych ocynkowanych) należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez: - oczyszczenie do 2-go stopnia czystości, - odtłuszczanie tych powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym, - jednokrotne pomalowanie odtłuszczonych powierzchni farbą do gruntowania termoodporną - jednokrotne pomalowanie emalią termoodporną 4.3. Izolacja termiczna. Izolację termiczną rurociągów c.o. wykonać po przeprowadzeniu prób szczelności. Izolację wykonać otulinami z pianki poliuretanowej STEINONORM 300 o grubości: - średnica rurociągu do 20 mm grubość izolacji 20 mm - średnica rurociągu od 20 mm do 32 mm grubość izolacji 30 mm - średnica rurociągu od 32 mm do 00 mm grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rury Po wykonaniu izolacji rurociągi oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami Napełnienie i uzupełnianie wody w instalacji. Do napełniania instalacji c.o., należy stosować wodę uzdatnioną, której twardość ogólna nie przekracza 4 mval/dm3, a wartość ph wynosi 8,0-9,0. 4

5 Woda do napełniania i uzupełniania instalacji uzdatniana będzie w stacji uzdatniania wody. Przed stacją uzdatniania wody należy zamontować zawór antyskażeniowy typu CA. Napełnianie wody realizowane będzie poprzez zawór do automatycznego napełniania typu VF 06-/2A zaopatrzony w manometr MF 26 poprzez giętkie połączenie rozłączne Odprowadzenie ścieków. Ścieki powstałe w kotłowni z opróżnienia instalacji będą odprowadzane rurami PVC do projektowanej studzienki schładzającej w której należy umieścić pompę do wody brudnej i podłączyć ją do najbliższego pionu kanalizacyjnego. Rury kanalizacyjne prowadzić należy ze spadkiem min. 2 %. Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej wykonać należy płukanie instalacji, próbę szczelności i sprawdzenie poprawności działania instalacji kanalizacyjnej Armatura kontrolno-pomiarowa. Do kontroli pracy kotłowni przewidziano: - termometry techniczne 0 20 C, - manometry techniczne 0 0,6 MPa, - wodomierz, - czujniki temperatury wody, których lokalizację pokazano w części rysunkowej. Na manometrach i termometrach należy oznaczyć wartości maksymalne robocze, które wynoszą: - na manometrach przed zaworem bezpieczeństwa na kotle 4 bar - dla termometrów maksymalną temperaturę czynnika roboczego +85 o C Zabezpieczenia kotłowni. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia - naczynie wzbiorcze przeponowe typu Reflex N 250 o pojemności 250 dm 3 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 6,0 bar. Średnica rury wzbiorczej wynosić będzie 25 mm, - zawór bezpieczeństwa - na wyposażeniu kotła, kątowy, gwintowany, Caleffi typu 5275 o króćcach gwintowanych, wielkość 3/4 mm ze stała nastawą 4 bar (nadciśnienie początku otwarcia) - zawór bezpieczeństwa membranowy typu SYR 95 o króćcach gwintowanych, wielkość 25x32 mm, zamontowany na rurze wzbiorczej. Ciśnienie otwarcia zaworu winno wynosić 3 bar. Kotły posiadają decyzję UDT dopuszczającą do obrotu zawory bezpieczeństwa kotłów stanowią fabryczne wyposażenie urządzeń. Zabezpieczenie przed brakiem wody w instalacji - zabezpieczenie stanu wody typ 933. wspólne dla obu kotłów zamontowane na wyjściu z kaskady wyłączające kotły przy spadku poziomu wody poniżej zabezpieczenia - manometr kontaktowy o zakresie 0-0,4 MPa do sygnalizacji spadku ciśnienia wody w kotłowni poniżej 0,5 MPa 5

6 Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury kotłów - regulator temperatury wody kotłowej funkcja regulatora ustawiona na +80 st. C, - ogranicznik temperatury maksymalnej wody w kotle STB ustawiony na temperaturę +95 st. C. Zabezpieczenie przed brakiem gazu - realizowane przez armaturę uniwersalną palnika, wyłączającą palnik z pracy przy spadku ciśnienia gazu poniżej ciśnienia minimalnego dla prawidłowej pracy palnika. Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu w kotłowni - realizowane przez aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej typu GX W skład systemu wchodzi zawór z głowicą samozamykającą dopływ gazu typu MAG-3, cztery detektory gazu DEX-2/N (gaz ziemny), moduł alarmowy sterujący pracą systemu typu MD-4.Z oraz syrena alarmowa i lampa ostrzegawcza. Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami mechanicznymi - realizowane przez filtrodmulnik z wkładem magnetycznym zamontowany na rurociągach wody grzewczej, jak w części rysunkowej opracowania Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania. Zaprojektowano odprowadzenie spalin poprzez zestaw kolektora spalin śr. 50 mm dla dwóch kotłów w układzie kaskadowym oraz komin ze stali kwasoodpornej śr. 200 mm dwuścienny izolowany łączony na uszczelki (do pracy w nadciśnieniu). Powietrze do spalania gazu ziemnego pobierane będzie z zewnątrz poprzez przewód doprowadzający powietrze wykonany z blachy kwasoodpornej śr. 50 mm łączony na uszczelki (do pracy w nadciśnieniu) Wentylacja kotłowni. Wentylacja grawitacyjna wywiewna zrealizowana będzie poprzez istniejące cztery kanały wentylacyjne, które należy udrożnić, przedłużyć do pomieszczenia kotłowni przez przewiercenie otworów śr. 30 mm i wyprowadzić ponad dach budynku. W kanałach wentylacyjnych zamontować kratki wywiewne. Wentylacja grawitacyjna nawiewna zrealizowana będzie poprzez projektowany kanał wentylacyjny nawiewny Z z blachy stalowej ocynkowanej 350x300 mm, sprowadzony na wysokość 30 cm od podłogi kotłowni. Kanał należy uzbroić w czerpnię ścienną typu A na zewnątrz budynku i kratkę wentylacyjną typu K w kotłowni. Właściciel obiektu obowiązany jest dostarczyć protokóły badania sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych wystawionych przez uprawnione jednostki lub spółdzielnie kominiarskie Próby i odbiory. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać przy pomocy zimnej wody zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 6

7 Instalację kotłowni wraz z kotłami należy poddać próbie na ciśnienie 0,6 Mpa. Przed przystąpieniem do prób instalację w kotłowni należy kilkakrotnie przepłukać. Po wykonaniu próby na zimno wykonaniu izolacji i zamontowaniu urządzeń zabezpieczających kotłownię należy poddać próbie na gorąco. Przed odbiorem końcowym kotłowni należy przeprowadzić rozruch próbny. 5. Ochrona p.poż. Kotłownia powinna być wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy tj.: gaśnica proszkowa 6 kg szt. umieszczona przy drzwiach wejściowych z fluoryzującym widocznym oznakowaniem. Wentylacja grawitacyjna kotłowni uniemożliwia powstanie zagrożenia wybuchem, w związku z czym kotłownia nie jest pomieszczeniem zagrożonym wybuchem. Kotłownia zlokalizowana jest w piwnicy budynku czterokondygnacyjnego. Pomieszczenie kotłowni stanowić będzie wydzieloną strefę pożarową, ściany oddzielenia przeciwpożarowego i strop wykonane z materiałów niepalnych powinny spełniać wymogi odporności ogniowej EI 20 i REI 20 dla stropu. Drzwi do kotłowni stalowe otwierane na zewnątrz o odporności ogniowej EI 60. Drzwi wejściowe od strony kotłowni bezklamkowe (zamek antypaniczny), otwierane pod naciskiem, oznakowane ( wyjście ewakuacyjne ) o szerokości min. 90 cm. Przegrody budowlane w kotłowni oraz podłoga zbudowane muszą być z materiałów niepalnych i nie rozprzestrzeniających ognia. Przejścia wszelkich przewodów instalacyjnych o średnicy większej niż 4 cm przez ściany i stropy powinny zapewniać ognioszczelność i być wykonane z materiałów niepalnych oraz posiadać odporność ogniową równą odporności ogniowej przegrody (EI 20). Przez pomieszczenie kotłowni nie powinny przebiegać kable i instalacje elektryczne nie przeznaczone dla kotłowni. Kotłownia winna mieć wydzieloną rozdzielnię elektryczną oraz dostępny z zewnątrz pomieszczenia awaryjny wyłącznik prądu dla natychmiastowego wyłączenia prądu w kotłowni. Awaryjny wyłącznik prądu posiadać powinien trwałe i czytelne oznakowanie. Kotłownia posiadać będzie detektory awaryjnego wypływu gazu powodujące samoczynne odcięcie dopływu gazu do kotłowni oraz sygnalizację akustyczną i świetlną stanów awaryjnych. W pomieszczeniu kotłowni należy wywiesić instrukcję alarmowania i postępowania na wypadek pożaru. 6. Wytyczne branżowe. 6.. Roboty budowlane. - zamontować drzwi stalowe o odporności ogniowej EI 60, od strony kotłowni bezklamkowe otwierane na zewnątrz, szerokości min. 90 cm - ubytki posadzki po wykonaniu studzienki schładzającej i instalacji kanalizacyjnej uzupełnić terakotą - istniejące przewody wentylacji grawitacyjnej wywiewnej należy przefrezować w celu powiększenia ich średnic do 30 mm, oraz przewiercić przez strop żelbetowy do pomieszczenia kotłowni - przewody wentylacyjne należy wyprowadzić ponad połać dachową 7

8 - wykonać lamperię olejną do wysokości 2 m - ściany wewnętrzne powyżej lamperii oraz sufit należy pomalować 2x farbą emulsyjną w kolorze białym 6.2. Roboty elektryczne. - wykonać zasilanie wszystkich urządzeń kotłowni - zainstalować główny wyłącznik awaryjny na zewnątrz kotłowni przy drzwiach wejściowych - wykonać instalację przeciwporażeniową urządzeń elektrycznych - wykonać sygnalizację świetlno-akustyczną stanów awaryjnych - wykonać oświetlenie w kotłowni - zainstalować gniazdo 24 V - wykonać połączenia wyrównawcze 6.3. Roboty sanitarne. - wykonać instalację wodociągową i kanalizacyjną zgodnie z częścią rysunkową opracowania - podłączyć istniejącą instalację c.o. do projektowanych rozdzielaczy w kotłowni - w pomieszczeniu kotłowni zamontować grzejnik C 22/600/000 wyposażony w zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną i zawór powrotny, grzejnik podłączyć do istniejącego pionu c.o. w kotłowni. - zdemontować rurociągi istniejącego przyłącza ciepłowniczego w budynku - zdemontować istniejące rozdzielacze, armaturę odcinającą, ciepłomierz i przekazać zdemontowane materiały Inwestorowi. 7.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 7.. Zakres robót: Zakres robót obejmuje wykonanie kotłowni gazowej o mocy 20 kw wraz z towarzyszącymi robotami instalacji oraz robotami remontowo-budowlanymi, która stanowić będzie źródło ciepła na cele centralnego ogrzewania dla budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Zamościu Wykaz istniejących obiektów budowlanych Istniejącymi obiektami budowlanymi są: budynek biurowy Starostwa Powiatowego 7.3. Wykaz elementów, mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: W chwili obecnej, na terenie przeznaczonym pod budowę, nie stwierdzono elementów mogących stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 8

9 7.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych: Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: - szkolenie wstępne, - szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne ( instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy ( Instruktaż stanowiskowy") powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do KW. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: - wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, - obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, - postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, - udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny określać czynności jakie należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności jakie należy wykonać po zakończeniu pracy oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad BHP oraz będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 9

10 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków Rodzaje robót budowlanych, występujących na budowie, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi fart. 2 A ust. 2 ustawy z r. Prawo Budowlane) - upadek z wysokości i roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 2 0 nie występują 7.6. Podstawa prawna opracowania: - ustawa z dnia 26 czerwca 974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 998 r. Nr 2 poz.94 z późn.zm.) - art.20 pkt b ustawy z dnia 7 lipca 994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2 listopada 2003 r. Nr 207 poz.206 z późn.zm.) - ustawa z dnia 2 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 22 poz.32 z późn.zm.) - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62 poz. 285) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 29 poz. 844 z późn.zm.) - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 200 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 8 poz. 263) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 20 poz. 02) - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 40) 0

11 7.7. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia, wykaz środków zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych: 7.7..ROBOTY ZIEMNE Nie występują ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE Porażenie energią elektryczną Stosowanie sprzętu ochrony indywidualnej, sprawdzanie czy w miejscu wykonania przebić nie występują ukryte kable, wyłączenie z ruchu instalacji elektrycznej w pobliżu prowadzonych robót, sprawdzenie i uruchomienie instalacji po zakończeniu robót, stosowanie sprawnych narzędzi i przewodów elektrycznych Pożar na skutek zaprószenia ognia Wybuch przy robotach na instalacji gazowej lub przy prowadzeniu robót spawalniczych Uderzenie spadającego przedmiotu Upadek z wysokości przy pracach na rusztowaniu i w części technicznej ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE Porażenie energią elektryczną przy wykonywaniu przebić Uderzenie spadającego przedmiotu Upadek z wysokości przy pracach nad demontażem istniejącego i montażem projektowanego komina Zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia robót spawalniczych, sprawdzać po zakończonej pracy stanowisko pod kątem zaprószenia ognia, wyposażyć spawaczy w podręczny sprzęt gaśniczy Stosować sprawne węże do palników acetylenowo-tlenowych, butle i reduktory, wyposażyć spawaczy w podręczny sprzęt gaśniczy, stosować sprzęt ochrony osobistej w pomieszczeniu kotłowni, po uruchomieniu instalacji gazowej nie używać otwartego ognia, do opróżniania instalacji gazowej z gazu stosować gaz obojętny (azot) Wyznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej, stosowanie kasków ochronnych Stosowanie szelek bezpieczeństwa, stosowanie sprawnych rusztowań i balustrad, montaż rusztowań prowadzić zgodnie z instrukcją producenta przez pracowników przeszkolonych, przy pracach na wysokości m i więcej ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE Stosowanie sprzętu ochrony indywidualnej, sprawdzanie czy w miejscu wykonania przebić nie występują ukryte kable, wyłączenie z ruchu instalacji elektrycznej w pobliżu prowadzonych robót, sprawdzenie i uruchomienie instalacji po zakończeniu robót, stosowanie sprawnych narzędzi i przewodów elektrycznych, przy malowaniu farbami wodnymi stosować oświetlenie zewnętrzne zabezpieczone przed działaniem wilgoci Wyznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej, stosowanie kasków ochronnych Stosowanie szelek bezpieczeństwa, stosowanie rusztowań sprawnych, wykorzystanie podnośnika montażowego hydraulicznego na pojeździe samochodowym

12 7.8. ŚRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEPZIECZEŃSTWOM Osoba kierująca pracownikami winna: - dokonywać prawidłowego podziału pracy, - roboty, których wykonywanie wymaga posiadania przez pracownika specjalnych (dodatkowych) uprawnień nie mogą być zlecane pracownikom nie posiadającym tych uprawnień, - właściwie organizować stanowisko pracy, - wydawać polecenia przemyślane, jasne i odpowiednie do sytuacji robót, - prowadzić stały nadzór nad pracownikami, - udostępniać pracownikom instrukcje obsługi maszyn i urządzeń oraz instrukcje montażu urządzeń, elementów i technologii, - dbać o ścisłe przestrzeganie zasad BHP, - poddawać pracowników szkoleniom okresowym i na stanowisku pracy w zakresie BHP, - dopuszczać do pracy na stanowisko osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi, - dbać o stan i prawidłowość przejść i dojść, - wymagać bezwzględnego stosowania środków ochrony indywidualnej, Na podstawie oceny ryzyka na stanowisku, wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, określeniu podstawowych wymogów BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez minimum 2 pracowników, wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej k-k budowy powinien podjąć środki profilaktyczne mające na celu: - zapewnić organizację pracy i stanowisk w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, - zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń 8. Uwagi końcowe. Całość robót należy wykonać zgodnie z: - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 z dnia r. - Obowiązującymi przepisami. Kotłownię wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją a wszelkie zmiany należy uzgodnić przed wykonaniem z autorem projektu. Materiały użyte do robót powinny posiadać świadectwo dopuszczenia ich stosowania w budownictwie odpowiednim certyfikatem zgodnie z wymogami Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji M.P. nr 39 z dn poz Montaż i eksploatację urządzeń prowadzić zgodnie z ich DTR. 2

13 Należy opracować instrukcję obsługi kotłowni i wywiesić w miejscu widocznym w pomieszczeniu kotłowni wraz ze schematem instalacji z oznakowaniem informacyjnoostrzegawczym. Założyć i prowadzić dokumentację eksploatacji kotłowni. W trakcie rozruchu należy przeszkolić z obsługi urządzeń pracownika wskazanego przez inwestora a posiadającego wymagane uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych i elektrycznych. Przejścia przewodów instalacyjnych o średnicy większej niż 4 cm przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego powinny zapewniać ognioszczelność i być wykonane z materiałów niepalnych oraz posiadać odporność ogniową równą odporności ogniowej przegrody. UWAGA: Ewentualnie podane nazwy własne producentów lub wyrobów należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że można zastosować materiały i wyroby podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej OPRACOWAŁ: 3

14 OBLICZENIA. Źródło ciepła. Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła dobrano dwa kotły gazowe kondensacyjne VICTRIX 90 o mocy 22,5-90,0 kw i ViCTRIX 5 o mocy 29,5-,0 kw pracujące w układzie kaskadowym. Kotły zasilane będą gazem ziemnym GZ-50 z instalacji gazowej wg odrębnego opracowania. 2. Wymagana kubatura kotłowni Wskaźnik maksymalnego obciążenia cieplnego wynosi 4,65 kw/m 3 V Qk 20 = = 4,65 4,65 k = 43,23m V k - minimalna wymagana kubatura kotłowni, m 3 Q k - moc zainstalowanych kotłów, kw 3 Kubatura projektowanej kotłowni wynosi 6,0 m 3 > 43,23 m 3 3. Wentylacja kotłowni. Obliczenie przekroju kanału nawiewnego F n = 5 Q = 5 20 = 005cm 2 Przyjęto kanał nawiewny z blachy stalowej ocynkowanej 350x300 mm sprowadzony na wysokość 0,3 m nad podłogę. Obliczenie przekroju kanału nawiewnego F = 0,5 F = 0, ,5cm w n = 2 Przyjęto istniejące cztery istniejące murowane przewody wentylacyjne. 4

15 4. Zabezpieczenie instalacji c.o. 4.. Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego. Pojemność zładu instalacji i źródła ciepła ok l Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego Dla τ z/ τ p = 80/60 O C ν = 0,0289 dm 3 /kg Dla t i = 0 O C ρ i = 999,6 kg/m 3 V u =, 2,5 999,6 0,0289 = 79,44dm 3 Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego p max = 0,3 MPa p st = 0,5 MPa 0,3 + 0,5 V n = 79,44 = 238,32dm 0,3 0,5 3 Dobrano ciśnieniowe naczynie wyrównawcze REFLEX typ N 250 o pojemności całkowitej 250 l. Obliczenie średnicy wewnętrznej rury wzbiorczej Dobrano rurę wzbiorczą średnicy DN 25 mm. d w = 0,7 79,44 = 6, 24mm 4.2. Dobór zaworów bezpieczeństwa dla kotłów. Kotły VICTRIX 90 i 5 posiadają decyzję Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającą kotły do obrotu na terenie Polski. Z tego względu kotły wyposażone są fabrycznie w dobrane przez producenta i zatwierdzone przez UDT zawory bezpieczeństwa. Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa Caleffi 5275 śr. ¾ wynosi 4,0 bar. 5

16 Zestawienie elementów kotłowni Nr Nazwa elementu Ilość. Kocioł gazowy kondensacyjny Immergas VICTRIX 90 I o mocy 22,5-90 kw do pracy w kaskadzie z wbudowanym regulatorem pogodowym Kocioł gazowy kondensacyjny Immergas VICTRIX 5 I o mocy 29,5- kw do pracy w kaskadzie z wbudowanym regulatorem pogodowym Termoregulator kaskadowo-strefowy Immergas z panelem montażowym do montażu ściennego Zewnętrzna sonda temperatury Immergas Kontaktowa sonda temperatury Immergas Kolektor hydrauliczny Immergas KS2 dla dwóch kotłów w kaskadzie z dwoma kołnierzami zaślepiającymi do rozdzielaczy T.KS Zestaw przyłączeniowy kotła do kolektora KS Immergas T.ZKS 2 8. Sprzęgło hydrauliczne Immergas T.SH Zestaw neutralizatora kondensatu do kaskady kotłów Immergas Zestaw kolektora spalin śr. 50 mm dla dwóch kotłów w układzie 0. kaskadowym Immergas Zestaw kolektora powietrza do spalania śr. 50 mm dla dwóch kotłów w. układzie kaskadowym z dwoma separatorami powietrzno-spalinowymi 80/25 mm Immergas 2. Zawór bezpieczeństwa SYR 95 śr., 0,3 MPa 3. Pompa obiegowa c.o. Wilo Stratos 65/-9, 230 V, 0.59 kw 4. Filtrodmulnik TERMEN Ter FM DN Naczynie przeponowe REFLEX typ N Złącze samoodcinające REFLEX SU 7. Zabezpieczenie stanu wody SYR Manometr kontaktowy 0-0,4 MPa śr. tarczy Zawór kulowy kołnierzowy DN Zawór kulowy kołnierzowy DN Zawór kulowy kołnierzowy DN Zawór regulacyjny Honeywell Kombi-3 plus niebieski DN Zawór regulacyjny Honeywell Kombi-3 plus niebieski DN Zawór zwrotny kołnierzowy DN Filtr siatkowy kołnierzowy DN Zawór spustowy ze złaczką do węża DN Zawór kulowy do wody zimnej DN Zawór zwrotny do wody zimnej DN Zawór czerpalny do wody zimnej DN Zawór antyskażeniowy typu CA dn 20 Stacja uzdatniania wody Immergas IMMERSOFT 5 z multiblockiem inline 3. i wężami przyłączeniowymi 32. Filtr do wody zimnej dn 25 z wkładem bawełnianym 33. Wodomierz JS,5 DN Zawór napełniający HONEYWELL VF 06-/2A z manometrem MF 26 6

17 35. Studzienka schładzająca DN 800 H=m 36. Pompa do wody brudnej Wilo Drain TMR 32/8 z osprzętem 37. Kratka kanalizacyjna żeliwna DN Zlew Zawór klapowy do gazu szybkozamykający MAG 3 wg projektu 39. instalacji gazowej 40. Moduł alarmowy Gazex MD-4.Z. 4. Detektor gazu Gazex DEX-2/N Sygnalizator optyczno-akustyczny Gazex SL-2 Kanał nawiewny z blachy stalowej ocynkowanej typu Z 350x300 mm 43. sprowadzony 30 cm nad posadzkę Komin dwupłaszczowy izolowany z blachy kwasoodpornej do pracy 44. w nadciśnieniu (dla kotłów kondensacyjnych) śr. wewn. 200 mm Przewód doprowadzający powietrze do spalania z blachy kwasoodpornej do 45. pracy w nadciśnieniu (dla kotłów kondensacyjnych) śr. 50 mm 46. Istniejące kanały wentylacyjne 4 7

18 Zamość r. Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego Oświadczam, że Projekt budowlany technologii kotłowni gazowej w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Zamościu, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. PROJEKTANT mgr inż. Marcin Andrzyk Upr. bud. LUB/077/PWOS/09 SPRAWDZAJĄCY inż. Bronisław Franke Upr. bud. ANB 53//2/83 ASYSTENT PROJEKTANTA Marek Laszczyński Upr. bud. ANB 53//3/83 8

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY Projekt: BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/42, obręb Parzniew, gmina Brwinów) Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (+ 48) 84 664 42 fax: (+ 48) 84 664 75 03 tel. kom. + 48 606 61 66 85 NIP 921 11 40 843 BIURO INŻYNIERSKIE matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1 Zakres robót. Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dróg wewnętrznych (dz. nr 84/8, 84/24, 86/9, 82/6 k.m. 7) do projektowanych

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy BRANŻA SANITARNA Budynek garażowy SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA... 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW... 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót realizowanych w oparciu o projekt budowlany Rozbudowa i remont remizo-świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska Zbiornik ścieków z przyłączem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 15 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy PALACZ C.O. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy PALACZ C.O. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy PALACZ C.O. pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Budynek D P S nr 1. 1.1 Roboty demontażowe 1.1.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg trocinami przed zniszczeniem-analogia

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚ CI. I. Opis. IV. Załączniki. V. Rysunki

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚ CI. I. Opis. IV. Załączniki. V. Rysunki OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚ CI I. Opis 1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania 2. Projekt technologii kotłowni 2.1. Opis ogólny 2.2. Kocioł 2.3. Instalacja paliwowa 2.4. Instalacja spalinowa 2.5. Obiegi

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny str. 3-5 4. Obliczenia i zestawienie podstawowych materiałów str. 6 5. Załączniki : warunki techniczne ZG Lublin oświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! "%! -+!/0"0/ /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! "+7!*-#/"#- "+7!*+-'#-+!

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! %! -+!/00/ /1.#*+-+!/0314* ()*+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! +7!*-#/#- +7!*+-'#-+! (# -2$ (*+-0/0-!/ -+*0-1.#0 -+*0/1.#0 -+!/0"0/ -1.#*+-+!/0314* /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- $%# &'!" #$ # %! "%! "%!!"# &'()&*+'&,- $ %! "%! "%!. /+0/-'#-+!!'*2.50/-'70 # 2.50+!%#*"--$*6702-$* #%# /012$

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Ewa Przech-Szczepanik 64-140 WŁOSZAKOWICE ul. WOLSZTYŃSKA 12B TEL. KOM. 0 601 / 764721 E-mail: ezui@interia.pl Egz.nr4 PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY Do celów sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Mickiewicza 4 Zadanie nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y S P I S T R E Ś C I : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Opis ogólny 2. Warunki techniczne 3. Opis techniczny wraz z doborem urządzeń 4. Wykaz urządzeń i osprzętu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja

Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO USŁUGOWE PROELBUD ZYGMUNT SZYMCZYK NIP: 712-238-67-48 REGON: 060145000 ul. Dziewanny 33 lok. 7; 20-539 Lublin Tel./Fax. (081) 450 57 03; e-mail: proelbud@wp.pl Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o. 10-448 Olsztyn ul. Głowackiego 28 tel (0-89) 524-95-00 fax (0-89) 524-95-55 adres internetowy: www.bpbw.olsztyn.pl (e-mail) info@bpbw.olsztyn.pl zarejestrowana w Sądzie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZSPiG w Szczyrku Przebudowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej

ZSPiG w Szczyrku Przebudowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej 1. Wprowadzenie, warunki ogólne 1. Zadanie Termomodernizacja budynku ZSPiG w Szczyrku ul. Szkolna 9. 1. Remont Źródła Ciepła i Instalacji Grzewczej 2. Niniejsze Opracowanie Projekt Budowlany Przebudowy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny; II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut kotłowni skala l: 50; 2. Schemat kotłowni skala b/s; PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi

Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13 26-800 Białobrzegi. Tom I-instalacja technologiczna Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Usługi Inżynieryjne NOVUMINś NOVUMINś Piotr Witkowski 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail:novuminz@vp.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowo - Usługowe "J u W a " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. Orzeszkowej 32 tel. (085) 740 87 80 fax. (085) 740 87 81 e-mail: juwa@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo