SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. Zakres opracow ania. 2. Opis przyjętych rozwiązań technicznych 2.1. Instalacj a centralnego ogrzewania 2.2. K otłow nia gazowa SPIS RYSUNKÓW 1. Pr o j e k t z a g o s p o d a r o w a n i a t e r e n u - s k a l a 1 : Rzut piwnicy - wewnętrzna instalacja c.o. - skala 1: Rzut parteru - wewnętrzna instalacja c.o. - skala 1: Rzut I piętra - wewnętrzna instalacja c.o. - skala 1: Rzut II piętra - wewnętrzna instalacja c.o. - skala 1: Rozwinięcie wewnętrznej instalacji c.o. - cz. I - skala 1:50 7. Rozwinięcie wewnętrznej instalacji c.o. - cz. II - skala 1:50 8. Rozwinięcie wewnętrznej instalacji c.o. - cz. III- skala 1:50 9. Rozwinięcie wewnętrznej instalacji c.o. - cz. IV- skala 1: Rozwinięcie wewnętrznej instalacji c.o. - cz. V- skala 1: Rozwinięcie wewnętrznej instalacji c.o. - cz. VI- skala 1:50 12.Schemat technologiczny kotłowni - skala -:- 13.Rzut kotłowni - skala 1:50 14.Przekrój A-A - skala 1:50 15.Przekrój B-B - skala 1:50 16.Przekrój C-C - skala 1:50 17.Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazowej- skala 1:50 1

2 1. ZAKRES OPRACOWANIA Projekt Wykonawczy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej położonym przy ul. Szpitalnej 4 w Lwówku Śląskim (działka nr 172/5 AM 7, Obręb 0001 Lwówek Śląski1) 2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 2.1. Instalacja centralnego ogrzewania. Potrzeby cieplne poszczególnych pomieszczeń wyznaczone zostały metodą obliczeniową w oparciu o postanowienia obowiązujących norm. Obliczenia zapotrzebowania ciepła oraz dobór średnic i nastaw zaworów regulacyjnych włączone zostały do egzemplarza archiwalnego niniej s zego opracow ania. Budynek ogrzewany będzie za pomocą wodnej instalacji c.o. pracującej w oparciu o parametry pracy 70/55 stopni C. Energia cieplna dostarczana będzie z projektowanego kotła firmy Weishaupt typ VTC-GB 170A o mocy od 29 do 170kW. Dobrano grzejniki produkcji firmy Radson zasilane z boku. Na zaworach przy grzejnikach zainstalować zawory termostatyczne z nastawą wstępną oraz na powrocie zawory odcinające z ograniczeniem przepływu. Przy poszczególnych grzejnikach zamontować należy głowice termostatyczne firmy Oventrop typu Uni LD. Zakres ustawianych temperatur 6 26 oc. Zainstalować zabezpieczenie przed demontażem w pos taci kołpaków ins tytucj onalnych. W celu zmniejszenia oporów hydraulicznych dla poszczególnych odgałęzień od rurociągów głównych redukcje zainstalować należy szeregowo zmniejszając za każdym razem średnicę o jeden wymiar. W najwyższych punktach układu zamontować należy automatyczne odpowietrzniki DN=10mm (zgodnie z rozwinięciem wewnętrznej instalacji c.o.). 2

3 2.2. Kotłow n ia gazow a Część instalacyjna Do budynku doprowadzone jest przyłącze gazowe średniego ciśnienia. Na zewnątrz budynku projektuje się skrzynkę gazową z głównym zaworem odcinaj ącym, zaw orem elektromagnetycznym oraz lic zni kie m gazu. K o c i o ł g a z o w y z a i n s t a l o w a n y z o s t a n i e w p o m i e s z c z e n i u k o t ł o w n i n a p o z i o m i e p a r t e r u b u d yn k u. P o m i e s z c z e n i e t o o d p o w i a d a o b o w i ą z u j ą c ym n o r m o m i p r z e p i s o m d o t yc z ą c ym i n s t a l o w a n i a u r z ą d z e ń g a z o w yc h. Z a p r o j e k t o w a n o kocioł kondensacyjny gazowy firmy Weishaupt typ VTC-GB 170A o mocy od 29 do 170kW. Na kotle zainstalowana będzie oryginalna automatyka odpowiednia dla kotła i zastosowanego schematu technologicznego. A p a r a t u r a t a s p e ł n i a n a s t ę p u j ą c e p o d s t a w o w e f u n k c j e : s t e r o w a n i e k o t ł e m, s t e r o w a n i e p a r a m e t r a m i w o d y i n s t a l a c yj n e j d l a o b i e g ó w c. o. w z a l e ż n o ś c i o d t e m p e r a t u r y p o w i e t r z a z e w n ę t r z n e g o z a p o ś r e d n i c t w e m z a w o r u t r ó j d r o g o w e g o, m o ż l i w o ś ć n i e z a l e ż n e g o d o b o w e g o i t yg o d n i o w e g o p r o g r a m o w a n i a p a r a m e t r ó w w o d y i n s t a l a c yj n e j w o b i e g u c. o., u t r z ym yw a n i e t e m p e r a t u r y w o d y k o t ł o w e j n a ż ą d a n ym p o z i o m i e, s t e r o w a n i e ł a d o w a n i a z a s o b n i k a c. w. u., P r z e p ł yw w o d y g r z e w c z e j w i n s t a l a c j i c. o. w ymu s z o n y b ę d z i e e l e k t r o n i c z n ym i p o m p a m i f i r m y G r u n d f o s. U k ł a d g r z e w c z y p r z e d n a d m i e r n ym w z r o s t e m c i ś n i e n i a z a b e z p i e c z o n y b ę d z i e z a p o m o c ą c i ś n i e n i o w e g o n a c z yn i a b e z p i e c z e ń s t w a R e f l e x t yp N 3

4 K o c i o ł z a b e z p i e c z o n y b ę d z i e p r z e d w z r o s t e m c i ś n i e n i a z a p o m o c ą z a m o n t o w a n e g o z a w o r u b e z p i e c z e ń s t w a, w c h o d z ą c e g o w s k ł a d w yp o s a ż e n i a d o d a t k o w e g o k o t ł a ( 3 b a r, D N 3 2 ). W yl o t z z a w o r u b e z p i e c z e ń s t w a w yp r o w a d z i ć r u r ą s p o d k o t ł a i s p r o w a d z i ć n a d p o s a d z k ę d o w l o t ó w k a n a l i z a c yj n yc h. U z u p e ł n i e n i e u k ł a d u c. o. w w o d ę r e a l i z o w a n e b ę d z i e a u t o m a t yc z n i e p o p r z e z u r z ą d z e n i e n a p e ł a n i a j ą c e. P o d ł ą c z e n i e u z u p e ł n i a n i a w o d y d o z ł a d u c. o. w yk o n a ć p r z e w o d e m g i ę t k i m, z d e j m o w a n ym p o n a p e ł n i e n i u. R u r o c i ą g i w k o t ł o w n i w yk o n a ć n a l e ż y z r u r s t a l o w yc h ł ą c z o n yc h p r z e z s p a w a n i e. W s z ys t k i e r u r o c i ą g i w k o t ł o w n i n a l e ż y z a i z o l o w a ć z a p o m o c ą i z o l a c j i c i e p l n e j t yp u T h e r m a f l e x o g r u b o ś c i m i n. 2 0 m m. W n a j w yż s z yc h p u n k t a c h z a i n s t a l o w a ć n a r u r o c i ą g a c h a u t o m a t yc z n e o d p o w i e t r z n i k i o d c i n a n e z a w o r a m i. Na rurociągach należy zamontować kulowe zawory odcinające odpowiednich średnic oraz zawory zwrotne - zgodne ze schematem technologicznym. W e w n ę t r z n ą i n s t a l a c j ę g a z o w ą p r o j e k t u j e s i ę z r u r s t a l o w yc h b e z s z w u ł ą c z o n yc h p r z e z s p a w a n i e. R u r y n a l e ż y m o c o w a ć d o ś c i a n y n a t yn k o w o z a p o m o c ą s t a l o w yc h u c h w yt ó w n a m e t a l o w yc h k o ł k a c h r o z p o r o w yc h. P o d e j ś c i e d o k o t ł a g a z o w e g o w yk o n a ć r u r ą s t a l o w ą o ś r e d n i c y D N 4 0. P r z e d k o t ł e m z a i n s t a l o w a ć z a w ó r o d c i n a j ą c y o ś r e d n i c y D N 4 0 m m o r a z f i l t r d o g a z u o ś r e d n i c y D N 5 0. P r z e w o d y g a z o w e p r o w a d z i ć z p o c h yl e n i e m 5 0 / 0 0 w k i e r u n k u o d b i o r n i k a g a z u. P r z y p r z e j ś c i u p r z e z ś c i a n y i s t r o p y p r z e w o d y g a z o w e n a l e ż y p r o w a d z i ć w r u r a c h o c h r o n n yc h. R u r o c i ą g i n a l e ż y z a m o n t o w a ć n a w yk o n a n yc h z e s t a l i u c h w yt a c h p r z e s u w a n yc h p r z y r o z s t a w i e 2, 0 m p o m i ę d z y u c h w yt a m i. 4

5 W s k r z yn c e g a z o w e j z a i n s t a l o w a ć r e d u k t o r o r a z e l e k t r o m a g n e t yc z n y z a w ó r o d c i n a j ą c y p a l i w a w p r z yp a d k u w yc i e k u g a z u. W p o m i e s z c z e n i u k o t ł o w n i n a l e ż y z a p e w n i ć o d p o w i e d n i ą w e n t yl a c j ę n a w i e w n o w yw i e w n ą. S p a l i n y z k o t ł a o d p r o w a d z a n e b ę d ą d o a t m o s f e r y z a p o m o c ą p r z e w o d u s p a l i n o w e g o D N m m, w yk o n a n e g o z e s t a l i k w a s o o d p o r n e j i z a i n s t a l o w a n e g o z g o d n i e z r ys u n k i e m. P r z e w ó d w p r o w a d z i ć d o i s t n i e j ą c e g o k o m i n a. P r z e w o d y z o s t a n ą z ł o ż o n e z g o t o w yc h e l e m e n t ó w f i r m y W e i s h a u p t. P o w i e t r z e d o s p a l a n i a p o b i e r a n e b ę d z i e z p o m i e s z c z e n i a k o t ł o w n i. W k o t ł o w n i z a i n s t a l o w a n y z o s t a n i e u k ł a d n e u t r a l i z a c j i s p a l i n i o d p r o w a d z e n i a d o i s t n i e j ą c e j k a n a l i z a c j i p o p r z e z s t u d z i e n k ę s c h ł a d z a j ą c ą. W e n t yl a c j ę w yw i e w n ą d l a p o m i e s z c z e n i a k o t ł o w n i s t a n o w i ą i s t n i e j ą c e p r z e w o d y w e n t yl a c yj n e ( u m i e s z c z o n e n a d s t r o p e m p o d w i e s z o n ym) z a k o ń c z o n e k r a t k a m i 1 5 x 4 0 c m. W c e l u w yk o n a n i a w e n t yl a c j i n a w i e w n e j w yk o n a ć n a l e ż y k a n a ł z b l a c h y o c yn k o w a n e j o p r z e k r o j u 3 0 x 5 0 c m w m i e j s c u w s k a z a n ym n a r z u c i e k o t ł o w n i. W k o t ł o w n i z a i n s t a l o w a n y z o s t a n i e u k ł a d c. w. u. O p a r t y n a z a s o b n i k u l w yp o s a ż o n ym w d w i e w ę ż o w n i c e. G ł ó w n ym ź r ó d ł e m c i e p ł a d l a c. w. u. b ę d z i e k o c i o ł g a z o w y. P o m o c n i c z e ź r ó d ł o t o p r a c u j ą c e s e z o n o w o k o l e k t o r y s ł o n e c z n e o p a r t e n a 4 z e s t a w ó w p ł yt r u r o w yc h. U k ł a d g r z e w c z y p r z e d n a d m i e r n ym w z r o s t e m c i ś n i e n i a z a b e z p i e c z o n y b ę d z i e z a p o m o c ą c i ś n i e n i o w e g o n a c z yn i a b e z p i e c z e ń s t w a R e f l e x t yp N. K o c i o ł z a b e z p i e c z o n y b ę d z i e p r z e d w z r o s t e m c i ś n i e n i a z a p o m o c ą z a m o n t o w a n e g o z a w o r u b e z p i e c z e ń s t w a, w c h o d z ą c e g o w s k ł a d w yp o s a ż e n i a d o d a t k o w e g o k o t ł a ( 6 b a r, D N 2 0 ). 5

6 K o l e k t o r y s ł o n e c z n e n a l e ż y z a m o n t o w a ć n a d a c h u b ył e j k o t ł o w n i k o r z ys t a j ą c z s ys t e m o w yc h r o z w i ą z a ń. Z a p r o j e k t o w a n o k o m p l e t n y z e s t a w f i r m y W e i s h a u p t C z ę ś ć b u d o w l a n a P r a c e n a l e ż y r o z p o c z ą ć o d z d e m o n t o w a n i a i s t n i e j ą c e g o k o m i n a. Ś c i a n y k o t ł o w n i ( g r u b o ś ć o d 9 5 d o 6 0 c m w yk o n a n e z c e g ł y) o r a z i s t n i e j ą c y s t r o p s p e ł n i a j ą w ym a g a n i a p. p o ż. w z a k r e s i e o d p o r n o ś c i R E I D r z w i d o k o t ł o w n i p o w i n n y p o s i a d a ć 3 0 m i n u t o w ą o g n i o o d p o r n o ś ć. P r z e j ś c i a i n s t a l a c yj n e u s z c z e l n i ć z a p o m o c ą o d p o w i e d n i c h t u l e i o r a z p i a n e k u m o ż l i w i a j ą c yc h u t r z yma n i e o d p o r n o ś c i o g n i o w yc h p r z e g r ó d. K o t ł o w n i ę n a l e ż y w yp o s a ż yć w s e l e k t yw n y u k ł a d d e t e k c j i g a z u o d c i n a j ą c y d o p ł yw p a l i w a w p r z yp a d k u w yk r yc i a w yc i e k u. P o w yż s z e u s yt u o w a n i e i r o z w i ą z a n i e k o t ł o w n i s p e ł n i a w ymagania p.poż. W k o t ł o w n i p o w i n n a b yć u m i e s z c z o n a g a ś n i c a ( 6 k g A B C ) i k o c g a ś n i c z y. W yp o s a ż yć k o t ł o w n i ę w i n s t r u k c j ę p. p o ż i b h p. P o d k o c i o ł n a l e ż y w yk o n a ć p o s t u m e n t b e t o n o w y w ys o k o ś c i 1 0 c m o k s z t a ł c i e i w ym i a r a c h p o k a z a n yc h n a r ys u n k u. N a p o s a d z c e p o ł o ż yć p ł yt k i c e r a m i c z n e z e s p a d k i e m 0. 5 % w k i e r u n k u k r a t e k ś c i e k o w yc h. K r a t k i ś c i e k o w e n a l e ż y p o ł ą c z yć z e s t u d n i ą s c h ł a d z a j ą c ą o w ymi a r a c h x x m m, k t ó r ą n a l e ż y w yk o n a ć w m i e j s c u w s k a z a n ym n a r z u c i e. Ś c i a n y i s t r o p p o m i e s z c z e ń n a l e ż y p o m a l o w a ć f a r b ą e m u l s yj n ą. 6

7 P r a c e e l e k t r yc z n e. K o t ł o w n i a z a s i l a n a b ę d z i e z i s t n i e j ą c e j r o z d z i e l n i e l e k t r yc z n e j. W L Z d o k o t ł o w n i w yk o n a ć p r z e w o d e m k a b e l k o w ym Y D Y 5 * 4 m m 2. N a l i n i i z a s i l a j ą c e j p r z y w e j ś c i u d o k o t ł o w n i z a i n s t a l o w a ć w ył. P - P o ż. t yp u R S X w s z a f c e s t a l o w e j z p r z e s z k l o n ym i d r z w i c z k a m i. O b o k u m i e ś c i ć s k r z yn k ę r o z d z i e l c z ą z a s i l a j ą c ą c e n t r a l k ę d e t e k t o r a g a z u o r a z p o p r z e z s t yc z n i k ( s t e r o w a n y z d e t e k t o r a ) z a s i l a j ą c a r o z d z i e l n i ę w k o t ł o w n i. W L Z d o k o t ł o w n i n a l e ż y z a b e z p i e c z yć w i s t n i e j ą c e j t a b l i c y r o z d z i e l c z e j w ył ą c z n i k i e m i n s t a l a c yj n ym n a d m i a r o w ym S B 2 0 i w ył ą c z n i k i e m r ó ż n i c o w o p r ą d o w ym P / 3 0 m A /. Z a s i l a n i e w yk o n a ć w u k ł a d z i e T N - S. C e n t r a l a d e t e k c j i c i e k u g a z u p o ł ą c z o n a b ę d z i e z d w o m a c z u j n i k a m i o r a z w p r z yp a d k u a w a r yj n ym o d c i n a ć b ę d z i e d o p ł yw p o p r z e z z a w ó r e l e k t r o m a g n e t yc z n y z a m o n t o w a n y w k r z yn c e g a z o w e j n a z e w n ą t r z b u d yn k u. W c e l u z a u t o m a t yz o w a n i a p r a c y k o t ł o w n i p r z e w i d z i a n o s k r z yn k ę r o z d z i e l c z ą, z a s i l a j ą c ą n a s t ę p u j ą c e u r z ą d z e n i a : - p o m p y c. o., r e g u l a t o r k o t ł ó w, z a s i l a n i e, r e g u l a t o r k a s k a d y, - z e s t a w y u z u p e ł n i a j ą c e d o o b w o d ó w g r z e w c z yc h z m i e s z a c z e m, - g n i a z d o w t yk o w e V, - o ś w i e t l e n i e w e w n ę t r z n e k o t ł o w n i I n s t a l a c j e o ś w i e t l e n i o w e o r a z g n i a z d w t yk o w yc h k o t ł o w n i n a l e ż y w yk o n a ć p r z e w o d a m i k a b e l k o w ym i Y D Y 3 * 1, 5 m m 2. P r z e w o d y n a l e ż y p r o w a d z i ć w l i s t w a c h e l e t r o i n s t a l a c yj n yc h z p r z yk r yc i e m u k ł a d a n yc h n a t yn k u. N a l e ż y s t o s o w a ć o s p r z ę t i n s t a l a c yj n y s z c z e l n y. O ś w i e t l e n i e k o t ł o w n i w yk o n a ć o p r a w a m i ś w i e t l ó w k o w ym i t yp u O P K 2 x 3 6 W. 7

8 J a k o ś r o d e k d o d a t k o w e j o c h r o n y p r z e d p o r a ż e n i e m p r ą d e m e l e k t r yc z n ym n a l e ż y s t o s o w a ć s z yb k i e w ył ą c z e n i e. S z yb k i e m u w ył ą c z e n i u p o d l e g a j ą w s z ys t k i e o b w o d y e l e k t r yc z n e n o w o p r o j e k t o w a n e. I n s t a l a c j ę n a l e ż y w yk o n a ć z g o d n i e z o b o w i ą z u j ą c ą n o r m ą. W p o m i e s z c z e n i a c h k o t ł o w n i n a l e ż y w yk o n a ć i n s t a l a c j ę w yr ó w n a w c z ą. S z yn ę z b i o r c z ą i n s t a l a c j i w yr ó w n a w c z e j w yk o n a ć z p ł a s k o w n i k a F e / Z n 3 0 x 3 m m n a u c h w yt a c h d ys t a n s o w yc h n t. W s ys t e m p o ł ą c z e ń w yr ó w n a w c z yc h n a l e ż y w ł ą c z yć w s z ys t k i e m e t a l o w e c z ę ś c i : o b u d o w y u r z ą d z e ń e l e k t r yc z n yc h, k o n s t r u k c j e u r z ą d z e ń t e c h n o l o g i c z n yc h i b u d yn k u m e t a l o w e r u r y w o d n e, o l e j o w e i k a n a l i z a c yj n e, p u n k t P E r o z d z i e l n i c y T K. P o ł ą c z e n i e u r z ą d z e ń z s z yn ą w yk o n a ć p r z e w o d e m D Y 6 m m 2 o ż ó ł t o z i e l o n ym k o l o r z e i z o l a c j i. S z yn ę z b i o r c z ą p o ł ą c z yć p r z e z z ł ą c z e k o n t r o l n e z u z i e m i e n i e m o t o k o w ym b u d yn k u. W s z ys t k i e p o ł ą c z e n i a k o ł n i e r z o w e r u r - b o c z n i k o w a ć. P r z e d o d d a n i e m i n s t a l a c j i e l e k t r yc z n yc h d o e k s p l o a t a c j i n a l e ż y w yk o n a ć p o m i a r y r e z ys t a n c j i i z o l a c j i o b w o d ó w, p o m i a r y s k u t e c z n o ś c i s z yb k i e g o w ył ą c z e n i a i r e z ys t a n c j i u z i e m i e n i a i n s t a l a c j i w yr ó w n a w c z e j. W a r u n k i s k u t e c z n o ś c i s z yb k i e g o w ył ą c z e n i a p o w i n n y s p e ł n i a ć w ymagania określone w Zarządzeniu M i n i s t r a S p r a w W e w n ę t r z n yc h i A d m i n i s t r a c j i z d n i a r. / D z. U. n r 1 5 z r. p o z / w s p r a w i e t e c h n i c z n yc h w a r u n k ó w j a k i m p o w i n n y o d p o w i a d a ć u r z ą d z e n i a e l e k t r yc z n e w z a k r e s i e o c h r o n y p r z e c i w p o r a ż e n i o w e j, o r a z n o r m y P N / E / 4 1. C a ł o ś ć p r a c w yk o n a ć z g o d n i e z o b o w i ą z u j ą c ym i n o r m a m i o r a z p r z e p i s a m i P B U E Z a b e z p i e c z e n i a i w ymagania p. poż.: Ś c i a n y ( g r u b o ś ć 9 5 c m i 6 0 c m w yk o n a n e z c e g ł y i i s t n i e j ą c y s t r o p k o t ł o w n i p o s i a d a j ą o d p o w i e d n i ą o d p o r n o ś ć o g n i o w ą. 8

9 D r z w i d o p o m i e s z c z e n i a k o t ł o w n i p o w i n n y p o s i a d a ć c o n a j m n i e j 3 0 m i n u t o w ą o d p o r n o ś ć o g n i o w ą. D r z w i p o w i n n y p o s i a d a ć a t e s t s t w i e r d z a j ą c y i ż s p e ł n i a j ą p o w yż s z e w a r u n k i p. p o ż. P r z e j ś c i a i n s t a l a c yj n e u s z c z e l n i ć z a p o m o c ą o d p o w i e d n i c h t u l e i o r a z p i a n e k u m o ż l i w i a j ą c yc h u t r z yma n i e o d p o r n o ś c i o g n i o w yc h p r z e g r ó d. P o w yż s z e u s yt u o w a n i e i r o z w i ą z a n i e k o t ł o w n i s p e ł n i a ć b ę d z i e w ymagania p.poż. W k o t ł o w n i p o w i n n a b yć u m i e s z c z o n a g a ś n i c a ( 2 k g ). C a ł o ś ć p r a c i n s t a l a c yj n yc h w yk o n a ć n a l e ż y z g o d n i e z " W a r u n k a m i t e c h n i c z n ym i w yk o n a n i a i o d b i o r u r o b ó t b u d o w l a n o - m o n t a ż o w yc h. T o m I I. I n s t a l a c j e s a n i t a r n e i p r z e m ys ł o w e " p o d k i e r u n k i e m u p r a w n i o n e g o i n s p e k t o r a n a d z o r u z u w z g l ę d n i e n i e m w a r u n k ó w t e c h n i c z n yc h, j a k i m p o w i n n y o d p o w i a d a ć b u d yn k i i i c h u s yt u o w a n i e z a w a r t yc h w o b o w i ą z u j ą c ym P r a w i e B u d o w l a n ym. Opracował Marek Kamiński 9

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania Zawartość opracowania. Materiały służące do opracowania. Dane ogólne, zakres opracowania 3. Instalacja centralnego ogrzewania. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o. tel. sekr.: (063) 249 73 00, fax: (063) 249 73 29, http: //www.mpec.konin.pl E mail: peckonin@kn.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy

Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy Poczta Polska Punkt rozdzielczo przeładunkowy Ustroń, ul. Daszyńskiego 33 Strona 1 PRZEBUDOWA POCZTA POLSKA Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305, Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06

INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305, Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06 INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305, Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06 Nazwa projektu : DOBÓR GRZEJNIKÓW DO WYMIANY W BUDYNKU SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego Ciepłownictwo Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego I OPIS TECHNICZNY... 3 1. TEMAT... 3 2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU SZPITALNEGO.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU SZPITALNEGO. K R A K Ó W INWESTOR : 0 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO REHABILITACYJNY SPZOZ W KRYNICY ZDROJU ul. Świdzińskiego 4 Krynica Zdrój TYTUŁ OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku Spis treści 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Charakterystyka obiektu... 2 4. Warunki podłączenia... 2 5. Opis instalacji... 2 5.1.Prowadzenie przewodów... 3 5.2. Regulacja nastawcza

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara.

na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara. na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara. 2.3. Izolacja i próby instalacji c.o Instalacj c.o naley izolowa cieplnie: - pion

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy BRANŻA SANITARNA Budynek garażowy SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA... 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW... 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 18 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Wykonawczy Tytuł opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STR OPIS TECHNICZNY STR. 2-5

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STR OPIS TECHNICZNY STR. 2-5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STR. 1 2. OPIS TECHNICZNY STR. 2-5 3. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA : 1. WYDRUK DANYCH Z PROGRAMU TERMO-DANFOSS 2,1 4. CZEŚĆ GRAFICZNA 1. INSTALACJA CO - RZUT PIWNIC

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poczty Polskiej S.A. zlokalizowanym w Nowym Dworze Gdańskim. Zawartość opracowania Część I opisowa. 1.0. Podstawa

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY Temat: instalacja centralnego ogrzewania w budynku Obiekt : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży Adres: Łomża ul. Aleja Legionów 36. Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

B I P R O M E T E C O S Y S T E M PROJEKT NR 03/06/06

B I P R O M E T E C O S Y S T E M PROJEKT NR 03/06/06 B I P R O M E T E C O S Y S T E M PROJEKT NR 03/06/06 TEMAT: Remont instalacji centralnego ogrzewania, z wymianą orurowania, grzejników oraz regulacją hydrauliczną instalacji. OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 121A

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 121A Bogumił Konopka Śląska Agencja Energetyczna 41-500 Chorzów, ul. Ryszki 57/21 (0 32) 245 99 04, 601 48 04 96 Konto: PKO BP O/Chorzów nr 86 1020 2368 0000 2102 0025 8244 NIP 627-100-59-81 E-mail: saekon@wp.pl

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja centralnego ogrzewania... 3

1. Instalacja centralnego ogrzewania... 3 2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Instalacja centralnego ogrzewania... 3 1.1. Podstawa opracowania.... 3 1.2. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.3. Charakterystyka budynku... 3 1.4. Kotłownia... 3 1.5. Bilans

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Zarząd Mienia m. st. Warszawa, Warszawa ul. Jana Kazimierza.

Inwestor: Zarząd Mienia m. st. Warszawa, Warszawa ul. Jana Kazimierza. A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Przyłącz gazu 4.2. Instalacja gazowa 4.. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Spółdzielców 22A LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Spółdzielców 22A LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Spółdzielców 22A 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OBIEKT : BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w LIDZBARKU WARMIŃSKIM ADRES

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania w programie ArCADiA- INSTALACJE GRZEWCZE

Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania w programie ArCADiA- INSTALACJE GRZEWCZE Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania w programie ArCADiA- INSTALACJE GRZEWCZE ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE to kolejny moduł rozszerzający zestaw programów branżowych systemu ArCADiA BIM przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 4 BRANŻA SANITARNA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Dobudowa holu wejściowego wraz z szatnia i portiernią oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru. 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Instalacja c.o. 4.2. Bilans ciepła

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż.

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż. TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (MONTAŻ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH I REGULACJA) W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWICY ADRES INWESTYCJI: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17, lok.u2 PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

A. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1.PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU. 3.WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU.

A. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1.PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU. 3.WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. CZĘŚĆ OPISOWA 1.PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU. 3.WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. PLAN SYTUACYJNY 2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE OBIEKT : Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie. ADRES : Skołyszyn 232, 38-242

Bardziej szczegółowo

MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; Świdnica telefon/fax. (074) ; PROJEKT BUDOWLANY

MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; Świdnica telefon/fax. (074) ; PROJEKT BUDOWLANY MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; 58-100 Świdnica telefon/fax. (074) 853-54-67 ; 0603-997-848 PROJEKT BUDOWLANY Dane ewidencyjne 1. Obiekt : BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ I BIBLIOTEKI.

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Andrzej Maj nr upr. GP-III-7342/29/91

mgr inż. Andrzej Maj nr upr. GP-III-7342/29/91 PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWNI C.O. INWESTYCJI: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM, Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W CISIU, GMINA HALINÓW INWESTOR: Urząd Gminy w Halinowie Ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE CZĘŚĆ SPORTOWO-SOCJALNA.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE CZĘŚĆ SPORTOWO-SOCJALNA. EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Stadium: Temat: Obiekt: Adres: SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE CZĘŚĆ SPORTOWO-SOCJALNA.

Bardziej szczegółowo

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11 WERNER - ENTERPRISE mgr inŝ. Jan Jacek Werner ul. Kiepury 35/4; 64-100 Leszno tel. 039 900 17 64; kom. 607 344 114 e-mail.: werner@it.pl http://www.werner.it.pl NIP 697-168-84-91 Regon 410378043; nr ew./14037/99

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY 2 1. Podstawa opracowania 2 2. Zakres opracowania 2 3. Źródło ciepła 2 4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych 2 4.1. Informacje ogólne 2 4.2. Przewody instalacji

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Przedszkole nr 6 Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 7 Działka nr 346/28 TREŚĆ : ANEKS Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku dla potrzeb ośrodka niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach,

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - inwentaryzacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ARGENTYŃSKIEJ 2 W GDYNI ADRES: GDYNIA UL. ARGENTYŃSKA 2 DZ. NR 81/9 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przedszkolnego. ul. Strzelecka 6 dz. nr 16/9 AM pl. Wolności 5a. Gmina Środa Śląska

PROJEKT BUDOWLANY. Przedszkolnego. ul. Strzelecka 6 dz. nr 16/9 AM pl. Wolności 5a. Gmina Środa Śląska BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI BUDOWNICTWA 55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2, tel.fax /071/317 31 17, 0603 629 743 peterses@wp.pl; NIP 913-104-74-78 Egzemplarz Wydziału Architektury PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY 1 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W DAWIDACH BANKOWYCH INSTALACJE SANITARNE: WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE I CO Skład zespołu projektowego: Branża Imię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie

Bardziej szczegółowo

Projektuje się wykonanie instalacji grzewczej w budynku z pionami CO prowadzonymi na klatce schodowej, z indywidualnymi licznikami ciepła.

Projektuje się wykonanie instalacji grzewczej w budynku z pionami CO prowadzonymi na klatce schodowej, z indywidualnymi licznikami ciepła. INWENTARYZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. ZIELONA 7 W SZCZECINKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI GRZEWCZEJ 1 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul.

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Rzut piwnic 2 Rzut parteru 3 Rzut I piętra 4 Rzut II piętra 5 Rozwinięcie instalacji c.

I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Rzut piwnic 2 Rzut parteru 3 Rzut I piętra 4 Rzut II piętra 5 Rozwinięcie instalacji c. I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Temat i zakres opracowania 3. Opis instalacji c.o. 4. Warunki wykonania instalacji 5. Zestawienie obowiązujących norm II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut piwnic 2

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A Budynek mieszkalny wielorodzinny w śyrardowie nr 2; ul. Parkingowa; dz. nr ew. 2827; 2836; Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny str.1-7 2. Wydruk z obliczeń strat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor : Gmina Przyłęk Przyłęk woj. Mazowieckie

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor : Gmina Przyłęk Przyłęk woj. Mazowieckie PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie n/wisłą, gm. Przyłęk działka nr ew.109/1, 110/1, 110/2, 110/3 obręb Grabów. Inwestor

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULACJI HYDRAULICZNEJ INSTALACJI C.O.

PROJEKT REGULACJI HYDRAULICZNEJ INSTALACJI C.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LOKUM s.c. ul. Jana Kurczaba 25, 30-868 Kraków tel. 12 651 20 15, 12 651 20 16 e-mail: biuro@lokumsc.pl tel./fax. 12 659 19 08 http:// www.lokumsc.pl PROJEKT REGULACJI HYDRAULICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

Świętosław dz. nr 212/10 obręb Świętosław

Świętosław dz. nr 212/10 obręb Świętosław S t r o n a 1 NUMER EGZ. 1 PROJEKTOWANIE I NADZORY TECHNICZNE K. K. SIKORSKI 87-814 Wieniec, Wieniec Zalesie 12/1, tel. 252 65 47, fax 411 37 45 Pracownia projektowa Włocławek, Ul. Łęgska 5 p.202 OBIEKT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BRANŻA ZAKRES OBIEKT CIEPŁOWNICZA MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BUDYNEK SZPITALA TEMAT INSTALACJA CO. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Cześć opisowa 1. Dane ogólne 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

Instytut Sztuki P.A.N. ADRES BUDOWY Warszawa ul. Długa 26. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Warszawa ul. Długa 26/28

Instytut Sztuki P.A.N. ADRES BUDOWY Warszawa ul. Długa 26. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Warszawa ul. Długa 26/28 PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. EWY GNIADY Al. Jerzego Waszyngtona 33/308 04-030 WARSZAWA tel. 773-24-94, 0609-660-989 STADIUM OPRACOWANIA ZADANIE INWESTYCYJNE OBIEKT Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Wentylacja sanitariatów i świetlicy 4. Zamiana materiałów.

Spis treści. 1. Zakres opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Wentylacja sanitariatów i świetlicy 4. Zamiana materiałów. Spis treści 1. Zakres opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Wentylacja sanitariatów i świetlicy 4. Zamiana materiałów Rysunki: 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 2.1. Rzut parteru - instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI mgr inż. Jacek Filosek

INŻYNIERYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI mgr inż. Jacek Filosek INŻYNIERYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI mgr inż. Jacek Filosek ul. Diamentowa 18, 77-100 Mądrzechowo, tel. 691-979-467 Temat: REMONT INSTALACJI C.O. w RAMACH ZADANIA INNOWACYJNY REMONT SALI WIEJSKIEJ "PRO" W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI C.O. I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis ogólny 4. Rurociągi 5. Armatura 6. Grzejniki i nagrzewnice 7. Izolacje termiczne 8. Badania

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 TYTUŁ OPRACOWANIA Projekt opomiarowania wody ciepłej i zimnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15 Projektował: inż. Janusz Kosmalski

Bardziej szczegółowo