SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. Zakres opracow ania. 2. Opis przyjętych rozwiązań technicznych 2.1. Instalacj a centralnego ogrzewania 2.2. K otłow nia gazowa SPIS RYSUNKÓW 1. Pr o j e k t z a g o s p o d a r o w a n i a t e r e n u - s k a l a 1 : Rzut piwnicy - wewnętrzna instalacja c.o. - skala 1: Rzut parteru - wewnętrzna instalacja c.o. - skala 1: Rzut I piętra - wewnętrzna instalacja c.o. - skala 1: Rzut II piętra - wewnętrzna instalacja c.o. - skala 1: Rozwinięcie wewnętrznej instalacji c.o. - cz. I - skala 1:50 7. Rozwinięcie wewnętrznej instalacji c.o. - cz. II - skala 1:50 8. Rozwinięcie wewnętrznej instalacji c.o. - cz. III- skala 1:50 9. Rozwinięcie wewnętrznej instalacji c.o. - cz. IV- skala 1: Rozwinięcie wewnętrznej instalacji c.o. - cz. V- skala 1: Rozwinięcie wewnętrznej instalacji c.o. - cz. VI- skala 1:50 12.Schemat technologiczny kotłowni - skala -:- 13.Rzut kotłowni - skala 1:50 14.Przekrój A-A - skala 1:50 15.Przekrój B-B - skala 1:50 16.Przekrój C-C - skala 1:50 17.Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazowej- skala 1:50 1

2 1. ZAKRES OPRACOWANIA Projekt Wykonawczy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej położonym przy ul. Szpitalnej 4 w Lwówku Śląskim (działka nr 172/5 AM 7, Obręb 0001 Lwówek Śląski1) 2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 2.1. Instalacja centralnego ogrzewania. Potrzeby cieplne poszczególnych pomieszczeń wyznaczone zostały metodą obliczeniową w oparciu o postanowienia obowiązujących norm. Obliczenia zapotrzebowania ciepła oraz dobór średnic i nastaw zaworów regulacyjnych włączone zostały do egzemplarza archiwalnego niniej s zego opracow ania. Budynek ogrzewany będzie za pomocą wodnej instalacji c.o. pracującej w oparciu o parametry pracy 70/55 stopni C. Energia cieplna dostarczana będzie z projektowanego kotła firmy Weishaupt typ VTC-GB 170A o mocy od 29 do 170kW. Dobrano grzejniki produkcji firmy Radson zasilane z boku. Na zaworach przy grzejnikach zainstalować zawory termostatyczne z nastawą wstępną oraz na powrocie zawory odcinające z ograniczeniem przepływu. Przy poszczególnych grzejnikach zamontować należy głowice termostatyczne firmy Oventrop typu Uni LD. Zakres ustawianych temperatur 6 26 oc. Zainstalować zabezpieczenie przed demontażem w pos taci kołpaków ins tytucj onalnych. W celu zmniejszenia oporów hydraulicznych dla poszczególnych odgałęzień od rurociągów głównych redukcje zainstalować należy szeregowo zmniejszając za każdym razem średnicę o jeden wymiar. W najwyższych punktach układu zamontować należy automatyczne odpowietrzniki DN=10mm (zgodnie z rozwinięciem wewnętrznej instalacji c.o.). 2

3 2.2. Kotłow n ia gazow a Część instalacyjna Do budynku doprowadzone jest przyłącze gazowe średniego ciśnienia. Na zewnątrz budynku projektuje się skrzynkę gazową z głównym zaworem odcinaj ącym, zaw orem elektromagnetycznym oraz lic zni kie m gazu. K o c i o ł g a z o w y z a i n s t a l o w a n y z o s t a n i e w p o m i e s z c z e n i u k o t ł o w n i n a p o z i o m i e p a r t e r u b u d yn k u. P o m i e s z c z e n i e t o o d p o w i a d a o b o w i ą z u j ą c ym n o r m o m i p r z e p i s o m d o t yc z ą c ym i n s t a l o w a n i a u r z ą d z e ń g a z o w yc h. Z a p r o j e k t o w a n o kocioł kondensacyjny gazowy firmy Weishaupt typ VTC-GB 170A o mocy od 29 do 170kW. Na kotle zainstalowana będzie oryginalna automatyka odpowiednia dla kotła i zastosowanego schematu technologicznego. A p a r a t u r a t a s p e ł n i a n a s t ę p u j ą c e p o d s t a w o w e f u n k c j e : s t e r o w a n i e k o t ł e m, s t e r o w a n i e p a r a m e t r a m i w o d y i n s t a l a c yj n e j d l a o b i e g ó w c. o. w z a l e ż n o ś c i o d t e m p e r a t u r y p o w i e t r z a z e w n ę t r z n e g o z a p o ś r e d n i c t w e m z a w o r u t r ó j d r o g o w e g o, m o ż l i w o ś ć n i e z a l e ż n e g o d o b o w e g o i t yg o d n i o w e g o p r o g r a m o w a n i a p a r a m e t r ó w w o d y i n s t a l a c yj n e j w o b i e g u c. o., u t r z ym yw a n i e t e m p e r a t u r y w o d y k o t ł o w e j n a ż ą d a n ym p o z i o m i e, s t e r o w a n i e ł a d o w a n i a z a s o b n i k a c. w. u., P r z e p ł yw w o d y g r z e w c z e j w i n s t a l a c j i c. o. w ymu s z o n y b ę d z i e e l e k t r o n i c z n ym i p o m p a m i f i r m y G r u n d f o s. U k ł a d g r z e w c z y p r z e d n a d m i e r n ym w z r o s t e m c i ś n i e n i a z a b e z p i e c z o n y b ę d z i e z a p o m o c ą c i ś n i e n i o w e g o n a c z yn i a b e z p i e c z e ń s t w a R e f l e x t yp N 3

4 K o c i o ł z a b e z p i e c z o n y b ę d z i e p r z e d w z r o s t e m c i ś n i e n i a z a p o m o c ą z a m o n t o w a n e g o z a w o r u b e z p i e c z e ń s t w a, w c h o d z ą c e g o w s k ł a d w yp o s a ż e n i a d o d a t k o w e g o k o t ł a ( 3 b a r, D N 3 2 ). W yl o t z z a w o r u b e z p i e c z e ń s t w a w yp r o w a d z i ć r u r ą s p o d k o t ł a i s p r o w a d z i ć n a d p o s a d z k ę d o w l o t ó w k a n a l i z a c yj n yc h. U z u p e ł n i e n i e u k ł a d u c. o. w w o d ę r e a l i z o w a n e b ę d z i e a u t o m a t yc z n i e p o p r z e z u r z ą d z e n i e n a p e ł a n i a j ą c e. P o d ł ą c z e n i e u z u p e ł n i a n i a w o d y d o z ł a d u c. o. w yk o n a ć p r z e w o d e m g i ę t k i m, z d e j m o w a n ym p o n a p e ł n i e n i u. R u r o c i ą g i w k o t ł o w n i w yk o n a ć n a l e ż y z r u r s t a l o w yc h ł ą c z o n yc h p r z e z s p a w a n i e. W s z ys t k i e r u r o c i ą g i w k o t ł o w n i n a l e ż y z a i z o l o w a ć z a p o m o c ą i z o l a c j i c i e p l n e j t yp u T h e r m a f l e x o g r u b o ś c i m i n. 2 0 m m. W n a j w yż s z yc h p u n k t a c h z a i n s t a l o w a ć n a r u r o c i ą g a c h a u t o m a t yc z n e o d p o w i e t r z n i k i o d c i n a n e z a w o r a m i. Na rurociągach należy zamontować kulowe zawory odcinające odpowiednich średnic oraz zawory zwrotne - zgodne ze schematem technologicznym. W e w n ę t r z n ą i n s t a l a c j ę g a z o w ą p r o j e k t u j e s i ę z r u r s t a l o w yc h b e z s z w u ł ą c z o n yc h p r z e z s p a w a n i e. R u r y n a l e ż y m o c o w a ć d o ś c i a n y n a t yn k o w o z a p o m o c ą s t a l o w yc h u c h w yt ó w n a m e t a l o w yc h k o ł k a c h r o z p o r o w yc h. P o d e j ś c i e d o k o t ł a g a z o w e g o w yk o n a ć r u r ą s t a l o w ą o ś r e d n i c y D N 4 0. P r z e d k o t ł e m z a i n s t a l o w a ć z a w ó r o d c i n a j ą c y o ś r e d n i c y D N 4 0 m m o r a z f i l t r d o g a z u o ś r e d n i c y D N 5 0. P r z e w o d y g a z o w e p r o w a d z i ć z p o c h yl e n i e m 5 0 / 0 0 w k i e r u n k u o d b i o r n i k a g a z u. P r z y p r z e j ś c i u p r z e z ś c i a n y i s t r o p y p r z e w o d y g a z o w e n a l e ż y p r o w a d z i ć w r u r a c h o c h r o n n yc h. R u r o c i ą g i n a l e ż y z a m o n t o w a ć n a w yk o n a n yc h z e s t a l i u c h w yt a c h p r z e s u w a n yc h p r z y r o z s t a w i e 2, 0 m p o m i ę d z y u c h w yt a m i. 4

5 W s k r z yn c e g a z o w e j z a i n s t a l o w a ć r e d u k t o r o r a z e l e k t r o m a g n e t yc z n y z a w ó r o d c i n a j ą c y p a l i w a w p r z yp a d k u w yc i e k u g a z u. W p o m i e s z c z e n i u k o t ł o w n i n a l e ż y z a p e w n i ć o d p o w i e d n i ą w e n t yl a c j ę n a w i e w n o w yw i e w n ą. S p a l i n y z k o t ł a o d p r o w a d z a n e b ę d ą d o a t m o s f e r y z a p o m o c ą p r z e w o d u s p a l i n o w e g o D N m m, w yk o n a n e g o z e s t a l i k w a s o o d p o r n e j i z a i n s t a l o w a n e g o z g o d n i e z r ys u n k i e m. P r z e w ó d w p r o w a d z i ć d o i s t n i e j ą c e g o k o m i n a. P r z e w o d y z o s t a n ą z ł o ż o n e z g o t o w yc h e l e m e n t ó w f i r m y W e i s h a u p t. P o w i e t r z e d o s p a l a n i a p o b i e r a n e b ę d z i e z p o m i e s z c z e n i a k o t ł o w n i. W k o t ł o w n i z a i n s t a l o w a n y z o s t a n i e u k ł a d n e u t r a l i z a c j i s p a l i n i o d p r o w a d z e n i a d o i s t n i e j ą c e j k a n a l i z a c j i p o p r z e z s t u d z i e n k ę s c h ł a d z a j ą c ą. W e n t yl a c j ę w yw i e w n ą d l a p o m i e s z c z e n i a k o t ł o w n i s t a n o w i ą i s t n i e j ą c e p r z e w o d y w e n t yl a c yj n e ( u m i e s z c z o n e n a d s t r o p e m p o d w i e s z o n ym) z a k o ń c z o n e k r a t k a m i 1 5 x 4 0 c m. W c e l u w yk o n a n i a w e n t yl a c j i n a w i e w n e j w yk o n a ć n a l e ż y k a n a ł z b l a c h y o c yn k o w a n e j o p r z e k r o j u 3 0 x 5 0 c m w m i e j s c u w s k a z a n ym n a r z u c i e k o t ł o w n i. W k o t ł o w n i z a i n s t a l o w a n y z o s t a n i e u k ł a d c. w. u. O p a r t y n a z a s o b n i k u l w yp o s a ż o n ym w d w i e w ę ż o w n i c e. G ł ó w n ym ź r ó d ł e m c i e p ł a d l a c. w. u. b ę d z i e k o c i o ł g a z o w y. P o m o c n i c z e ź r ó d ł o t o p r a c u j ą c e s e z o n o w o k o l e k t o r y s ł o n e c z n e o p a r t e n a 4 z e s t a w ó w p ł yt r u r o w yc h. U k ł a d g r z e w c z y p r z e d n a d m i e r n ym w z r o s t e m c i ś n i e n i a z a b e z p i e c z o n y b ę d z i e z a p o m o c ą c i ś n i e n i o w e g o n a c z yn i a b e z p i e c z e ń s t w a R e f l e x t yp N. K o c i o ł z a b e z p i e c z o n y b ę d z i e p r z e d w z r o s t e m c i ś n i e n i a z a p o m o c ą z a m o n t o w a n e g o z a w o r u b e z p i e c z e ń s t w a, w c h o d z ą c e g o w s k ł a d w yp o s a ż e n i a d o d a t k o w e g o k o t ł a ( 6 b a r, D N 2 0 ). 5

6 K o l e k t o r y s ł o n e c z n e n a l e ż y z a m o n t o w a ć n a d a c h u b ył e j k o t ł o w n i k o r z ys t a j ą c z s ys t e m o w yc h r o z w i ą z a ń. Z a p r o j e k t o w a n o k o m p l e t n y z e s t a w f i r m y W e i s h a u p t C z ę ś ć b u d o w l a n a P r a c e n a l e ż y r o z p o c z ą ć o d z d e m o n t o w a n i a i s t n i e j ą c e g o k o m i n a. Ś c i a n y k o t ł o w n i ( g r u b o ś ć o d 9 5 d o 6 0 c m w yk o n a n e z c e g ł y) o r a z i s t n i e j ą c y s t r o p s p e ł n i a j ą w ym a g a n i a p. p o ż. w z a k r e s i e o d p o r n o ś c i R E I D r z w i d o k o t ł o w n i p o w i n n y p o s i a d a ć 3 0 m i n u t o w ą o g n i o o d p o r n o ś ć. P r z e j ś c i a i n s t a l a c yj n e u s z c z e l n i ć z a p o m o c ą o d p o w i e d n i c h t u l e i o r a z p i a n e k u m o ż l i w i a j ą c yc h u t r z yma n i e o d p o r n o ś c i o g n i o w yc h p r z e g r ó d. K o t ł o w n i ę n a l e ż y w yp o s a ż yć w s e l e k t yw n y u k ł a d d e t e k c j i g a z u o d c i n a j ą c y d o p ł yw p a l i w a w p r z yp a d k u w yk r yc i a w yc i e k u. P o w yż s z e u s yt u o w a n i e i r o z w i ą z a n i e k o t ł o w n i s p e ł n i a w ymagania p.poż. W k o t ł o w n i p o w i n n a b yć u m i e s z c z o n a g a ś n i c a ( 6 k g A B C ) i k o c g a ś n i c z y. W yp o s a ż yć k o t ł o w n i ę w i n s t r u k c j ę p. p o ż i b h p. P o d k o c i o ł n a l e ż y w yk o n a ć p o s t u m e n t b e t o n o w y w ys o k o ś c i 1 0 c m o k s z t a ł c i e i w ym i a r a c h p o k a z a n yc h n a r ys u n k u. N a p o s a d z c e p o ł o ż yć p ł yt k i c e r a m i c z n e z e s p a d k i e m 0. 5 % w k i e r u n k u k r a t e k ś c i e k o w yc h. K r a t k i ś c i e k o w e n a l e ż y p o ł ą c z yć z e s t u d n i ą s c h ł a d z a j ą c ą o w ymi a r a c h x x m m, k t ó r ą n a l e ż y w yk o n a ć w m i e j s c u w s k a z a n ym n a r z u c i e. Ś c i a n y i s t r o p p o m i e s z c z e ń n a l e ż y p o m a l o w a ć f a r b ą e m u l s yj n ą. 6

7 P r a c e e l e k t r yc z n e. K o t ł o w n i a z a s i l a n a b ę d z i e z i s t n i e j ą c e j r o z d z i e l n i e l e k t r yc z n e j. W L Z d o k o t ł o w n i w yk o n a ć p r z e w o d e m k a b e l k o w ym Y D Y 5 * 4 m m 2. N a l i n i i z a s i l a j ą c e j p r z y w e j ś c i u d o k o t ł o w n i z a i n s t a l o w a ć w ył. P - P o ż. t yp u R S X w s z a f c e s t a l o w e j z p r z e s z k l o n ym i d r z w i c z k a m i. O b o k u m i e ś c i ć s k r z yn k ę r o z d z i e l c z ą z a s i l a j ą c ą c e n t r a l k ę d e t e k t o r a g a z u o r a z p o p r z e z s t yc z n i k ( s t e r o w a n y z d e t e k t o r a ) z a s i l a j ą c a r o z d z i e l n i ę w k o t ł o w n i. W L Z d o k o t ł o w n i n a l e ż y z a b e z p i e c z yć w i s t n i e j ą c e j t a b l i c y r o z d z i e l c z e j w ył ą c z n i k i e m i n s t a l a c yj n ym n a d m i a r o w ym S B 2 0 i w ył ą c z n i k i e m r ó ż n i c o w o p r ą d o w ym P / 3 0 m A /. Z a s i l a n i e w yk o n a ć w u k ł a d z i e T N - S. C e n t r a l a d e t e k c j i c i e k u g a z u p o ł ą c z o n a b ę d z i e z d w o m a c z u j n i k a m i o r a z w p r z yp a d k u a w a r yj n ym o d c i n a ć b ę d z i e d o p ł yw p o p r z e z z a w ó r e l e k t r o m a g n e t yc z n y z a m o n t o w a n y w k r z yn c e g a z o w e j n a z e w n ą t r z b u d yn k u. W c e l u z a u t o m a t yz o w a n i a p r a c y k o t ł o w n i p r z e w i d z i a n o s k r z yn k ę r o z d z i e l c z ą, z a s i l a j ą c ą n a s t ę p u j ą c e u r z ą d z e n i a : - p o m p y c. o., r e g u l a t o r k o t ł ó w, z a s i l a n i e, r e g u l a t o r k a s k a d y, - z e s t a w y u z u p e ł n i a j ą c e d o o b w o d ó w g r z e w c z yc h z m i e s z a c z e m, - g n i a z d o w t yk o w e V, - o ś w i e t l e n i e w e w n ę t r z n e k o t ł o w n i I n s t a l a c j e o ś w i e t l e n i o w e o r a z g n i a z d w t yk o w yc h k o t ł o w n i n a l e ż y w yk o n a ć p r z e w o d a m i k a b e l k o w ym i Y D Y 3 * 1, 5 m m 2. P r z e w o d y n a l e ż y p r o w a d z i ć w l i s t w a c h e l e t r o i n s t a l a c yj n yc h z p r z yk r yc i e m u k ł a d a n yc h n a t yn k u. N a l e ż y s t o s o w a ć o s p r z ę t i n s t a l a c yj n y s z c z e l n y. O ś w i e t l e n i e k o t ł o w n i w yk o n a ć o p r a w a m i ś w i e t l ó w k o w ym i t yp u O P K 2 x 3 6 W. 7

8 J a k o ś r o d e k d o d a t k o w e j o c h r o n y p r z e d p o r a ż e n i e m p r ą d e m e l e k t r yc z n ym n a l e ż y s t o s o w a ć s z yb k i e w ył ą c z e n i e. S z yb k i e m u w ył ą c z e n i u p o d l e g a j ą w s z ys t k i e o b w o d y e l e k t r yc z n e n o w o p r o j e k t o w a n e. I n s t a l a c j ę n a l e ż y w yk o n a ć z g o d n i e z o b o w i ą z u j ą c ą n o r m ą. W p o m i e s z c z e n i a c h k o t ł o w n i n a l e ż y w yk o n a ć i n s t a l a c j ę w yr ó w n a w c z ą. S z yn ę z b i o r c z ą i n s t a l a c j i w yr ó w n a w c z e j w yk o n a ć z p ł a s k o w n i k a F e / Z n 3 0 x 3 m m n a u c h w yt a c h d ys t a n s o w yc h n t. W s ys t e m p o ł ą c z e ń w yr ó w n a w c z yc h n a l e ż y w ł ą c z yć w s z ys t k i e m e t a l o w e c z ę ś c i : o b u d o w y u r z ą d z e ń e l e k t r yc z n yc h, k o n s t r u k c j e u r z ą d z e ń t e c h n o l o g i c z n yc h i b u d yn k u m e t a l o w e r u r y w o d n e, o l e j o w e i k a n a l i z a c yj n e, p u n k t P E r o z d z i e l n i c y T K. P o ł ą c z e n i e u r z ą d z e ń z s z yn ą w yk o n a ć p r z e w o d e m D Y 6 m m 2 o ż ó ł t o z i e l o n ym k o l o r z e i z o l a c j i. S z yn ę z b i o r c z ą p o ł ą c z yć p r z e z z ł ą c z e k o n t r o l n e z u z i e m i e n i e m o t o k o w ym b u d yn k u. W s z ys t k i e p o ł ą c z e n i a k o ł n i e r z o w e r u r - b o c z n i k o w a ć. P r z e d o d d a n i e m i n s t a l a c j i e l e k t r yc z n yc h d o e k s p l o a t a c j i n a l e ż y w yk o n a ć p o m i a r y r e z ys t a n c j i i z o l a c j i o b w o d ó w, p o m i a r y s k u t e c z n o ś c i s z yb k i e g o w ył ą c z e n i a i r e z ys t a n c j i u z i e m i e n i a i n s t a l a c j i w yr ó w n a w c z e j. W a r u n k i s k u t e c z n o ś c i s z yb k i e g o w ył ą c z e n i a p o w i n n y s p e ł n i a ć w ymagania określone w Zarządzeniu M i n i s t r a S p r a w W e w n ę t r z n yc h i A d m i n i s t r a c j i z d n i a r. / D z. U. n r 1 5 z r. p o z / w s p r a w i e t e c h n i c z n yc h w a r u n k ó w j a k i m p o w i n n y o d p o w i a d a ć u r z ą d z e n i a e l e k t r yc z n e w z a k r e s i e o c h r o n y p r z e c i w p o r a ż e n i o w e j, o r a z n o r m y P N / E / 4 1. C a ł o ś ć p r a c w yk o n a ć z g o d n i e z o b o w i ą z u j ą c ym i n o r m a m i o r a z p r z e p i s a m i P B U E Z a b e z p i e c z e n i a i w ymagania p. poż.: Ś c i a n y ( g r u b o ś ć 9 5 c m i 6 0 c m w yk o n a n e z c e g ł y i i s t n i e j ą c y s t r o p k o t ł o w n i p o s i a d a j ą o d p o w i e d n i ą o d p o r n o ś ć o g n i o w ą. 8

9 D r z w i d o p o m i e s z c z e n i a k o t ł o w n i p o w i n n y p o s i a d a ć c o n a j m n i e j 3 0 m i n u t o w ą o d p o r n o ś ć o g n i o w ą. D r z w i p o w i n n y p o s i a d a ć a t e s t s t w i e r d z a j ą c y i ż s p e ł n i a j ą p o w yż s z e w a r u n k i p. p o ż. P r z e j ś c i a i n s t a l a c yj n e u s z c z e l n i ć z a p o m o c ą o d p o w i e d n i c h t u l e i o r a z p i a n e k u m o ż l i w i a j ą c yc h u t r z yma n i e o d p o r n o ś c i o g n i o w yc h p r z e g r ó d. P o w yż s z e u s yt u o w a n i e i r o z w i ą z a n i e k o t ł o w n i s p e ł n i a ć b ę d z i e w ymagania p.poż. W k o t ł o w n i p o w i n n a b yć u m i e s z c z o n a g a ś n i c a ( 2 k g ). C a ł o ś ć p r a c i n s t a l a c yj n yc h w yk o n a ć n a l e ż y z g o d n i e z " W a r u n k a m i t e c h n i c z n ym i w yk o n a n i a i o d b i o r u r o b ó t b u d o w l a n o - m o n t a ż o w yc h. T o m I I. I n s t a l a c j e s a n i t a r n e i p r z e m ys ł o w e " p o d k i e r u n k i e m u p r a w n i o n e g o i n s p e k t o r a n a d z o r u z u w z g l ę d n i e n i e m w a r u n k ó w t e c h n i c z n yc h, j a k i m p o w i n n y o d p o w i a d a ć b u d yn k i i i c h u s yt u o w a n i e z a w a r t yc h w o b o w i ą z u j ą c ym P r a w i e B u d o w l a n ym. Opracował Marek Kamiński 9

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego 1 PROJEKT sanitarny Projekt remontu budynku mieszkalnego Inwestor: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Browsk. 17-220 Narewka, Gruszki 10. Adres budowy: Waśki 111 Gm.

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY HVAC PROJECT Karolina Matej 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 17; tel. (0-84) 664-42-24 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STANOWIĄCYCH MIENIE SAMORZĄDÓW:

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-33 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja kompleksu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 3, 42-262 Poczesna tel.: +34 3735336, tel./fax: +34 3245161 neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl Inwestor: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP 118 00 32 219

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP 118 00 32 219 RAB Z.U.P. ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP 118 00 32 219 Tel. ( 0 22 ) 853 87 4, 853 87 43, 0 601 23 20 29,fax. 853 87 44 e-mail

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (wytyczne uzupełniające) Kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa typoszeregu: ECO LUX.

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (wytyczne uzupełniające) Kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa typoszeregu: ECO LUX. 1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (wytyczne uzupełniające) Kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa typoszeregu: ECO LUX modele: ECO LUX, ECO LUX M, ECO LUX U, ECO LUX U-M Zabezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku 1 Specyfikacja techniczna ST-S-00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV; 45331100-7, 45332200-5, 45331000-6, 45321000-3, 45210000-2) 2 Spis treści 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...4 2. TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres Inwestora Jednostka projektowania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ciepła technologicznego na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

A4D Spółka z o.o. Pracownia Projektowa

A4D Spółka z o.o. Pracownia Projektowa faza/ data: PROJEKT BUDOWLANY maj 2012 opracowanie adres/ nr działki BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z CZĘSCIĄ SOCJALNO- BIUROWĄ ORAZ SZEŚCIU SILOSÓW. 62-020 Czempiń, ul. Kolejowa, dz. 940/15 inwestor/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo