SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. Zakres opracow ania. 2. Opis przyjętych rozwiązań technicznych 2.1. Instalacj a centralnego ogrzewania 2.2. K otłow nia gazowa SPIS RYSUNKÓW 1. Pr o j e k t z a g o s p o d a r o w a n i a t e r e n u - s k a l a 1 : Rzut piwnicy - wewnętrzna instalacja c.o. - skala 1: Rzut parteru - wewnętrzna instalacja c.o. - skala 1: Rzut I piętra - wewnętrzna instalacja c.o. - skala 1: Rzut II piętra - wewnętrzna instalacja c.o. - skala 1: Rozwinięcie wewnętrznej instalacji c.o. - cz. I - skala 1:50 7. Rozwinięcie wewnętrznej instalacji c.o. - cz. II - skala 1:50 8. Rozwinięcie wewnętrznej instalacji c.o. - cz. III- skala 1:50 9. Rozwinięcie wewnętrznej instalacji c.o. - cz. IV- skala 1: Rozwinięcie wewnętrznej instalacji c.o. - cz. V- skala 1: Rozwinięcie wewnętrznej instalacji c.o. - cz. VI- skala 1:50 12.Schemat technologiczny kotłowni - skala -:- 13.Rzut kotłowni - skala 1:50 14.Przekrój A-A - skala 1:50 15.Przekrój B-B - skala 1:50 16.Przekrój C-C - skala 1:50 17.Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazowej- skala 1:50 1

2 1. ZAKRES OPRACOWANIA Projekt Wykonawczy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej położonym przy ul. Szpitalnej 4 w Lwówku Śląskim (działka nr 172/5 AM 7, Obręb 0001 Lwówek Śląski1) 2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 2.1. Instalacja centralnego ogrzewania. Potrzeby cieplne poszczególnych pomieszczeń wyznaczone zostały metodą obliczeniową w oparciu o postanowienia obowiązujących norm. Obliczenia zapotrzebowania ciepła oraz dobór średnic i nastaw zaworów regulacyjnych włączone zostały do egzemplarza archiwalnego niniej s zego opracow ania. Budynek ogrzewany będzie za pomocą wodnej instalacji c.o. pracującej w oparciu o parametry pracy 70/55 stopni C. Energia cieplna dostarczana będzie z projektowanego kotła firmy Weishaupt typ VTC-GB 170A o mocy od 29 do 170kW. Dobrano grzejniki produkcji firmy Radson zasilane z boku. Na zaworach przy grzejnikach zainstalować zawory termostatyczne z nastawą wstępną oraz na powrocie zawory odcinające z ograniczeniem przepływu. Przy poszczególnych grzejnikach zamontować należy głowice termostatyczne firmy Oventrop typu Uni LD. Zakres ustawianych temperatur 6 26 oc. Zainstalować zabezpieczenie przed demontażem w pos taci kołpaków ins tytucj onalnych. W celu zmniejszenia oporów hydraulicznych dla poszczególnych odgałęzień od rurociągów głównych redukcje zainstalować należy szeregowo zmniejszając za każdym razem średnicę o jeden wymiar. W najwyższych punktach układu zamontować należy automatyczne odpowietrzniki DN=10mm (zgodnie z rozwinięciem wewnętrznej instalacji c.o.). 2

3 2.2. Kotłow n ia gazow a Część instalacyjna Do budynku doprowadzone jest przyłącze gazowe średniego ciśnienia. Na zewnątrz budynku projektuje się skrzynkę gazową z głównym zaworem odcinaj ącym, zaw orem elektromagnetycznym oraz lic zni kie m gazu. K o c i o ł g a z o w y z a i n s t a l o w a n y z o s t a n i e w p o m i e s z c z e n i u k o t ł o w n i n a p o z i o m i e p a r t e r u b u d yn k u. P o m i e s z c z e n i e t o o d p o w i a d a o b o w i ą z u j ą c ym n o r m o m i p r z e p i s o m d o t yc z ą c ym i n s t a l o w a n i a u r z ą d z e ń g a z o w yc h. Z a p r o j e k t o w a n o kocioł kondensacyjny gazowy firmy Weishaupt typ VTC-GB 170A o mocy od 29 do 170kW. Na kotle zainstalowana będzie oryginalna automatyka odpowiednia dla kotła i zastosowanego schematu technologicznego. A p a r a t u r a t a s p e ł n i a n a s t ę p u j ą c e p o d s t a w o w e f u n k c j e : s t e r o w a n i e k o t ł e m, s t e r o w a n i e p a r a m e t r a m i w o d y i n s t a l a c yj n e j d l a o b i e g ó w c. o. w z a l e ż n o ś c i o d t e m p e r a t u r y p o w i e t r z a z e w n ę t r z n e g o z a p o ś r e d n i c t w e m z a w o r u t r ó j d r o g o w e g o, m o ż l i w o ś ć n i e z a l e ż n e g o d o b o w e g o i t yg o d n i o w e g o p r o g r a m o w a n i a p a r a m e t r ó w w o d y i n s t a l a c yj n e j w o b i e g u c. o., u t r z ym yw a n i e t e m p e r a t u r y w o d y k o t ł o w e j n a ż ą d a n ym p o z i o m i e, s t e r o w a n i e ł a d o w a n i a z a s o b n i k a c. w. u., P r z e p ł yw w o d y g r z e w c z e j w i n s t a l a c j i c. o. w ymu s z o n y b ę d z i e e l e k t r o n i c z n ym i p o m p a m i f i r m y G r u n d f o s. U k ł a d g r z e w c z y p r z e d n a d m i e r n ym w z r o s t e m c i ś n i e n i a z a b e z p i e c z o n y b ę d z i e z a p o m o c ą c i ś n i e n i o w e g o n a c z yn i a b e z p i e c z e ń s t w a R e f l e x t yp N 3

4 K o c i o ł z a b e z p i e c z o n y b ę d z i e p r z e d w z r o s t e m c i ś n i e n i a z a p o m o c ą z a m o n t o w a n e g o z a w o r u b e z p i e c z e ń s t w a, w c h o d z ą c e g o w s k ł a d w yp o s a ż e n i a d o d a t k o w e g o k o t ł a ( 3 b a r, D N 3 2 ). W yl o t z z a w o r u b e z p i e c z e ń s t w a w yp r o w a d z i ć r u r ą s p o d k o t ł a i s p r o w a d z i ć n a d p o s a d z k ę d o w l o t ó w k a n a l i z a c yj n yc h. U z u p e ł n i e n i e u k ł a d u c. o. w w o d ę r e a l i z o w a n e b ę d z i e a u t o m a t yc z n i e p o p r z e z u r z ą d z e n i e n a p e ł a n i a j ą c e. P o d ł ą c z e n i e u z u p e ł n i a n i a w o d y d o z ł a d u c. o. w yk o n a ć p r z e w o d e m g i ę t k i m, z d e j m o w a n ym p o n a p e ł n i e n i u. R u r o c i ą g i w k o t ł o w n i w yk o n a ć n a l e ż y z r u r s t a l o w yc h ł ą c z o n yc h p r z e z s p a w a n i e. W s z ys t k i e r u r o c i ą g i w k o t ł o w n i n a l e ż y z a i z o l o w a ć z a p o m o c ą i z o l a c j i c i e p l n e j t yp u T h e r m a f l e x o g r u b o ś c i m i n. 2 0 m m. W n a j w yż s z yc h p u n k t a c h z a i n s t a l o w a ć n a r u r o c i ą g a c h a u t o m a t yc z n e o d p o w i e t r z n i k i o d c i n a n e z a w o r a m i. Na rurociągach należy zamontować kulowe zawory odcinające odpowiednich średnic oraz zawory zwrotne - zgodne ze schematem technologicznym. W e w n ę t r z n ą i n s t a l a c j ę g a z o w ą p r o j e k t u j e s i ę z r u r s t a l o w yc h b e z s z w u ł ą c z o n yc h p r z e z s p a w a n i e. R u r y n a l e ż y m o c o w a ć d o ś c i a n y n a t yn k o w o z a p o m o c ą s t a l o w yc h u c h w yt ó w n a m e t a l o w yc h k o ł k a c h r o z p o r o w yc h. P o d e j ś c i e d o k o t ł a g a z o w e g o w yk o n a ć r u r ą s t a l o w ą o ś r e d n i c y D N 4 0. P r z e d k o t ł e m z a i n s t a l o w a ć z a w ó r o d c i n a j ą c y o ś r e d n i c y D N 4 0 m m o r a z f i l t r d o g a z u o ś r e d n i c y D N 5 0. P r z e w o d y g a z o w e p r o w a d z i ć z p o c h yl e n i e m 5 0 / 0 0 w k i e r u n k u o d b i o r n i k a g a z u. P r z y p r z e j ś c i u p r z e z ś c i a n y i s t r o p y p r z e w o d y g a z o w e n a l e ż y p r o w a d z i ć w r u r a c h o c h r o n n yc h. R u r o c i ą g i n a l e ż y z a m o n t o w a ć n a w yk o n a n yc h z e s t a l i u c h w yt a c h p r z e s u w a n yc h p r z y r o z s t a w i e 2, 0 m p o m i ę d z y u c h w yt a m i. 4

5 W s k r z yn c e g a z o w e j z a i n s t a l o w a ć r e d u k t o r o r a z e l e k t r o m a g n e t yc z n y z a w ó r o d c i n a j ą c y p a l i w a w p r z yp a d k u w yc i e k u g a z u. W p o m i e s z c z e n i u k o t ł o w n i n a l e ż y z a p e w n i ć o d p o w i e d n i ą w e n t yl a c j ę n a w i e w n o w yw i e w n ą. S p a l i n y z k o t ł a o d p r o w a d z a n e b ę d ą d o a t m o s f e r y z a p o m o c ą p r z e w o d u s p a l i n o w e g o D N m m, w yk o n a n e g o z e s t a l i k w a s o o d p o r n e j i z a i n s t a l o w a n e g o z g o d n i e z r ys u n k i e m. P r z e w ó d w p r o w a d z i ć d o i s t n i e j ą c e g o k o m i n a. P r z e w o d y z o s t a n ą z ł o ż o n e z g o t o w yc h e l e m e n t ó w f i r m y W e i s h a u p t. P o w i e t r z e d o s p a l a n i a p o b i e r a n e b ę d z i e z p o m i e s z c z e n i a k o t ł o w n i. W k o t ł o w n i z a i n s t a l o w a n y z o s t a n i e u k ł a d n e u t r a l i z a c j i s p a l i n i o d p r o w a d z e n i a d o i s t n i e j ą c e j k a n a l i z a c j i p o p r z e z s t u d z i e n k ę s c h ł a d z a j ą c ą. W e n t yl a c j ę w yw i e w n ą d l a p o m i e s z c z e n i a k o t ł o w n i s t a n o w i ą i s t n i e j ą c e p r z e w o d y w e n t yl a c yj n e ( u m i e s z c z o n e n a d s t r o p e m p o d w i e s z o n ym) z a k o ń c z o n e k r a t k a m i 1 5 x 4 0 c m. W c e l u w yk o n a n i a w e n t yl a c j i n a w i e w n e j w yk o n a ć n a l e ż y k a n a ł z b l a c h y o c yn k o w a n e j o p r z e k r o j u 3 0 x 5 0 c m w m i e j s c u w s k a z a n ym n a r z u c i e k o t ł o w n i. W k o t ł o w n i z a i n s t a l o w a n y z o s t a n i e u k ł a d c. w. u. O p a r t y n a z a s o b n i k u l w yp o s a ż o n ym w d w i e w ę ż o w n i c e. G ł ó w n ym ź r ó d ł e m c i e p ł a d l a c. w. u. b ę d z i e k o c i o ł g a z o w y. P o m o c n i c z e ź r ó d ł o t o p r a c u j ą c e s e z o n o w o k o l e k t o r y s ł o n e c z n e o p a r t e n a 4 z e s t a w ó w p ł yt r u r o w yc h. U k ł a d g r z e w c z y p r z e d n a d m i e r n ym w z r o s t e m c i ś n i e n i a z a b e z p i e c z o n y b ę d z i e z a p o m o c ą c i ś n i e n i o w e g o n a c z yn i a b e z p i e c z e ń s t w a R e f l e x t yp N. K o c i o ł z a b e z p i e c z o n y b ę d z i e p r z e d w z r o s t e m c i ś n i e n i a z a p o m o c ą z a m o n t o w a n e g o z a w o r u b e z p i e c z e ń s t w a, w c h o d z ą c e g o w s k ł a d w yp o s a ż e n i a d o d a t k o w e g o k o t ł a ( 6 b a r, D N 2 0 ). 5

6 K o l e k t o r y s ł o n e c z n e n a l e ż y z a m o n t o w a ć n a d a c h u b ył e j k o t ł o w n i k o r z ys t a j ą c z s ys t e m o w yc h r o z w i ą z a ń. Z a p r o j e k t o w a n o k o m p l e t n y z e s t a w f i r m y W e i s h a u p t C z ę ś ć b u d o w l a n a P r a c e n a l e ż y r o z p o c z ą ć o d z d e m o n t o w a n i a i s t n i e j ą c e g o k o m i n a. Ś c i a n y k o t ł o w n i ( g r u b o ś ć o d 9 5 d o 6 0 c m w yk o n a n e z c e g ł y) o r a z i s t n i e j ą c y s t r o p s p e ł n i a j ą w ym a g a n i a p. p o ż. w z a k r e s i e o d p o r n o ś c i R E I D r z w i d o k o t ł o w n i p o w i n n y p o s i a d a ć 3 0 m i n u t o w ą o g n i o o d p o r n o ś ć. P r z e j ś c i a i n s t a l a c yj n e u s z c z e l n i ć z a p o m o c ą o d p o w i e d n i c h t u l e i o r a z p i a n e k u m o ż l i w i a j ą c yc h u t r z yma n i e o d p o r n o ś c i o g n i o w yc h p r z e g r ó d. K o t ł o w n i ę n a l e ż y w yp o s a ż yć w s e l e k t yw n y u k ł a d d e t e k c j i g a z u o d c i n a j ą c y d o p ł yw p a l i w a w p r z yp a d k u w yk r yc i a w yc i e k u. P o w yż s z e u s yt u o w a n i e i r o z w i ą z a n i e k o t ł o w n i s p e ł n i a w ymagania p.poż. W k o t ł o w n i p o w i n n a b yć u m i e s z c z o n a g a ś n i c a ( 6 k g A B C ) i k o c g a ś n i c z y. W yp o s a ż yć k o t ł o w n i ę w i n s t r u k c j ę p. p o ż i b h p. P o d k o c i o ł n a l e ż y w yk o n a ć p o s t u m e n t b e t o n o w y w ys o k o ś c i 1 0 c m o k s z t a ł c i e i w ym i a r a c h p o k a z a n yc h n a r ys u n k u. N a p o s a d z c e p o ł o ż yć p ł yt k i c e r a m i c z n e z e s p a d k i e m 0. 5 % w k i e r u n k u k r a t e k ś c i e k o w yc h. K r a t k i ś c i e k o w e n a l e ż y p o ł ą c z yć z e s t u d n i ą s c h ł a d z a j ą c ą o w ymi a r a c h x x m m, k t ó r ą n a l e ż y w yk o n a ć w m i e j s c u w s k a z a n ym n a r z u c i e. Ś c i a n y i s t r o p p o m i e s z c z e ń n a l e ż y p o m a l o w a ć f a r b ą e m u l s yj n ą. 6

7 P r a c e e l e k t r yc z n e. K o t ł o w n i a z a s i l a n a b ę d z i e z i s t n i e j ą c e j r o z d z i e l n i e l e k t r yc z n e j. W L Z d o k o t ł o w n i w yk o n a ć p r z e w o d e m k a b e l k o w ym Y D Y 5 * 4 m m 2. N a l i n i i z a s i l a j ą c e j p r z y w e j ś c i u d o k o t ł o w n i z a i n s t a l o w a ć w ył. P - P o ż. t yp u R S X w s z a f c e s t a l o w e j z p r z e s z k l o n ym i d r z w i c z k a m i. O b o k u m i e ś c i ć s k r z yn k ę r o z d z i e l c z ą z a s i l a j ą c ą c e n t r a l k ę d e t e k t o r a g a z u o r a z p o p r z e z s t yc z n i k ( s t e r o w a n y z d e t e k t o r a ) z a s i l a j ą c a r o z d z i e l n i ę w k o t ł o w n i. W L Z d o k o t ł o w n i n a l e ż y z a b e z p i e c z yć w i s t n i e j ą c e j t a b l i c y r o z d z i e l c z e j w ył ą c z n i k i e m i n s t a l a c yj n ym n a d m i a r o w ym S B 2 0 i w ył ą c z n i k i e m r ó ż n i c o w o p r ą d o w ym P / 3 0 m A /. Z a s i l a n i e w yk o n a ć w u k ł a d z i e T N - S. C e n t r a l a d e t e k c j i c i e k u g a z u p o ł ą c z o n a b ę d z i e z d w o m a c z u j n i k a m i o r a z w p r z yp a d k u a w a r yj n ym o d c i n a ć b ę d z i e d o p ł yw p o p r z e z z a w ó r e l e k t r o m a g n e t yc z n y z a m o n t o w a n y w k r z yn c e g a z o w e j n a z e w n ą t r z b u d yn k u. W c e l u z a u t o m a t yz o w a n i a p r a c y k o t ł o w n i p r z e w i d z i a n o s k r z yn k ę r o z d z i e l c z ą, z a s i l a j ą c ą n a s t ę p u j ą c e u r z ą d z e n i a : - p o m p y c. o., r e g u l a t o r k o t ł ó w, z a s i l a n i e, r e g u l a t o r k a s k a d y, - z e s t a w y u z u p e ł n i a j ą c e d o o b w o d ó w g r z e w c z yc h z m i e s z a c z e m, - g n i a z d o w t yk o w e V, - o ś w i e t l e n i e w e w n ę t r z n e k o t ł o w n i I n s t a l a c j e o ś w i e t l e n i o w e o r a z g n i a z d w t yk o w yc h k o t ł o w n i n a l e ż y w yk o n a ć p r z e w o d a m i k a b e l k o w ym i Y D Y 3 * 1, 5 m m 2. P r z e w o d y n a l e ż y p r o w a d z i ć w l i s t w a c h e l e t r o i n s t a l a c yj n yc h z p r z yk r yc i e m u k ł a d a n yc h n a t yn k u. N a l e ż y s t o s o w a ć o s p r z ę t i n s t a l a c yj n y s z c z e l n y. O ś w i e t l e n i e k o t ł o w n i w yk o n a ć o p r a w a m i ś w i e t l ó w k o w ym i t yp u O P K 2 x 3 6 W. 7

8 J a k o ś r o d e k d o d a t k o w e j o c h r o n y p r z e d p o r a ż e n i e m p r ą d e m e l e k t r yc z n ym n a l e ż y s t o s o w a ć s z yb k i e w ył ą c z e n i e. S z yb k i e m u w ył ą c z e n i u p o d l e g a j ą w s z ys t k i e o b w o d y e l e k t r yc z n e n o w o p r o j e k t o w a n e. I n s t a l a c j ę n a l e ż y w yk o n a ć z g o d n i e z o b o w i ą z u j ą c ą n o r m ą. W p o m i e s z c z e n i a c h k o t ł o w n i n a l e ż y w yk o n a ć i n s t a l a c j ę w yr ó w n a w c z ą. S z yn ę z b i o r c z ą i n s t a l a c j i w yr ó w n a w c z e j w yk o n a ć z p ł a s k o w n i k a F e / Z n 3 0 x 3 m m n a u c h w yt a c h d ys t a n s o w yc h n t. W s ys t e m p o ł ą c z e ń w yr ó w n a w c z yc h n a l e ż y w ł ą c z yć w s z ys t k i e m e t a l o w e c z ę ś c i : o b u d o w y u r z ą d z e ń e l e k t r yc z n yc h, k o n s t r u k c j e u r z ą d z e ń t e c h n o l o g i c z n yc h i b u d yn k u m e t a l o w e r u r y w o d n e, o l e j o w e i k a n a l i z a c yj n e, p u n k t P E r o z d z i e l n i c y T K. P o ł ą c z e n i e u r z ą d z e ń z s z yn ą w yk o n a ć p r z e w o d e m D Y 6 m m 2 o ż ó ł t o z i e l o n ym k o l o r z e i z o l a c j i. S z yn ę z b i o r c z ą p o ł ą c z yć p r z e z z ł ą c z e k o n t r o l n e z u z i e m i e n i e m o t o k o w ym b u d yn k u. W s z ys t k i e p o ł ą c z e n i a k o ł n i e r z o w e r u r - b o c z n i k o w a ć. P r z e d o d d a n i e m i n s t a l a c j i e l e k t r yc z n yc h d o e k s p l o a t a c j i n a l e ż y w yk o n a ć p o m i a r y r e z ys t a n c j i i z o l a c j i o b w o d ó w, p o m i a r y s k u t e c z n o ś c i s z yb k i e g o w ył ą c z e n i a i r e z ys t a n c j i u z i e m i e n i a i n s t a l a c j i w yr ó w n a w c z e j. W a r u n k i s k u t e c z n o ś c i s z yb k i e g o w ył ą c z e n i a p o w i n n y s p e ł n i a ć w ymagania określone w Zarządzeniu M i n i s t r a S p r a w W e w n ę t r z n yc h i A d m i n i s t r a c j i z d n i a r. / D z. U. n r 1 5 z r. p o z / w s p r a w i e t e c h n i c z n yc h w a r u n k ó w j a k i m p o w i n n y o d p o w i a d a ć u r z ą d z e n i a e l e k t r yc z n e w z a k r e s i e o c h r o n y p r z e c i w p o r a ż e n i o w e j, o r a z n o r m y P N / E / 4 1. C a ł o ś ć p r a c w yk o n a ć z g o d n i e z o b o w i ą z u j ą c ym i n o r m a m i o r a z p r z e p i s a m i P B U E Z a b e z p i e c z e n i a i w ymagania p. poż.: Ś c i a n y ( g r u b o ś ć 9 5 c m i 6 0 c m w yk o n a n e z c e g ł y i i s t n i e j ą c y s t r o p k o t ł o w n i p o s i a d a j ą o d p o w i e d n i ą o d p o r n o ś ć o g n i o w ą. 8

9 D r z w i d o p o m i e s z c z e n i a k o t ł o w n i p o w i n n y p o s i a d a ć c o n a j m n i e j 3 0 m i n u t o w ą o d p o r n o ś ć o g n i o w ą. D r z w i p o w i n n y p o s i a d a ć a t e s t s t w i e r d z a j ą c y i ż s p e ł n i a j ą p o w yż s z e w a r u n k i p. p o ż. P r z e j ś c i a i n s t a l a c yj n e u s z c z e l n i ć z a p o m o c ą o d p o w i e d n i c h t u l e i o r a z p i a n e k u m o ż l i w i a j ą c yc h u t r z yma n i e o d p o r n o ś c i o g n i o w yc h p r z e g r ó d. P o w yż s z e u s yt u o w a n i e i r o z w i ą z a n i e k o t ł o w n i s p e ł n i a ć b ę d z i e w ymagania p.poż. W k o t ł o w n i p o w i n n a b yć u m i e s z c z o n a g a ś n i c a ( 2 k g ). C a ł o ś ć p r a c i n s t a l a c yj n yc h w yk o n a ć n a l e ż y z g o d n i e z " W a r u n k a m i t e c h n i c z n ym i w yk o n a n i a i o d b i o r u r o b ó t b u d o w l a n o - m o n t a ż o w yc h. T o m I I. I n s t a l a c j e s a n i t a r n e i p r z e m ys ł o w e " p o d k i e r u n k i e m u p r a w n i o n e g o i n s p e k t o r a n a d z o r u z u w z g l ę d n i e n i e m w a r u n k ó w t e c h n i c z n yc h, j a k i m p o w i n n y o d p o w i a d a ć b u d yn k i i i c h u s yt u o w a n i e z a w a r t yc h w o b o w i ą z u j ą c ym P r a w i e B u d o w l a n ym. Opracował Marek Kamiński 9

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305, Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06

INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305, Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06 INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305, Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06 Nazwa projektu : DOBÓR GRZEJNIKÓW DO WYMIANY W BUDYNKU SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy BRANŻA SANITARNA Budynek garażowy SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA... 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW... 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ...

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Dobudowa holu wejściowego wraz z szatnia i portiernią oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru. 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż.

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż. TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (MONTAŻ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH I REGULACJA) W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWICY ADRES INWESTYCJI: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja centralnego ogrzewania... 3

1. Instalacja centralnego ogrzewania... 3 2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Instalacja centralnego ogrzewania... 3 1.1. Podstawa opracowania.... 3 1.2. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.3. Charakterystyka budynku... 3 1.4. Kotłownia... 3 1.5. Bilans

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ARGENTYŃSKIEJ 2 W GDYNI ADRES: GDYNIA UL. ARGENTYŃSKA 2 DZ. NR 81/9 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17, lok.u2 PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11 WERNER - ENTERPRISE mgr inŝ. Jan Jacek Werner ul. Kiepury 35/4; 64-100 Leszno tel. 039 900 17 64; kom. 607 344 114 e-mail.: werner@it.pl http://www.werner.it.pl NIP 697-168-84-91 Regon 410378043; nr ew./14037/99

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 TYTUŁ OPRACOWANIA Projekt opomiarowania wody ciepłej i zimnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15 Projektował: inż. Janusz Kosmalski

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Kotłownia h=2,8 m. Urząd Gminy Kiszkowo. Budowa kotłowni gazowej w budynku Klubu "Wełnianka" na cele c.o. i c.w.u. Kiszkowo ul.

Kotłownia h=2,8 m. Urząd Gminy Kiszkowo. Budowa kotłowni gazowej w budynku Klubu Wełnianka na cele c.o. i c.w.u. Kiszkowo ul. 150 12 280 12 120 kuchenki gazowe KG-4P kratka nawiewna 20 x 18 cm 573 Kotłownia h=2,8 m 400 20 195 podgrzewacz gazowy o mocy Q=32 kw kocioł gazowy o mocy Q=15 kw PW ZCW 15 20 15 wywiew 14x15 cm EI 30

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o.

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Inwestor: Obiekt, adres: Stadium: PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Gmina Wiązownica 37-522 Wiązownica 208 Świetlica Wiejska Manasterz 59 37-522 Wiązownica Działka nr 316/3, obręb Manasterz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTO-BUD

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ 90-640 Łódź,ul.Andrzeja Struga 46 m. 9 tel./ fax ( 0-42 ) 637-45-45 e-mail gaan2@o2.pl Nazwa opracowania : Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR - WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW 50-156 WROCŁAW UL. BERNARDYŃSKA 5 OBIEKT - BUDYNEK WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ADRES - JELENIA

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH 05-540

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

POLSKI NARODOWY KATOLICKI KOŚCIÓŁ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POLSKI NARODOWY KATOLICKI KOŚCIÓŁ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POLSKI NARODOWY KATOLICKI KOŚCIÓŁ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ekumeniczna Wspólnota Modlitewna świętego Pawła Apostoła REGUŁA Ojcze spraw, aby stanowili jedno (J 17, 21) WARSZAWA 2010 E k u me n i c z

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5.

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis przyjętych rozwiązań. 3.1. Opis obiektu 3.2. Instalacja gazowa. 3.3. Wentylacja i odprowadzenie spalin. 4. Informacja dotycząca planu

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU ORAZ OGRZEWANIA

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU ORAZ OGRZEWANIA ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU ORAZ OGRZEWANIA INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

ENERGO INVENT Sp. z o.o.

ENERGO INVENT Sp. z o.o. ENERGO INVENT Sp. z o.o. 42-256 Olsztyn, ul. Zielona 66 energoinvent@onet.pl tel. 34 3731819 INWENTARYZACJA KOTŁOWNI, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ, WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI DLA POTRZEB

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny. II. Rysunki: Plan sytuacyjno wysokościowy Rzut przyziemia inst. wod kan. Rzut przyziemia instalacja co. - rys.nr.1 - rys.nr.wk.1 - rys.nr.wk.2 - rys.nr.wk.3 - rys.nr.wk.4

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2

Arkusz1. Strona 1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2 OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2 dane wg technologii i protokółow SPEC temperatury wody sieciowej C i instalacyjnej sieć zasil. 122 instal. zasil. 80 C sieć powrót

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

naturalnie ciepły dom rozwiązania systemowe ORLAŃSKI

naturalnie ciepły dom rozwiązania systemowe ORLAŃSKI naturalnie ciepły dom rozwiązania systemowe ORLAŃSKI System 1- zasilany kotłem na zgazowanie drewna ORLIGNO 00 wspomagany kondensacyjnym kotłem gazowym oraz układem solarnym ORSOL 0FK. Całość nadzoruje

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl

ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl B i u r o P rojektów i N a d z or u ROINWES Spółka z o.o. ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.9. Wykonywanie robót związanych instalacji sanitarnych z montażem i remontem 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacji CO dla Rozbudowy budynku ZPO i Gimnazjum w Szreńsku

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacji CO dla Rozbudowy budynku ZPO i Gimnazjum w Szreńsku PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacji CO dla Rozbudowy budynku ZPO i Gimnazjum w Szreńsku Projektant: mgr inż. Marek Munzar St-27/84 MAZ/IS/1397/02 Sprawdzający: mgr inż. Marek Roszkowski Wa-263/01

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 45111200-0

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 45111200-0 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 45111200-0 I WESTYCJA : BUDOWA WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA Z PUNKTEM APTECZNYM, PUNKTEM POCZTOWYM

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ z WYMIANĄ ŻRÓDŁA CIEPŁA

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ z WYMIANĄ ŻRÓDŁA CIEPŁA PRACOWNIA PROJEKTOWA PROTECH projekty instalacji sanitarnych * wyceny nieruchomości * projekty technologiczne Kazimierz Wolny 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 4, NIP 553-164-30-64 tel/fax 033 475 52 20 - e_mail

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne Zawartość opracowania I. Opis techniczny: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

przebudowy części pierwszego piętra Szkoły Podstawowej w Kliczkowie Wielkim na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy szkole w Kliczkowie Wielkim

przebudowy części pierwszego piętra Szkoły Podstawowej w Kliczkowie Wielkim na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy szkole w Kliczkowie Wielkim Obiekt: Szkoła Podstawowa w Kliczkowie Wielkim przebudowy części pierwszego piętra Szkoły Podstawowej w Kliczkowie Wielkim na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy szkole w Kliczkowie Wielkim Rodzaj oprac.:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1 Dokumenty... 2 1.2 Obowiązujące Prawo Budowlane i PN... 2 2 CEL OPRACOWANIA... 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA...

1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1 Dokumenty... 2 1.2 Obowiązujące Prawo Budowlane i PN... 2 2 CEL OPRACOWANIA... 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1 Dokumenty... 2 1.2 Obowiązujące Prawo Budowlane i PN... 2 2 CEL OPRACOWANIA... 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU... 2 4.1 Dane inwestycji...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1. Rzut parteru instalacja c.o. skala 1:100 2. Rzut piętra instalacja c.o. skala 1:100 3. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja centralnego ogrzewania. ul. Szkolna 21A 38-200 Jasło

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja centralnego ogrzewania. ul. Szkolna 21A 38-200 Jasło 5 PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Instalacja centralnego ogrzewania ADRES: ul. Szkolna 21A 38200 Jasło INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa powinna być "inteligentna"?

Dlaczego pompa powinna być inteligentna? Dlaczego pompa powinna być "inteligentna"? W ciepłowniczych i ziębniczych układach pompowych przetłaczanie cieczy ma na celu transport ciepła, a nie, jak w pozostałych układach, transport masy. Dobrym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 WRAZ Z REMONTEM

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 WRAZ Z REMONTEM ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów ul. Prof. Gawrysia 6, 39-200 Dębica Tel. 787-643-659 www.kontrolprojekt.pl PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Rzut przyziemia. Schemat rozwinięcia instalacji c.o.

SPIS RYSUNKÓW. Rzut przyziemia. Schemat rozwinięcia instalacji c.o. SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. TECHNICZNE ROZWIAZANIE ZAGADNIENIA...4 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania...4 3.2. Demontaż istniejącej instalacji c.o....8 4. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania...2 1.1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 2 1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 2. Opis rozwiązań projektowych...2 2.1. GRZEJNIKI... 3 2.2. REGULACJA... 3 2.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem, Audyt energetyczny budynku, Projekt arch.-budowlany termomodernizacji Domu Zakonnego, Projekt techniczny istniejącej instalacji c.o., Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Bardziej szczegółowo

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie.

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. OPIS TECHNICZNY do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Od Redakcji 11 Recenzja 12 1. Wykaz oznaczeń 13 2. Obliczenia cieplne i wilgotnościowe przegród budynków 16 2.1. Obliczenia współczynników przenikania ciepła 16 2.1.1. Podstawowe definicje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski.

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

www.neptuneko.com.pl LOKALIZACJA: ul. Mickiewicza 32-34, 76-200 Słupsk SŁUPSK AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Paweł Siekanowicz, nr upr.

www.neptuneko.com.pl LOKALIZACJA: ul. Mickiewicza 32-34, 76-200 Słupsk SŁUPSK AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Paweł Siekanowicz, nr upr. Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego w termomodernizowanym budynku Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Sali gimnastycznej, ul. Mickiewicza 32-34, 76-200 Słupsk LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo