Gminne Centra Informacji Wielkopolski dobre praktyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminne Centra Informacji Wielkopolski dobre praktyki"

Transkrypt

1 Gminne Centra Informacji Wielkopolski dobre praktyki 1

2 Spis treści: I. Geneza powstania i funkcjonowania gminnych centrów informacji w Wielkopolsce w latach II. Przykłady dobrych praktyk Gminne Centrum Informacji w Czerwonaku Gminne Centrum Informacji w Gołańczy Gminne Centrum Informacji w Poznaniu Gminne Centrum Informacji w Mosinie Gminne Centrum Informacji w Krotoszynie Gminne Centrum Informacji w Swarzędzu III. Wykaz funkcjonujących gminnych centrów informacji w województwie wielkopolskim IV. Podsumowanie

3 I. Geneza powstania i funkcjonowania gminnych centrów informacji w Wielkopolsce w latach Gminne Centra Informacji w Wielkopolsce zostały utworzone w ramach czterech edycji konkursu o grant Ministerstwa. W latach w ramach grantów ministerialnych powstały w Wielkopolsce 92 Centra, z czego nadal działają 80. Co trzecia gmina dysponuje więc wyspecjalizowaną placówką niosącą pomoc lokalnym społecznościom w obszarze rynku pracy. Konkursy przeprowadzone były w IV edycjach. Pierwsza edycja przeprowadzona była przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Trzy pozostałe przez Urząd, który rozdysponował na powyŝej wymieniony cel łączną kwotę ,63 zł. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu odpowiedzialny jest za realizację projektów, w tym: sprawozdawczość z wydatkowania środków grantu, windykację ewentualnych naleŝności, kontrole Gminnych Centrów Informacji sprawdzające wydatkowanie środków z grantu oraz wkładu własnego Wnioskodawców. I edycja grantu W ramach I edycji powstało 7 Centrów. II edycja grantu W ramach II edycji powstało 45 centrów, kwota dofinansowania wyniosła ,00 zł. Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził kontrole we wszystkich Centrach utworzonych w ramach II edycji, w wyniku których nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu GCI. Po okresie 12 miesięcy objęcia umową swoją działalność zakończyło 8 Centrów, w tym GCI w Kościanie, Tuliszkowie, Sieroszewicach, Rakoniewicach, Lipce, Siedlcu, Pleszewie, Margoninie. III edycja grantu W ramach III edycji powstały 32 Centra, kwota dofinansowania wyniosła ,63 zł. Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził kontrole we wszystkich Centrach utworzonych w ramach III edycji. Kontrola wykazała nieprawidłowości w Gminnym Centrum Informacji w Miłosławiu. Wobec Wnioskodawcy trwa postępowanie wyjaśniające. Po okresie 24 miesięcy objęcia umową swoją działalność zakończyły 4 Centra, tj. GCI w Dobrej, Jarocinie, Kępnie i Zaniemyślu. 3

4 IV edycja grantu W ramach IV edycji rozdysponowano kwotę ,00 zł. Wg stanu na dzień 8 stycznia 2007 r. przeprowadzono kontrole w 22 Centrach. Nieprawidłowości stwierdzono w 10 Centrach, zostały one jednak wyjaśnione. Centra objęte są umową na okres 24 miesięcy. Na rozwój W ramach IV edycji dofinansowanie na rozwój otrzymało 16 Centrów na kwotę ,00 zł. Na tworzenie W ramach IV edycji utworzono 8 Centrów, rozdysponowano kwotę ,00 zł. II. Działania WUP na rzecz Gminnych Centrów Informacji Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu mając na względzie wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminnym Centom Informacji z terenu Wielkopolski oraz stałe przekazywanie bieŝących informacji o wielkopolskim rynku pracy podejmuje szereg działań na rzecz tych instytucji: 1. Przesyła przygotowane analizy dotyczące rynku pracy, 2. Poprzez udział w targach i giełdach pracy organizowanych przez GCI upowszechnia informacje dot. rynku pracy, 3. Przygotowuje dla pracowników GCI szkolenia z zakresu rynku pracy oraz pozyskiwania funduszy unijnych: Rok 2006 W dniu 7 grudnia 2006 r. odbyło się szkolenie, którego tematyka obejmowała moŝliwości wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, jakie mogą otrzymać GCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy mieli moŝliwość zapoznania się z działalnością Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, która organizuje Polsko Brytyjską Misję na rzecz Zatrudnienia, będącą formą wsparcia bezrobotnych i bezdomnych Polaków w Londynie. Przedstawiciele Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka przybliŝyli przedstawicielom GCI problem migracji Polaków za granicę, przedstawili informacje na temat sytuacji Polaków w Anglii oraz stopnia przygotowania emigrantów zarobkowych do Ŝycia i pracy w Anglii, Włoszech i Francji. PrzybliŜone zostały zasady funkcjonowania tworzonej obecnie Europejskiej Sieci Integracji Emigrantów. 4

5 Uczestnicy szkolenia zostali poinformowani o moŝliwościach pozyskiwania środków z dostępnych funduszy Unii Europejskiej oraz uzyskali praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia wniosku o dofinansowanie projektu. W dniu 27 czerwca 2006 r. zostało zorganizowane szkolenie, którego celem było przybliŝenie uczestnikom zagadnień związanych z wolontariatem, wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania oraz siecią Eures. W trakcie spotkania przedstawiciel Departamentu PoŜytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przedstawił informację na temat tworzenia warunków dla wolontariatu w świetle przepisów ustawy o działalności poŝytku publicznego i wolontariacie. Pracownicy Urzędu przedstawili informację dotyczącą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który stanowi jeden z elementów systemu realizacyjnego Narodowej Strategii Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia ) na lata oraz funkcjonowania sieci Eures. Rok 2005 W dniu 15 grudnia 2005 r. odbyło się szkolenie, które miało na celu podsumowanie dotychczasowej działalności Centrów ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk, które zasługują na upowszechnienie. Pracownicy Urzędu przedstawili informacje na temat załoŝeń i realizacji w województwie wielkopolskim programu Pierwsza Praca Pierwszy Biznes. Szczegółowo zostały omówione zagadnienia związane z podejmowaniem działalności gospodarczej przez bezrobotnych do 25 roku Ŝycia. Przedstawiono takŝe realizowany w Wielkopolsce Model Partnerstwa Lokalnego. Na zakończenie szkolenia uczestnicy podzielili się doświadczeniami z rocznej pracy Gminnych Centrów Informacji oraz wymienili spostrzeŝenia dotyczące współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Rok 2004 W dniu 7 grudnia 2004 r. odbyło się szkolenie, którego celem było przedstawienie zagadnień związanych z zakresem działalności centrów. Szkolenie obejmowało następującą tematykę: - przybliŝono sytuację na wielkopolskim rynku pracy, - omówiono ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, - przedstawienie moŝliwości podejmowania pracy w Unii Europejskiej, - moŝliwości współpracy gminnych centrów informacji z partnerami zewnętrznymi, - moŝliwości pozyskania środków krajowych oraz unijnych na działalność gminnych centrów informacji, 5

6 - omówiono zasady organizacji pracy gminnego centrum informacji, - doradztwo indywidualne. II. Przykłady dobrych praktyk Społeczeństwo XXI wieku ma wiele moŝliwości rozwoju. Nie będzie on jednak pełen bez dostępu do nowoczesnych technologii. Mimo wielkiego postępu nie wszystkie społeczności lokalne mają ten dostęp do nowych technologii, zwłaszcza do Internetu, zapewniony. Idea utworzenia i promowania rozwoju gminnych centrów informacji przyczynia się do wyrównania dysproporcji rozwojowych między terenami miejskimi i wiejskimi. Zaprezentowane w opracowaniu gminne centra informacji zostały wyselekcjonowane jako najlepiej realizujące zadania nałoŝone na centra wymogami Ministerstwa. Jednostki te nie tylko działają na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców gmin i powiatów, ale takŝe skutecznie oŝywiają całe społeczności lokalne do podejmowania inicjatyw mających na celu poprawę jakości Ŝycia na terenie poszczególnych gmin. Pracownicy GCI z subregionu poznańskiego (Poznań, Swarzędz, Czerwonak, Mosina), pilskiego (Gołańcz) i kaliskiego (Krotoszyn) podnoszą swoje kwalifikacje, aby jak najskuteczniej odpowiadać na lokalne potrzeby w obszarze rynku pracy oraz rynków z nim powiązanych. Kontrole przeprowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu potwierdziły realizację usług na najwyŝszym poziomie z uwzględnieniem specyfiki regionu i potrzeb indywidualnych mieszkańców gmin objętych wsparciem ww. gminnych centrów informacji. 6

7 1. Gminne Centrum Informacji w Czerwonaku Wnioskodawca: Czerwonak, ul. Źródlana 39, Czerwonak, Gminne Centrum Informacji w Czerwonaku Utworzone w II edycji konkursu o grant Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Pierwsza Praca. Wartość dofinansowania: ,00. Strona www: Cel projektu wyrównanie dysproporcji w dostępie do wiedzy, informacji, nowych technologii bezrobotnych, a szczególnie absolwentów z Gminy Czerwonak. Grupa odbiorców lokalna społeczność szczególnie absolwenci wszystkich typów szkół, osoby bezrobotne z terenu gminy, młodzieŝ ucząca się, osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, przekwalifikować się, skorzystać z doradztwa zawodowego i ofert pracy, osoby planujące uruchomienie własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i rolnicy występujący z wnioskami o dotacje z Unii Europejskiej, podmioty gospodarcze i partnerzy instytucjonalni; szkoły ponadgimnazjalne, gimnazjalne i podstawowe. 7

8 Podejmowane działania: I. Udzielanie pomocy osobom bezrobotnym: aktualizacja bazy danych osób bezrobotnych, konsultacje indywidualne porady zawodowe, informacje o moŝliwości szkoleń i przekwalifikowaniu, informacje na temat praw i obowiązkach bezrobotnego oraz pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, wyszukiwanie ofert pracy, uczestnictwo Gminnego Centrum Informacji w Europejskich Targach Pracy Poznań 2006 r., które odbyły się dnia r. II. Promocja samozatrudnienia W zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw Gminne Centrum Informacji w Czerwonaku współpracuje z Polską Izbą Gospodarczą. Działania w tym zakresie obejmują: pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej, doradztwo dla mikroprzedsiębiorstw. Przedsiębiorcy z terenu gminy informowani są o moŝliwościach pozyskania dofinansowania do działalności firmy z programu ZPORR działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości, a takŝe z programu SPO WKP działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje III. Organizacja szkoleń i kursów współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, kursy przeprowadzane cyklicznie: kurs obsługi komputera i Internetu, trzystopniowy kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym. IV. Praca z młodzieŝą doradztwo zawodowe dla młodzieŝy gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ze szkół z terenu gminy. Realizacją tego zadania na terenie gminy zajmuje się Klub Pracy OHP. V. Rozwijanie zaplecza działań pracowników Gminnego Centrum Informacji w Czerwonaku. pozyskiwanie staŝystów, podnoszenie kwalifikacji pracowników GCI w ramach szkoleń organizowanych przez: DGA, WOKISS, pracownię psychologiczną Spotkanie, WyŜszą Szkołę Języków Obcych, 8

9 podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez podjęcie studiów podyplomowych, współpraca z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku. VI. Promocja działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy Czerwonak: działalność Fundacji na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Gminy Czerwonak, Fundacja przygotowała i załoŝyła następujące projekty: Rzeczpospolita Internetowa Nasze nowe Owińska Projekt zakłada stworzenie Centrum komputerowego dla mieszkańców Owińsk, warsztaty plastyczne aktywizujące osoby starsze z terenu gminy Owińska. wniosek składany na konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: Aktywizacja i integracja osób starszych z terenu gminy Czerwonak otrzymał dofinansowanie. 9

10 2. Gminne Centrum Informacji w Gołańczy Wnioskodawca: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. dr P. Kowalika, Gołańcz. Gminne Centrum Informacji w Gołańczy Utworzone w II edycji konkursu o grant Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Pierwsza Praca oraz dofinansowane w ramach IV edycji konkursu (rozwój). Wartość dofinansowania: II edycja konkursu ,00 zł, IV edycja konkursu, rozwój ,00 zł. Strona www: Cel projektu aktywizacja zawodowa absolwentów, umoŝliwienie dostępu do nowoczesnego sprzętu komputerowego, wyposaŝenie młodzieŝy i osób bezrobotnych w praktyczne i teoretyczne umiejętności związane z obsługą komputera, przedstawienie moŝliwości korzystania ze źródła informacji jakim jest Internet, przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu poruszania się po rynku pracy, przygotowanie i motywowanie młodych ludzi do samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Grupa odbiorców absolwenci, młodzieŝ ucząca się, 10

11 osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne, młodzieŝ z obszarów wiejskich, pracodawcy. Podejmowane działania: I. Systematyczna pomoc świadczona osobom poszukującym pracy wyszukiwanie ofert pracy, kontakty z pracodawcami, pisanie dokumentów aplikacyjnych., II. Przygotowanie i realizacja półkolonii dla 220 dzieci z gminy Gołańcz: III. Współpraca z sołtysami wsi: Celem było prowadzenie naboru na obozy integracyjne, dla dzieci z rodzin rolniczych, współfinansowane przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan IV. Nabór osób chętnych do wyjazdu do pracy na zbiór truskawek do Holandii. V. Projekt dla seniorów Dajmy sobie szansę, choć to trzeci wiek edukacja dla siebie : spotkania tematyczne seniorów z lekarzami i rehabilitantem, VI. Pomoc dla Koła Gospodyń Wiejskich Realizacja projektu Królicze zagłębie VII. Prowadzenie naboru na szkolenia w ramach projektu Interwieś : bezpłatne szkolenia, skierowane do mieszkańców wsi z obszaru województwa wielkopolskiego, realizowane były przez WyŜszą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Zakres szkoleń: efektywna i praktyczna obsługa komputera i Internetu oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej. VIII. Integracja na sportowo i świątecznie imprezy rodzinne Gwiazdka IX. Podnoszenie kwalifikacji pracowników GCI: udział w szkoleniach organizowanych: w ramach Regionalnego Centrum Aktywności Lokalnej, przez Fundację Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury, przez WUP Poznań, ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Akademia Społeczeństwa Informacyjnego. 11

12 3. Gminne Centrum Informacji w Poznaniu Wnioskodawca: Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, ul. Woźna 12, Poznań. Gminne Centrum Informacji w Poznaniu Utworzone w IV edycji konkursu o grant Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Pierwsza Praca. Wartość dofinansowania: IV edycja konkursu ,00 zł. Strona www: Cel projektu : aktywizacja społeczności lokalnej regionu, łatwy dostęp do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu informacji, dostęp do szerokiego zakresu informacji dla wszystkich członków lokalnej, regionalnej społeczności, inspirowanie rozwoju osobistego i zawodowego, aktywizacja środowisk młodzieŝowych pod kątem motywacji do działania, przedsiębiorczości, zaangaŝowania i samodzielnej aktywności młodych ludzi, wzajemne uczenie się od siebie, motywowanie i wspieranie się uczestników programu, wewnętrzna integracja środowiska gmin, powiatów oraz integracja z szerokim otoczeniem. 12

13 Grupa odbiorców: absolwenci wszystkich typów szkół, osoby poszukujące zatrudnienia z Poznania i regionu, młodzieŝ ucząca się, partnerzy instytucjonalni: szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne, uczelnie, członkowie lokalnej i regionalnej społeczności, osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, osoby planujące uruchomienie własnej działalności gospodarczej, osoby niepełnosprawne, wszyscy zainteresowani i potrzebujący pomocy w zdobyciu informacji dotyczących rozwoju osobistego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, rolnicy występujący z wnioskami o dotacje z Unii Europejskiej. Podejmowane działania: I. Zespół projektowy Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan współuczestniczył w realizacji Projektu Regionalne Centrum Aktywności Lokalnej RCAL, który uzyskał akceptację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i dał moŝliwość wykorzystania dotacji na doradztwo i szkolenia zawodowe. II. Warsztaty komputerowe z elementami Internetu: Warsztaty obejmowały: podstawy obsługi PC, ochrona danych, WINDOWS XP. Obsługa systemu, PAINT, programy graficzne, MS WORD i inne edytory tekstowe, podstawy Internetu, zakładanie kont e mailowych. III. Kursy językowe: lektorat języka angielskiego oraz niemieckiego. IV. Szkolenie Prowadzenie księgowości w organizacjach pozarządowych z zastosowaniem komputera : zapoznanie się z programem PŁATNIK, program SYMFONIA. 13

14 V. Poradnictwo z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych (granty rządowe, fundusze unijne): Poradnictwo z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych prowadził specjalista ds. doradztwa zawodowego. W efekcie spotkań aplikowano o środki finansowe w ramach grantów rządowych i pozyskano 8 dotacji na łączną kwotę zł. VI. Warsztaty aktywizacji zawodowej. Planer Kariery Kim będę? Poznawanie siebie w aspekcie wyboru zawodu, dalszej formy kształcenia: Warsztaty skierowane były do uczniów klas II. Ich elementami były: określenie preferencji zawodowych i osobowościowych uwzględniających mocne strony, poznawanie zawodów świata pracy. VII. Konkursy: II powiatowy konkurs wiedzy o UE Europa wśród młodzieŝy. VIII. W okresie od do udzielono 756 porad indywidualnych w zakresie: poszukiwania pracy, prawa pracy, wyszukiwania ofert przez Internet, funkcjonowania wolontariatu, zarządzania informacją w Organizacjach PoŜytku Publicznego, sporządzania Ŝyciorysu zawodowego, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, W ramach realizacji projektu Regionalne Centrum Aktywności Lokalnej RCAL zrealizowano następujące działania: Szkolenie doradców zawodowych moduł I rynek pracy, moduł II Pozyskiwanie środków unijnych, grantów rządowych, Szkolenia z zakresu kształtowania kariery zawodowej aktywizacja zawodowa na rynku pracy 130 uczestników Kursy zawodowe: kursy komputerowe, lektorat języka angielskiego, 14

15 kursy przygotowawcze dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieŝy, kursy instruktaŝowe dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieŝy, kursy kierowników wycieczek szkolnych, regionalne szkolenia informacyjno promocyjne sportu osób niepełnosprawnych. 15

16 4. Gminne Centrum Informacji w Mosinie Wnioskodawca: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, Mosina. Gminne Centrum Informacji w Mosinie Utworzone w III edycji konkursu o grant Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Pierwsza Praca. Wartość dofinansowania: III edycja konkursu ,00 zł. Strona www: Cel projektu : aktywizacja gospodarcza gminy, tworzenie warunków do powstawania nowych firm, aktywne przeciwdziałanie bezrobociu, stymulowanie działań mieszkańców w zakresie wolontariatu, pomoc absolwentom szkół w znalezieniu zatrudnienia, zwiększenie dostępności do usług teleinformatycznych, promocja aktywnego wypoczynku w gminie, stworzenie uspołecznionego programu rozwoju turystyki w gminie na lata Grupa odbiorców bezrobotni, przedsiębiorcy, młodzieŝ ucząca się i absolwenci, 16

17 rolnicy, osoby niepełnosprawne, turyści. Podejmowane działania I. Aktywizacja gospodarcza gminy: półroczny kurs ogólnobiznesowy dla rolników realizowany we współpracy ze Szkołą Językową Cieślak i Nowak z Poznania, w ramach Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa II Priorytet ZPORR: kurs komputerowy, kurs językowy, kurs biznesowy, kurs skutecznego funkcjonowania na rynku pracy. stworzenie bazy firm działających na terenie gminy, która posłuŝyła do opracowania katalogu firm, łączenie w celu współpracy firm i partnerów gospodarczych z kraju i zza granicy, spotkania dla przedsiębiorców z terenu gminy Mosina podatki lokalne, moŝliwości korzystania z funduszy unijnych. II. Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu: szkolenia i seminaria informacyjno - szkoleniowe dla bezrobotnych kobiet i osób zainteresowanych podjęciem pracy za granicą: szkolenie Kobieta Pracująca, Praca za granicą bez problemów szkolenie z doradcą Eures, przygotowanie profesjonalnych cv i listów motywacyjnych, spotkanie dla studentów doradztwa zawodowego i personalnego WyŜszej Szkoły Pedagogiki i administracji w Poznaniu. przedstawianie ofert pracy: od pracodawców lokalnych oraz krajowych, oferujących zatrudnienie w kraju lub za granicą, pochodzących m.in. z Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy. 17

18 III. Stymulowanie działań mieszkańców w zakresie wolontariatu: informacje na temat wolontariatu zamieszczone zostały na stronie Internetowej, udostępnianie opracowań oraz druków umów dotyczących idei wolontariatu, udostępnienie oferty placówek, przyjmujących wolontariuszy do pracy. IV. Pomoc absolwentom szkół w znalezieniu zatrudnienia: współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, upowszechnianie kursów i szkoleń finansowanych z funduszy krajowych oraz unijnych, Targi Edukacji w Mosinie. V. Zwiększenie dostępu do usług teleinformatycznych: zajęcia i kursy komputerowe dla dzieci w okresie ferii i wakacji letnich, plan poszerzenia oferty kursów komputerowych Power Point, tworzenie stron www. VI. Promocja aktywnego wypoczynku w gminie: sezonowa praca Punktu Informacji Turystycznej w Pałacu w Rogalinie, GCI pełni funkcję Informacji Turystycznej w ramach realizacji projektu Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego Zielone Płuca Wielkopolski, uczestnictwo w imprezach targowych, m.in. w Tour Salon kilkudniowych Targach Turystycznych organizowanych kaŝdego roku w Poznaniu, uczestnictwo w konferencji otwierającej w woj. wielkopolskim projekt Turystyka wspólna sprawa. VII. Udział w tworzeniu dokumentów o charakterze strategii, m.in. dla gminy Mosina: uczestnictwo w cyklu spotkań w ramach projektu Mikroregion WPN, uczestnictwo w projekcie Turystyka wspólna sprawa, współredagowanie gminnego czasopisma informacyjnego Merkuriusz Mosiński, administrowanie miejskiej strony internetowej oraz strony GCI. 18

19 5. Gminne Centrum Informacji w Krotoszynie Wnioskodawca: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, Krotoszyn. Gminne Centrum Informacji w Krotoszynie Utworzone w III edycji konkursu o grant Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Pierwsza Praca. Wartość dofinansowania: III edycja konkursu ,00 zł. Strona www: Cel projektu : aktywizacja mieszkańców gminy (głównie młodzieŝy), łatwy dostęp do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu informacji, inspirowanie rozwoju osobistego i zawodowego, nowoczesna edukacja dzieci i młodzieŝy, walka z bezrobociem, zdobywanie nowych rynków zbytu dla lokalnych przedsiębiorców, promocja gminy i działających na jej terenie firm, udostępnianie zbiorów informacji o ofertach pracy, moŝliwościach podjęcia działań o charakterze wolontariackim, zawodach, szkołach i instytucjach szkolących a takŝe podstawowymi informacjami z zakresu prawa pracy. 19

20 Grupa odbiorców lokalna społeczność, młodzieŝ, bezrobotni, absolwenci, rolnicy, gospodynie domowe, lokalne podmioty gospodarcze i partnerzy instytucjonalni, szkoły ponadgimnazjalne, gimnazjalne i stowarzyszenia pozarządowe oraz lokalne. Podejmowane działania I. Prowadzenie szkoleń: obsługa komputera dla osób bezrobotnych, warsztaty dla młodzieŝy. II. Spotkanie z przedstawicielami Firmy Tupperware Polska : MoŜliwość zostania konsultantem firmy dla osób bezrobotnych. III. Cykl spotkań z radnym Zygmuntem Koszulą: Informacja i dyskusja o podejmowaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, o obowiązkach i zagroŝeniach czekających na nowego przedsiębiorcę. IV. Cykl spotkań z firmą z Niemiec, oferującą pracę przy zbiorze truskawek w sezonie letnim V. Utworzenie komputerowej bazy informacji o rynku pracy kiosk z pracą. VI. BieŜąca obsługa interesantów: poszukujących pracy - pisanie dokumentów aplikacyjnych, wprowadzenie do bazy danych programu Zasoby Ludzkie w Gminie, przedsiębiorców pomoc w wypełnianiu wniosków o fundusze unijne, młodzieŝy informacje dotyczące edukacji i rynku pracy. VII. Przepisywanie i korekta róŝnego rodzaju pism. 20

21 6. Gminne Centrum Informacji w Swarzędzu Wnioskodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej Swarzędz, ul. Poznańska Swarzędz. Gminne Centrum Informacji w Swarzędzu Utworzone w IV edycji konkursu o grant Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Pierwsza Praca. Wartość dofinansowania: IV edycja konkursu ,00 zł. Strona www: Cel projektu : aktywizacja i oŝywienie społeczności lokalnej oraz oŝywienie lokalnego rynku pracy, zwiększenie szans absolwentów na uzyskanie zatrudnienia, promocja przedsiębiorczości w środowisku młodzieŝy wiejskiej, wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz grup szczególnego ryzyka oraz integracji zawodowej kobiet, wyrównanie dysproporcji w dostępie do nowych technologii w zasobach internetowych i teleinformatycznych, propagowanie efektywnych metod poszukiwania pracy. Grupa odbiorców osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni absolwenci, 21

22 bezrobotna młodzieŝ, kobiety bezrobotne, lokalne podmioty gospodarcze i partnerzy instytucjonalni. Podejmowane działania I. WaŜniejsze zadania realizowane dla klientów GCI: informacje na temat zmian w prawie pracy, informacje o nowych firmach na terenie gminy, organizowanie spotkań z pracodawcami, które zaowocują w przyszłości podpisaniem umów z przyszłymi pracodawcami. II. Szkolenia: szkolenie zawodowe dla operatorów maszyn CNC. III. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu: aktualne oferty pracy, przekazywanie informacji na temat organizowanych szkoleń, kursów oraz przepisów dotyczących bezrobotnych. IV. Współpraca GCI: z Agencjami Pośrednictwa Pracy, pracodawcami z terenu Gminy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wymiany informacji dotyczących aktywności zawodowej klientów. V. Programy warsztatów: podstawy obsługi komputera i Internetu, podstawowe informacje o sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu, podstawy obsługi edytora tekstu, pisanie i drukowanie tekstów za pomocą edytora tekstu, nauka poruszania się po Internecie, zaawansowany warsztat komputerowy, wiadomości z zakresu baz danych oraz arkuszy kalkulacyjnych, warsztat aktywizacji zawodowej (efektywność na rynku pracy), warsztat języka angielskiego (poziom podstawowy), warsztaty interpersonalne (asertywności, komunikacji, uczenia się). 22

23 III. Wykaz funkcjonujących gminnych centrów informacji w województwie wielkopolskim. Gminne Centra Informacji w województwie wielkopolskim utworzone w ramach I edycji konkursu Lp Nazwa Wnioskodawcy Powiat Gmina GCI Miejscowość Kod Ulica Adres Telefon Strona www Urząd Miasta i Gminy Trzcianka Czarnkowsko.- Trzcianecki Trzcianka Trzcianka Sikorskiego 7 (067) Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan Gnieźnieński Niechanowo Niechanowo Woźna 12 (061) lub ; GCI Urząd Miasta i Gminy Czempiń Kościański Czempiń Czempiń stycznia 25 (061) Centrum Kultury w Śmiglu Kościański Śmigiel Śmigiel Kościuszki 20 (065) Urząd Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce Ostrowski Nowe Skalmierzyce Nowe Skalmierzyce Ostrowska 8 (062) (zakładka Gminne Centrum Informacji) Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości Śremski Śrem Śrem Okulickiego 3 (061) Wapno Wągrowiecki Wapno Wapno Świerczewskiego 1A Gminne Centra Informacji w województwie wielkopolskim utworzone w ramach II edycji konkursu (067) lub Lp. Nazwa Wnioskodawcy Powiat Gmina GCI Miejscowość Kod Ulica Adres Telefon Strona www 8 Budzyń Chodzieski Budzyń Budzyń Łokietka 31 (067) Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie Gnieźnieński Trzemeszno Trzemeszno Dąbrowskiego 2 (061) Gminne Centrum Informacji) 10 Urząd Miejski w Gostyniu Gostyński Gostyń Gostyń Rynek 2 (065)

24 11 Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp. Grodziski Grodzisk Wlkp. Grodzisk Wlkp Stary Rynek 1 (061) Godziesze Wielkie Kaliski Godziesze Wielkie Godziesze Wielkie listopada 10 (062) w Opatówku Kaliski Opatówek Opatówek pl. Wolności 14 (062) (zakładka: Gminne Centrum Informacji rozwój) 14 w Łęce Opatowskiej Kępiński Łęka Opatowska Łęka Opatowska Poznanska 59 (062) lub Bralin Kępiński Bralin Bralin Rynek 3 (062) (zakładka: Gminne Centrum Informacji) 16 w Baranowie Kępiński Baranów Baranów Rynek 21 (062) lub Szkoła Podstawowa w Korzeczniku Kolski Kłodawa Korzecznik Korzecznik 41 w Babiaku Kolski Babiak Babiak pl. Wolności 5 (063) lub sekretarz - (063) Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie Kolski Kłodawa Kłodawa Dąbska 17 (063) Urząd Miejski w Golinie Koniński Golina Golina pl. Kazimierza Wielkiego 2 (063) lub Stare Miasto Koniński Stare Miasto Stare Miasto Główna 16 Urząd Miasta i Gminy Krzywiń Kościański Krzywiń Krzywiń Rynek 1 (063) w. 12, w. 28, w. 32 (065) GCI (Klub Florian) (zakładka: 11 Gminne Centrum Informacji) 23 Kościan Kościański Kościan Stare Oborzyska Szkolna 1 (065) Kwilcz Międzychodzki Kwilcz Kwilcz Wyszyńskiego 23 Urząd Miejski w Opalenicy Nowotomyski Opalenica Opalenica Maja (061) lub (061) w. 31 lub lub w. 36 i Miasta Odolanów Ostrowski Odolanów Odolanów Rynek 1 (062) w

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz W powiecie cieszyńskim działa 9 GCI. Są to Centra funkcjonujące w Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, HaŜlachu, Istebnej, Skoczowie, Ustroniu, Brennej i Zebrzydowicach: 1. 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Za 2006 rok BIAŁYSTOK styczeń 2007r. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Realizacja programów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Poznań, styczeń 2013 1 2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA Załącznik do uchwały Nr IX/56/2003 Rady Powiatu w śninie z dnia 30 października 2003r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA POWIATU śnińskiego śnin,

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU Czarnków, 8 maj 2011 I. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU ZADANIA I KOMPETENCJE Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU Konin, marzec 2005 r. S P I S T R E Ś C I 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE za 2010 r. Konin, luty 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 1 S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 3 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Spis treści Wstęp -----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2003 ROKU. Konin, marzec 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2003 ROKU. Konin, marzec 2004 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2003 ROKU Konin, marzec 2004 r. SPIS TREŚCI 1. Analiza bezrobocia - 2003 r..... 3 2. Wykorzystania środków finansowych na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się bezrobocia w powiecie człuchowskim w roku 2006

Kształtowanie się bezrobocia w powiecie człuchowskim w roku 2006 Stopa % bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie obsługuje następujące gminy: gminę miejską Człuchów, gminę wiejską Człuchów, miasta i gminy: Czarne i Debrzno oraz gminy, Koczała, Przechlewo i Rzeczenica.

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo