Gminne Centra Informacji Wielkopolski dobre praktyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminne Centra Informacji Wielkopolski dobre praktyki"

Transkrypt

1 Gminne Centra Informacji Wielkopolski dobre praktyki 1

2 Spis treści: I. Geneza powstania i funkcjonowania gminnych centrów informacji w Wielkopolsce w latach II. Przykłady dobrych praktyk Gminne Centrum Informacji w Czerwonaku Gminne Centrum Informacji w Gołańczy Gminne Centrum Informacji w Poznaniu Gminne Centrum Informacji w Mosinie Gminne Centrum Informacji w Krotoszynie Gminne Centrum Informacji w Swarzędzu III. Wykaz funkcjonujących gminnych centrów informacji w województwie wielkopolskim IV. Podsumowanie

3 I. Geneza powstania i funkcjonowania gminnych centrów informacji w Wielkopolsce w latach Gminne Centra Informacji w Wielkopolsce zostały utworzone w ramach czterech edycji konkursu o grant Ministerstwa. W latach w ramach grantów ministerialnych powstały w Wielkopolsce 92 Centra, z czego nadal działają 80. Co trzecia gmina dysponuje więc wyspecjalizowaną placówką niosącą pomoc lokalnym społecznościom w obszarze rynku pracy. Konkursy przeprowadzone były w IV edycjach. Pierwsza edycja przeprowadzona była przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Trzy pozostałe przez Urząd, który rozdysponował na powyŝej wymieniony cel łączną kwotę ,63 zł. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu odpowiedzialny jest za realizację projektów, w tym: sprawozdawczość z wydatkowania środków grantu, windykację ewentualnych naleŝności, kontrole Gminnych Centrów Informacji sprawdzające wydatkowanie środków z grantu oraz wkładu własnego Wnioskodawców. I edycja grantu W ramach I edycji powstało 7 Centrów. II edycja grantu W ramach II edycji powstało 45 centrów, kwota dofinansowania wyniosła ,00 zł. Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził kontrole we wszystkich Centrach utworzonych w ramach II edycji, w wyniku których nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu GCI. Po okresie 12 miesięcy objęcia umową swoją działalność zakończyło 8 Centrów, w tym GCI w Kościanie, Tuliszkowie, Sieroszewicach, Rakoniewicach, Lipce, Siedlcu, Pleszewie, Margoninie. III edycja grantu W ramach III edycji powstały 32 Centra, kwota dofinansowania wyniosła ,63 zł. Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził kontrole we wszystkich Centrach utworzonych w ramach III edycji. Kontrola wykazała nieprawidłowości w Gminnym Centrum Informacji w Miłosławiu. Wobec Wnioskodawcy trwa postępowanie wyjaśniające. Po okresie 24 miesięcy objęcia umową swoją działalność zakończyły 4 Centra, tj. GCI w Dobrej, Jarocinie, Kępnie i Zaniemyślu. 3

4 IV edycja grantu W ramach IV edycji rozdysponowano kwotę ,00 zł. Wg stanu na dzień 8 stycznia 2007 r. przeprowadzono kontrole w 22 Centrach. Nieprawidłowości stwierdzono w 10 Centrach, zostały one jednak wyjaśnione. Centra objęte są umową na okres 24 miesięcy. Na rozwój W ramach IV edycji dofinansowanie na rozwój otrzymało 16 Centrów na kwotę ,00 zł. Na tworzenie W ramach IV edycji utworzono 8 Centrów, rozdysponowano kwotę ,00 zł. II. Działania WUP na rzecz Gminnych Centrów Informacji Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu mając na względzie wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminnym Centom Informacji z terenu Wielkopolski oraz stałe przekazywanie bieŝących informacji o wielkopolskim rynku pracy podejmuje szereg działań na rzecz tych instytucji: 1. Przesyła przygotowane analizy dotyczące rynku pracy, 2. Poprzez udział w targach i giełdach pracy organizowanych przez GCI upowszechnia informacje dot. rynku pracy, 3. Przygotowuje dla pracowników GCI szkolenia z zakresu rynku pracy oraz pozyskiwania funduszy unijnych: Rok 2006 W dniu 7 grudnia 2006 r. odbyło się szkolenie, którego tematyka obejmowała moŝliwości wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, jakie mogą otrzymać GCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy mieli moŝliwość zapoznania się z działalnością Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, która organizuje Polsko Brytyjską Misję na rzecz Zatrudnienia, będącą formą wsparcia bezrobotnych i bezdomnych Polaków w Londynie. Przedstawiciele Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka przybliŝyli przedstawicielom GCI problem migracji Polaków za granicę, przedstawili informacje na temat sytuacji Polaków w Anglii oraz stopnia przygotowania emigrantów zarobkowych do Ŝycia i pracy w Anglii, Włoszech i Francji. PrzybliŜone zostały zasady funkcjonowania tworzonej obecnie Europejskiej Sieci Integracji Emigrantów. 4

5 Uczestnicy szkolenia zostali poinformowani o moŝliwościach pozyskiwania środków z dostępnych funduszy Unii Europejskiej oraz uzyskali praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia wniosku o dofinansowanie projektu. W dniu 27 czerwca 2006 r. zostało zorganizowane szkolenie, którego celem było przybliŝenie uczestnikom zagadnień związanych z wolontariatem, wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania oraz siecią Eures. W trakcie spotkania przedstawiciel Departamentu PoŜytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przedstawił informację na temat tworzenia warunków dla wolontariatu w świetle przepisów ustawy o działalności poŝytku publicznego i wolontariacie. Pracownicy Urzędu przedstawili informację dotyczącą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który stanowi jeden z elementów systemu realizacyjnego Narodowej Strategii Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia ) na lata oraz funkcjonowania sieci Eures. Rok 2005 W dniu 15 grudnia 2005 r. odbyło się szkolenie, które miało na celu podsumowanie dotychczasowej działalności Centrów ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk, które zasługują na upowszechnienie. Pracownicy Urzędu przedstawili informacje na temat załoŝeń i realizacji w województwie wielkopolskim programu Pierwsza Praca Pierwszy Biznes. Szczegółowo zostały omówione zagadnienia związane z podejmowaniem działalności gospodarczej przez bezrobotnych do 25 roku Ŝycia. Przedstawiono takŝe realizowany w Wielkopolsce Model Partnerstwa Lokalnego. Na zakończenie szkolenia uczestnicy podzielili się doświadczeniami z rocznej pracy Gminnych Centrów Informacji oraz wymienili spostrzeŝenia dotyczące współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Rok 2004 W dniu 7 grudnia 2004 r. odbyło się szkolenie, którego celem było przedstawienie zagadnień związanych z zakresem działalności centrów. Szkolenie obejmowało następującą tematykę: - przybliŝono sytuację na wielkopolskim rynku pracy, - omówiono ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, - przedstawienie moŝliwości podejmowania pracy w Unii Europejskiej, - moŝliwości współpracy gminnych centrów informacji z partnerami zewnętrznymi, - moŝliwości pozyskania środków krajowych oraz unijnych na działalność gminnych centrów informacji, 5

6 - omówiono zasady organizacji pracy gminnego centrum informacji, - doradztwo indywidualne. II. Przykłady dobrych praktyk Społeczeństwo XXI wieku ma wiele moŝliwości rozwoju. Nie będzie on jednak pełen bez dostępu do nowoczesnych technologii. Mimo wielkiego postępu nie wszystkie społeczności lokalne mają ten dostęp do nowych technologii, zwłaszcza do Internetu, zapewniony. Idea utworzenia i promowania rozwoju gminnych centrów informacji przyczynia się do wyrównania dysproporcji rozwojowych między terenami miejskimi i wiejskimi. Zaprezentowane w opracowaniu gminne centra informacji zostały wyselekcjonowane jako najlepiej realizujące zadania nałoŝone na centra wymogami Ministerstwa. Jednostki te nie tylko działają na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców gmin i powiatów, ale takŝe skutecznie oŝywiają całe społeczności lokalne do podejmowania inicjatyw mających na celu poprawę jakości Ŝycia na terenie poszczególnych gmin. Pracownicy GCI z subregionu poznańskiego (Poznań, Swarzędz, Czerwonak, Mosina), pilskiego (Gołańcz) i kaliskiego (Krotoszyn) podnoszą swoje kwalifikacje, aby jak najskuteczniej odpowiadać na lokalne potrzeby w obszarze rynku pracy oraz rynków z nim powiązanych. Kontrole przeprowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu potwierdziły realizację usług na najwyŝszym poziomie z uwzględnieniem specyfiki regionu i potrzeb indywidualnych mieszkańców gmin objętych wsparciem ww. gminnych centrów informacji. 6

7 1. Gminne Centrum Informacji w Czerwonaku Wnioskodawca: Czerwonak, ul. Źródlana 39, Czerwonak, Gminne Centrum Informacji w Czerwonaku Utworzone w II edycji konkursu o grant Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Pierwsza Praca. Wartość dofinansowania: ,00. Strona www: Cel projektu wyrównanie dysproporcji w dostępie do wiedzy, informacji, nowych technologii bezrobotnych, a szczególnie absolwentów z Gminy Czerwonak. Grupa odbiorców lokalna społeczność szczególnie absolwenci wszystkich typów szkół, osoby bezrobotne z terenu gminy, młodzieŝ ucząca się, osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, przekwalifikować się, skorzystać z doradztwa zawodowego i ofert pracy, osoby planujące uruchomienie własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i rolnicy występujący z wnioskami o dotacje z Unii Europejskiej, podmioty gospodarcze i partnerzy instytucjonalni; szkoły ponadgimnazjalne, gimnazjalne i podstawowe. 7

8 Podejmowane działania: I. Udzielanie pomocy osobom bezrobotnym: aktualizacja bazy danych osób bezrobotnych, konsultacje indywidualne porady zawodowe, informacje o moŝliwości szkoleń i przekwalifikowaniu, informacje na temat praw i obowiązkach bezrobotnego oraz pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, wyszukiwanie ofert pracy, uczestnictwo Gminnego Centrum Informacji w Europejskich Targach Pracy Poznań 2006 r., które odbyły się dnia r. II. Promocja samozatrudnienia W zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw Gminne Centrum Informacji w Czerwonaku współpracuje z Polską Izbą Gospodarczą. Działania w tym zakresie obejmują: pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej, doradztwo dla mikroprzedsiębiorstw. Przedsiębiorcy z terenu gminy informowani są o moŝliwościach pozyskania dofinansowania do działalności firmy z programu ZPORR działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości, a takŝe z programu SPO WKP działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje III. Organizacja szkoleń i kursów współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, kursy przeprowadzane cyklicznie: kurs obsługi komputera i Internetu, trzystopniowy kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym. IV. Praca z młodzieŝą doradztwo zawodowe dla młodzieŝy gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ze szkół z terenu gminy. Realizacją tego zadania na terenie gminy zajmuje się Klub Pracy OHP. V. Rozwijanie zaplecza działań pracowników Gminnego Centrum Informacji w Czerwonaku. pozyskiwanie staŝystów, podnoszenie kwalifikacji pracowników GCI w ramach szkoleń organizowanych przez: DGA, WOKISS, pracownię psychologiczną Spotkanie, WyŜszą Szkołę Języków Obcych, 8

9 podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez podjęcie studiów podyplomowych, współpraca z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku. VI. Promocja działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy Czerwonak: działalność Fundacji na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Gminy Czerwonak, Fundacja przygotowała i załoŝyła następujące projekty: Rzeczpospolita Internetowa Nasze nowe Owińska Projekt zakłada stworzenie Centrum komputerowego dla mieszkańców Owińsk, warsztaty plastyczne aktywizujące osoby starsze z terenu gminy Owińska. wniosek składany na konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: Aktywizacja i integracja osób starszych z terenu gminy Czerwonak otrzymał dofinansowanie. 9

10 2. Gminne Centrum Informacji w Gołańczy Wnioskodawca: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. dr P. Kowalika, Gołańcz. Gminne Centrum Informacji w Gołańczy Utworzone w II edycji konkursu o grant Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Pierwsza Praca oraz dofinansowane w ramach IV edycji konkursu (rozwój). Wartość dofinansowania: II edycja konkursu ,00 zł, IV edycja konkursu, rozwój ,00 zł. Strona www: Cel projektu aktywizacja zawodowa absolwentów, umoŝliwienie dostępu do nowoczesnego sprzętu komputerowego, wyposaŝenie młodzieŝy i osób bezrobotnych w praktyczne i teoretyczne umiejętności związane z obsługą komputera, przedstawienie moŝliwości korzystania ze źródła informacji jakim jest Internet, przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu poruszania się po rynku pracy, przygotowanie i motywowanie młodych ludzi do samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Grupa odbiorców absolwenci, młodzieŝ ucząca się, 10

11 osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne, młodzieŝ z obszarów wiejskich, pracodawcy. Podejmowane działania: I. Systematyczna pomoc świadczona osobom poszukującym pracy wyszukiwanie ofert pracy, kontakty z pracodawcami, pisanie dokumentów aplikacyjnych., II. Przygotowanie i realizacja półkolonii dla 220 dzieci z gminy Gołańcz: III. Współpraca z sołtysami wsi: Celem było prowadzenie naboru na obozy integracyjne, dla dzieci z rodzin rolniczych, współfinansowane przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan IV. Nabór osób chętnych do wyjazdu do pracy na zbiór truskawek do Holandii. V. Projekt dla seniorów Dajmy sobie szansę, choć to trzeci wiek edukacja dla siebie : spotkania tematyczne seniorów z lekarzami i rehabilitantem, VI. Pomoc dla Koła Gospodyń Wiejskich Realizacja projektu Królicze zagłębie VII. Prowadzenie naboru na szkolenia w ramach projektu Interwieś : bezpłatne szkolenia, skierowane do mieszkańców wsi z obszaru województwa wielkopolskiego, realizowane były przez WyŜszą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Zakres szkoleń: efektywna i praktyczna obsługa komputera i Internetu oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej. VIII. Integracja na sportowo i świątecznie imprezy rodzinne Gwiazdka IX. Podnoszenie kwalifikacji pracowników GCI: udział w szkoleniach organizowanych: w ramach Regionalnego Centrum Aktywności Lokalnej, przez Fundację Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury, przez WUP Poznań, ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Akademia Społeczeństwa Informacyjnego. 11

12 3. Gminne Centrum Informacji w Poznaniu Wnioskodawca: Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, ul. Woźna 12, Poznań. Gminne Centrum Informacji w Poznaniu Utworzone w IV edycji konkursu o grant Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Pierwsza Praca. Wartość dofinansowania: IV edycja konkursu ,00 zł. Strona www: Cel projektu : aktywizacja społeczności lokalnej regionu, łatwy dostęp do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu informacji, dostęp do szerokiego zakresu informacji dla wszystkich członków lokalnej, regionalnej społeczności, inspirowanie rozwoju osobistego i zawodowego, aktywizacja środowisk młodzieŝowych pod kątem motywacji do działania, przedsiębiorczości, zaangaŝowania i samodzielnej aktywności młodych ludzi, wzajemne uczenie się od siebie, motywowanie i wspieranie się uczestników programu, wewnętrzna integracja środowiska gmin, powiatów oraz integracja z szerokim otoczeniem. 12

13 Grupa odbiorców: absolwenci wszystkich typów szkół, osoby poszukujące zatrudnienia z Poznania i regionu, młodzieŝ ucząca się, partnerzy instytucjonalni: szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne, uczelnie, członkowie lokalnej i regionalnej społeczności, osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, osoby planujące uruchomienie własnej działalności gospodarczej, osoby niepełnosprawne, wszyscy zainteresowani i potrzebujący pomocy w zdobyciu informacji dotyczących rozwoju osobistego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, rolnicy występujący z wnioskami o dotacje z Unii Europejskiej. Podejmowane działania: I. Zespół projektowy Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan współuczestniczył w realizacji Projektu Regionalne Centrum Aktywności Lokalnej RCAL, który uzyskał akceptację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i dał moŝliwość wykorzystania dotacji na doradztwo i szkolenia zawodowe. II. Warsztaty komputerowe z elementami Internetu: Warsztaty obejmowały: podstawy obsługi PC, ochrona danych, WINDOWS XP. Obsługa systemu, PAINT, programy graficzne, MS WORD i inne edytory tekstowe, podstawy Internetu, zakładanie kont e mailowych. III. Kursy językowe: lektorat języka angielskiego oraz niemieckiego. IV. Szkolenie Prowadzenie księgowości w organizacjach pozarządowych z zastosowaniem komputera : zapoznanie się z programem PŁATNIK, program SYMFONIA. 13

14 V. Poradnictwo z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych (granty rządowe, fundusze unijne): Poradnictwo z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych prowadził specjalista ds. doradztwa zawodowego. W efekcie spotkań aplikowano o środki finansowe w ramach grantów rządowych i pozyskano 8 dotacji na łączną kwotę zł. VI. Warsztaty aktywizacji zawodowej. Planer Kariery Kim będę? Poznawanie siebie w aspekcie wyboru zawodu, dalszej formy kształcenia: Warsztaty skierowane były do uczniów klas II. Ich elementami były: określenie preferencji zawodowych i osobowościowych uwzględniających mocne strony, poznawanie zawodów świata pracy. VII. Konkursy: II powiatowy konkurs wiedzy o UE Europa wśród młodzieŝy. VIII. W okresie od do udzielono 756 porad indywidualnych w zakresie: poszukiwania pracy, prawa pracy, wyszukiwania ofert przez Internet, funkcjonowania wolontariatu, zarządzania informacją w Organizacjach PoŜytku Publicznego, sporządzania Ŝyciorysu zawodowego, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, W ramach realizacji projektu Regionalne Centrum Aktywności Lokalnej RCAL zrealizowano następujące działania: Szkolenie doradców zawodowych moduł I rynek pracy, moduł II Pozyskiwanie środków unijnych, grantów rządowych, Szkolenia z zakresu kształtowania kariery zawodowej aktywizacja zawodowa na rynku pracy 130 uczestników Kursy zawodowe: kursy komputerowe, lektorat języka angielskiego, 14

15 kursy przygotowawcze dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieŝy, kursy instruktaŝowe dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieŝy, kursy kierowników wycieczek szkolnych, regionalne szkolenia informacyjno promocyjne sportu osób niepełnosprawnych. 15

16 4. Gminne Centrum Informacji w Mosinie Wnioskodawca: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, Mosina. Gminne Centrum Informacji w Mosinie Utworzone w III edycji konkursu o grant Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Pierwsza Praca. Wartość dofinansowania: III edycja konkursu ,00 zł. Strona www: Cel projektu : aktywizacja gospodarcza gminy, tworzenie warunków do powstawania nowych firm, aktywne przeciwdziałanie bezrobociu, stymulowanie działań mieszkańców w zakresie wolontariatu, pomoc absolwentom szkół w znalezieniu zatrudnienia, zwiększenie dostępności do usług teleinformatycznych, promocja aktywnego wypoczynku w gminie, stworzenie uspołecznionego programu rozwoju turystyki w gminie na lata Grupa odbiorców bezrobotni, przedsiębiorcy, młodzieŝ ucząca się i absolwenci, 16

17 rolnicy, osoby niepełnosprawne, turyści. Podejmowane działania I. Aktywizacja gospodarcza gminy: półroczny kurs ogólnobiznesowy dla rolników realizowany we współpracy ze Szkołą Językową Cieślak i Nowak z Poznania, w ramach Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa II Priorytet ZPORR: kurs komputerowy, kurs językowy, kurs biznesowy, kurs skutecznego funkcjonowania na rynku pracy. stworzenie bazy firm działających na terenie gminy, która posłuŝyła do opracowania katalogu firm, łączenie w celu współpracy firm i partnerów gospodarczych z kraju i zza granicy, spotkania dla przedsiębiorców z terenu gminy Mosina podatki lokalne, moŝliwości korzystania z funduszy unijnych. II. Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu: szkolenia i seminaria informacyjno - szkoleniowe dla bezrobotnych kobiet i osób zainteresowanych podjęciem pracy za granicą: szkolenie Kobieta Pracująca, Praca za granicą bez problemów szkolenie z doradcą Eures, przygotowanie profesjonalnych cv i listów motywacyjnych, spotkanie dla studentów doradztwa zawodowego i personalnego WyŜszej Szkoły Pedagogiki i administracji w Poznaniu. przedstawianie ofert pracy: od pracodawców lokalnych oraz krajowych, oferujących zatrudnienie w kraju lub za granicą, pochodzących m.in. z Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy. 17

18 III. Stymulowanie działań mieszkańców w zakresie wolontariatu: informacje na temat wolontariatu zamieszczone zostały na stronie Internetowej, udostępnianie opracowań oraz druków umów dotyczących idei wolontariatu, udostępnienie oferty placówek, przyjmujących wolontariuszy do pracy. IV. Pomoc absolwentom szkół w znalezieniu zatrudnienia: współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, upowszechnianie kursów i szkoleń finansowanych z funduszy krajowych oraz unijnych, Targi Edukacji w Mosinie. V. Zwiększenie dostępu do usług teleinformatycznych: zajęcia i kursy komputerowe dla dzieci w okresie ferii i wakacji letnich, plan poszerzenia oferty kursów komputerowych Power Point, tworzenie stron www. VI. Promocja aktywnego wypoczynku w gminie: sezonowa praca Punktu Informacji Turystycznej w Pałacu w Rogalinie, GCI pełni funkcję Informacji Turystycznej w ramach realizacji projektu Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego Zielone Płuca Wielkopolski, uczestnictwo w imprezach targowych, m.in. w Tour Salon kilkudniowych Targach Turystycznych organizowanych kaŝdego roku w Poznaniu, uczestnictwo w konferencji otwierającej w woj. wielkopolskim projekt Turystyka wspólna sprawa. VII. Udział w tworzeniu dokumentów o charakterze strategii, m.in. dla gminy Mosina: uczestnictwo w cyklu spotkań w ramach projektu Mikroregion WPN, uczestnictwo w projekcie Turystyka wspólna sprawa, współredagowanie gminnego czasopisma informacyjnego Merkuriusz Mosiński, administrowanie miejskiej strony internetowej oraz strony GCI. 18

19 5. Gminne Centrum Informacji w Krotoszynie Wnioskodawca: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, Krotoszyn. Gminne Centrum Informacji w Krotoszynie Utworzone w III edycji konkursu o grant Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Pierwsza Praca. Wartość dofinansowania: III edycja konkursu ,00 zł. Strona www: Cel projektu : aktywizacja mieszkańców gminy (głównie młodzieŝy), łatwy dostęp do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu informacji, inspirowanie rozwoju osobistego i zawodowego, nowoczesna edukacja dzieci i młodzieŝy, walka z bezrobociem, zdobywanie nowych rynków zbytu dla lokalnych przedsiębiorców, promocja gminy i działających na jej terenie firm, udostępnianie zbiorów informacji o ofertach pracy, moŝliwościach podjęcia działań o charakterze wolontariackim, zawodach, szkołach i instytucjach szkolących a takŝe podstawowymi informacjami z zakresu prawa pracy. 19

20 Grupa odbiorców lokalna społeczność, młodzieŝ, bezrobotni, absolwenci, rolnicy, gospodynie domowe, lokalne podmioty gospodarcze i partnerzy instytucjonalni, szkoły ponadgimnazjalne, gimnazjalne i stowarzyszenia pozarządowe oraz lokalne. Podejmowane działania I. Prowadzenie szkoleń: obsługa komputera dla osób bezrobotnych, warsztaty dla młodzieŝy. II. Spotkanie z przedstawicielami Firmy Tupperware Polska : MoŜliwość zostania konsultantem firmy dla osób bezrobotnych. III. Cykl spotkań z radnym Zygmuntem Koszulą: Informacja i dyskusja o podejmowaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, o obowiązkach i zagroŝeniach czekających na nowego przedsiębiorcę. IV. Cykl spotkań z firmą z Niemiec, oferującą pracę przy zbiorze truskawek w sezonie letnim V. Utworzenie komputerowej bazy informacji o rynku pracy kiosk z pracą. VI. BieŜąca obsługa interesantów: poszukujących pracy - pisanie dokumentów aplikacyjnych, wprowadzenie do bazy danych programu Zasoby Ludzkie w Gminie, przedsiębiorców pomoc w wypełnianiu wniosków o fundusze unijne, młodzieŝy informacje dotyczące edukacji i rynku pracy. VII. Przepisywanie i korekta róŝnego rodzaju pism. 20

21 6. Gminne Centrum Informacji w Swarzędzu Wnioskodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej Swarzędz, ul. Poznańska Swarzędz. Gminne Centrum Informacji w Swarzędzu Utworzone w IV edycji konkursu o grant Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Pierwsza Praca. Wartość dofinansowania: IV edycja konkursu ,00 zł. Strona www: Cel projektu : aktywizacja i oŝywienie społeczności lokalnej oraz oŝywienie lokalnego rynku pracy, zwiększenie szans absolwentów na uzyskanie zatrudnienia, promocja przedsiębiorczości w środowisku młodzieŝy wiejskiej, wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz grup szczególnego ryzyka oraz integracji zawodowej kobiet, wyrównanie dysproporcji w dostępie do nowych technologii w zasobach internetowych i teleinformatycznych, propagowanie efektywnych metod poszukiwania pracy. Grupa odbiorców osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni absolwenci, 21

22 bezrobotna młodzieŝ, kobiety bezrobotne, lokalne podmioty gospodarcze i partnerzy instytucjonalni. Podejmowane działania I. WaŜniejsze zadania realizowane dla klientów GCI: informacje na temat zmian w prawie pracy, informacje o nowych firmach na terenie gminy, organizowanie spotkań z pracodawcami, które zaowocują w przyszłości podpisaniem umów z przyszłymi pracodawcami. II. Szkolenia: szkolenie zawodowe dla operatorów maszyn CNC. III. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu: aktualne oferty pracy, przekazywanie informacji na temat organizowanych szkoleń, kursów oraz przepisów dotyczących bezrobotnych. IV. Współpraca GCI: z Agencjami Pośrednictwa Pracy, pracodawcami z terenu Gminy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wymiany informacji dotyczących aktywności zawodowej klientów. V. Programy warsztatów: podstawy obsługi komputera i Internetu, podstawowe informacje o sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu, podstawy obsługi edytora tekstu, pisanie i drukowanie tekstów za pomocą edytora tekstu, nauka poruszania się po Internecie, zaawansowany warsztat komputerowy, wiadomości z zakresu baz danych oraz arkuszy kalkulacyjnych, warsztat aktywizacji zawodowej (efektywność na rynku pracy), warsztat języka angielskiego (poziom podstawowy), warsztaty interpersonalne (asertywności, komunikacji, uczenia się). 22

23 III. Wykaz funkcjonujących gminnych centrów informacji w województwie wielkopolskim. Gminne Centra Informacji w województwie wielkopolskim utworzone w ramach I edycji konkursu Lp Nazwa Wnioskodawcy Powiat Gmina GCI Miejscowość Kod Ulica Adres Telefon Strona www Urząd Miasta i Gminy Trzcianka Czarnkowsko.- Trzcianecki Trzcianka Trzcianka Sikorskiego 7 (067) Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan Gnieźnieński Niechanowo Niechanowo Woźna 12 (061) lub ; GCI Urząd Miasta i Gminy Czempiń Kościański Czempiń Czempiń stycznia 25 (061) Centrum Kultury w Śmiglu Kościański Śmigiel Śmigiel Kościuszki 20 (065) Urząd Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce Ostrowski Nowe Skalmierzyce Nowe Skalmierzyce Ostrowska 8 (062) (zakładka Gminne Centrum Informacji) Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości Śremski Śrem Śrem Okulickiego 3 (061) Wapno Wągrowiecki Wapno Wapno Świerczewskiego 1A Gminne Centra Informacji w województwie wielkopolskim utworzone w ramach II edycji konkursu (067) lub Lp. Nazwa Wnioskodawcy Powiat Gmina GCI Miejscowość Kod Ulica Adres Telefon Strona www 8 Budzyń Chodzieski Budzyń Budzyń Łokietka 31 (067) Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie Gnieźnieński Trzemeszno Trzemeszno Dąbrowskiego 2 (061) Gminne Centrum Informacji) 10 Urząd Miejski w Gostyniu Gostyński Gostyń Gostyń Rynek 2 (065)

24 11 Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp. Grodziski Grodzisk Wlkp. Grodzisk Wlkp Stary Rynek 1 (061) Godziesze Wielkie Kaliski Godziesze Wielkie Godziesze Wielkie listopada 10 (062) w Opatówku Kaliski Opatówek Opatówek pl. Wolności 14 (062) (zakładka: Gminne Centrum Informacji rozwój) 14 w Łęce Opatowskiej Kępiński Łęka Opatowska Łęka Opatowska Poznanska 59 (062) lub Bralin Kępiński Bralin Bralin Rynek 3 (062) (zakładka: Gminne Centrum Informacji) 16 w Baranowie Kępiński Baranów Baranów Rynek 21 (062) lub Szkoła Podstawowa w Korzeczniku Kolski Kłodawa Korzecznik Korzecznik 41 w Babiaku Kolski Babiak Babiak pl. Wolności 5 (063) lub sekretarz - (063) Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie Kolski Kłodawa Kłodawa Dąbska 17 (063) Urząd Miejski w Golinie Koniński Golina Golina pl. Kazimierza Wielkiego 2 (063) lub Stare Miasto Koniński Stare Miasto Stare Miasto Główna 16 Urząd Miasta i Gminy Krzywiń Kościański Krzywiń Krzywiń Rynek 1 (063) w. 12, w. 28, w (065) GCI (Klub Florian) (zakładka: 11 Gminne Centrum Informacji) 23 Kościan Kościański Kościan Stare Oborzyska Szkolna 1 (065) Kwilcz Międzychodzki Kwilcz Kwilcz Wyszyńskiego 23 Urząd Miejski w Opalenicy Nowotomyski Opalenica Opalenica Maja (061) lub (061) w. 31 lub lub w. 36 i Miasta Odolanów Ostrowski Odolanów Odolanów Rynek 1 (062) w

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1366/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Lp. Nazwa Sądu Powiat Gminy Uwagi W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu 1 Sąd Rejonowy w ChodzieŜy 2 Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

Działalność Gminnych Centrów Informacji na terenie Wielkopolski

Działalność Gminnych Centrów Informacji na terenie Wielkopolski Działalność Gminnych Centrów Informacji na terenie Wielkopolski Poznań, marzec 2016 WPROWADZENIE Tworzenie Gminnych Centrów Informacji (GCI) miało na celu umożliwienie dostępu lokalnej społeczności do

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Poznaniu Na podstawie art.. 24 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistra i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 95, poz.602 ze zmianami) oraz

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2612/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2009r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 76,50 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 60,67 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,67 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,83 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych FORMULARZ APLIKACYJNY NA STANOWISKO POWIATOWEGO KOORDYNATORA DS. SIECIOWANIA W PROJEKCIE SILNI I SAMORZĄDNI- WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK ORGANIZACJA POZARZĄDOWYCH Imię i nazwisko e-mail Nr telefonu Powiat na

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2624/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2016 r. LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji Lp. Numer

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 62,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 50,91 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 38,50 % - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w ZSP, Chodzież

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godz. postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI SZAMOCIN SZAMOCIN

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego chodzieski 400/709/2015 Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 59,67 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 52,36 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 42,88 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 40,00 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 39,29

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE

Odnawialne Źródła Energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE Nowe szanse na rynku pracy - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Odnawialne Źródła Energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku Lp INWESTOR, WNIOSKODAWCA PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku OBIEKT SPORTOWY LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY POWIAT CHODZESKI 81,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 77,71 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 74,00 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 56,00 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,00 % - II Liceum

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina 608 153 578 - Czerwonak - Kiszkowo - Kłecko - Mieścisko - Murowana Goślina - Oborniki - Skoki - Suchy Las - Swarzędz mgr inż. PAWEŁ ANTOSZCZAK Poznań 668 440 986 - Buk

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach projektu Szkolenia zawodowe. Jednorazowe dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje, szkolenia, doradztwo)

Wsparcie w ramach projektu Szkolenia zawodowe. Jednorazowe dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje, szkolenia, doradztwo) Zestawienie Beneficjentów którzy otrzymali dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich schemat b) Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieŝy Lp. 1. Beneficjent Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl Zakład Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA 2002-2006 Kwiecień 2002 rok I. Cel

Bardziej szczegółowo

Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów Nie dotyczy

Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów Nie dotyczy Lista rankingowa wniosków przekazanych do w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka Lp.** Numer wniosku KSI Nazwa beneficjenta Siedziba beneficjenta odwoławczego* w ramach konkursu Nr PO KL/6.3/1/10 Tytuł

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2016-06-09 09:00 16:00 CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie Gminnych Centrów Informacji w województwie wielkopolskim

Rozmieszczenie Gminnych Centrów Informacji w województwie wielkopolskim 1 Gminne Centra Informacji (GCI) rozpoczęły swoją działalność w 2002 roku. Do 2005 roku w Wielkopolsce uruchomiono 92 placówki. Celem ich działalności jest darmowy dostęp do usług teleinformatycznych oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia i komunikaty Ogłoszenia i komunikaty 2017-01-23 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2017 r. na

Bardziej szczegółowo

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo 1 ZS Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach Rataje chodzieski 2 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Listopad 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz Gostyński 65 573 91 46 lub 65 573 91 47 sekretariat@grabonog.pl www.grabonog.pl Gnieźnieński 61 426-20-73 zsp1gniezno@wp.pl www.zsp1-gniezno.pl (67) 255-60-55 psp_lubasz@poczta.onet.pl www.lubasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego INFORMACJA O PROJECKIE Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" 1.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 77,25%- I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 61,78% - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 57,79 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,67% - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,26% -

Bardziej szczegółowo

Województwo Wielkopolskie

Województwo Wielkopolskie Województwo Wielkopolskie LP Nazwa UTW adres UTW kontakt telefoniczny kontakt mailowy 1. 2. 3. 4. 5. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży Ul. Jagiellońska 3, 64-800 Chodzież 661 799 699 utw.chodziez@op.pl

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Zaktualizowane lokalne plany energetyczne Stefan Pawlak grudzień 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Programu Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon POWIAT KOŚCIAŃSKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA 64-030, STARE BOJANOWO, UL. GŁÓWNA 34 A, 64-030 LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu luty 2014 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w styczniu 2014r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Bojanowo ul. Rynek 20 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Borek Wielkopolski Rynek 9 Kredyt Bank S.A. wielkopolskie Borek Wlkp ul. Kilińskiego 5 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Brudzew Pl.Wolności

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI Załącznik do Uchwały nr XXIV/304/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.05.2008 r. PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 2010 Lp. INWESTOR- WNIOSKODAWCA, ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DORADZTWA ENERGETYCZNEGO. Maciej Lum Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych

PROJEKT DORADZTWA ENERGETYCZNEGO. Maciej Lum Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych PROJEKT DORADZTWA ENERGETYCZNEGO Maciej Lum Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań tel.:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Świadczeniodawca CHODZIESKI MARGONIN MARGONIN CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI Data postoju Godziny postoju

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2009 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2009 PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US Opracowanie: Wydział Analiz,

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań gnieźnieński Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl odwykowa@poczta.onet.pl Centrum Pomocy Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 WBPiCAK Poznań 38 800 Poznań Poznań 2 Raczyńskich 38 800 Budzyń chodzieski

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku L.p. Numer referencyjny wniosku Beneficjent Tytuł projektu Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim Spis treści: Wstęp... 3 1. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej jako jedna z form aktywnego

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2017 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Szyperska 14 61-754 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

Europejska Grupa Doradców

Europejska Grupa Doradców Europejska Grupa Doradców ul. Konopnickiej 6/4 60-771 Poznań www.egd.com.pl Izabela Tokarska e) PRZYSZŁOŚĆ - projekty szkoleniowe fundusze norweskie, fundusze UE, inne (samodzielnie, w partnerstwach) -

Bardziej szczegółowo

Gminne Centra Informacji w województwie wielkopolskim

Gminne Centra Informacji w województwie wielkopolskim Gminne Centra Informacji w województwie wielkopolskim W jakim celu powstały? Gminne Centra Informacji mają za zadanie ułatwienie lokalnym społecznościom dostępu do szerokiej gamy usług teleinformatycznych.

Bardziej szczegółowo

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zostaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt pt.: Nowe kompetencje - dobry zawód. Aktywizacja osób defaworyzowanych na rynku pracy w woj. wielkopolskim RPWP.06.02.00-30-0057/15

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Projekt doradztwa energetycznego

Projekt doradztwa energetycznego Projekt doradztwa energetycznego ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań tel.: (61) 845-62-00 fax: (61) 841-10-09 biuro@wfosgw.poznan.pl www.wfosgw.poznan.pl 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Siedziby okręgowych komisji wyborczych

Siedziby okręgowych komisji wyborczych Siedziby okręgowych komisji wyborczych Nr okręgu Gmina komisji Siedziba Adres Poczta Telefon 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 67 254 45 68 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Projekty ocenione pozytywnie i wybrane do dofinansowania

Tytuł projektu. Projekty ocenione pozytywnie i wybrane do dofinansowania Lista ów ocenionych pozytywnie w konkursie w konkursie Nr IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Nazwa świadczeniodawcy Data postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI Godziny

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

Terminy zajęć: 4-5 lipca 2012r. Warsztaty poszukiwania pracy

Terminy zajęć: 4-5 lipca 2012r. Warsztaty poszukiwania pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli informuje o możliwości uczestnictwa w zajęciach grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia dotyczą zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Wrzesień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR 736 / 2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na realizację robót

Bardziej szczegółowo

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17)

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 39-300 Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 583 02 42 mck.mielec@ohp.pl ppp.mielec@ohp.pl Ochotnicze Hufce Pracy w swojej działalności nawiązują do Ochotniczych Drużyn Roboczych (1932 rok) oraz do Junackich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Projekt doradztwa energetycznego

Projekt doradztwa energetycznego Projekt doradztwa energetycznego Kinga Świtalska ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań tel.: (61) 845-62-93 fax.: (61) 841-10-09 kinga.switalska@wfosgw.poznan.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

Terminy zajęć. Pisanie dokumentów aplikacyjnych w oparciu o edytor tekstu Microsoft Word.

Terminy zajęć. Pisanie dokumentów aplikacyjnych w oparciu o edytor tekstu Microsoft Word. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli zaprasza na bezpłatne zajęcia grupowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, absolwentów szkół oraz studentów. Zajęcia dotyczą zagadnień

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68)

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68) Lp. Obszar Nazwa placówki Adres Numer telefonu 1. POWIAT KOŚCIAŃSKI NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GÓRZNY 64-030, STARE BOJANOWO, GŁÓWNA 34 A (65) 518 52 68 2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558

Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Trzcianka ul. Sikorskiego 7, Trzcianka pokój nr 16 parter. Urząd Gminy Jaraczewo przy ul. Jarocińska 1

Urząd Miasta i Gminy Trzcianka ul. Sikorskiego 7, Trzcianka pokój nr 16 parter. Urząd Gminy Jaraczewo przy ul. Jarocińska 1 Wiadomości Zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Sprawdź daty i miejsca wyjazdowych dyżurów organizowanych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich we wrześniu 2015 r. Lp. Data Godzina Miejsce Organizator

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. POŚREDNICTWO PRACY NA POGRANICZU prezentacja tzw. dobrych praktyk w zakresie metod współpracy w ramach Partnerstwa transgranicznego Eures TriRegio. czerwiec 2010 1 Pośrednictwo pracy w Polsce -podstawowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XII/145/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - spadek bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2012

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2012 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1841/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Wykaz podmiotów, zadań oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej!

Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej! Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej! Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych usług skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest efektem współpracy instytucji zrzeszonych w ramach

Projekt jest efektem współpracy instytucji zrzeszonych w ramach PROJEKT Azymut moja pasja, moja szkoła, mój zawód, moja praca realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

@wp.pl. Wieleń m-w Wieleń Szkolna 4

@wp.pl. Wieleń m-w Wieleń Szkolna 4 1.Czy Zamawiający przed terminem składania ofert może udostępnić wykaz szkół, w których przeprowadzone będzie badanie? Jeśli nie, prosimy o przybliżone dane na temat lokalizacji szkół objętych badaniem

Bardziej szczegółowo

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Nikt nie korzysta 55,5% 1 osoba 35,6% 3 osoby i więcej 1,2% 2 osoby 7,7% 4.2. Migranci Kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa Wojewódzki Urząd Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu Informacja Zawodowa Wykaz instytucji znajdujących się na terenie miasta Nowego Sącza - oferujących wsparcie ze środków unijnych.

Bardziej szczegółowo

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

KONKURSY PRZEDMIOTOWE KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SERDECZNIE WITAMY NA UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA ZAŚWIADCZEŃ DLA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT Awans CHODZIESKI godz.10.00

DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT Awans CHODZIESKI godz.10.00 XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL: zpodworkanastadion@o2.pl, Organizatorzy w terenie : Poznań Macej Waśkiewicz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo