Gminne Centra Informacji Wielkopolski dobre praktyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminne Centra Informacji Wielkopolski dobre praktyki"

Transkrypt

1 Gminne Centra Informacji Wielkopolski dobre praktyki 1

2 Spis treści: I. Geneza powstania i funkcjonowania gminnych centrów informacji w Wielkopolsce w latach II. Przykłady dobrych praktyk Gminne Centrum Informacji w Czerwonaku Gminne Centrum Informacji w Gołańczy Gminne Centrum Informacji w Poznaniu Gminne Centrum Informacji w Mosinie Gminne Centrum Informacji w Krotoszynie Gminne Centrum Informacji w Swarzędzu III. Wykaz funkcjonujących gminnych centrów informacji w województwie wielkopolskim IV. Podsumowanie

3 I. Geneza powstania i funkcjonowania gminnych centrów informacji w Wielkopolsce w latach Gminne Centra Informacji w Wielkopolsce zostały utworzone w ramach czterech edycji konkursu o grant Ministerstwa. W latach w ramach grantów ministerialnych powstały w Wielkopolsce 92 Centra, z czego nadal działają 80. Co trzecia gmina dysponuje więc wyspecjalizowaną placówką niosącą pomoc lokalnym społecznościom w obszarze rynku pracy. Konkursy przeprowadzone były w IV edycjach. Pierwsza edycja przeprowadzona była przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Trzy pozostałe przez Urząd, który rozdysponował na powyŝej wymieniony cel łączną kwotę ,63 zł. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu odpowiedzialny jest za realizację projektów, w tym: sprawozdawczość z wydatkowania środków grantu, windykację ewentualnych naleŝności, kontrole Gminnych Centrów Informacji sprawdzające wydatkowanie środków z grantu oraz wkładu własnego Wnioskodawców. I edycja grantu W ramach I edycji powstało 7 Centrów. II edycja grantu W ramach II edycji powstało 45 centrów, kwota dofinansowania wyniosła ,00 zł. Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził kontrole we wszystkich Centrach utworzonych w ramach II edycji, w wyniku których nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu GCI. Po okresie 12 miesięcy objęcia umową swoją działalność zakończyło 8 Centrów, w tym GCI w Kościanie, Tuliszkowie, Sieroszewicach, Rakoniewicach, Lipce, Siedlcu, Pleszewie, Margoninie. III edycja grantu W ramach III edycji powstały 32 Centra, kwota dofinansowania wyniosła ,63 zł. Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził kontrole we wszystkich Centrach utworzonych w ramach III edycji. Kontrola wykazała nieprawidłowości w Gminnym Centrum Informacji w Miłosławiu. Wobec Wnioskodawcy trwa postępowanie wyjaśniające. Po okresie 24 miesięcy objęcia umową swoją działalność zakończyły 4 Centra, tj. GCI w Dobrej, Jarocinie, Kępnie i Zaniemyślu. 3

4 IV edycja grantu W ramach IV edycji rozdysponowano kwotę ,00 zł. Wg stanu na dzień 8 stycznia 2007 r. przeprowadzono kontrole w 22 Centrach. Nieprawidłowości stwierdzono w 10 Centrach, zostały one jednak wyjaśnione. Centra objęte są umową na okres 24 miesięcy. Na rozwój W ramach IV edycji dofinansowanie na rozwój otrzymało 16 Centrów na kwotę ,00 zł. Na tworzenie W ramach IV edycji utworzono 8 Centrów, rozdysponowano kwotę ,00 zł. II. Działania WUP na rzecz Gminnych Centrów Informacji Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu mając na względzie wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminnym Centom Informacji z terenu Wielkopolski oraz stałe przekazywanie bieŝących informacji o wielkopolskim rynku pracy podejmuje szereg działań na rzecz tych instytucji: 1. Przesyła przygotowane analizy dotyczące rynku pracy, 2. Poprzez udział w targach i giełdach pracy organizowanych przez GCI upowszechnia informacje dot. rynku pracy, 3. Przygotowuje dla pracowników GCI szkolenia z zakresu rynku pracy oraz pozyskiwania funduszy unijnych: Rok 2006 W dniu 7 grudnia 2006 r. odbyło się szkolenie, którego tematyka obejmowała moŝliwości wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, jakie mogą otrzymać GCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy mieli moŝliwość zapoznania się z działalnością Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, która organizuje Polsko Brytyjską Misję na rzecz Zatrudnienia, będącą formą wsparcia bezrobotnych i bezdomnych Polaków w Londynie. Przedstawiciele Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka przybliŝyli przedstawicielom GCI problem migracji Polaków za granicę, przedstawili informacje na temat sytuacji Polaków w Anglii oraz stopnia przygotowania emigrantów zarobkowych do Ŝycia i pracy w Anglii, Włoszech i Francji. PrzybliŜone zostały zasady funkcjonowania tworzonej obecnie Europejskiej Sieci Integracji Emigrantów. 4

5 Uczestnicy szkolenia zostali poinformowani o moŝliwościach pozyskiwania środków z dostępnych funduszy Unii Europejskiej oraz uzyskali praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia wniosku o dofinansowanie projektu. W dniu 27 czerwca 2006 r. zostało zorganizowane szkolenie, którego celem było przybliŝenie uczestnikom zagadnień związanych z wolontariatem, wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania oraz siecią Eures. W trakcie spotkania przedstawiciel Departamentu PoŜytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przedstawił informację na temat tworzenia warunków dla wolontariatu w świetle przepisów ustawy o działalności poŝytku publicznego i wolontariacie. Pracownicy Urzędu przedstawili informację dotyczącą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który stanowi jeden z elementów systemu realizacyjnego Narodowej Strategii Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia ) na lata oraz funkcjonowania sieci Eures. Rok 2005 W dniu 15 grudnia 2005 r. odbyło się szkolenie, które miało na celu podsumowanie dotychczasowej działalności Centrów ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk, które zasługują na upowszechnienie. Pracownicy Urzędu przedstawili informacje na temat załoŝeń i realizacji w województwie wielkopolskim programu Pierwsza Praca Pierwszy Biznes. Szczegółowo zostały omówione zagadnienia związane z podejmowaniem działalności gospodarczej przez bezrobotnych do 25 roku Ŝycia. Przedstawiono takŝe realizowany w Wielkopolsce Model Partnerstwa Lokalnego. Na zakończenie szkolenia uczestnicy podzielili się doświadczeniami z rocznej pracy Gminnych Centrów Informacji oraz wymienili spostrzeŝenia dotyczące współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Rok 2004 W dniu 7 grudnia 2004 r. odbyło się szkolenie, którego celem było przedstawienie zagadnień związanych z zakresem działalności centrów. Szkolenie obejmowało następującą tematykę: - przybliŝono sytuację na wielkopolskim rynku pracy, - omówiono ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, - przedstawienie moŝliwości podejmowania pracy w Unii Europejskiej, - moŝliwości współpracy gminnych centrów informacji z partnerami zewnętrznymi, - moŝliwości pozyskania środków krajowych oraz unijnych na działalność gminnych centrów informacji, 5

6 - omówiono zasady organizacji pracy gminnego centrum informacji, - doradztwo indywidualne. II. Przykłady dobrych praktyk Społeczeństwo XXI wieku ma wiele moŝliwości rozwoju. Nie będzie on jednak pełen bez dostępu do nowoczesnych technologii. Mimo wielkiego postępu nie wszystkie społeczności lokalne mają ten dostęp do nowych technologii, zwłaszcza do Internetu, zapewniony. Idea utworzenia i promowania rozwoju gminnych centrów informacji przyczynia się do wyrównania dysproporcji rozwojowych między terenami miejskimi i wiejskimi. Zaprezentowane w opracowaniu gminne centra informacji zostały wyselekcjonowane jako najlepiej realizujące zadania nałoŝone na centra wymogami Ministerstwa. Jednostki te nie tylko działają na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców gmin i powiatów, ale takŝe skutecznie oŝywiają całe społeczności lokalne do podejmowania inicjatyw mających na celu poprawę jakości Ŝycia na terenie poszczególnych gmin. Pracownicy GCI z subregionu poznańskiego (Poznań, Swarzędz, Czerwonak, Mosina), pilskiego (Gołańcz) i kaliskiego (Krotoszyn) podnoszą swoje kwalifikacje, aby jak najskuteczniej odpowiadać na lokalne potrzeby w obszarze rynku pracy oraz rynków z nim powiązanych. Kontrole przeprowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu potwierdziły realizację usług na najwyŝszym poziomie z uwzględnieniem specyfiki regionu i potrzeb indywidualnych mieszkańców gmin objętych wsparciem ww. gminnych centrów informacji. 6

7 1. Gminne Centrum Informacji w Czerwonaku Wnioskodawca: Czerwonak, ul. Źródlana 39, Czerwonak, Gminne Centrum Informacji w Czerwonaku Utworzone w II edycji konkursu o grant Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Pierwsza Praca. Wartość dofinansowania: ,00. Strona www: Cel projektu wyrównanie dysproporcji w dostępie do wiedzy, informacji, nowych technologii bezrobotnych, a szczególnie absolwentów z Gminy Czerwonak. Grupa odbiorców lokalna społeczność szczególnie absolwenci wszystkich typów szkół, osoby bezrobotne z terenu gminy, młodzieŝ ucząca się, osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, przekwalifikować się, skorzystać z doradztwa zawodowego i ofert pracy, osoby planujące uruchomienie własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i rolnicy występujący z wnioskami o dotacje z Unii Europejskiej, podmioty gospodarcze i partnerzy instytucjonalni; szkoły ponadgimnazjalne, gimnazjalne i podstawowe. 7

8 Podejmowane działania: I. Udzielanie pomocy osobom bezrobotnym: aktualizacja bazy danych osób bezrobotnych, konsultacje indywidualne porady zawodowe, informacje o moŝliwości szkoleń i przekwalifikowaniu, informacje na temat praw i obowiązkach bezrobotnego oraz pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, wyszukiwanie ofert pracy, uczestnictwo Gminnego Centrum Informacji w Europejskich Targach Pracy Poznań 2006 r., które odbyły się dnia r. II. Promocja samozatrudnienia W zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw Gminne Centrum Informacji w Czerwonaku współpracuje z Polską Izbą Gospodarczą. Działania w tym zakresie obejmują: pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej, doradztwo dla mikroprzedsiębiorstw. Przedsiębiorcy z terenu gminy informowani są o moŝliwościach pozyskania dofinansowania do działalności firmy z programu ZPORR działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości, a takŝe z programu SPO WKP działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje III. Organizacja szkoleń i kursów współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, kursy przeprowadzane cyklicznie: kurs obsługi komputera i Internetu, trzystopniowy kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym. IV. Praca z młodzieŝą doradztwo zawodowe dla młodzieŝy gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ze szkół z terenu gminy. Realizacją tego zadania na terenie gminy zajmuje się Klub Pracy OHP. V. Rozwijanie zaplecza działań pracowników Gminnego Centrum Informacji w Czerwonaku. pozyskiwanie staŝystów, podnoszenie kwalifikacji pracowników GCI w ramach szkoleń organizowanych przez: DGA, WOKISS, pracownię psychologiczną Spotkanie, WyŜszą Szkołę Języków Obcych, 8

9 podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez podjęcie studiów podyplomowych, współpraca z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku. VI. Promocja działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy Czerwonak: działalność Fundacji na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Gminy Czerwonak, Fundacja przygotowała i załoŝyła następujące projekty: Rzeczpospolita Internetowa Nasze nowe Owińska Projekt zakłada stworzenie Centrum komputerowego dla mieszkańców Owińsk, warsztaty plastyczne aktywizujące osoby starsze z terenu gminy Owińska. wniosek składany na konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: Aktywizacja i integracja osób starszych z terenu gminy Czerwonak otrzymał dofinansowanie. 9

10 2. Gminne Centrum Informacji w Gołańczy Wnioskodawca: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. dr P. Kowalika, Gołańcz. Gminne Centrum Informacji w Gołańczy Utworzone w II edycji konkursu o grant Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Pierwsza Praca oraz dofinansowane w ramach IV edycji konkursu (rozwój). Wartość dofinansowania: II edycja konkursu ,00 zł, IV edycja konkursu, rozwój ,00 zł. Strona www: Cel projektu aktywizacja zawodowa absolwentów, umoŝliwienie dostępu do nowoczesnego sprzętu komputerowego, wyposaŝenie młodzieŝy i osób bezrobotnych w praktyczne i teoretyczne umiejętności związane z obsługą komputera, przedstawienie moŝliwości korzystania ze źródła informacji jakim jest Internet, przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu poruszania się po rynku pracy, przygotowanie i motywowanie młodych ludzi do samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Grupa odbiorców absolwenci, młodzieŝ ucząca się, 10

11 osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne, młodzieŝ z obszarów wiejskich, pracodawcy. Podejmowane działania: I. Systematyczna pomoc świadczona osobom poszukującym pracy wyszukiwanie ofert pracy, kontakty z pracodawcami, pisanie dokumentów aplikacyjnych., II. Przygotowanie i realizacja półkolonii dla 220 dzieci z gminy Gołańcz: III. Współpraca z sołtysami wsi: Celem było prowadzenie naboru na obozy integracyjne, dla dzieci z rodzin rolniczych, współfinansowane przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan IV. Nabór osób chętnych do wyjazdu do pracy na zbiór truskawek do Holandii. V. Projekt dla seniorów Dajmy sobie szansę, choć to trzeci wiek edukacja dla siebie : spotkania tematyczne seniorów z lekarzami i rehabilitantem, VI. Pomoc dla Koła Gospodyń Wiejskich Realizacja projektu Królicze zagłębie VII. Prowadzenie naboru na szkolenia w ramach projektu Interwieś : bezpłatne szkolenia, skierowane do mieszkańców wsi z obszaru województwa wielkopolskiego, realizowane były przez WyŜszą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Zakres szkoleń: efektywna i praktyczna obsługa komputera i Internetu oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej. VIII. Integracja na sportowo i świątecznie imprezy rodzinne Gwiazdka IX. Podnoszenie kwalifikacji pracowników GCI: udział w szkoleniach organizowanych: w ramach Regionalnego Centrum Aktywności Lokalnej, przez Fundację Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury, przez WUP Poznań, ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Akademia Społeczeństwa Informacyjnego. 11

12 3. Gminne Centrum Informacji w Poznaniu Wnioskodawca: Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, ul. Woźna 12, Poznań. Gminne Centrum Informacji w Poznaniu Utworzone w IV edycji konkursu o grant Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Pierwsza Praca. Wartość dofinansowania: IV edycja konkursu ,00 zł. Strona www: Cel projektu : aktywizacja społeczności lokalnej regionu, łatwy dostęp do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu informacji, dostęp do szerokiego zakresu informacji dla wszystkich członków lokalnej, regionalnej społeczności, inspirowanie rozwoju osobistego i zawodowego, aktywizacja środowisk młodzieŝowych pod kątem motywacji do działania, przedsiębiorczości, zaangaŝowania i samodzielnej aktywności młodych ludzi, wzajemne uczenie się od siebie, motywowanie i wspieranie się uczestników programu, wewnętrzna integracja środowiska gmin, powiatów oraz integracja z szerokim otoczeniem. 12

13 Grupa odbiorców: absolwenci wszystkich typów szkół, osoby poszukujące zatrudnienia z Poznania i regionu, młodzieŝ ucząca się, partnerzy instytucjonalni: szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne, uczelnie, członkowie lokalnej i regionalnej społeczności, osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, osoby planujące uruchomienie własnej działalności gospodarczej, osoby niepełnosprawne, wszyscy zainteresowani i potrzebujący pomocy w zdobyciu informacji dotyczących rozwoju osobistego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, rolnicy występujący z wnioskami o dotacje z Unii Europejskiej. Podejmowane działania: I. Zespół projektowy Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan współuczestniczył w realizacji Projektu Regionalne Centrum Aktywności Lokalnej RCAL, który uzyskał akceptację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i dał moŝliwość wykorzystania dotacji na doradztwo i szkolenia zawodowe. II. Warsztaty komputerowe z elementami Internetu: Warsztaty obejmowały: podstawy obsługi PC, ochrona danych, WINDOWS XP. Obsługa systemu, PAINT, programy graficzne, MS WORD i inne edytory tekstowe, podstawy Internetu, zakładanie kont e mailowych. III. Kursy językowe: lektorat języka angielskiego oraz niemieckiego. IV. Szkolenie Prowadzenie księgowości w organizacjach pozarządowych z zastosowaniem komputera : zapoznanie się z programem PŁATNIK, program SYMFONIA. 13

14 V. Poradnictwo z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych (granty rządowe, fundusze unijne): Poradnictwo z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych prowadził specjalista ds. doradztwa zawodowego. W efekcie spotkań aplikowano o środki finansowe w ramach grantów rządowych i pozyskano 8 dotacji na łączną kwotę zł. VI. Warsztaty aktywizacji zawodowej. Planer Kariery Kim będę? Poznawanie siebie w aspekcie wyboru zawodu, dalszej formy kształcenia: Warsztaty skierowane były do uczniów klas II. Ich elementami były: określenie preferencji zawodowych i osobowościowych uwzględniających mocne strony, poznawanie zawodów świata pracy. VII. Konkursy: II powiatowy konkurs wiedzy o UE Europa wśród młodzieŝy. VIII. W okresie od do udzielono 756 porad indywidualnych w zakresie: poszukiwania pracy, prawa pracy, wyszukiwania ofert przez Internet, funkcjonowania wolontariatu, zarządzania informacją w Organizacjach PoŜytku Publicznego, sporządzania Ŝyciorysu zawodowego, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, W ramach realizacji projektu Regionalne Centrum Aktywności Lokalnej RCAL zrealizowano następujące działania: Szkolenie doradców zawodowych moduł I rynek pracy, moduł II Pozyskiwanie środków unijnych, grantów rządowych, Szkolenia z zakresu kształtowania kariery zawodowej aktywizacja zawodowa na rynku pracy 130 uczestników Kursy zawodowe: kursy komputerowe, lektorat języka angielskiego, 14

15 kursy przygotowawcze dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieŝy, kursy instruktaŝowe dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieŝy, kursy kierowników wycieczek szkolnych, regionalne szkolenia informacyjno promocyjne sportu osób niepełnosprawnych. 15

16 4. Gminne Centrum Informacji w Mosinie Wnioskodawca: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, Mosina. Gminne Centrum Informacji w Mosinie Utworzone w III edycji konkursu o grant Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Pierwsza Praca. Wartość dofinansowania: III edycja konkursu ,00 zł. Strona www: Cel projektu : aktywizacja gospodarcza gminy, tworzenie warunków do powstawania nowych firm, aktywne przeciwdziałanie bezrobociu, stymulowanie działań mieszkańców w zakresie wolontariatu, pomoc absolwentom szkół w znalezieniu zatrudnienia, zwiększenie dostępności do usług teleinformatycznych, promocja aktywnego wypoczynku w gminie, stworzenie uspołecznionego programu rozwoju turystyki w gminie na lata Grupa odbiorców bezrobotni, przedsiębiorcy, młodzieŝ ucząca się i absolwenci, 16

17 rolnicy, osoby niepełnosprawne, turyści. Podejmowane działania I. Aktywizacja gospodarcza gminy: półroczny kurs ogólnobiznesowy dla rolników realizowany we współpracy ze Szkołą Językową Cieślak i Nowak z Poznania, w ramach Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa II Priorytet ZPORR: kurs komputerowy, kurs językowy, kurs biznesowy, kurs skutecznego funkcjonowania na rynku pracy. stworzenie bazy firm działających na terenie gminy, która posłuŝyła do opracowania katalogu firm, łączenie w celu współpracy firm i partnerów gospodarczych z kraju i zza granicy, spotkania dla przedsiębiorców z terenu gminy Mosina podatki lokalne, moŝliwości korzystania z funduszy unijnych. II. Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu: szkolenia i seminaria informacyjno - szkoleniowe dla bezrobotnych kobiet i osób zainteresowanych podjęciem pracy za granicą: szkolenie Kobieta Pracująca, Praca za granicą bez problemów szkolenie z doradcą Eures, przygotowanie profesjonalnych cv i listów motywacyjnych, spotkanie dla studentów doradztwa zawodowego i personalnego WyŜszej Szkoły Pedagogiki i administracji w Poznaniu. przedstawianie ofert pracy: od pracodawców lokalnych oraz krajowych, oferujących zatrudnienie w kraju lub za granicą, pochodzących m.in. z Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy. 17

18 III. Stymulowanie działań mieszkańców w zakresie wolontariatu: informacje na temat wolontariatu zamieszczone zostały na stronie Internetowej, udostępnianie opracowań oraz druków umów dotyczących idei wolontariatu, udostępnienie oferty placówek, przyjmujących wolontariuszy do pracy. IV. Pomoc absolwentom szkół w znalezieniu zatrudnienia: współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, upowszechnianie kursów i szkoleń finansowanych z funduszy krajowych oraz unijnych, Targi Edukacji w Mosinie. V. Zwiększenie dostępu do usług teleinformatycznych: zajęcia i kursy komputerowe dla dzieci w okresie ferii i wakacji letnich, plan poszerzenia oferty kursów komputerowych Power Point, tworzenie stron www. VI. Promocja aktywnego wypoczynku w gminie: sezonowa praca Punktu Informacji Turystycznej w Pałacu w Rogalinie, GCI pełni funkcję Informacji Turystycznej w ramach realizacji projektu Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego Zielone Płuca Wielkopolski, uczestnictwo w imprezach targowych, m.in. w Tour Salon kilkudniowych Targach Turystycznych organizowanych kaŝdego roku w Poznaniu, uczestnictwo w konferencji otwierającej w woj. wielkopolskim projekt Turystyka wspólna sprawa. VII. Udział w tworzeniu dokumentów o charakterze strategii, m.in. dla gminy Mosina: uczestnictwo w cyklu spotkań w ramach projektu Mikroregion WPN, uczestnictwo w projekcie Turystyka wspólna sprawa, współredagowanie gminnego czasopisma informacyjnego Merkuriusz Mosiński, administrowanie miejskiej strony internetowej oraz strony GCI. 18

19 5. Gminne Centrum Informacji w Krotoszynie Wnioskodawca: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, Krotoszyn. Gminne Centrum Informacji w Krotoszynie Utworzone w III edycji konkursu o grant Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Pierwsza Praca. Wartość dofinansowania: III edycja konkursu ,00 zł. Strona www: Cel projektu : aktywizacja mieszkańców gminy (głównie młodzieŝy), łatwy dostęp do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu informacji, inspirowanie rozwoju osobistego i zawodowego, nowoczesna edukacja dzieci i młodzieŝy, walka z bezrobociem, zdobywanie nowych rynków zbytu dla lokalnych przedsiębiorców, promocja gminy i działających na jej terenie firm, udostępnianie zbiorów informacji o ofertach pracy, moŝliwościach podjęcia działań o charakterze wolontariackim, zawodach, szkołach i instytucjach szkolących a takŝe podstawowymi informacjami z zakresu prawa pracy. 19

20 Grupa odbiorców lokalna społeczność, młodzieŝ, bezrobotni, absolwenci, rolnicy, gospodynie domowe, lokalne podmioty gospodarcze i partnerzy instytucjonalni, szkoły ponadgimnazjalne, gimnazjalne i stowarzyszenia pozarządowe oraz lokalne. Podejmowane działania I. Prowadzenie szkoleń: obsługa komputera dla osób bezrobotnych, warsztaty dla młodzieŝy. II. Spotkanie z przedstawicielami Firmy Tupperware Polska : MoŜliwość zostania konsultantem firmy dla osób bezrobotnych. III. Cykl spotkań z radnym Zygmuntem Koszulą: Informacja i dyskusja o podejmowaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, o obowiązkach i zagroŝeniach czekających na nowego przedsiębiorcę. IV. Cykl spotkań z firmą z Niemiec, oferującą pracę przy zbiorze truskawek w sezonie letnim V. Utworzenie komputerowej bazy informacji o rynku pracy kiosk z pracą. VI. BieŜąca obsługa interesantów: poszukujących pracy - pisanie dokumentów aplikacyjnych, wprowadzenie do bazy danych programu Zasoby Ludzkie w Gminie, przedsiębiorców pomoc w wypełnianiu wniosków o fundusze unijne, młodzieŝy informacje dotyczące edukacji i rynku pracy. VII. Przepisywanie i korekta róŝnego rodzaju pism. 20

21 6. Gminne Centrum Informacji w Swarzędzu Wnioskodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej Swarzędz, ul. Poznańska Swarzędz. Gminne Centrum Informacji w Swarzędzu Utworzone w IV edycji konkursu o grant Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Pierwsza Praca. Wartość dofinansowania: IV edycja konkursu ,00 zł. Strona www: Cel projektu : aktywizacja i oŝywienie społeczności lokalnej oraz oŝywienie lokalnego rynku pracy, zwiększenie szans absolwentów na uzyskanie zatrudnienia, promocja przedsiębiorczości w środowisku młodzieŝy wiejskiej, wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz grup szczególnego ryzyka oraz integracji zawodowej kobiet, wyrównanie dysproporcji w dostępie do nowych technologii w zasobach internetowych i teleinformatycznych, propagowanie efektywnych metod poszukiwania pracy. Grupa odbiorców osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni absolwenci, 21

22 bezrobotna młodzieŝ, kobiety bezrobotne, lokalne podmioty gospodarcze i partnerzy instytucjonalni. Podejmowane działania I. WaŜniejsze zadania realizowane dla klientów GCI: informacje na temat zmian w prawie pracy, informacje o nowych firmach na terenie gminy, organizowanie spotkań z pracodawcami, które zaowocują w przyszłości podpisaniem umów z przyszłymi pracodawcami. II. Szkolenia: szkolenie zawodowe dla operatorów maszyn CNC. III. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu: aktualne oferty pracy, przekazywanie informacji na temat organizowanych szkoleń, kursów oraz przepisów dotyczących bezrobotnych. IV. Współpraca GCI: z Agencjami Pośrednictwa Pracy, pracodawcami z terenu Gminy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wymiany informacji dotyczących aktywności zawodowej klientów. V. Programy warsztatów: podstawy obsługi komputera i Internetu, podstawowe informacje o sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu, podstawy obsługi edytora tekstu, pisanie i drukowanie tekstów za pomocą edytora tekstu, nauka poruszania się po Internecie, zaawansowany warsztat komputerowy, wiadomości z zakresu baz danych oraz arkuszy kalkulacyjnych, warsztat aktywizacji zawodowej (efektywność na rynku pracy), warsztat języka angielskiego (poziom podstawowy), warsztaty interpersonalne (asertywności, komunikacji, uczenia się). 22

23 III. Wykaz funkcjonujących gminnych centrów informacji w województwie wielkopolskim. Gminne Centra Informacji w województwie wielkopolskim utworzone w ramach I edycji konkursu Lp Nazwa Wnioskodawcy Powiat Gmina GCI Miejscowość Kod Ulica Adres Telefon Strona www Urząd Miasta i Gminy Trzcianka Czarnkowsko.- Trzcianecki Trzcianka Trzcianka Sikorskiego 7 (067) Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan Gnieźnieński Niechanowo Niechanowo Woźna 12 (061) lub ; GCI Urząd Miasta i Gminy Czempiń Kościański Czempiń Czempiń stycznia 25 (061) Centrum Kultury w Śmiglu Kościański Śmigiel Śmigiel Kościuszki 20 (065) Urząd Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce Ostrowski Nowe Skalmierzyce Nowe Skalmierzyce Ostrowska 8 (062) (zakładka Gminne Centrum Informacji) Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości Śremski Śrem Śrem Okulickiego 3 (061) Wapno Wągrowiecki Wapno Wapno Świerczewskiego 1A Gminne Centra Informacji w województwie wielkopolskim utworzone w ramach II edycji konkursu (067) lub Lp. Nazwa Wnioskodawcy Powiat Gmina GCI Miejscowość Kod Ulica Adres Telefon Strona www 8 Budzyń Chodzieski Budzyń Budzyń Łokietka 31 (067) Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie Gnieźnieński Trzemeszno Trzemeszno Dąbrowskiego 2 (061) Gminne Centrum Informacji) 10 Urząd Miejski w Gostyniu Gostyński Gostyń Gostyń Rynek 2 (065)

24 11 Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp. Grodziski Grodzisk Wlkp. Grodzisk Wlkp Stary Rynek 1 (061) Godziesze Wielkie Kaliski Godziesze Wielkie Godziesze Wielkie listopada 10 (062) w Opatówku Kaliski Opatówek Opatówek pl. Wolności 14 (062) (zakładka: Gminne Centrum Informacji rozwój) 14 w Łęce Opatowskiej Kępiński Łęka Opatowska Łęka Opatowska Poznanska 59 (062) lub Bralin Kępiński Bralin Bralin Rynek 3 (062) (zakładka: Gminne Centrum Informacji) 16 w Baranowie Kępiński Baranów Baranów Rynek 21 (062) lub Szkoła Podstawowa w Korzeczniku Kolski Kłodawa Korzecznik Korzecznik 41 w Babiaku Kolski Babiak Babiak pl. Wolności 5 (063) lub sekretarz - (063) Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie Kolski Kłodawa Kłodawa Dąbska 17 (063) Urząd Miejski w Golinie Koniński Golina Golina pl. Kazimierza Wielkiego 2 (063) lub Stare Miasto Koniński Stare Miasto Stare Miasto Główna 16 Urząd Miasta i Gminy Krzywiń Kościański Krzywiń Krzywiń Rynek 1 (063) w. 12, w. 28, w. 32 (065) GCI (Klub Florian) (zakładka: 11 Gminne Centrum Informacji) 23 Kościan Kościański Kościan Stare Oborzyska Szkolna 1 (065) Kwilcz Międzychodzki Kwilcz Kwilcz Wyszyńskiego 23 Urząd Miejski w Opalenicy Nowotomyski Opalenica Opalenica Maja (061) lub (061) w. 31 lub lub w. 36 i Miasta Odolanów Ostrowski Odolanów Odolanów Rynek 1 (062) w

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Lp. Nazwa Sądu Powiat Gminy Uwagi W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu 1 Sąd Rejonowy w ChodzieŜy 2 Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2612/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2009r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 62,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 50,91 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 38,50 % - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w ZSP, Chodzież

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego chodzieski 400/709/2015 Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku Lp INWESTOR, WNIOSKODAWCA PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku OBIEKT SPORTOWY LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE

Odnawialne Źródła Energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE Nowe szanse na rynku pracy - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Odnawialne Źródła Energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY POWIAT CHODZESKI 81,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 77,71 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 74,00 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 56,00 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,00 % - II Liceum

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl Zakład Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie Gminnych Centrów Informacji w województwie wielkopolskim

Rozmieszczenie Gminnych Centrów Informacji w województwie wielkopolskim 1 Gminne Centra Informacji (GCI) rozpoczęły swoją działalność w 2002 roku. Do 2005 roku w Wielkopolsce uruchomiono 92 placówki. Celem ich działalności jest darmowy dostęp do usług teleinformatycznych oraz

Bardziej szczegółowo

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz Gostyński 65 573 91 46 lub 65 573 91 47 sekretariat@grabonog.pl www.grabonog.pl Gnieźnieński 61 426-20-73 zsp1gniezno@wp.pl www.zsp1-gniezno.pl (67) 255-60-55 psp_lubasz@poczta.onet.pl www.lubasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo 1 ZS Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach Rataje chodzieski 2 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów Nie dotyczy

Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów Nie dotyczy Lista rankingowa wniosków przekazanych do w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka Lp.** Numer wniosku KSI Nazwa beneficjenta Siedziba beneficjenta odwoławczego* w ramach konkursu Nr PO KL/6.3/1/10 Tytuł

Bardziej szczegółowo

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon POWIAT KOŚCIAŃSKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA 64-030, STARE BOJANOWO, UL. GŁÓWNA 34 A, 64-030 LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego INFORMACJA O PROJECKIE Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" 1.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zostaną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA 2002-2006 Kwiecień 2002 rok I. Cel

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań gnieźnieński Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl odwykowa@poczta.onet.pl Centrum Pomocy Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

Gminne Centra Informacji w województwie wielkopolskim

Gminne Centra Informacji w województwie wielkopolskim Gminne Centra Informacji w województwie wielkopolskim W jakim celu powstały? Gminne Centra Informacji mają za zadanie ułatwienie lokalnym społecznościom dostępu do szerokiej gamy usług teleinformatycznych.

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku L.p. Numer referencyjny wniosku Beneficjent Tytuł projektu Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim Spis treści: Wstęp... 3 1. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej jako jedna z form aktywnego

Bardziej szczegółowo

Projekt doradztwa energetycznego

Projekt doradztwa energetycznego Projekt doradztwa energetycznego ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań tel.: (61) 845-62-00 fax: (61) 841-10-09 biuro@wfosgw.poznan.pl www.wfosgw.poznan.pl 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR 736 / 2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na realizację robót

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Projekt doradztwa energetycznego

Projekt doradztwa energetycznego Projekt doradztwa energetycznego Kinga Świtalska ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań tel.: (61) 845-62-93 fax.: (61) 841-10-09 kinga.switalska@wfosgw.poznan.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2012

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2012 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1841/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Wykaz podmiotów, zadań oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Europejska Grupa Doradców

Europejska Grupa Doradców Europejska Grupa Doradców ul. Konopnickiej 6/4 60-771 Poznań www.egd.com.pl Izabela Tokarska e) PRZYSZŁOŚĆ - projekty szkoleniowe fundusze norweskie, fundusze UE, inne (samodzielnie, w partnerstwach) -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XII/145/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - spadek bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

lp ośrodek miasto kurs kod czas trener powiat 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobii

lp ośrodek miasto kurs kod czas trener powiat 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobii lp ośrodek miasto kurs kod czas trener powiat 1 Zespół Szkół Zawodowych w Krobii Krobia TNN TN-TNN000-3004033-02-02-001 01.04.09 14:00-17.06.09 Busz Monika Gostyński 2 Zespół Szkół Zawodowych w Krobii

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Wrzesień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

KONKURSY PRZEDMIOTOWE KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SERDECZNIE WITAMY NA UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA ZAŚWIADCZEŃ DLA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej!

Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej! Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej! Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych usług skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest efektem współpracy instytucji zrzeszonych w ramach

Projekt jest efektem współpracy instytucji zrzeszonych w ramach PROJEKT Azymut moja pasja, moja szkoła, mój zawód, moja praca realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla wielkopolskich szkół podstawowych - Moja miejscowość w 2030. 1. Ogólne zasady Konkursu

Regulamin Konkursu dla wielkopolskich szkół podstawowych - Moja miejscowość w 2030. 1. Ogólne zasady Konkursu Regulamin Konkursu dla wielkopolskich szkół podstawowych - Moja miejscowość w 2030. 1. Ogólne zasady Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

spotkanie dyrektorów bibliotek powiatowych Wielkopolski Poznań, 15 października 2015 r.

spotkanie dyrektorów bibliotek powiatowych Wielkopolski Poznań, 15 października 2015 r. spotkanie dyrektorów bibliotek powiatowych Wielkopolski Poznań, 15 października 2015 r. WOLONTARIAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Justyna Ochędzan - Wielkopolska Rada Koordynacyjna, Regionalne Centrum Wolontariatu

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

wsparcie merytoryczne Fundacja Civis Polonus www.civispolonus.org.pl finansowe Instytut Książki

wsparcie merytoryczne Fundacja Civis Polonus www.civispolonus.org.pl finansowe Instytut Książki wsparcie merytoryczne Fundacja Civis Polonus www.civispolonus.org.pl finansowe Instytut Książki 10 kwietnia 2015 Młodzi gniewni w bibliotece - spotkanie z instruktorami bibliotek powiatowych ostatni tydzień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Organizacja Szkoleń Maciej Mrozek Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu PROFESJONALIŚCI szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.) Dz.U.98.157.1031 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Marzec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946

Bardziej szczegółowo

Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia

Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia Lp. Nazwa placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa powiat miejscowość Telefon email Podmiot prowadz ący Dodatkowe informacje 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adresy lokali wyborczych

Adresy lokali wyborczych Adresy lokali wyborczych Nr okręgu Okręg wyborczy Lokal wyborczy Adres Poczta 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich ul. Rogozińska

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r.

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2013 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Niskoemisyjnej L.p. 1 2 3 4 Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego 400/672/2015 Gmina Rawicz Gminy Rawicz 400/743/2015

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1594 10,1% 594 10,2% 766 9,1% 540 7,3% CZARNKÓW MIASTO 469 6,1% 356 9,1% 291 6,2% 267 6,7% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

1835964248 koniński Stare Miasto 75 2

1835964248 koniński Stare Miasto 75 2 ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU - LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - III EDYCJA PRZEDSZKOLA ZAKWALIFIKOWANE DO EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ Nazwa Nr kodowy Powiat Gmina Punkty podstawowe Punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa Wojewódzki Urząd Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu Informacja Zawodowa Wykaz instytucji znajdujących się na terenie miasta Nowego Sącza - oferujących wsparcie ze środków unijnych.

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

REMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises -Wspólne ropejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia sektora MŚP

REMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises -Wspólne ropejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia sektora MŚP Gdynia, 12 lutego 2014 r. Ewa Ropela, Agata Sowula Fundacja Gospodarcza REMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises -Wspólne ropejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY ROLNICZE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

SZKOŁY ROLNICZE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO SZKOŁY ROLNICZE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO POWIAT L.p. NAZWA SZKOŁY NABÓR rok szkolny 2007/2008 kierunki kształcenia Liczba klas 2007 /2008 Liczba uczniów danego kierunku (wszystkie klasy) Adres szkoły

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

A. SZPITALE Z ODDZIAŁAMI ZAKAŹNYMI

A. SZPITALE Z ODDZIAŁAMI ZAKAŹNYMI Załącznik nr Wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r.

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Raport z badań własnych WORP i badań statystyki publicznej Poznań czerwiec 2012 1 Wstęp Raport Aktywne polityki wielkopolskiego rynku pracy w 2011r. prezentuje

Bardziej szczegółowo

w perspektywie różnic terytorialnych w

w perspektywie różnic terytorialnych w Społeczno-ekonomiczne wymiary ubóstwa w perspektywie różnic terytorialnych w Wielkopolsce Zespół badawczy mgr Marta Kędzierska dr Mikołaj Jacek Łuczak dr Joanna Mazur-Łuczak mgr Agnieszka Nowosielska dr

Bardziej szczegółowo

Punkty Informacyjne. Gutów, 21.07.2015 r.

Punkty Informacyjne. Gutów, 21.07.2015 r. Punkty Informacyjne Gutów, 21.07.2015 r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu Punkt Konsultacyjny PARP w Ostrowie Wielkopolskim Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski Poznań, 16 listopada 2012 r. Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl Kluczowe problemy Dlaczego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca realizację grantu

Konferencja podsumowująca realizację grantu Konferencja podsumowująca realizację grantu Poprawa jakości wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2007-2013 poprzez wykorzystanie doświadczeń uzyskanych przy realizacji

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo