UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą w Warszawie przy ulicy St. Kostki Potockiego 10/16, Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rejestru RIK pod nr 39/95, Regon , NIP , reprezentowanym przez: 1. Pawła Jaskanisa Dyrektora 2. Magdalenę Całkę Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie z wymaganiami i parametrami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do Umowy, zwanego dalej Sprzętem i Oprogramowaniem lub łącznie Przedmiotem Umowy. 1

2 2. Integralną częścią niniejszej Umowy jest załącznik do oferty Wykonawcy kosztorys ofertowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 3. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad prawnych i fizycznych, nadający się do użytku zgodnie z przeznaczeniem, w oryginalnych opakowaniach Wykonawcy lub producenta, o udokumentowanym pochodzeniu, wyprodukowany nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed jego dostarczeniem. 4. Sprzęt musi spełniać normy dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz być dopuszczony do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Oprogramowanie nie może być wcześniej używane (zainstalowane), być wolne od wad prawnych i fizycznych, nadawać się do użytku zgodnie z przeznaczeniem. Oprogramowanie wino być dostarczone w oryginalnych opakowaniach Wykonawcy lub producenta o udokumentowanym pochodzeniu. 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Sprzętu i Oprogramowania własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego (w miejsce dokładnie wskazane przez Zamawiającego) oraz zabezpieczenia go przed uszkodzeniem lub utratą, bez dodatkowego wynagrodzenia. 6. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest w ramach projektu Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. 2 Terminy umowne 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy opisany w 1 i Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej Umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy. Przez wykonanie Przedmiotu Umowy rozumie się podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego, nie zawierającego uwag w zakresie dostarczonego Sprzętu i Oprogramowania. 2. Dostawa odbędzie się w godzinach pracy Zamawiającego i po uprzednim (z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem) uzgodnieniu terminu. Koszty związane z koniecznością przyjęcia dostawy (po uzgodnieniu z Zamawiającym) poza ww. terminem obciążają Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje się do: 3 Zobowiązania Zamawiającego a) współpracy z Wykonawcą w celu sprawnego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy; 2

3 b) dokonania odbioru dostarczonego przez Wykonawcę Sprzętu i Oprogramowania po uprzednim sprawdzeniu jego kompletności i niewadliwości; c) zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych w Umowie. 4 Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami i zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów, norm oraz postanowień Umowy, w tym zawartych w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej Umowy, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania Umowy. 2. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi poprzez podpisanie przez obie Strony Protokołu Odbioru Końcowego, po uprzednim wykonaniu przez Wykonawcę wszelkich czynności i obowiązków nałożonych na Wykonawcę, wynikających z niniejszej Umowy. 3. Wykonawca potwierdza, że przyjmuje odpowiedzialność za dostarczony Sprzęt i Oprogramowanie i zapewni jego ochronę i bezpieczeństwo do czasu dokonania Odbioru Końcowego. Naprawa wszelkich ewentualnych uszkodzeń Sprzętu i Oprogramowania lub jego utraty leży po stronie Wykonawcy. 4. Wykonawca uzyska dla Zamawiającego i dostarczy licencje do dostarczanego Oprogramowania w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, bez ograniczeń terytorialnych. Wszelkie opłaty za ww. licencje uwzględnione są w wynagrodzeniu, o którym mowa w 6 ust. 2 Umowy. 5. Udzielenie Zamawiającemu licencji następuje w momencie podpisania przez przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru Końcowego. 6. Wykonawca oświadcza, że licencje dostarczone w ramach niniejszej Umowy są wystarczające i wymagane do legalnego korzystania z Oprogramowania i nie naruszają praw osób trzecich. 5 Udział podwykonawców 1. Wykonawca może zlecić wykonanie Przedmiotu umowy Podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania pełnego nadzoru oraz do koordynacji wszelkich prac zleconych Podwykonawcy. 2. Realizacja Przedmiotu umowy przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów prawa. 3

4 3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców oraz innych osób, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu Umowy, jak za swoje własne. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności finansowej względem Podwykonawców i osób trzecich, którymi posługuje się Wykonawca przy realizacji niniejszej Umowy, a wynikających z zawartych przez Wykonawcę z tymi osobami i/lub Podwykonawcami umów i/lub zleceń. 6 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej w ofercie Wykonawcy. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą... zł (słownie:... zł) netto + podatek VAT w stawce... %, tj. kwocie... zł (słownie:. zł), co daje kwotę brutto... zł (słownie:... zł). 3. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji Przedmiotu umowy. 4. W wynagrodzeniu określonym w ust. 2 mieszczą się wszelkie koszty wykonania Przedmiotu umowy, w tym koszty Sprzętu oraz Oprogramowania, jego dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego, ubezpieczenia, usług serwisowych, udzielenia licencji itp., a także te, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, wypłacone będzie po wykonaniu kompletnego Przedmiotu Umowy, ale nie wcześniej niż po dokonaniu Odbioru Końcowego stwierdzającego prawidłowość, bezusterkowość i niewadliwość wykonania Przedmiotu Umowy. 6. Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół Odbioru Końcowego podpisany przez obydwie Strony. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 7. Fakturę należy wystawić na Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 8. Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 9. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku. 4

5 10. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 7 Odbiory 1. Wraz z dostawą Sprzętu i Oprogramowania Wykonawca: a) dostarczy dokumenty potwierdzające dopuszczenie Sprzętu i Oprogramowania do obrotu na terenie RP, b) dostarczy karty gwarancyjne wydane przez producenta, jeżeli producent Sprzętu wydał wykonawcy takie karty, c) udzieli na rzecz Zamawiającego licencji do Oprogramowania opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 2. Protokół Odbioru Końcowego będzie wystawiony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego) po stwierdzeniu, że dostarczony Przedmiot Umowy odpowiada wymogom Umowy, jest sprawny i wolny od wad. 3. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub wad w dostarczonym Sprzęcie i/lub Oprogramowaniu Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie zastrzeżenia lub wskaże wady wyznaczając termin na ich usunięcie lub wprowadzenie wymaganych zmian lub uzupełnień. 4. Po usunięciu wad lub dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień, prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy podlega ponownej weryfikacji zgodnie z ustępami poprzedzającymi. 8 Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony Sprzęt na okres... miesięcy licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 2. Okres rękojmi za wady Sprzętu wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 3. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne naprawy gwarancyjne i serwis Sprzętu w miejscu jego użytkowania, a za zgodą Zamawiającego w innym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 4. Gwarancji podlegają wady materiałowe, a także niespełnianie deklarowanych przez producenta Sprzętu lub Wykonawcę funkcji użytkowych stwierdzone w dostarczonym Sprzęcie. 5

6 5. Do każdej sztuki dostarczonego Sprzętu, o którym mowa w 1 i Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej Umowy, Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną zawierającą: typ i numer seryjny urządzenia oraz warunki gwarancji, zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy. 6. Do każdego Oprogramowania, Wykonawca dołączy licencje wskazane w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 7. Wykonawca gwarantuje, że usługi serwisowe w ramach niniejszej Umowy będą świadczone w sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej. 8. W okresie rękojmi i/lub gwarancji, zgłoszenia wady Sprzętu będą przekazywane za pomocą faksu na numer lub pocztą elektroniczną na adres lub pisemnie na adres wskazany w.. Umowy. Z usunięcia wady Strony sporządzą protokół. 9. W okresie rękojmi i/lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: a) przystąpienia do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego zgodnie z ust. 7; b) usunięcia wad w terminie do 5 dni od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego zgodnie z ust. 7, chyba, że ze względu na rodzaj wady konieczne jest wyznaczenie dłuższego terminu. W takim przypadku termin usunięcia wady zostanie ustalony wspólnie, nie będzie jednak dłuższy niż 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. 10. Jeżeli usunięcie wad ww. terminie jest niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest na czas usunięcia wady udostępnić Zamawiającemu sprzęt zastępczy lub oprogramowanie zastępcze o parametrach nie gorszych od Sprzętu, w którym usuwana jest wada. Koszty związane z dostarczeniem sprzętu zastępczego i/lub oprogramowania zastępczego ponosi Wykonawca. 11. W przypadku: a) nieusunięcia wady w terminie, o którym mowa w ust. 8 lub wystąpienia kolejnej wady Sprzętu po dwukrotnym uprzednim usunięciu wady w danym Sprzęcie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego wymieni Sprzęt, w którym ujawniły się wady, na nowy, wolny od wad, o nie gorszych parametrach i funkcjach użytkowych, w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania; b) stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie Sprzętu w okresie gwarancji, Wykonawca wymieni wadliwy Sprzęt na wolne od wad, o nie gorszych parametrach i funkcjach użytkowych w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania. 12. W okresie rękojmi lub gwarancji wszystkie koszty związane z dojazdem oraz przewozem 6

7 Sprzętu do serwisu pokrywa Wykonawca. 13. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi. 14. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 15. W okresie gwarancji i/lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych o: a) zmianie siedziby lub nazwy firmy, b) zmianie osób reprezentujących firmę, c) zmianie numeru konta, na które należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy, d) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego, e) ogłoszeniu likwidacji, f) zawieszeniu działalności. 9 Zabezpieczenie 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 10 % kwoty Wynagrodzenia brutto, określonego w 6 ust. 2 Umowy, tj. zł, w formie.. 2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy na następujących zasadach: a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego; b) 30 % kwoty zabezpieczenia zostaje zwrócone do 15-tego dnia po upływie okresu rękojmi za wady. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, wszelkich należności z tytułu kar umownych i/lub innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy. 7

8 4. Zamawiający przed potrąceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę. 10 Kary umowne 1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, naliczone zostaną kary umowne zgodnie z ust Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w 6 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w 2 ust. 1 Umowy; b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w 6 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w 6 ust. 2 umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 9 umowy. 5. Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie przysługuje prawo do potrącania wierzytelności z tytułu wzajemnych zobowiązań lub roszczeń. 11 Zmiana umowy Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. 12 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 8

9 a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub części majątku Wykonawcy lub Zamawiający poweźmie wiadomość o zaleganiu Wykonawcy w płatnościach w stosunku do Podwykonawców lub innych podmiotów, c) gdy Wykonawca nie przedstawił wraz z dostawą dokumentów, o których mowa w 7 ust. 1 Umowy; d) gdy Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia wady, a Wykonawca odmówił usunięcia albo nie usunął wady w zależności od jej rodzaju - w terminie określonym przez Zamawiającego lub określonym w Umowie, e) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy. 2. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w przypadku nie uzyskania lub cofnięcia dofinansowania projektu Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. W takim przypadku Zamawiający ureguluje wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonaną przez niego część Przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wykonawca zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu odstąpienia od niniejszej Umowy. 3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie. 4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 1 miesiąca od powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia. 13 Prawo 1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową ma zastosowanie prawo polskie, a w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne właściwe przepisy regulujące przedmiot Umowy. 2. Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część niniejszej Umowy. 14 Spory 9

10 1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory i nieporozumienia wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 2. Jeżeli po upływie 14 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 15 Porozumiewanie się Stron 1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji Przedmiotu Umowy, przekazywane będą pocztą elektroniczną lub faksem, a następnie ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba że postanowienia Umowy wymagają formy pisemnej. 2. Wszelka korespondencja między Stronami Umowy powinna powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. 3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: Korespondencja kierowana do Zamawiającego: Imię i Nazwisko: Adres: Telefon: Fax: Korespondencja kierowana do Wykonawcy: Imię i Nazwisko Adres: Telefon: Fax: 4. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 16 Ilość egzemplarzy. Załączniki 10

11 1. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 2. Wykaz załączników do umowy: a) Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia b) Załącznik Nr 2 Wykaz dostarczanego Sprzętu i Oprogramowania z oferty Wykonawcy oraz udzielanych licencji. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 11

12 Załącznik Nr 1 do umowy Nr... z dn.... Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pkt.1 Obudowa kasetowa blade - 1 szt. Poz. Element Minimalne wymagania 1. a) wysokości nie więcej niż 10U b) możliwość instalacji w szafie rack 19" c) możliwość instalacji nie mniej niż 32 sztuk serwerów kasetowych d) nie mniej niż 6 zatok umożliwiających instalację modułów hot plug: - przełącznika Gigabit Ethernet - przełącznika 10Gb Ethernet - przełącznika 40Gb Ethernet - przełącznika Fibre Channel FC4/FC8 - Infiniband o nie mniej niż 4 DDR, oraz nie mniej niż 8 portach zewnętrznych - Pass-Through Ethernet Obudowa - Pass-Through FC4/FC8 umożliwiając wyprowadzenie sygnałów z kart HBA FC na zainstalowanych serwerach kasetowych e) Obudowa lub oferowany system złożony z blade i dodatkowych urządzeń musi umożliwiać wirtualizację połączeń LAN i SAN przez zastosowanie odpowiednich przełączników lub modułów. Jeśli wirtualizacja połączeń wymaga dodatkowego oprogramowania lub elementu powinien on zostać uwzględniony w oferowanej cenie. f) Obudowa lub oferowany system złożony z blade musi być wyposażony w zintegrowany z obudową moduł switcha KVM umożliwiający przyłączenie lokalne monitora, klawiatury i myszy. g) Obudowa lub oferowany system złożony z blade i dodatkowych urządzeń musi posiadać zainstalowane w obudowie blade dwie karty sieć LAN 10/100 zdalnego zarządzania typu Hot-Plug dostępne przez autonomiczną złącze, pracujące redundantnie. Wymiana lub uszkodzenie 12

13 jednej z kart nie powinna uniemożliwiać zarządzania. System zarządzania powinien umożliwiać: - konfigurację własnego IP dla sieci zarządzającej - zdalne włączanie i wyłączanie serwerów blade - podgląd logów sprzętowych serwerów i kart - zarządzanie poszczególnymi serwerami, przejęcie ich konsoli w trybie graficznym i tekstowym - sesje BIOS - podłączenia wirtualnych napędów - zarządzania jednocześnie wszystkimi serwerami blade - podgląd poboru energii całej obudowy i poszczególnych serwerów w trybie online - aktualizację i konfiguracji BIOS - detekcji przedawaryjną - wysyłania za pośrednictwem protokołu SMTP komunikatów o błędach - przechowywanie wszystkich MAC adresów kart sieciowych serwerów oraz adresów WWN niezależnie od zainstalowanych przełączników h) Obudowa musi być wyposażona w sygnalizacje umożliwiającą diagnostykę i) Obudowa lub oferowany system złożony z blade i dodatkowych urządzeń musi zapewniać sprawną wentylację wszystkich serwerów zamontowanych w obudowie nie dopuszczając do ich przegrzania. Dla maksymalnej liczby serwerów w szafie rack wentylatory w obudowach muszą zapewnić wydajne chłodzenie dla wszystkich urządzeń w maksymalnych konfiguracjach przy założeniu dostarczenia przed szafę powietrza o temp. max 25 stopni C. Wentylatory muszą być redundantne typu Hot-Plug j) Obudowa fabrycznie wyposażona w nie mniej niż 6 zasilaczy o mocy nie mniejszej niż 3000W każdy w standardzie Hot Plug z możliwością pracy w redundancji, możliwość zdefiniowania trybów pracy N+N oraz N+1 k) obudowa dostarczona z kompletem kabli i/lub przewodów przyłączeniowych niezbędnych do podłączenia oferowanego w Pkt. 2 Pkt.3 Pkt. 4 oraz Pkt. 5 sprzętu 13

14 2. 3. Gwarancja Dokumentacja a) Nie mniej niż trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z nie więcej niż czterogodzinnym czasem reakcji od przyjęcia zgłoszenia. b) Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. a) Dostarczenia dokumentacji w języku polskim lub angielskim b) Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej obudowy po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Pkt. 2 Serwer kasetowy - 2 szt. Poz. Element Minimalne wymagania 1. Obudowa typu blade, umożliwiająca zainstalowanie nie mniej niż 16 sztuk zaoferowanych serwerów pkt 2 w dostarczanej wraz z serwerami obudowie kasetowej blade pkt Płyta główna Procesor Pamięć RAM a) możliwość zainstalowania do dwóch nie mniej niż szesnastordzeniowych procesorów. b) płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera c) chipset musi być podzespołem dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych d) obsługa nie mniej niż 768GB pamięci RAM, e) na płycie głównej powinny znajdować się nie mniej niż 24 sloty pamięci RAM a) zainstalowane nie mniej niż 2 procesory dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie w konfiguracji dwuprocesorowej wyniku nie mniej niż 1000 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie b) do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu serwera a) zainstalowane nie mniej niż 192 GB pamięci RAM w układzie 12 x 16GB typu RDIMM b) obsługa minimum zabezpieczeń: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep Karta graficzna zintegrowana, umożliwiająca uzyskanie rozdzielczość nie mniejszej niż 1280x1024 Wbudowane porty a) nie mniej niż 2x USB 2.0 obsługujące bootowanie z napędów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB b) Zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez 14

15 7. 8. Karty sieciowe zastosowanie przejściówek, adapterów oraz modułów lub kabli rozszerzających. a) nie mniej niż 4 wbudowane złącza 10GbE konwergentne zintegrowane z płytą główną b) nie mniej niż 2 wbudowane złącza 10GbE zintegrowane z płytą główną Pamięć masowa a) możliwość instalacji dysków twardych minimum w standardzie SATA, SAS, NearLine SAS, SSD oraz dysków samoszyfrujących dostępnych w aktualnej ofercie producenta serwera b) możliwość instalacji modułu wewnętrznego, dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w nie mniej niż dwa jednakowe nośniki typu flash z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu mirror pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie jest niezależne i nie może powodować zmniejszenia ilości instalacyjnej na dyski twarde 9. Bezpieczeństwo zintegrowany TPM 10. Zarządzanie a) niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego b) posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet c) posiadająca możliwość podłączenia lokalnego za pomocą RS-232 d) cechująca się funkcjonalnościami takimi jak: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu web karty zarządzającej - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. o prędkości wentylatorów, konfiguracji serwera) - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 15

16 - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wsparcie dla IPv6 - integracja z Active Directory - wsparcie dla dynamic DNS - automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany komponentów (w tym płyty głównej, kontrolera RAID, kart sieciowych) Gwarancja a) Nie mniej niż trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z nie więcej niż czterogodzinnym czasem reakcji od przyjęcia zgłoszenia b) Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. c) Firma serwisująca musi posiadać certyfikaty ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera d) Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Certyfikaty a) Serwer wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO b) Serwer musi posiadać deklarację CE c) Serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Windows Server 2012 Dokumentacja a) Dostarczona dokumentacja w języku polskim lub angielskim b) Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Pkt. 3 Przełącznik kasetowy LAN - 1 szt. Poz. Element Minimalne wymagania przełącznik kasetowy o charakterystyce: - nie mniej niż 64 porty wewnętrzne - nie mniej niż 4 porty 40 Gb zewnętrzne 1. Parametry - zainstalowane 2 moduły posiadające nie mniej niż 4 porty SFP+ każdy, o prędkości nie niższej od 10 Gb/s obsadzone modułami nadawczo-odbiorczymi o prędkości 10 GbE SFP+ - umożliwiający instalacji nie mniej niż 4 modułów rozszerzeń 16

17 2. Gwarancja - prędkość przełączania ruchu w sieci szkieletowej nie mniejsza od 1,2 Tb/s - zgodność z normami IEEE: 802.1AB; 802.1p; 802.3ad; 802.3ba; 802.3x - routing w warstwie 3: 4222; 2328; protokół Data Center Bridging: IEEE 802.1Qbb; IEEE 802.1Qaz; DCBX; iscsi; FCoE W celu uzyskania wymaganej liczby portów zamawiający zezwala na łączenie przełączników w stos. a) Nie mniej niż trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z nie więcej niż czterogodzinnym czasem reakcji od przyjęcia zgłoszenia b) Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. c) Firma serwisująca musi posiadać certyfikaty ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera d) Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Pkt. 4 Przełącznik kasetowy SAN - 1 szt. Poz. Element Wymagania minimalne 1. przełącznik kasetowy o charakterystyce: - nie mniej niż 64 porty wewnętrzne - nie mniej niż 4 porty 40 Gb zewnętrzne Parametry - zainstalowane 4 moduły posiadające nie mniej niż 4 porty FC8 każdy, o prędkości nie niższej od 8 Gb/s obsadzone modułami nadawczo-odbiorczymi 8 GbE SFP+ FC - umożliwiający instalacji nie mniej niż 4 dodatkowych modułów rozszerzeń - prędkość przełączania ruchu w sieci szkieletowej nie mniejsza od 1,2 Tb/s - zgodność z normami IEEE: 802.1AB; 802.1p; 802.3ad; 802.3ba; 802.3x - routing w warstwie 3: 4222; 2328; protokół Data Center Bridging: IEEE 802.1Qbb; IEEE 802.1Qaz; DCBX; iscsi; FCoE W celu uzyskania wymaganej liczby portów zamawiający zezwala na łączenie przełączników w stos. 17

18 2. Gwarancja a) Nie mniej niż trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z nie więcej niż czterogodzinnym czasem reakcji od przyjęcia zgłoszenia b) Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. c) Firma serwisująca musi posiadać certyfikaty ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera d) Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisie. Pkt. 5 Macierz dyskowa 1-1 szt. Poz. Element Minimalne wymagania Obudowa Parametry a) Pozwalająca na zainstalowanie w zaoferowanej wraz z macierzą obudowie serwerowej Blade b) zajmująca nie więcej niż 15% wolnych slotów obudowy serwerowej Blade pkt. 1 a) Wyposażona w nie mniej niż 2 port 10 GbE SFP+ oraz nie mniej niż 2 port 10/100Mb do zarzadzania macierzą b) Nie mniej niż 2 redundantne kontrolery zapewniające wysoką dostępność, wyposażone w procesor klasy RISC c) Nie mniej niż 2 GB pamięci podręcznej cache dla jednego kontrolera z nieograniczonym czasowo zabezpieczeniem w razie awarii zasilania d) Wyposażona w nie mniej niż 14 dysków SAS o pojemności nominalnej nie mniejszej niż 900GB e) Pozwalająca na możliwość rozbudowy do nie mniej niż 50TB poprzez dokładanie kolejnych modułów f) Współpraca z przełącznikami 40GbE g) Pozwalająca na rozbudowę łącznej pamięci cache grupy modułów macierzy do przynajmniej 128GB h) Zapewniająca bezpieczeństwo przechowywanych danych poprzez funkcjonalności takie jak: - obsługę technologii SMART - automatyczne zastępowanie wadliwych sektorów - automatyczny system monitorowania dysków nadzorujący poprawność zapisu danych - obsługę dysków samoszyfrujących - wsparcie dla protokołów IPV4, IPV6 - wspierane poziomy RAID: 5, 6, 10, Funkcjonalności a) Klonowanie i kopie migawkowe b) Możliwość tworzenia kopii migawkowych bez obciążania kontrolerów macierzy (Redirect on Write) c) Harmonogram migawek i automatycznej replikacji, 18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:...

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:...... Siedziba wykonawcy:...... NIP.. REGON Telefon:... Faks:... Zarejestrowana/y w Sądzie Rejonowym w...,...

Bardziej szczegółowo

UMOWA... . z siedzibą w.. przy ul. ., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

UMOWA... . z siedzibą w.. przy ul. ., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy UMOWA... zawarta w dniu..r. w Nysie pomiędzy: Gminą Nysa Urzędem Miejskim w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, NIP: 753-10-06-938, REGON 000517364, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ. CZĘŚĆ I: Macierz dyskowa. Profesjonalna macierz dyskowa, w skład której wchodzą następujące elementy:

Załącznik nr 1 do SOPZ. CZĘŚĆ I: Macierz dyskowa. Profesjonalna macierz dyskowa, w skład której wchodzą następujące elementy: Załącznik nr 1 do SOPZ CZĘŚĆ I: Macierz dyskowa Profesjonalna macierz dyskowa, w skład której wchodzą następujące elementy: 1. Macierz dyskowa 1 sztuka Parametr Obudowa Kontrolery Łączna pamięć cache Dyski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy ADZ-23-10/2013

Bardziej szczegółowo

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Serwer wirtualizacyjny np. Dell R720 Wymóg Oferowane Cena Obudowa: typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 16 dysków 2.5" Hot Plug

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP:

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP: Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Serwer 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rodzaj Minimalne wymagania zamawiającego Wartość oferowana Typ Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Karta graficzna Wbudowane

Bardziej szczegółowo

GCI. 341-16/2012 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

GCI. 341-16/2012 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia GCI. 341-16/2012 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 5 do siwz dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 200 000 euro na dostawę sprzętu serwerowego wraz z instalacją, oprogramowaniem, szkoleniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/50/2013 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego pn. Zakup fabrycznie nowych serwerów, macierzy, switchy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo