UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą w Warszawie przy ulicy St. Kostki Potockiego 10/16, Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rejestru RIK pod nr 39/95, Regon , NIP , reprezentowanym przez: 1. Pawła Jaskanisa Dyrektora 2. Magdalenę Całkę Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie z wymaganiami i parametrami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do Umowy, zwanego dalej Sprzętem i Oprogramowaniem lub łącznie Przedmiotem Umowy. 1

2 2. Integralną częścią niniejszej Umowy jest załącznik do oferty Wykonawcy kosztorys ofertowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 3. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad prawnych i fizycznych, nadający się do użytku zgodnie z przeznaczeniem, w oryginalnych opakowaniach Wykonawcy lub producenta, o udokumentowanym pochodzeniu, wyprodukowany nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed jego dostarczeniem. 4. Sprzęt musi spełniać normy dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz być dopuszczony do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Oprogramowanie nie może być wcześniej używane (zainstalowane), być wolne od wad prawnych i fizycznych, nadawać się do użytku zgodnie z przeznaczeniem. Oprogramowanie wino być dostarczone w oryginalnych opakowaniach Wykonawcy lub producenta o udokumentowanym pochodzeniu. 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Sprzętu i Oprogramowania własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego (w miejsce dokładnie wskazane przez Zamawiającego) oraz zabezpieczenia go przed uszkodzeniem lub utratą, bez dodatkowego wynagrodzenia. 6. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest w ramach projektu Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. 2 Terminy umowne 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy opisany w 1 i Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej Umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy. Przez wykonanie Przedmiotu Umowy rozumie się podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego, nie zawierającego uwag w zakresie dostarczonego Sprzętu i Oprogramowania. 2. Dostawa odbędzie się w godzinach pracy Zamawiającego i po uprzednim (z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem) uzgodnieniu terminu. Koszty związane z koniecznością przyjęcia dostawy (po uzgodnieniu z Zamawiającym) poza ww. terminem obciążają Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje się do: 3 Zobowiązania Zamawiającego a) współpracy z Wykonawcą w celu sprawnego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy; 2

3 b) dokonania odbioru dostarczonego przez Wykonawcę Sprzętu i Oprogramowania po uprzednim sprawdzeniu jego kompletności i niewadliwości; c) zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych w Umowie. 4 Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami i zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów, norm oraz postanowień Umowy, w tym zawartych w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej Umowy, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania Umowy. 2. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi poprzez podpisanie przez obie Strony Protokołu Odbioru Końcowego, po uprzednim wykonaniu przez Wykonawcę wszelkich czynności i obowiązków nałożonych na Wykonawcę, wynikających z niniejszej Umowy. 3. Wykonawca potwierdza, że przyjmuje odpowiedzialność za dostarczony Sprzęt i Oprogramowanie i zapewni jego ochronę i bezpieczeństwo do czasu dokonania Odbioru Końcowego. Naprawa wszelkich ewentualnych uszkodzeń Sprzętu i Oprogramowania lub jego utraty leży po stronie Wykonawcy. 4. Wykonawca uzyska dla Zamawiającego i dostarczy licencje do dostarczanego Oprogramowania w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, bez ograniczeń terytorialnych. Wszelkie opłaty za ww. licencje uwzględnione są w wynagrodzeniu, o którym mowa w 6 ust. 2 Umowy. 5. Udzielenie Zamawiającemu licencji następuje w momencie podpisania przez przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru Końcowego. 6. Wykonawca oświadcza, że licencje dostarczone w ramach niniejszej Umowy są wystarczające i wymagane do legalnego korzystania z Oprogramowania i nie naruszają praw osób trzecich. 5 Udział podwykonawców 1. Wykonawca może zlecić wykonanie Przedmiotu umowy Podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania pełnego nadzoru oraz do koordynacji wszelkich prac zleconych Podwykonawcy. 2. Realizacja Przedmiotu umowy przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów prawa. 3

4 3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców oraz innych osób, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu Umowy, jak za swoje własne. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności finansowej względem Podwykonawców i osób trzecich, którymi posługuje się Wykonawca przy realizacji niniejszej Umowy, a wynikających z zawartych przez Wykonawcę z tymi osobami i/lub Podwykonawcami umów i/lub zleceń. 6 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej w ofercie Wykonawcy. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą... zł (słownie:... zł) netto + podatek VAT w stawce... %, tj. kwocie... zł (słownie:. zł), co daje kwotę brutto... zł (słownie:... zł). 3. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji Przedmiotu umowy. 4. W wynagrodzeniu określonym w ust. 2 mieszczą się wszelkie koszty wykonania Przedmiotu umowy, w tym koszty Sprzętu oraz Oprogramowania, jego dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego, ubezpieczenia, usług serwisowych, udzielenia licencji itp., a także te, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, wypłacone będzie po wykonaniu kompletnego Przedmiotu Umowy, ale nie wcześniej niż po dokonaniu Odbioru Końcowego stwierdzającego prawidłowość, bezusterkowość i niewadliwość wykonania Przedmiotu Umowy. 6. Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół Odbioru Końcowego podpisany przez obydwie Strony. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 7. Fakturę należy wystawić na Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 8. Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 9. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku. 4

5 10. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 7 Odbiory 1. Wraz z dostawą Sprzętu i Oprogramowania Wykonawca: a) dostarczy dokumenty potwierdzające dopuszczenie Sprzętu i Oprogramowania do obrotu na terenie RP, b) dostarczy karty gwarancyjne wydane przez producenta, jeżeli producent Sprzętu wydał wykonawcy takie karty, c) udzieli na rzecz Zamawiającego licencji do Oprogramowania opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 2. Protokół Odbioru Końcowego będzie wystawiony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego) po stwierdzeniu, że dostarczony Przedmiot Umowy odpowiada wymogom Umowy, jest sprawny i wolny od wad. 3. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub wad w dostarczonym Sprzęcie i/lub Oprogramowaniu Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie zastrzeżenia lub wskaże wady wyznaczając termin na ich usunięcie lub wprowadzenie wymaganych zmian lub uzupełnień. 4. Po usunięciu wad lub dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień, prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy podlega ponownej weryfikacji zgodnie z ustępami poprzedzającymi. 8 Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony Sprzęt na okres... miesięcy licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 2. Okres rękojmi za wady Sprzętu wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 3. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne naprawy gwarancyjne i serwis Sprzętu w miejscu jego użytkowania, a za zgodą Zamawiającego w innym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 4. Gwarancji podlegają wady materiałowe, a także niespełnianie deklarowanych przez producenta Sprzętu lub Wykonawcę funkcji użytkowych stwierdzone w dostarczonym Sprzęcie. 5

6 5. Do każdej sztuki dostarczonego Sprzętu, o którym mowa w 1 i Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej Umowy, Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną zawierającą: typ i numer seryjny urządzenia oraz warunki gwarancji, zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy. 6. Do każdego Oprogramowania, Wykonawca dołączy licencje wskazane w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 7. Wykonawca gwarantuje, że usługi serwisowe w ramach niniejszej Umowy będą świadczone w sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej. 8. W okresie rękojmi i/lub gwarancji, zgłoszenia wady Sprzętu będą przekazywane za pomocą faksu na numer lub pocztą elektroniczną na adres lub pisemnie na adres wskazany w.. Umowy. Z usunięcia wady Strony sporządzą protokół. 9. W okresie rękojmi i/lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: a) przystąpienia do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego zgodnie z ust. 7; b) usunięcia wad w terminie do 5 dni od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego zgodnie z ust. 7, chyba, że ze względu na rodzaj wady konieczne jest wyznaczenie dłuższego terminu. W takim przypadku termin usunięcia wady zostanie ustalony wspólnie, nie będzie jednak dłuższy niż 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. 10. Jeżeli usunięcie wad ww. terminie jest niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest na czas usunięcia wady udostępnić Zamawiającemu sprzęt zastępczy lub oprogramowanie zastępcze o parametrach nie gorszych od Sprzętu, w którym usuwana jest wada. Koszty związane z dostarczeniem sprzętu zastępczego i/lub oprogramowania zastępczego ponosi Wykonawca. 11. W przypadku: a) nieusunięcia wady w terminie, o którym mowa w ust. 8 lub wystąpienia kolejnej wady Sprzętu po dwukrotnym uprzednim usunięciu wady w danym Sprzęcie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego wymieni Sprzęt, w którym ujawniły się wady, na nowy, wolny od wad, o nie gorszych parametrach i funkcjach użytkowych, w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania; b) stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie Sprzętu w okresie gwarancji, Wykonawca wymieni wadliwy Sprzęt na wolne od wad, o nie gorszych parametrach i funkcjach użytkowych w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania. 12. W okresie rękojmi lub gwarancji wszystkie koszty związane z dojazdem oraz przewozem 6

7 Sprzętu do serwisu pokrywa Wykonawca. 13. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi. 14. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 15. W okresie gwarancji i/lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych o: a) zmianie siedziby lub nazwy firmy, b) zmianie osób reprezentujących firmę, c) zmianie numeru konta, na które należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy, d) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego, e) ogłoszeniu likwidacji, f) zawieszeniu działalności. 9 Zabezpieczenie 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 10 % kwoty Wynagrodzenia brutto, określonego w 6 ust. 2 Umowy, tj. zł, w formie.. 2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy na następujących zasadach: a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego; b) 30 % kwoty zabezpieczenia zostaje zwrócone do 15-tego dnia po upływie okresu rękojmi za wady. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, wszelkich należności z tytułu kar umownych i/lub innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy. 7

8 4. Zamawiający przed potrąceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę. 10 Kary umowne 1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, naliczone zostaną kary umowne zgodnie z ust Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w 6 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w 2 ust. 1 Umowy; b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w 6 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w 6 ust. 2 umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 9 umowy. 5. Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie przysługuje prawo do potrącania wierzytelności z tytułu wzajemnych zobowiązań lub roszczeń. 11 Zmiana umowy Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. 12 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 8

9 a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub części majątku Wykonawcy lub Zamawiający poweźmie wiadomość o zaleganiu Wykonawcy w płatnościach w stosunku do Podwykonawców lub innych podmiotów, c) gdy Wykonawca nie przedstawił wraz z dostawą dokumentów, o których mowa w 7 ust. 1 Umowy; d) gdy Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia wady, a Wykonawca odmówił usunięcia albo nie usunął wady w zależności od jej rodzaju - w terminie określonym przez Zamawiającego lub określonym w Umowie, e) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy. 2. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w przypadku nie uzyskania lub cofnięcia dofinansowania projektu Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. W takim przypadku Zamawiający ureguluje wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonaną przez niego część Przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wykonawca zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu odstąpienia od niniejszej Umowy. 3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie. 4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 1 miesiąca od powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia. 13 Prawo 1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową ma zastosowanie prawo polskie, a w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne właściwe przepisy regulujące przedmiot Umowy. 2. Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część niniejszej Umowy. 14 Spory 9

10 1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory i nieporozumienia wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 2. Jeżeli po upływie 14 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 15 Porozumiewanie się Stron 1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji Przedmiotu Umowy, przekazywane będą pocztą elektroniczną lub faksem, a następnie ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba że postanowienia Umowy wymagają formy pisemnej. 2. Wszelka korespondencja między Stronami Umowy powinna powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. 3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: Korespondencja kierowana do Zamawiającego: Imię i Nazwisko: Adres: Telefon: Fax: Korespondencja kierowana do Wykonawcy: Imię i Nazwisko Adres: Telefon: Fax: 4. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 16 Ilość egzemplarzy. Załączniki 10

11 1. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 2. Wykaz załączników do umowy: a) Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia b) Załącznik Nr 2 Wykaz dostarczanego Sprzętu i Oprogramowania z oferty Wykonawcy oraz udzielanych licencji. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 11

12 Załącznik Nr 1 do umowy Nr... z dn.... Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pkt.1 Obudowa kasetowa blade - 1 szt. Poz. Element Minimalne wymagania 1. a) wysokości nie więcej niż 10U b) możliwość instalacji w szafie rack 19" c) możliwość instalacji nie mniej niż 32 sztuk serwerów kasetowych d) nie mniej niż 6 zatok umożliwiających instalację modułów hot plug: - przełącznika Gigabit Ethernet - przełącznika 10Gb Ethernet - przełącznika 40Gb Ethernet - przełącznika Fibre Channel FC4/FC8 - Infiniband o nie mniej niż 4 DDR, oraz nie mniej niż 8 portach zewnętrznych - Pass-Through Ethernet Obudowa - Pass-Through FC4/FC8 umożliwiając wyprowadzenie sygnałów z kart HBA FC na zainstalowanych serwerach kasetowych e) Obudowa lub oferowany system złożony z blade i dodatkowych urządzeń musi umożliwiać wirtualizację połączeń LAN i SAN przez zastosowanie odpowiednich przełączników lub modułów. Jeśli wirtualizacja połączeń wymaga dodatkowego oprogramowania lub elementu powinien on zostać uwzględniony w oferowanej cenie. f) Obudowa lub oferowany system złożony z blade musi być wyposażony w zintegrowany z obudową moduł switcha KVM umożliwiający przyłączenie lokalne monitora, klawiatury i myszy. g) Obudowa lub oferowany system złożony z blade i dodatkowych urządzeń musi posiadać zainstalowane w obudowie blade dwie karty sieć LAN 10/100 zdalnego zarządzania typu Hot-Plug dostępne przez autonomiczną złącze, pracujące redundantnie. Wymiana lub uszkodzenie 12

13 jednej z kart nie powinna uniemożliwiać zarządzania. System zarządzania powinien umożliwiać: - konfigurację własnego IP dla sieci zarządzającej - zdalne włączanie i wyłączanie serwerów blade - podgląd logów sprzętowych serwerów i kart - zarządzanie poszczególnymi serwerami, przejęcie ich konsoli w trybie graficznym i tekstowym - sesje BIOS - podłączenia wirtualnych napędów - zarządzania jednocześnie wszystkimi serwerami blade - podgląd poboru energii całej obudowy i poszczególnych serwerów w trybie online - aktualizację i konfiguracji BIOS - detekcji przedawaryjną - wysyłania za pośrednictwem protokołu SMTP komunikatów o błędach - przechowywanie wszystkich MAC adresów kart sieciowych serwerów oraz adresów WWN niezależnie od zainstalowanych przełączników h) Obudowa musi być wyposażona w sygnalizacje umożliwiającą diagnostykę i) Obudowa lub oferowany system złożony z blade i dodatkowych urządzeń musi zapewniać sprawną wentylację wszystkich serwerów zamontowanych w obudowie nie dopuszczając do ich przegrzania. Dla maksymalnej liczby serwerów w szafie rack wentylatory w obudowach muszą zapewnić wydajne chłodzenie dla wszystkich urządzeń w maksymalnych konfiguracjach przy założeniu dostarczenia przed szafę powietrza o temp. max 25 stopni C. Wentylatory muszą być redundantne typu Hot-Plug j) Obudowa fabrycznie wyposażona w nie mniej niż 6 zasilaczy o mocy nie mniejszej niż 3000W każdy w standardzie Hot Plug z możliwością pracy w redundancji, możliwość zdefiniowania trybów pracy N+N oraz N+1 k) obudowa dostarczona z kompletem kabli i/lub przewodów przyłączeniowych niezbędnych do podłączenia oferowanego w Pkt. 2 Pkt.3 Pkt. 4 oraz Pkt. 5 sprzętu 13

14 2. 3. Gwarancja Dokumentacja a) Nie mniej niż trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z nie więcej niż czterogodzinnym czasem reakcji od przyjęcia zgłoszenia. b) Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. a) Dostarczenia dokumentacji w języku polskim lub angielskim b) Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej obudowy po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Pkt. 2 Serwer kasetowy - 2 szt. Poz. Element Minimalne wymagania 1. Obudowa typu blade, umożliwiająca zainstalowanie nie mniej niż 16 sztuk zaoferowanych serwerów pkt 2 w dostarczanej wraz z serwerami obudowie kasetowej blade pkt Płyta główna Procesor Pamięć RAM a) możliwość zainstalowania do dwóch nie mniej niż szesnastordzeniowych procesorów. b) płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera c) chipset musi być podzespołem dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych d) obsługa nie mniej niż 768GB pamięci RAM, e) na płycie głównej powinny znajdować się nie mniej niż 24 sloty pamięci RAM a) zainstalowane nie mniej niż 2 procesory dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie w konfiguracji dwuprocesorowej wyniku nie mniej niż 1000 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie b) do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu serwera a) zainstalowane nie mniej niż 192 GB pamięci RAM w układzie 12 x 16GB typu RDIMM b) obsługa minimum zabezpieczeń: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep Karta graficzna zintegrowana, umożliwiająca uzyskanie rozdzielczość nie mniejszej niż 1280x1024 Wbudowane porty a) nie mniej niż 2x USB 2.0 obsługujące bootowanie z napędów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB b) Zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez 14

15 7. 8. Karty sieciowe zastosowanie przejściówek, adapterów oraz modułów lub kabli rozszerzających. a) nie mniej niż 4 wbudowane złącza 10GbE konwergentne zintegrowane z płytą główną b) nie mniej niż 2 wbudowane złącza 10GbE zintegrowane z płytą główną Pamięć masowa a) możliwość instalacji dysków twardych minimum w standardzie SATA, SAS, NearLine SAS, SSD oraz dysków samoszyfrujących dostępnych w aktualnej ofercie producenta serwera b) możliwość instalacji modułu wewnętrznego, dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w nie mniej niż dwa jednakowe nośniki typu flash z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu mirror pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie jest niezależne i nie może powodować zmniejszenia ilości instalacyjnej na dyski twarde 9. Bezpieczeństwo zintegrowany TPM 10. Zarządzanie a) niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego b) posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet c) posiadająca możliwość podłączenia lokalnego za pomocą RS-232 d) cechująca się funkcjonalnościami takimi jak: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu web karty zarządzającej - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. o prędkości wentylatorów, konfiguracji serwera) - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 15

16 - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wsparcie dla IPv6 - integracja z Active Directory - wsparcie dla dynamic DNS - automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany komponentów (w tym płyty głównej, kontrolera RAID, kart sieciowych) Gwarancja a) Nie mniej niż trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z nie więcej niż czterogodzinnym czasem reakcji od przyjęcia zgłoszenia b) Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. c) Firma serwisująca musi posiadać certyfikaty ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera d) Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Certyfikaty a) Serwer wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO b) Serwer musi posiadać deklarację CE c) Serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Windows Server 2012 Dokumentacja a) Dostarczona dokumentacja w języku polskim lub angielskim b) Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Pkt. 3 Przełącznik kasetowy LAN - 1 szt. Poz. Element Minimalne wymagania przełącznik kasetowy o charakterystyce: - nie mniej niż 64 porty wewnętrzne - nie mniej niż 4 porty 40 Gb zewnętrzne 1. Parametry - zainstalowane 2 moduły posiadające nie mniej niż 4 porty SFP+ każdy, o prędkości nie niższej od 10 Gb/s obsadzone modułami nadawczo-odbiorczymi o prędkości 10 GbE SFP+ - umożliwiający instalacji nie mniej niż 4 modułów rozszerzeń 16

17 2. Gwarancja - prędkość przełączania ruchu w sieci szkieletowej nie mniejsza od 1,2 Tb/s - zgodność z normami IEEE: 802.1AB; 802.1p; 802.3ad; 802.3ba; 802.3x - routing w warstwie 3: 4222; 2328; protokół Data Center Bridging: IEEE 802.1Qbb; IEEE 802.1Qaz; DCBX; iscsi; FCoE W celu uzyskania wymaganej liczby portów zamawiający zezwala na łączenie przełączników w stos. a) Nie mniej niż trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z nie więcej niż czterogodzinnym czasem reakcji od przyjęcia zgłoszenia b) Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. c) Firma serwisująca musi posiadać certyfikaty ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera d) Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Pkt. 4 Przełącznik kasetowy SAN - 1 szt. Poz. Element Wymagania minimalne 1. przełącznik kasetowy o charakterystyce: - nie mniej niż 64 porty wewnętrzne - nie mniej niż 4 porty 40 Gb zewnętrzne Parametry - zainstalowane 4 moduły posiadające nie mniej niż 4 porty FC8 każdy, o prędkości nie niższej od 8 Gb/s obsadzone modułami nadawczo-odbiorczymi 8 GbE SFP+ FC - umożliwiający instalacji nie mniej niż 4 dodatkowych modułów rozszerzeń - prędkość przełączania ruchu w sieci szkieletowej nie mniejsza od 1,2 Tb/s - zgodność z normami IEEE: 802.1AB; 802.1p; 802.3ad; 802.3ba; 802.3x - routing w warstwie 3: 4222; 2328; protokół Data Center Bridging: IEEE 802.1Qbb; IEEE 802.1Qaz; DCBX; iscsi; FCoE W celu uzyskania wymaganej liczby portów zamawiający zezwala na łączenie przełączników w stos. 17

18 2. Gwarancja a) Nie mniej niż trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z nie więcej niż czterogodzinnym czasem reakcji od przyjęcia zgłoszenia b) Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. c) Firma serwisująca musi posiadać certyfikaty ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera d) Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisie. Pkt. 5 Macierz dyskowa 1-1 szt. Poz. Element Minimalne wymagania Obudowa Parametry a) Pozwalająca na zainstalowanie w zaoferowanej wraz z macierzą obudowie serwerowej Blade b) zajmująca nie więcej niż 15% wolnych slotów obudowy serwerowej Blade pkt. 1 a) Wyposażona w nie mniej niż 2 port 10 GbE SFP+ oraz nie mniej niż 2 port 10/100Mb do zarzadzania macierzą b) Nie mniej niż 2 redundantne kontrolery zapewniające wysoką dostępność, wyposażone w procesor klasy RISC c) Nie mniej niż 2 GB pamięci podręcznej cache dla jednego kontrolera z nieograniczonym czasowo zabezpieczeniem w razie awarii zasilania d) Wyposażona w nie mniej niż 14 dysków SAS o pojemności nominalnej nie mniejszej niż 900GB e) Pozwalająca na możliwość rozbudowy do nie mniej niż 50TB poprzez dokładanie kolejnych modułów f) Współpraca z przełącznikami 40GbE g) Pozwalająca na rozbudowę łącznej pamięci cache grupy modułów macierzy do przynajmniej 128GB h) Zapewniająca bezpieczeństwo przechowywanych danych poprzez funkcjonalności takie jak: - obsługę technologii SMART - automatyczne zastępowanie wadliwych sektorów - automatyczny system monitorowania dysków nadzorujący poprawność zapisu danych - obsługę dysków samoszyfrujących - wsparcie dla protokołów IPV4, IPV6 - wspierane poziomy RAID: 5, 6, 10, Funkcjonalności a) Klonowanie i kopie migawkowe b) Możliwość tworzenia kopii migawkowych bez obciążania kontrolerów macierzy (Redirect on Write) c) Harmonogram migawek i automatycznej replikacji, 18

19 4. Gwarancja wymagane jest dostarczenie dedykowanego oprogramowania do zarządzania snapshotami od strony serwera d) Zapisywalne i odzyskiwalne snapshotów, kopie migawkowe ze wsparciem dla MS SQL, MS Exchange, VMware ESX e) Oprogramowanie do zarządzania snapshotami od strony systemów operacyjnych z funkcjonalnością administrowania opartym na rolach f) Automatyczna replikcja synchroniczna i asynchroniczna g) Zmiana wielkości dysków logicznych bez przerywania dostępu do danych h) Mechanizm adaptatywnego przenoszenia aktywnych danych na najszybsze dyski bez przerywania dostępu do danych. i) Mechanizm dynamicznej alokacji przestrzeni dyskowej dla dysków logicznych (Thin Provisioning) z możliwością uwolnienia wcześniej zaalokowanej przestrzeni (Space Reclamation, Volume Unmap). j) Wielościeżkowy dostęp do danych k) Możliwość migracji całego urządzenia wraz z danymi i konfiguracjami kontrolerów na nowe urządzenie tego samego typu l) Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły bez przerywania dostępu do danych m) Centralny monitoring wydajności modułów macierzy (w tym raportowanie również na podstawie historycznych danych) oraz monitoring zdarzeń w obrębie macierzy z możliwością generowania raportów graficznych n) Możliwość automatycznego wysyłania danych diagnostycznych do producenta macierzy o) Wsparcie Single Sign-on dla LDAP, AD p) Metody powiadamiania SNMP, , dziennik systemowy q) Wsparcie dla systemów operacyjnych: MS Windows Server 2003/2008/2012, RedHat Enterprise Linux, SUSE Linux Server, CentOS, Solaris, Citrix XenServer, IBM AIX, HP-UX, MacOS X Novell Netware, Vmware vsphere r) zarządzanie przez konsolę zintegrowaną z obudową serwerową blade Pkt. 1 z wykorzystaniem protokołów SNMP, telnet, SSH, HTTP, Web (SSL), powiadamianie o zdarzeniach poprzez SNMP, oraz dziennik systemowy a) Nie mniej niż trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z nie więcej niż czterogodzinnym czasem reakcji od przyjęcia zgłoszenia. b) Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Pkt. 6 Macierz dyskowa 2-1 szt. Poz. Element Minimalne wymagania 19

20 1. 2. Obudowa Parametry a) Pozwalająca na zainstalowanie w zaoferowanej wraz z macierzą obudowie serwerowej Blade b) zajmująca nie więcej niż 15% wolnych slotów obudowy serwerowej Blade a) Wyposażona w nie mniej niż 2 port 10 GbE SFP+ oraz nie mniej niż 2 port 10/100Mb do zarzadzania macierzą b) Nie mniej niż 2 redundantne kontrolery zapewniające wysoką dostępność, wyposażone w procesor klasy RISC c) Nie mniej niż 2 GB pamięci podręcznej cache dla jednego kontrolera z nieograniczonym czasowo zabezpieczeniem w razie awarii zasilania d) Wyposażona w nie mniej niż 14 dysków SAS o pojemności nominalnej nie mniejszej niż 900GB, prędkości nie mniejszej niż 10k RPM e) Pozwalająca na możliwość rozbudowy do nie mniej niż 50TB poprzez dokładanie kolejnych modułów f) Współpraca z przełącznikami 40GbE g) Pozwalająca na rozbudowę łącznej pamięci cache grupy modułów macierzy do przynajmniej 128GB h) Zapewniająca bezpieczeństwo przechowywanych danych poprzez funkcjonalności takie jak: - obsługę technologii SMART - automatyczne zastępowanie wadliwych sektorów - automatyczny system monitorowania dysków nadzorujący poprawność zapisu danych - obsługę dysków samoszyfrujących - wsparcie dla protokołów IPV4, IPV6 - wspierane poziomy RAID: 5, 6, 10, Funkcjonalności a) Klonowanie i kopie migawkowe b) Możliwość tworzenia kopii migawkowych bez obciążania kontrolerów macierzy (Redirect on Write) c) Harmonogram migawek i automatycznej replikacji, wymagane jest dostarczenie dedykowanego oprogramowania do zarządzania snapshotami od strony serwera d) Zapisywalne i odzyskiwalne snapshotów, kopie migawkowe ze wsparciem dla MS SQL, MS Exchange, VMware ESX e) Oprogramowanie do zarządzania snapshotami od strony systemów operacyjnych z funkcjonalnością administrowania opartym na rolach f) Automatyczna replikcja synchroniczna i asynchroniczna g) Zmiana wielkości dysków logicznych bez przerywania dostępu do danych h) Mechanizm adaptatywnego przenoszenia aktywnych danych na najszybsze dyski bez przerywania dostępu do danych. i) Mechanizm dynamicznej alokacji przestrzeni dyskowej dla dysków logicznych (Thin Provisioning) z możliwością uwolnienia wcześniej zaalokowanej przestrzeni (Space Reclamation, Volume Unmap). 20

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (Wzór) zawarta w dniu.w Warszawie

UMOWA NR... (Wzór) zawarta w dniu.w Warszawie Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR... (Wzór) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, w celu rozbudowy zintegrowanego systemu hot-spot na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

1. Serwer aplikacyjny (pocztowy) - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny

1. Serwer aplikacyjny (pocztowy) - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/32/2016 ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ OFEROWANY MODEL Cena/Sztukę netto Potwierdzenie zgodności technicznej oferty 1. Serwer aplikacyjny

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2 PCFE.272.21.2014 Załącznik nr 6b SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów w ramach projektu pn.: e-powiat Nowosądecki, współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do wzoru umowy załącznika nr 5 do SIWZ MODULARNA MACIERZ DYSKOWA Specyfikacja techniczna Sprzętu Liczba sztuk: 1 MODULARNA MACIERZ DYSKOWA Nazwa producenta i model

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ. CZĘŚĆ I: Macierz dyskowa. Profesjonalna macierz dyskowa, w skład której wchodzą następujące elementy:

Załącznik nr 1 do SOPZ. CZĘŚĆ I: Macierz dyskowa. Profesjonalna macierz dyskowa, w skład której wchodzą następujące elementy: Załącznik nr 1 do SOPZ CZĘŚĆ I: Macierz dyskowa Profesjonalna macierz dyskowa, w skład której wchodzą następujące elementy: 1. Macierz dyskowa 1 sztuka Parametr Obudowa Kontrolery Łączna pamięć cache Dyski

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Strona: 1 z 6 Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Zawarta w dniu. 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miasto Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21, REGON:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA zawarta w dniu... 2008 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr. Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822,

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. UMOWA Nr IGM-ZP.. W dniu..

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA Nr LO2/.../2016. na dostawę sprzętu informatycznego część... zamówienia:... (nazwa części)

(WZÓR) UMOWA Nr LO2/.../2016. na dostawę sprzętu informatycznego część... zamówienia:... (nazwa części) Załącznik nr 8 do SIWZ nr 3201.LO2.260.36.2016 (WZÓR) UMOWA Nr LO2/.../2016 na dostawę sprzętu informatycznego część... zamówienia:... (nazwa części) zawarta w Szczecinie w dniu... 2016 roku w wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11 Załącznik nr 3 UMOWA ZP / 268 / 11 Zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALEM KLINICZNYM NR7, ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Katowicach, GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Zamówienie jest w części współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Z 8a ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa serwerów 2. Ilość: zadanie nr 1 ilość gwarantowana: 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 Komponent Wymagania minimalne Parametry oferowane Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 1U z możliwością instalacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OA SB PROJEKT UMOWY UMOWA

Załącznik nr 7 do SIWZ OA SB PROJEKT UMOWY UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ OA.271.1.2013.SB PROJEKT UMOWY UMOWA zawarta w dniu... w Sokołowie Podlaskim pomiędzy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy)

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy) Załącznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr (projekt umowy) zawarta w dniu.. roku w Nowym Dworze pomiędzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., NIP 555 20 72 738 REGON 220719005 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr 3/2017/PZP na: Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R UMOWA NR. Zawarta w dniu.. r. w Zgorzelcu pomiędzy: Powiatem Zgorzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, NIP.

W Z Ó R UMOWA NR. Zawarta w dniu.. r. w Zgorzelcu pomiędzy: Powiatem Zgorzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, NIP. W Z Ó R Załącznik nr 4 UMOWA NR Zawarta w dniu.. r. w Zgorzelcu pomiędzy: Powiatem Zgorzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, NIP.. w imieniu którego działają: 1. 2. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Zal.3 do ogłoszenia Umowa nr OLSU.SOP.0165.10. Projekt.2014.CM zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy :

Zal.3 do ogłoszenia Umowa nr OLSU.SOP.0165.10. Projekt.2014.CM zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy : Zal.3 do ogłoszenia Umowa nr OLSU.SOP.0165.10. Projekt.2014.CM zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy : Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach, ul. Sportowa 22, 16-400

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Macierz dyskowa 1 szt. Lp minimalne/ warunek graniczny Obudowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo