Raport zawiera 12 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport zawiera 12 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części:"

Transkrypt

1 ul. Nowogrodzka 12 lok Warszawa, Polska tel. +48 (0) fax. +48 (0) Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej North Coast S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 Raport został opracowany w związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast S.A, w której jednostką dominującą jest North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8, (zwanej dalej Grupą Kapitałową). Badaniu podlegało skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące: (a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok od do wykazujące dochód całkowity w kwocie minus 133 tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień , które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, (c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok od do wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, (d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok od do wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 193 tys. zł, (e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd North Coast S.A. oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych dnia Raport ten powinien być czytany wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej North Coast S.A. z dnia dotyczącą wyżej opisanego sprawozdania finansowego. Raport zawiera 12 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka Grupy Kapitałowej 2 II. Ogólna charakterystyka jednostek objętych konsolidacją 2 III. Zakres jednostek objętych konsolidacją 5 IV. Ogólne informacje dotyczące przeprowadzonego badania 5 V. Podsumowanie przeprowadzonego badania 5 VI. Analiza finansowa 7 VII. Stwierdzenia biegłego rewidenta 11 Przeprowadzający badanie w imieniu BAKER TILLY Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1898: Kazimierz Lewański Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 9434 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2010 Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1898, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS NIP Kapitał zakładowy PLN

2 I. Ogólna charakterystyka Grupy Kapitałowej (a) Grupa Kapitałowa North Coast S.A., zwana dalej Grupą Kapitałową, powstała w 2007 roku i na dzień r. obejmuje jednostkę dominującą i 2 spółki zależne. Skład Grupy Kapitałowej na dzień r. jest następujący: Spółka dominująca North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie, przy ulicy 3-go Maja 8. Spółki zależne objęte konsolidacją Nazwa Spółki Siedziba Udział w kapitale Udział w całkowitej podstawowym Spółki liczbie głosów Habitat Investments Sp. z o.o. Kraków 100,00% 100,00% Latteria Tinis Sp. z o.o. Rzepin 80,00% 80,00% Spółki stowarzyszone z jednostką dominującą nie występują. II. Ogólna charakterystyka jednostek objętych konsolidacją Spółka dominująca North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. 3-go Maja 8 (a) North Coast S.A. powstała z przekształcenia North Coast Sp. z o.o. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia r. Akt założycielski Spółki sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Michała Walkowskiego w Warszawie w dniu r., Repertorium A nr 6035/2005. Do dnia r. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością była wpisana do Rejestru Handlowego pod nr RHB przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy XVI Wydział Gospodarczy oraz postanowieniem powyższego Sądu w dniu r. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr W dniu r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru Spółkę Akcyjną pod nr Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z jej statutem jest: sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów włókienniczych, odzieży i obuwia, perfum i kosmetyków, pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego, sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów chemicznych, sprzedaż hurtowa metali i rud metali, sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia, sprzedaż hurtowa żywności i napojów, sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich, pozostała sprzedaż hurtowa, wynajem maszyn i urządzeń, pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa, przygotowanie i podawanie napojów. W badanym okresie Spółka zajmowała się głównie sprzedażą hurtową żywności. Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. 2

3 (c) (d) Kapitał zakładowy Spółki dominującej na dzień bilansowy wynosił ,00 zł dzielił się na akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,02 złote każda, akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,02 złote każda oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,02 złote każda. Akcje w Spółce dominującej na dzień sporządzenia niniejszego raportu były objęte przez: Ilość akcji Wartość akcji w zł % posiadanego kapitału akcyjnego % posiadanych głosów Silvano Fiocco ,00 26,56% 32,14% Giorgio Pezzolato ,00 26,56% 32,14% OFE PZU Złota Jesień ,34 11,33% 8,63% Pozostali (poniżej 5%) ,66 35,55% 27,09% ,00 100,00% 100,00% W 2009 roku wysokość kapitału podstawowego nie uległa zmianie. (e) (f) Władze Spółki dominującej stanowią: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. W skład Rady Nadzorczej w 2009 roku wchodzili: Pan Jan Czaja Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Vincenzo Colalillo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Pani Agnieszka Fedorowicz Gałczyńska Sekretarz Rady Nadzorczej, Pan Robert Skłodowski Członek Rady Nadzorczej, Pani Ewa Sygitowicz Członek Rady Nadzorczej. (g) Członkami Zarządu są: Pan Silvano Fiocco Pan Giorgio Pezzolato Claudius Joachim Hilla Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu. (h) (i) (j) (k) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast S.A. za rok od do zostało zbadane przez Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3 i uzyskało opinię bez zastrzeżeń. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast S.A. za rok obrotowy od do zostało zatwierdzone uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu Skonsolidowane sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy zostało wysłane do publikacji w Monitorze Polskim B w dniu oraz złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym i wpisane do rejestru postanowieniem sądu z dnia Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za rok od r. do r. zostało zbadane przez Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3 i uzyskało opinię bez zastrzeżeń. Jednostki zależne objęte konsolidacją Habitat Investments Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Szpitalna 6 (a) Habitat Investments Sp. z o.o. została powołana aktem założycielskim dnia r. (Repertorium A nr 10566/2005). Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa - Śródmieście w XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. 3

4 Zgodnie z Umową Spółki przedmiotem działalności Spółki jest: zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, działalność holdingów, działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, budownictwo. (c) Kapitał podstawowy Spółki zależnej na dzień bilansowy wynosił zł i dzielił się na 100 udziałów o wartości 500,00 zł każdy. 100 % udziałów i ogólnej liczby głosów należy do North Coast S.A. (d) (e) Sprawozdanie finansowe Spółki zależnej za rok obrotowy od do nie podlegało, zgodnie z ustawą o rachunkowości, obowiązkowi badania i nie było badane przez biegłego rewidenta. Udział sumy bilansowej sprawozdania finansowego Habitat Investments Sp. z o.o. za 2009 rok w sumie bilansowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast S.A. za 2009 rok przed wyłączeniami konsolidacyjnymi wynosi 4%. Latteria Tinis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie przy ul. Hanki Sawickiej 1 a) Latteria - Tinis Sp. z o.o. została powołana aktem założycielskim dnia r. (Repertorium nr 3176/98). Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem b) Działalność Spółki, zgodnie z jej statutem, obejmuje: przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowane z wyjątkiem działalności usługowej, działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem owoców i warzyw, przetwórstwo mleka i wyrób serów, działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów, wyrobów tytoniowych i sprzedażą towarów różnego rodzaju, sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów, tłuszczów jadalnych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i pozostałej żywności, sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów wyrobów tytoniowych, sprzedaż detaliczna owoców i warzyw, mięsa i wyrobów mięsnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, wyrobów tytoniowych, sprzedaż detaliczna wyrobów mlecznych i jaj w wyspecjalizowanych sklepach, pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana. c) Kapitał podstawowy Spółki na dzień bilansowy wynosił ,00 zł i dzielił się na udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. 80% udziałów Spółki należy do North Coast S.A. pozostałe 20% należy do ALIVAL SPA z siedzibą w Ponte Buggianese (Pistoia- Włochy). d) Sprawozdanie finansowe Spółki zależnej za rok obrotowy od do nie podlegało, zgodnie z ustawą o rachunkowości, obowiązkowi badania i nie było badane przez biegłego rewidenta. e) Udział sumy bilansowej sprawozdania finansowego Habitat Investments Sp. z o.o. za 2009 rok w sumie bilansowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast S.A. za 2009 rok przed wyłączeniami konsolidacyjnymi wynosi 36%. Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. 4

5 III. (a) Zakres jednostek objętych konsolidacją Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień r. i dane porównywalne na dzień r. obejmują następujące jednostki: Spółka dominująca: North Coast S.A.; Spółka zależna Habitat Investments Sp. z o.o.; Spółka zależna Latteria Tinis Sp. z o.o. Zakres jednostek objętych konsolidacją w badanym okresie w porównaniu do danych porównywalnych nie uległ zmianie. IV. (a) (c) (d) Ogólne informacje dotyczące przeprowadzonego badania Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. została wybrana na audytora jednostki dominującej North Coast S.A. uchwałą Rady Nadzorczej nr 3 z dnia r. Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu r. pomiędzy jednostką dominującą jako Zleceniodawcą, a Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3, jako Zleceniobiorcą w okresie od do , z przerwami. Podstawą badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego były sprawozdania finansowe Spółek objętych konsolidacją oraz zastosowane zasady konsolidacji i dokumentacja konsolidacyjna, w tym korekty i wyłączenia konsolidacyjne. Spółka dominująca udzieliła informacji i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania. Otrzymano od Zarządu Spółki dominującej oświadczenie z dnia 30 kwietnia 2010 roku o kompletności, rzetelności i prawidłowości skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej przedstawionego do badania i ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań warunkowych oraz o nie zaistnieniu lub ewentualnym zaistnieniu do dnia zakończenia badania zdarzeń, wpływających w sposób znaczący na wielkość danych wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za badany okres. V. Podsumowanie przeprowadzonego badania (a) (c) (d) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast S.A. zostało sporządzone na ten sam dzień bilansowy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. Jednostki zależne objęte konsolidacją sporządziły sprawozdania finansowe na ten sam dzień bilansowy co jednostka dominująca. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast S.A. za bieżący okres obrotowy sporządzone zostało, zgodnie z zasadami określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej przyjętych przez Komisję Europejską, na podstawie sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład Grupy objętych konsolidacją. Bieżący rok obrotowy obejmuje 12 kolejnych miesięcy od do Ubiegły rok obrotowy obejmuje odpowiednio 12 miesięcy roku Dwa lata wstecz obejmują odpowiednio 12 miesięcy roku Spółka dominująca sporządziła dokumentację konsolidacyjną, na którą składają się: sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, korekty i wyłączenia konsolidacyjne sprawozdań finansowych objętych konsolidacją, Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. 5

6 (e) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono metodą konsolidacji pełnej. Sumowaniu podlegały w pełnej wysokości wszystkie odpowiednie pozycje bilansów i rachunków zysków i strat jednostki dominującej i jednostek zależnych. Następnie dokonano odpowiednich korekt i wyłączeń konsolidacyjnych. Wyłączeniom konsolidacyjnym podlegały: wartość bilansowa inwestycji jednostki dominującej w jednostce zależnej, kapitał własny jednostki zależnej odpowiadający udziałowi jednostki dominującej, wzajemne należności i zobowiązania jednostek objętych konsolidacją, przychody i koszty oraz zyski i straty dotyczące operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją, Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. 6

7 VI. Analiza finansowa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku A B C Bieżący Ubiegły Okres dwa Zmiana Zmiana Zmiana Zmiana Bieżący Ubiegły Okres dwa okres okres lata wstecz (A-B) (A-B)/B (B-C) (B-C)/C okres okres lata wstecz Struktura % '000 zł '000 zł 000 zł '000 zł % '000 zł % Struktura % Struktura % Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży (8 789) -7% % 100% 100% 100% Koszt własny sprzedaży (71 524) (71 842) (64 295) 318 0% (7 547) 12% -62% -58% -61% Zysk (strata) brutto na sprzedaży (8 471) -16% % 38% 42% 39% Koszty sprzedaży (36 347) (36 553) (27 445) 206-1% (9 108) 33% -32% -30% -26% Koszty ogólnego zarządu (6 548) (6 067) (5 343) (481) 8% (724) 14% -6% -5% -5% Pozostałe przychody operacyjne % 93 13% 3% 1% 1% Pozostałe koszty operacyjne (1 062) (1 116) (876) 54-5% (240) 27% -1% -1% -1% Zysk (strata) na działalności operacyjnej (6 455) -71% 514 6% 2% 7% 8% Koszty finansowe - netto (1 730) (3 963) % (4 581) -741% -2% -3% 1% Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 222) -82% (4 067) -44% 1% 4% 9% Podatek dochodowy (1 056) (1 479) (2 233) % % -1% -1% -2% Zysk/(strata) netto (133) (3 799) -104% (3 313) -47% 0% 3% 7% Przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej (3 582) -87% (2 918) -42% 0% 3% 7% Udziałowcom mniejszościowym (658) (441) (46) (217) -49% (395) 859% -1% 0% 0% (133) (3 799) -104% (3 313) -47% 0% 3% 7% Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. 7

8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 31 grudnia 2009 roku A B C Koniec Koniec Koniec Koniec Koniec Koniec bieżącego ubiegłego okresu dwa Zmiana Zmiana Zmiana Zmiana bieżącego ubiegłego okresu dwa okresu okresu lata wstecz (A-B) (A-B)/B (B-C) (B-C)/C okresu okresu lata wstecz '000 zł '000 zł '000 zł '000 zł % '000 zł % Struktura % Struktura % Struktura % AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne (39) -48% 1 1% 0% 0% 0% Wartość firmy % 9% 9% 13% Rzeczowe aktywa trwałe % % 57% 50% 35% Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (464) -93% % 0% 0% 0% Należności handlowe oraz pozostałe należności (75) -11% % 1% 1% 0% Inwestycje w pozostałych jednostkach % 0 0% 0% 0% 0% % % 67% 60% 49% Aktywa obrotowe Zapasy (3 667) -23% % 11% 14% 17% Należności handlowe oraz pozostałe należności (4 668) -18% % 18% 22% 31% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty % (331) -49% 0% 0% 1% Rozliczenia międzyokresowe (257) % 4% 3% (8 399) -18% % 33% 40% 51% Suma aktywów (633) -1% % 100% 100% 100% Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. 8

9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 31 grudnia 2009 roku (c.d.) PASYWA Kapitał własny A B C Koniec Koniec Koniec Koniec Koniec Koniec bieżącego ubiegłego okresu dwa Zmiana Zmiana Zmiana Zmiana bieżącego ubiegłego okresu dwa okresu okresu lata wstecz (A-B) (A-B)/B (B-C) (B-C)/C okresu okresu lata wstecz '000 zł '000 zł '000 zł '000 zł % '000 zł % Struktura % Struktura % Struktura % Kapitał podstawowy % 0 0% 1% 1% 1% Kapitał zapasowy % 0 0% 19% 19% 28% Kapitał rezerwowy % % 20% 16% 18% Kapitał z aktualizacji wyceny % 0 0% 0% 0% 0% Zysk (strata) z lat ubiegłych (4 314) (2 116) - (2 198) 104% (2 116) 0% -4% -2% 0% Zysk (strata) netto okresu obrotowego (3 582) -87% (2 918) -42% 0% 4% 9% Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (1 075) -2% % 37% 37% 56% Udziały akcjonariuszy mniejszościowych (472) (658) -354% (441) -70% 0% 0% 1% Razem kapitały własne (1 733) -4% % 36% 37% 56% 0% 0% Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe (2 336) -14% % 12% 14% 3% Zobowiązania krótkoterminowe % % 52% 48% 41% % % 64% 63% 44% Suma pasywów (633) -1% % 100% 100% 100% Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. 9

10 Sytuacja majątkowa i finansowa, wynik finansowy oraz rentowność Grupy Kapitałowej Działalność gospodarczą Grupy Kapitałowej, jej wynik finansowy i rentowność za okres obrotowy oraz sytuację majątkową i finansową na dzień bilansowy w porównaniu do ubiegłego okresu charakteryzują następujące wskaźniki: J.m. Bieżący Ubiegły Okres dwa okres okres lata wstecz Wskaźniki aktywności - produktywność majątku ogółem przychody ze sprzedaży przeciętny stan aktywów 0,99 1,26 1,53 - produktywność majątku trwałego przychody ze sprzedaży przeciętny stan aktywów trwałych 1,55 2,27 4,91 - produktywność kapitału własnego przychody ze sprzedaży przeciętny stan kapitału własnego 2,69 2,79 2,45 - szybkość obrotu należności przec. należności z tyt. dostaw i usług x 365 dni dni przychody ze sprzedaży - szybkość obrotu zapasów przeciętny stan zapasów x 365 dni koszt własny sprzedaży dni Wskaźniki rentowności - rentowność sprzedaży netto zysk/strata netto przychody ze sprzedaży % -0,12 2,96 6,59 - rentowność majątku ogółem zysk/strata netto przeciętny stan aktywów % -0,11 3,73 10,11 - rentowność kapitału własnego zysk/strata netto przeciętny stan kapitału własnego % -0,31 8,27 16,17 Wskaźniki finansowania - stopa zadłużenia suma zobowiązań długo i krótkoterminowych 0,64 0,63 0,44 suma pasywów - szybkość obrotu zobowiązań przec.stan zobowiązań z tyt.dostaw i usług x 365 dni dni koszt własny sprzedaży - pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym kapitał własny aktywa trwałe 0,54 0,62 1,16 - trwałość struktury finansowania kapitał własny + zobowiązania długoterminowe 0,48 0,52 0,59 suma pasywów Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. 10

11 Wskaźniki płynności Koniec Koniec Koniec bieżącego okresu dwa okresu dwa okresu lata wstecz lata wstecz - płynności I aktywa obrotowe ogółem zobowiązania krótkoterminowe 0,63 0,82 1,26 - płynności II aktywa obrotowe ogółem - zapasy zobowiązania krótkoterminowe 0,43 0,54 0,85 - płynności III środki pieniężne zobowiązania krótkoterminowe 0,01 0,01 0,02 Wskaźniki rynku kapitałowego - zysk/strata na jedną akcję zysk/strata netto ilość wyemitowanych akcji zł 0,02 0,13 0,22 - cena do zysku/straty na jedną akcję cena rynkowa jednej akcji zysk/strata netto na jedną akcję 78,02 7,79 15,58 - kapitał własny na jedną akcję kapitał własny ilość wyemitowanych akcji zł 1,32 1,36 1,41 VII. (a) (c) (d) (e) (f) (g) Stwierdzenia biegłego rewidenta Zarząd Spółki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawił żądane informacje, wiarygodne wyjaśnienia i oświadczenia w wystarczającym zakresie i w rozsądnym czasie dla celów przeprowadzenia badania oraz przedłożył oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych, dokumentacji konsolidacyjnej i wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych oraz ujawnieniu istotnych zdarzeń, które nastąpiły po dacie bilansu do dnia złożenia oświadczenia. Dokumentacja konsolidacyjna była kompletna i poprawna, a sposób jej przechowywania zapewnia właściwą ochronę. We wszystkich istotnych aspektach konsolidacja kapitałów oraz ustalenie udziałów mniejszości zostały przeprowadzone prawidłowo. We wszystkich istotnych aspektach określone przez kierownika Jednostki dominującej zasady rachunkowości oraz wykazywanie danych były zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Została zachowana ciągłość stosowanych zasad i metod w stosunku do okresu ubiegłego. Wyłączenia wzajemnych rozrachunków (należności i zobowiązań) oraz obrotów wewnętrznych (przychodów i kosztów) jednostek objętych konsolidacją zostały dokonane we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Wyłączenia wyników nie zrealizowanych przez jednostki objęte konsolidacją zawartych w wartości aktywów oraz z tytułu dywidend zostały dokonane we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego zawierają wszystkie istotne informacje wymagane przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i zostały przedstawione we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo. Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. 11

12 (h) (i) Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej we wszystkich istotnych aspektach jest kompletne w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz uwzględnia postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.nr 33 poz. 259). Zawarte w nim informacje są zgodne ze sprawozdaniem finansowym za okres bieżący. Zawarte w nim informacje są zgodne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres bieżący. Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. oraz kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie są niezależni od badanej jednostki w rozumieniu art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649). Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. 12

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz. 2988 tel/fax 022 698 73 11; e-mail: amalek@bakam.biz

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Grupy Żywiec S.A. (zwanej

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, 28 lutego 2011 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię

Raport uzupełniający opinię Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego BUMECH Spółka Akcyjna w Tychach za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Warszawa, kwiecień 2009 r. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...2

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok RAWLPLUG Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A.

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 R A P O R T z badania sprawozdania finansowego GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 za rok obrotowy obejmujący okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. 1 A. I N F O R M A C J E O G Ó L N E 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006

Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006 Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006 (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku - Dz. U. Nr 49, poz.463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Sąd

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta)

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-RS 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo