REGULAMIN KONSOLIDACJI SALD W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONSOLIDACJI SALD W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO"

Transkrypt

1 Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN KONSOLIDACJI SALD W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, grudzień 2013 r.

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Ogólne warunki realizacji usługi konsolidacji... 4 Rozdział 3 Zasady realizacji usługi konsolidacji... 6 Rozdział 4 Zasady oprocentowania... 8 Rozdział 5 Opłaty i prowizje... 9 Rozdział 6 Rozwiązanie Umowy... 9 Rozdział 7 Zmiana Regulaminu... 9 Rozdział 8 Wyciągi oraz raporty dla konsolidacji. Reklamacje Rozdział 9 Postanowienia końcowe /11

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin konsolidacji sald w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich Bank Gospodarstwa Krajowego udostępnia i realizuje usługę konsolidacji. 2. Zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego określa Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej Regulaminem RB. 3. Do usługi konsolidacji sald nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą UP, zawartych w dziale II oraz art , art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust.2-5, art , art. 51 i art Ustawy UP, w miejsce których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, Regulaminu RB, Regulaminu świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego zwanego dalej Regulaminem UP oraz Umowy. 4. Termin określony w art. 44 ust. 2 Ustawy UP zastępuje się terminem określonym w Regulaminie UP Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) autoinwestycja usługę automatycznego inwestowania środków pieniężnych znajdujących się na oprocentowanym rachunku bankowym Posiadacza rachunku na koniec dnia operacyjnego; 2) Bank - Bank Gospodarstwa Krajowego; 3) dekonsolidacja proces odwrotny do konsolidacji rzeczywistej, polegający na automatycznym rozksięgowaniu środków z rachunku konsolidującego na rachunki konsolidowane; 4) kapitalizacja doliczenie odsetek do kapitału od którego następuje wyliczenie odsetek; 5) Komunikat Banku informację podawaną do wiadomości Klientów Banku, w szczególności Posiadacza rachunku udostępnioną w Oddziałach lub na stronie internetowej Banku pod adresem lub w innej formie uzgodnionej indywidualnie z Klientem; 6) konsolidacja - konsolidację wirtualną lub rzeczywistą; 7) konsolidacja rzeczywista wariant konsolidacji polegający na automatycznym rzeczywistym przeksięgowaniu środków podlegających konsolidacji z rachunku konsolidowanego na rachunek konsolidujący lub z rachunku konsolidującego na rachunek konsolidowany - w zależności od rodzaju konsolidacji, a następnie automatycznym naliczeniu odsetek; 8) konsolidacja wirtualna wariant konsolidacji polegający na automatycznym ustaleniu zagregowanego salda ze wszystkich rachunków bankowych znajdujących się w schemacie konsolidacji bez dokonywania przeksięgowań środków podlegających konsolidacji pomiędzy rachunkami, a następnie automatycznym naliczeniu odsetek od zagregowanego salda; 9) priorytet parametr ustalany przez Posiadacza rachunku, określający w jakiej kolejności rachunki konsolidowane w ramach konsolidacji rzeczywistej biorą udział w procesie konsolidacji/dekonsolidacji w sytuacji konieczności uzupełniania salda ujemnego, przy czym wartość 1 oznacza najwyższy priorytet, wartość 99 najniższy. Ustalenie priorytetu przez Posiadacza rachunku jest opcjonalne; 10) rachunek bankowy rachunek w złotych prowadzony na podstawie umowy rachunku bankowego: rachunek bieżący, rachunek pomocniczy, rachunek pomocniczy płacowy; 3/11

4 11) rachunek konsolidowany rachunek bieżący/pomocniczy w złotych prowadzony dla Posiadacza rachunku, z którego dokonuje się konsolidacja salda na rachunek konsolidujący; 12) rachunek konsolidowany główny rachunek wskazany przez Wnioskodawcę, służący do podstawowych rozliczeń, którego wysokość oprocentowania obejmuje saldo środków skonsolidowanych w ramach konsolidacji wirtualnej; 13) rachunek konsolidujący rachunek bieżący/pomocniczy w złotych prowadzony dla jednostek Posiadacza rachunku, służący do konsolidacji sald z rachunków konsolidowanych dla konsolidacji rzeczywistej lub jeżeli w wyniku określonego rodzaju konsolidacji rzeczywistej konieczne jest przeksięgowanie środków z rachunku konsolidującego na rachunki konsolidowane; 14) rachunek techniczny konsolidujący pomocniczy rachunek bankowy otwierany przez Bank w ramach wirtualnej konsolidacji sald, służący do wyznaczania odsetek od zagregowanego salda z rachunków konsolidowanych, a następnie ich naliczenia; 15) saldo bieżące - stan środków pieniężnych na rachunku bankowym, pomniejszony o kwoty blokad środków, powiększony o kwotę kredytu w rachunku bieżącym, uwzględniający wszystkie bieżące operacje gotówkowe i bezgotówkowe; 16) środki podlegające konsolidacji saldo rachunku konsolidowanego pomniejszone o blokady środków, autoryzacje na rachunku na dany dzień konsolidacji oraz obciążenia z przyszła datą księgowania wynikające z przekazanych zleceń płatniczych po godzinie granicznej; 17) Umowa Umowę w sprawie wirtualnej konsolidacji sald lub Umowę w sprawie rzeczywistej konsolidacji sald, zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem rachunku; 18) umowa rachunku bankowego - umowę rachunku bankowego, na podstawie której prowadzone są poszczególne rachunki bankowe biorące udział w procesie konsolidacji; 19) wniosek Wniosek o zawarcie umowy w sprawie rzeczywistej konsolidacji sald lub Wniosek o zawarcie umowy w sprawie wirtualnej konsolidacji sald; 20) Wnioskodawca przedsiębiorcę lub innego klienta instytucjonalnego wnioskującego o usługę konsolidacji. 2. Dla określeń użytych w Regulaminie, nie zdefiniowanych w ust.1, stosuje się określenia przyjęte w Regulaminie RB oraz Regulaminie UP. 3. Usługa konsolidacji sald, która jest przedmiotem Regulaminu stanowi rozszerzenie standardowych usług prowadzenia rachunków bankowych świadczonych przez Bank na rzecz Posiadacza rachunku. Rozdział 2 Ogólne warunki realizacji usługi konsolidacji Bank udostępnia usługę konsolidacji, jako dodatkową usługę Posiadaczom rachunków, z zastrzeżeniem ust Konsolidacji podlegają rachunki wskazane przez Posiadacza rachunku we wniosku, które: 1) nie zostały zajęte w całości przez organ egzekucyjny; 2) nie zostały objęte zakazem dokonywania wypłat, wydanym przez organ do tego uprawniony; 3) nie zostały objęte blokadą całkowitą rachunku; 4) nie posiadają przeterminowanych należności w ramach kredytów obrotowych w rachunku bieżącym; 5) nie zostały otwarte wyłącznie do celów określonych w umowie rachunku bankowego i nie mogą być wykorzystywane do innych operacji, w szczególności dotyczy rachunku powierniczego; 4/11

5 6) nie zostały otwarte jako rachunki bankowe podlegające konsolidacji finansów publicznych zgodnie z Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego. 3. Nie podlegają konsolidacji rachunki dla których kwota środków podlegających konsolidacji jest równa lub niższa niż kwota blokady. 4. Nie podlegają konsolidacji środki z tytułu kredytu otwartego w rachunku bieżącym, które zostały przeksięgowane na konto należności wymagalnych oraz odsetki przeksięgowane na konto odsetek zapadłych niespłaconych. 5. Bank może wyłączyć z danego schematu konsolidacji rachunek bankowy dla którego Bank dokonał przekwalifikowania kredytu otwartego w rachunku bieżącym do sytuacji nieregularnej. 6. W przypadku, gdy Bank dokonał przekwalifikowania kredytu otwartego w rachunku bieżącym do sytuacji nieregularnej dla rachunku konsolidującego Bank występuje do Posiadacza rachunku o wskazanie nowego rachunku konsolidującego. 7. Wskazanie nowego rachunku konsolidującego wymaga złożenia przez Posiadacza rachunku oświadczenia o włączeniu lub wyłączeniu rachunku do/z usługi konsolidacji sald na formularzu udostępnianym przez Bank. 8. Niewskazanie nowego rachunku konsolidującego w trybie określonym w ust. 7 przez Posiadacza rachunku w terminie 7 dni od otrzymania z Banku informacji, o której mowa w ust. 6, jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Bank w trybie natychmiastowym Warunkiem udostępnienia przez Bank usługi konsolidacji jest zawarcie Umowy, określającej szczegółowe warunki jej realizacji. 2. Zawarcie Umowy następuje na podstawie pisemnego wniosku Posiadacza rachunku, którego wzór stanowi formularz udostępniany przez Bank. 3. Decyzja o zawarciu Umowy jest podejmowana przez Bank w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez Wnioskodawcę w Oddziale Banku. 4. Wniosek oraz Umowa wymagają podpisania przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku. 5. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny. 6. W dniu poprzedzającym uruchomienie usługi konsolidacji Bank dokonuje kapitalizacji odsetek na rachunkach biorących udział w schemacie konsolidacji Posiadacz rachunku jest uprawniony do włączania rachunków konsolidowanych do Umowy oraz wyłączania rachunków konsolidowanych z Umowy w trakcie jej trwania. 2. Włączenie lub wyłączenie rachunków konsolidowanych, o których mowa w ust. 1 wymaga złożenia przez Posiadacza rachunku stosownego oświadczenia na formularzu udostępnianym przez Bank. 3. Oświadczenie powinno wskazywać datę, od której włączenie lub wyłączenie ma być skuteczne. 4. Jeżeli oświadczenie nie wskazuje daty, o której mowa w ust. 3, włączenie lub wyłączenie staje się skuteczne po upływie dwóch dni roboczych po dostarczeniu tego oświadczenia do Banku. Jeżeli Bank otrzyma oświadczenie w dniu, który został wskazany w oświadczeniu jako dzień, od którego włączenie lub wyłączenie ma być skuteczne lub jeżeli wskazany zostanie dzień następujący po dniu złożenia oświadczenia, włączenie lub wyłączenie takie staje się skuteczne, po upływie dwóch dni roboczych licząc od dnia jego otrzymania. 5. Włączony do schematu konsolidacji rachunek konsolidowany zaczyna swój udział w usłudze konsolidacji sald od procesu konsolidacji. 6. Jeżeli w ramach Umowy udostępniona została dekonsolidacja rachunek konsolidowany wyłączony ze schematu konsolidacji kończy swój udział w procesie konsolidacji na procesie dekonsolidacji. 5/11

6 Rozdział 3 Zasady realizacji usługi konsolidacji 7. Zgodnie z zawartą Umową, Bank wykonuje konsolidację w następujących wariantach: 1) konsolidacji rzeczywistej lub 2) konsolidacji wirtualnej. 8. Posiadacz rachunku dysponuje rachunkami bankowymi biorącymi udział w usłudze konsolidacji, zgodnie z zawartą umową rachunku bankowego Konsolidacja rzeczywista wykonywana jest automatycznie, zgodnie ze wskazanym w Umowie rodzajem konsolidacji i ustanowionym przez Posiadacza rachunku harmonogramem: 1) raz dziennie, na koniec dnia roboczego; 2) wielokrotnie, maksymalnie 24 razy w ciągu dnia, we wskazanych przez Posiadacza rachunku godzinach mieszczących się w zakresie czasowym od 9:00 do 14:50 w dni robocze; 3) raz w tygodniu, na koniec dnia roboczego; 4) raz w miesiącu, w wybranym przez Posiadacza rachunku dniu miesiąca; 5) we wskazanych datach, wyznaczonych przez Posiadacza rachunku, i odnosi się do części lub całości sald rachunków konsolidowanych, zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie, z zastrzeżeniem ust. 2 i Dla konsolidacji realizowanej zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 1 pkt 2 nie jest możliwe ustanowienie dekonsolidacji. 3. Dla konsolidacji realizowanej zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 1 pkt 4 lub 5, jeżeli wskazany przez Posiadacza rachunku dzień nie jest dniem roboczym lub wskazany dzień w danym miesiącu nie występuje konsolidacja następuje w następnym dniu roboczym następującym po dniu wynikającym z harmonogramu. 10. W ramach konsolidacji rzeczywistej Bank udostępnia następujące rodzaje usługi: 1) zerowanie rachunków konsolidowanych, polegające na przeksięgowaniu środków podlegających konsolidacji z rachunków konsolidowanych na rachunek konsolidujący w przypadku sald dodatnich a następnie jeżeli salda na rachunkach konsolidowanych są ujemne, na przeksięgowaniu środków z rachunku konsolidującego na rachunki konsolidowane w celu uzyskania na rachunkach konsolidowanych zerowego salda; 2) zerowanie rachunków konsolidowanych z dodatnim saldem, polegające na przeksięgowaniu środków podlegających konsolidacji z rachunków konsolidowanych na rachunek konsolidujący w celu uzyskania na rachunkach konsolidowanych zerowego salda; 3) zerowanie rachunków konsolidowanych z saldem ujemnym, polegające na przeksięgowaniu środków podlegających konsolidacji z rachunku konsolidującego na rachunki konsolidowane z saldem ujemnym w celu uzyskania na rachunkach konsolidowanych zerowego salda; 4) konsolidacja rachunków do określonej kwoty, polegająca na przeksięgowaniu z rachunków konsolidowanych na rachunek konsolidujący środków powyżej określonego w Umowie progu a następnie przeksięgowaniu środków z rachunku konsolidującego na rachunki konsolidowane z saldem poniżej określonego w Umowie progu w celu uzyskania na rachunkach konsolidowanych salda odpowiadającego kwocie określonego w Umowie progu; 5) konsolidacja rachunków powyżej określonej kwoty, polegająca na przeksięgowaniu z rachunków konsolidowanych na rachunek konsolidujący środków powyżej określonego w Umowie progu; 6/11

7 6) konsolidacja rachunków poniżej określonej kwoty, polegająca na przeksięgowaniu z rachunku konsolidującego na rachunki konsolidowane środków, dla których salda są mniejsze od określonego w Umowie progu Konsolidacja sald rachunków konsolidowanych dla rodzajów konsolidacji: "Zerowanie rachunków konsolidowanych", "Zerowanie rachunków konsolidowanych z saldem ujemnym", "Konsolidacja rachunków do określonej kwoty" wymagających przeniesienia środków z rachunku konsolidującego odbywa się zgodnie z priorytetami wyznaczonymi przez Posiadacza rachunku dla poszczególnych rachunków konsolidowanych, zgodnie z treścią Umowy. 2. W przypadku braku wskazania w Umowie priorytetów, o których mowa w ust. 1, konsolidacja poszczególnych rachunków następuje w kolejności przypadkowej dla Posiadacza rachunku, zgodnie z przyjętym przez Bank algorytmem. 12. Środki skonsolidowane podczas rzeczywistej konsolidacji mogą podlegać autoinwestycji, o ile umowa rachunku bankowego, na podstawie której jest prowadzony rachunek konsolidujący, przewiduje taką usługę Zgodnie z zawartą Umową, z zastrzeżeniem 9 ust. 2 i 3, środki skonsolidowane podczas rzeczywistej konsolidacji wykonywanej na zakończenie dnia: 1) pozostają na rachunku konsolidującym lub 2) w kolejnym dniu roboczym podlegają dekonsolidacji: a) pełnej - środków przeksięgowanych w dniu poprzednim w ramach konsolidacji lub b) określonych środków w kwocie ustalonej dla poszczególnych rachunków w Umowie. 2. Dekonsolidacja następuje automatycznie w następnym dniu roboczym po konsolidacji. 3. Jeżeli na rachunku konsolidującym środki nie są wystarczające: 1) na dekonsolidację pełną zwrot środków na rachunki konsolidowane odbywa się proporcjonalnie do ich udziału w procesie konsolidacji i jest realizowany do wysokości salda bieżącego na rachunku konsolidującym; 2) na dekonsolidację określonych środków dekonsolidacja następuje na poszczególne rachunki konsolidowane zgodnie z priorytetami wyznaczonymi przez Posiadacza rachunku wskazanymi w Umowie lub w przypadku braku wskazania w Umowie priorytetów, w kolejności przypadkowej dla Posiadacza rachunku, zgodnie z przyjętym przez system bankowy algorytmem do wysokości salda bieżącego na rachunku konsolidującym. 4. W ramach konsolidacji rzeczywistej, w przypadku wystąpienia na rachunku konsolidującym wymagalnego zadłużenia z tytułu: 1) debetu niedozwolonego lub 2) wymagalnego kredytu w rachunku bieżącym, skonsolidowane środki są w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę tego zadłużenia Posiadacz rachunku może zlecić wykonanie przez Bank dodatkowej konsolidacji rzeczywistej na żądanie, nie wynikającej z przyjętego harmonogramu określonego w Umowie. 2. Dodatkowa konsolidacja rzeczywista na żądanie może być wykonywana w dni robocze w godzinach pracy Banku, określonych jako godziny 8:00-14: Posiadacz rachunku składa dyspozycję, o której mowa w ust. 1: 1) w formie papierowej, na formularzu udostępnianym przez Bank w Oddziale Banku wykonującym Umowę; 2) elektronicznie, za pośrednictwem zlecenia otwartego w systemie bankowości elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie internetowej Banku 7/11

8 4. Dyspozycja dodatkowej konsolidacji na żądanie wymaga podpisania przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku. 5. Dyspozycja konsolidacji na żądanie musi zostać dostarczona przez Posiadacza rachunku do Banku nie później niż dwie godziny przed terminem realizacji wskazanym w dyspozycji, z zastrzeżeniem ust W celu wykonania dodatkowej konsolidacji rzeczywistej na żądanie w godzinach 8:00-10:00 Posiadacz rachunku musi dostarczyć dyspozycję do Banku nie później niż o godzinie 15:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień wskazany w dyspozycji. 7. Bank nie wykonuje dekonsolidacji na żądanie W ramach konsolidacji wirtualnej następuje ustalenie zagregowanego salda rachunków konsolidowanych wskazanych w Umowie, dla którego następuje naliczenia odsetek bez przeksięgowania środków z rachunków konsolidowanych. 2. Konsolidacja wirtualna realizowana jest raz dziennie, na koniec dnia roboczego Środki zgromadzone na rachunkach konsolidowanych w ramach konsolidacji wirtualnej nie podlegają autoinwestycji. 2. Włączenie do konsolidacji wirtualnej rachunku bankowego, dla którego udostępniona została autoinwestycja skutkuje automatycznym wyłączeniem autoinwestycji przez Bank. Rozdział 4 Zasady oprocentowania Dla konsolidacji rzeczywistej środki na rachunku konsolidującym są oprocentowane na zasadach i w wysokości określonej w umowie rachunku bankowego, na podstawie której jest prowadzony rachunek konsolidujący. Dotyczy to również zasad zmiany oprocentowania. 2. Odsetki od autoinwestycji są kapitalizowane na koniec każdego dnia roboczego i nie podlegają dekonsolidacji, ale są pozostawiane na rachunku konsolidującym. 3. Dla konsolidacji wirtualnej środki konsolidowane są oprocentowane na zasadach i w wysokości określonej w umowie rachunku bankowego, na podstawie której jest prowadzony rachunek konsolidowany główny. Dotyczy to również zasad zmiany oprocentowania Kapitalizacja na rachunkach biorących udział w procesie konsolidacji jest wykonywana na zasadach określonych w umowie rachunku bankowego: 1) konsolidującego, w przypadku konsolidacji rzeczywistej; 2) konsolidowanego głównego, w przypadku konsolidacji wirtualnej. 2. Zwrot odsetek następuje zgodnie z postanowieniami Umowy we wskazanym terminie na: 1) wybrany rachunek, w przypadku konsolidacji rzeczywistej; 2) wybrany rachunek lub metodą proporcjonalną na rachunki konsolidowane, w przypadku konsolidacji wirtualnej. 19. Wysokość i zasady oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym określa Umowa kredytu otwartego w rachunku bieżącym. 8/11

9 Rozdział 5 Opłaty i prowizje Bank pobiera opłaty za usługę konsolidacji sald zgodnie z Umową. 2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat, o których mowa w ust.1, w trybie aneksowania Umowy. 3. W przypadku braku zgody Posiadacza rachunku na zawarcie aneksu, o którym mowa w ust. 2, Bank może wypowiedzieć Umowę zgodnie z 21 ust. 1. Rozdział 6 Rozwiązanie Umowy Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron w formie pisemnej, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od daty doręczenia wypowiedzenia. 2. Strony Umowy mogą w trybie porozumienia rozwiązać Umowę z zachowaniem krótszego lub dłuższego, niż wskazany w ust. 1, okresu wypowiedzenia. 3. Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego, który występuje w Umowie jako rachunek konsolidujący dla konsolidacji rzeczywistej, jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy Bank może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Posiadacza rachunku warunków Umowy, w szczególności w sytuacji: 1) rażącego naruszenia przez Posiadacza rachunku warunków Umowy lub Regulaminu; 2) zaistnienia podejrzenia o naruszeniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 3) udzielenia przez Posiadacza rachunku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, przedstawienia dokumentów fałszywych lub poświadczających nieprawdę; 4) podjęcia przez Posiadacza rachunku mylnie zaksięgowanych przez Bank na rachunek bankowy kwot i niezwrócenia ich w określonym przez Bank terminie; 5) powstania na rachunku debetu niedozwolonego i niespłacenia go w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego powstania; 6) niespłacenia należnych Bankowi zaległych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, świadczenia usług płatniczych lub wykonywania innych czynności bankowych w określonym przez Bank terminie. 2. Wypowiadając Umowę Bank podaje przyczyny wypowiedzenia. 23. Bank zaprzestaje wykonywania konsolidacji: 1) z dniem rozwiązania Umowy, przy czym ostatnią operacją jest dekonsolidacja, jeśli została ustanowiona; 2) z dniem rozwiązania umowy rachunku bankowego, na podstawie której jest prowadzony rachunek konsolidujący. Rozdział 7 Zmiana Regulaminu Regulamin stanowi integralną część Umowy i jest udostępniany w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku 2. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w okresie obowiązywania 9/11

10 Umowy, bez wypowiedzenia Umowy. 3. Informacje o zmianach Regulaminu z podaniem daty ich wejścia w życie przekazywane są Posiadaczowi rachunku w następujący sposób: 1) elektronicznie w formie komunikatu zamieszczonego za pośrednictwem użytkowanego przez Posiadacza rachunku systemu bankowości elektronicznej lub na wskazany adres poczty elektronicznej, jeżeli są takie uzgodnienia w Umowie rachunku bankowego; 2) poprzez zamieszczenie komunikatu na wyciągu bankowym z rachunku bankowego dostarczanym w sposób uzgodniony w Umowie; 3) poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Banku. 4. Pełne brzmienie zmienionego Regulaminu wraz z podaniem daty jego wejścia w życie, są udostępniane w formie Komunikatu Banku. 5. Zmiany Regulaminu uznaje się za przyjęte przez Posiadacza rachunku, o ile nie złoży on pisemnego oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. 6. Za dzień doręczenia w formie elektronicznej informacji o zmianach Regulaminu uważa się dzień, w którym komunikat został wyświetlony w systemie bankowości elektronicznej albo komunikat ten został przesłany na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej. 7. Złożenie przez Posiadacza rachunku sprzeciwu wobec zmian Regulaminu wraz z wypowiedzeniem Umowy skutkuje rozwiązaniem Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian Regulaminu. Rozdział 8 Wyciągi oraz raporty dla konsolidacji. Reklamacje Bank informuje Posiadacza rachunku o operacjach konsolidacji i dekonsolidacji wykonywanych w ramach Umowy: 1) w formie wyciągu do poszczególnych rachunków bankowych uczestniczących w procesie konsolidacji, na zasadach określonych w umowie rachunku bankowego, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz 2) w formie dziennych raportów konsolidacji rachunków dostępnych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej zawierających następujące dane: a) wysokość sald na rachunkach konsolidowanych i rachunku konsolidującym przed procesem konsolidacji, b) wysokość sald na rachunkach konsolidowanych i rachunku konsolidującym po konsolidacji, c) wysokość odsetek naliczonych od sald na rachunku konsolidującym, d) wysokość odsetek naliczonych od sald na rachunku konsolidowanym, e) oprocentowanie rachunku skonsolidowanego. 2. Dla rachunków uczestniczących w konsolidacji wirtualnej na wyciągach widoczne są wyłącznie księgowania z tytułu kapitalizacji odsetek. 3. Sposób i terminy sporządzania i doręczania wyciągów bankowych określa umowa rachunku bankowego. 4. W sytuacji niedostępności systemu Posiadacz rachunku może otrzymać raport konsolidacji zlecając dyspozycję w Oddziale Posiadacz rachunku jest zobowiązany sprawdzać na bieżąco prawidłowość podanych w wyciągach zapisów i informować Bank o ewentualnych niezgodnościach w terminie 14 dni od daty otrzymania wyciągu. 10/11

11 2. Reklamacje wnoszone są w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty, faksu lub z wykorzystaniem strony internetowej Banku. 3. Reklamacje mogą być także składane bezpośrednio przez Posiadacza rachunku w Oddziałach Banku lub w kancelarii centrali Banku. 4. Posiadacz rachunku ma obowiązek szczegółowego i wyczerpującego opisania przedmiotu reklamacji. 5. Jeżeli tego wymaga przedmiot reklamacji, do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające podstawę złożenia reklamacji. 6. Niezgłoszenie reklamacji przez Posiadacza rachunku w terminie, o którym mowa w ust.1, uznaje się jako potwierdzenie zmiany stanu rachunku bankowego oraz salda rachunku w zakresie usługi konsolidacji sald. 7. Bank rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w formie pisemnej: 1) bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wpływu do Banku w przypadku reklamacji, która nie wymaga zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień; 2) nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu do Banku w przypadku reklamacji, która wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 8. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 7, Bank informuje pisemnie Posiadacza rachunku o przyczynach zwłoki, czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia reklamacji i wskazuje nowy termin zakończenia rozpatrzenia reklamacji Posiadacz rachunku ma możliwość zdefiniowania innego opisu operacji w zakresie usługi konsolidacji sald na wyciągach z rachunków biorących udział w schemacie konsolidacji niż standardowo stosowane przez Bank. 2. Opisy operacji, o których mowa w ust. 1, dotyczą: 1) konsolidacji; 2) dekonsolidacji; 3) kapitalizacji okresowej z tytułu konsolidacji sald, z zastrzeżeniem ust W ramach konsolidacji wirtualnej możliwe jest zdefiniowanie opisu operacji wyłącznie dla operacji wskazanej w ust. 2 pkt Opisy operacji, których mowa w ust. 1, są określane przez Wnioskodawcę we Wniosku. 5. Opisy operacji mogą być zmieniane przez Posiadacza rachunku w trakcie trwania Umowy. 6. Zmiana opisów operacji wymaga złożenia przez Posiadacza rachunku pisemnej dyspozycji na formularzu udostępnianym przez Bank. Rozdział 9 Postanowienia końcowe Stosunek prawny wynikający z Umowy podlega polskiemu prawu. 2. Wszelkie spory powstałe na tle interpretacji lub wykonania Umowy rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca siedziby Banku. 3. Regulamin, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego oraz art. 109 ust. 2 Prawa bankowego - ma charakter wiążący dla Stron Umowy. 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu RB, Regulaminu UP oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 5. Instytucją sprawującą nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego. 11/11

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, czerwiec 2016 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Zakres obowiązywania Regulaminu... 3 Rozdział 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.:

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego 1 - dotychczasowe brzmienie: 1. Regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin Funduszu z Lokatą stan na dzień 25.07.2015 Str. 1 / 8 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział I - Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi TeleBank

Regulamin usługi TeleBank ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY Regulamin usługi TeleBank Protokół 7/08 Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego z dnia 28.02.2008 Łącko, luty 2008 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Uaktywnienie usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowego Pracowite Konto Oszczędnościowe

Umowa rachunku oszczędnościowego Pracowite Konto Oszczędnościowe Umowa rachunku oszczędnościowego Pracowite Konto Oszczędnościowe W dniu pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, kod poczt. 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Przemków, czerwiec 2005 r.

Przemków, czerwiec 2005 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, czerwiec 2005 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

WSzSL/FAZ/072/.../08 Legnica, 19 listopada 2008 r.

WSzSL/FAZ/072/.../08 Legnica, 19 listopada 2008 r. WSzSL/FAZ/072/.../08 Legnica, 19 listopada 2008 r. Do zainteresowanych Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zawiadamia,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych zawarta w dniu roku w Sulikowie pomiędzy. z siedzibą wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH SOŚNICOWICE,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BGK@24BIZNES DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N R a c h u n k i l o k a t t e r m i n o w y c h d l a K l i e n t ó w B i z n e s o w y c h B a n k u P o l s k a K a s a O p i e k i S p ó ł k a A k c y j n a ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania Kont dla osób fizycznych przez Euro Bank S.A. 2. W sprawach

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Umowa kompleksowa rachunku bankowego (walutowa)

Umowa kompleksowa rachunku bankowego (walutowa) Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr Z PMiZP_2012 z dn. Umowa kompleksowa rachunku bankowego (walutowa) W dniu pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, kod poczt. 31-548 Kraków Al. Pokoju

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Bonus

Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Bonus Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Bonus Zawarta pomiędzy: ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice; wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, styczeń 2015 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

UMOWA na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych

UMOWA na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych UMOWA na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych Dodatek nr 6 do SIWZ zawarta w Gołuchowie, w dniu... pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym dalej Bankiem a

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie...

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie... Spis treści str. 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2 3. Terminy depozytów...... 4 4. Oprocentowanie... 5 5. Udostępnianie odsetek posiadaczom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego 2012-01-30 Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, sierpień 2011 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Uruchomienie usługi... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. Spis treści I. Postanowienia ogólne..2 II. Podstawowe zasady Kredytu Plan

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji Kapitalne Konto

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Happy Time 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Happy Time, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer zawarta w dniu pomiędzy BRE Bankiem SA - mbankiem 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

- wzór- UMOWA NR SI.272.. 2014. w sprawie obsługi rachunków bankowych budżetu gminy lub jednostek organizacyjnych

- wzór- UMOWA NR SI.272.. 2014. w sprawie obsługi rachunków bankowych budżetu gminy lub jednostek organizacyjnych Załącznik Nr 4 - wzór- UMOWA NR SI.272.. 2014 w sprawie obsługi rachunków bankowych budżetu gminy lub jednostek organizacyjnych zawarta w dniu. pomiędzy:.. z siedzibą w..,, wpisanym do pod numerem., NIP..,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14 000 euro a poniżej 30 000 Euro Opis przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo