REGULAMIN KONSOLIDACJI SALD W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONSOLIDACJI SALD W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO"

Transkrypt

1 Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN KONSOLIDACJI SALD W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, grudzień 2013 r.

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Ogólne warunki realizacji usługi konsolidacji... 4 Rozdział 3 Zasady realizacji usługi konsolidacji... 6 Rozdział 4 Zasady oprocentowania... 8 Rozdział 5 Opłaty i prowizje... 9 Rozdział 6 Rozwiązanie Umowy... 9 Rozdział 7 Zmiana Regulaminu... 9 Rozdział 8 Wyciągi oraz raporty dla konsolidacji. Reklamacje Rozdział 9 Postanowienia końcowe /11

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin konsolidacji sald w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich Bank Gospodarstwa Krajowego udostępnia i realizuje usługę konsolidacji. 2. Zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego określa Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej Regulaminem RB. 3. Do usługi konsolidacji sald nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą UP, zawartych w dziale II oraz art , art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust.2-5, art , art. 51 i art Ustawy UP, w miejsce których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, Regulaminu RB, Regulaminu świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego zwanego dalej Regulaminem UP oraz Umowy. 4. Termin określony w art. 44 ust. 2 Ustawy UP zastępuje się terminem określonym w Regulaminie UP Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) autoinwestycja usługę automatycznego inwestowania środków pieniężnych znajdujących się na oprocentowanym rachunku bankowym Posiadacza rachunku na koniec dnia operacyjnego; 2) Bank - Bank Gospodarstwa Krajowego; 3) dekonsolidacja proces odwrotny do konsolidacji rzeczywistej, polegający na automatycznym rozksięgowaniu środków z rachunku konsolidującego na rachunki konsolidowane; 4) kapitalizacja doliczenie odsetek do kapitału od którego następuje wyliczenie odsetek; 5) Komunikat Banku informację podawaną do wiadomości Klientów Banku, w szczególności Posiadacza rachunku udostępnioną w Oddziałach lub na stronie internetowej Banku pod adresem lub w innej formie uzgodnionej indywidualnie z Klientem; 6) konsolidacja - konsolidację wirtualną lub rzeczywistą; 7) konsolidacja rzeczywista wariant konsolidacji polegający na automatycznym rzeczywistym przeksięgowaniu środków podlegających konsolidacji z rachunku konsolidowanego na rachunek konsolidujący lub z rachunku konsolidującego na rachunek konsolidowany - w zależności od rodzaju konsolidacji, a następnie automatycznym naliczeniu odsetek; 8) konsolidacja wirtualna wariant konsolidacji polegający na automatycznym ustaleniu zagregowanego salda ze wszystkich rachunków bankowych znajdujących się w schemacie konsolidacji bez dokonywania przeksięgowań środków podlegających konsolidacji pomiędzy rachunkami, a następnie automatycznym naliczeniu odsetek od zagregowanego salda; 9) priorytet parametr ustalany przez Posiadacza rachunku, określający w jakiej kolejności rachunki konsolidowane w ramach konsolidacji rzeczywistej biorą udział w procesie konsolidacji/dekonsolidacji w sytuacji konieczności uzupełniania salda ujemnego, przy czym wartość 1 oznacza najwyższy priorytet, wartość 99 najniższy. Ustalenie priorytetu przez Posiadacza rachunku jest opcjonalne; 10) rachunek bankowy rachunek w złotych prowadzony na podstawie umowy rachunku bankowego: rachunek bieżący, rachunek pomocniczy, rachunek pomocniczy płacowy; 3/11

4 11) rachunek konsolidowany rachunek bieżący/pomocniczy w złotych prowadzony dla Posiadacza rachunku, z którego dokonuje się konsolidacja salda na rachunek konsolidujący; 12) rachunek konsolidowany główny rachunek wskazany przez Wnioskodawcę, służący do podstawowych rozliczeń, którego wysokość oprocentowania obejmuje saldo środków skonsolidowanych w ramach konsolidacji wirtualnej; 13) rachunek konsolidujący rachunek bieżący/pomocniczy w złotych prowadzony dla jednostek Posiadacza rachunku, służący do konsolidacji sald z rachunków konsolidowanych dla konsolidacji rzeczywistej lub jeżeli w wyniku określonego rodzaju konsolidacji rzeczywistej konieczne jest przeksięgowanie środków z rachunku konsolidującego na rachunki konsolidowane; 14) rachunek techniczny konsolidujący pomocniczy rachunek bankowy otwierany przez Bank w ramach wirtualnej konsolidacji sald, służący do wyznaczania odsetek od zagregowanego salda z rachunków konsolidowanych, a następnie ich naliczenia; 15) saldo bieżące - stan środków pieniężnych na rachunku bankowym, pomniejszony o kwoty blokad środków, powiększony o kwotę kredytu w rachunku bieżącym, uwzględniający wszystkie bieżące operacje gotówkowe i bezgotówkowe; 16) środki podlegające konsolidacji saldo rachunku konsolidowanego pomniejszone o blokady środków, autoryzacje na rachunku na dany dzień konsolidacji oraz obciążenia z przyszła datą księgowania wynikające z przekazanych zleceń płatniczych po godzinie granicznej; 17) Umowa Umowę w sprawie wirtualnej konsolidacji sald lub Umowę w sprawie rzeczywistej konsolidacji sald, zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem rachunku; 18) umowa rachunku bankowego - umowę rachunku bankowego, na podstawie której prowadzone są poszczególne rachunki bankowe biorące udział w procesie konsolidacji; 19) wniosek Wniosek o zawarcie umowy w sprawie rzeczywistej konsolidacji sald lub Wniosek o zawarcie umowy w sprawie wirtualnej konsolidacji sald; 20) Wnioskodawca przedsiębiorcę lub innego klienta instytucjonalnego wnioskującego o usługę konsolidacji. 2. Dla określeń użytych w Regulaminie, nie zdefiniowanych w ust.1, stosuje się określenia przyjęte w Regulaminie RB oraz Regulaminie UP. 3. Usługa konsolidacji sald, która jest przedmiotem Regulaminu stanowi rozszerzenie standardowych usług prowadzenia rachunków bankowych świadczonych przez Bank na rzecz Posiadacza rachunku. Rozdział 2 Ogólne warunki realizacji usługi konsolidacji Bank udostępnia usługę konsolidacji, jako dodatkową usługę Posiadaczom rachunków, z zastrzeżeniem ust Konsolidacji podlegają rachunki wskazane przez Posiadacza rachunku we wniosku, które: 1) nie zostały zajęte w całości przez organ egzekucyjny; 2) nie zostały objęte zakazem dokonywania wypłat, wydanym przez organ do tego uprawniony; 3) nie zostały objęte blokadą całkowitą rachunku; 4) nie posiadają przeterminowanych należności w ramach kredytów obrotowych w rachunku bieżącym; 5) nie zostały otwarte wyłącznie do celów określonych w umowie rachunku bankowego i nie mogą być wykorzystywane do innych operacji, w szczególności dotyczy rachunku powierniczego; 4/11

5 6) nie zostały otwarte jako rachunki bankowe podlegające konsolidacji finansów publicznych zgodnie z Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego. 3. Nie podlegają konsolidacji rachunki dla których kwota środków podlegających konsolidacji jest równa lub niższa niż kwota blokady. 4. Nie podlegają konsolidacji środki z tytułu kredytu otwartego w rachunku bieżącym, które zostały przeksięgowane na konto należności wymagalnych oraz odsetki przeksięgowane na konto odsetek zapadłych niespłaconych. 5. Bank może wyłączyć z danego schematu konsolidacji rachunek bankowy dla którego Bank dokonał przekwalifikowania kredytu otwartego w rachunku bieżącym do sytuacji nieregularnej. 6. W przypadku, gdy Bank dokonał przekwalifikowania kredytu otwartego w rachunku bieżącym do sytuacji nieregularnej dla rachunku konsolidującego Bank występuje do Posiadacza rachunku o wskazanie nowego rachunku konsolidującego. 7. Wskazanie nowego rachunku konsolidującego wymaga złożenia przez Posiadacza rachunku oświadczenia o włączeniu lub wyłączeniu rachunku do/z usługi konsolidacji sald na formularzu udostępnianym przez Bank. 8. Niewskazanie nowego rachunku konsolidującego w trybie określonym w ust. 7 przez Posiadacza rachunku w terminie 7 dni od otrzymania z Banku informacji, o której mowa w ust. 6, jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Bank w trybie natychmiastowym Warunkiem udostępnienia przez Bank usługi konsolidacji jest zawarcie Umowy, określającej szczegółowe warunki jej realizacji. 2. Zawarcie Umowy następuje na podstawie pisemnego wniosku Posiadacza rachunku, którego wzór stanowi formularz udostępniany przez Bank. 3. Decyzja o zawarciu Umowy jest podejmowana przez Bank w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez Wnioskodawcę w Oddziale Banku. 4. Wniosek oraz Umowa wymagają podpisania przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku. 5. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny. 6. W dniu poprzedzającym uruchomienie usługi konsolidacji Bank dokonuje kapitalizacji odsetek na rachunkach biorących udział w schemacie konsolidacji Posiadacz rachunku jest uprawniony do włączania rachunków konsolidowanych do Umowy oraz wyłączania rachunków konsolidowanych z Umowy w trakcie jej trwania. 2. Włączenie lub wyłączenie rachunków konsolidowanych, o których mowa w ust. 1 wymaga złożenia przez Posiadacza rachunku stosownego oświadczenia na formularzu udostępnianym przez Bank. 3. Oświadczenie powinno wskazywać datę, od której włączenie lub wyłączenie ma być skuteczne. 4. Jeżeli oświadczenie nie wskazuje daty, o której mowa w ust. 3, włączenie lub wyłączenie staje się skuteczne po upływie dwóch dni roboczych po dostarczeniu tego oświadczenia do Banku. Jeżeli Bank otrzyma oświadczenie w dniu, który został wskazany w oświadczeniu jako dzień, od którego włączenie lub wyłączenie ma być skuteczne lub jeżeli wskazany zostanie dzień następujący po dniu złożenia oświadczenia, włączenie lub wyłączenie takie staje się skuteczne, po upływie dwóch dni roboczych licząc od dnia jego otrzymania. 5. Włączony do schematu konsolidacji rachunek konsolidowany zaczyna swój udział w usłudze konsolidacji sald od procesu konsolidacji. 6. Jeżeli w ramach Umowy udostępniona została dekonsolidacja rachunek konsolidowany wyłączony ze schematu konsolidacji kończy swój udział w procesie konsolidacji na procesie dekonsolidacji. 5/11

6 Rozdział 3 Zasady realizacji usługi konsolidacji 7. Zgodnie z zawartą Umową, Bank wykonuje konsolidację w następujących wariantach: 1) konsolidacji rzeczywistej lub 2) konsolidacji wirtualnej. 8. Posiadacz rachunku dysponuje rachunkami bankowymi biorącymi udział w usłudze konsolidacji, zgodnie z zawartą umową rachunku bankowego Konsolidacja rzeczywista wykonywana jest automatycznie, zgodnie ze wskazanym w Umowie rodzajem konsolidacji i ustanowionym przez Posiadacza rachunku harmonogramem: 1) raz dziennie, na koniec dnia roboczego; 2) wielokrotnie, maksymalnie 24 razy w ciągu dnia, we wskazanych przez Posiadacza rachunku godzinach mieszczących się w zakresie czasowym od 9:00 do 14:50 w dni robocze; 3) raz w tygodniu, na koniec dnia roboczego; 4) raz w miesiącu, w wybranym przez Posiadacza rachunku dniu miesiąca; 5) we wskazanych datach, wyznaczonych przez Posiadacza rachunku, i odnosi się do części lub całości sald rachunków konsolidowanych, zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie, z zastrzeżeniem ust. 2 i Dla konsolidacji realizowanej zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 1 pkt 2 nie jest możliwe ustanowienie dekonsolidacji. 3. Dla konsolidacji realizowanej zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 1 pkt 4 lub 5, jeżeli wskazany przez Posiadacza rachunku dzień nie jest dniem roboczym lub wskazany dzień w danym miesiącu nie występuje konsolidacja następuje w następnym dniu roboczym następującym po dniu wynikającym z harmonogramu. 10. W ramach konsolidacji rzeczywistej Bank udostępnia następujące rodzaje usługi: 1) zerowanie rachunków konsolidowanych, polegające na przeksięgowaniu środków podlegających konsolidacji z rachunków konsolidowanych na rachunek konsolidujący w przypadku sald dodatnich a następnie jeżeli salda na rachunkach konsolidowanych są ujemne, na przeksięgowaniu środków z rachunku konsolidującego na rachunki konsolidowane w celu uzyskania na rachunkach konsolidowanych zerowego salda; 2) zerowanie rachunków konsolidowanych z dodatnim saldem, polegające na przeksięgowaniu środków podlegających konsolidacji z rachunków konsolidowanych na rachunek konsolidujący w celu uzyskania na rachunkach konsolidowanych zerowego salda; 3) zerowanie rachunków konsolidowanych z saldem ujemnym, polegające na przeksięgowaniu środków podlegających konsolidacji z rachunku konsolidującego na rachunki konsolidowane z saldem ujemnym w celu uzyskania na rachunkach konsolidowanych zerowego salda; 4) konsolidacja rachunków do określonej kwoty, polegająca na przeksięgowaniu z rachunków konsolidowanych na rachunek konsolidujący środków powyżej określonego w Umowie progu a następnie przeksięgowaniu środków z rachunku konsolidującego na rachunki konsolidowane z saldem poniżej określonego w Umowie progu w celu uzyskania na rachunkach konsolidowanych salda odpowiadającego kwocie określonego w Umowie progu; 5) konsolidacja rachunków powyżej określonej kwoty, polegająca na przeksięgowaniu z rachunków konsolidowanych na rachunek konsolidujący środków powyżej określonego w Umowie progu; 6/11

7 6) konsolidacja rachunków poniżej określonej kwoty, polegająca na przeksięgowaniu z rachunku konsolidującego na rachunki konsolidowane środków, dla których salda są mniejsze od określonego w Umowie progu Konsolidacja sald rachunków konsolidowanych dla rodzajów konsolidacji: "Zerowanie rachunków konsolidowanych", "Zerowanie rachunków konsolidowanych z saldem ujemnym", "Konsolidacja rachunków do określonej kwoty" wymagających przeniesienia środków z rachunku konsolidującego odbywa się zgodnie z priorytetami wyznaczonymi przez Posiadacza rachunku dla poszczególnych rachunków konsolidowanych, zgodnie z treścią Umowy. 2. W przypadku braku wskazania w Umowie priorytetów, o których mowa w ust. 1, konsolidacja poszczególnych rachunków następuje w kolejności przypadkowej dla Posiadacza rachunku, zgodnie z przyjętym przez Bank algorytmem. 12. Środki skonsolidowane podczas rzeczywistej konsolidacji mogą podlegać autoinwestycji, o ile umowa rachunku bankowego, na podstawie której jest prowadzony rachunek konsolidujący, przewiduje taką usługę Zgodnie z zawartą Umową, z zastrzeżeniem 9 ust. 2 i 3, środki skonsolidowane podczas rzeczywistej konsolidacji wykonywanej na zakończenie dnia: 1) pozostają na rachunku konsolidującym lub 2) w kolejnym dniu roboczym podlegają dekonsolidacji: a) pełnej - środków przeksięgowanych w dniu poprzednim w ramach konsolidacji lub b) określonych środków w kwocie ustalonej dla poszczególnych rachunków w Umowie. 2. Dekonsolidacja następuje automatycznie w następnym dniu roboczym po konsolidacji. 3. Jeżeli na rachunku konsolidującym środki nie są wystarczające: 1) na dekonsolidację pełną zwrot środków na rachunki konsolidowane odbywa się proporcjonalnie do ich udziału w procesie konsolidacji i jest realizowany do wysokości salda bieżącego na rachunku konsolidującym; 2) na dekonsolidację określonych środków dekonsolidacja następuje na poszczególne rachunki konsolidowane zgodnie z priorytetami wyznaczonymi przez Posiadacza rachunku wskazanymi w Umowie lub w przypadku braku wskazania w Umowie priorytetów, w kolejności przypadkowej dla Posiadacza rachunku, zgodnie z przyjętym przez system bankowy algorytmem do wysokości salda bieżącego na rachunku konsolidującym. 4. W ramach konsolidacji rzeczywistej, w przypadku wystąpienia na rachunku konsolidującym wymagalnego zadłużenia z tytułu: 1) debetu niedozwolonego lub 2) wymagalnego kredytu w rachunku bieżącym, skonsolidowane środki są w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę tego zadłużenia Posiadacz rachunku może zlecić wykonanie przez Bank dodatkowej konsolidacji rzeczywistej na żądanie, nie wynikającej z przyjętego harmonogramu określonego w Umowie. 2. Dodatkowa konsolidacja rzeczywista na żądanie może być wykonywana w dni robocze w godzinach pracy Banku, określonych jako godziny 8:00-14: Posiadacz rachunku składa dyspozycję, o której mowa w ust. 1: 1) w formie papierowej, na formularzu udostępnianym przez Bank w Oddziale Banku wykonującym Umowę; 2) elektronicznie, za pośrednictwem zlecenia otwartego w systemie bankowości elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie internetowej Banku 7/11

8 4. Dyspozycja dodatkowej konsolidacji na żądanie wymaga podpisania przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku. 5. Dyspozycja konsolidacji na żądanie musi zostać dostarczona przez Posiadacza rachunku do Banku nie później niż dwie godziny przed terminem realizacji wskazanym w dyspozycji, z zastrzeżeniem ust W celu wykonania dodatkowej konsolidacji rzeczywistej na żądanie w godzinach 8:00-10:00 Posiadacz rachunku musi dostarczyć dyspozycję do Banku nie później niż o godzinie 15:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień wskazany w dyspozycji. 7. Bank nie wykonuje dekonsolidacji na żądanie W ramach konsolidacji wirtualnej następuje ustalenie zagregowanego salda rachunków konsolidowanych wskazanych w Umowie, dla którego następuje naliczenia odsetek bez przeksięgowania środków z rachunków konsolidowanych. 2. Konsolidacja wirtualna realizowana jest raz dziennie, na koniec dnia roboczego Środki zgromadzone na rachunkach konsolidowanych w ramach konsolidacji wirtualnej nie podlegają autoinwestycji. 2. Włączenie do konsolidacji wirtualnej rachunku bankowego, dla którego udostępniona została autoinwestycja skutkuje automatycznym wyłączeniem autoinwestycji przez Bank. Rozdział 4 Zasady oprocentowania Dla konsolidacji rzeczywistej środki na rachunku konsolidującym są oprocentowane na zasadach i w wysokości określonej w umowie rachunku bankowego, na podstawie której jest prowadzony rachunek konsolidujący. Dotyczy to również zasad zmiany oprocentowania. 2. Odsetki od autoinwestycji są kapitalizowane na koniec każdego dnia roboczego i nie podlegają dekonsolidacji, ale są pozostawiane na rachunku konsolidującym. 3. Dla konsolidacji wirtualnej środki konsolidowane są oprocentowane na zasadach i w wysokości określonej w umowie rachunku bankowego, na podstawie której jest prowadzony rachunek konsolidowany główny. Dotyczy to również zasad zmiany oprocentowania Kapitalizacja na rachunkach biorących udział w procesie konsolidacji jest wykonywana na zasadach określonych w umowie rachunku bankowego: 1) konsolidującego, w przypadku konsolidacji rzeczywistej; 2) konsolidowanego głównego, w przypadku konsolidacji wirtualnej. 2. Zwrot odsetek następuje zgodnie z postanowieniami Umowy we wskazanym terminie na: 1) wybrany rachunek, w przypadku konsolidacji rzeczywistej; 2) wybrany rachunek lub metodą proporcjonalną na rachunki konsolidowane, w przypadku konsolidacji wirtualnej. 19. Wysokość i zasady oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym określa Umowa kredytu otwartego w rachunku bieżącym. 8/11

9 Rozdział 5 Opłaty i prowizje Bank pobiera opłaty za usługę konsolidacji sald zgodnie z Umową. 2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat, o których mowa w ust.1, w trybie aneksowania Umowy. 3. W przypadku braku zgody Posiadacza rachunku na zawarcie aneksu, o którym mowa w ust. 2, Bank może wypowiedzieć Umowę zgodnie z 21 ust. 1. Rozdział 6 Rozwiązanie Umowy Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron w formie pisemnej, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od daty doręczenia wypowiedzenia. 2. Strony Umowy mogą w trybie porozumienia rozwiązać Umowę z zachowaniem krótszego lub dłuższego, niż wskazany w ust. 1, okresu wypowiedzenia. 3. Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego, który występuje w Umowie jako rachunek konsolidujący dla konsolidacji rzeczywistej, jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy Bank może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Posiadacza rachunku warunków Umowy, w szczególności w sytuacji: 1) rażącego naruszenia przez Posiadacza rachunku warunków Umowy lub Regulaminu; 2) zaistnienia podejrzenia o naruszeniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 3) udzielenia przez Posiadacza rachunku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, przedstawienia dokumentów fałszywych lub poświadczających nieprawdę; 4) podjęcia przez Posiadacza rachunku mylnie zaksięgowanych przez Bank na rachunek bankowy kwot i niezwrócenia ich w określonym przez Bank terminie; 5) powstania na rachunku debetu niedozwolonego i niespłacenia go w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego powstania; 6) niespłacenia należnych Bankowi zaległych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, świadczenia usług płatniczych lub wykonywania innych czynności bankowych w określonym przez Bank terminie. 2. Wypowiadając Umowę Bank podaje przyczyny wypowiedzenia. 23. Bank zaprzestaje wykonywania konsolidacji: 1) z dniem rozwiązania Umowy, przy czym ostatnią operacją jest dekonsolidacja, jeśli została ustanowiona; 2) z dniem rozwiązania umowy rachunku bankowego, na podstawie której jest prowadzony rachunek konsolidujący. Rozdział 7 Zmiana Regulaminu Regulamin stanowi integralną część Umowy i jest udostępniany w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku 2. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w okresie obowiązywania 9/11

10 Umowy, bez wypowiedzenia Umowy. 3. Informacje o zmianach Regulaminu z podaniem daty ich wejścia w życie przekazywane są Posiadaczowi rachunku w następujący sposób: 1) elektronicznie w formie komunikatu zamieszczonego za pośrednictwem użytkowanego przez Posiadacza rachunku systemu bankowości elektronicznej lub na wskazany adres poczty elektronicznej, jeżeli są takie uzgodnienia w Umowie rachunku bankowego; 2) poprzez zamieszczenie komunikatu na wyciągu bankowym z rachunku bankowego dostarczanym w sposób uzgodniony w Umowie; 3) poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Banku. 4. Pełne brzmienie zmienionego Regulaminu wraz z podaniem daty jego wejścia w życie, są udostępniane w formie Komunikatu Banku. 5. Zmiany Regulaminu uznaje się za przyjęte przez Posiadacza rachunku, o ile nie złoży on pisemnego oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. 6. Za dzień doręczenia w formie elektronicznej informacji o zmianach Regulaminu uważa się dzień, w którym komunikat został wyświetlony w systemie bankowości elektronicznej albo komunikat ten został przesłany na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej. 7. Złożenie przez Posiadacza rachunku sprzeciwu wobec zmian Regulaminu wraz z wypowiedzeniem Umowy skutkuje rozwiązaniem Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian Regulaminu. Rozdział 8 Wyciągi oraz raporty dla konsolidacji. Reklamacje Bank informuje Posiadacza rachunku o operacjach konsolidacji i dekonsolidacji wykonywanych w ramach Umowy: 1) w formie wyciągu do poszczególnych rachunków bankowych uczestniczących w procesie konsolidacji, na zasadach określonych w umowie rachunku bankowego, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz 2) w formie dziennych raportów konsolidacji rachunków dostępnych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej zawierających następujące dane: a) wysokość sald na rachunkach konsolidowanych i rachunku konsolidującym przed procesem konsolidacji, b) wysokość sald na rachunkach konsolidowanych i rachunku konsolidującym po konsolidacji, c) wysokość odsetek naliczonych od sald na rachunku konsolidującym, d) wysokość odsetek naliczonych od sald na rachunku konsolidowanym, e) oprocentowanie rachunku skonsolidowanego. 2. Dla rachunków uczestniczących w konsolidacji wirtualnej na wyciągach widoczne są wyłącznie księgowania z tytułu kapitalizacji odsetek. 3. Sposób i terminy sporządzania i doręczania wyciągów bankowych określa umowa rachunku bankowego. 4. W sytuacji niedostępności systemu Posiadacz rachunku może otrzymać raport konsolidacji zlecając dyspozycję w Oddziale Posiadacz rachunku jest zobowiązany sprawdzać na bieżąco prawidłowość podanych w wyciągach zapisów i informować Bank o ewentualnych niezgodnościach w terminie 14 dni od daty otrzymania wyciągu. 10/11

11 2. Reklamacje wnoszone są w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty, faksu lub z wykorzystaniem strony internetowej Banku. 3. Reklamacje mogą być także składane bezpośrednio przez Posiadacza rachunku w Oddziałach Banku lub w kancelarii centrali Banku. 4. Posiadacz rachunku ma obowiązek szczegółowego i wyczerpującego opisania przedmiotu reklamacji. 5. Jeżeli tego wymaga przedmiot reklamacji, do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające podstawę złożenia reklamacji. 6. Niezgłoszenie reklamacji przez Posiadacza rachunku w terminie, o którym mowa w ust.1, uznaje się jako potwierdzenie zmiany stanu rachunku bankowego oraz salda rachunku w zakresie usługi konsolidacji sald. 7. Bank rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w formie pisemnej: 1) bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wpływu do Banku w przypadku reklamacji, która nie wymaga zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień; 2) nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu do Banku w przypadku reklamacji, która wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 8. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 7, Bank informuje pisemnie Posiadacza rachunku o przyczynach zwłoki, czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia reklamacji i wskazuje nowy termin zakończenia rozpatrzenia reklamacji Posiadacz rachunku ma możliwość zdefiniowania innego opisu operacji w zakresie usługi konsolidacji sald na wyciągach z rachunków biorących udział w schemacie konsolidacji niż standardowo stosowane przez Bank. 2. Opisy operacji, o których mowa w ust. 1, dotyczą: 1) konsolidacji; 2) dekonsolidacji; 3) kapitalizacji okresowej z tytułu konsolidacji sald, z zastrzeżeniem ust W ramach konsolidacji wirtualnej możliwe jest zdefiniowanie opisu operacji wyłącznie dla operacji wskazanej w ust. 2 pkt Opisy operacji, których mowa w ust. 1, są określane przez Wnioskodawcę we Wniosku. 5. Opisy operacji mogą być zmieniane przez Posiadacza rachunku w trakcie trwania Umowy. 6. Zmiana opisów operacji wymaga złożenia przez Posiadacza rachunku pisemnej dyspozycji na formularzu udostępnianym przez Bank. Rozdział 9 Postanowienia końcowe Stosunek prawny wynikający z Umowy podlega polskiemu prawu. 2. Wszelkie spory powstałe na tle interpretacji lub wykonania Umowy rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca siedziby Banku. 3. Regulamin, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego oraz art. 109 ust. 2 Prawa bankowego - ma charakter wiążący dla Stron Umowy. 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu RB, Regulaminu UP oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 5. Instytucją sprawującą nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego. 11/11

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 1 stycznia 2015 r. CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty... 6

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Postanowienia ogólne...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Wrzesień 2012 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego KONTO TAX FREE V w (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Część I Rachunek bankowy bieżący i pomocniczy Wpłaty i wypłaty gotówkowe Lokaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO mbanku Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania, wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie Rachunku... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa warunki świadczenia przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Kart Kredytowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi kart kredytowych wydawanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r. Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. otwierania i prowadzenia Kont Oszczędnościowych. w Banku Pocztowym S.A.

REGULAMIN. otwierania i prowadzenia Kont Oszczędnościowych. w Banku Pocztowym S.A. REGULAMIN otwierania i prowadzenia Kont Oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2008 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Nr konta karty kredytowej zawarta w dniu pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Czerwiec 2013 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU KBSNET...5 ZAWARCIE UMOWY...6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mike lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo